Menetlus : 2016/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0077/2017

Esitatud tekstid :

A8-0077/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0426

RAPORT     ***I
PDF 1132kWORD 185k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Olga Sehnalová

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON TEAVET SAANUD
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0283),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0194/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Bulgaaria Rahvuskogu, Tšehhi Esindajatekoja, Austria Liidunõukogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0077/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Liidu tarbijakaitsepoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 4 lõike 2 punktiga f, artikliga 12, artikli 114 lõikega 3 ja artikliga 169 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 38.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  ELi toimimise lepingu artiklis 169 on sätestatud, et liidu tarbijakaitsepoliitika eesmärk on tarbijate huvide edendamine ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamine. Selleks peab liit aitama kaitsta tarbijate tervist, ohutust ja majandushuve, edendama nende õigust teabele ja haridusele ning õigust oma huvide kaitseks organiseeruda.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  ELi toimimise lepingu artiklis 197 halduskoostöö kohta kinnitatakse, et liidu õiguse tõhus rakendamine liikmesriikides on oluline liidu nõuetekohase toimimise seisukohast, ning määratakse kindlaks piirid, mille ulatuses liit ja liikmesriigid selles valdkonnas tegutsevad.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2006/200458 on ette nähtud ühtlustatud eeskirjad ja menetlused siseriiklike piiriüleste tarbijakaitseõigusaktide jõustamise eest vastutavate asutuste vahelise koostöö hõlbustamiseks. Artiklis 21a on sätestatud kõnealuse määruse tulemuslikkuse ja toimemehhanismide läbivaatamine ning selle artikli kohaselt järeldas komisjon, et määrus (EÜ) nr 2006/2004 ei ole ühtse turu, eriti digitaalse ühtse turu jõustamisväljakutsetele tulemuslikuks vastamiseks piisav.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2006/200458 on ette nähtud ühtlustatud eeskirjad ja menetlused siseriiklike piiriüleste tarbijakaitseõigusaktide jõustamise eest vastutavate asutuste vahelise koostöö hõlbustamiseks. Määruse (EÜ) nr 2006/2004 artiklis 21a on sätestatud kõnealuse määruse tulemuslikkuse ja toimemehhanismide läbivaatamine ning selle artikli kohaselt järeldas komisjon, et määrus (EÜ) nr 2006/2004 ei ole ühtse turu, sealhulgas digitaalse ühtse turu jõustamisväljakutsetele tulemuslikuks vastamiseks piisav.

__________________

__________________

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  6. mail 2015 komisjonis vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegias nimetati ühe prioriteedina vajadust parandada tarbijate usaldust tarbijaeeskirjade kiirema, paindlikuma ja järjepidevama jõustamise teel. 28. oktoobril 2015 komisjonis vastu võetud ühtse turu strateegias rõhutati, et liidu tarbijakaitseõigusaktide jõustamist tuleks tarbijakaitsealase koostöö määrusega veelgi tugevdada.

(2)  6. mail 2015 komisjonis vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegias nimetati ühe prioriteedina vajadust parandada tarbijate usaldust tarbijakaitsenormide kiirema ja järjepidevama jõustamise teel. 28. oktoobril 2015 komisjonis vastu võetud ühtse turu strateegias rõhutati, et tarbijate huvisid kaitsvate liidu õigusaktide jõustamist tuleks määruse (EÜ) nr 2006/2004 reformimisega veelgi tugevdada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tulenev ebatõhus jõustamine piiriüleste rikkumiste puhul, eriti digitaalses keskkonnas, võimaldab kauplejatel jõustamisest kõrvale hiilida, asudes liidu piires ümber, tekitades koduriigis või välismaal tegutsevate õigusakte järgivate kauplejate jaoks konkurentsimoonutusi ning kahjustades seeläbi otseselt tarbijaid ja õõnestades tarbijate usaldust piiriüleste tehingute ja ühtse turu vastu. Seetõttu on vaja suuremat ühtlustamist, millega kehtestataks pädevate riiklike jõustamisasutuste vahel tulemuslik ja tõhus jõustamisalane koostöö, et avastada ja uurida liidusiseseid rikkumisi ja laiaulatuslikke rikkumisi ning anda korraldusi nende lõpetamiseks,

(3)  Ebatõhus jõustamine piiriüleste rikkumiste puhul, sealhulgas digitaalses keskkonnas, võimaldab kauplejatel liidu piires asukohta vahetada, tekitades koduriigis või välismaal (kas veebis või väljaspool seda) tegutsevate õigusakte järgivate kauplejate jaoks konkurentsimoonutusi, kahjustades seeläbi otseselt ja märkimisväärselt ühtset turgu ja tarbijaid ning õõnestades tarbijate usaldust piiriüleste tehingute ja ühtse turu vastu. Seetõttu on vaja suuremat ühtlustamist, millega tagataks pädevate riiklike jõustamisasutuste vahel tulemuslik ja tõhus koostöö, et avastada ja uurida rikkumisi ning anda ja jõustada korraldusi nende lõpetamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 2006/2004 loodi kogu liitu hõlmav pädevate riigiasutuste võrgustik. Võrgustikus osalevate erinevate pädevate asutuste ning teiste liikmesriigi tasandi riigiasutuste vahel on vaja tulemuslikku koordineerimist. Ühtse kontaktbüroo koordineeriv roll tuleks anda igas liikmesriigis ühele pädevale asutusele, kellel on pädevate asutuste võrgustikus selle põhirolli täitmiseks piisavad volitused ja ressursid.

(4)  Määrusega (EÜ) 2006/2004 loodi kogu liitu hõlmav pädevate riigiasutuste võrgustik. Võrgustikus osalevate erinevate pädevate asutuste ning teiste liikmesriigi tasandi riigiasutuste vahel on vaja tulemuslikku koordineerimist. Ühtse kontaktbüroo koordineeriv roll tuleks anda igas liikmesriigis ühele riigiasutusele, kellel on selle põhirolli täitmiseks piisavad volitused ja ressursid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Samuti tuleks tarbijaid kaitsta lühiajaliste liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste eest, mis kestavad lühikest aega, kuid mille kahjulikud mõjud võivad kesta veel kaua pärast rikkumise lõppemist. Pädevatel asutustel peaksid olema tulevikus piisavad volitused selliste rikkumiste uurimiseks ja nende lõpetamiseks korralduste andmiseks.

(5)  Samuti tuleks tarbijaid kaitsta rikkumiste eest, mis kestavad lühikest aega, kuid mille kahjulikud mõjud võivad kesta veel kaua pärast rikkumise lõppemist. Pädevatel asutustel peaksid olema tulevikus piisavad volitused selliste rikkumiste uurimiseks ja nende lõpetamiseks korralduste andmiseks, et tagada tarbijakaitse.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  On vaja kehtestada aegumistähtaeg, et tagada õiguskindlus ja lõppenud rikkumiste vastaste jõustamismeetmete tõhusus piiriüleses kontekstis ning hoida ära nii tarbijate kui ka kauplejate erinev kohtlemine ühtsel turul. See hõlmab üheselt mõistetava ajavahemiku kehtestamist, mille jooksul võivad pädevad asutused piiriüleseid rikkumisi käsitlevaid eeskirju jõustades kehtestada sanktsioone, anda korralduse hüvitada tarbijatele kahju või anda korralduse tagastada rikkumiste tulemusel saadud tulud.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Pädevatel asutustel peaksid olema teatud minimaalsed uurimis- ja jõustamisvolitused käesoleva määruse tulemuslikuks kohaldamiseks, omavaheliseks koostööks ning et hoida ära kauplejate poolsed liidusisesed rikkumised ja laiaulatuslikud rikkumised. Kõnealused volitused peaksid olema piisavad, et ületada elektroonilise kaubanduse ja digitaalse keskkonnaga seotud jõustamisprobleeme, mille puhul valmistab erilist muret kaupleja võimalus kerge vaevaga oma identiteeti varjata või muuta. Kõnealused volitused peaksid tagama, et pädevate asutuste vahel saab vahetada kehtivaid tõendeid, et saavutada kõigis liikmesriikides samaväärne tulemuslik jõustamine.

(6)  Pädevatel asutustel peaksid olema teatud järjepidevad uurimis- ja jõustamisvolitused käesoleva määruse kohaldamiseks, omavaheliseks kiiremaks ja tõhusamaks koostööks ning et hoida ära kauplejate poolsed rikkumised. Kõnealused volitused peaksid olema piisavad, et ületada tulemuslikult elektroonilise kaubanduse ja digitaalse keskkonnaga seotud jõustamisprobleeme ning takistada nõudeid mittejärgivatel kauplejatel jõustamissüsteemis olevate lünkade ärakasutamist sellistesse liikmesriikidesse ümberasumise teel, kelle pädevad asutused ei ole võimelised ebaseaduslike tavadega võitlema. Kõnealused volitused peaksid tagama, et pädevate asutuste vahel saab vahetada teavet ja kehtivaid tõendeid, et saavutada kõigis liikmesriikides samaväärne tulemuslik jõustamine.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liikmesriigid võivad valida, kas pädevad asutused kasutavad neid volitusi otse omal algatusel või pädevatesse kohtutesse pöördudes. Kui liikmesriigid valivad võimaluse, et pädevad asutused kasutavad oma volitusi pädevatesse kohtutesse pöördumise teel, peaksid liikmesriigid tagama, et neid volitusi on võimalik kasutada tulemuslikult ja kiiresti ning et nende kasutamise kulud oleksid proportsionaalsed ega takistaks käesoleva määruse kohaldamist.

(7)  Kõnealune määrus ei tohiks mõjutada liikmesriikide vabadust valida jõustamissüsteem, mida nad kohaseks peavad. Liikmesriigid peaksid saama määrata kõige sobivama volituste jaotuse riigi pädevate asutuste vahel, tingimusel et iga volitust saab kasutada tõhusalt mis tahes rikkumise kõrvaldamiseks. Liikmesriigid peaksid saama valida, kas pädevad asutused kasutavad neid volitusi otse omal algatusel, teiste riigiasutuste kaasabil, õigusasutuste järelevalve all või pädevatesse kohtutesse pöördudes. Kui liikmesriigid valivad võimaluse, et pädevad asutused kasutavad oma volitusi pädevatesse kohtutesse pöördumise teel, peaksid liikmesriigid tagama, et neid volitusi on võimalik kasutada tulemuslikult ja kiiresti ning et nende kasutamise kulud oleksid proportsionaalsed ega takistaks käesoleva määruse kohaldamist. Liikmesriigid võivad vastavalt käesolevale määrusele samuti otsustada anda teatavad käesolevast määrusest tulenevad ülesanded üle määratud asutustele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kui nad on saanud teada liidusisesest rikkumisest või laiaulatuslikust rikkumisest muul moel kui tarbijakaebuste kaudu, peaks pädevatel asutustel olema võimalus algatada uurimisi omal algatusel. Eelkõige on seda vaja selleks, et tagada pädevate asutuste vahel laiaulatuslike rikkumiste käsitlemise tõhus koostöö.

(9)  Kui nad on saanud teada liidusisesest rikkumisest või laiaulatuslikust rikkumisest muul moel kui tarbijakaebuste kaudu, peaks pädevatel asutustel olema võimalus algatada uurimisi omal algatusel.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kõigile tõenditele, andmetele ja kogu teabele, mida on vaja selle kindlakstegemisel, kas liidusisene või laiaulatuslik rikkumine on toimunud, ning eelkõige selleks, et teha kindlaks vastutav kaupleja olenemata sellest, kellele vastavad tõendid, teave või andmed kuuluvad, kus need asuvad ja millises vormis need on. Pädevatel asutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt vahetult kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist.

(10)  Pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kõigile uuritava küsimusega seotud tõenditele, andmetele ja kogu teabele, mida on vaja selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on toimunud, ning eelkõige selleks, et teha kindlaks vastutav kaupleja olenemata sellest, kellele vastavad tõendid, teave või andmed kuuluvad, ja sõltumata sellest, kus need asuvad ja millises vormis need on. Pädevatel asutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt vahetult kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist, tingimusel et nad järgivad järjepidevalt isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Pädevad asutused peaksid saama teha vajalikke kohapealseid kontrolle ja neil peaks olema volitus siseneda mis tahes ruumidesse, maatükile või transpordivahendisse, mida kaupleja kasutab eesmärkidel, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Pädevad asutused peaksid saama nõuda asjaomase kaupleja esindajalt või töötajalt selgitusi või fakte, teavet või dokumente uuritava küsimusega seotud asjaolude kohta ning registreerida vastused, mille kõnealune esindaja või töötaja annab.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Pädevad asutused peaksid saama kontrollida tarbijakaitse õigusaktide järgimist ning hankida tõendeid liidusiseste rikkumiste või laiaulatuslike rikkumiste kohta ning eriti selliste rikkumiste puhul, mis toimuvad kaupade või teenuste ostu ajal või pärast seda. Seetõttu peaks neil olema volitus teha kontrolloste ja osta kaupu või teenuseid variisikuna.

(11)  Pädevad asutused peaksid saama kontrollida tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide järgimist ning hankida tõendeid rikkumiste kohta enne kaupade või teenuste ostu, selle ajal või pärast seda. Seetõttu peaks neil olema volitus teha kontrolloste ja kui muul viisil ei ole võimalik tõendeid hankida, siis osta kaupu või teenuseid variisikuna.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Eriti digitaalses keskkonnas peaks pädevatel asutustel olema ka võimalus rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks peatamiseks eriti juhtudel, kui kaupu või teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut või asub jõustamise vältimiseks liidu piires või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski juhtudel peaks pädevatel asutustel olema võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid sellise kahju ennetamiseks või vähendamiseks, mille hulka kuuluksid vajadusel veebisaidi, domeeni või samalaadse digitaalse saidi, teenuse või konto peatamine. Samuti peaks pädevatel asutustel olema õigus veebisaiti, domeeni või samalaadset digitaalset saiti, teenust või kontot maha võtta või lasta kolmandast isikust teenusepakkujal see maha võtta.

(12)  Eriti digitaalses keskkonnas peaks pädevatel asutustel olema ka võimalus rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks peatamiseks eriti juhtudel, kui kaupu või teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut või asub jõustamise vältimiseks liidu piires või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski juhtudel peaks pädevatel asutustel olema võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid, kui puuduvad muud vahendid sellise kahju ennetamiseks või leevendamiseks, eelkõige nõudes, et veebimajutusteenuse pakkujad eemaldaksid sisu või peataksid veebisaidi, teenuse või konto, või nõudes, et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid kindlaks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime. Kui ajutised meetmed ei ole andnud tulemusi, ja üksnes viimase võimalusena, peaks pädevatel asutustel samuti olema õigus anda veebimajutusteenuse pakkujale korraldus sisu eemaldada või veebisait, teenus või konto või selle osa maha võtta, või anda domeeniregistritele või domeeniregistri pidajatele korraldus täielikult kvalifitseeritud domeeninimi kustutada ning võimaldada asjaomasel pädeval asutusel selle registreerimist. Võttes arvesse volituste võimalikku mõju põhiõigustele, tuleks neid rakendada kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja pärast kohtult loa saamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selle tagamiseks, et kauplejate puhul hoitakse piisaval määral ära rikkumiste toimepanek või nende kordamine ning see, et nad nimetatud rikkumistest kasu ei saaks, tuleks kohaldada eeskirju ja karistusi, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastu võtnud, ka liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste puhul. Samadel põhjustel peaks tarbijatel olema õigus sellistest rikkumistest põhjustatud kahju hüvitamisele.

(13)  Selle tagamiseks, et kauplejate puhul hoitakse piisaval määral ära rikkumiste toimepanek või nende kordamine ning see, et nad sellistest rikkumistest kasu ei saaks, tuleks järgida ja kohaldada eeskirju ja sanktsioone, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastu võtnud, võttes samuti arvesse rikkumisest tulenevat kogukahju.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Tarbijatele kahju hüvitamise osas peaksid pädevad asutused valima proportsionaalsed, õiglased ja põhjendatud meetmed, mis hoiaks ära rikkumiste edasise või korduva toimumise riski, võttes arvesse eelkõige eeldatavat kasu tarbijate jaoks ning meetmete rakendamisega tõenäoliselt kaasnevaid põhjendatud halduskulusid. Kui asjaomaseid tarbijaid ei ole võimalik tuvastada või kui neid ei ole võimalik tuvastada ilma ebaproportsionaalsete kuludeta vastutava kaupleja jaoks, võib pädev asutus anda korralduse, et rikkumise tulemusel saadud tulud tagastatakse riigikassasse või mõnele pädeva asutuse poolt või siseriiklikes õigusaktides sätestatud saajale.

(14)  Tarbijatele kahju hüvitamise osas peaksid pädevad asutused valima tulemuslikud meetmed, mis hoiavad ära rikkumiste edasise või korduva toimumise riski või vähendavad seda. Tarbijatel peaks olema õigus rikkumistest põhjustatud kahju hüvitamisele. Volitus anda korraldus hüvitada tarbijatele kahju või tagastada tulud on väga oluline selleks, et kõrvaldada kahju, mida põhjustas piiriülene rikkumine, ja taastada võrdsed võimalused ühtsel turul, mida on moonutatud rikkumiste tulemusel saadud tuludega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Vastastikuse abi mehhanismi tulemuslikkust ja tõhusust tuleks parandada. Taotletav teave tuleks esitada kiiresti ning vajalikud jõustamismeetmed tuleks vastu võtta kiiresti. Seetõttu peaks komisjon kehtestama pädevatele asutustele teabe- ja jõustamistaotlustele vastamiseks siduvad tähtajad ning täpsustama teabe- ja jõustamistaotluste käsitlemise menetluslikke ja muid aspekte rakendusmeetmete abil.

(15)  Vastastikuse abi mehhanismi tulemuslikkust ja tõhusust tuleks parandada. Taotletav teave tuleks esitada käesolevas määruses sätestatud ajavahemiku jooksul ning vajalikud jõustamismeetmed tuleks vastu võtta kiiresti.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Komisjonil peab olema parem võimalus koordineerida ja jälgida vastastikuse abi mehhanismi toimimist ning anda probleemide tekkimisel liikmesriikidele suuniseid, soovitusi ja esitada arvamusi. Samuti peab komisjon paremini suutma abistada pädevaid asutusi tulemuslikult ja kiiresti nende vastastikuse abi mehhanismist tulenevate kohustuste tõlgendamist puudutavate eriarvamuste lahendamisel.

(16)  Komisjonil peaks olema parem võimalus koordineerida ja jälgida vastastikuse abi mehhanismi toimimist ning anda probleemide tekkimisel liikmesriikidele suuniseid, soovitusi ja esitada arvamusi. Samuti peaks komisjon paremini suutma abistada pädevaid asutusi tulemuslikult ja kiiresti nende vastastikuse abi mehhanismist tulenevate kohustuste tõlgendamist puudutavate eriarvamuste lahendamisel.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Sätestada tuleks ühtlustatud eeskirjad, millega nähakse ette menetlus laiaulatuslike rikkumistega seotud järelevalve, uurimise ja jõustamise koordineerimiseks. Koordineeritud meetmed laiaulatuslike rikkumiste vastu peaksid tagama, et pädevad asutused saavad valida laiaulatuslike rikkumiste peatamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamise tagamiseks sobivaimad ja tõhusaimad vahendid,

(17)  Käesolevas määruses tuleks sätestada ühtlustatud eeskirjad, millega nähakse ette menetlus laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega seotud uurimise ning selliseid rikkumisi käsitlevate eeskirjade jõustamise koordineerimiseks. Koordineeritud meetmed laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste vastu peaksid tagama, et pädevad asutused saavad valida laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste peatamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamise tagamiseks sobivaimad ja tõhusaimad vahendid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Võrgupõhise elektroonilise kaubanduse veebisaitide koordineeritud kontrollimine (lauskontrollid) on veel üks jõustamisalase koordineerimise vorm, mis on osutunud tõhusaks rikkumistevastaseks vahendiks ning mis tuleks tulevikus säilitada ja mida tuleks tugevdada.

(18)  Võrgupõhise elektroonilise kaubanduse veebisaitide koordineeritud kontrollimine (lauskontrollid) on veel üks jõustamisalase koordineerimise vorm, mis on osutunud tõhusaks rikkumistevastaseks vahendiks ning mis tuleks tulevikus säilitada ja mida tuleks tugevdada, laiendades sealhulgas selle kohaldamist võrguvälistele sektoritele.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Liidu mõõtmega laiaulatuslikud rikkumised võivad põhjustada suuremahulist kahju enamikule liidu tarbijatele. Seetõttu on nende puhul vaja spetsiaalset liidu tasandi koordineerimismenetlust, milles komisjon on kohustuslik koordineerija. Menetluse õigeaegse, järjekindla ja tõhusa algatamise ning tingimuste ühtse kontrollimise tagamiseks peaks menetluse algatamise tingimustele vastavuse kontrolli eest vastutama komisjon. Ühise meetme käigus kogutud tõendeid ja teavet tuleks vajaduse korral tõrgeteta kasutada siseriiklikes menetlustes.

(19)  Liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste puhul, mis võivad põhjustada kahju tarbijate kollektiivsetele huvidele enamikus liikmesriikides, peaks komisjon algatama liidu tasandi koordineerimismenetluse ja seda koordineerima. Menetlusliku sidususe tagamiseks peaks menetluse algatamise tingimustele vastavuse kontrolli eest vastutama komisjon. Koordineeritud meetme käigus kogutud tõendeid ja teavet tuleks vajaduse korral kasutada siseriiklikes menetlustes.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Laiaulatuslike rikkumiste ning liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis tuleb kinni pidada kauplejate õigusest kaitsele. Eelkõige tähendab see, et kauplejale tuleb anda õigus arvamuse avaldamiseks ning menetluse käigus enda valitud keele kasutamiseks.

(20)  Laiaulatuslike rikkumiste ning liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis tuleb kinni pidada kauplejate õigusest kaitsele. Eelkõige tähendab see, et kauplejale tuleb anda õigus arvamuse avaldamiseks ning selle keele kasutamiseks, mida kasutatakse selles liikmesriigis, kus ta on asutatud või elab. Samuti on äärmiselt oluline tagada liidu õigusaktide järgimine, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe kaitset.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Kui laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutav kaupleja ei lõpeta rikkumist vabatahtlikult, peaksid asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused määrama ühe liikmesriigi pädeva asutuse võtma jõustamismeetmeid, mis on kohandatud selleks, et kaitsta muudes rikkumisest mõjutatud liikmesriikides elavate tarbijate õiguseid. Sellise pädeva asutuse määramisel tuleb võtta arvesse tema suutlikkust võtta kaupleja suhtes tulemuslikke meetmeid näiteks juhul, kui kaupleja asub selle asutuse liikmesriigis. Määratud pädev asutus peaks toimima nii, nagu teiste liikmesriikide tarbijad oleksid tema enda riigi tarbijad. Vajaduse korral peaks õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise vältimiseks olema mitmel või kõigil rikkumisest mõjutatud liikmesriikidel võimalik võtta jõustamismeetmeid samaaegselt, et kaitsta enda tarbijate või teistes liikmesriikides elavate tarbijate huve. Seda võib vaja minna näiteks selleks, et peatada samalaadsed rikkumised äriühingu enam kui ühes liikmesriigis asuvate tütarettevõtjate poolt, mis mõjutavad ainult nende liikmesriikide tarbijaid ilma ilmse piiriülese elemendita (paralleelsed rikkumised).

(21)  Kui laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutav kaupleja ei lõpeta seda rikkumist vabatahtlikult, peaksid asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused määrama ühe liikmesriigi pädeva asutuse võtma jõustamismeetmeid, mis on kohandatud selleks, et kaitsta muudes sellest rikkumisest mõjutatud liikmesriikides elavate tarbijate õiguseid. Otsuses pädeva asutuse määramise kohta tuleks võtta arvesse kõiki tulemusliku jõustamise asjakohaseid aspekte, nagu tema suutlikkus võtta kaupleja suhtes tulemuslikke meetmeid. Määratud pädev asutus peaks toimima nii, nagu tarbijad teistes liikmesriikides oleksid tema enda riigi tarbijad. Vajaduse korral peaksid mitu rikkumisest mõjutatud liikmesriiki või kõik rikkumisest mõjutatud liikmesriigid võtma jõustamismeetmeid samaaegselt, et kaitsta enda tarbijate või teistes liikmesriikides elavate tarbijate huve. Seda võib vaja minna näiteks selleks, et peatada samalaadsed rikkumised äriühingu enam kui ühes liikmesriigis asuvate tütarettevõtjate poolt, mis mõjutavad tarbijaid ainult nendes liikmesriikides ilma ilmse piiriülese elemendita (paralleelsed rikkumised).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Selleks et tõhustada koostöövõrgustiku läbipaistvust ning suurendada teadlikkust tarbijate ja avalikkuse seas üldiselt, peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kaks korda aastas aruanded, milles antakse ülevaade käesoleva määrusega sätestatud koostöö raames kogutud teabest, statistikast ja arengusuundumustest tarbijaõigusaktide jõustamise valdkonnas.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Tarbijaorganisatsioonid mängivad tarbijate teavitamisel nende õigustest ja nende kaitsmisel (sealhulgas vaidluste lahendamisel) olulist rolli. Tarbijaid tuleks julgustada tegema pädevate asutustega koostööd, et tugevdada käesoleva määruse kohaldamist. Tarbijaorganisatsioonidel (eriti neil, kellele võib delegeerida käesoleva määruse kohaseid jõustamisülesandeid) ning Euroopa tarbijakeskustel peaks olema võimalus pädevatele asutustele kahtlustatavatest rikkumistest teatada ning jagada nendega teavet, mida on vaja liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste avastamiseks, uurimiseks ja peatamiseks,

(23)  Tarbijaorganisatsioonid mängivad tarbijate teavitamisel nende õigustest ja nende kaitsmisel (sealhulgas vaidluste lahendamisel) olulist rolli. Tarbijaorganisatsioonidel ning Euroopa tarbijakeskustel peaks olema võimalus pädevatele asutustele kahtlustatavatest rikkumistest teatada ning jagada nendega teavet, mida on vaja rikkumiste avastamiseks, uurimiseks ja peatamiseks.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Üksustel, kellel on asjakohane oskusteave ja õiguspärane huvi tarbijakaitse valdkonnas, eelkõige tarbijaorganisatsioonidel, peaks olema võimalik osaleda käesoleva määrusega sätestatud hoiatusmehhanismis. Kutseühingutel peaks samuti olema võimalik osaleda hoiatusmehhanismis, et teatada pädevatele asutustele kahtlustatavatest rikkumistest ning jagada nendega teavet, mida on vaja rikkumiste avastamiseks, uurimiseks ja peatamiseks, esitada arvamust uurimiste või rikkumiste kohta ning teavitada pädevaid asutusi tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide rikkumisest. Kuigi pädevad asutused ei peaks olema kohustatud algatama menetlust või võtma mis tahes muid meetmeid vastusena hoiatustele ja teabele, mida sellised üksused esitavad, peaksid nad läbipaistvuse suurendamiseks teavitama üksust, kes esitas välishoiatuse, mis tahes järelmeetmetest, mille asjaomane pädev asutus võttis seoses hoiatustega, või taotluse korral meetmete mittevõtmisest.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Kogu liidus laialt levinud rikkumised tuleks lahendada tulemuslikult ja tõhusalt. Selleks tuleks koordineerida jõustamise prioriseerimist ja kavandamist liikmesriikide tasandil ning ühendada pädevate asutuste kasutatavad vahendeid. Selle saavutamiseks tuleks võtta kasutusele kaheaastaste uuendatavate jõustamiskavade süsteem.

(24)  Kogu liidus laialt levinud rikkumised tuleks lahendada tulemuslikult ja tõhusalt. Selleks tuleks koordineerida jõustamise prioriseerimist ja kavandamist liikmesriikide tasandil ning ühendada pädevate asutuste kasutatavad vahendid. Selle saavutamiseks tuleks võtta kasutusele kahe aasta järel uuendatavate jõustamiskavade süsteem.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Tarbijate kaebustega seotud andmed võivad aidata liikmesriigi ja liidu tasandi poliitikakujundajatel hinnata tarbijaturgude toimimist ja avastada rikkumisi. Selliste andmete liidu tasandil vahetamist silmas pidades võttis komisjon vastu soovituse tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta59. Kõnealust soovitust tuleks rakendada, et toetada seeläbi täielikult jõustamisalast koostööd ning hõlbustada liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste avastamist.

(25)  Tarbijate kaebustega seotud andmed võivad aidata liikmesriigi ja liidu tasandi poliitikakujundajatel hinnata tarbijaturgude toimimist ja avastada rikkumisi. Selliste andmete liidu tasandil vahetamist ning järelevalvele ja jõustamisele kaasa aitavate tegevuste koordineerimist liikmesriikide ja komisjoni vahel tuleks edendada.

__________________

 

59 Komisjoni soovitus tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta (2010/304/EL, ELT L 136, 2.6. 2010, lk 1–31).

 

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Jõustamisega seotud probleemid ulatuvad väljapoole Euroopa Liidu piire ja liidu tarbijate huve tuleb kolmandate riikide pahauskselt tegutsevate ettevõtjate eest kaitsta. Seega on kolmandate riikidega vaja pidada selliseid rahvusvahelisi lepinguid käsitlevaid läbirääkimisi, mis käsitlevad vastastikust abi tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamisel. Kõnealused rahvusvahelised lepingud peaksid hõlmama käesoleva määruse reguleeritavat teemat ning nende suhtes tuleks pidada läbirääkimisi liidu tasandil, et tagada liidu tarbijate parim kaitse ja sujuv koostöö kolmandate riikidega.

(26)  Jõustamisega seotud probleemid ulatuvad väljapoole Euroopa Liidu piire. Euroopa tarbijate huve tuleb kolmandate riikide pahauskselt tegutsevate ettevõtjate eest kaitsta. Kolmandate riikidega on vaja pidada selliseid rahvusvahelisi lepinguid käsitlevaid läbirääkimisi, mis käsitlevad vastastikust abi tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamisel. Kõnealused rahvusvahelised lepingud peaksid hõlmama käesoleva määrusega reguleeritavat teemat ning nende suhtes tuleks pidada läbirääkimisi liidu tasandil, et tagada liidu tarbijate parim kaitse ja sujuv koostöö kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Et tagada rakendamiseks ja pädevate asutuste miinimumvolituste kasutamiseks ühtsed tingimused, määrata tähtajad ja sätestada muud üksikasjalikud tingimused liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste käsitlemiseks ning järelevalvemehhanismi toimimise ja pädevate asutuste vahelise halduskoostöö üksikasjalik kord, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201160.

(27)  Et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, et sätestada standardvormid ja menetluse etapid vastastikuse abi mehhanismi raames; sätestada tähtajad ja standardvormid teadete ja muu teabevahetuse ning jõustamistaotluste jaoks koordineeritud meetmete puhul seoses laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega; sätestada lauskontrollide üksikasjalik kord; sätestada standardvormid hoiatuse ja välishoiatuse edastamiseks andmebaasi kaudu; ning sätestada andmebaasis arutelufoorumi jaoks kättesaadavad elektroonilised standardvormid ja mudelid. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201160.

__________________

__________________

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2. 2011, lk 13-18).

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2. 2011, lk 13).

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Käesoleva määruse artiklite 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 ja 46 kohaste aktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust, kuna tegemist on üldiste aktidega.

(28)  Käesoleva määruse artiklites 15 a, 20, 32, 34, 35 ja 43 osutatud rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust, kuna tegemist on üldiste aktidega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Käesolev määrus ei piira liidu sektoripõhistes õigusaktides ja liidu tarbijaõigusaktides sätestatud ning siseriiklike rikkumiste puhul kohaldatavate karistuste kasutamist. Vajaduse korral peaksid pädevad asutused kohaldama neid sätteid rakendavate siseriiklike õigusaktide sätteid, võttes arvesse rikkumise tegelikku mahtu ja ulatust ning rikkumisega teiste liikmesriikide tarbijatele põhjustatud kahju.

(34)  Käesolev määrus ei piira liidu sektoripõhistes õigusaktides ja liidu tarbijaõigusaktides sätestatud ning siseriiklike rikkumiste puhul kohaldatavate sanktsioonide kasutamist. Vajaduse korral peaksid pädevad asutused kohaldama neid sätteid rakendavate siseriiklike õigusaktide sätteid, võttes arvesse asjaomase rikkumise tegelikku mahtu ja ulatust ning rikkumisega teiste liikmesriikide tarbijatele põhjustatud kahju.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a)  Käesolevat määrust tuleks rakendada ja kohaldada täielikus kooskõlas liidu eeskirjadega üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja kohaldatava siseriikliku õigusega vastavalt andmekaitset käsitlevatele liidu õigusaktidele.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest67. Seepärast tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada nende õiguste ja põhimõtete kohaselt. Käesolevas määruses sätestatud miinimumvolituste kasutamisel peaksid pädevad asutused leidma sobiva tasakaalu põhiõigustega, näiteks kõrgetasemelise tarbijakaitse, ettevõtlusvabaduse ja teabevabadusega kaitstud huvide vahel.

(35)  Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest. Seepärast tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada nende õiguste ja põhimõtete kohaselt. Käesolevas määruses sätestatud volituste kasutamisel peaksid pädevad asutused leidma sobiva tasakaalu põhiõigustega, näiteks kõrgetasemelise tarbijakaitse, ettevõtlusvabaduse, sõnavabaduse ja teabevabadusega kaitstud huvide vahel.

__________________

 

67 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

 

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse tingimused, mille alusel tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutavaks määratud liikmesriikide pädevad asutused teevad üksteise ja komisjoniga koostööd, et tagada kõnealuste õigusaktide järgimine ja siseturu tõrgeteta toimimine ning tõhustada tarbijate majandushuvide kaitset.

Käesoleva määrusega kehtestatakse tingimused, mille alusel tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide jõustamise eest vastutavaks määratud liikmesriikide pädevad asutused teevad üksteise ja komisjoniga koostööd, et tagada kõnealuste õigusaktide järgimine ja siseturu tõrgeteta toimimine ning tõhustada tarbijate majandushuvide kaitset.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 punktides b ja c määratletud liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste suhtes.

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 punktides b, c ja c a määratletud liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste suhtes, isegi juhul, kui need rikkumised on lõppenud enne, kui jõustamismenetlust alustati või oli võimalik see lõpule viia.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Samuti kohaldatakse käesolevat määrust lühiajaliste liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste suhtes isegi juhul, kui need on lõppenud enne, kui jõustamist alustati või oli võimalik see lõpule viia.

välja jäetud

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesolev määrus ei piira õigusalase koostööga kriminaal- ja tsiviilasjades seotud meetmete kohaldamist liikmesriikides, eelkõige Euroopa kohtute võrgu toimimist.

4.  Käesolev määrus ei piira õigusalase koostööga kriminaal- ja tsiviilasjades seotud meetmete kohaldamist liikmesriikides, eelkõige Euroopa kohtute võrgu toimimist, ega kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Käesolev määrus ei piira pädevate asutuste ja Euroopa Pangandusjärelevalve rolle ega volitusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivist 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta.

6.  Käesolev määrus ei piira pädevate asutuste ja Euroopa Pangandusjärelevalve rolle ega volitusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/17/EL1a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivist 2014/92/EL1b. Käesoleva määruse III peatükki ei kohaldata esimeses lõigus osutatud kahe direktiivi liidusiseste rikkumiste suhtes.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Käesoleva määruse III peatükki ei kohaldata järgmiste õigusaktide liidusiseste rikkumiste puhul:

välja jäetud

(a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EÜ elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta

 

(b)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta.

 

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Käesolev määrus ei piira liikmesriigi õiguse kohaseid eraõiguse raames võetavaid jõustamismeetmeid ega kahju hüvitamise hagisid.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „tarbijate huve kaitsvad õigusaktid“ – lisas loetletud direktiivid, nagu need on liikmesriikide siseriiklikku õiguskorda üle võetud, ning määrused;

(a)  „tarbijate huve kaitsvad liidu õigusaktid“ – käesoleva määruse lisas loetletud direktiivid, nagu need on liikmesriikide siseriiklikku õiguskorda üle võetud, ning määrused;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „liidusisene rikkumine“ – tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastuolus olev toimuv või lõppenud tegevus või tegevusetus, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada nende tarbijate kollektiivseid huve, kes elavad muus liikmesriigis kui see, kus tegevus või tegevusetus alguse sai või toimus, kus on tegevuse või tegevusetuse eest vastutava kaupleja registreeritud asukoht või kus võib leida selle tegevusega või tegevusetusega seotud tõendeid või kaupleja varasid;

(b)  „liidusisene rikkumine“ – tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktidega vastuolus olev tegevus või tegevusetus, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada nende tarbijate kollektiivseid huve, kes elavad muus liikmesriigis kui see, kus tegevus või tegevusetus alguse sai või toimus, kus on tegevuse või tegevusetuse eest vastutava kaupleja registreeritud asukoht või kus võib leida selle tegevusega või tegevusetusega seotud tõendeid või kaupleja varasid;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastuolus olev tegevus või tegevusetus, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada nende tarbijate kollektiivseid huve, kes elavad vähemalt kahes muus liikmesriigis kui see, kus tegevus või tegevusetus alguse sai või toimus, kus on tegevuse või tegevusetuse eest vastutava kaupleja registreeritud asukoht või kus võib leida selle tegevusega või tegevusetusega seotud tõendeid või varasid; olenemata sellest, kas tegevus või tegevusetus on hetkel toimuv või lõppenud; olenemata sellest, kas tegevus või tegevusetus on hetkel toimuv või lõppenud; või

(1)  tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktidega vastuolus olev tegevus või tegevusetus, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada nende tarbijate kollektiivseid huve, kes elavad vähemalt kahes muus liikmesriigis kui see, kus tegevus või tegevusetus alguse sai või toimus, kus on tegevuse või tegevusetuse eest vastutava kaupleja registreeritud asukoht või kus võib leida selle tegevusega või tegevusetusega seotud tõendeid või varasid; olenemata sellest, kas tegevus või tegevusetus on hetkel toimuv või lõppenud; olenemata sellest, kas tegevus või tegevusetus on hetkel toimuv või lõppenud; või

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  tarbijate huve kaitsvate õigusaktidega vastuolus olevad tegevused või tegevusetus, millel on ühiseid omadusi, näiteks sama ebaseaduslik tava, sama huvi rikkumine või samaaegne toimumine vähemalt kahes liikmesriigis;

(2)  tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktidega vastuolus olevad tegevused või tegevusetus, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada tarbijate kollektiivseid huve ja millel on ühiseid omadusi, näiteks sama ebaseaduslik tava või sama huvi rikkumine või samaaegne toimumine vähemalt kahes liikmesriigis;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  „liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine“ – laiaulatuslik rikkumine, mis on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada tarbijate kollektiivseid huve enamikus liikmesriikides, mille elanikkond moodustab kokku vähemalt enamuse liidu elanikkonnast;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  „pädev asutus“ – riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil asutatud ametiasutus, kellel on konkreetne kohustus jõustada tarbijate huve kaitsvaid liidu õigusakte;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c)  „ühtne kontaktbüroo“ – igas liikmesriigis määratud riigiasutus, kes vastutab käesoleva määruse kohaldamise koordineerimise eest selles liikmesriigis;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c d)  „määratud asutus“ – asutus, kelle võib määrata liikmesriik ning kellel on õiguspärane huvi lõpetada või keelustada tarbijate huvide kaitsmist käsitlevate liidu õigusaktide rikkumine;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  „tarbija“ − füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  „tarbijate kollektiivsete huvide kahjustamine“ – mitmete liidusisestest või laiaulatuslikest rikkumistest mõjutatud tarbijate huvide tegelik või potentsiaalne rikkumine; ning seda eeldatakse, eriti juhul, kui rikkumine kas potentsiaalselt või tegelikult on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada olulist hulka samas olukorras tarbijaid.

(i)  „tarbijate kollektiivsete huvide kahjustamine“ – mitmete liidusisestest rikkumistest, laiaulatuslikest rikkumistest või liidu mõõtmega laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud tarbijate huvide tegelik või potentsiaalne rikkumine;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a)  „tarbijatele tõsise ja heastamatu kahju tekitamise risk“ – selline olukord, mis võib tõenäoliselt põhjustada tõsist kahju, mida ei saa enam heastada;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i b)  „lauskontrollid“ – tarbijaturgude kooskõlastatud uurimised samaaegsete koordineeritud kontrollimeetmete kaudu, et tuvastada tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide rikkumisi.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Rikkumiste aegumistähtajad

Sanktsioonide kehtestamise, tarbijatele kahju hüvitamise korralduse andmise ja rikkumiste tulemusel saadud tulude tagastamise korralduse andmise aegumistähtaeg

1.  Pädevad asutused võivad uurida artiklis 2 osutatud rikkumisi ja keelustada kauplejatel selliste rikkumiste toimepanemise tulevikus. Pädevad asutused võivad kõnealuste rikkumiste eest määrata karistusi viie aasta jooksul rikkumise lõppemisest.

1.  Pädevad asutused võivad uurida artikli 2 lõikes 1 osutatud rikkumisi ja ennetada kauplejatel selliste rikkumiste toimepanemist tulevikus. Pädevad asutused võivad viie aasta jooksul rikkumise lõppemisest kasutada järgmisi volitusi:

 

(a)  kehtestada sanktsioone, nagu on sätestatud artikli 8 lõike 2 punktis m;

 

(b)  anda vastutavale kauplejale korraldus hüvitada kahju tarbijatele, kes kannatasid kahju rikkumise tagajärjel, nagu on sätestatud artikli 8 lõike 2 punktis n; ning

 

(c)  anda korraldus rikkumiste tulemusel saadud tulude tagastamiseks, nagu on sätestatud artikli 8 lõike 2 punktis o.

 

Pädevad asutused võivad vajaduse korral kasutada neid volitusi tõendite alusel, mis on saadud väljaspool teises lõikes osutatud aegumistähtaega.

2.  Karistuste määramise tähtaega hakatakse arvestama rikkumise lõppemise päevast.

2.  Lõikes 1 osutatud volituste kasutamise tähtaega hakatakse arvestama rikkumise lõppemise päevast.

3.  Rikkumisega seotud uurimise või jõustamismenetluse eesmärgil ellu viidav mis tahes pädeva asutuse tegevus peatab karistuste määramise tähtaja arvestamise kuni asja suhtes lõpliku otsuse vastuvõtmiseni. Karistuste määramise tähtaeg peatatakse ajaks, mil pädeva asutuse otsuse, korralduse või muu toimingu suhtes on käimas kohtumenetlus.

3.  Rikkumisega seotud uurimise või jõustamismenetluse eesmärgil ellu viidav mis tahes pädeva asutuse tegevus peatab lõikes 1 osutatud volituste kasutamise tähtaja arvestamise kuni asja suhtes lõpliku otsuse vastuvõtmiseni. See tähtaeg peatatakse ajaks, mil pädeva asutuse otsuse, korralduse või muu toimingu suhtes on käimas kohtumenetlus.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Pädevad asutused ja ühtsed kontaktbürood

Pädevad asutused ja ühtsed kontaktbürood

1.  Iga liikmesriik määrab pädevateks asutusteks riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil väljakujunenud riigiasutused spetsiifiliste ülesannetega tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamiseks.

1.  Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse kohaldamise eest vastutavad pädevad asutused ja ühtse kontaktbüroo.

2.  Pädevad asutused täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi nii, nagu nad tegutseks omaenda liikmesriigi tarbijate nimel ja omal kulul.

2.  Pädevad asutused täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi nii, nagu nad tegutseks omaenda liikmesriigi tarbijate nimel ja omal kulul.

3.  Iga liikmesriik nimetab ühtseks kontaktbürooks ühe pädeva asutuse.

 

4.  Ühtne kontaktbüroo vastutab liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumistega seotud uurimise ja jõustamistegevuste koordineerimise eest pädevate asutuste, teiste artiklis 6 osutatud riigiasutuste, artiklis 13 osutatud määratud organite ning artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismis osalevate üksuste vahel.

4.  Ühtne kontaktbüroo vastutab pädevate asutuste, teiste artiklis 6 osutatud riigiasutuste, määratud asutuste ja artiklis 35 osutatud hoiatusmehhanismis osalevate üksuste vahel liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega seotud uurimise ja jõustamistegevuste koordineerimise eest.

5.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel ja ühtsetel kontaktbüroodel on käesoleva määruse kohaldamiseks ja artiklist 8 tulenevate neile kehtivate volituste tulemuslikuks kasutamiseks vajalikud piisavad vahendid, sealhulgas piisavad eelarvelised ja muud ressursid, oskusteave ja muu korraldus.

5.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel ja ühtsetel kontaktbüroodel on käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud vahendid, sealhulgas eelarvelised ja muud ressursid, oskusteave ja muu korraldus.

6.  Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks pädev asutus, tagab liikmesriik, et nende vastavad ülesanded on selgelt piiritletud ja et nad teevad oma vastavate ülesannete tulemuslikuks täitmiseks tihedat koostööd.

6.  Kui liikmesriigi territooriumil on rohkem kui üks pädev asutus, tagab liikmesriik, et nende vastavad ülesanded on selgelt piiritletud ja et nad teevad oma vastavate ülesannete tulemuslikuks täitmiseks tihedat koostööd.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Iga liikmesriik võib määrata asutused, kellel on rikkumiste lõpetamiseks või keelustamiseks õiguspärane huvi („määratud organid“), koguma vajalikku teavet ja rakendama neile siseriiklike õigusaktidega kättesaadavaid vajalikke jõustamismeetmeid vastuvõtva pädeva asutuse nimel.

4.  Iga liikmesriik võib kehtestada määratud asutustele kohustuse koguda vajalikku teavet ja rakendada neile siseriiklike õigusaktidega kättesaadavaid vajalikke jõustamismeetmeid vastuvõtva pädeva asutuse nimel.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste ja määratud organite vahelise koostöö eelkõige selleks, et tagada artiklis 2 osutatud rikkumiste viivitamatu teatavaks tegemine pädevatele asutustele.

5.  Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste ja määratud asutuste vahelise koostöö eelkõige selleks, et tagada artikli 2 lõikes 1 osutatud rikkumiste viivitamatu teatavaks tegemine pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamatult pädevad asutused, ühtse kontaktbüroo, artiklis 13 osutatud määratud organid ning artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismis osalevad üksused ja nende muudatused.

1.  Iga liikmesriik edastab komisjonile viivitamatult järgmise teabe:

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a)  pädevate asutuste, ühtse kontaktbüroo, määratud asutuste ja artiklis 35 osutatud hoiatusmehhanismis osalevate üksuste identifitseerimis- ja kontaktandmed;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b)  teave pädevate asutuste korralduse, volituste ja ülesannete kohta; ning

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c)  kõik muudatused punktides a ja b märgitud teabes.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon haldab ja ajakohastab oma veebisaidil avalikult kättesaadavat ühtsete kontaktbüroode, pädevate asutuste, määratud organite ja üksuste nimekirja.

2.  Komisjon haldab ja ajakohastab oma veebisaidil lõikes 1 osutatud teavet ja teeb selle avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Pädevate ametiasutuste miinimumvolitused

Pädevate asutuste volitused

1.  Igal pädeval asutusel on käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud uurimis- ja jõustamisvolitused ning ta kasutab neid kooskõlas käesoleva määruse ja siseriikliku õigusega.

1.  Iga liikmesriik annab oma pädevatele asutustele uurimis- ja jõustamisvolitused ja vajalikud vahendid käesoleva määruse kohaldamiseks.

 

1 a.  Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid otsustada mitte anda igale pädevale asutusele kõiki volitusi, eeldusel et iga volitust on võimalik tulemuslikult kasutada.

2.  Igal pädeval asutusel on vähemalt järgmised volitused ja ta kasutab neid artiklis 9 sätestatud tingimustel, et:

2.  Et täita neile käesoleva määrusega antud kohustusi, on pädevatel asutustel igas liikmesriigis vähemalt järgmised volitused ja nad kasutavad neid artiklis 9 sätestatud tingimustel, et:

(a)  saada juurdepääs asjakohastele käesoleva määruse kohase rikkumisega seotud dokumentidele, andmetele või teabele mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende hoidmiseks kasutatavast andmekandjast või kohast;

(a)  saada juurdepääs asjakohastele käesoleva määruse kohase rikkumisega seotud dokumentidele, andmetele või teabele mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende hoidmiseks kasutatavast andmekandjast või kohast;

(b)  nõuda igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kaasa arvatud pankadelt, internetiteenuse pakkujatelt, domeeniregistritelt ja domeeniregistrite pidajatelt ning hostimisteenuste pakkujatelt asjakohast teavet, andmeid või dokumente mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast, muu hulgas eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke;

(b)  nõuda igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kaasa arvatud pankadelt, maksuteenuse pakkujatelt, internetiteenuse pakkujatelt, domeeniregistritelt ja domeeniregistrite pidajatelt ning veebimajutusteenuse pakkujatelt asjakohast teavet, andmeid või dokumente mis tahes kujul või vormingus, milles nad on säilitatud, ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast, eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke, juhul kui vastav teave, vastavad andmed või vastav dokument on seotud uuritava küsimusega;

(c)  nõuda igalt pädeva asutuse liikmesriigi riigiasutuselt, organilt või ametilt asjakohase teabe, andmete või dokumentide esitamist mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast muu hulgas eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke;

(c)  nõuda igalt pädeva asutuse liikmesriigi riigiasutuselt, organilt või ametilt asjakohase teabe, andmete või dokumentide esitamist mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke, juhul kui vastav teave, vastavad andmed või vastav dokument on seotud uuritava küsimusega;

(d)  teostada vajalikke kohapealseid kontrolle, mis hõlmab eelkõige volitust siseneda mis tahes ruumidesse, maatükile või transpordivahendisse või nõuda seda teistelt asutustelt, eesmärgiga uurida, arestida, teha või hankida koopiaid teabest, andmetest või dokumentidest olenemata nende salvestamiseks kasutatavast kandjast; sulgeda mis tahes ruume või teavet, andmeid või dokumente uurimiseks vajalikuks ajaks või vajalikus ulatuses; nõuda asjaomase kaupleja esindajalt või töötajalt selgitusi uuritava küsimusega seotud asjaolude, teabe või dokumentide kohta ning registreerida vastused;

(d)  teostada vajalikke kohapealseid kontrolle, mis hõlmab volitust siseneda mis tahes ruumidesse, maatükile või transpordivahendisse, mida kaupleja kasutab eesmärkidel, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega, või nõuda seda teistelt asutustelt, eesmärgiga uurida, arestida, teha või hankida koopiaid teabest, andmetest või dokumentidest olenemata nende salvestamiseks kasutatavast kandjast; sulgeda mis tahes ruume või teavet, andmeid või dokumente uurimiseks vajalikuks ajaks või vajalikus ulatuses;

 

(d a)  nõuda asjaomase kaupleja esindajalt või töötajalt selgitusi uuritava küsimusega seotud asjaolude, teabe või dokumentide kohta ning registreerida vastused;

(e)  osta kaupu või teenuseid kontrollostudena, et avastada käesoleva määruse kohaseid rikkumisi ja hankida tõendeid;

(e)   osta kaupu või teenuseid kontrollostudena, sealhulgas variisikuna, et neid kontrollida ja pöördprojekteerida, selleks et avastada käesoleva määruse kohaseid rikkumisi ja hankida tõendeid; olenevalt nende kavandatud kasutuse laadist ostetakse näidised, mida ei saa kauplejale nende algseisundis tagastada;

(f)  osta kaupu või teenuseid variisikuna, et avastada käesoleva määruse kohaseid rikkumisi ja hankida tõendeid;

 

(g)  võtta ajutisi meetmeid, et vältida tarbijatele avalduvat tõsist ja heastamatut kahju, eelkõige veebisaidi, domeeni või samalaadse digitaalse saidi, teenuse või konto peatamise teel;

(g)  võtta ajutisi meetmeid juhul, kui puuduvad muud vahendid, et vältida tarbijate kollektiivsetele huvidele avalduvat tõsist ja heastamatut kahju, eelkõige nõudes, et veebimajutusteenuse pakkujad eemaldaksid sisu või peataksid veebisaidi, teenuse või konto, või nõudes, et domeeniregistrid või domeeniregistri pidajad peataksid kindlaks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime;

(h)  alustada omal algatusel uurimisi või menetlusi liidusiseste või laiaulatuslike rikkumiste lõpetamiseks või keelustamiseks ning vajaduse korral avaldada selle kohta teavet;

(h)  alustada omal algatusel uurimisi või menetlusi liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste või liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste lõpetamiseks ning avaldada vajaduse korral selle kohta teavet;

(i)  saavutada, et liidusisese või laiaulatusliku rikkumise eest vastutav kaupleja võtab kohustuse lõpetada rikkumine ning vajaduse korral hüvitada tarbijatele põhjustatud kahju;

(i)  püüda saavutada, et liidusisese rikkumise, laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutav kaupleja võtab kohustuse lõpetada rikkumine ning vajaduse korral hüvitada tarbijatele põhjustatud kahju, ja/või aktsepteerib seda kohustust;

(j)  nõuda kauplejalt kirjalikult rikkumise lõpetamist;

 

(k)  saavutada rikkumise lõpetamine või keelustamine;

(k)  saavutada rikkumise lõpetamine või keelustamine;

(l)  sulgeda veebisait, domeen või samalaadne digitaalne sait, teenus või konto või selle osa, sealhulgas taotledes selliste meetmete rakendamist kolmandalt osapoolelt või teiselt riigiasutuselt;

(l)  kui kaupleja ei reageeri mõistliku aja jooksul pädeva asutuse kirjalikule nõudmisele rikkumine lõpetada või keelata, anda

veebimajutusteenuse pakkujale korraldus sisu eemaldada või veebisait, teenus või konto või selle osa maha võtta, või anda domeeniregistritele või domeeniregistri pidajatele korraldus täielikult kvalifitseeritud domeeninimi kustutada ning võimaldada asjaomasel pädeval asutusel selle registreerimist, sealhulgas taotledes selliste meetmete rakendamist kolmandalt osapoolelt või teiselt riigiasutuselt, et vältida tarbijate kollektiivsetele huvidele avalduvat tõsist ja heastamatut kahju;

(m)  määrata liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste ning käesoleva määruse kohaselt vastu võetud otsuse, korralduse, ajutise meetme, kohustuse või muu meetme täitmata jätmise eest karistusi, sealhulgas trahve ja karistusmakseid;

(m)  määrata liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste ning käesoleva määruse kohaselt vastu võetud otsuse, korralduse, ajutise meetme, kohustuse või muu meetme täitmata jätmise eest sanktsioone, sealhulgas trahve ja karistusmakseid;

(n)   kohustada liidusisese rikkumise või laiaulatusliku rikkumise eest vastutavat kauplejat andma rikkumise tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele hüvitist muuhulgas rahalise hüvitise kujul, pakkudes tarbijatele võimalust lõpetada leping või pakkudes muid meetmeid, mis tagavad rikkumise tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele kahju heastamise;

(n)   kohustada liidusisese rikkumise, laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutavat kauplejat andma selle rikkumise tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele hüvitist muuhulgas rahalise hüvitise kujul, pakkudes tarbijatele võimalust lõpetada leping või pakkudes muid meetmeid, mis tagavad rikkumise tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele kahju heastamise;

(o)  nõuda rikkumiste tulemusel saadud tulude tagastamist, sealhulgas tulude maksmist riigikassasse või mõnele pädeva asutuse poolt või siseriiklikes õigusaktides määratud saajale;

(o)  nõuda rikkumiste tulemusel saadud tulude tagastamist;

(p)  avaldada mis tahes lõplik otsus, ajutine meede või korraldus, mis hõlmab liidusisese rikkumise või laiaulatusliku rikkumise eest vastutava kaupleja isiku avaldamist;

(p)  avaldada mis tahes lõplik otsus, lõplik meede, kaupleja kohustus või käesoleva määruse kohaselt võetud korraldus, mis hõlmab liidusisese rikkumise, laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutava kaupleja isiku avaldamist;

(q)  konsulteerida tarbijate, tarbijaorganisatsioonide, määratud organite ja teiste asjaomaste isikutega kavandatud kohustuste tulemuslikkuse üle rikkumise lõpetamisel ja sellest tekkinud kahju kõrvaldamisel.

(q)  konsulteerida tarbijate, tarbijaorganisatsioonide, kauplejate organisatsioonide, vajaduse korral määratud asutuste ja teiste asjaomaste isikutega kavandatud kohustuste tulemuslikkuse üle rikkumise lõpetamisel ja sellest tekkinud kahju kõrvaldamisel.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 9

Miinimumvolituste kasutamine

Volituste kasutamine pädevate asutuste poolt

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 8 sätestatud miinimumvolitusi kooskõlas käesoleva määruse ja siseriiklike õigusaktidega kas

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 8 sätestatud volitusi kas

(a)  otse omal vastutusel või

(a)  otse omal vastutusel

 

(a a)  teiste riigiasutuste kaasabil või vajadusel korral õigusasutuste järelevalve all;

 

(a b)  andes vajaduse korral korralduse määratud asutustele; või

(b)   pöördudes kohtusse, kes on pädev vajalikku otsust langetama, esitades vajaduse korral apellatsioonkaebuse, kui vajalikku otsust käsitlevat taotlust ei rahuldata.

(b)   pöördudes kohtusse, kes on pädev vajalikku otsust langetama, esitades vajaduse korral apellatsioonkaebuse, kui vajalikku otsust käsitlevat taotlust ei rahuldata.

 

1 a.   Pädevad asutused kasutavad igal juhul artikli 8 lõike 2 punktides d, g ja l sätestatud volitusi kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1.

2.  Kui pädevad asutused kasutavad oma volitusi pöörduda kohtusse, on nimetatud kohtud pädevad tegema vajalikke otsuseid ja need tegutsevad käesoleva määruse raames.

2.  Kui pädevad asutused kasutavad oma volitusi pöörduda kohtusse, on nimetatud kohtud pädevad tegema vajalikke otsuseid.

 

2 a.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 8 sätestatud volitusi proportsionaalselt, tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas liidu õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, kohaldatavate menetluslike tagatiste, liidu andmekaitse eeskirjade ja siseriiklike õigusaktidega.

 

2 b.  Käesoleva määruse kohaldamisel vastuvõetavad uurimis- ja jõustamismeetmed kajastavad nõuetekohaselt rikkumise laadi ja sellest põhjustatud tegelikku või potentsiaalset kogukahju.

 

2 c.  Kui otsustatakse, kas sanktsiooni kehtestada või mitte, ja kui suur on igal individuaalsel juhul määratava trahvi suurus, võetakse nõuetekohaselt arvesse järgmist:

 

(a)   rikkumise laad, raskusaste ja kestus, võttes arvesse sellest mõjutatud tarbijate arvu ja neile tekitatud kahju taset;

 

(b)   kas rikkumine pandi toime tahtlikult või hooletusest;

 

(c)   kaupleja võetud meetmed tarbijate kantud kahju leevendamiseks;

 

(d)   kas kaupleja on varem pannud toime rikkumisi;

 

(e)   kaupleja tehtud koostöö määr pädeva asutusega rikkumise heastamiseks ja selle võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks.

3  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse kohaldamisel algatatud menetlustes vastu võetavate kohtuotsustega seotud kohtutasud ja muud kulud on proportsionaalsed ega kahjusta käesoleva määruse kohaldamist.

3.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse kohaldamisel algatatud menetlustes vastu võetavate kohtuotsustega seotud kohtutasud ja muud kulud on proportsionaalsed ega kahjusta käesoleva määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Rakendamisvolitused

 

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse rakendamise ja artiklis 8 osutatud pädevate asutuste miinimumvolituste kasutamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

Artikkel 11

Andmepäringud

Andmepäringud

1.  Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutuse nõudmisel asjakohase teabe, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas liidusisene rikkumine on toimunud ning et saavutada selle rikkumise lõpetamine. Taotluse saanud asutus annab teabepäringust ja oma vastusest viivitamata komisjonile teada.

1.  Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutuse nõudmisel taotluse esitanud asutusele viivitamata ja igal juhul 30 päeva jooksul asjakohase teabe, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas liidusisene rikkumine on toimunud ning et saavutada selle rikkumise lõpetamine. Taotluse saanud asutus annab teabepäringust ja oma vastusest viivitamata komisjonile teada.

2.  Taotluse saanud asutus teeb vajalikud uurimised või rakendab muid taotletud teabe kogumiseks vajalikke või asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral tehakse kõnealused uurimised teiste riigiasutuste või määratud organite kaasabil.

2.  Taotluse saanud asutus teeb vajalikud uurimised või rakendab muid taotletud teabe kogumiseks vajalikke või asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral tehakse kõnealused uurimised teiste riigiasutuste või määratud asutuste kaasabil.

3.  Taotluse esitanud asutuse taotlusel võib taotluse saanud asutus lubada taotluse esitanud asutuse pädevatel ametnikel viibida taotluse saanud asutuse ametnike tehtava uurimistoimingu juures.

3.  Taotluse esitanud asutuse taotlusel võib taotluse saanud asutus lubada taotluse esitanud asutuse pädevatel ametnikel viibida taotluse saanud asutuse ametnike tehtava uurimistoimingu juures.

4.  Taotluse saanud asutus järgib taotlusele vastates komisjoni poolt rakendusaktis sätestatud teabetaotluste menetlust ja tähtaegu.

 

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse teabepäringute tähtajad, standardvormid ja üksikajalikud menetlused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

Artikkel 12

Jõustamismeetmete taotlused

Jõustamismeetmete taotlused

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse nõudmisel liidusisese rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks viivitamata kõik vajalikud jõustamismeetmed, sealhulgas trahve määrates ning nõudes või hõlbustades hüvitamist rikkumise tõttu kahju kannatanud tarbijatele.

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse nõudmisel liidusisese rikkumise lõpetamiseks põhjendamatu viivituseta kõik vajalikud jõustamismeetmed, kasutades artiklis 8 sätestatud volitusi ja talle siseriikliku õiguse alusel antud lisavolitusi, sealhulgas sanktsioone määrates ning nõudes või hõlbustades hüvitamist selle rikkumise tõttu kahju kannatanud tarbijatele.

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmiseks kasutab taotluse saanud asutus artiklis 8 sätestatud volitusi ja talle siseriikliku õiguse alusel antud lisavolitusi. Taotluse saanud asutus määrab asjakohased jõustamismeetmed liidusisese rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks proportsionaalsel, tõhusal ja tulemuslikul viisil. Vajaduse korral määratakse ja rakendatakse kõnealused meetmed teiste riigiasutuste kaasabil.

 

3.  Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitanud asutust regulaarselt astutud sammudest ja võetud meetmetest ning konsulteerib temaga neil teemadel. Taotluse saanud asutus teavitab artiklis 43 sätestatud andmebaasi kaudu viivitamata taotluse esitanud asutust, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni võetud meetmetest ja nende mõjust liidusisesele rikkumisele, sealhulgas järgmisest:

3.  Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitanud asutust regulaarselt astutud sammudest ja võetud meetmetest ning konsulteerib taotluse esitanud asutusega sammude ja meetmete üle, mida taotluse saanud asutus kavatseb astuda või teha. Taotluse saanud asutus teavitab artiklis 43 sätestatud andmebaasi kaudu võetud meetmetest ja nende mõjust liidusisesele rikkumisele, sealhulgas järgmisest:

(a)  kas ajutisi meetmeid määrati;

(a)  kas ajutisi meetmeid määrati;

(b)  kas rikkumine lõppes;

(b)  kas rikkumine lõppes;

(c)  milliseid karistusi määrati;

(c)  milliseid meetmeid, sealhulgas sanktsioone, kehtestati ja kas neid meetmeid rakendati;

(d)  millises ulatuses tarbijatele kahju hüvitati;

(d)  millises ulatuses tarbijatele kahju hüvitati.

(e)  kas võetud meetmeid rakendati.

 

4.  Taotluse saanud asutus järgib taotlustele vastates komisjoni poolt rakendusaktis sätestatud jõustamismeetmete menetlust ja tähtaegu.

 

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse jõustamismeetmete tähtajad, standardvormid ja üksikajalikud menetlused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse määratud organite kaasamise tähtajad, standardvormid ja üksikajalikud menetlused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastastikuse abi taotluste korral annab taotluse esitanud asutus piisavalt teavet, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas tagab ta kõik vajalikud tõendid, mida on võimalik saada ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

1.  Vastastikuse abi taotluste korral annab taotluse esitanud asutus vajalikku teavet, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas tagab ta kõik vajalikud tõendid, mida on võimalik saada ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 15

Artikkel 15

Vastastikuse abi taotluse täitmisest keeldumine

Vastastikuse abi taotluse täitmisest keeldumine

1.  Taotluse saanud asutus võib artikli 11 alusel keelduda teabe andmisest, kui kehtib mõni järgmistest tingimustest:

1.  Taotluse saanud asutus võib artikli 11 alusel keelduda teabe andmisest, kui kehtib mõni järgmistest tingimustest:

a)  pärast taotluse esitanud asutusega konsulteerimist ei ole tema arvates taotletud teave taotluse esitanud asutusele vajalik liidusisese rikkumise või selle toimumise võimalikkuse põhjendatud kahtluse kindlakstegemiseks;

a)  pärast taotluse esitanud asutusega konsulteerimist esitab taotluse saanud asutus põhjendatud kaalutlused, mis näitavad, et taotletud teave ei ole taotluse esitanud asutusele vajalik liidusisese rikkumise või selle toimumise võimalikkuse põhjendatud kahtluse kindlakstegemiseks;

b)  kui taotluse esitanud asutus ei nõustu, et selle teabe suhtes kohaldatakse artiklis 41 sätestatud konfidentsiaalsust ning ameti- ja ärisaladust käsitlevaid sätteid;

b)  kui taotluse esitanud asutus ei nõustu, et selle teabe suhtes kohaldatakse artiklis 41 sätestatud konfidentsiaalsust ning ameti- ja ärisaladust käsitlevaid sätteid;

c)  sama liidusisese rikkumise ja sama kaupleja suhtes on taotluse saanud või esitanud asutuse liikmesriigi õigusasutustes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus või tehtud lõplik kohtuotsus.

c)  sama liidusisese rikkumise ja sama kaupleja suhtes on taotluse saanud või esitanud asutuse liikmesriigi õigusasutustes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus.

2.  Taotluse saanud asutus võib keelduda artikli 12 kohaste täitemeetmete taotluse rahuldamisest pärast taotluse esitanud asutusega konsulteerimist, kui kehtib mõni järgmistest tingimustest:

2.  Taotluse saanud asutus võib keelduda artikli 12 kohaste täitemeetmete taotluse rahuldamisest pärast taotluse esitanud asutusega konsulteerimist, kui kehtib mõni järgmistest tingimustest:  

a)  sama liidusisese rikkumise ja sama kaupleja suhtes on taotluse saanud või esitanud asutuse liikmesriigi õigusasutustes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus või tehtud lõplik kohtuotsus.

a)  sama liidusisese rikkumise ja sama kaupleja suhtes on taotluse saanud või esitanud asutuse liikmesriigi õigusasutustes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus või on olemas lõplik haldusotsus, lõplik kohtuotsus või kohtulik kokkulepe;

b)   pärast vastuvõtva asutuse tehtud asjakohaseid uurimistoiminguid on asutus arvamusel, et liidusisest rikkumist ei ole toimunud;

b)   pärast vastuvõtva asutuse tehtud asjakohaseid uurimistoiminguid on asutus arvamusel, et liidusisest rikkumist ei ole toimunud;

c)   tema arvates ei ole taotluse esitanud asutus artikli 12 lõike 1 kohaselt andnud piisavalt teavet.

c)   tema arvates ei ole taotluse esitanud asutus artikli 14 lõike 1 kohaselt andnud vajalikku teavet.

Jõustamismeetmete taotluse rahuldamisest ei saa keelduda ebapiisava teabe esitamise põhjusel, kui sama liidusisese rikkumise kohta esitatud teabetaotluse rahuldamisest keelduti põhjusel, et sama liidusisese rikkumise ja sama kaupleja suhtes on vastuvõtva või taotleja asutuse liikmesriigi õigusasutustes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus või tehtud lõplik kohtuotsus, nagu osutatud lõike 1 punktis c.

Jõustamismeetmete taotluse rahuldamisest ei saa keelduda ebapiisava teabe esitamise põhjusel, kui sama liidusisese rikkumise kohta esitatud teabetaotluse rahuldamisest eelnevalt keelduti lõike 1 punktis c osutatud põhjusel.

3.   Taotluse saanud asutus teatab vastastikuse abi taotluse rahuldamisest keeldumisest taotluse esitanud asutusele ja komisjonile ning nimetab keeldumise põhjused.

3.   Taotluse saanud asutus teatab vastastikuse abi taotluse rahuldamisest keeldumisest taotluse esitanud asutusele ja komisjonile ning nimetab keeldumise põhjused.

4.   Taotluse esitanud asutuse ja selle saanud asutuse vahelise eriarvamuse korral edastab taotluse esitanud asutus või selle saanud asutus küsimuse viivitamata komisjonile, kes väljastab arvamuse. Kui küsimust komisjonile ei edastata, võib viimane väljastada arvamuse omal algatusel.

4.  Taotluse esitanud asutuse ja selle saanud asutuse vahelise eriarvamuse korral võib taotluse esitanud asutus või selle saanud asutus edastada küsimuse komisjonile, kes väljastab viivitamata arvamuse. Kui küsimust komisjonile ei edastata, võib viimane väljastada arvamuse omal algatusel. Komisjon võib oma arvamuse väljastamiseks paluda asjakohast teavet ja dokumente, mida taotluse esitanud asutus ja selle saanud asutus on omavahel vahetanud.

5.  Komisjon teeb vastastikuse abi mehhanismi toimimise ning pädevate asutuste poolt vastastikuse abi taotluste käsitlemise menetluste ja tähtaegade järgimise järelevalvet. Komisjonil on juurdepääs vastastikuse abi taotlustele ning taotleja ja vastuvõtva asutuse vahel vahetatud teabele ja dokumentidele.

5.  Komisjon teeb vastastikuse abi mehhanismi toimimise ning pädevate asutuste poolt vastastikuse abi taotluste käsitlemise menetluste ja tähtaegade järgimise järelevalvet. Komisjonil on juurdepääs vastastikuse abi taotlustele.

6.  Vajaduse korral võib komisjon esitada liikmesriikidele suunised ja anda nõu, et tagada vastastikuse abi mehhanismi tulemuslik ja tõhus toimimine.

6.  Vajaduse korral võib komisjon esitada liikmesriikidele suunised ja anda nõu, et tagada vastastikuse abi mehhanismi tulemuslik ja tõhus toimimine.

7.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse üksikasjalik kord pädevate asutuste vaheliste eriarvamuste lahendamiseks lõigete 3 ja 4 kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Rakendusaktid

 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse artiklites 11, 12 ja 15 osutatud standardvormid ja menetluse etapid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

KOORDINEERITUD JÄRELEVALVE-, UURIMIS- JA JÕUSTAMISMEHHANISM LAIAULATUSLIKE RIKKUMISTE PUHUL

KOORDINEERITUD UURIMIS- JA JÕUSTAMISMEHHANISM LAIAULATUSLIKE RIKKUMISTE JA LIIDU MÕÕTMEGA LAIAULATUSLIKE RIKKUMISTE PUHUL

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – I jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Laiaulatuslikud rikkumised

Laiaulatuslikud rikkumised ja liidu mõõtmega laiaulatuslikud rikkumised

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

Artikkel 16

Koordineeritud meetme algatamine ja koordineerija määramine

Koordineeritud meetmete käivitamine ja koordineerija määramine

1.  Kui pädeval asutusel on põhjendatud kahtlus laiaulatusliku rikkumise toimumise kohta, teavitab ta viivitamata laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud muude liikmesriikide pädevaid asutusi ning komisjoni.

1.  Kui pädeval asutusel või komisjonil on põhjendatud kahtlus laiaulatusliku rikkumise toimumise kohta, teavitab ta vajaduse korral viivitamata sellest rikkumisest mõjutatud liikmesriikide pädevaid asutusi ning komisjoni.

2.  Kui komisjonil on põhjendatud kahtlus laiaulatusliku rikkumise toimumise kohta, teavitab ta laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud pädevaid asutusi.

 

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teadete saamisel määravad laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud pädevad asutused konsensuse alusel tegutsedes ametisse meedet koordineeriva pädeva asutuse.

3.  Lõikes 1 osutatud teate saamisel otsustavad laiaulatusliku rikkumise puhul sellest mõjutatud pädevad asutused konsensuse alusel tegutsedes koordineeritud meetme käivitamise üle. Teavet esitav pädev asutus koordineerib meedet, välja arvatud juhul, kui laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud pädevad asutused lepivad kokku, et seda teeb muu pädev asutus või komisjon.

4.  Asjaomased pädevad asutused võivad koordineerija rolli täitma paluda ka komisjoni. Komisjon teatab asjaomastele pädevatele asutustele viivitamata, kas ta võtab koordineerija rolli vastu.

 

5.  Lõike 2 kohaselt pädevale asutusele teadet saates võib komisjon teha koordineerija rolli võtmise ettepaneku. Asjaomased pädevad asutused teatavad viivitamata komisjonile, kas nad nõustuvad sellega, et meedet koordineerib komisjon.

5.  Kui komisjon on see, kes saadab pädevatele asutustele lõike 1 kohaselt teate, võib komisjon teha koordineerija rolli võtmise ettepaneku. Asjaomased pädevad asutused teatavad viivitamata komisjonile, kas nad nõustuvad sellega, et meedet koordineerib komisjon, või nad lepivad kokku pädevas asutuses, kes meedet koordineerib.

6.  Kui komisjon ei võta koordineerija rolli vastu või kui asjaomased pädevad asutused ei nõustu sellega, et meedet koordineerib komisjon, määravad pädevad asutused kindlaks ühe pädeva asutuse, kes meedet koordineerib. Kui pädevad asutused kokkulepet ei saavuta, koordineerib meedet see pädev asutus, kes kahtlustatavast rikkumisest esimesena teistele pädevatele asutustele teatas.

6.  Kui komisjon ei võta koordineerija rolli vastu või kui asjaomased pädevad asutused ei nõustu sellega, et meedet koordineerib komisjon, määravad pädevad asutused kindlaks ühe pädeva asutuse, kes meedet koordineerib. Kui pädevad asutused kokkulepet ei saavuta, koordineerib meedet see pädev asutus, kes kahtlustatavast rikkumisest esimesena teistele pädevatele asutustele teatas.

 

6 a.  Lõikes 1 osutatud teate saatmisel või saamisel kontrollib komisjon koos liikmesriikide ühtsete kontaktbüroodega laiaulatusliku rikkumise olemasolu puudutavaid esialgseid tõendeid. Kui rikkumist võib pidada liidu mõõtmega laiaulatuslikuks rikkumiseks, käivitab komisjon koordineeritud meetme. Komisjon teatab koordineeritud meetme käivitamise otsusest sellest meetmest mõjutatud liikmesriikide ühtsetele kontaktbüroodele. Meedet koordineerib komisjon.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Koordineeritud meetmetes osalemine

 

1.   Pädev asutus võib keelduda koordineeritud meetmes osalemisest järgmistel põhjustel:

 

(a)   asjaomases liikmesriigis on sama laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise ja sama kaupleja suhtes juba algatatud eeluurimine või kohtumenetlus;

 

(b)   asjaomases liikmesriigis on sama laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise ja sama kaupleja suhtes juba tehtud lõplik haldusotsus, lõplik kohtuotsus või kohtulik kokkulepe;

 

(c)   asjaomases liikmesriigis ei ole toimunud laiaulatuslikku rikkumist või liidu mõõtmega laiaulatuslikku rikkumist.

 

2.   Kui pädev asutus otsustab artikli 16 kohase koordineeritud meetme käivitamise otsuse tegemise järel koordineeritud meetmes mitte osaleda, teatab ta oma otsusest viivitamata komisjonile ja teistele asjaomastele pädevatele asutustele ning ühtsetele kontaktbüroodele, nimetab selle põhjused ning esitab vajalikud tõendavad dokumendid.

 

3.   Pädev asutus võib ühineda koordineeritud meetmega, kui koordineeritud meetme ajal ilmneb, et laiaulatuslik rikkumine või liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine, mille suhtes on algatatud koordineeritud meede, mõjutab ka teda.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

Artikkel 17

Uurimismenetlused koordineeritud meetmete puhul

Uurimismenetlused koordineeritud meetmete puhul

1.  Asjaomased pädevad asutused tagavad vajalike tõendite, andmete ja teabe tulemusliku ja tõhusa kogumise. Asjaomased pädevad asutused tagavad, et uurimisi ja kontrolle tehakse samaaegselt ning et ajutisi meetmeid rakendatakse samaaegselt.

1.  Asjaomased pädevad asutused tagavad vajalike tõendite, andmete ja teabe tulemusliku ja tõhusa kogumise. Asjaomased pädevad asutused tagavad, et uurimisi ja kontrolle tehakse samaaegselt ning et ajutisi meetmeid rakendatakse samaaegselt nii palju, kui siseriiklik menetlusõigus seda võimaldab.

2.  Asjaomased pädevad asutused võivad kasutada III peatüki kohast vastastikuse abi mehhanismi eelkõige tõendite ja teabe kogumiseks muudelt liikmesriikidelt kui koordineeritud meetmest mõjutatud liikmesriigid või eesmärgiga tagada, et asjaomane kaupleja ei hiili jõustamismeetmetest kõrvale.

2.  Asjaomased pädevad asutused võivad kasutada III peatüki kohast vastastikuse abi mehhanismi eelkõige tõendite ja teabe kogumiseks muudelt liikmesriikidelt kui koordineeritud meetmest mõjutatud liikmesriigid või eesmärgiga tagada, et asjaomane kaupleja ei hiili jõustamismeetmetest kõrvale.

3.  Vajaduse korral võivad asjaomased pädevad asutused koondada uurimise tulemuse ja laiaulatusliku rikkumise hinnangu lepitavasse ühisesse seisukohta.

3.  Asjaomased pädevad asutused koondavad uurimise tulemuse ja laiaulatusliku rikkumise või asjakohasel juhul liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise hinnangu lepitavasse ühisesse seisukohta.

 

3 a.  Kui asjaomaste pädevate asutuste vahel ei ole kokku lepitud teisiti, edastab koordineerija ühise seisukoha rikkumise eest vastutavale kauplejale, kellele antakse võimalus ühise seisukoha osaks olevates küsimustes arvamust avaldada.

4.  Vajaduse korral ning piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist, võivad asjaomased pädevad asutused otsustada avaldada ühisseisukoha või selle osi oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaideil ning paluda teiste asjaomaste poolte seisukohti.

4.  Piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist, avaldavad asjaomased pädevad asutused ühisseisukoha või selle osi oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidil ning võivad paluda tarbijaorganisatsioonide, kauplejate organisatsioonide ja teiste asjaomaste poolte seisukohti.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 18

Artikkel 18

Jõustamismenetlused koordineeritud meetmete puhul

Kohustused koordineeritud meetmete puhul

1.  Asjaomased pädevad asutused võivad paluda, et rikkumise eest vastutav kaupleja teeks ettepanekuid rikkumise lõpetamise kohustuse võtmiseks ja vajaduse korral hüvitise maksmiseks või muude meetmete mõtmiseks, mis edendavad kahju saanud tarbijatele kahju hüvitamist. Samuti võib kaupleja omal algatusel teha rikkumise lõpetamise kohustuse võtmise ja tarbijatele kahju hüvitamise ettepanekuid.

1.  Artikli 17 kohaselt vastu võetud ühisseisukoha alusel võivad asjaomased pädevad asutused paluda, et laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest vastutav kaupleja teeks ettepanekuid rikkumise lõpetamise kohustuse võtmiseks ja vajaduse korral hüvitise maksmiseks või muude meetmete võtmiseks, mis edendavad kahju saanud tarbijatele kahju hüvitamist. Samuti võib kaupleja omal algatusel teha rikkumise lõpetamise kohustuse võtmise ja asjaomastele tarbijatele kahju hüvitamise ettepanekuid.

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel või vajaduse korral komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute seisukohti ning veenduda selles, kas kohustused on rikkumise lõpetamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamiseks piisavad.

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel või vajaduse korral komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute, sealhulgas tarbijaorganisatsioonide ja kauplejate organisatsioonide seisukohti.

 

2 a.  Asjaomased pädevad asutused hindavad rikkumise eest vastutava kaupleja kavandatud kohustusi ja edastavad asutuste vahel kokku lepitud hindamise tulemused kauplejale. Kui kohustusi peetakse laiaulatusliku rikkumise või liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise lõpetamise ja vajaduse korral rikkumise tõttu kannatada saanud tarbijatele kahju hüvitamise tagamiseks piisavaks, aktsepteerivad pädevad asutused neid kohustusi ning sätestavad tähtaja kohustuste täitmiseks.

 

Kui on ebatõenäoline, et rikkumise eest vastutava kaupleja võetud kohustuste tulemusel rikkumine lõpeb, võivad pädevad asutused võtta artikli 18 a kohaseid jõustamismeetmeid.

 

2 b.  Asjaomased pädevad asutused teevad kohustuste täitmise järelevalvet. Eelkõige tagavad nad, et rikkumise eest vastutav kaupleja annab koordineerijale kohustuste täitmise edenemisest regulaarselt aru.

3.  Asjaomased pädevad asutused võivad määrata ühe pädeva asutuse võtma teiste pädevate asutuste nimel laiaulatusliku rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks jõustamismeetmeid, et tagada tarbijatele kahju hüvitamine või trahvide määramine. Jõustamismeetmete võtmisel pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse asjaomase kaupleja asukohta. Kui teised asjaomased pädevad asutused määrasid pädeva asutuse määrati võtma jõustamismeetmeid, on ta pädev tegutsema kõigi selliste liikmesriikide tarbijate nimel nii, nagu need oleksid tema enda riigi tarbijad.

 

4.  Pädevad asutused võivad otsustada jõustamismeetmeid võtta samaaegselt kõigis või osas laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud liikmesriikides. Sellisel juhul tagavad pädevad asutused, et need jõustamismeetmed algatatakse kõigis asjaomastes liikmesriikides samaaegselt.

 

5.  Määratud organitele lõigete 1 kuni 4 kohaselt jõustamismeetmete võtmiseks korralduse andmine on võimalik ainult juhul, kui asjaomased pädevad asutused annavad sellise korralduse andmiseks nõusoleku ning kui see korraldus ei too kaasa sellise teabe avalikustamist, mille suhtes kohaldatakse artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirju.

 

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 18 a

 

Jõustamismeetmed koordineeritud meetmete puhul

 

1.   Asjaomased pädevad asutused lepivad kokku, milline pädev asutus või vajaduse korral millised pädevad asutused võtavad teiste pädevate asutuste nimel jõustamismeetmeid, sealhulgas kehtestavad kauplejale sanktsioone ja annavad korralduse rikkumise tõttu kannatada saanud tarbijatele kahju hüvitamiseks, kui:

 

(a)   on ebatõenäoline, et rikkumise eest vastutava kaupleja võetud kohustuste tulemusel rikkumine lõpeb;

 

(b)   rikkumise eest vastutav kaupleja ei tee ettepanekut kohustuste võtmise kohta enne asjaomaste pädevate asutuste sätestatud tähtaja möödumist;

 

(c)   rikkumise eest vastutav kaupleja teeb ettepaneku selliste kohustuste võtmise kohta, mis ei ole piisavad rikkumise lõpetamise ja rikkumise tõttu kannatada saanud tarbijatele kahju hüvitamise tagamiseks; või

 

(d)   rikkumise eest vastutav kaupleja ei täida kohustusi enne artikli 18 lõikes 2 a sätestatud tähtaja möödumist.

 

2.   Kui teised asjaomased pädevad asutused on määranud pädeva asutuse võtma jõustamismeetmeid, on ta pädev tegutsema tarbijate nimel kõigis teistes asjaomastes liikmesriikides nii, nagu need oleksid tema oma riigi tarbijad. Jõustamismeetmete võtmiseks pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse kõiki asjakohaseid tulemuslikku jõustamist soodustavaid aspekte.

 

3.   Kui pädevad asutused ei toimi lõike 2 kohaselt, võtavad nad jõustamismeetmeid mitmes või kõigis laiaulatuslikust rikkumisest või liidu mõõtmega laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud liikmesriikides samaaegselt.

 

4.   Määratud pädevale asutusele võib käesoleva artikli lõigete 1–3 kohaselt jõustamismeetmete võtmiseks korralduse anda ainult juhul, kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused annavad oma nõusoleku ning kui see ei too kaasa sellise teabe avalikustamist, mille suhtes kohaldatakse artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirju.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 19

Artikkel 19

Koordineeritud meetmete lõpetamine

Koordineeritud meetmete lõpetamine

 

1. Asjaomased pädevad asutused otsustavad lõpetada koordineeritud meetme, kui nad jõuavad järeldusele, et:

 

(a)   laiaulatuslikku rikkumist või liidu mõõtmega laiaulatuslikku rikkumist ei ole toimunud;

 

(b)   rikkumise eest vastutava kaupleja võetud kohustuste rakendamise järgselt on laiaulatuslik rikkumine või liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine lõppenud;

 

(c)   jõustamismeetmete järgselt on laiaulatuslik rikkumine või liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine lõppenud.

Koordineeriv asutus teatab komisjonile ja teiste asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele viivitamata, kui laiaulatuslik rikkumine on lõppenud või keelustatud.

2. Koordineerija teatab vajaduse korral komisjonile, asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja ühtsetele kontaktbüroodele viivitamata koordineeritud meetme lõpetamisest.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 19 a

 

Koordineeritud meetmete taasalgatamine

 

Koordineerija teatab viivitama komisjonile ja vajaduse korral asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja ühtsetele kontaktbüroodele, kui laiaulatuslik rikkumine või liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine kordub ja on vaja täiendavaid meetmeid võtta. Sel juhul võib koordineerimine toimuda ilma uut koordineeritud meedet käivitamata.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse laiaulatuslike rikkumiste puhul võetavate ühismeetmete üksikasjalik kord, eelkõige pädevate asutuste ja komisjoni vaheliste teatiste ja teiste teabevahetuste standardvormid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste puhul võetavate koordineeritud meetmete tähtajad ning pädevate asutuste ja komisjoni vaheliste teatiste ning teiste teabevahetuste ja jõustamistaotluste standardvormid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – II jagu

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – III jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva peatüki kohaste koordineeritud meetmete ja ühiste meetmete puhul kohaldatavad üldsätted

Koordineeritud meetmete puhul kohaldatavad üldsätted

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 16, 21 või 32 kohaselt määratud koordineerija täidab eelkõige järgmisi ülesandeid:

1.  Artikli 16 või 32 kohaselt määratud koordineerija täidab eelkõige järgmisi ülesandeid:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tagab, et asjaomaseid pädevaid asutusi ja komisjoni teavitatakse nõuetekohaselt ja õigeaegselt jõustamismeetme edenemisest, eeldatavatest järgmistest sammudest ja vastuvõetavatest meetmetest;

(a)  tagab, et asjaomaseid pädevaid asutusi ja vajaduse korral komisjoni teavitatakse nõuetekohaselt ja õigeaegselt jõustamismeetme edenemisest, eeldatavatest järgmistest sammudest ja vastuvõetavatest meetmetest;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  koordineerib uurimisi, kontrolle ja ajutiste meetmete vastuvõtmist, mille suhtes langetavad asjaomased pädevad asutused otsused I ja II jao alusel, jälgib uurimisi, kontrolle ja ajutisi meetmeid ning teisi artikli 8 kohaseid meetmeid;

(b)  koordineerib ja jälgib uurimisi, kontrolle ja ajutiste meetmete vastuvõtmist, mille suhtes langetavad asjaomased pädevad asutused otsused I jao alusel;

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  koordineerib kõigi vajalike dokumentide koostamist ja jagamist asjaomaste pädevate asutuste ja komisjoni vahel;

(c)  koordineerib kõigi vajalike dokumentide koostamist ja jagamist asjaomaste pädevate asutuste ja vajaduse korral komisjoni vahel;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  hoiab ühendust kauplejate ja teiste järelevalve-, uurimis- ja jõustamistegevustest mõjutatud osalistega, kui asjaomased pädevad asutused ja komisjon ei ole teisiti kokku leppinud;

(d)  hoiab ühendust kauplejate ja teiste järelevalve-, uurimis- ja jõustamistegevustest mõjutatud osalistega, kui asjaomased pädevad asutused, koordineerija ja vajaduse korral komisjon ei ole teisiti kokku leppinud;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  koordineerib teisi asjaomaste pädevate asutuste võetud jõustamismeetmeid, sealhulgas vajalike korralduste ja otsuste suhtes esitatavaid taotlusi kohtutele, karistuste määramist ning tarbijatele kahju hüvitamist tagavate meetmete vastuvõtmist;

(f)  koordineerib teisi asjaomaste pädevate asutuste võetud jõustamismeetmeid, sealhulgas vajalike korralduste ja otsuste suhtes esitatavaid taotlusi kohtutele, sanktsioonide määramist ning tarbijatele kahju hüvitamist tagavate meetmete vastuvõtmist;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused koordineerivad I ja II jao kohaseid turujärelevalve tegevusi ning uurimis- ja jõustamismeetmeid laiaulatuslike rikkumiste käsitlemisel. Nad vahetavad kogu vajalikku teavet ja annavad üksteisele ja komisjonile viivitamata mis tahes muud vajalikku abi.

1.  Pädevad asutused koordineerivad I jao kohaseid turujärelevalve tegevusi ning uurimis- ja jõustamismeetmeid laiaulatuslike rikkumiste käsitlemisel. Nad vahetavad kogu vajalikku teavet ja annavad üksteisele ja komisjonile viivitamata mis tahes muud vajalikku abi.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pädevate asutuste ja komisjoni poolt teadetes ja kogu käesoleva peatüki kohaste koordineeritud meetmete, ühiste meetmete ja kooskõlastatud tarbijaturgude uurimistega seotud suhtluses kasutatavad keeled lepitakse kokku asjaomaste pädevate asutuste ja komisjoni vahel.

3.  Pädevate asutuste ja komisjoni poolt teadetes ja kogu käesoleva peatüki kohaste koordineeritud meetmete ja lauskontrollidega seotud suhtluses kasutatavad keeled lepitakse kokku asjaomaste pädevate asutuste ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui kokkuleppele ei jõuta, on teated ja muu suhtlus teavet saatva liikmesriigi ametlikus keeles. Viimasel juhul tagab iga asjaomane pädev asutus teadete ja teiselt pädevalt asutuselt saadavate muude dokumentide vajaliku tõlkimise.

4.  Kui kokkuleppele ei jõuta, on teated ja muu suhtlus teavet saatva liikmesriigi ametlikus keeles. Viimasel juhul tagab iga asjaomane pädev asutus teadete ja teiselt pädevalt asutuselt saadavate muude dokumentide tõlgete tootmise, kui see on vajalik.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui I ja II jao kohased koordineeritud või ühised meetmed seonduvad järgmiste liidu õigusaktide laiaulatusliku rikkumisega, kutsub koordineerija vaatleja rollis osalema Euroopa Pangandusjärelevalve:

5.  Kui I jao kohased koordineeritud meetmed seonduvad järgmiste liidu õigusaktide laiaulatuslike rikkumiste või liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega, kutsub koordineerija vaatlejaks Euroopa Pangandusjärelevalve:

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühine seisukoht ja kauplejate ärakuulamine

Kauplejatega suhtlemisel kasutatavad keeled

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklites 17 ja 23 osutatud ühine seisukoht edastatakse rikkumise eest vastutavale kauplejale. Rikkumise eest vastutavale kauplejale antakse võimalus avaldada ühise seisukoha osaks olevates küsimustes arvamust.

välja jäetud

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kauplejal on õigus suhelda selle liikmesriigi ametlikus keeles, milles ta on asutatud või elab. Kaupleja võib sellest õigusest loobuda või nõuda pädevate asutustega suhtlemiseks liidu mõne muu ametliku keele kasutamist.

2.  Kauplejal on õigus suhelda selle liikmesriigi ametlikus keeles, milles ta on asutatud või elab.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kauplejate kaitseõiguse üksikasjalik rakendamine koordineeritud ja ühiste meetmete puhul. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 32

Artikkel 32

Tarbijaturgude kooskõlastatud uurimised

Lauskontrollid

1.  Kui turusuundumused, tarbijate kaebused või muud näitajad viitavad, et võib olla toimunud, toimub või võib toimuda laiaulatuslik rikkumine, võivad asjaomased pädevad asutused otsustada teha tarbijaturgude kooskõlastatud uurimise („lauskontroll“). Sellist kooskõlastatud uurimist koordineerib komisjon.

1.  Kui turusuundumused, tarbijate kaebused või muud näitajad viitavad, et võib olla toimunud, toimub või võib toimuda laiaulatuslik rikkumine, võivad asjaomased pädevad asutused otsustada teha lauskontrolle.

 

1 a.  Lauskontrolle koordineerib komisjon.

2.  Kooskõlastatud uurimist tehes kasutavad pädevad asutused tõhusalt oma artiklis 8 sätestatud volitusi ja muid neile siseriiklike õigusaktidega antud volitusi.

2.  Lauskontrolle tehes kasutavad nendes osalevad pädevad asutused tõhusalt oma artiklis 8 sätestatud volitusi ja muid neile siseriiklike õigusaktidega antud volitusi.

3.  Pädevad asutused võivad lauskontrollidel osalema kutsuda komisjoni ametnikke ja teisi komisjoni volitatud saatvaid isikuid.

3.  Pädevad asutused võivad lauskontrollidel osalema kutsuda määratud asutusi, komisjoni ametnikke ja neid saatvaid muid komisjoni volitatud isikuid, kui see on vajalik ja nõuetekohaselt põhjendatud.

4.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse lauskontrollide üksikasjalik kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse lauskontrollide üksikasjalik kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 34

Artikkel 34

Hoiatusmehhanism

Hoiatusmehhanism

1.  Pädev asutus teatab komisjonile ja teistele pädevatele asutustele viivitamata igast põhjendatud kahtlusest tema territooriumil toimuva rikkumise kohta, mis võib mõjutada teiste liikmesriikide tarbijate huvi („hoiatusteade“), kasutades artiklis 43 osutatud andmebaasi abil standardvormi.

1.  Pädev asutus teatab komisjonile ja teistele pädevatele asutustele viivitamata igast põhjendatud kahtlusest tema territooriumil toimuva liidusisese rikkumise või laiaulatusliku rikkumise kohta, mis võib mõjutada teiste liikmesriikide tarbijate huvi („hoiatusteade“), kasutades artiklis 43 osutatud andmebaasi abil standardvormi.

2.  Komisjon teatab artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu viivitamata asjaomastele pädevatele asutustele igast põhjendatud kahtlusest, et liidu territooriumil on toimunud rikkumine („hoiatusteade“).

2.  Komisjon teatab artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu viivitamata asjaomastele pädevatele asutustele igast põhjendatud kahtlusest, et liidu territooriumil on toimunud liidusisene rikkumine või laiaulatuslik rikkumine („hoiatusteade“).

3.  Hoiatusteates esitab pädev asutus või komisjon kahtlustatava rikkumise kohta eelkõige järgmise teabe:

3.  Hoiatusteates esitab pädev asutus või komisjon kahtlustatava liidusisese rikkumise või laiaulatusliku rikkumise kohta eelkõige järgmise teabe:

a)  tegevuse või tegevusetuse kirjeldus, mis kujutab endast rikkumist;

a)  tegevuse või tegevusetuse kirjeldus, mis kujutab endast rikkumist;

b)  rikkumisega seotud toode või teenus;

b)  rikkumisega seotud toode või teenus;

c)  liikmesriigid, keda rikkumine mõjutab või võib mõjutada;

c)  liikmesriigid, keda rikkumine mõjutab või võib mõjutada;

d)  kaupleja, kes rikkumise eest vastutab või keda selles kahtlustatakse;

d)  kaupleja, kes rikkumise eest vastutab või keda selles kahtlustatakse;

e)  võimalike meetmete õiguslik alus, viidates siseriiklikele õigusaktidele ning käesoleva määruse lisas loetletud vastavatele liidu õigusaktide sätetele;

e)  võimalike meetmete õiguslik alus, viidates siseriiklikele õigusaktidele ning lisas loetletud vastavatele liidu õigusaktide sätetele;

f)  rikkumise suhtes algatatud kohtumenetluste, jõustamismeetmete või muude meetmete olemus ning nende kuupäevad ja kestus;

f)  rikkumise suhtes algatatud kohtumenetluste, jõustamismeetmete või muude meetmete olemus ja staatus ning nende kuupäevad ja kestus;

g)  rikkumise suhtes algatatud kohtumenetluste, jõustamismeetmete või muude meetmete staatus;

 

h)  kohtumenetlusi ja muid meetmeid kohaldav pädev asutus;

h)  kohtumenetlusi ja muid meetmeid kohaldav pädev asutus.

i)  kas tegemist on „teavitava“ või „meetme võtmise“ hoiatusega.

 

4.  „Meetme võtmise“ hoiatuses võib pädev asutus või komisjon paluda teistel pädevatel asutustel ja komisjonil kontrollida, kas sarnased kahtlustatavad rikkumised võivad toimuda ka mõne teise liikmesriigi territooriumil või kas selliste rikkumiste vastu on juba teistes liikmesriikides jõustamismeetmeid võetud.

4  Hoiatuses palub pädev asutus või komisjon teiste liikmesriikide pädevatel asutustel ja vajaduse korral komisjonil kontrollida, kas sarnased kahtlustatavad rikkumised toimuvad ka mõne teise liikmesriigi territooriumil või kas selliste rikkumiste vastu on juba teistes liikmesriikides jõustamismeetmeid võetud. Teiste liikmesriikide asjaomased pädevad asutused ja komisjon vastavad taotlusele viivitamata.

5.  Kahtlustatavate rikkumiste tõhusaks käsitlemiseks võtavad pädevad asutused olenevalt hoiatusteatele antavatest vastustest vajalikud III ja IV peatükis sätestatud meetmed.

 

6.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse hoiatusmehhanismi üksikasjalik toimimine, sealhulgas eelkõige hoiatusteadete standardvormid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse standardvormid hoiatusteate esitamiseks artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 35

Artikkel 35

Teiste üksuste osalemine hoiatusmehhanismis

Teiste üksuste osalemine hoiatusmehhanismis

1.  Artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismis osalevad määratud organid ja Euroopa tarbijakeskused. Liikmesriigid määravad hoiatusmehhanismis osalema tarbijate organisatsioonid ja ühendused ning muud üksused, näiteks kutseühingud, kellel on asjakohane oskusteave ja õiguspärane huvi tarbijakaitse valdkonnas. Liikmesriigid teatavad kõnealustest üksustest viivitamata komisjonile.

1.  Määratud asutustel, Euroopa tarbijakeskustel, tarbijate organisatsioonidel ja ühendustel ning kutseühingutel, kellel on asjakohane oskusteave ja õiguspärane huvi tarbijakaitse valdkonnas, on õigus teatada asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile kahtlustatavatest rikkumistest ja anda artikli 34 lõikes 3 sätestatud teavet, kasutades artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu välisteadete standardvormi („välishoiatus“).

 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse standardvormid välishoiatuse esitamiseks artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Komisjon võib määrata hoiatusmehhanismis osalema liidu tasandil tarbijate ja ettevõtjate huve esindavaid muid üksuseid.

2.  Komisjon annab õiguse esitada välishoiatusi liidu tasandil tarbijate ja ettevõtjate huve esindavatele muudele üksustele.

3.  Lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud üksustel on õigus asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile teatada kahtlustatavatest rikkumistest ja anda artikli 34 lõikes 3 sätestatud teavet, kasutades artiklis 43 osutatud andmebaasi pakutavat välisteadete standardvormi („välishoiatus“).

 

4.  Välishoiatused saavad olla ainult „teavitavad“. Pädevad asutused ei ole selliste üksuste esitatud hoiatusteadetele ja teabele reageerides kohustatud menetlust algatama ega muid meetmeid võtma. Välishoiatusi esitavad üksused tagavad, et nende esitatav teave on õige, ajakohane ja täpne ning parandavad või kustutavad postitatud teabe vajaduse korral viivitamata. Sel otstarbel on neil enda esitatud teabele juurdepääs, millele rakenduvad artiklites 41 ja 43 osutatud piirangud.

4.  Pädevad asutused ei ole selliste üksuste esitatud välishoiatusele reageerides kohustatud menetlust algatama ega muid meetmeid võtma. Välishoiatusi esitavad lõigetes 1 ja 2 osutatud üksused tagavad, et nende esitatav teave on õige, ajakohane ja täpne ning parandavad postitatud teabes esinevad vead või kustutavad teabe vajaduse korral viivitamata. Sel otstarbel on neil enda esitatud teabele juurdepääs, millele rakenduvad artiklites 41 ja 43 osutatud piirangud. Neid üksusi teavitatakse ka kõikidest järelmeetmetest, mida asjaomane pädev asutus on võtnud seoses välishoiatustega, või taotluse korral meetmete mittevõtmisest.

5.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse teiste üksuste määramine ja osalemine hoiatusmehhanismis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu teatavad pädevad asutused viivitamata komisjonile ja teistele pädevatele asutustele igast meetmest, mille nad on oma territooriumil võtnud tarbijate huve kaitsvate õigusaktide rikkumistega tegelemisel, kui nad kahtlustavad, et rikkumine võib mõjutada teiste liikmesriikide tarbijate huve, teatades eelkõige järgmistest meetmetest:

1.  Artiklis 43 osutatud andmebaasi kaudu teatavad pädevad asutused viivitamata komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele igast meetmest, mille nad on oma territooriumil võtnud tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide rikkumistega tegelemisel, kui nad kahtlustavad, et kõnealune rikkumine võib mõjutada teiste liikmesriikide tarbijate huve.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kõik pädeva asutuse või muu asutuse teated, korraldused või muud samalaadsed meetmed seoses rikkumise või kahtlustatava rikkumisega seotud siseriiklike menetluste algatamistega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kõik kohtu- või muu kohtuasutuse otsused, kohtumäärused, korraldused või muud samalaadsed meetmed, mis puudutavad rikkumist või kahtlustatavat rikkumist;

välja jäetud

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kõik muud andmed ja teiste asutuste või vajaduse korral määratud organite otsused, määrused või aktid, mis võivad seonduda rikkumise või kahtlustatava rikkumisega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles on sätestatud käesoleva määruse kohaste rikkumiste avastamise seisukohast olulise teabe vahetamise üksikasjalik kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 37

Artikkel 37

Järelevalvele ja jõustamisele kaasa aitavate muude tegevuste koordineerimine

Järelevalvele ja jõustamisele kaasa aitavate muude tegevuste koordineerimine

1.  Liikmesriigid teatavad üksteisele ja komisjonile oma tegevustest järgmistes valdkondades:

1.  Liikmesriigid teatavad üksteisele ja komisjonile oma tegevustest järgmistes valdkondades:

a)  oma tarbijakaitse jõustamisega seotud ametnike koolitus, sealhulgas keeleõpe ja koolitusseminaride korraldamine;

a)  käesoleva määruse kohaldamise eest vastutavate pädevate asutuste inimressursside arendamine, sealhulgas ametnike koolitus;

b)  tarbijate kaebuseid puudutavate andmete kogumine, klassifitseerimine ja vahetus;

b)  tarbijate kaebuseid puudutavate andmete kogumine, klassifitseerimine ja vahetus;

c)  pädevate ametnike valdkonnaspetsiifiliste võrgustike arendamine;

c)  pädevate ametnike valdkonnaspetsiifiliste võrgustike arendamine;

d)  info- ja sidevahendite arendamine;

d)  info- ja sidevahendite arendamine;

e)  tarbijakaitse jõustamisega seotud ametnike standardite, meetodite ja suuniste väljatöötamine;

e)  kõnealuse määruse kohaldamise standardite, meetodite ja suuniste väljatöötamine;

f)  ametnike vahetus, hõlmates võimekust viia ellu III ja IV peatüki kohaseid tegevusi.

 

2.  Liikmesriigid koordineerivad lõikes 1 sätestatud tegevusi ja korraldavad neid ühiselt.

2.  Liikmesriigid võivad koordineerida lõikes 1 osutatud tegevusi ja korraldada neid ühiselt.

3.  Komisjon ja liikmesriigid jagavad regulaarselt tarbijate kaebustega seotud teavet ja andmeid. Selleks töötab komisjon koostöös liikmesriikidega välja ühtlustatud metoodika tarbijakaebuste liigitamiseks ja nendest teatamiseks ning haldab seda.

 

4.  Komisjon võib võtta vastu lõigete 1 ja 2 kohase koostööraamistiku väljatöötamiseks vajalikke rakendusakte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad komisjoniga koostöös korraldada lõikes 1 nimetatud valdkondades ühist tegevust. Liikmesriigid töötavad komisjoniga koostöös välja ühise raamistiku lõike 1 punktis e osutatud tegevuseks.

2.  Liikmesriigid võivad komisjoniga koostöös korraldada lõikes 1 osutatud valdkondades ühist tegevust. Nad võivad komisjoniga koostöös töötada välja ühise raamistiku lõike 1 punktis e osutatud tegevuseks.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib võtta vastu lõikes 1 osutatud teabevahetuse raamistiku väljatöötamiseks vajalikke rakendusakte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 8 kohaselt kogutud teavet, mis edastatakse pädevatele asutustele ja komisjonile, kasutatakse ainult tarbijate huve kaitsvate õigusaktide järgimise tagamiseks.

1.  Pädevate asutuste ja komisjoni kogutud või nendele edastatavat teavet kasutatakse ainult tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide järgimise tagamiseks.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, võivad pädevad asutused kasutada ja avaldada teavet, mida on vaja, et

3.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist ning tingimusel, et selliseid põhiõigusi nagu õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, samuti liidu õigust isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta, austatakse täielikult, võivad pädevad asutused kasutada ja avaldada teavet, mida on vaja, et

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  edendada avaliku huviga seotud küsimusi, nagu avalikku julgeolekut, tarbijakaitset, rahvatervist ja keskkonnakaitset.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ühe liikmesriigi pädevas asutuses kooskõlas artikliga 8 loodud tõendeid, dokumente, teavet, selgitusi ja uurimistulemusi võivad teiste liikmesriikide pädevad asutused kasutada käesolevat määrust kohaldades algatatud menetlustes ilma täiendavate ametlike nõueteta.

2.  Liikmesriigid tagavad, et ühe liikmesriigi pädevas asutuses loodud tõendeid, dokumente, teavet, selgitusi ja uurimistulemusi võivad teiste liikmesriikide pädevad asutused kasutada käesolevat määrust kohaldades algatatud menetlustes ilma täiendavate ametlike nõueteta.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon loob elektroonilise andmebaasi, milles säilitatakse ja töödeldakse III peatüki kohaste vastastikuse abi taotluste, IV peatüki kohaste meetmete ning V peatüki kohase järelevalvemehhanismi tõenditena saadud teavet, ning haldab seda. Andmebaasile saavad konsultatsioonideks juurdepääsu pädevad asutused ja komisjon.

1.  Komisjon loob elektroonilise andmebaasi kogu kõnealuse määruse kohase suhtluse jaoks pädevate asutuste, ühtsete kontaktbüroode ja komisjoni vahel ning haldab seda. Andmebaasile saavad otsejuurdepääsu pädevad asutused, ühtsed kontaktbürood ja komisjon.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teiste asutuste, üksuste ja määratud organite edastatud teavet salvestatakse ja töödeldakse elektroonilises andmebaasis, kuid neil asutustel, üksustel ja määratud organitel ei ole andmebaasile juurdepääsu.

2.  Teiste riigiasutuste, artiklis 35 osutatud üksuste ja määratud asutuste edastatud teavet salvestatakse ja töödeldakse elektroonilises andmebaasis, kuid neil asutustel, üksustel ja määratud asutustel ei ole andmebaasile juurdepääsu.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui pädev asutus, määratud asutus või üksus, millele on osutatud artiklis 35, teeb kindlaks, et tema edastatud artiklite 34 ja 35 kohane teade rikkumise kohta osutus hiljem alusetuks, võtab ta teate tagasi. Komisjon eemaldab asjakohase teabe viivitamatult andmebaasist ja teavitab osapooli kõrvaldamise põhjustest.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  vastuvõttev asutus teatab komisjonile artikli 12 lõike 3 kohaselt, et liidusisene rikkumine on lõppenud;

(a)  vastuvõttev pädev asutus teatab komisjonile artikli 12 lõike 3 kohaselt, et liidusisene rikkumine on lõppenud;

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  koordineeriv asutus teatab komisjonile artikli 19 kohaselt, et laiaulatuslik rikkumine on lõppenud või on keelustatud;

(b)  koordineerija teatab komisjonile artikli 19 kohaselt, et koordineeritud meede on lõpetatud;

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  komisjon otsustab artikli 26 kohaselt, et liidu mõõtmega laiaulatuslikku rikkumist puudutav ühine meede on lõpetatud, kuid kauplejate kohustused salvestatakse 10 aastaks, et tagada tarbijate huve kaitsvate õigusaktide järgimine;

(c)  komisjon otsustab koordineerijana artikli 19 kohaselt, et liidu mõõtmega laiaulatuslikku rikkumist puudutav koordineeritud meede on lõpetatud, kuid et kauplejate kohustused salvestatakse viieks aastaks, et tagada tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide järgimine;

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon võtab vastu andmebaasi rakendamiseks vajalikud rakendusaktid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse andmebaasis kättesaadavad elektroonilised standardvormid ja mudelid arutelufoorumi jaoks, mille kaudu vahetatakse kõiki taotlusi ja vastuseid ning muid dokumente. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Siseriiklikud jõustamiskavad ja prioriseerimine

Jõustamiskavad ja prioriseerimine

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga kahe aasta järel alates xx/xx/20xx [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] esitab iga liikmesriik komisjonile kaheaastase jõustamiskava, kasutades komisjoni loodud spetsiaalset veebipõhist standardvormi. Jõustamiskavad sisaldavad eelkõige järgmist:

1.  Alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ja seejärel iga kahe aasta järel esitab iga liikmesriik komisjonile jõustamiskava. Need jõustamiskavad sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teave turusuundumuste kohta, mis võivad mõjutada tarbijate huve nende liikmesriigis, tuues sel moel esile probleemid, mis võivad esineda teistes liikmesriikides;

(a)  teave turusuundumuste kohta, mis võivad mõjutada tarbijate huve;

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  asjakohasel juhul kokkuvõte eelmise kaheaastase jõustamiskava rakendamisest, mis hõlmab ülevaadet käesoleva määruse kohastest meetmetest, saadud tarbijakaebustest ja muudest kaebustest, järelevalve- ja jõustamismeetmetest ning olulistest kohtumeetmetest, kohtuotsustest ja muudest korraldustest või meetmetest, ning vajadusel põhjused, miks varasem kaheaastane kava jäi täielikult rakendamata;

välja jäetud

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teave pädevate asutuste korralduse, volituste ja ülesannete ning neis kavandatavate muudatuste kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise prioriteetvaldkonnad liikmesriigis järgmise kahe aasta jooksul;

(d)  tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide jõustamise prioriteetvaldkonnad asjaomases liikmesriigis;

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  kõnealuseks kaheks aastaks liikmesriigis tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamiseks kasutatavate ja planeeritud ressursside ülevaade;

välja jäetud

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  teave järgmisel kahel aastal käesoleva määruse rakendamiseks planeeritud ressursside kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon teeb jõustamiskavade kokkuvõtte avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turutingimuste olulise muutumise puhul eelmise jõustamiskava esitamisele järgnenud kahe aasta jooksul võivad liikmesriigid esitada muudetud jõustamiskava.

2.  Turutingimuste olulise muutumise korral võivad liikmesriigid anda teavet nende muutuste kohta, mille ulatus ületab jõustamiskavas ettenähtut.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 46

välja jäetud

Siseriiklike jõustamiskavade järelevalve ja rakendamine

 

1.   Komisjon jälgib siseriiklike jõustamiskavade rakendamist. Komisjon võib anda siseriiklike jõustamiskavade rakendamise teemal nõu, kehtestada käesoleva määruse rakendamiseks vajalike ressurssidega seotud sihttasemeid ning edendada parimaid tavasid.

 

2.   Komisjon võtab vastu veebipõhiste standardvormide ning artiklis 45 osutatud siseriiklike jõustamiskavade üksikasjalike omaduste väljatöötamiseks vajalikud rakendusaktid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidusiseste ja laiaulatuslike rikkumiste eest karistuste määramise põhimõtted

Liidusiseste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste eest sanktsioonide määramise põhimõtted

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumistega seoses karistusi määrates võtavad pädevad asutused arvesse muuhulgas

1.  Liidusiseste rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega seoses sanktsioone määrates võtavad pädevad asutused arvesse muu hulgas

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Need karistused peavad olema mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata käesoleva määrusega reguleeritavates küsimustes nende poolt vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide või sõlmitavate lepingute tekstid, välja arvatud üksikjuhtumeid puudutavate õigusnormide ja lepingute tekstid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata käesoleva määrusega reguleeritavates küsimustes nende poolt vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide ja sõlmitavate lepingute tekstid, välja arvatud üksikjuhtumeid puudutavate lepingute tekstid.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab [xx/xx/20xx, mitte hiljem kui seitse aastat alates selle jõustumisest] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Komisjon esitab ... [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne sisaldab määruse kohaldamise hindamist, sealhulgas hinnangut käesoleva määruse kohaseid tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise tulemuslikkuse kohta ning muuhulgas selle uurimist, kuidas on tarbijate huve kaitsvate õigusaktide järgimine kauplejate poolt peamistel piiriülese kaubandusega seotud tarbijaturgudel arenenud.

Kõnealune aruanne sisaldab määruse kohaldamise hindamist, sealhulgas hinnangut käesoleva määruse kohaseid tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide jõustamise tulemuslikkuse kohta ning muu hulgas selle uurimist, kuidas on tarbijate huve kaitsvate liidu õigusaktide järgimine kauplejate poolt peamistel piiriülese kaubandusega seotud tarbijaturgudel arenenud. Komisjon hindab eelkõige alljärgneva tulemuslikkust:

 

(a)   artiklis 8 sätestatud volitused;

 

(b)   liidu mõõtmega laiaulatuslikele rikkumistele sätestatud künnis;

 

(c)   artiklis 43 sätestatud süsteem teabe vahetamiseks rikkumiste kohta.

 

Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ja seejärel iga kahe aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab ülevaadet teabe, tarbijaõigusaktide jõustamise valdkonnas toimunud arengute ning artikli 33 kohaselt loodud järelevalvemehhanismi raames vahetatud statistika kohta, sealhulgas edastatud hoiatused ja välishoiatuste suhtes võetud järelmeetmed, ning ülevaadet laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kohta kooskõlas artikliga 16.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 51

välja jäetud

Määruse (EL) nr 2006/2004 lisa muudatused

 

Määruse (EÜ) nr 2006/2004 lisasse lisatakse järgmised punktid:

 

„18.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).

 

19.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul: artikkel 20 (ELT L 376, 27.12. 2006, lk 36).

 

20.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12. 2007, lk 14).

 

21.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 204, 26.7.2006, lk 1).

 

22.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta: artiklid 22, 23 ja 24 (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3).

 

23.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta: Artiklid 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, peatükk 10 ning I ja II lisa (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

 

24.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta, artiklid 4–18 ja artikli 20 lõige 2 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214)“

 

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [ühe aasta möödumisest selle jõustumisest].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates ... [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklit 51 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus): artikkel 14 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 b.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 c.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 d.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 e.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 f.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/... veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul (ELT L...)+.

 

+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide (COD 2015/0284).

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 24 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 g.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/..., mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L...)+.

 

+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide (COD 2016/0152).

(1)

ELT C 34, 2.2.2017, lk 100.


SELETUSKIRI

Taust ja komisjoni ettepanek

2003. aastal tegi komisjon esimest korda ettepaneku luua riiklike ametiasutuste piiriülese koostöö süsteem, et edendada piiriüleste rikkumiste tõhusamat järelevalvet, uurimist ja nende eest vastutusele võtmist, kõrvaldades nii lünga, mida kasutasid ära petturitest kauplejad. Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid määruse (EÜ) nr 2006/2004 (nn TKK määrus) vastu 27. oktoobril 2004 ja see jõustus 29. detsembril 2006.

Kümme aastat hiljem tegi komisjon ettepaneku TKK määrus läbi vaadata, et parandada selle koostöö jaoks oluliste eeskirjade ja menetluste tõhusust, eelkõige eesmärgiga tegeleda paremini digitaalse ühtse turu probleemidega. Ettepanek võtta vastu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004, on osa 25. mail 2016. aastal vastu võetud e-kaubanduse paketist. Läbivaadatud sätetega soovitakse tõhustada jõustamismehhanisme, mida kasutavad riiklikud ametiasutused, et tegeleda ebaseaduslike tavadega, mis kahjustavad tarbijaid mitmetes riikides, eriti rikkumistega internetis.

Raportööri seisukoht

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks ja tunnistab, et tarbijakaitseõigusaktide jõustamise valdkonnas on veel võimalik teha märkimisväärseid edusamme.

Kuna kauplejad tegutsevad üha enam kogu ühtsel turul, siis tuleb ELi hõlmavate rikkumiste jaoks luua toetavad tõhusad mehhanismid, et vältida ebajärjepidevaid jõustamiskäsitlusi sama rikkumise suhtes ning kahekordseid jõustamisjõupingutusi ja kulusid.

Seetõttu leiab raportöör, et komisjoni ettepanekus on õigustatult tuvastatud jõustamisasutuste vajalikud volitused kõikides liikmesriikides (artikkel 8) ja et need volitused on eeldus nõuetekohaseks piiriüleseks koostööks rikkumistega tegelemise eesmärgil. Tulemusliku koostöö saavutamiseks peavad need volitused olema tagatud kõikide liikmesriikide jõustamisasutustele.

Teatavate volituste kasutamise tähtajaks rikkumise korral on mõistlikult sätestatud 5 aastat, tagades õiguskindluse ja võimaliku hoiatava mõju (artikkel 5).

Raportöör toetab uute mõistete, nimelt „laiaulatuslik rikkumine“ ja „liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine“, sätestamist. Ent raportöör on seisukohal, et viimati nimetatud rikkumisele sätestatud künnis on liiga kõrge (artikkel 21). Liidu mõõtmega laiaulatusliku rikkumise uurimise ja koordineeritud jõustamise tõenäolise keerukuse tõttu on vaja, et komisjon oleks eeldatavalt koordineeriv üksus. Seetõttu leppisid raportöör ja variraportöörid kokku erineva künnise, nimelt enamiku liikmesriike, mille elanikkond moodustab kokku vähemalt enamuse liidu elanikkonnast (artikkel 3).

Raportöör toetab tarbijaorganisatsioonide osalemist, näiteks artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismi raames, kuna üksused, kellel on tarbijakaitse suhtes õiguspärane huvi, saavad tihti rikkumistest palju varem teada, kui pädevad asutused. Seetõttu on vajalik tagada artiklis 43 sätestatud andmebaasi ja teabevahetussüsteemi nõuetekohane toimimine.

Raportöör leiab, et kui salastatuse kriteerium on täidetud, siis tuleks avaldada ühised seisukohad – laiaulatuslike rikkumiste uurimise ja hindamise tulemused – või nende osad, et suurendada läbipaistvust ja teavitada tarbijaid tõestatud rikkumiste kohta.

Raportöör on nõus, et märkimisväärne arv tarbijaõigusakte tuleks lisada määrusega hõlmatavate õigusaktide loetellu, et aidata jõustamisasutustel tegeleda probleemidega, näiteks tarbijate diskrimineerimine vastuvõtja elukoha/kodakondsuse tõttu ning üldiselt kõik piiriülesed rikkumised.

Raportöör on nõus, et jõustamiskavade esitamine iga kahe aasta järel iga liikmesriigi poolt (artikkel 45) on viis, kuidas liikmesriigid saavad paremini prioriseerida ja suurendada tõhusat kohaldamist. Raportöör teeb aga ettepaneku piirata sätestatud kohustused nendega, mis on vajalikud, austades seejuures subsidiaarsuse põhimõtet.

Raportöör teeb komisjonile ettepaneku esitada iga kahe aasta järel aruande, mis sisaldab ülevaadet kõnealuses määruses sätestatud koostöömehhanismi raames vahetatud teabe kohta, sealhulgas nii pädevate asutuste kui ka väliste üksuste tehtud hoiatused. See avalikult kättesaadav aruanne peab sisaldama kokkuvõtet suundumustest ja arengusuundadest tarbijaõigusaktide jõustamise valdkonnas.

Lisaks leiab raportöör, et ettepanekut saaks mitmel viisil parandada, ning soovib oma muudatusettepanekutega teha järgmist:

•  määratleda selged mõisted, sealhulgas „liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine“, „pädev asutus“, „ühtne kontaktbüroo“, „lauskontroll“, võimaldades samal ajal kehtivas tarbijakaitseõigustikus sätestatud mõistete säilitamist (tarbija, kaupleja);

•  laiendada lauskontrolle võrguvälisele sektorile, kuna tarbijakaitset tuleb jõustada sõltumata vahendusviisist (rikkumised, mis toimuvad võrgukeskkonnas või väljaspool seda);

•  käsitleda komisjoni arvukaid volitusi, mis on ettepanekus sätestatud ebapiisaval või ebaselgel viisil. Muu hulgas leppisid raportöör ja variraportöörid kokku ettepanekus sätestada alusaktis taotlustele vastamiseks 30-päevase ajapiirangu (artikkel 11) ning palub komisjonil sätestada rakendusmeetmete abil mõistlikud ajapiirangud teabe vahetamiseks ja koordineeritud meetmete jõustamise taotlusteks;

•  lihtsustada ettepaneku teksti struktuuri, muu hulgas eriti IV peatükki, et vältida tarbetuid kordusi; selgitada sisuliselt koostöömenetlusi, austades õigusaktide jõustamisega seotud õigustraditsioone;

•  selgitada komisjoni rolli, eriti III peatüki raames, milles käsitletakse vastastikuse abi mehhanismi, ning IV peatüki raames, milles käsitletakse laiaulatuslikke rikkumisi ja liidu mõõtmega laiaulatuslikke rikkumisi;

•  selgitada koordineeritud meetmete käivitamise menetlust ning koordineerija määramist, kui teavitatakse arvatavast laiaulatuslikust rikkumisest;

•  käsitleda ühtse kontaktasutuse koordineerivat rolli, mis tuleks anda igas liikmesriigis asutusele, millel on selle olulise osa täitmiseks vajalikud ressursid;

•  eemaldada kaupleja asukoht kui kõige olulisem kriteerium jõustamismeetmeid võtva pädeva asutuse määramisel (artikkel 25, mida on muudetud artikliga 18 a).


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON TEAVET SAANUD

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel raportööri ainuvastutusel. Raportöör on saanud raporti projekti ettevalmistamisel, kuni selle vastuvõtmiseni komisjonis, teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

BEUC, Euroopa Tarbijaliitude Amet

BUSINESSEUROPE

CENTR, Council of European National Top-Level Domain Registries (Euroopa riiklike tippdomeeniregistrite nõukogu)

česká obchodní inspekce (Tšehhi kaubandusjärelevalve amet)

Czech Telecommunications Office (Tšehhi telekommunikatsioonibüroo)

CDE, Confederation of Danish Enterprise (Taani ettevõtlusliit)

ECC France, European Consumer Centre France (Euroopa tarbijakeskus Prantsusmaal)

EUROCOMMERCE

ECTAA, The European Travel Agents and Tour Operators (Euroopa reisikorraldajad ja -bürood)

EUROISPA, The European Internet Service Providers Association (Euroopa internetiteenuste osutajate ühendus)

Prof dr Evelyne Terryn, tarbijaõiguse ja kaubandusõiguse professor, KU Leuven, Belgia

FEDMA, Federation of European Direct and Interactive Marketing (Euroopa otse- ja interaktiivse turunduse föderatsioon)

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Saksa jaemüügiföderatsioon)

Portugali majandusministeerium, tarbijate peadirektoraat

Tšehhi Vabariigi kaubandus- ja tööstusministeerium

Bulgaaria Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ühendkuningriigi valitsus

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Austria föderaalne majanduskoda)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Saksa reklaamiföderatsioon)


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (8.3.2017)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Tarbijakaitsepoliitikat reguleerivad esmased õigusaktid on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 4 lõike 2 punkt f, artikkel 12, artikli 114 lõige 3 ja artikkel 169 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 38.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  ELi toimimise lepingu artiklis 169 tuuakse liidu poliitika eraldi eesmärkidena välja tarbijate huvide edendamine ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamine. Seega peab liit aitama kaitsta tarbijate tervist, ohutust ja majandushuve, edendada nende õigust teabele ja haridusele ning õigust oma huvide kaitseks organiseeruda.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  ELi toimimise lepingu artiklis 197 halduskoostöö kohta kinnitatakse, kui tähtis on liidu õiguse tõhus rakendamine liikmesriikides, ning määratakse kindlaks piirid, mille ulatuses liit ja liikmesriigid selles valdkonnas tegutsevad.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2006/200458 on ette nähtud ühtlustatud eeskirjad ja menetlused siseriiklike piiriüleste tarbijakaitseõigusaktide jõustamise eest vastutavate asutuste vahelise koostöö hõlbustamiseks. Artiklis 21a on sätestatud kõnealuse määruse tulemuslikkuse ja toimemehhanismide läbivaatamine ning selle artikli kohaselt järeldas komisjon, et määrus (EÜ) nr 2006/2004 ei ole ühtse turu, eriti digitaalse ühtse turu jõustamisväljakutsetele tulemuslikuks vastamiseks piisav.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2006/200458 on ette nähtud ühtlustatud eeskirjad ja menetlused siseriiklike piiriüleste tarbijakaitseõigusaktide jõustamise eest vastutavate asutuste vahelise koostöö hõlbustamiseks. Määruse (EÜ) nr 2006/2004 artiklis 21a on sätestatud kõnealuse määruse tulemuslikkuse ja toimemehhanismide läbivaatamine ning selle artikli kohaselt järeldas komisjon, et määrus (EÜ) nr 2006/2004 ei ole ühtse turu, eelkõige digitaalse ühtse turu jõustamisväljakutsetele tulemuslikuks vastamiseks piisav. Komisjoni aruandes osutatakse sellele, et kehtiv määrus tuleb asendada, et reageerida digitaalmajanduse väljakutsetele ja piiriülese jaekaubanduse arengule ELis.

_________________

_________________

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  6. mail 2015 komisjonis vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegias nimetati ühe prioriteedina vajadust parandada tarbijate usaldust tarbijaeeskirjade kiirema, paindlikuma ja järjepidevama jõustamise teel. 28. oktoobril 2015 komisjonis vastu võetud ühtse turu strateegias rõhutati, et liidu tarbijakaitseõigusaktide jõustamist tuleks tarbijakaitsealase koostöö määrusega veelgi tugevdada.

(2)  6. mail 2015 komisjonis vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegias nimetati ühe prioriteedina vajadust parandada tarbijate usaldust tarbijaeeskirjade kiirema ja järjepidevama jõustamise teel. 28. oktoobril 2015 komisjonis vastu võetud ühtse turu strateegias rõhutati, et liidu tarbijakaitseõigusaktide jõustamist tuleks tarbijakaitsealase koostöö määrusega veelgi tugevdada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tulenev ebatõhus jõustamine piiriüleste rikkumiste puhul, eriti digitaalses keskkonnas, võimaldab kauplejatel jõustamisest kõrvale hiilida, asudes liidu piires ümber, tekitades koduriigis või välismaal tegutsevate õigusakte järgivate kauplejate jaoks konkurentsimoonutusi ning kahjustades seeläbi otseselt tarbijaid ja õõnestades tarbijate usaldust piiriüleste tehingute ja ühtse turu vastu. Seetõttu on vaja suuremat ühtlustamist, millega kehtestataks pädevate riiklike jõustamisasutuste vahel tulemuslik ja tõhus jõustamisalane koostöö, et avastada ja uurida liidusiseseid rikkumisi ja laiaulatuslikke rikkumisi ning anda korraldusi nende lõpetamiseks,

(3)  Tulenev ebatõhus jõustamine piiriüleste rikkumiste puhul, eriti digitaalses keskkonnas, võimaldab kauplejatel jõustamisest kõrvale hiilida, asudes liidu piires ümber, tekitades koduriigis või välismaal (kas veebis või väljaspool seda) tegutsevate õigusakte järgivate kauplejate jaoks konkurentsimoonutusi ning kahjustades seeläbi otseselt ja märkimisväärselt ühtset turgu ja tarbijaid ning õõnestades tarbijate usaldust piiriüleste tehingute ja ühtse turu vastu. Seetõttu on vaja suuremat ühtlustamist, millega kehtestataks pädevate riiklike jõustamisasutuste vahel tulemuslik ja tõhus jõustamisalane koostöö, et avastada ja uurida liidusiseseid rikkumisi ning reageerida tõhusalt ja proportsionaalselt laiaulatuslikele liidu mõõtmega rikkumistele, mis kahjustavad oluliselt tarbijaid ja ühtset turgu,

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Selleks et tagada lõpetatud piiriüleste rikkumiste puhul õiguskindlus ja rakendusmeetmete mõjusus, tuleks kehtestada aegumistähtajad. See hõlmab üheselt mõistetava ajavahemiku kehtestamist, mille jooksul peaks pädevatel asutustel piiriüleseid rikkumisi käsitlevaid eeskirju jõustades olema õigus kehtestada sanktsioone, anda korraldus hüvitada tarbijatele kahju või anda korraldus tagastada rikkumiste tulemusel saadud tulud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Pädevatel asutustel peaksid olema teatud minimaalsed uurimis- ja jõustamisvolitused käesoleva määruse tulemuslikuks kohaldamiseks, omavaheliseks koostööks ning et hoida ära kauplejate poolsed liidusisesed rikkumised ja laiaulatuslikud rikkumised. Kõnealused volitused peaksid olema piisavad, et ületada elektroonilise kaubanduse ja digitaalse keskkonnaga seotud jõustamisprobleeme, mille puhul valmistab erilist muret kaupleja võimalus kerge vaevaga oma identiteeti varjata või muuta. Kõnealused volitused peaksid tagama, et pädevate asutuste vahel saab vahetada kehtivaid tõendeid, et saavutada kõigis liikmesriikides samaväärne tulemuslik jõustamine.

(6)  Pädevatel asutustel peaksid olema teatud minimaalsed uurimis- ja jõustamisvolitused käesoleva määruse tulemuslikuks kohaldamiseks, tõhusa ja õiguslikult nõuetekohase omavahelise piiriülese koostöö tagamiseks ning kauplejate poolsete liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste ärahoidmiseks. Kõnealused volitused peaksid olema tasakaalustatud, asjakohased ja piisavad, et ületada elektroonilise kaubanduse ja digitaalse keskkonnaga seotud jõustamisprobleeme, mille puhul valmistab erilist muret kaupleja võimalus kerge vaevaga oma identiteeti varjata või muuta. Kõnealused volitused peaksid tagama, et pädevate asutuste vahel saab vahetada teavet ja kehtivaid tõendeid, et saavutada kõigis liikmesriikides samaväärne tulemuslik jõustamine.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liikmesriigid võivad valida, kas pädevad asutused kasutavad neid volitusi otse omal algatusel või pädevatesse kohtutesse pöördudes. Kui liikmesriigid valivad võimaluse, et pädevad asutused kasutavad oma volitusi pädevatesse kohtutesse pöördumise teel, peaksid liikmesriigid tagama, et neid volitusi on võimalik kasutada tulemuslikult ja kiiresti ning et nende kasutamise kulud oleksid proportsionaalsed ega takistaks käesoleva määruse kohaldamist.

(7)  Kõnealune määrus ei mõjuta liikmesriikide vabadust valida jõustamissüsteem, mida nad kohaseks peavad. Liikmesriigid võivad valida, kas pädevad asutused kasutavad neid volitusi otse omal algatusel või pädevatesse kohtutesse pöördudes. Kui liikmesriigid valivad võimaluse, et pädevad asutused kasutavad oma volitusi pädevatesse kohtutesse pöördumise teel, peaksid liikmesriigid tagama, et neid volitusi on võimalik kasutada tulemuslikult ja kiiresti ning et nende kasutamise kulud oleksid proportsionaalsed ega takistaks käesoleva määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kui nad on saanud teada liidusisesest rikkumisest või laiaulatuslikust rikkumisest muul moel kui tarbijakaebuste kaudu, peaks pädevatel asutustel olema võimalus algatada uurimisi omal algatusel. Eelkõige on seda vaja selleks, et tagada pädevate asutuste vahel laiaulatuslike rikkumiste käsitlemise tõhus koostöö.

(9)  Kui nad on saanud teada liidusisesest rikkumisest või laiaulatuslikust rikkumisest muul moel kui tarbijakaebuste kaudu, peaks pädevatel asutustel olema võimalus algatada uurimisi omal algatusel. Eelkõige on seda vaja selleks, et tagada pädevate asutuste vahel laiaulatuslike rikkumiste käsitlemise tõhus koostöö, aga ka selleks, et toetada riiklikke jurisdiktsioone nõukogu määruse 44/20011a rakendamisel,

 

_________________

 

1a Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kõigile tõenditele, andmetele ja kogu teabele, mida on vaja selle kindlakstegemisel, kas liidusisene või laiaulatuslik rikkumine on toimunud, ning eelkõige selleks, et teha kindlaks vastutav kaupleja olenemata sellest, kellele vastavad tõendid, teave või andmed kuuluvad, kus need asuvad ja millises vormis need on. Pädevatel asutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt vahetult kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist.

(10)  Pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs kõigile tõenditele, andmetele ja kogu teabele, mida on vaja selle kindlakstegemisel, kas liidusisene või laiaulatuslik rikkumine on toimunud, ning eelkõige selleks, et teha kindlaks vastutav kaupleja olenemata sellest, kellele vastavad tõendid, teave või andmed kuuluvad, kus need asuvad ja millises vormis need on. Pädevatel asutustel peaks olema võimalik nõuda digitaalsesse väärtusahelasse kuuluvatelt kolmandatelt isikutelt, kaasa arvatud nendelt, kes asuvad ELi mittekuuluvates riikides, vahetult kõigi vajalike tõendite, andmete ja kogu vajaliku teabe esitamist; digikeskkonnas tuleks eritähelepanu pöörata kauplejatele ja teenustele, mis põhjustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ1a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ1b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/6791c laialdast rikkumist ja võiksid õigustada artikli 21 alusel võetavaid ühismeetmeid,

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

 

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Pädevad asutused peaksid saama teha vajalikke kohapealseid kontrolle ja neil peaks olema volitus siseneda mis tahes ruumidesse, maatükile või transpordivahendisse, mida kaupleja kasutab eesmärkidel, mis on seotud tema kaubandus-, äri-, ametialase või kutsetegevusega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Eriti digitaalses keskkonnas peaks pädevatel asutustel olema ka võimalus rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks peatamiseks eriti juhtudel, kui kaupu või teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut või asub jõustamise vältimiseks liidu piires või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski juhtudel peaks pädevatel asutustel olema võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid sellise kahju ennetamiseks või vähendamiseks, mille hulka kuuluksid vajadusel veebisaidi, domeeni või samalaadse digitaalse saidi, teenuse või konto peatamine. Samuti peaks pädevatel asutustel olema õigus veebisaiti, domeeni või samalaadset digitaalset saiti, teenust või kontot maha võtta või lasta kolmandast isikust teenusepakkujal see maha võtta.

(12)  Eriti digitaalses keskkonnas peaks pädevatel asutustel olema ka võimalus võtta mõjusaid ja läbipaistvaid meetmeid rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks peatamiseks eriti juhtudel, kui kaupu või teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut või asub jõustamise vältimiseks liidu piires või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski juhtudel peaks pädevatel asutustel olema võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid sellise kahju ennetamiseks või vähendamiseks, mille hulka kuuluksid vajadusel nõudmine, et hostimisteenuste pakkujad eemaldaksid sisu või peataksid veebisaidi, teenuse või konto, või nõudmine, et domeeniregister või domeeniregistri pidaja peataks kindlaks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime. Samuti peaks pädevatel asutustel olema õigus nõuda hostimisteenuste pakkujalt sisu eemaldamist või veebisaidi, teenuse või konto või selle osa sulgemist, või nõuda domeeniregistrilt või domeeniregistri pidajalt täielikult kvalifitseeritud domeeninime kustutamist. Sisu eemaldamise meetmed võivad aga kahjustada sõna- ja teabevabadust ning osutuda ka tulemusetuks, sest kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas ilmub sisu taas sama kiiresti, kui see eemaldati. Seepärast peaksid meetmed, mida võetakse käesoleva direktiivi kohaldamisel selleks, et piirata sisu interneti kaudu levitamist või muul moel avalikkusele kättesaadavaks tegemist, olema alati kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, piirduma sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne, ning neid tuleks rakendada kohtu eelneva loa alusel.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Käesoleva määruse eesmärk on lõpetada tulemuslikult rikkumised ning ennetada kahju tarbijatele ja seda hüvitada. Seepärast peaks kõigi jõustamismeetmete eesmärk olema pigem rikkumiste allika kui nende väljendumise kõrvaldamine ning domeeninime vastu suunatud meetmed peaksid olema viimane võimalus juhtudel, kui sisu eemaldamine ei õnnestunud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Vastastikuse abi mehhanismi tulemuslikkust ja tõhusust tuleks parandada. Taotletav teave tuleks esitada kiiresti ning vajalikud jõustamismeetmed tuleks vastu võtta kiiresti. Seetõttu peaks komisjon kehtestama pädevatele asutustele teabe- ja jõustamistaotlustele vastamiseks siduvad tähtajad ning täpsustama teabe- ja jõustamistaotluste käsitlemise menetluslikke ja muid aspekte rakendusmeetmete abil.

(15)  Vastastikuse abi mehhanismi tulemuslikkust ja tõhusust tuleks parandada. Taotletav teave tuleks esitada kiiresti selgelt määratud tähtajaks ning vajalikud jõustamismeetmed tuleks vastu võtta kiiresti ja läbipaistvalt. Seetõttu peaks komisjon kehtestama pädevatele asutustele teabe- ja jõustamistaotlustele vastamiseks selged ja siduvad tähtajad ning täpsustama teabe- ja jõustamistaotluste käsitlemise menetluslikke ja muid aspekte rakendusmeetmete abil.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Võrgupõhise elektroonilise kaubanduse veebisaitide koordineeritud kontrollimine (lauskontrollid) on veel üks jõustamisalase koordineerimise vorm, mis on osutunud tõhusaks rikkumistevastaseks vahendiks ning mis tuleks tulevikus säilitada ja mida tuleks tugevdada.

(18)  Võrgupõhise elektroonilise kaubanduse veebisaitide koordineeritud kontrollimine (lauskontrollid) on veel üks jõustamisalase koordineerimise vorm, mis on osutunud tõhusaks rikkumistevastaseks vahendiks ning mis tuleks tulevikus säilitada ja mida tuleks tugevdada, laiendades sealhulgas selle kohaldamist võrguvälistele sektoritele.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Liidu mõõtmega laiaulatuslikud rikkumised võivad põhjustada suuremahulist kahju enamikule liidu tarbijatele. Seetõttu on nende puhul vaja spetsiaalset liidu tasandi koordineerimismenetlust, milles komisjon on kohustuslik koordineerija. Menetluse õigeaegse, järjekindla ja tõhusa algatamise ning tingimuste ühtse kontrollimise tagamiseks peaks menetluse algatamise tingimustele vastavuse kontrolli eest vastutama komisjon. Ühise meetme käigus kogutud tõendeid ja teavet tuleks vajaduse korral tõrgeteta kasutada siseriiklikes menetlustes.

(19)  Liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste puhul, mis võivad põhjustada kahju tarbijate kollektiivsetele huvidele enamikus liikmesriikides, peaks komisjon algatama liidu tasandi koordineerimismenetluse ja seda juhtima. Menetlusliku sidususe tagamiseks peaks menetluse algatamise tingimustele vastavuse kontrolli eest vastutama komisjon. Koordineeritud meetme käigus kogutud tõendeid ja teavet tuleks vajaduse korral tõrgeteta kasutada siseriiklikes menetlustes.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Laiaulatuslike rikkumiste ning liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis tuleb kinni pidada kauplejate õigusest kaitsele. Eelkõige tähendab see, et kauplejale tuleb anda õigus arvamuse avaldamiseks ning menetluse käigus enda valitud keele kasutamiseks.

(20)  Rikkumiste, laiaulatuslike rikkumiste ning liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kontekstis tuleb kinni pidada kauplejate juurdepääsust õigusemõistmisele ja õigusest kaitsele. Muu hulgas tähendab see, et kauplejale tuleb anda õigus arvamuse avaldamiseks ning menetluse käigus enda valitud keele kasutamiseks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Selleks et analüüsida tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise arengut ja tõhustada koostöövõrgustikke, peaks komisjon esitama korrapäraselt avalikke aruandeid, milles tehakse kokkuvõte käesoleva määrusega sätestatud koostöö raames kogutud statistika ja arengusuundumuste kohta tarbijakaitsealaste õiguse jõustamise valdkonnas.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Tarbijate kaebustega seotud andmed võivad aidata liikmesriigi ja liidu tasandi poliitikakujundajatel hinnata tarbijaturgude toimimist ja avastada rikkumisi. Selliste andmete liidu tasandil vahetamist silmas pidades võttis komisjon vastu soovituse tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta59. Kõnealust soovitust tuleks rakendada, et toetada seeläbi täielikult jõustamisalast koostööd ning hõlbustada liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste avastamist.

(25)  Tarbijate kaebustega seotud andmed võivad aidata liikmesriigi ja liidu tasandi poliitikakujundajatel hinnata tarbijaturgude toimimist ja avastada rikkumisi või rikkumise ohtu. Selliste andmete liidu tasandil vahetamist silmas pidades võttis komisjon vastu soovituse tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta59. Liikmesriigid peaksid kõnealust soovitust rakendama, et toetada seeläbi täielikult ja ergutada piiriülest jõustamisalast koostööd ning hõlbustada liidusiseste rikkumiste ja laiaulatuslike rikkumiste avastamist.

_________________

_________________

59 Komisjoni soovitus tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta (2010/304/EL, ELT L 136, 2.6. 2010, lk 1–31).

59 Komisjoni soovitus tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta (2010/304/EL, ELT L 136, 2.6. 2010, lk 1–31).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Vaidluspooltele kättesaadava alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele tuleks edendada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses langetatud otsus on kuulub tunnustamisele ja täitmisele kõikides teistes liikmesriikides, ilma et seda oleks vaja täidetavaks tunnistada. See menetlus pakub odava ja lihtsa võimaluse tegeleda piiriüleste hagidega nii tsiviil- kui ka kaubandusasjades;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest67. Seepärast tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada nende õiguste ja põhimõtete kohaselt. Käesolevas määruses sätestatud miinimumvolituste kasutamisel peaksid pädevad asutused leidma sobiva tasakaalu põhiõigustega, näiteks kõrgetasemelise tarbijakaitse, ettevõtlusvabaduse ja teabevabadusega kaitstud huvide vahel.

(35)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest67. Seepärast tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada nende õiguste ja põhimõtete kohaselt. Käesolevas määruses sätestatud miinimumvolituste kasutamisel peaksid pädevad asutused tagama proportsionaalsuse põhimõtte järgimise ja leidma sobiva tasakaalu põhiõigustega, näiteks kõrgetasemelise tarbijakaitse, ettevõtlusvabaduse, sõnavabaduse ja teabevabadusega kaitstud huvide vahel.

_________________

_________________

67 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

67 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a)  Käesolevat määrust tuleks tõlgendada ja kohaldada täielikus kooskõlas liidu eeskirjadega isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Käesolev määrus ei piira liikmesriigi õiguse kohaseid eraõiguse raames võetavaid jõustamismeetmeid ega kahju hüvitamise hagisid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b.  Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  „tarbijate kollektiivsete huvide kahjustamine“ – mitmete liidusisestest või laiaulatuslikest rikkumistest mõjutatud tarbijate huvide tegelik või potentsiaalne rikkumine; ning seda eeldatakse, eriti juhul, kui rikkumine kas potentsiaalselt või tegelikult on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada olulist hulka samas olukorras tarbijaid.

(i)  „tarbijate kollektiivsete huvide kahjustamine“ – liidusisestest või laiaulatuslikest rikkumistest mõjutatud mõistliku hulga tarbijate huvide tegelik või potentsiaalne rikkumine; ning seda eeldatakse eriti juhul, kui rikkumine kas potentsiaalselt või tegelikult on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada mõistlikku hulka samas olukorras tarbijaid.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused võivad uurida artiklis 2 osutatud rikkumisi ja keelustada kauplejatel selliste rikkumiste toimepanemise tulevikus. Pädevad asutused võivad kõnealuste rikkumiste eest määrata karistusi viie aasta jooksul rikkumise lõppemisest.

1.  Pädevad asutused võivad uurida artiklis 2 osutatud rikkumisi ja keelustada kauplejatel selliste rikkumiste toimepanemise tulevikus. Pädevad asutused võivad viie aastase ajavahemiku jooksul rikkumise lõppemisest kasutada volitusi, mis on sätestatud artikli 8 lõike 2 punktides m, n ja o.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Karistuste määramise tähtaega hakatakse arvestama rikkumise lõppemise päevast.

2.  Lõikes 1 osutatud volituste kasutamise tähtaega hakatakse arvestama rikkumise lõppemise päevast.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Rikkumisega seotud uurimise või jõustamismenetluse eesmärgil ellu viidav mis tahes pädeva asutuse tegevus peatab karistuste määramise tähtaja arvestamise kuni asja suhtes lõpliku otsuse vastuvõtmiseni. Karistuste määramise tähtaeg peatatakse ajaks, mil pädeva asutuse otsuse, korralduse või muu toimingu suhtes on käimas kohtumenetlus.

3.  Rikkumisega seotud uurimise või jõustamismenetluse eesmärgil ellu viidav mis tahes pädeva asutuse tegevus peatab lõikes 1 osutatud volituste kasutamise tähtaja arvestamise kuni asja suhtes lõpliku otsuse vastuvõtmiseni. Lõikes 1 osutatud volituste kasutamise tähtaeg peatatakse ajaks, mil pädeva asutuse otsuse, korralduse või muu toimingu suhtes on käimas kohtumenetlus.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel ja ühtsetel kontaktbüroodel on käesoleva määruse kohaldamiseks ja artiklist 8 tulenevate neile kehtivate volituste tulemuslikuks kasutamiseks vajalikud piisavad vahendid, sealhulgas piisavad eelarvelised ja muud ressursid, oskusteave ja muu korraldus.

5.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel ja ühtsetel kontaktbüroodel on vahendid, mis on vajalikud ja piisavad käesoleva määruse kohaldamiseks ja artiklist 8 tulenevate neile kehtivate volituste tulemuslikuks kasutamiseks, sealhulgas piisavad eelarvelised ja muud ressursid, oskusteave ja muu korraldus.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Igal pädeval asutusel on käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud uurimis- ja jõustamisvolitused ning ta kasutab neid kooskõlas käesoleva määruse ja siseriikliku õigusega.

1.  Igal pädeval asutusel on käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud uurimis- ja jõustamisvolitused ja vahendid ning ta kasutab neid kooskõlas käesoleva määruse ja siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Igal pädeval asutusel on vähemalt järgmised volitused ja ta kasutab neid artiklis 9 sätestatud tingimustel, et:

2.  Igal pädeval asutusel on vähemalt järgmised volitused ja ta kasutab neid artiklis 9 sätestatud tingimustel talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks, et:

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nõuda igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kaasa arvatud pankadelt, internetiteenuse pakkujatelt, domeeniregistritelt ja domeeniregistrite pidajatelt ning hostimisteenuste pakkujatelt asjakohast teavet, andmeid või dokumente mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast, muu hulgas eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke;

(b)  nõuda vastavalt liidu andmekaitse eeskirjadele ja austades täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud eraelu kaitse ja andmekaitse eeskirju, igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kaasa arvatud pankadelt, teenusepakkujatelt, makseteenuse pakkujatelt, internetiteenuse pakkujatelt, domeeniregistritelt ja domeeniregistrite pidajatelt ning hostimisteenuste pakkujatelt asjakohast teavet, andmeid või dokumente mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast, muu hulgas eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke, kui vastav teave, vastavad andmed või vastav dokument on uurimise jaoks oluline;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nõuda igalt pädeva asutuse liikmesriigi riigiasutuselt, organilt või ametilt asjakohase teabe, andmete või dokumentide esitamist mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast muu hulgas eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke;

(c)  nõuda igalt pädeva asutuse liikmesriigi riigiasutuselt, organilt või ametilt asjakohase teabe, andmete või dokumentide esitamist mis tahes kujul või vormingus ja olenemata nende säilitamiseks kasutatavast andmekandjast või kohast eesmärgiga tuvastada ja jälgida finants- ja andmevoogusid või teha kindlaks finants- ja andmevoogudega seotud isikuid, pangakonto teavet ja veebisaitide omanikke, kui vastav teave, vastavad andmed või vastav dokument on uurimise jaoks oluline;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  võtta ajutisi meetmeid, et vältida tarbijatele avalduvat tõsist ja heastamatut kahju, eelkõige veebisaidi, domeeni või samalaadse digitaalse saidi, teenuse või konto peatamise teel;

(g)  võtta ajutisi meetmeid, et vältida tarbijatele avalduvat tõsist ja heastamatut kahju, eelkõige meetmeid, millega nõutakse, et hostimisteenuste pakkujad peataksid veebisaidi, teenuse või konto, või seda, et domeeniregistrid ja domeeniregistrite pidajad peataksid kindlaks ajavahemikuks täielikult kvalifitseeritud domeeninime, tingimusel et mis tahes meede, mis on võetud eesmärgiga piirata sisu interneti kaudu levitamist või muul moel avalikkusele kättesaadavaks tegemist, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja piirdub sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  sulgeda veebisait, domeen või samalaadne digitaalne sait, teenus või konto või selle osa, sealhulgas taotledes selliste meetmete rakendamist kolmandalt osapoolelt või teiselt riigiasutuselt;

(l)  kui kaupleja ei reageeri mõistliku aja jooksul pädevate asutuste kirjalikule nõudmisele rikkumine lõpetada, anda hostimisteenuste pakkujale korraldus veebisait, teenus või konto või selle osa sulgeda, või anda domeeniregistrile või domeeniregistri pidajale korraldus täielikult kvalifitseeritud domeeninimi kustutada ning võimaldada asjaomasel pädeval asutusel selle registreerimist; sulgeda veebisait, domeen või samalaadne digitaalne sait, teenus või konto või selle osa, tingimusel et mis tahes meede, mis on võetud eesmärgiga piirata sisu interneti kaudu levitamist või muul moel avalikkusele kättesaadavaks tegemist, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, piirdub sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne, ning viiakse ellu kohtu eelneva loa alusel;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 8 sätestatud miinimumvolitusi kooskõlas käesoleva määruse ja siseriiklike õigusaktidega kas

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 8 sätestatud miinimumvolitusi kooskõlas käesoleva määruse ja siseriiklike õigusaktidega ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kas

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse rakendamise ja artiklis 8 osutatud pädevate asutuste miinimumvolituste kasutamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Isikuandmete kaitse

 

Käesolevat määrust kohaldatakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ1a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/6791b isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega.

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutuse nõudmisel asjakohase teabe, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas liidusisene rikkumine on toimunud ning et saavutada selle rikkumise lõpetamine. Taotluse saanud asutus annab teabepäringust ja oma vastusest viivitamata komisjonile teada.

1.  Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutuse nõudmisel taotluse esitanud asutusele viivitamata ja igal juhul 14 päeva jooksul asjakohase teabe, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas liidusisene rikkumine on toimunud ning et saavutada selle rikkumise lõpetamine. Taotluse saanud asutus annab teabepäringust ja oma vastusest viivitamata komisjonile teada.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse nõudmisel liidusisese rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks viivitamata kõik vajalikud jõustamismeetmed, sealhulgas trahve määrates ning nõudes või hõlbustades hüvitamist rikkumise tõttu kahju kannatanud tarbijatele.

1.  Taotluse saanud asutus võtab taotluse esitanud asutuse nõudmisel liidusisese rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks ilma põhjendamatu viivituseta kõik vajalikud jõustamismeetmed, sealhulgas trahve määrates ning nõudes või hõlbustades hüvitamist rikkumise tõttu kahju kannatanud tarbijatele.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastastikuse abi taotluste korral annab taotluse esitanud asutus piisavalt teavet, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas tagab ta kõik vajalikud tõendid, mida on võimalik saada ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

1.  Vastastikuse abi taotluste korral annab taotluse esitanud asutus kogu asjaomase teabe, et taotluse saanud asutus saaks taotluse rahuldada, sealhulgas tagab ta kõik vajalikud tõendid, mida on võimalik saada ainult taotluse esitanud asutuse liikmesriigis.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tema arvates ei ole taotluse esitanud asutus artikli 12 lõike 1 kohaselt andnud piisavalt teavet.

(c)  tema arvates ei ole taotluse esitanud asutus artikli 12 lõike 1 kohaselt andnud kogu asjaomast teavet.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Vajaduse korral ning piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist, võivad asjaomased pädevad asutused otsustada avaldada ühisseisukoha või selle osi oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaideil ning paluda teiste asjaomaste poolte seisukohti.

4.  Vajaduse korral ning piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist, võivad asjaomased pädevad asutused otsustada avaldada ühisseisukoha või selle osi oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidil ning paluda teiste asjaomaste poolte, sealhulgas tarbijaliitude ja kauplejate organisatsioonide seisukohti.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel või vajaduse korral komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute seisukohti ning veenduda selles, kas kohustused on rikkumise lõpetamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamiseks piisavad.

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel või vajaduse korral komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute seisukohti ning veenduda selles, kas kohustused on rikkumise lõpetamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamiseks piisavad. Pädevad asutused võivad samuti konsulteerida tarbijaliitude ja kauplejate organisatsioonidega.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Asjaomased pädevad asutused võivad määrata ühe pädeva asutuse võtma teiste pädevate asutuste nimel laiaulatusliku rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks jõustamismeetmeid, et tagada tarbijatele kahju hüvitamine või trahvide määramine. Jõustamismeetmete võtmisel pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse asjaomase kaupleja asukohta. Kui teised asjaomased pädevad asutused määrasid pädeva asutuse määrati võtma jõustamismeetmeid, on ta pädev tegutsema kõigi selliste liikmesriikide tarbijate nimel nii, nagu need oleksid tema enda riigi tarbijad.

3.  Asjaomased pädevad asutused võivad määrata ühe pädeva asutuse võtma teiste pädevate asutuste nimel laiaulatusliku rikkumise lõpetamiseks või keelustamiseks jõustamismeetmeid, et tagada tarbijatele kahju hüvitamine või trahvide määramine. Jõustamismeetmete võtmisel pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse asjaomase rikkumise asukohta. Kui teised asjaomased pädevad asutused määrasid pädeva asutuse määrati võtma jõustamismeetmeid, on ta pädev tegutsema kõigi selliste liikmesriikide tarbijate nimel nii, nagu need oleksid tema enda riigi tarbijad.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pädevad asutused võivad otsustada jõustamismeetmeid võtta samaaegselt kõigis või osas laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud liikmesriikides. Sellisel juhul tagavad pädevad asutused, et need jõustamismeetmed algatatakse kõigis asjaomastes liikmesriikides samaaegselt.

4.  Pädevad asutused võivad otsustada võtta sobivaid ja tulemuslikke jõustamismeetmeid samaaegselt kõigis või osas laiaulatuslikust rikkumisest mõjutatud liikmesriikides. Sellisel juhul tagavad pädevad asutused, et need jõustamismeetmed algatatakse kõigis asjaomastes liikmesriikides samaaegselt.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koordineeritud meetmete lõpetamine

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 19 a

 

Järelmeetmetest teavitamine

 

Koordineeriv asutus teatab komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele viivitamata, kui laiaulatuslik rikkumine kordub ja on vaja täiendavaid meetmeid võtta. Sel juhul võib koordineeritud meetmeid võtta ilma uut koordineeritud meetmete menetlust algatamata.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Põhjendatud kahtluse korral, et laiaulatuslik rikkumine on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada tarbijaid vähemalt kolmes neljandikus liikmesriikidest, mis kokku moodustavad vähemalt kolm neljandikku liidu elanikkonnast („liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine“), algatab komisjon ühismeetme. Sel otstarbel võib komisjon pädevatelt asutustelt taotleda vajalikku teavet või vajalikke dokumente.

1.  Põhjendatud kahtluse korral, et laiaulatuslik rikkumine on kahjustanud, kahjustab või võib kahjustada tarbijaid enamikus liikmesriikides, mis kokku moodustavad vähemalt kolmandiku liidu elanikkonnast („liidu mõõtmega laiaulatuslik rikkumine“), algatab komisjon ühismeetme, et liikmesriikide pädevaid asutusi aidata ja nendega koostööd teha, kaitsmaks liidu tarbijate huve, kui liikmesriigid ei suuda kavandatava meetme eesmärke piisavalt saavutada, ja tagamaks liidu tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide nõuetekohane jõustamine liidus. Sel otstarbel võib komisjon pädevatelt asutustelt taotleda vajalikku teavet või vajalikke dokumente.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pädev asutus võib keelduda ühismeetmes osalemisest ühel järgmistest põhjustest:

3.  Pädev asutus võib keelduda ühismeetmes osalemisest, kui selles liikmesriigis on sama rikkumise ja sama kaupleja suhtes juba lõplik kohtuotsus või lõplik haldusotsus tehtud. Kui pädev asutus otsustab sellises meetmes osalemisest keelduda, põhjendab ta seda otsust.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  selles liikmesriigis on sama rikkumise ja sama kaupleja suhtes juba kohtumenetlus algatatud;

välja jäetud

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selles liikmesriigis on sama rikkumise ja sama kaupleja suhtes juba lõplik kohtuotsus või lõplik haldusotsus tehtud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui pädev asutus otsustab lõike 2 kohase ühismeetme algatamise teate saamisel ühismeetmes mitte osaleda, teatab ta oma otsusest viivitamata komisjonile ja teistele asjaomastele pädevatele asutustele, nimetab lõike 3 kohaselt selle põhjused ning esitab vajalikud alusdokumendid.

4.  Kui pädev asutus otsustab lõike 2 kohase ühismeetme algatamise teate saamisel ühismeetmes mitte osaleda, teatab ta oma otsusest viivitamata komisjonile ja teistele asjaomastele pädevatele asutustele, teatab lõike 3 kohaselt kirjalikult selle otsuse põhjused ning esitab vajalikud alusdokumendid.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vajaduse korral ning piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist võivad pädevad asutused otsustada avaldada ühisseisukoha või selle osi oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidill ning asjakohasel juhul küsida teiste asjaomaste poolte seisukohti.

3.  Vajaduse korral ning piiramata artiklis 41 sätestatud ameti- ja ärisaladuse eeskirjade kohaldamist, avaldavad pädevad asutused ühisseisukoha või selle osad oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidil ning asjakohasel juhul küsida teiste asjaomaste poolte, sealhulgas tarbijaliitude ja kauplejate organisatsioonide seisukohti.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute seisukohti ning veenduda selles, kas kohustused on rikkumise lõpetamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamiseks piisavad.

2.  Kui kaupleja teeb kohustuste võtmise ettepaneku, võivad asjaomased pädevad asutused asjakohasel juhul avaldada kavandatavad kohustused oma veebisaitidel ja komisjoni veebisaidil, et paluda teiste asjaga seotud isikute, sealhulgas tarbijaliitude ja kauplejate organisatsioonide seisukohti ning veenduda selles, kas kohustused on rikkumise lõpetamiseks ja tarbijatele kahju hüvitamiseks piisavad.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui pädev asutus määrati teiste asjaomaste pädevate asutuste nimel jõustamismeetmeid võtma, on ta pädev tegutsema kõigi liikmesriikide tarbijate nimel nii, nagu need oleksid tema oma riigi tarbijad. Jõustamismeetmete võtmiseks pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse asjaomase kaupleja asukohta.

2.  Kui pädev asutus määrati teiste asjaomaste pädevate asutuste nimel jõustamismeetmeid võtma, on ta pädev tegutsema kõigi liikmesriikide tarbijate nimel nii, nagu need oleksid tema oma riigi tarbijad. Jõustamismeetmete võtmiseks pädeva asutuse määramisel võtavad pädevad asutused arvesse asjaomase rikkumise asukohta, arvestades pidevalt tarbijate huvide kaitsega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 34 a

 

Muud hoiatusmehhanismi menetlused

 

1.   Kui laborikatsed või tehnilised hinnangud ei kinnita hoiatusteate ajendiks olnud tegureid, võtab pädev asutus või vajaduse korral komisjon viivitamata kõik vajalikud meetmed olukorra parandamiseks ja tasakaalu taastamiseks siseturul ja/või sektoris, kus ettevõtja tegutseb, et kaitsta kauplejat ja tema huve mitte kahjustada.

 

Pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et hoiatusteade oli vale, teavitab pädev asutus või vajaduse korral komisjon sellest võimalikult kiiresti tarbijaid.

 

2.   Kui kaupleja huve on selle tulemusel kahjustatud, võtab pädev asutus või vajaduse korral komisjon meetmeid, et talle kahju hüvitada.

 

3.   Kahju hüvitamise meetmetega kauplejale tuleks eelkõige püüda taastada tema usaldusväärsus turusektor(ite)s, kus ta tegutseb, ja/või siseturul.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismis osalevad määratud organid ja Euroopa tarbijakeskused. Liikmesriigid määravad hoiatusmehhanismis osalema tarbijate organisatsioonid ja ühendused ning muud üksused, näiteks kutseühingud, kellel on asjakohane oskusteave ja õiguspärane huvi tarbijakaitse valdkonnas. Liikmesriigid teatavad kõnealustest üksustest viivitamata komisjonile.

1.  Artiklis 34 sätestatud hoiatusmehhanismis osalevad riikliku ja liidu tasandi määratud organid ja Euroopa tarbijakeskused. Liikmesriigid määravad hoiatusmehhanismis osalema tarbijate organisatsioonid ja ühendused ning muud üksused, näiteks kutseühingud, kellel on asjakohane oskusteave ja õiguspärane huvi tarbijakaitse valdkonnas. Liikmesriigid teatavad kõnealustest üksustest viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Välishoiatused saavad olla ainult „teavitavad“. Pädevad asutused ei ole selliste üksuste esitatud hoiatusteadetele ja teabele reageerides kohustatud menetlust algatama ega muid meetmeid võtma. Välishoiatusi esitavad üksused tagavad, et nende esitatav teave on õige, ajakohane ja täpne ning parandavad või kustutavad postitatud teabe vajaduse korral viivitamata. Sel otstarbel on neil enda esitatud teabele juurdepääs, millele rakenduvad artiklites 41 ja 43 osutatud piirangud.

4.  Välishoiatused on peamiselt „teavitavad“ ja nende puhul on vaja, et pädevad asutused kontrolliksid, kas need hoiatused põhinevad artikli 34 lõikes 1 osutatud põhjendatud kahtlusel. Pädevad asutused ei ole artikli 35 lõikes 3 sätestatud välishoiatusi tegevate üksuste esitatud hoiatusteadetele ja teabele reageerides kohustatud jõustamismeetmeid algatama ega muid meetmeid võtma. Välishoiatusi esitavad üksused tagavad, et nende esitatav teave on õige, ajakohane ja täpne, ning parandavad postitatud teabes esinevad vead või kustutavad teabe vajaduse korral viivitamata. Sel otstarbel on neil enda esitatud teabele juurdepääs, millele rakenduvad artiklites 41 ja 43 osutatud piirangud. Lisaks teavitatakse neid kõikidest asjaomase pädeva asutuse võetud välishoiatustega seotud järelmeetmetest või meetmete mittevõtmisest, esitades viimasel juhul põhjused, miks hoiatuse korral meetmeid ei võetud. Pädeva asutuse teates, milles näidatakse, milliseid meetmeid on võetud või võtmata jäetud, austatakse vajadust kaitsta uurimise konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui see on asjakohane, konsulteeritakse lõigetes 1 ja 2 osutatud üksustega ja nende seisukohta võetakse jõustamismeetmete tähtsusjärjestuse määramisel arvesse.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse teiste üksuste määramine ja osalemine hoiatusmehhanismis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse tarbijaorganisatsioonide ja -ühenduste ning kauplejate organisatsioonide määramise ja hoiatusmehhanismis osalemise üksikasjad ning välishoiatuste suhtes võetud järelmeetmetest või nende mittevõtmisest teavitamise viisid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, võivad pädevad asutused kasutada ja avaldada teavet, mida on vaja, et

3.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist ning tingimusel, et selliseid põhiõigusi nagu õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, samuti liidu õigust isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta, austatakse täielikult, võivad pädevad asutused kasutada ja avaldada teavet, mida on vaja, et

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  tagada avalik huvi, nagu avalik julgeolek, tarbijakaitse, rahvatervis ja keskkonnakaitse.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ühe liikmesriigi pädevas asutuses kooskõlas artikliga 8 loodud tõendeid, dokumente, teavet, selgitusi ja uurimistulemusi võivad teiste liikmesriikide pädevad asutused kasutada käesolevat määrust kohaldades algatatud menetlustes ilma täiendavate ametlike nõueteta.

2.  Ühe liikmesriigi pädevas asutuses kooskõlas artikliga 8 loodud tõendeid, dokumente, teavet, selgitusi ja uurimistulemusi võivad teiste liikmesriikide pädevad asutused kasutada käesolevat määrust kohaldades algatatud menetlustes, tingimusel et tarbijate põhiõigustest peetakse täielikult kinni.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab [xx/xx/20xx, mitte hiljem kui seitse aastat alates selle jõustumisest] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Komisjon esitab [xx/xx/20xx, mitte hiljem kui viis aastat alates selle jõustumisest] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealune aruanne sisaldab määruse kohaldamise hindamist, sealhulgas hinnangut käesoleva määruse kohaseid tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise tulemuslikkuse kohta ning muuhulgas selle uurimist, kuidas on tarbijate huve kaitsvate õigusaktide järgimine kauplejate poolt peamistel piiriülese kaubandusega seotud tarbijaturgudel arenenud.

Kõnealune aruanne sisaldab määruse kohaldamise hindamist, sealhulgas hinnangut käesoleva määruse kohaseid tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise tulemuslikkuse kohta ning muuhulgas selle uurimist, kuidas on tarbijate huve kaitsvate õigusaktide järgimine kauplejate poolt peamistel piiriülese kaubandusega seotud tarbijaturgudel arenenud. Komisjon hindab eelkõige alljärgneva tulemuslikkust:

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a)  artiklis 8 sätestatud volitused;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b)  liidu mõõtmega laiaulatuslikele rikkumistele sätestatud künnis;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c)  artiklis 43 sätestatud süsteem teabe vahetamiseks rikkumiste kohta.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ja seejärel iga kahe aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab:

 

a)   ülevaadet teabe ja tarbijaõiguse jõustamise valdkonnas toimunud arengu ning artikli 33 kohaselt loodud järelevalvemehhanismi raames vahetatud statistika kohta, sealhulgas edastatud hoiatused ja välishoiatuste suhtes võetud järelmeetmed;

 

b)   ülevaadet laiaulatuslike rikkumiste ja liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste kohta, täpsustades artikli 16 kohaselt võetud koordineeritud meetmeid, artikli 18 kohaselt võetud jõustamismeetmeid, artikli 21 kohaselt algatatud ühismeetmeid ja rikkuvate kauplejate poolt võetud kohustusi ja nende tulemusi ning artikli 25 kohaselt võetud jõustamismeetmeid.

 

Aruanne on avalikult kättesaadav ja sisaldab vajaduse korral veel seadusandlikke või muid kui seadusandlikke ettepanekuid, et kohandada olemasolevad õigusaktid digikeskkonna uue tehnoloogilise arenguga või potentsiaalsete tulevikunähtustega.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 b.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 c.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366, mis käsitleb makseteenuseid siseturul ning millega muudetakse direktiive 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ, 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/64/EÜ (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 d.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (ELT L 26, 2.2016, lk 19).

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 e.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/... veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 2006/2004

Lisa – punkt 24 f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 f.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/..., mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vaheline koostöö (EMPs kohaldatav tekst)

Viited

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

JURI

9.6.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.1.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pál Csáky


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vaheline koostöö

Viited

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

3

Esitamise kuupäev

27.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave