Postupak : 2016/0148(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0077/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0077/2017

Rasprave :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0426

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1272kWORD 196k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

(COM(2016)0283 – C80194/2016 – 2016/0148(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Olga Sehnalová

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

(COM(2016)0283 – C80194/2016 – 2016/0148(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0283),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0194/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja bugarske Nacionalne skupštine, češkog Zastupničkog doma, austrijskog Saveznog vijeća i Švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0077/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Politika zaštite potrošača uređena je člankom 4. stavkom 2. točkom (f), člankom 12., člankom 114. stavkom 3. i člankom 169. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te člankom 38. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  U članku 169. UFEU-a navodi se da je zadaća politike zaštite potrošača Unije promicanje interesa potrošača i osiguranje visokog stupnja njihove zaštite. Da bi se to postiglo, Unija treba podupirati zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača te promicati njihova prava na informiranje, obrazovanje i samoorganiziranje u cilju zaštite njihovih interesa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1b)  U članku 197. UFEU-a o administrativnoj suradnji prepoznaje se ključna uloga koju ima učinkovita provedba prava Unije u državama članicama ima u ispravnom funkcioniranju Unije te se utvrđuju granice unutar kojih Unija i države članice trebaju djelovati u tom pogledu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća58 predviđena su usklađena pravila i postupci za olakšanje suradnje između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu prekograničnih zakona o zaštiti potrošača. Člankom 21.a. predviđa se preispitivanje učinkovitosti i operativnih mehanizama te Uredbe i u skladu s tim člankom Komisija zaključuje da Uredba (EZ) br. 2006/2004 nije dovoljna za učinkovito rješavanje izazova provedbe na jedinstvenom tržištu, a osobito na jedinstvenom digitalnom tržištu,

(1)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća58 predviđena su usklađena pravila i postupci za olakšanje suradnje između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu prekograničnih zakona o zaštiti potrošača. Člankom 21.a Uredbe (EZ) br. 2006/2004 predviđa se preispitivanje učinkovitosti i operativnih mehanizama te Uredbe i u skladu s tim člankom Komisija zaključuje da Uredba (EZ) br. 2006/2004 nije dovoljna za učinkovito rješavanje izazova provedbe na jedinstvenom tržištu, uključujući jedinstveno digitalno tržište.

__________________

__________________

58 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.)

58 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.)

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 6. svibnja 2015. kao jedan od prioriteta utvrđena je potreba za jačanjem povjerenja potrošača s pomoću brže, lakše i dosljednije provedbe pravila o zaštiti potrošača. Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 28. listopada 2015. ponovno je istaknuto da bi provedbu zakonodavstva Unije o zaštiti potrošača trebalo dodatno ojačati Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača.

(2)  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 6. svibnja 2015. kao jedan od prioriteta utvrđena je potreba za jačanjem povjerenja potrošača s pomoću brže i dosljednije provedbe zakona o zaštiti potrošača. Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 28. listopada 2015. ponovno je istaknuto da bi provedbu zakona Unije koji štite interese potrošača trebalo dodatno ojačati reformom Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zbog neučinkovite provedbe u slučajevima prekograničnih povreda, posebno u digitalnom okruženju, trgovcima je omogućeno da premještanjem unutar Unije izbjegnu provedbu zakona, što dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja za trgovce koji poštuju zakone i posluju na domaćem tržištu ili prekogranično, čime se izravno šteti potrošačima i potkopava povjerenje potrošača u prekogranične transakcije i jedinstveno tržište. Stoga je viša razina usklađenosti kojom se među nadležnim javnim provedbenim tijelima utvrđuje djelotvorna i učinkovita suradnja u provedbi neophodna za prepoznavanje, istraživanje i nalog o prestanku povreda unutar Unije i raširenih povreda.

(3)  Zbog neučinkovite provedbe zakona za sprečavanje prekograničnih povreda, među ostalim i u digitalnom okruženju, trgovcima je omogućeno da se premještaju unutar Unije, što dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja za trgovce koji poštuju zakone i posluju (na internetu ili izvan njega) na domaćem tržištu ili prekogranično, čime se izravno i u velikoj mjeri šteti jedinstvenom tržištu i potrošačima te se potkopava povjerenje potrošača u prekogranične transakcije i jedinstveno tržište. Stoga je viša razina usklađenosti, kojom se među nadležnim javnim provedbenim tijelima osigurava djelotvorna i učinkovita suradnja, neophodna da se prepozna, istraži, naloži i provede prestanak povreda.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljena je mreža nadležnih javnih tijela diljem Unije. Potrebna je učinkovita koordinacija među različitim nadležnim tijelima koja sudjeluju u mreži te ostalim javnim tijelima na razini država članica. Koordinacijsku ulogu jedinstvenog ureda za vezu trebalo bi povjeriti jednom nadležnom tijelu u svakoj državi članici koje ima dovoljno ovlasti i sredstava da preuzme glavnu ulogu u mreži nadležnih tijela.

(4)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 uspostavljena je mreža nadležnih javnih tijela diljem Unije. Potrebna je učinkovita koordinacija među različitim nadležnim tijelima koja sudjeluju u mreži te ostalim javnim tijelima na razini država članica. Koordinacijsku ulogu jedinstvenog ureda za vezu trebalo bi povjeriti jednom javnom tijelu u svakoj državi članici koje ima dovoljno ovlasti i potrebna sredstva da preuzme tu glavnu ulogu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrošače bi trebalo zaštititi i od kratkotrajnih povreda unutar Unije i raširenih povreda čije je trajanje kratko, ali čiji se štetni učinci mogu nastaviti dugo nakon što povreda prestane. Nadležna tijela trebala bi imati potrebne ovlasti kako bi mogla istražiti i naložiti prestanak takvih povreda u budućnosti.

(5)  Potrošače bi trebalo zaštititi i od povreda čije je trajanje kratko, ali čiji se štetni učinci mogu nastaviti dugo nakon što povreda prestane. Nadležna tijela trebala bi imati potrebne ovlasti kako bi mogla istražiti i naložiti prestanak takvih povreda u budućnosti i time osigurati zaštitu potrošača.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Potrebno je uvesti rok zastare kako bi se zajamčila pravna sigurnost i učinkovitost provedbenih mjera protiv prestalih povreda u prekograničnom kontekstu te kako bi se spriječilo različito postupanje i prema potrošačima i prema trgovcima na jedinstvenom tržištu. To će uključivati uspostavu nedvosmislenog razdoblja unutar kojeg nadležna tijela prilikom provedbe pravila kojima se uređuju prekogranične povrede mogu nametnuti sankcije, naložiti isplatu naknade potrošačima ili naložiti povrat dobiti stečene kao rezultat povreda.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadležna tijela trebala bi imati skup minimalnih ovlasti za istraživanje i provedbu kako bi učinkovito provodila ovu Uredbu, uzajamno surađivala i odvratila trgovce od povreda unutar Unije i raširenih povreda. Te bi ovlasti trebale biti dostatne za rješavanje izazova u provedbi u okviru e-trgovine i digitalnog okruženja u kojima posebno zabrinjavaju mogućnosti da trgovac lako sakrije ili promijeni svoj identitet. Tim bi ovlastima trebalo osigurati valjanu razmjenu dokaza među nadležnim tijelima radi postizanja učinkovite provedbe na jednakoj razini u svim državama članicama.

(6)  Nadležna tijela trebala bi imati skup dosljednih ovlasti za istraživanje i provedbu kako bi provodila ovu Uredbu, uzajamno brže i učinkovitije surađivala i odvratila trgovce od povreda. Te bi ovlasti trebale biti dostatne za učinkovito rješavanje izazova u provedbi u okviru e-trgovine i digitalnog okruženja i za to da se neusklađene trgovce spriječi u iskorištavanju nedostataka u sustavu provedbe premještanjem u države članice čija nadležna tijela nisu opremljena za rješavanje nezakonitih radnji. Tim bi ovlastima trebalo osigurati valjanu razmjenu informacija i dokaza među nadležnim tijelima radi postizanja učinkovite provedbe na jednakoj razini u svim državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Države članice mogu odabrati hoće li nadležna tijela te ovlasti izvršavati izravno na temelju vlastite nadležnosti ili podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima. Odaberu li države članice da nadležna tijela svoje ovlasti izvršavaju podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima, države članice trebale bi osigurati učinkovito i pravovremeno izvršavanje tih ovlasti te se pobrinuti da troškovi njihova izvršavanja budu proporcionalni i ne ometaju primjenu ove Uredbe.

(7)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na slobodu država članica da odaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim. Države članice trebale bi imati mogućnost odlučiti o najprikladnijoj raspodjeli ovlasti među nacionalnim nadležnim tijelima, pod uvjetom da se svaka od tih ovlasti može učinkovito izvršavati kako bi se uklonile eventualne povrede. Države članice trebale bi isto tako imati mogućnost odlučiti hoće li nadležna tijela te ovlasti izvršavati izravno na temelju vlastite nadležnosti ili uz pomoć drugih javnih tijela ili pak pod nadzorom pravosudnih tijela ili podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima. Odaberu li države članice da nadležna tijela svoje ovlasti izvršavaju podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima, države članice trebale bi osigurati učinkovito i pravovremeno izvršavanje tih ovlasti te se pobrinuti da troškovi njihova izvršavanja budu proporcionalni i ne ometaju primjenu ove Uredbe. Države članice u skladu s odredbama ove Uredbe također mogu odlučiti određene zadaće temeljene na ovoj Uredbi povjeriti imenovanim tijelima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti samostalno otvarati istrage, ako za povrede unutar Unije ili raširene povrede saznaju na neki drugi način osim prigovora potrošača. To je naročito potrebno kako bi se osigurala učinkovita suradnja među nadležnim tijelima kada rješavaju problem raširenih povreda.

(9)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti samostalno otvarati istrage, ako za povrede unutar Unije ili raširene povrede saznaju na neki drugi način osim prigovora potrošača.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nadležna tijela trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podatcima i informacijama kako bi utvrdila je li došlo do povrede unutar Unije ili do raširene povrede, a posebno kako bi odredila odgovornog trgovca, bez obzira na to tko je u posjedu tih dokaza, informacija ili podataka, gdje se nalaze i u kojem su obliku. Nadležna tijela trebala bi moći izravno zahtijevati da treće osobe u digitalnom vrijednosnom lancu dostave sve potrebne dokaze, podatke i informacije.

(10)  Nadležna tijela trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podatcima i informacijama povezanima s predmetom istrage kako bi utvrdila je li došlo do povrede, a posebno kako bi odredila odgovornog trgovca, bez obzira na to tko je u posjedu dokaza, informacija ili podataka o kojima je riječ i neovisno o tome gdje se nalaze i u kojem su obliku. Nadležna tijela trebala bi moći izravno zahtijevati da treće osobe u digitalnom vrijednosnom lancu dostave sve potrebne dokaze, podatke i informacije, pod uvjetom da dosljedno poštuju načela zaštite osobnih podataka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti provoditi nužne inspekcije na licu mjesta i trebala bi imati ovlasti za ulazak u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjede koje trgovac upotrebljava u vezi sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja predmetnog trgovca zatražiti objašnjenja ili činjenice, informacije ili dokumente koji se odnose na predmet inspekcije te zabilježiti odgovore tog predstavnika ili člana osoblja.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nadležna tijela trebala bi moći provjeriti usklađenost sa zakonodavstvom o zaštiti potrošača i pribaviti dokaze o povredama unutar Unije ili raširenim povredama, a posebno onima koje se događaju tijekom i nakon kupovine robe i usluga. Zato bi trebali imati ovlast za obavljanje probnih kupnji i kupnji robe i usluga pod prikrivenim identitetom.

(11)  Nadležna tijela trebala bi moći provjeriti usklađenost sa zakonima Unije koji štite interese potrošača i pribaviti dokaze o povredama prije, tijekom i nakon kupovine robe i usluga. Zato bi trebala imati ovlast za obavljanje probnih kupnji i, ako se dokazi ne mogu pribaviti na drugi način, kupnji robe i usluga pod prikrivenim identitetom.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U digitalnom okruženju posebno, nadležna tijela trebala bi moći brzo i učinkovito zaustaviti povrede, osobito kad trgovac koji prodaje robu ili usluge skriva svoj identitet ili se premješta unutar Unije ili u neku treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kad postoji rizik da će potrošačima biti nanesena ozbiljna i nepopravljiva šteta, nadležna tijela trebala bi moći donositi privremene mjere radi sprječavanja štete ili njezina smanjenja, uključujući, prema potrebi, suspenziju web-mjesta, domene ili sličnog digitalnog mjesta, usluge ili sličnog računa. Nadalje, nadležna tijela trebala bi imati ovlast ukinuti web-mjesto, domenu ili slično digitalno mjesto, uslugu ili sličan račun, ili treću osobu koja je pružatelj usluga navesti da to učini.

(12)  U digitalnom okruženju posebno, nadležna tijela trebala bi moći brzo i učinkovito zaustaviti povrede, osobito kad trgovac koji prodaje robu ili usluge skriva svoj identitet ili se premješta unutar Unije ili u neku treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kad postoji rizik da će potrošačima biti nanesena ozbiljna i nepopravljiva šteta, nadležna tijela trebala bi moći, ako ne postoje druge dostupne opcije, donositi privremene mjere, radi sprječavanja ili ublažavanja štete, posebno one kojima će od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijevati privremeno ukidanje web-mjesta, usluge ili računa, ili tražiti od registara ili registrara za domene privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje. Nadalje, u slučaju da su se privremene mjere pokazale neuspješnima i samo ako je to jedina preostala opcija, nadležna tijela trebala bi imati ovlast od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju tražiti da zatvore web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio ili pak tražiti od registara ili registrara da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene te da predmetnom nadležnom tijelu dopusti da je registrira. Uzimajući u obzir mogući učinak na temeljna prava, te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i nakon dobivanja sudskog odobrenja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se osiguralo da preventivni učinak bude dovoljan da trgovce odvrati od činjenja ili ponavljanja povrede i da od tih povreda trgovci nemaju dobit, pravila o kaznama koja su države članica donijele u skladu sa zahtjevima prava Unije o zaštiti interesa potrošača trebalo bi primjenjivati i na povrede unutar Unije i na raširene povrede. Zbog istih bi razloga potrošači trebali imati pravo na naknadu štete prouzročene tim povredama.

(13)  Kako bi se osiguralo da preventivni učinak bude dovoljan da trgovce odvrati od činjenja ili ponavljanja povrede i da od takvih povreda trgovci nemaju dobit, pravila o sankcijama koja su države članice donijele u skladu sa zahtjevima prava Unije o zaštiti interesa potrošača trebalo bi poštovati i primjenjivati i na povrede, uzimajući u obzir i ukupnu štetu koju prouzroče povrede.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U pogledu naknade potrošačima, nadležna tijela trebala bi odabrati razmjerne, pravedne i razumne mjere kojima će se spriječiti ili smanjiti rizik od ponovne pojave ili ponavljanja povreda, uzimajući posebno u obzir očekivane koristi za potrošače i opravdane administrativne troškove koji će vjerojatno biti povezani s provedbom tih mjera. Ako nije moguće odrediti tko su predmetni potrošači ili to nije moguće bez nerazmjernih troškova za odgovornog trgovca, nadležno tijelo može naložiti da se povrat dobiti ostvarene povredom plati u državnu blagajnu ili korisniku kojeg odredi nadležno tijelo ili koji se određuje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(14)  U pogledu naknade potrošačima, nadležna tijela trebala bi odabrati učinkovite mjere kojima će se spriječiti ili smanjiti rizik od ponovne pojave ili ponavljanja povreda. Potrošači bi trebali imati pravo na naknadu štete prouzročene tim povredama. Ovlast za izdavanje naloga za isplatu naknada potrošačima ili za povrat dobiti ključna je za uklanjanje štete uzrokovane prekograničnom povredom i za ponovnu uspostavu jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu koji su poremećeni prikupljanjem dobiti stečene kao rezultat povreda.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi unaprijediti djelotvornost i učinkovitost mehanizma uzajamne pomoći. Zatražene informacije trebalo bi dostaviti na vrijeme te bi i potrebne provedbene mjere trebalo donijeti na vrijeme. Komisija bi stoga putem provedbenih mjera trebala utvrditi obvezujuće rokove unutar kojih će nadležna tijela odgovarati na zahtjeve za informacije i provedbu, te pojasniti postupovne i druge aspekte obrade zahtjeva za informacije i provedbu,

(15)  Trebalo bi unaprijediti djelotvornost i učinkovitost mehanizma uzajamne pomoći. Zatražene informacije trebalo bi dostaviti unutar rokova utvrđenih u ovoj Uredbi te bi i potrebne provedbene mjere trebalo donijeti na vrijeme.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Komisija mora poboljšati koordiniranje i nadgledanje funkcioniranja mehanizma uzajamne pomoći, izdavanjei smjernica te davanje preporuka i mišljenja državama članicama kad se pojave problemi. Komisija mora isto tako učinkovitije i brže pomoći nadležnim tijelima da riješe sporove oko tumačenja obveza koje proizlaze iz mehanizma uzajamne pomoći.

(16)  Komisija bi trebala poboljšati koordiniranje i nadgledanje funkcioniranja mehanizma uzajamne pomoći, izdavanjei smjernica te davanje preporuka i mišljenja državama članicama kad se pojave problemi. Komisija bi isto tako trebala učinkovitije i brže pomoći nadležnim tijelima da riješe sporove oko tumačenja obveza koje proizlaze iz mehanizma uzajamne pomoći.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Trebalo bi propisati usklađena pravila o utvrđivanju postupka za koordinaciju nadgledanja, istraživanja i provedbe raširenih povreda. Koordiniranim djelovanjima protiv raširenih povreda trebalo bi nadležnim tijelima osigurati mogućnost da biraju najprimjerenije i najučinkovitije alate za zaustavljanje raširenih povreda i osiguranje odštete potrošačima,

(17)  Ovom Uredbom trebalo bi utvrditi usklađena pravila o utvrđivanju postupka za koordinaciju istraživanja raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije te za provedbu pravila o takvim povredama. Koordiniranim djelovanjima protiv raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije trebalo bi nadležnim tijelima osigurati mogućnost da biraju najprimjerenije i najučinkovitije alate za zaustavljanje raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije i osiguranje odštete potrošačima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Koordinirano ispitivanje web-mjesta za e-trgovinu („čišćenja”) još je jedan oblik koordinacije provedbe koji se pokazao učinkovitim alatom protiv povreda koji bi ubuduće trebalo zadržati i pojačati.

(18)  Koordinirano ispitivanje web-mjesta za e-trgovinu („opsežne provjere”) još je jedan oblik koordinacije provedbe koji se pokazao učinkovitim alatom protiv povreda koji bi ubuduće trebalo zadržati i pojačati, među ostalim proširenjem njegove primjene na sektore trgovine izvan interneta.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Raširene povrede s dimenzijom Unije mogu prouzročiti štetu velikih razmjera za većinu potrošača u Uniji. Stoga je za njih potreban poseban koordinacijski postupak na razini Unije koji obvezno koordinira Komisija. Kako bi se osigurali pravovremeno, usklađeno i učinkovito pokretanje postupka i ujednačena provjera uvjeta, Komisija bi trebala biti zadužena da provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka. Dokazi i informacije prikupljeni tijekom zajedničkog djelovanja trebali bi se neometano upotrebljavati u nacionalnim postupcima, kad je to potrebno,

(19)  U slučaju raširenih povreda s dimenzijom Unije koje mogu prouzročiti štetu kolektivnim interesima potrošača u većini država članica, Komisija bi trebala pokrenuti i koordinirati koordinacijski postupak na razini Unije. Kako bi se osigurala postupovna usklađenost, Komisija bi trebala biti zadužena da provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka. Dokazi i informacije prikupljeni tijekom koordiniranog djelovanja trebali bi se upotrebljavati u nacionalnim postupcima, kad je to potrebno.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U kontekstu raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije, trebalo bi poštovati pravo predmetnih trgovaca na obranu. Za to je posebno potrebno trgovcu dati pravo da bude saslušan i da se tijekom postupka koristi jezikom koji odabere.

(20)  U kontekstu raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije, trebalo bi poštovati pravo predmetnih trgovaca na obranu. Za to je posebno potrebno trgovcu dati pravo da bude saslušan i da se tijekom postupka koristi jezikom države članice njegova poslovnog nastana ili prebivališta. Od ključne je važnosti osigurati i usklađenost sa zakonodavstvom Unije o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Ako trgovac odgovoran za raširenu povredu ili raširenu povredu s dimenzijom Unije ne prestane s povredom dobrovoljno, nadležna tijela zahvaćene države članice trebala bi imenovati jedno nadležno tijelo u nekoj državi članici da poduzme djelovanje radi provedbe koje će biti prilagođeno tako da se očuvaju prava potrošača s boravištem u ostalim državama članicama zahvaćenima povredom. To nadležno tijelo trebalo bi biti imenovano uzimajući u obzir njegov kapacitet za poduzimanje učinkovitog djelovanja protiv trgovca, na primjer kad trgovac ima poslovni nastan u državi članici tog tijela. Imenovano nadležno tijelo trebalo bi djelovati kao da su potrošači iz ostalih država članica njegovi potrošači. Prema potrebi, kako bi se izbjegla izvanteritorijalna primjena zakona, nekolicini država članica zahvaćenih povredom ili svim državama članicama zahvaćenima povredom trebalo bi dozvoliti da donesu provedbene mjere i da istovremeno zaštite svoje vlastite potrošače ili potrošače koji imaju boravište u ostalim državama članicama. To, na primjer, može biti potrebno kako bi se zaustavile povrede slične prirode koje vrše društva kćeri nekog društva s poslovnim nastanom u više od jedne države članice, koje pogađaju samo potrošače tih država članica i nemaju očigledan prekogranični element (usporedne povrede).

(21)  Ako trgovac odgovoran za raširenu povredu ili raširenu povredu s dimenzijom Unije ne prestane s tom povredom dobrovoljno, nadležna tijela zahvaćene države članice trebala bi imenovati jedno nadležno tijelo u nekoj državi članici da poduzme djelovanje radi provedbe koje će biti prilagođeno tako da se očuvaju prava potrošača s boravištem u ostalim državama članicama zahvaćenima povredom. Pri odlučivanju o tome koje bi nadležno tijelo trebalo biti imenovano treba uzeti u obzir sve relevantne aspekte učinkovite provedbe, kao što je kapacitet za poduzimanje učinkovitog djelovanja protiv trgovca. Imenovano nadležno tijelo trebalo bi djelovati kao da su potrošači u ostalim državama članicama njegovi potrošači. Prema potrebi, nekoliko država članica zahvaćenih povredom ili sve države članice zahvaćene povredom trebaju istovremeno donijeti provedbene mjere kako bi zaštitile svoje vlastite potrošače ili potrošače koji imaju boravište u ostalim državama članicama. To, na primjer, može biti potrebno kako bi se zaustavile povrede slične prirode koje vrše društva kćeri nekog društva s poslovnim nastanom u više od jedne države članice, koje pogađaju samo potrošače u tim državama članicama i nemaju očigledan prekogranični element (usporedne povrede).

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Kako bi poboljšala transparentnost suradničke mreže i podigla razinu svijesti potrošača i opće javnosti, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću treba podnositi dvogodišnja izvješća koja sadrže pregled informacija, statistike i kretanja u području provedbe prava o zaštiti potrošača, prikupljenih u okviru suradnje predviđene ovom Uredbom.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Udruge potrošača imaju važnu ulogu u obavješćivanju potrošača o njihovim pravima, u njihovu obrazovanju i zaštiti njihovih interesa, uključujući rješavanje sporova. Potrošače bi trebalo poticati da surađuju s nadležnim tijelima na jačanju primjene ove Uredbe. Udruge potrošača, a posebno one na koje se mogu prenijeti zadaće provedbe na temelju ove Uredbe, i europski potrošački centri trebali bi imati mogućnost obavijestiti nadležna tijela o sumnjama na povrede i s njima podijeliti informacije potrebne za otkrivanje, istraživanje i zaustavljanje povreda unutar Unije i raširenih povreda.

(23)  Udruge potrošača imaju važnu ulogu u obavješćivanju potrošača o njihovim pravima, u njihovu obrazovanju i zaštiti njihovih interesa, uključujući rješavanje sporova. Udruge potrošača i europski potrošački centri trebali bi imati mogućnost obavijestiti nadležna tijela o sumnjama na povrede i s njima podijeliti informacije potrebne za otkrivanje, istraživanje i zaustavljanje povreda.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Subjektima s odgovarajućim stručnim znanjem i legitimnim interesom za zaštitu potrošača, posebno udrugama potrošača, treba biti dopušteno sudjelovanje u mehanizmu upozoravanja koji je predviđen ovom Uredbom. Sudjelovanje udruženja trgovaca u mehanizmu upozoravanja također bi trebalo biti dozvoljeno kako bi nadležna tijela obavijestila o sumnjama u povrede i s njima podijelila informacije potrebne kako bi se povrede otkrile, istražile i zaustavile, zatim kako bi dala svoje mišljenje o istragama ili povredama i kako bi nadležna tijela obavijestila o kršenju prava Unije kojim se štite interesi potrošača. Iako nadležna tijela ne bi trebala biti obvezna pokrenuti postupak ili poduzimati mjere kao odgovor na upozorenja i informacije koje pružaju takvi subjekti, u svrhu poboljšanja transparentnosti trebala bi obavijestiti subjekt koji je dostavio vanjsko upozorenje o svim popratnim mjerama koje je dotično nadležno tijelo poduzelo u vezi s upozorenjima, ili, na zahtjev, o nepoduzimanju mjera.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Povrede raširene diljem Unije trebalo bi rješavati djelotvorno i učinkovito. Zbog toga bi određivanje prioriteta u provedbi i planiranje na razini država članica trebalo koordinirati te udružiti dostupna sredstva nadležnih tijela. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uspostaviti sustav dvogodišnjih tekućih planova provedbe.

(24)  Povrede raširene diljem Unije trebalo bi rješavati djelotvorno i učinkovito. Zbog toga bi određivanje prioriteta u provedbi i planiranje na razini država članica trebalo koordinirati te udružiti dostupna sredstva nadležnih tijela. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uvesti sustav u okviru kojeg se dvaput godišnje izrađuju planovi provedbe.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Podatci koji se odnose na prigovore potrošača mogu pomoći tvorcima politika na nacionalnoj razini i na razini Unije prilikom ocjenjivanja funkcioniranja potrošačkih tržišta i otkrivanja povreda. Radi olakšanja razmjene takvih podataka na razini Unije Komisija je donijela Preporuku o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača59. Tu bi Preporuku trebalo provesti kako bi se dokraja poduprla suradnja u provedbi i olakšalo otkrivanje povreda unutar Unije i raširenih povreda,

(25)  Podatci koji se odnose na prigovore potrošača mogu pomoći tvorcima politika na nacionalnoj razini i na razini Unije prilikom ocjenjivanja funkcioniranja potrošačkih tržišta i u otkrivanju povreda. Trebalo bi promicati razmjenu takvih podataka na razini Unije i koordiniranje aktivnosti koje doprinose nadzoru i provedbi između država članica i Komisije.

__________________

 

59 Preporuka Komisije o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača (2010/304/EU, SL L 136, 2.6. 2010., str. 1. – 31.).

 

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Izazove u provedbi koji prelaze granice Unije te interese potrošača u Uniji treba zaštititi od nepoštenih trgovaca u trećim zemljama. Zato bi s trećim zemljama trebalo pregovarati o međunarodnim sporazumima u vezi s uzajamnom pomoći u provedbi zakona kojima se štite interesi potrošača. Tim bi međunarodnim sporazumima trebalo obuhvatiti predmet utvrđen ovom Uredbom, a o njima bi trebalo pregovarati na razini Unije kako bi se osigurala optimalna zaštita potrošača u Uniji i nesmetana suradnja s trećim zemljama,

(26)  Izazovi u provedbi prelaze granice Unije. Interese europskih potrošača treba zaštititi od nepoštenih trgovaca u trećim zemljama. S trećim zemljama trebalo bi pregovarati o međunarodnim sporazumima u vezi s uzajamnom pomoći u provedbi zakona kojima se štite interesi potrošača. Tim bi međunarodnim sporazumima trebalo obuhvatiti predmet utvrđen ovom Uredbom, a o njima bi trebalo pregovarati na razini Unije kako bi se osigurala optimalna zaštita potrošača u Uniji i nesmetana suradnja s trećim zemljama,

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu i ostvarenje minimalnih ovlasti nadležnih tijela, utvrdili rokovi i odredile ostale pojedinosti postupaka za rješavanje povreda unutar Unije, raširenih povreda i pojedinosti u vezi s nadzornim mehanizmom i administrativnom suradnjom između nadležnih tijela, provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(27)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji s ciljem da se utvrde standardni obrasci i koraci postupka u okviru mehanizma uzajamne pomoći; da se utvrde rokovi i standardni obrasci za obavješćivanje i druge razmjene informacija te provedbeni zahtjevi za koordinirano djelovanje u vezi s raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije; da se utvrde detalji postupka u vezi s opsežnim provjerama; da se utvrde standardni obrasci za podnošenje upozorenja i vanjskog upozorenja putem baze podataka; te da se utvrde standardni elektronički obrasci i predlošci dostupni u bazi podataka za forum za rasprave. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća60.

__________________

__________________

60Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2. 2011., str. 13. – 18.).

60Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2. 2011., str. 13.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati za donošenje akata u skladu s člancima 10., 11., 12., 13., 15., 20., 27., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 39., 43. i 46. ove Uredbe jer se radi o općim pravnim aktima.

(28)  Postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati za donošenje provedbenih akata iz članaka 15.a, 20., 32., 34., 35. i 43. ove Uredbe jer se radi o općim pravnim aktima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje kazne utvrđene sektorskim zakonodavstvom Unije i zakonodavstvom Unije o zaštiti potrošača i koje se primjenjuju na povrede unutar država. Nadležna tijela trebala bi, prema potrebi, primjenjivati odredbe nacionalnog prava o provedbi tih odredbi, uzimajući u obzir stvarnu razinu i opseg povrede i štetu prouzročenu potrošaču u drugoj državi članici zbog te povrede.

(34)  Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje sankcije utvrđene sektorskim zakonodavstvom Unije i zakonodavstvom Unije o zaštiti potrošača i koje se primjenjuju na povrede unutar država. Nadležna tijela trebala bi, prema potrebi, primjenjivati odredbe nacionalnog prava o provedbi tih odredbi, uzimajući u obzir stvarnu razinu i opseg određene povrede i štetu prouzročenu potrošaču u drugoj državi članici zbog te povrede.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34a)  Ovu Uredbu treba provoditi i primjenjivati uz potpuno poštovanje pravila Unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i svih mjerodavnih nacionalnih zakona u skladu sa zakonima Unije u području zaštite podataka.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima67. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela. Kad nadležna tijela izvršavaju svoje minimalne ovlasti utvrđene ovom Uredbom trebala bi postići odgovarajuću ravnotežu između interesa zaštićenih temeljnim pravima, kao što su visoka razina zaštite potrošača, sloboda poslovanja i sloboda informiranja.

(35)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela. Kad nadležna tijela izvršavaju svoje ovlasti utvrđene ovom Uredbom trebala bi postići odgovarajuću ravnotežu između interesa zaštićenih temeljnim pravima, kao što su visoka razina zaštite potrošača, sloboda poslovanja, sloboda izražavanja i sloboda informiranja.

__________________

 

67 SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

 

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom određuju uvjeti pod kojima tijela u državama članicama određena kao odgovorna za izvršavanje zakona koji štite interese potrošača surađuju međusobno i s Komisijom kako bi osigurali usklađenost s tim zakonima i nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i kako bi poboljšali zaštitu ekonomskih interesa potrošača.

Ovom se Uredbom određuju uvjeti pod kojima tijela u državama članicama određena kao odgovorna za izvršavanje zakona Unije koji štite interese potrošača surađuju međusobno i s Komisijom kako bi osigurali usklađenost s tim zakonima i nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i kako bi poboljšali zaštitu ekonomskih interesa potrošača.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na povrede unutar Unije i raširene povrede utvrđene u članku 3. točkama (b) i (c).

1.  Ova se Uredba primjenjuje na povrede unutar Unije, raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije kako su utvrđene u članku 3. točkama (b), (c) i (ca), čak i na one povrede koje su prestale prije nego što je postupak provedbe započeo ili prije nego što je mogao završiti.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje i na kratkotrajne povrede unutar Unije i raširene povrede, čak i na one povrede koje su prestale prije nego što je provedba započela ili prije nego što je mogla završiti.

Briše se.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena mjera u državama članicama koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim i građanskim stvarima, posebno rad Europske pravosudne mreže.

4.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje ni primjena mjera koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim i građanskim stvarima u državama članicama, posebno rad Europske pravosudne mreže, ni primjena pravnih instrumenata u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje uloga i ovlasti nadležnih tijela i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s Direktivom 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje.

6.  Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje uloga i ovlasti nadležnih tijela i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s Direktivom 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b. Poglavlje III. ove Uredbe ne primjenjuje se na povrede dviju direktiva iz prvog podstavka unutar Unije.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.):

 

1b Direktiva 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama (SL L 257, 28.8.2014., str. 214.)

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Poglavlje III. ove Uredbe ne primjenjuje se na povrede unutar Unije sljedećih pravnih akata:

Briše se.

(a)  Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine;

 

(b)  Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama.

 

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost pokretanja privatnih postupaka provedbe ni postupaka za naknadu štete prema nacionalnom pravu.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „zakoni kojima se štite interesi potrošača” znači direktive kako su prenesene u unutarnji pravni poredak država članica i uredbe navedene u Prilogu;

(a)  „zakoni Unije kojima se štite interesi potrošača” znači direktive kako su prenesene u unutarnji pravni poredak država članica i uredbe navedene u Prilogu ovoj Uredbi;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „povreda unutar Unije” znači svaki čin ili propust koji je prestao ili je u tijeku, suprotan zakonima kojima se štite interesi potrošača, kojim je nanesena ili se nanosi šteta ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača koji imaju boravište u državi članici različitoj od one u kojoj je čin ili propust nastao ili se dogodio, u kojoj odgovorni trgovac ima poslovni nastan ili u kojoj se pronađu dokazi ili sredstva tog trgovca koja se odnose na navedeni čin ili propust;

(b)  „povreda unutar Unije” znači svaki čin ili propust, suprotan zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača, kojim je nanesena ili se nanosi šteta ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača koji imaju boravište u državi članici različitoj od one u kojoj je čin ili propust nastao ili se dogodio, ili u kojoj odgovorni trgovac ima poslovni nastan ili u kojoj se pronađu dokazi ili sredstva tog trgovca koja se odnose na navedeni čin ili propust;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  svaki čin ili propust suprotan zakonima kojima se štite interesi potrošača, kojim je nanesena ili se nanosi šteta ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača koji imaju boravište u barem dvije države članice različite od one u kojoj je čin ili propust nastao ili se dogodio ili u kojoj odgovorni trgovac ima poslovni nastan ili u kojoj se pronađu dokazi ili sredstva koja se odnose na navedeni čin ili propust; bez obzira na to je li čin ili propust i tijeku ili je prestao; ili

(1)  svaki čin ili propust suprotan zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača, kojim je nanesena ili se nanosi šteta ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača koji imaju boravište u barem dvije države članice različite od one u kojoj je čin ili propust nastao ili se dogodio ili u kojoj odgovorni trgovac ima poslovni nastan ili u kojoj se pronađu dokazi ili sredstva koja se odnose na navedeni čin ili propust; bez obzira na to je li čin ili propust i tijeku ili je prestao; ili

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  svaki čin ili propust suprotan zakonima kojima se štite interesi potrošača koji ima zajedničke značajke, kao što su ista nezakonita poslovna praksa, povreda istog interesa ili koji se odvijaju istodobno, u najmanje dvije države članice;

(2)  svaki čin ili propust suprotan zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača kojim je nanesena ili se nanosi ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača i koji ima zajedničke značajke, kao što su ista nezakonita poslovna praksa ili povreda istog interesa, ili koji se odvijaju istodobno, u najmanje dvije države članice;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „raširena povreda s dimenzijom Unije” znači raširena povreda kojom je nanesena ili se nanosi ili će vjerojatno biti nanesena šteta kolektivnim interesima potrošača u većini država članica koje zajedno predstavljaju barem većinu stanovnika Unije;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  „nadležno tijelo” znači svako javno tijelo koje je uspostavljeno na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, sa specifičnim odgovornostima za izvršavanje zakona Unije kojima se štite interesi potrošača;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  „jedinstveni ured za vezu” znači javno tijelo u svakoj državi članici određeno kao odgovorno za koordiniranje primjene ove Uredbe unutar te države članice;

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  „imenovano tijelo” znači tijelo koje država članica može imenovati i koje ima legitiman interes u prestanku ili zabrani povreda zakona Unije kojima se štite interesi potrošača;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „potrošač” znači svaka fizička osoba koja djeluje u svrhe izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „šteta nanesena kolektivnim interesima potrošača” znači stvarna ili potencijalna šteta interesima određenog broja potrošača zahvaćenih povredama unutar Unije ili raširenim povredama; pri čemu se posebno pretpostavlja da je povredom šteta, potencijalno ili stvarno, nanesena ili se nanosi ili će vjerojatno biti nanesena znatnom broju potrošača u sličnoj situaciji.

(i)  „šteta nanesena kolektivnim interesima potrošača” znači stvarna ili potencijalna šteta interesima određenog broja potrošača zahvaćenih povredama unutar Unije, raširenim povredama ili raširenim povredama s dimenzijom Unije;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  „rizik od nanošenja ozbiljne i nepopravljive štete potrošačima” znači rizik od nastanka situacije koja će najvjerojatnije prouzročiti ozbiljnu štetu koja se više neće moći popraviti;

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib)  „opsežne provjere” znači usklađeno istraživanje tržišta potrošača simultanim koordiniranim kontrolnim mjerama za otkrivanje povreda zakona Unije kojima se štite interesi potrošača.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Rokovi zastare za povrede

Rok zastare za nametanje sankcija, nalaganje plaćanja naknade potrošačima i nalaganje povrata dobiti stečene kao rezultat povreda

1.  Nadležna tijela mogu istražiti povrede iz članka 2. i trgovcima zabraniti da se u njih ubuduće upuštaju. Nadležna tijela mogu za te povrede odrediti sankcije u roku od pet godina od prestanka povrede.

1.  Nadležna tijela mogu istražiti povrede iz članka 2. stavka 1. i spriječiti trgovce da se u njih ubuduće upuštaju. U roku od pet godina od prestanka povrede nadležna tijela mogu izvršavati sljedeće ovlasti:

 

(a)  ovlast nametanja sankcija, kako je predviđeno u članku 8. stavku 2. točki (m);

 

(b)  ovlast da trgovcu koji je odgovoran za povredu nalože da plati naknadu potrošačima kojima je nanesena šteta kao posljedica povrede, kako je predviđeno u članku 8. stavku 2. točki (n); i

 

(c)  ovlast da nalože povrat dobiti stečene kao rezultat povreda, kako je predviđeno u članku 8. stavku 2. točki (o).

 

Nadležne vlasti te ovlasti mogu po potrebi izvršavati na temelju dokaza dobivenih nakon roka zastare iz drugog podstavka.

2.  Zastara za određivanje sankcija počinje teći na dan prestanka povrede.

2.  Zastara za izvršavanje ovlasti iz stavka 1. počinje teći na dan prestanka povrede.

3.  Svakom mjerom koju nadležno tijelo poduzme u svrhu postupka istrage ili provedbe u vezi s povredom obustavlja se rok zastare za određivanja sankcija sve do donošenja konačne odluke o predmetu. Rok zastare za izricanje kazni ostaje obustavljen sve dok je odluka, nalog ili neko drugo djelovanje nadležnog tijela predmet postupka koji je u tijeku pred sudom.

3.  Svakom mjerom koju nadležno tijelo poduzme u svrhu postupka istrage ili provedbe u vezi s povredom obustavlja se rok zastare za izvršavanje ovlasti iz stavka 1. sve do donošenja konačne odluke o predmetu. Taj rok zastare za izricanje kazni ostaje obustavljen sve dok je odluka, nalog ili neko drugo djelovanje nadležnog tijela predmet postupka koji je u tijeku pred sudom.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu

Nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu

1.  Svaka država članica kao nadležna tijela imenuje javna tijela uspostavljena na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini s posebnim odgovornostima za provedbu zakona kojima se štite interesi potrošača.

1.  Svaka država članica imenuje nadležna tijela i jedinstveni ured za vezu, koji su odgovorni za primjenu ove Uredbe.

2.  Nadležna tijela svoje obveze ispunjavaju u skladu s ovom Uredbom kao da djeluju u ime potrošača u svojoj državi članici i za svoj račun.

2.  Nadležna tijela svoje obveze ispunjavaju u skladu s ovom Uredbom kao da djeluju u ime potrošača u svojoj državi članici i za svoj račun.

3.  Svaka država članica imenuje jedno nadležno tijelo kao jedinstveni ured za vezu.

 

4.  Jedinstveni ured za vezu odgovoran je za koordiniranje poslova istrage i provedbe povezanih s povredama unutar Unije i raširenim povredama koje obavljaju nadležna tijela, ostala tijela iz članka 6., imenovana tijela iz članka 13. i subjekti koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 34.

4.  Jedinstveni ured za vezu odgovoran je za koordiniranje, između nadležnih tijela, drugih javnih tijela iz članka 6., imenovanih tijela i subjekata koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 35., poslova istrage i provedbe povezanih s povredama unutar Unije, raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije.

5.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu imaju odgovarajuća sredstva potrebna za primjenu ove Uredbe i učinkovitu primjenu svojih ovlasti u skladu s člankom 8., uključujući dovoljna proračunska sredstva, stručna znanja, postupke i ostala rješenja.

5.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu imaju na raspolaganju sredstva potrebna za primjenu ove Uredbe, uključujući proračunska i druga sredstva, stručno znanje, postupke i ostale aranžmane.

6.  Ako na državnom području država članica postoji više od jednog nadležnog tijela, države članice osiguravaju jasno određenje njihovih zadaća i njihovu blisku suradnju kako bi svako tijelo moglo učinkovito obavljati svoje zadaće.

6.  Ako na državnom području država članica postoji više od jednog nadležnog tijela, države članice osiguravaju jasno određenje njihovih zadaća i njihovu blisku suradnju kako bi svako tijelo moglo učinkovito obavljati svoje zadaće.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica može odrediti tijela koja imaju legitimni interes u prekidu ili zabrani povreda („imenovana tijela”) za prikupljanje nužnih informacija i poduzimanje nužnih mjera za provedbu koje su im raspoložive u okviru nacionalnog zakonodavstva u ime nadležnog tijela primatelja zahtjeva.

4.  Svaka država članica može uvesti obvezu u skladu s kojom imenovana tijela moraju prikupljati nužne informacije i poduzimati nužne mjere za provedbu koje su im raspoložive u okviru nacionalnog zakonodavstva u ime nadležnog tijela primatelja zahtjeva.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju suradnju među nadležnim tijelima i imenovanim tijelima, posebno kako bi se zajamčilo da se nadležna tijela bez odgode obavješćuju o povredama iz članka 2.

5.  Države članice osiguravaju suradnju među nadležnim tijelima i imenovanim tijelima, posebno kako bi se zajamčilo da se nadležna tijela bez odgode obavješćuju o povredama iz članka 2. stavka 1.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sve države članice bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o identitetu nadležnih tijela, jedinstvenog ureda za vezu, imenovanih tijela kako je utvrđeno u članku 13. i subjekata koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja kako je utvrđeno u članku 34. te o svim izmjenama koje se na njih odnose.

1.  Sve države članice bez odgode Komisiji priopćuju:

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  identitet i podatke za kontakt nadležnih tijela, jedinstvenog ureda za vezu, imenovanih tijela i subjekata koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 35.;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  informacije o organizaciji, ovlastima i odgovornostima nadležnih tijela; i

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c)  sve promjene informacija iz točaka (a) i (b).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija na svojemu web-mjestu održava i ažurira javnosti dostupan popis koji obuhvaća jedinstveni ured za vezu, nadležna tijela, imenovana tijela i subjekte.

2.  Komisija na svojemu web-mjestu održava i ažurira informacije iz stavka 1. i stavlja ih na raspolaganje javnosti.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Minimalne ovlasti nadležnih tijela

Ovlasti nadležnih tijela

1.  Sva nadležna tijela imaju ovlasti za istragu i provedbu koje su potrebne za primjenu ove Uredbe, a izvršavaju ih u skladu s nacionalnim pravom.

1.  Svaka država članica svojim nadležnim tijelima dodjeljuje ovlasti za istragu i provedbu te im stavlja na raspolaganje sredstva potrebna za primjenu ove Uredbe.

 

1a.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice mogu odlučiti da neće dodijeliti sve ovlasti svakom nadležnom tijelu pod uvjetom da se svaka ovlast može učinkovito izvršiti.

2.  Sva nadležna tijela imaju barem sljedeće ovlasti i izvršavaju ih u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 9.:

2.  Kako bi izvršavala zadaće koje su im dodijeljene ovom Uredbom, nadležna tijela u svakoj državi članici imaju barem sljedeće ovlasti i izvršavaju ih u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 9.:

(a)  pristupiti svim relevantnim dokumentima, podatcima ili informacijama povezanim s povredama na temelju ove Uredbe, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni;

(a)  ovlast da pristupe svim relevantnim dokumentima, podatcima ili informacijama povezanim s povredama na temelju ove Uredbe, u bilo kojem obliku i bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni;

(b)  zatražiti dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih fizičkih ili pravnih osoba, uključujući banke, pružatelje internetskih usluga, registre za domene i pružatelje usluga smještaja na poslužitelju (hosting) , između ostalog, radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(b)  ovlast da zatraže dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku u kojemu su pohranjeni te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih fizičkih ili pravnih osoba, uključujući banke, pružatelje usluga plaćanja, pružatelje internetskih usluga, registre i registrare za domene i pružatelje usluga smještaja na poslužitelju (hosting) radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta kada su te informacije, podaci ili dokumenti povezani s predmetom istrage;

(c)  zatražiti dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih javnih tijela, tijela ili agencija u državama članicama nadležnog tijela, između ostalog, radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(c)  ovlast da zatraže dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih javnih tijela, tijela ili agencija u državama članicama nadležnog tijela radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta kada su te informacije, podaci ili dokumenti povezani s predmetom istrage;

(d)  provoditi nužne inspekcije na licu mjesta, uključujući posebice ovlasti za ulazak u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjed ili zahtijevanje od drugih nadležnih tijela da to učine kako bi se ispitale, zaplijenile, uzele ili pribavile kopije informacija, podataka ili dokumenata, bez obzira na medij na kojemu su pohranjeni; zapečatiti poslovne prostore ili informacije, podatke ili dokumente na potrebno razdoblje te u mjeri potrebnoj za inspekciju; zatražiti objašnjenja od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja predmetnog trgovca u pogledu činjenica, informacija ili dokumenata koji se odnose na predmet inspekcije te bilježenje njihovih odgovora;

(d)  ovlast da provode nužne inspekcije na licu mjesta, uključujući ovlasti za ulazak u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjed koje trgovac upotrebljava u svrhe povezane s njegovom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću, ili zahtijevanje od drugih nadležnih tijela da to učine kako bi se ispitale, zaplijenile, uzele ili pribavile kopije informacija, podataka ili dokumenata, bez obzira na medij na kojemu su pohranjeni; da zapečate poslovne prostore ili informacije, podatke ili dokumente na potrebno razdoblje te u mjeri potrebnoj za inspekciju;

 

(da)  ovlast da od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja predmetnog trgovca zatraže objašnjenje ili da pruži činjenice, informacije ili dokumente koji se odnose na predmet inspekcije te da bilježe njihove odgovore;

(e)  kupovati robu ili usluge, odnosno obavljati probne kupnje kako bi se otkrile povrede na temelju ove Uredbe te pribavili dokazi;

(e)  ovlast kupovanja robe ili usluge, odnosno obavljanja probne kupnje, uključujući pod prikrivenim identitetom, kako bi ih se pregledalo i kako bi se nad njima proveo obrnuti inženjering, s ciljem otkrivanja povreda na temelju ove Uredbe te pribavljanja dokaza; ovisno o vrsti njihove planirane uporabe, uzorci koji se ne mogu vratiti trgovcu u izvornom stanju kupuju se;

(f)  kupovati robu ili usluge pod prikrivenim identitetom kako bi se otkrile povrede na temelju ove Uredbe te pribavili dokazi;

 

(g)  donositi privremene mjere kako bi se spriječio rizik od ozbiljne i nepopravljive štete za potrošače, odnosno privremenog ukidanja web-mjesta, domene ili sličnog digitalnog mjesta, usluge ili računa;

(g)  ovlast da donesu privremene mjere, ako ne postoje drugi dostupni načini da se spriječi rizik od ozbiljne i nepopravljive štete za zajedničke interese potrošača, posebno mjere kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da privremeno ukinu web-mjesto, uslugu ili račun, ili se od registara ili registrara za domene traži privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje;

(h)  započeti istrage ili postupke za prekid ili zabranu povreda unutar Unije ili raširenih povreda na vlastitu inicijativu te, prema potrebi, objaviti informacije o tome;

(h)  ovlast da započnu istrage ili postupke za prekid povreda unutar Unije, raširenih povreda ili raširenih povreda s dimenzijom Unije na vlastitu inicijativu te da objave informacije o tome;

(i)  ishoditi preuzimanje obveze od strane trgovca odgovornog za povredu unutar Unije ili raširenih povreda da će prekinuti povredu te, prema potrebi, platiti naknadu za prouzročenu štetu potrošačima;

(i)  ovlast da ishode i/ili prihvate obvezu od strane trgovca odgovornog za povrede unutar Unije, raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije da će prekinuti povredu te platiti naknadu za prouzročenu štetu potrošačima;

(j)  zatražiti, u pisanom obliku, prekid povrede trgovca;

 

(k)  prekinuti ili zabraniti povrede;

(k)  ovlast da prekinu ili zabrane povrede;

(l)  zatvoriti web-mjesto, domenu ili slično digitalno mjesto, uslugu ili račun ili njegov dio, uključujući zahtijevanjem provedbe takvih mjera od treće strane ili drugog javnog tijela,

(l)  ovlast da, ako trgovac u razumnom roku na učinkovit način ne reagira na pismeni zahtjev za prestanak ili zabranu povrede koji podnesu nadležna tijela, nalože pružatelju usluga smještaja na poslužitelju da ukloni sadržaj ili zatvori web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio, ili da narede registrima ili registrarima domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i da dopuste predmetnom nadležnom tijelu da je registrira, među ostalim zahtijevanjem provedbe takvih mjera od treće strane ili drugog javnog tijela, i to kako bi se izbjegao rizik od ozbiljne i nepopravljive štete zajedničkim interesima potrošača;

(m)  odrediti sankcije, uključujući globe i novčane kazne, za povrede unutar Unije i raširene povrede te za nepoštovanje bilo koje odluke, naloga, privremene mjere, obveze ili druge mjere donesene u skladu s ovom Uredbom;

(m)  ovlast da odrede sankcije, uključujući globe i novčane kazne, za povrede unutar Unije, raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije te za nepoštovanje bilo koje odluke, naloga, privremene mjere, obveze ili druge mjere donesene u skladu s ovom Uredbom;

(n)   naložiti trgovcu odgovornom za povrede unutar Unije ili raširene povrede plaćanje naknade potrošačima koji su pretrpjeli štetu kao posljedicu povreda koje uključuju, između ostalog, novčanu naknadu, koje potrošačima osiguravaju mogućnost prekida ugovora ili druge mjere koje osiguravaju pravnu zaštitu potrošačima koji su pretrpjeli štetu kao posljedicu povrede;

(n)   ovlast da nalože trgovcu odgovornom za povrede unutar Unije, raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije plaćanje naknade potrošačima koji su pretrpjeli štetu kao posljedica tih povreda koje uključuju, između ostalog, novčanu naknadu, koje potrošačima osiguravaju mogućnost prekida ugovora ili druge mjere koje osiguravaju pravnu zaštitu potrošačima koji su pretrpjeli štetu kao posljedicu povrede;

(o)  naložiti povrat dobitaka ostvarenih kao posljedicu povreda, uključujući nalog da se ti dobitci uplate u državnu blagajnu ili korisniku kojega je odredilo nadležno tijelo ili koji je određen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(o)  ovlast da nalože povrat dobiti stečene kao rezultat povreda;

(p)  objaviti sve konačne odluke, privremene mjere ili naloge, uključujući objavu identiteta trgovca odgovornog za povrede unutar Unije ili raširene povrede;

(p)  ovlast da objave sve konačne odluke, konačne mjere, obveze trgovca ili naloge donesene u skladu s ovom Uredbom, uključujući objavu identiteta trgovca odgovornog za povrede unutar Unije, raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije;

(q)  savjetovati se s potrošačima, udrugama potrošača, imenovanim tijelima i drugim predmetnim osobama o djelotvornosti predloženih obveza pri prekidu povrede i uklanjanju štete koju je ona prouzročila.

(q)  ovlast da se savjetuju s, po potrebi, potrošačima, udrugama potrošača, udruženjima trgovaca, imenovanim tijelima i drugim predmetnim osobama o djelotvornosti predloženih obveza pri prekidu povrede i uklanjanju štete koju je ona prouzročila.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Izvršavanje minimalnih ovlasti

Izvršavanje ovlasti od strane nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela izvršavaju ovlasti utvrđene u članku 8. u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom:

1.  Nadležna tijela izvršavaju ovlasti utvrđene u članku 8.:

(a)  izravno unutar vlastite ovlasti; ili

(a)  izravno unutar vlastite ovlasti;

 

(aa)  uz pomoć drugih javnih tijela ili pak pod nadzorom pravosudnih tijela, po potrebi;

 

(ab)  davanjem uputa imenovanim tijelima, ako je to potrebno; ili

(b)   podnošenjem zahtjeva sudovima nadležnima za donošenje potrebne odluke te, prema potrebi, s pomoću žalbe, ako zahtjev za donošenje potrebne odluke nije bio uspješan.

(b)   podnošenjem zahtjeva sudovima nadležnima za donošenje potrebne odluke te, prema potrebi, s pomoću žalbe, ako zahtjev za donošenje potrebne odluke nije bio uspješan.

 

1a.   Nadležna tijela u skladu s točkom (b) stavkom 1. ovog članka u svakom slučaju izvršavaju ovlasti iz članka 8. stavka 2. točaka (d), (g) i (l).

2.  U mjeri u kojoj nadležna tijela izvršavaju svoje ovlasti podnošenjem zahtjeva sudovima, ti sudovi imaju ovlast donijeti potrebne odluke te djeluju u okviru ove Uredbe.

2.  U mjeri u kojoj nadležna tijela izvršavaju svoje ovlasti podnošenjem zahtjeva sudovima, ti sudovi imaju ovlast donijeti potrebne odluke.

 

2a.  Ovlasti iz članka 8. nadležna tijela izvršavaju razmjerno, djelotvorno i učinkovito u skladu sa zakonima Unije, među kojima je i Povelja o temeljnim pravima Europske unije, važeća postupovna jamstva i pravila Unije u području zaštite podataka, te u skladu s nacionalnim zakonima.

 

2b.  Istražne i provedbene mjere donesene pri primjeni ove Uredbe odgovaraju naravi povrede i ukupnoj stvarnoj ili potencijalnoj šteti uzrokovanoj njome.

 

2c.  Pri donošenju odluke o tome hoće li se izreći sankcija i o iznosu globe koja će se nametnuti u svakom pojedinom slučaju, vodi se računa o sljedećem:

 

(a)   narav, težina i trajanje povrede, pri čemu se u obzir uzima broj potrošača kojima je nanesena šteta i razina štete koju su pretrpjeli;

 

(b)   ima li kršenje obilježje namjere ili nepažnje;

 

(c)   je li trgovac poduzeo mjere kojima bi se ublažila šteta koju su pretrpjeli potrošači;

 

(d)   eventualne relevantne povrede koje je trgovac ranije počinio;

 

(e)   mjera u kojoj je trgovac surađivao s nadležnim tijelom kako bi otklonio povredu i ublažio njezine moguće neželjene posljedice.

3  Države članice osiguravaju da su sudske naknade i drugi troškovi povezani s donošenjem sudskih odluka o postupcima pokrenutima primjenom ove Uredbe razmjerni i ne otežavaju primjenu ove Uredbe.

3.  Države članice osiguravaju da su sudske naknade i drugi troškovi povezani s donošenjem sudskih odluka o postupcima pokrenutima primjenom ove Uredbe razmjerni i ne otežavaju primjenu ove Uredbe.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Briše se.

Provedbene ovlasti

 

Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se navode uvjeti za provedbu i izvršavanje minimalnih ovlasti nadležnih tijela iz članka 8. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Zahtjevi za informacije

Zahtjevi za informacije

1.  Tijelo primatelj zahtjeva, na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, dostavlja sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje je li došlo do povrede unutar Unije te za prekid te povrede. Tijelo primatelj zahtjeva bez odgode obavješćuje Komisiju o zahtjevu za informacije i dostavlja svoj odgovor.

1.  Tijelo primatelj zahtjeva, na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, dostavlja tijelu podnositelju zahtjeva bez odgode i u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana, sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje je li došlo do povrede unutar Unije te za prekid te povrede. Tijelo primatelj zahtjeva bez odgode obavješćuje Komisiju o zahtjevu za informacije i dostavlja svoj odgovor.

2.  Tijelo primatelj zahtjeva obavlja potrebne istrage ili poduzima druge nužne ili odgovarajuće mjere kako bi prikupilo potrebne informacije. Ako je potrebno, te se istrage provode uz pomoć drugih javnih tijela ili imenovanih tijela.

2.  Tijelo primatelj zahtjeva obavlja potrebne istrage ili poduzima druge nužne ili odgovarajuće mjere kako bi prikupilo potrebne informacije. Ako je potrebno, te se istrage provode uz pomoć drugih javnih tijela ili imenovanih tijela.

3.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva može dozvoliti nadležnoj službenoj osobi tijela podnositelja zahtjeva da bude prisutna u istragama koje provode službene osobe tijela primatelja zahtjeva.

3.  Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva može dozvoliti nadležnoj službenoj osobi tijela podnositelja zahtjeva da bude prisutna u istragama koje provode službene osobe tijela primatelja zahtjeva.

4.  Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev upotrebljavajući postupak za zahtjev za informacije i u roku koji je Komisija utvrdila provedbenim aktom.

 

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i pojedinosti u pogledu postupaka zahtjeva za informacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Zahtjevi za provedbene mjere

Zahtjevi za provedbene mjere

1.  Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi prekinula ili zabranila povrede unutar Unije, uključujući određivanje sankcija i nalaganje ili omogućivanje plaćanje naknade potrošačima za štetu prouzročenu povredom.

1.  Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva bez odgode poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi prekinulo povrede unutar Unije izvršavanjem ovlasti utvrđenih u članku 8. i svih dodatnih ovlasti koje su mu dodijeljene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, uključujući određivanje sankcija i nalaganje ili omogućivanje plaćanje naknade potrošačima za štetu prouzročenu povredom.

2.  Kako bi ispunio svoje obveze iz stavka 1., tijelo primatelj zahtjeva izvršava ovlasti utvrđene u članku 8. i sve dodatne ovlasti koje su mu dodijeljene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Tijelo primatelj zahtjeva utvrđuje odgovarajuće provedbene mjere kako bi prekinulo ili zabranilo povrede unutar Unije na razmjeran, učinkovit i djelotvoran način. Ako je potrebno, te se mjere utvrđuju i provode uz pomoć drugih javnih tijela.

 

3.  Tijelo primatelj zahtjeva redovito obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva te se s njim savjetuje o poduzetim koracima i mjerama. Tijelo primatelj zahtjeva putem baze podataka iz članka 43. bez odgode obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva, nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o poduzetim mjerama i njihovom učinku na povrede unutar Unije, uključujući sljedeće:

3.  Tijelo primatelj zahtjeva redovito obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva te se s njim savjetuje o koracima i mjerama koje tijelo primatelj zahtjeva namjerava poduzeti. Tijelo primatelj zahtjeva preko baze podataka iz članka 43. bez odgode obavješćuje o poduzetim mjerama i njihovom učinku na povrede unutar Unije, uključujući sljedeće:

(a)  jesu li uvedene privremene mjere;

(a)  jesu li uvedene privremene mjere;

(b)  je li povreda prekinuta;

(b)  je li povreda prekinuta;

(c)  koje su sankcije određene;

(c)  koje su mjere, uključujući i sankcije, izrečene i jesu li te mjere provedene;

(d)  u kojoj je mjeri potrošačima isplaćena naknadama;

(d)  u kojoj je mjeri potrošačima isplaćena naknadama;

(e)  jesu li poduzete mjere provedene.

 

4.  Tijelo primatelj zahtjeva odgovara na zahtjev upotrebljavajući postupke za zahtjeve za provedbene mjere i u roku koji je Komisija utvrdila provedbenim aktom.

 

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i pojedinosti u pogledu postupaka mjera za provedbu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi, standardni obrasci i pojedinosti u pogledu postupaka koji uključuju imenovana tijela. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Briše se.

Amandman      72

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U zahtjevima za uzajamnu pomoć, tijelo podnositelj zahtjeva osigurava dostatnu količinu informacija kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjenje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

1.  U zahtjevima za uzajamnu pomoć, tijelo podnositelj zahtjeva osigurava potrebne informacije kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjenje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

Amandman      73

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Odbijanje rješavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć

Odbijanje rješavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć

1.  Tijelo primatelj zahtjeva može odbiti riješiti zahtjev za informacije iz članka 11. ako je primjenjiva jedna ili više stavki u nastavku:

1.  Tijelo primatelj zahtjeva može odbiti riješiti zahtjev za informacije iz članka 11. ako je primjenjiva jedna ili više stavki u nastavku:

(a)  po njegovu mišljenju, nakon savjetovanja s tijelom podnositeljem zahtjeva, tražene informacije nisu potrebne da bi tijelo podnositelj zahtjeva ustanovilo je li došlo do povrede unutar Unije ili da bi ustanovilo postoji li opravdana sumnja da će do nje doći;

(a)  nakon savjetovanja s tijelom podnositeljem zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva daje opravdane razloge koji pokazuju da tražene informacije nisu potrebne da bi tijelo podnositelj zahtjeva ustanovilo je li došlo do povrede unutar Unije ili da bi ustanovilo postoji li opravdana sumnja da će do nje doći;

b)  tijelo podnositelj zahtjeva nije suglasno da informacije podliježu odredbama o povjerljivosti i čuvanju profesionalne i poslovne tajne navedenim u članku 41.

b)  tijelo podnositelj zahtjeva nije suglasno da informacije podliježu odredbama o povjerljivosti i čuvanju profesionalne i poslovne tajne navedenim u članku 41.

(c)  kaznene istrage ili sudski postupci već su započeti ili je pravomoćna odluka u pogledu istih povreda unutar Unije i protiv istih trgovaca već donesena kod sudskih tijela u državi članici tijela podnositelja zahtjeva ili tijela primatelja zahtjeva.

(c)  kaznene istrage ili sudski postupci već su započeti u pogledu istih povreda unutar Unije i protiv istih trgovaca već donesena kod sudskih tijela u državi članici tijela podnositelja zahtjeva ili tijela primatelja zahtjeva.

2.  Tijelo primatelj zahtjeva može odbiti riješiti zahtjev za provedbene mjere iz članka 12. nakon savjetovanja s tijelom podnositeljem zahtjeva ako je primjenjiva jedna ili više stavki u nastavku:

2.  Tijelo primatelj zahtjeva može odbiti riješiti zahtjev za provedbene mjere iz članka 12. nakon savjetovanja s tijelom podnositeljem zahtjeva ako je primjenjiva jedna ili više stavki u nastavku:  

(a)  kaznene istrage ili sudski postupci već su započeti ili je pravomoćna odluka u pogledu istih povreda unutar Unije i protiv istih trgovaca već donesena kod sudskih tijela u državi članici tijela podnositelja zahtjeva ili tijela primatelja zahtjeva;

(a)  kaznene istrage ili sudski postupci već su započeti ili je donesena konačna upravna odluka, pravomoćna odluka ili je postignuta sudska nagodba u pogledu istih povreda unutar Unije i protiv istih trgovaca kod sudskih tijela u državi članici tijela podnositelja zahtjeva ili tijela primatelja zahtjeva;

(b)   po njegovu mišljenju, nakon odgovarajuće istrage nije došlo do povrede unutar Unije;

(b)   po njegovu mišljenju, nakon odgovarajuće istrage nije došlo do povrede unutar Unije;

(c)   po njegovu mišljenju, tijelo podnositelj zahtjeva nije dostavilo dostatne informacije u skladu s člankom 12. stavkom 1.

(c)   po njegovu mišljenju, tijelo podnositelj zahtjeva nije dostavilo potrebne informacije u skladu s člankom 14. stavkom 1.

Zahtjev za provedbene mjere ne može se odbiti na osnovi toga da su dostavljene nedostatne informacije ako je zahtjev za informacije o istoj povredi unutar Unije odbijen na osnovi toga da su kaznene istrage ili sudski postupci već započeti ili je pravomoćna odluka u pogledu istih povreda unutar Unije i protiv istih trgovaca već donesena, kako je navedeno u stavku 1. točki (c).

Zahtjev za provedbene mjere ne može se odbiti na osnovi toga da su dostavljene nedostatne informacije ako je zahtjev za informacije o istoj povredi unutar Unije prethodno odbijen na osnovi iz razloga navedenih u stavku 1. točki (c).

3.   Tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva i Komisiju o odbijanju rješavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć i dostavlja razloge za odbijanje.

3.   Tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva i Komisiju o odbijanju rješavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć i dostavlja razloge za odbijanje.

4.   U slučaju neslaganja tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva, tijelo podnositelj zahtjeva ili tijelo primatelj zahtjeva bez odgode upućuje predmet Komisiji koja izdaje mišljenje. Komisija može na vlastitu inicijativu izdati mišljenje bez obzira na to je li joj predmet upućen ili ne.

4.  U slučaju neslaganja između tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva, tijelo podnositelj zahtjeva ili tijelo primatelj zahtjeva predmet može uputiti Komisiji koja bez odgode izdaje mišljenje. Komisija može na vlastitu inicijativu izdati mišljenje bez obzira na to je li joj predmet upućen ili ne. U svrhu izdavanja mišljenja, Komisija može tražiti relevantne informacije i dokumente koji su razmijenjeni između tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva.

5.  Komisija prati funkcioniranje mehanizma uzajamne pomoći, usklađenost nadležnih tijela s postupcima i vremenske rokove za rješavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć. Komisija ima pristup zahtjevima za uzajamnu pomoć te informacijama i dokumentima koje razmjenjuju tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva.

5.  Komisija prati funkcioniranje mehanizma uzajamne pomoći te usklađenost nadležnih tijela s postupcima i vremenskim rokovima za rješavanje zahtjeva za uzajamnu pomoć. Komisija ima pristup zahtjevima za uzajamnu pomoć.

6.  Prema potrebi, Komisija može izdati smjernice i savjetovati države članice kako bi osigurala djelotvorno i učinkovito funkcioniranje mehanizma za uzajamnu pomoć.

6.  Prema potrebi, Komisija može izdati smjernice i savjetovati države članice kako bi osigurala djelotvorno i učinkovito funkcioniranje mehanizma za uzajamnu pomoć.

7.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti postupaka za rješavanje slučajeva neslaganja između nadležnih tijela iz stavaka 3. i 4. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Provedbeni akti

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se određuju standardni obrasci i koraci postupka navedenog u člancima 11., 12. i 15. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

MEHANIZAM KOORDINIRANOG NADZORA, ISTRAGE I PROVEDBE ZA RAŠIRENE POVREDE

MEHANIZAM KOORDINIRANE ISTRAGE I PROVEDBE ZA RAŠIRENE POVREDE I RAŠIRENE POVREDE S DIMENZIJOM UNIJE

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV. – odjeljak I. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Raširene povrede

Raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Započinjanje koordiniranog djelovanja i imenovanje koordinatora

Pokretanje koordiniranog djelovanja i imenovanje koordinatora

1.  Ako nadležno tijelo ima opravdanu sumnju da je u tijeku raširena povreda, ono bez odgode obavješćuje nadležna tijela druge države članice na koju se raširena povreda odnosi i Komisiju.

1.  Ako nadležno tijelo, ili Komisija, ima opravdanu sumnju da je u tijeku raširena povreda, ono bez odgode obavješćuje nadležna tijela država članica na koje se ta povreda odnosi i, prema potrebi, Komisiju.

2.  Ako Komisija ima opravdanu sumnju da je u tijeku raširena povreda, ona bez odgode obavješćuje nadležna tijela druge države članice na koju se raširena povreda odnosi.

 

3.  Nakon primanja obavijesti iz stavaka 1. i 2. nadležna tijela na koja se raširena povreda odnosi konsenzusom imenuju nadležno tijelo koje koordinira djelovanje.

3.  Nakon primanja obavijesti iz stavka 1., u slučaju raširene povrede nadležna tijela na koja se ona odnosi konsenzusom odlučuju hoće li pokrenuti koordinirano djelovanje. Nadležno tijelo koje obavješćuje koordinira djelovanje, osim ako se nadležna tijela na koja se raširena povreda odnosi ne slože da će to učiniti drugo nadležno tijelo ili Komisija.

4.  Predmetna nadležna tijela mogu pozvati Komisiju na preuzimanje uloge koordinatora. Komisija bez odgode obavješćuje predmetna nadležna tijela prihvaća li ulogu koordinatora.

 

5.  Komisija može predložiti preuzimanje uloge koordinatora pri obavješćivanju nadležnog tijela u skladu sa stavkom 2. Predmetna nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju prihvaćaju li da Komisija koordinira djelovanje.

5.  Komisija može predložiti preuzimanje uloge koordinatora kada je ona ta koja obavješćuje nadležna tijela u skladu sa stavkom 1. Predmetna nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju o tome slažu li se s tim da Komisija koordinira djelovanje ili su postigle dogovor o tome koje će nadležno tijelo koordinirati djelovanje.

6.  Ako Komisija odbije preuzimanje uloge ili predmetna nadležna tijela ne prihvate da Komisija koordinira djelovanje, predmetna nadležna tijela imenuju nadležno tijelo koje koordinira djelovanje. Ako nadležna tijela nisu postigla dogovor, nadležno tijelo koje je prvo prijavilo moguću povredu drugim nadležnim tijelima koordinira djelovanje.

6.  Ako Komisija odbije preuzimanje uloge ili predmetna nadležna tijela ne prihvate da Komisija koordinira djelovanje, predmetna nadležna tijela imenuju nadležno tijelo koje koordinira djelovanje. Ako nadležna tijela nisu postigla dogovor, nadležno tijelo koje je prvo prijavilo moguću povredu drugim nadležnim tijelima koordinira djelovanje.

 

6a.  Nakon davanja ili primanja obavijesti iz stavka 1. Komisija zajedno s jedinstvenim uredima za vezu iz predmetnih država članica provjerava preliminarne dokaze o postojanju raširene povrede. Kada je dosegnut prag za raširenu povredu s dimenzijom Unije, Komisija pokreće koordinirano djelovanje. Komisija priopćava svoju odluku o pokretanju zajedničkog djelovanja jedinstvenim uredima za vezu država članica na koje se odnosi to djelovanje. Komisija koordinira djelovanje.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Sudjelovanje u koordiniranom djelovanju

 

1.   Nadležno tijelo može odbiti sudjelovanje u koordiniranom djelovanju zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

 

(a)   u predmetnoj je državi članici već započela kaznena istraga ili sudski postupak protiv istog trgovca u vezi s istom raširenom povredom ili raširenom povredom s dimenzijom Unije;

 

(b)   u predmetnoj je državi članici već donesena konačna upravna odluka, pravomoćna presuda ili sudska nagodba u vezi s istom raširenom povredom ili raširenom povredom s dimenzijom Unije i protiv istog trgovca;

 

(c)   dotična raširena povreda ili raširena povreda s dimenzijom Unije nije se dogodila u predmetnoj državi članici.

 

2.   Nakon odluke o započinjanju koordiniranog djelovanja u skladu sa stavkom 16. nadležno tijelo, ako odluči ne sudjelovati u koordiniranom djelovanju, o svojoj odluci bez odgode obavješćuje Komisiju i druga predmetna nadležna tijela i jedinstvene urede za vezu, navodi svoje razloge i dostavlja potrebnu popratnu dokumentaciju.

 

3.   Nadležno tijelo može se pridružiti koordiniranom djelovanju ako se tijekom koordiniranog djelovanja pokaže da raširena povreda ili raširena povreda s dimenzijom Unije koja je predmet koordiniranog djelovanja spadaju u njegovu nadležnost.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Istražne mjere u koordiniranom djelovanju

Istražne mjere u koordiniranom djelovanju

1.  Predmetna nadležna tijela osiguravaju da se nužni dokazi, podatci i informacije prikupljaju djelotvorno i učinkovito. Predmetna nadležna tijela osiguravaju da se istrage i inspekcije obavljaju istodobno te da se privremene mjere primjenjuju istodobno.

1.  Predmetna nadležna tijela osiguravaju da se nužni dokazi, podatci i informacije prikupljaju djelotvorno i učinkovito. Predmetna nadležna tijela osiguravaju da se istrage i inspekcije obavljaju istodobno te da se privremene mjere primjenjuju istodobno u mjeri u kojoj to dopušta nacionalno postupovno pravo.

2.  Predmetna nadležna tijela mogu se koristiti mehanizmom uzajamne pomoći u skladu s poglavljem III., posebno kako bi prikupila dokaze i informacije od država članica, osim onih na koje se odnosi koordinirano djelovanje ili kako bi osigurala da predmetni trgovac ne izbjegne provedbene mjere.

2.  Predmetna nadležna tijela mogu se koristiti mehanizmom uzajamne pomoći u skladu s poglavljem III., posebno kako bi prikupila dokaze i informacije od država članica, osim onih na koje se odnosi koordinirano djelovanje ili kako bi osigurala da predmetni trgovac ne izbjegne provedbene mjere.

3.  Prema potrebi, predmetna nadležna tijela mogu navesti rezultate istrage i procjene raširene povrede u međusobno usuglašenom zajedničkom stajalištu.

3.  Predmetna nadležna tijela navode rezultate istrage i procjene raširene povrede ili, kada je to primjenjivo, raširene povrede s dimenzijom Unije u međusobno usuglašenom zajedničkom stajalištu.

 

3a.  Osim ako se predmetna nadležna tijela nisu drukčije dogovorila, koordinator priopćava zajedničko stajalište trgovcu odgovornom za povredu, kojemu se daje mogućnost da se izjasni o pitanjima obuhvaćenima zajedničkim stajalištem.

4.  Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., predmetna nadležna tijela mogu odlučiti objaviti svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije i zatražiti stavove drugih predmetnih strana.

4.  Ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., predmetna nadležna tijela objavljuju svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije i mogu zatražiti stavove udruga potrošača, organizacija trgovaca i drugih predmetnih strana.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Provedbene mjere u koordiniranom djelovanju

Preuzimanje obveza u koordiniranom djelovanju

1.  Predmetna nadležna tijela mogu pozvati trgovca odgovornog za povredu da predloži preuzimanje obveza o prekidu povrede te, prema potrebi, isplate naknade ili poduzimanja drugih mjera kojima se omogućuje plaćanje naknade potrošačima koji su pretrpjeli štetu. Trgovac može i na vlastitu inicijativu predložiti preuzimanje obveze o prekidu povrede i plaćanje naknade potrošačima.

1.  Na temelju zajedničkog stajališta donesenog u skladu s člankom 17., predmetna nadležna tijela mogu pozvati trgovca odgovornog za raširenu povredu ili raširenu povredu s dimenzijom Unije da predloži preuzimanje obveza o prekidu povrede te, prema potrebi, isplate naknade ili poduzimanja drugih mjera kojima se omogućuje plaćanje naknade potrošačima koji su pretrpjeli štetu. Trgovac može i na vlastitu inicijativu predložiti preuzimanje obveze o prekidu povrede i plaćanje naknade tim potrošačima.

2.  Ako trgovac predloži preuzimanje obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili, ako je to prikladnije, na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana te provjerila jesu li obveze dostatne za prekid povreda i plaćanje naknade potrošačima.

2.  Ako trgovac predloži preuzimanje obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili, ako je to prikladnije, na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana, uključujući udruge potrošača i organizacije trgovaca.

 

2a.  Predmetna nadležna tijela ocjenjuju obveze koje je predložio trgovac odgovoran za povredu i obavješćuju trgovca o rezultatima ocjene o kojoj su se dogovorila. Ako se obveze smatraju dostatnima za osiguranje prekida raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije te, po potrebi, za plaćanje naknade potrošačima kojima je nanesena šteta, nadležna tijela prihvaćaju te obveze i postavljaju rok za provedbu obveza.

 

Ako nije vjerojatno da će raširena povreda ili raširena povreda s dimenzijom Unije biti prekinuta kao rezultat obveza koje je trgovac odgovoran za tu povredu preuzeo, nadležna tijela mogu poduzeti provedbene mjere u skladu s člankom 18.a.

 

2b.  Predmetna nadležna tijela prate provedbu obveza. Ona posebice osiguravaju da trgovac odgovoran za povredu redovito izvješćuje koordinatora o napretku u provedbi obveza.

3.  Predmetna nadležna tijela mogu imenovati jedno nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera u ime drugih nadležnih tijela radi prekida ili zabrane raširenih povreda, osiguranja plaćanja naknade potrošačima ili određivanja sankcija. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje mjera za provedbu nadležna tijela u obzir uzimaju lokaciju predmetnog trgovca. Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača svake države članice kao da su oni potrošači iz njegove države članice.

 

4.  Nadležna tijela mogu odlučiti istodobno poduzeti provedbene mjere u svim ili nekim državama članicama na koje se raširene povrede odnose. U takvom slučaju nadležna tijela osiguravaju istodobno pokretanje tih mjera za provedbu u svim predmetnim državama članicama.

 

5.  Davanje uputa imenovanom tijelu da poduzme provedbene mjere u skladu sa stavcima od 1. do 4. moguće je jedino ako predmetna nadležna tijela pristanu na takvo davanje uputa te u slučaju kada takvo davanje uputa ne dovede do otkrivanja informacija koje podliježu pravilima o povjerljivosti i čuvanju profesionalne i poslovne tajne navedenim u članku 41.

 

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Provedbene mjere u koordiniranom djelovanju

 

1.   Predmetna nadležna tijela dogovaraju se koje će nadležno tijelo ili, po potrebi, nadležna tijela, poduzeti provedbene mjere u ime drugih nadležnih tijela, uključujući nametanje sankcija trgovcu te izdavanje naloga kojim se od njega zahtijeva da plati naknadu potrošačima kojima je nanesena šteta, kada:

 

(a)   nije vjerojatno da će povreda biti prekinuta kao rezultat obveza koje je trgovac odgovoran za povredu predložio;

 

(b)   trgovac odgovoran za povredu ne predlaže preuzimanje obveza prije isteka roka koji su postavila predmetna nadležna tijela;

 

(c)   trgovac odgovoran za povredu predlaže preuzimanje obveza koje su nedostatne za osiguranje prekida povrede i za plaćanje naknade potrošačima kojima je povredom nanesena šteta; ili

 

(d)   trgovac odgovoran za povredu ne uspije provesti obveze prije isteka roka navedenog u članku 18. stavku 2.a.

 

2.   Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača u svakoj drugoj predmetnoj državi članici kao da su oni potrošači iz njegove države članice. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje provedbenih mjera, nadležna tijela u obzir uzimaju sve relevantne aspekte koji omogućuju učinkovitu provedbu.

 

3.   Ako ne djeluju u skladu sa stavkom 2., nadležna tijela istodobno poduzimaju provedbene mjere u nekoliko država članica ili svim državama članicama na koje se odnose raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije.

 

4.   Imenovano nadležno tijelo može biti upućeno da poduzme provedbene mjere u skladu sa stavcima od 1. do 3. ovoga članka samo ako nadležna tijela država članica na koje se te mjere odnose pristanu na to te samo kada to ne dovodi do otkrivanja informacija koje podliježu pravilima o povjerljivosti i čuvanju profesionalne i poslovne tajne navedenima u članku 41.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Članak 19.

Zaključenje koordiniranog djelovanja

Zaključenje koordiniranog djelovanja

 

1. Predmetna nadležna tijela odlučuju zaključiti koordinirano djelovanje kada zaključe da:

 

(a)   nije došlo do raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije;

 

(b)   nakon provedbe obveza trgovca koji je za nju odgovoran raširena povreda ili raširena povreda s dimenzijom Unije prekinuta je;

 

(c)   nakon provedbenih mjera raširena povreda ili raširena povreda s dimenzijom Unije prekinuta je.

Tijelo za koordinaciju bez odgode obavješćuje Komisiju i nadležna tijela predmetnih država članica o prekidu ili zabrani raširene povrede.

2. Koordinator bez odgode obavješćuje Komisiju, kad je to primjenjivo, nadležna tijela i jedinstvene urede za vezu predmetnih država članica o zaključenju koordiniranog djelovanja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Ponovno započinjanje koordiniranog djelovanja

 

Koordinator bez odgode obavješćuje Komisiju, kad je to primjenjivo, te nadležna tijela i jedinstvene urede za vezu predmetnih država članica ako ponovno dođe do raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije te treba poduzeti dodatne mjere. U tom se slučaju može primijeniti koordinacija bez pokretanja novog koordiniranog djelovanja.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti postupaka za zajedničko djelovanje za raširene povrede, posebno u pogledu standardnih obrazaca i drugih razmjena između nadležnih tijela i Komisije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju rokovi i standardni obrasci za obavješćivanje i druge razmjene informacija i zahtjeva za provedbu između nadležnih tijela i Komisije u pogledu koordiniranog djelovanja u vezi s raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV. – odjeljak II.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV. – odjeljak III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opće odredbe primjenjive na koordinirano djelovanje i zajedničko djelovanju na temelju ovog poglavlja

Opće odredbe primjenjive na koordinirano djelovanje

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Koordinator imenovan u skladu s člankom 16., 21. ili 32.:

1.  Koordinator imenovan u skladu s člankom 16. ili 32.:

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurava da su sva predmetna nadležna tijela i Komisija pravodobno i na odgovarajući način obaviještena o napretku provedbenog djelovanja, očekivanim sljedećim koracima i mjerama koje će se donijeti;

(a)  osigurava da su sva predmetna nadležna tijela i, kad je to primjenjivo, Komisija pravodobno i na odgovarajući način obaviještena o napretku provedbenog djelovanja, očekivanim sljedećim koracima i mjerama koje će se donijeti;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  koordinira istrage, inspekcije i donošenje privremenih mjera za koje su se odlučila predmetna nadležna tijela u skladu s odjeljcima I. i II., prati istrage, inspekcije i privremene mjere, kao i ostale mjere, u skladu s člankom 8.;

(b)  koordinira i prati istrage, inspekcije i donošenje privremenih mjera za koje su se odlučila predmetna nadležna tijela u skladu s odjeljkom I.;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koordinira pripremu i razmjenu cjelokupne potrebne dokumentacije između predmetnih nadležnih tijela i Komisije;

(c)  koordinira pripremu i razmjenu cjelokupne potrebne dokumentacije između predmetnih nadležnih tijela i, kad je to primjenjivo, Komisije;

Amandman     91

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  održava kontakte s trgovcima i drugim stranama na koje se odnose nadzor, istraga i provedbene mjere, osim ako su predmetna nadležna tijela i Komisija dogovorili drukčije;

(d)  održava kontakte s trgovcima i drugim stranama na koje se odnose nadzor, istraga i provedbene mjere, osim ako su predmetna nadležna tijela, koordinator i, kad je to primjenjivo, Komisija dogovorili drukčije;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  koordinira druge provedbene mjere koje su donijela predmetna nadležna tijela, uključujući zahtjeve upućene sudovima u pogledu nužnih naloga i odluka, određivanje sankcija i donošenje mjera kojima se osigurava plaćanje naknade potrošačima;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman     93

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela koordiniraju svoje djelovanje u pogledu nadzora tržišta i svoje istražne i provedbene mjere kako bi se riješile raširene povrede u skladu s odjeljcima I. i II. Ona razmjenjuju sve potrebne informacije i bez odgode jedna drugima i Komisiji pružaju bilo koju drugu vrstu pomoći.

1.  Nadležna tijela koordiniraju svoje djelovanje u pogledu nadzora tržišta i svoje istražne i provedbene mjere kako bi se riješile raširene povrede u skladu s odjeljkom I. Ona razmjenjuju sve potrebne informacije i bez odgode jedna drugima i Komisiji pružaju bilo koju drugu vrstu pomoći.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predmetna nadležna tijela i Komisija dogovaraju jezike koje upotrebljavaju za obavijesti i sva priopćenja povezana s koordiniranim djelovanjem, zajedničkim djelovanjem i usklađenim istraživanjima tržišta potrošača u skladu s ovim poglavljem.

3.  Predmetna nadležna tijela i Komisija dogovaraju jezike koje upotrebljavaju za obavijesti i sva priopćenja povezana s koordiniranim djelovanjem i opsežnim provjerama u skladu s ovim poglavljem.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako ne dođe do dogovora, obavijesti i druga priopćenja šalju se na službenom jeziku države članice koja dostavlja obavijest ili drugo priopćenje. U tom slučaju svako predmetno nadležno tijelo osigurava nužne prijevode obavijesti, priopćenja i drugih dokumenata koje primi od drugih nadležnih tijela.

4.  Ako ne dođe do dogovora, obavijesti i druga priopćenja šalju se na službenom jeziku države članice koja dostavlja obavijest ili drugo priopćenje. U tom slučaju svako predmetno nadležno tijelo po potrebi osigurava izradu prijevoda obavijesti, priopćenja i drugih dokumenata koje primi od drugih nadležnih tijela.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Koordinator poziva Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na preuzimanje uloge promatrača ako se koordinirano ili zajedničko djelovanje u skladu s odjeljcima I. i II. odnosi na raširene povrede sljedećeg zakonodavstva Unije:

5.  Koordinator poziva Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo da djeluje kao promatrač ako se koordinirano djelovanje u skladu s odjeljkom I. odnosi na raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije koje su u suprotnosti sa sljedećim zakonodavstvom Unije:

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 31. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajedničko stajalište i saslušanje trgovaca

Jezični režim za komunikaciju s trgovcima

Amandman     98

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajedničko stajalište iz članaka 17. i 23. dostavlja se trgovcu odgovornom za povredu. Trgovcu odgovornom za povredu pružit će se prilika da ga se sasluša u pogledu pitanja koja su dio zajedničkog stajališta.

Briše se.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Trgovac ima pravo komunicirati na službenom jeziku države članice u kojoj ima poslovni nastan ili u kojoj ima boravište. Trgovac se može odreći tog prava ili zahtijevati upotrebu drugog službenog jezika Unije za komunikaciju s nadležnim tijelima.

2.  Trgovac ima pravo komunicirati na službenom jeziku države članice u kojoj ima poslovni nastan ili u kojoj ima boravište.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu provedbe prava trgovca na obranu u koordiniranom i zajedničkom djelovanju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Briše se.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 32.

Članak 32.

Usklađena istraživanja tržišta potrošača

Opsežne provjere

1.  Ako kretanja na tržištu, prigovori potrošača ili drugi pokazatelji ukazuju na to da je možda došlo raširenih povreda, da do njih dolazi ili da do njih može doći, predmetna nadležna tijela mogu odlučiti provesti usklađeno istraživanje tržišta potrošača („opsežna provjera na razini EU-a”). Takvo usklađeno istraživanje koordinira Komisija.

1.  Ako kretanja na tržištu, prigovori potrošača ili drugi pokazatelji ukazuju na to da je možda došlo do raširenih povreda, da do njih dolazi ili da do njih može doći, predmetna nadležna tijela mogu odlučiti provesti opsežne provjere.

 

1a.  Opsežne provjere koordinira Komisija.

2.  Pri provođenju usklađenih istraživanja, predmetna nadležna tijela djelotvorno iskorištavaju ovlasti iz članka 8. i druge ovlasti koje su im dane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2.  Pri provođenju opsežnih provjera, nadležna tijela koja u njima sudjeluju djelotvorno iskorištavaju ovlasti iz članka 8. i druge ovlasti koje su im dane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

3.  Nadležna tijela mogu pozvati službene osobe Komisije i drugo prateće osoblje koje je ovlastila Komisija na sudjelovanje u opsežnim provjerama na razini EU-a.

3.  Nadležna tijela mogu pozvati imenovana tijela, dužnosnike Komisije i druge prateće osobe koje je Komisija ovlastila, kada je to primjereno i propisno opravdano, da sudjeluju u opsežnim provjerama.

4.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu postupaka opsežnih provjera na razini EU-a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

4.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu postupaka opsežnih provjera na razini EU-a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 34.

Članak 34.

Mehanizam upozoravanja

Mehanizam upozoravanja

1.  Nadležno tijelo bez odgode obavješćuje Komisiju i druga nadležna tijela o svakoj opravdanoj sumnji o tome da je u tijeku povreda na njegovu području koja može utjecati na interese potrošača u drugim državama članicama („upozorenje”), upotrebljavajući standardni obrazac putem baze podataka iz članka 43.

1.  Nadležno tijelo bez odgode obavješćuje Komisiju i druga nadležna tijela o svakoj opravdanoj sumnji o tome da je u tijeku povreda unutar Unije ili raširena povreda na njegovu području koja može utjecati na interese potrošača u drugim državama članicama („upozorenje”), upotrebljavajući standardni obrazac putem baze podataka iz članka 43.

2.  Komisija bez odgode obavješćuje predmetna nadležna tijela o svakoj opravdanoj sumnji da je došlo do povrede na području Unije („upozorenje”) putem baze podataka iz članka 43.

2.  Komisija bez odgode obavješćuje predmetna nadležna tijela o svakoj opravdanoj sumnji da je na području Unije došlo do povrede unutar Unije ili raširene povrede („upozorenje”) putem baze podataka iz članka 43.

3.  U upozorenju nadležno tijelo ili Komisija dostavljaju, prema potrebi, posebno sljedeće informacije o mogućoj povredi:

3.  U upozorenju nadležno tijelo ili Komisija dostavljaju, prema potrebi, posebno sljedeće informacije o mogućoj povredi unutar Unije ili raširenoj povredi:

(a)  opis čina ili propusta koji predstavlja povredu;

(a)  opis čina ili propusta koji predstavlja povredu;

(b)  proizvod ili uslugu na koju se povreda odnosi ;

(b)  proizvod ili uslugu na koju se povreda odnosi ;

(c)  države članice na koje se povreda odnosi ili možda odnosi ;

(c)  države članice na koje se povreda odnosi ili možda odnosi ;

(d)  identitet trgovca odgovornog ili za kojeg se sumnja da je odgovoran za povredu;

(d)  identitet trgovca odgovornog ili za kojeg se sumnja da je odgovoran za povredu;

(e)  pravnu osnovu za moguće mjere na temelju nacionalnog zakonodavstva i odgovarajućih odredaba akata Unije u Prilogu ovoj Uredbi;

(e)  pravnu osnovu za moguće mjere na temelju nacionalnog zakonodavstva i odgovarajućih odredaba akata Unije navedenih u Prilogu;

(f)  prirodu sudskih postupaka, provedbene mjere druge mjere poduzete u pogledu povrede te datume i trajanje njihove provedbe;

(f)  prirodu i status sudskih postupaka, provedbene mjere druge mjere poduzete u pogledu povrede te datume i trajanje njihove provedbe;

(g)  status sudskih postupaka, provedbenih mjera ili drugih mjera poduzetih u pogledu povrede;

 

(h)  nadležno tijelo koje provodi sudske postupke i druge mjere;

(h)  nadležno tijelo koje provodi sudske postupke i druge mjere;

(i)  dostavlja li se upozorenje „u informativne svrhe” ili radi „djelovanja”.

 

4  U upozorenju radi „djelovanja”, nadležno tijelo ili Komisija mogu od ostalih nadležnih tijela i Komisije zatražiti da provjere jesu li u tijeku slične moguće povrede na državnom području drugih država članica ili jesu li već poduzete bilo kakve provedbene mjere protiv takvih povreda u drugim državama članicama.

4  U upozorenju nadležno tijelo ili Komisija traže od nadležnih tijela ostalih država članica i, kada je to primjereno, Komisije, da provjere jesu li u tijeku slične moguće povrede na državnom području drugih država članica ili jesu li već poduzete bilo kakve provedbene mjere protiv takvih povreda u drugim državama članicama. Ta nadležna tijela ostalih država članica i Komisija bez odlaganja odgovaraju na zahtjev.

5  Nadležno tijelo ovisno o odgovorima na upozorenja poduzima nužne mjere iz poglavlja III. i IV. kako bi djelotvorno riješilo moguće povrede.

 

6  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti o funkcioniranju mehanizma upozoravanja, posebno uključujući standardne obrasce za upozorenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

6.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju standardni obrasci za podnošenje upozorenja putem baze podataka iz članka 43. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 35.

Članak 35.

Sudjelovanje drugih subjekata u mehanizmu upozoravanja

Sudjelovanje drugih subjekata u mehanizmu upozoravanja

1.  Imenovana tijela i europski potrošački centri sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 34. Države članice imenuju udruge potrošača i udruženja za zaštitu potrošača te druge subjekte, kao što su udruženja trgovaca, s odgovarajućim stručnim znanjem i opravdanim interesom za zaštitu potrošača koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o tim subjektima.

1.  Imenovana tijela, europski potrošački centri, udruge potrošača i udruženja za zaštitu potrošača kao i udruženja trgovaca koji imaju odgovarajuće stručno znanje i opravdani interes za zaštitu potrošača imaju pravo obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica i Komisiju o mogućim povredama i dostaviti informacije iz članka 34. stavka 3. upotrebljavajući standardni obrazac za vanjske obavijesti putem baze podataka iz članka 43. („vanjsko upozorenje”).

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju standardni obrasci za podnošenje vanjskog upozorenja putem baze podataka iz članka 43. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

2.  Komisija može imenovati druge subjekte koji predstavljaju potrošačke i poslovne interese na razini Unije koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja.

2.  Komisija ovlašćuje druge subjekte koji predstavljaju potrošačke i poslovne interese na razini Unije da podnesu vanjsko upozorenje.

3.  Subjekti opisani u stavcima 1. i 2. imaju pravo obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica i Komisiju o mogućim povredama i dostaviti informacije iz članka 34. stavka 3. upotrebljavajući standardni obrazac za vanjske obavijesti u bazi podataka iz članka 43. („vanjsko upozorenje”).

 

4.  Vanjska upozorenja dostavljaju se samo „u informativne svrhe”. Nadležna tijela nisu obvezna pokrenuti postupak ili poduzeti bilo kakvu radnju kao odgovor na upozorenja i informacije koje su dostavili ti subjekti. Subjekti koji dostavljaju vanjska upozorenja osiguravaju da su dostavljene informacije ispravne, ažurne i točne te bez odgode ispravljaju pružene informacije ili ih, prema potrebi, povlače. U tu svrhu oni imaju pristup informacijama koje su dostavili te koje podliježu ograničenjima iz članaka 41. i 43.

4.  Nadležna tijela nisu obvezna pokrenuti postupak ili poduzeti bilo kakvu mjeru kao odgovor na vanjska upozorenja. Subjekti iz stavaka 1. i 2. koji dostavljaju vanjska upozorenja osiguravaju da su dostavljene informacije ispravne, ažurne i točne te bez odgode ispravljaju eventualne pogreške u pruženim informacijama ili ih, prema potrebi, povlače. U tu svrhu oni imaju pristup informacijama koje su dostavili te koje podliježu ograničenjima iz članaka 41. i 43. Te se subjekte također obavješćuje o eventualnim daljnjim mjerama koje je poduzelo predmetno nadležno tijelo u vezi s vanjskim upozorenjima ili, na zahtjev, o izostanku mjera.

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu imenovanja i sudjelovanja drugih subjekata u mehanizmu upozoravanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela putem baze podataka iz članka 43. bez odgode obavješćuju Komisiju i druga nadležna tijela o svim mjerama koje su poduzeli radi rješavanja povreda zakona kojima se štite interesi potrošača na njihovom području ako sumnjaju da povreda može utjecati na interese potrošača u drugim državama članicama, a posebno o:

1.  Nadležna tijela putem baze podataka iz članka 43. bez odgode obavješćuju Komisiju i nadležna tijela drugih država članica o svim mjerama koje su poduzela radi rješavanja povreda zakona Unije kojima se štite interesi potrošača na njihovom području ako sumnjaju da povreda o kojoj je riječ može utjecati na interese potrošača u drugim državama članicama.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svim obavijestima, nalozima, odlukama ili sličnim mjerama nadležnog tijela ili drugog tijela koje se odnose na otvaranje nacionalnih postupaka u pogledu povrede ili moguće povrede;

Briše se.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svim odlukama suda ili drugog tijela sudske vlasti, sudskom nalogu, privremenoj mjeri ili drugim sličnim mjerama u pogledu povrede ili moguće povrede;

Briše se.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svim ostalim informacijama, odlukama, nalozima ili radnjama drugih nacionalnih tijela ili imenovanih tijela, prema potrebi, na koja se povreda ili moguća povreda može odnositi.

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu razmjene drugih informacija relevantnih za otkrivanje povreda na temelju ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Briše se.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 37.

Članak 37.

Koordinacija drugih aktivnosti kojima se doprinosi nadzoru i provedbi

Koordinacija drugih aktivnosti kojima se doprinosi nadzoru i provedbi

1.  Države članice obavješćuju jednu drugu i Komisiju o svojim aktivnostima u sljedećim područjima:

1.  Države članice obavješćuju jednu drugu i Komisiju o svojim aktivnostima u sljedećim područjima:

(a)  osposobljavanje svojih službenih osoba za provođenje zaštite potrošača, uključujući jezično osposobljavanje i organizaciju seminara za osposobljavanje;

(a)  razvoj ljudskih resursa nadležnih tijela koja su odgovorna za primjenu ove Uredbe, uključujući osposobljavanje njihovih službenika;

(b)  prikupljanje, razvrstavanje i razmjena podataka o prigovorima potrošača;

(b)  prikupljanje, razvrstavanje i razmjena podataka o prigovorima potrošača;

(c)  razvoj mreža nadležnih službenih osoba po sektorima, specifičnih za određeni sektor;

(c)  razvoj mreža nadležnih službenih osoba po sektorima, specifičnih za određeni sektor;

(d)  razvoj informacijsko-komunikacijskih alata;

(d)  razvoj informacijsko-komunikacijskih alata;

(e)  razvoj standarda, metodologija i smjernica za službene osobe za provedbu zaštite potrošača;

(e)  razvoj standarda, metodologija i smjernica u pogledu primjene ove Uredbe;

(f)  razmjena njihovih službenih osoba, uključujući sposobnost provedbe aktivnosti iz poglavlja III. i IV.

 

2.  Države članice koordiniraju i zajednički organiziraju aktivnosti utvrđene u stavku 1.

2.  Države članice mogu koordinirati i zajednički organizirati aktivnosti iz stavka 1.

3.  Komisija i države članice redovito razmjenjuju informacije i podatke o prigovorima potrošača. U tu svrhu Komisija razvija i održava usklađenu metodologiju za razvrstavanje prigovora potrošača i izvješćivanja o njima u suradnji s državama članicama.

 

4.  Komisija može donijeti provedbene akte nužne za razvoj okvira za suradnju iz stavaka 1. i 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu u suradnji s Komisijom provoditi zajedničke aktivnosti u područjima iz stavka 1. Države članice u suradnji s Komisijom razvijaju zajednički okvir za aktivnosti iz stavka 1. točke (e).

2.  Države članice mogu u suradnji s Komisijom provoditi zajedničke aktivnosti u područjima iz stavka 1. One mogu u suradnji s Komisijom razviti zajednički okvir za aktivnosti iz stavka 1. točke (e).

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može donijeti provedbene akte nužne za razvoj okvira za razmjenu informacija iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Briše se.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Informacije koje se prikupljaju u skladu s člankom 8. i priopćavaju nadležnim tijelima i Komisiji upotrebljavaju se samo kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima kojima se štite interesi potrošača.

1.  Informacije koje su prikupila nadležna tijela i Komisija ili su im priopćene upotrebljavaju se samo kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Neovisno o stavku 2. nadležna tijela mogu upotrijebiti i otkriti informacije nužne za:

3.  Neovisno o stavku 2. i uz puno poštovanje temeljnih prava, kao što su pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka, kao i zakona Unije o zaštiti i obradi osobnih podataka, nadležna tijela mogu upotrijebiti i otkriti informacije nužne za:

Amandman     114

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  pitanja od javnog interesa, kao što su javna sigurnost, zaštita potrošača, javno zdravlje i zaštita okoliša.

Amandman      115

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dokazi, dokumenti, informacije, objašnjenja i nalazi istraga do kojih je došlo nadležno tijelo u jednoj državi članici u skladu s člankom 8. mogu se upotrijebiti u postupcima koje su pri primjeni ove Uredbe započela nadležna tijela u drugim državama članicama bez dodatnih službenih zahtjeva.

2.  Države članice jamče da se dokazi, dokumenti, informacije, objašnjenja i nalazi istraga do kojih je došlo nadležno tijelo u jednoj državi članici mogu upotrijebiti u postupcima koje su pri primjeni ove Uredbe započela nadležna tijela u drugim državama članicama bez dodatnih službenih zahtjeva.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija uspostavlja i održava potrebnu elektroničku bazu podataka u kojoj pohranjuje i obrađuje primljene informacije radi pružanja potpore u pogledu zahtjeva za uzajamnu pomoć u skladu s poglavljem III, mjera u skladu s poglavljem IV. i nadzornim mehanizmom u skladu s poglavljem V. Bazi podataka moći će pristupiti nadležna tijela i Komisija.

1.  Komisija uspostavlja i održava potrebnu elektroničku bazu podataka za svu komunikaciju između nadležnih tijela, jedinstvenih ureda za vezu i Komisije u skladu s ovom Uredbom. Toj bazi podataka moći će izravno pristupiti nadležna tijela, jedinstveni uredi za vezu i Komisija.

Amandman     117

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije koje su dostavila druga tijela, subjekti i imenovana tijela pohranjuju se i obrađuju u elektroničkoj bazi podataka, ali ta nadležna tijela, subjekti i imenovana tijela nemaju pristup toj bazi podataka.

2.  Informacije koje su dostavila druga javna tijela, subjekti iz članka 35. i imenovana tijela pohranjuju se i obrađuju u elektroničkoj bazi podataka, ali ta tijela, subjekti i imenovana tijela nemaju pristup toj bazi podataka.

Amandman     118

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako nadležno tijelo, imenovano tijelo ili subjekt iz članka 35. utvrdi da se obavijest o povredi koju je podnijelo to tijelo ili taj subjekt u skladu s člancima 34. i 35. naknadno pokazala neutemeljenom, ono/on povlači tu obavijest. Komisija bez odgode uklanja dotične informacije iz baze podataka i sve strane obavješćuje o razlozima tog uklanjanja.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Tijelo primatelj zahtjeva u skladu s člankom 12. stavkom 3. obavijesti Komisiju da je povreda unutar Unije prekinuta;

(a)  nadležno tijelo primatelj zahtjeva u skladu s člankom 12. stavkom 3. obavijesti Komisiju da je povreda unutar Unije prekinuta;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  tijelo za koordinaciju u skladu s člankom 19. obavijesti Komisiju da je raširena povreda prekinuta ili zabranjena;

(b)  koordinator u skladu s člankom 19. obavijesti Komisiju da je koordinirano djelovanje završeno;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Komisija u skladu s člankom 26. odluči da je zajedničko djelovanje u pogledu raširene povrede s dimenzijom Unije završeno, ali se obveze trgovca pohranjuju na 10 godina kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima kojima se štite interesi potrošača;

(c)  Komisija kao koordinator u skladu s člankom 19. odluči da je koordinirano djelovanje u pogledu raširene povrede s dimenzijom Unije završeno, ali da se obveze trgovca pohranjuju na pet godina kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija donosi provedbene akte nužne za provedbu baze podataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

4.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju standardni elektronički obrasci i predlošci dostupni u bazi podataka za forum za rasprave preko kojega se razmjenjuju svi zahtjevi i odgovori, kao i drugi dokumenti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 45. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni planovi provedbe i određivanje prioriteta

Planovi provedbe i određivanje prioriteta

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake dvije godine od xx. xx. 20xx. [datum stupanja na snagu ove Uredbe] svaka država članica dostavlja Komisiji dvogodišnje planove provedbe upotrebljavajući za to predviđeni mrežni standardni obrazac koji je izradila Komisija. Planovi provedbe posebice sadržavaju:

1.  Do ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] i svake dvije godine nakon toga, svaka država članica dostavlja Komisiji planove provedbe. Ti planovi provedbe sadržavaju:

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informacije u pogledu kretanja na tržištu koja mogu utjecati na interese potrošača u njihovim državama članicama i kojima se na taj način mogu istaknuti problemi koji vjerojatno postoje u drugim državama članicama;

(a)  informacije u pogledu kretanja na tržištu koja mogu utjecati na interese potrošača;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prema potrebi, sažetak provedbe prethodnog dvogodišnjeg plana provedbe, uključujući pregled djelovanja na temelju ove Uredbe, pritužbe potrošača i druge primljene pritužbe, aktivnosti nadzora i provedbe te važne aktivnosti suda, presude i druge naloge ili mjere i razloge zašto prethodni dvogodišnji plan možda nije bio u potpunosti proveden;

Briše se.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  informacije o organizaciji, ovlastima i odgovornostima nadležnih tijela, kao i svih njegovih izmjena ili planiranih izmjena;

Briše se.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prioritetna područja provedbe zakona kojima se štite interesi potrošača u sljedećim dvjema godinama u državi članici;

(d)  prioritetna područja provedbe zakona Unije kojima se štite interesi potrošača u predmetnoj državi članici;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pregled dostupnih i dodijeljenih sredstava za provedbu zakona kojima se štite interesi potrošača u državama članicama tijekom dvije godine;

Briše se.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  potvrda o sredstvima dodijeljenim za provedbu ove Uredbe za sljedeće dvije godine.

Briše se.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija objavljuje sažetak planova provedbe.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju znatne promjene okolnosti ili tržišnih uvjeta tijekom dvije godine nakon dostavljanja posljednjeg plana provedbe, države članice mogu dostaviti izmijenjeni plan provedbe.

2.  U slučajevima koji uključuju znatnu promjenu okolnosti ili tržišnih uvjeta, države članice mogu pružiti informacije u vezi s tim promjenama kada njihov opseg nadilazi ono što je obuhvaćeno planom provedbe.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 46.

Briše se.

Praćenje i provedba nacionalnih planova provedbe

 

1.   Komisija prati provedbu nacionalnih planova provedbe. Komisija može pružiti savjete u pogledu provedbe nacionalnih planova provedbe, utvrditi referentna mjerila u pogledu sredstava potrebnih za provedbu ove Uredbe i promicati najbolje prakse.

 

2.   Komisija može donijeti provedbene akte nužne za razvoj mrežnog standardnog obrasca i pojedinosti o nacionalnim planovima provedbe iz članka 45. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

 

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 47. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Načela za određivanje sankcija za povrede unutar Unije i raširene povrede

Načela za određivanje sankcija za povrede unutar Unije, raširene povrede i raširene povrede s dimenzijom Unije

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri određivanju sankcija u kontekstu povreda unutar Unije i raširenih povreda, nadležna tijela, između ostalog, u obzir uzimaju:

1.  Pri određivanju sankcija u kontekstu povreda unutar Unije, raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije, nadležna tijela, između ostalog, u obzir uzimaju:

Amandman     136

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Te su sankcije učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice bez odgode priopćuju Komisiji tekst svake odredbe nacionalnog prava koju donesu ili sporazuma, osim onih koji se bave pojedinačnim slučajevima koje zaključe, o pitanjima na koja se odnosi ova Uredba.

Države članice bez odgode priopćuju Komisiji tekst svake odredbe nacionalnog prava koju donesu i sporazuma, osim sporazuma koji se bave pojedinačnim slučajevima, koje zaključe o pitanjima na koja se odnosi ova Uredba.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [xx. xx. 20xx. najkasnije, ne kasnije od sedam dana od početka njezine primjene], Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe.

Do ... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće sadržava evaluaciju primjene ove Uredbe, uključujući procjenu djelotvornosti provedbe zakona kojima se štite interesi potrošača u okviru ove Uredbe i ispitivanje, između ostaloga, razvoja usklađenosti trgovaca sa zakonima kojima se štite interesi potrošača na ključnim potrošačkim tržištima na kojima se odvija prekogranična trgovina.

Izvješće sadržava evaluaciju primjene ove Uredbe, uključujući procjenu djelotvornosti provedbe zakona Unije kojima se štite interesi potrošača u okviru ove Uredbe i ispitivanje, između ostaloga, razvoja usklađenosti trgovaca sa zakonima Unije kojima se štite interesi potrošača na ključnim potrošačkim tržištima na kojima se odvija prekogranična trgovina. Komisija posebice procjenjuje učinkovitost sljedećeg:

 

(a)   ovlasti iz članka 8.;

 

(b)   praga postavljenog za raširene povrede s dimenzijom Unije;

 

(c)   sustava za razmjenu informacija o povredama iz članka 43.

 

To izvješće po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlozima.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] i svake dvije godine nakon toga, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće koje sadrži pregled informacija, kretanja u području provedbe zakona o zaštiti potrošača i razmijenjenih statističkih podataka u okviru nadzornog mehanizma uspostavljenog u skladu s člankom 33., uključujući objavljena upozorenja i popratne mjere poduzete u vezi s vanjskim upozorenjima te pregled raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije u skladu s člankom 16.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 51.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 51.

Briše se.

Izmjena Priloga Uredbi (EU) br. 2006/2004

 

U Prilogu Uredbi (EU) br. 2006/2004 dodaju se sljedeće točke:

 

„18.   Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, SL L 304, 22.11.2011., str. 64.)

 

19.   Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu: članak 20. (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.)

 

20.   Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.)

 

21.   Uredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1.)

 

22.   Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici: članci 22., 23. i 24. (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.)

 

23.   Direktiva 2014/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine: članci 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., poglavlje 10. i prilozi I. i II. (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.)

 

24.   Direktiva 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama, članci od 4. do 18. i članak 20. stavak 2. (SL L 257, 28.8.2014., str. 214.). ”

 

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba primjenjuje od [godinu dana nakon njezina stupanja na snagu].

Ova se Uredba primjenjuje od ... [18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe];

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, članak 51. primjenjuje se od [dana stupanja na snagu ove Uredbe].

Briše se.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24a.  Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova): članak 14. (SL L 165, 18.3.2013., str. 1.).

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24b.  Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str. 11.).

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24c.  Uredba (EZ) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24d.  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24e.  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

Amandman     149

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.f (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24f.  Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (SL L)+.

 

+ SL: Umetnuti serijski broj, datum donošenja i upućivanje na objavu ove Uredbe (COD 2015/0284).

Amandman     150

Prijedlog uredbe

Prilog – točka 24.g (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24g.  Uredba .../... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L ...)+..

 

+ SL: Umetnuti serijski broj, datum donošenja i upućivanje na objavu ove Uredbe (COD 2016/0152).

(1)

SL C 34, 2.2.2017., str 100.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst i prijedlog Komisije

Komisija je 2003. godine prvi put predložila sustav za prekograničnu suradnju između nacionalnih tijela kako bi se promicali učinkovitiji nadzor, istrage i kazneni progon u kontekstu prekograničnih povreda i na taj način uklonili nedostatci koje iskorištavaju nepošteni trgovci. Europski parlament i Vijeće donijeli su 27. listopada 2004. Uredbu 2006/2004 (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača), koja je stupila na snagu 29. prosinca 2006.

Deset godina nakon toga, Komisija podnosi prijedlog za reviziju Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača kako bi se poboljšala učinkovitost pravila i postupaka povezanih s tom suradnjom, posebice u cilju boljeg rješavanja izazova jedinstvenog digitalnog tržišta. Prijedlog Uredbe kojom se stavlja izvan snage Uredba 2006/2004 čini dio paketa o e-trgovini donesenog 25. svibnja 2016. Revidiranim odredbama trebali bi se poboljšati provedbeni mehanizmi koje upotrebljavaju nacionalna tijela za rješavanje nezakonitih praksi štetnih za potrošače u nekoliko zemalja, posebice u pogledu internetskih povreda.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije i potvrđuje da se u području provedbe zakona o zaštiti potrošača još mora postići znatan napredak.

Budući da trgovci sve više posluju na cijelom jedinstvenom tržištu, za povrede koje se odnose na EU potrebni su učinkoviti mehanizmi kako bi se izbjegli nedosljedni pristupi provedbi u pogledu iste povrede te udvostručavanje napora i troška potrebnih za provedbu.

Stoga izvjestiteljica smatra da su u prijedlogu Komisije ispravno utvrđene ovlasti koje su potrebne provedbenim tijelima u svim državama članicama (članak 8.) i taj skup ovlasti smatra preduvjetom za urednu prekograničnu suradnju u borbi protiv povreda. Kako bi se ostvarila učinkovita suradnja, te bi ovlasti trebale biti dostupne provedbenim tijelima u svim državama članicama.

Rok zastare za izvršavanje određenih ovlasti u slučaju povrede opravdano je postavljen na pet godina, čime se pruža pravna sigurnost i stvara mogući odvraćajući učinak (članak 5.).

Izvjestiteljica podupire uvođenje novih pojmova „raširena povreda” i „raširena povreda s dimenzijom Unije”. Međutim, izvjestiteljica smatra da je prag koji je postavljen za raširenu povredu s dimenzijom Unije previsok (članak 21.). Zbog složenosti istrage i koordinirane provedbe koja je predviđena u slučaju raširene povrede s dimenzijom Unije, potrebno je predvidjeti ulogu Komisije kao tijela zaduženog za koordinaciju. Izvjestiteljica se stoga s izvjestiteljima u sjeni složila da se prag promijeni tako da bude potrebna većina država članica koje predstavljaju barem većinu stanovništva Unije (članak 3.).

Izvjestiteljica podupire sudjelovanje udruga potrošača, na primjer u okviru mehanizma upozoravanja iz članka 34., jer subjekti koji imaju legitiman interes za zaštitu potrošača vrlo često postanu svjesni povreda znatno prije nadležnih tijela. U tom pogledu također je potrebno zajamčiti pravilno funkcioniranje baze podataka i sustava za razmjenu informacija iz članka 43.

Izvjestiteljica smatra da se, kada se ispune kriteriji u pogledu čuvanja tajne, zajednička stajališta – rezultat istrage i procjene raširenih povreda – ili njihovi dijelovi trebaju objaviti kako bi se poboljšala transparentnost te kako bi se potrošače obavijestilo o dokazanim povredama.

Izvjestiteljica se slaže da bi se znatan broj zakona o zaštiti potrošača trebao dodati na popis zakonodavstva obuhvaćenog Uredbom kako bi se provedbenim tijelima pomoglo u borbi protiv problema kao što su diskriminacija potrošača na temelju prebivališta/nacionalnosti primatelja i svih prekograničnih povreda općenito.

Izvjestiteljica prihvaća podnošenje dvogodišnjih planova provedbe svake države članice (članak 45.) kako bi se u državama članicama bolje određivali prioriteti i povećala učinkovitost primjene. Međutim, izvjestiteljica predlaže da se postavljene obveze ograniče na ono što je nužno, istodobno poštujući supsidijarnost.

Izvjestiteljica predlaže Komisiji da svake dvije godine podnese izvješće koje sadržava pregled informacija razmijenjenih u okviru mehanizma za suradnju uspostavljenog ovom Uredbom, uključujući upozorenja koja su priopćila i nadležna tijela i vanjski subjekti. U tom javno dostupnom izvješću bili bi sažeto prikazani trendovi i kretanja u području provedbe zakona o zaštiti potrošača.

Osim toga, izvjestiteljica smatra da bi se u prijedlog mogao uvesti niz poboljšanja te je svoje izmjene usmjerila na sljedeće:

•  donošenje jasnog skupa definicija, uključujući „raširenu povredu s dimenzijom Unije”, „nadležno tijelo”, „jedinstveni ured za vezu”, „opsežnu provjeru”, dok se definicije kodificirane u postojećoj pravnoj stečevini u području zaštite potrošača mogu zadržati (potrošač, trgovac);

•  širenje opsežnih provjera na sektor izvan interneta jer se zaštita potrošača treba provoditi bez obzira na medij (povrede koje se događaju na internetu i izvan njega);

•  rješavanje pitanja brojnih ovlasti Komisije koje su u prijedlogu navedene na nedovoljno precizan i nejasan način. Između ostalog, izvjestiteljica se s izvjestiteljima u sjeni dogovorila oko prijedloga da se u temeljnom aktu utvrdi rok od 30 dana za odgovor na zahtjeve (članak 11.) te traži od Komisije da postavi razumne rokove za razmjenu informacija i zahtjeve za provedbu koordiniranog djelovanja, uz pomoć provedbenih mjera;

•  pojednostavljenje strukture teksta prijedloga, posebice poglavlja IV., kako bi se, između ostalog, izbjeglo nepotrebno ponavljanje. Konkretno, riječ je o pojašnjenju postupaka za suradnju, uz istodobno poštovanje pravnih tradicija u pogledu provedbe zakona;

•  pojašnjenje uloge Komisije, posebice u okviru poglavlja III. o mehanizmu uzajamne pomoći i poglavlja IV. o raširenim povredama i raširenim povredama s dimenzijom Unije;

•  pojašnjenje postupka započinjanja koordiniranog djelovanja i imenovanja koordinatora kada se primi obavijest o sumnji na raširenu povredu;

•  utvrđivanje koordinacijske uloge jedinstvenog ureda za vezu, koju bi u svakoj državi članici trebalo povjeriti tijelu koje ima dovoljno ovlasti i sredstava da preuzme tu ključnu ulogu;

•  uklanjanje lokacije trgovca kao najvažnijeg kriterija za imenovanje nadležnog tijela koje poduzima provedbene mjere (članak 25. kako je izmijenjen člankom 18.a).


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj bazi pod izričitoj odgovornosti izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme nacrta izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

BEUC, Europska udruga za zaštitu potrošača

BUSINESSEUROPE

CENTR, Vijeće europskih nacionalnih registara vršnih domena

Česká obchodní inspekce (češko tijelo za tržišnu inspekciju)

Češki ured za telekomunikacije

CDE, Danska konfederacija poduzeća

ECC France, Europski potrošački centar Francuska

EUROCOMMERCE

ECTAA, Europske turističke agencije i turoperatori

EUROISPA, Europska udruga pružatelja internetskih usluga

Prof. dr. Evelyne Terryn, profesorica prava zaštite potrošača i trgovačkog prava, KU Leuven, Belgija

FEDMA, Europska federacija izravnog i interaktivnog marketinga

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (njemačka federacija maloprodajnika)

Ministarstvo gospodarskih poslova Portugala, Glavna uprava za potrošače

Ministarstvo trgovine i industrije Češke Republike

Stalno predstavništvo Republike Bugarske pri Europskoj uniji

Vlada Ujedinjene Kraljevine

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (austrijska Savezna gospodarska komora)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (njemačka federacija oglašivača)


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (8.3.2017)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Članak 4. stavak 2. točka (f), članak 12., članak 114. stavak 3. i članak 169. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te članak 38. Povelje o temeljnim pravima Europske unije čine primarno pravo na kojem se temelji politika zaštite potrošača.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.a)  Člankom 169. UFEU-a promicanje interesa potrošača i osiguranje visokog stupnja zaštite potrošača definiraju se kao specifični ciljevi politike Unije. U skladu s tim Unija treba podupirati zaštitu zdravlja, sigurnost i gospodarske interese potrošača kao i promicati njihova prava na informiranje, obrazovanje i samoorganiziranje u cilju zaštite njihovih interesa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.b)  Člankom 197. UFEU-a o administrativnoj suradnji priznaje se važnost učinkovite provedbe prava Unije u državama članicama i utvrđuju granice unutar kojih Unija i države članice u tom pogledu djeluju.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća58 predviđena su usklađena pravila i postupci za olakšanje suradnje između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu prekograničnih zakona o zaštiti potrošača. Člankom 21.a. predviđa se preispitivanje učinkovitosti i operativnih mehanizama te Uredbe i u skladu s tim člankom Komisija zaključuje da Uredba (EZ) br. 2006/2004 nije dovoljna za učinkovito rješavanje izazova provedbe na jedinstvenom tržištu, a osobito na jedinstvenom digitalnom tržištu,

(1)  Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća58 predviđena su usklađena pravila i postupci za olakšanje suradnje između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu prekograničnih zakona o zaštiti potrošača. Člankom 21.a Uredbe (EZ) br. 2006/2004 predviđa se preispitivanje učinkovitosti i operativnih mehanizama te Uredbe i u skladu s tim člankom Komisija zaključuje da Uredba (EZ) br. 2006/2004 nije dovoljna za učinkovito rješavanje izazova provedbe na jedinstvenom tržištu, a posebno na jedinstvenom digitalnom tržištu. Izvješće Komisije pokazuje da je postojeću Uredbu potrebno zamijeniti kako bi se odgovorilo na izazove digitalnog gospodarstva i razvoja prekogranične trgovine na malo u EU-u.

_________________

_________________

58 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.)

58 Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.)

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 6. svibnja 2015. kao jedan od prioriteta utvrđena je potreba za jačanjem povjerenja potrošača s pomoću brže, lakše i dosljednije provedbe pravila o zaštiti potrošača. Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 28. listopada 2015. ponovno je istaknuto da bi provedbu zakonodavstva Unije o zaštiti potrošača trebalo dodatno ojačati Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača,

(2)  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 6. svibnja 2015. kao jedan od prioriteta utvrđena je potreba za jačanjem povjerenja potrošača s pomoću brže i dosljednije provedbe pravila o zaštiti potrošača. Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta koju je Komisija donijela 28. listopada 2015. ponovno je istaknuto da bi provedbu zakonodavstva Unije o zaštiti potrošača trebalo dodatno ojačati Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zbog neučinkovite provedbe u slučajevima prekograničnih povreda, posebno u digitalnom okruženju, trgovcima je omogućeno da premještanjem unutar Unije izbjegnu provedbu zakona, što dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja za trgovce koji poštuju zakone i posluju na domaćem tržištu ili prekogranično, čime se izravno šteti potrošačima i potkopava povjerenje potrošača u prekogranične transakcije i jedinstveno tržište. Stoga je viša razina usklađenosti kojom se među nadležnim javnim provedbenim tijelima utvrđuje djelotvorna i učinkovita suradnja u provedbi neophodna za prepoznavanje, istraživanje i nalog o prestanku povreda unutar Unije i raširenih povreda.

(3)  Zbog neučinkovite provedbe u slučajevima prekograničnih povreda, posebno u digitalnom okruženju, trgovcima je omogućeno da premještanjem unutar Unije izbjegnu provedbu zakona, što dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja za trgovce koji poštuju zakone i posluju (na internetu ili izvan njega) na domaćem tržištu ili prekogranično, čime se izravno i u velikoj mjeri šteti jedinstvenom tržištu i potrošačima te potkopava povjerenje potrošača u prekogranične transakcije i jedinstveno tržište. Stoga je viša razina usklađenosti kojom se među nadležnim javnim provedbenim tijelima utvrđuje djelotvorna i učinkovita suradnja u provedbi neophodna za prepoznavanje, istraživanje i nalog o prestanku povreda unutar Unije te za pružanje učinkovitog i proporcionalnog odgovora na raširene povrede s dimenzijom Unije koje u velikoj mjeri štete potrošačima i jedinstvenom tržištu.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Potrebno je uvesti rok zastare kako bi se osigurala pravna sigurnost i učinkovitost provedbenih mjera povezanih s prestalim prekograničnim povredama. To će uključivati određivanje preciznog razdoblja unutar kojega bi pri provedbi pravila kojima se uređuju prekogranične povrede nadležna tijela trebala moći nametati sankcije, nalagati isplatu naknade potrošačima ili povrat dobitaka ostvarenih kao posljedica povrede.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Nadležna tijela trebala bi imati skup minimalnih ovlasti za istraživanje i provedbu kako bi učinkovito provodila ovu Uredbu, uzajamno surađivala i odvratila trgovce od povreda unutar Unije i raširenih povreda. Te bi ovlasti trebale biti dostatne za rješavanje izazova u provedbi u okviru e-trgovine i digitalnog okruženja u kojima posebno zabrinjavaju mogućnosti da trgovac lako sakrije ili promijeni svoj identitet. Tim bi ovlastima trebalo osigurati valjanu razmjenu dokaza među nadležnim tijelima radi postizanja učinkovite provedbe na jednakoj razini u svim državama članicama.

(6)  Nadležna tijela trebala bi imati skup minimalnih ovlasti za istraživanje i provedbu kako bi učinkovito provodila ovu Uredbu, uzajamno osiguravala učinkovitu i pravno utemeljenu prekograničnu suradnju i odvratila trgovce od povreda unutar Unije i raširenih povreda. Te bi ovlasti trebale biti uravnotežene, primjerene i dostatne za rješavanje izazova u provedbi u okviru e-trgovine i digitalnog okruženja u kojima posebno zabrinjavaju mogućnosti da trgovac lako sakrije ili promijeni svoj identitet. Tim bi ovlastima trebalo osigurati valjanu razmjenu informacija i dokaza među nadležnim tijelima radi postizanja učinkovite provedbe na jednakoj razini u svim državama članicama.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Države članice mogu odabrati hoće li nadležna tijela te ovlasti izvršavati izravno na temelju vlastite nadležnosti ili podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima. Odaberu li države članice da nadležna tijela svoje ovlasti izvršavaju podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima, države članice trebale bi osigurati učinkovito i pravovremeno izvršavanje tih ovlasti te se pobrinuti da troškovi njihova izvršavanja budu proporcionalni i ne ometaju primjenu ove Uredbe.

(7)  Ova Uredba ne utječe na slobodu država članica da odaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim. Države članice mogu odabrati hoće li nadležna tijela te ovlasti izvršavati izravno na temelju vlastite nadležnosti ili podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima. Odaberu li države članice da nadležna tijela svoje ovlasti izvršavaju podnošenjem zahtjeva nadležnim sudovima, države članice trebale bi osigurati učinkovito i pravovremeno izvršavanje tih ovlasti te se pobrinuti da troškovi njihova izvršavanja budu proporcionalni i ne ometaju primjenu ove Uredbe.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti samostalno otvarati istrage, ako za povrede unutar Unije ili raširene povrede saznaju na neki drugi način osim prigovora potrošača. To je naročito potrebno kako bi se osigurala učinkovita suradnja među nadležnim tijelima kada rješavaju problem raširenih povreda.

(9)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti samostalno otvarati istrage, ako za povrede unutar Unije ili raširene povrede saznaju na neki drugi način osim prigovora potrošača. To je naročito potrebno kako bi se osigurala učinkovita suradnja među nadležnim tijelima kada rješavaju problem raširenih povreda i kako bi se poduprle nacionalne jurisdikcije pri provedbi Uredbe Vijeća br. 44/20011a.

 

 

_________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 12, 16.1.2001, str. 1.).

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nadležna tijela trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podatcima i informacijama kako bi utvrdila je li došlo do povrede unutar Unije ili do raširene povrede, a posebno kako bi odredila odgovornog trgovca, bez obzira na to tko je u posjedu tih dokaza, informacija ili podataka, gdje se nalaze i u kojem su obliku. Nadležna tijela trebala bi moći izravno zahtijevati da treće osobe u digitalnom vrijednosnom lancu dostave sve potrebne dokaze, podatke i informacije.

(10)  Nadležna tijela trebala bi imati pristup svim potrebnim dokazima, podatcima i informacijama kako bi utvrdila je li došlo do povrede unutar Unije ili do raširene povrede, a posebno kako bi odredila odgovornog trgovca, bez obzira na to tko je u posjedu tih dokaza, informacija ili podataka, gdje se nalaze i u kojem su obliku. Nadležna tijela trebala bi moći izravno zahtijevati da treće osobe u digitalnom vrijednosnom lancu, uključujući one koje se nalaze u zemljama koje nisu članice EU-a, dostave sve potrebne dokaze, podatke i informacije; u digitalnom okruženju posebnu pažnju treba posvetiti trgovcima i uslugama koji uzrokuju raširene povrede Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1c, i koji bi mogli opravdati zajedničko djelovanje iz članka 21.

 

_________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti provoditi nužne inspekcije na licu mjesta i trebala bi imati ovlasti za ulazak u sve poslovne prostore, prijevozna sredstva ili na posjede koje trgovac upotrebljava u vezi sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U digitalnom okruženju posebno, nadležna tijela trebala bi moći brzo i učinkovito zaustaviti povrede, osobito kad trgovac koji prodaje robu ili usluge skriva svoj identitet ili se premješta unutar Unije ili u neku treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kad postoji rizik da će potrošačima biti nanesena ozbiljna i nepopravljiva šteta, nadležna tijela trebala bi moći donositi privremene mjere radi sprječavanja štete ili njezina smanjenja, uključujući, prema potrebi, suspenziju web-mjesta, domene ili sličnog digitalnog mjesta, usluge ili sličnog računa. Nadalje, nadležna tijela trebala bi imati ovlast ukinuti web-mjesto, domenu ili slično digitalno mjesto, uslugu ili sličan račun, ili treću osobu koja je pružatelj usluga navesti da to učini.

(12)  U digitalnom okruženju posebno, nadležna tijela trebala bi moći poduzimati učinkovite i transparentne mjere da zaustave povrede, osobito kad trgovac koji prodaje robu ili usluge skriva svoj identitet ili se premješta unutar Unije ili u neku treću zemlju kako bi izbjegao provedbu. U slučajevima kad postoji rizik da će potrošačima biti nanesena ozbiljna i nepopravljiva šteta, nadležna tijela trebala bi moći donositi privremene mjere radi sprječavanja štete ili njezina smanjenja, uključujući, prema potrebi, tražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju (hosting) uklanjanje sadržaja, suspenziju web-mjesta, usluge ili računa, ili tražiti od registra za domene ili registrara privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje. Nadalje, nadležna tijela trebala bi imati ovlast od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju tražiti da zatvore web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio ili tražiti od registra ili registrara da u cijelosti izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene. Međutim, mjere za uklanjanje sadržaja mogu negativno utjecati na slobodu govora i informiranja te biti neučinkovite, s obzirom na to da se u digitalnom okruženju koje se brzo mijenja sadržaj ponovno pojavljuje jednakom brzinom kao što se i uklanja. Stoga, mjere poduzete za ograničavanje internetske distribucije sadržaja

ili njegova stavljanja na raspolaganje javnosti na neki drugi način uvijek trebaju biti u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, ograničene na ono što je neophodno i proporcionalno te se izvršavati na temelju prethodnog sudskog odobrenja.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Svrha ove Uredbe uspješno je stati na kraj povredama te spriječiti i platiti naknadu za štetu nastalu potrošačima. Stoga sve provedbene mjere treba usmjeriti na izvor povreda, a ne na oblik u kojem se one pojavljuju, dok bi se mjere koje se odnose na ime domene trebalo primjenjivati samo u krajnjoj nuždi, u slučajevima kada uklanjanje sadržaja nije bilo uspješno.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi unaprijediti djelotvornost i učinkovitost mehanizma uzajamne pomoći. Zatražene informacije trebalo bi dostaviti na vrijeme te bi i potrebne provedbene mjere trebalo donijeti na vrijeme. Komisija bi stoga putem provedbenih mjera trebala utvrditi obvezujuće rokove unutar kojih će nadležna tijela odgovarati na zahtjeve za informacije i provedbu, te pojasniti postupovne i druge aspekte obrade zahtjeva za informacije i provedbu,

(15)  Trebalo bi unaprijediti djelotvornost i učinkovitost mehanizma uzajamne pomoći. Zatražene informacije trebalo bi dostaviti na vrijeme, u jasno utvrđenim rokovima, te bi i potrebne provedbene mjere trebalo donijeti na vrijeme i na transparentan način. Komisija bi stoga putem provedbenih mjera trebala utvrditi jasne i obvezujuće rokove unutar kojih će nadležna tijela odgovarati na zahtjeve za informacije i provedbu, te pojasniti postupovne i druge aspekte obrade zahtjeva za informacije i provedbu,

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Koordinirano ispitivanje web-mjesta za e-trgovinu („čišćenja”) još je jedan oblik koordinacije provedbe koji se pokazao učinkovitim alatom protiv povreda koji bi ubuduće trebalo zadržati i pojačati.

(18)  Koordinirano ispitivanje web-mjesta za e-trgovinu („čišćenja”) još je jedan oblik koordinacije provedbe koji se pokazao učinkovitim alatom protiv povreda koji bi ubuduće trebalo zadržati i pojačati, uključujući proširenjem njegove primjene na sektor trgovine izvan interneta.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Raširene povrede s dimenzijom Unije mogu prouzročiti štetu velikih razmjera za većinu potrošača u Uniji. Stoga je za njih potreban poseban koordinacijski postupak na razini Unije koji obvezno koordinira Komisija. Kako bi se osigurali pravovremeno, usklađeno i učinkovito pokretanje postupka i ujednačena provjera uvjeta, Komisija bi trebala biti zadužena da provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka. Dokazi i informacije prikupljeni tijekom zajedničkog djelovanja trebali bi se neometano upotrebljavati u nacionalnim postupcima, kad je to potrebno,

(19)  U slučaju raširenih povreda s dimenzijom Unije koje mogu prouzročiti štetu kolektivnim interesima potrošača u većini država članica, Komisija treba pokrenuti koordinacijski postupak na razini Unije te upravljati njime. Kako bi se osigurala postupovna usklađenost, Komisija bi trebala biti zadužena da provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka. Dokazi i informacije prikupljeni tijekom koordiniranog djelovanja trebali bi se neometano upotrebljavati u nacionalnim postupcima, kad je to potrebno,

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U kontekstu raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije, trebalo bi poštovati pravo predmetnih trgovaca na obranu. Za to je posebno potrebno trgovcu dati pravo da bude saslušan i da se tijekom postupka koristi jezikom koji odabere.

(20)  U kontekstu povreda, raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije trebalo bi poštovati pristup pravosuđu i pravo predmetnih trgovaca na obranu. Za to je, između ostalog, potrebno trgovcu dati pravo da bude saslušan i da se tijekom postupka koristi jezikom koji odabere.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Kako bi se osigurala analiza novosti u području provedbe zakona o zaštiti potrošača i unaprijedile suradničke mreže, Komisija treba redovito podnositi javna izvješća u kojima će biti sadržane statistike i ukratko navedena kretanja u području provedbe zakona o zaštiti potrošača, prikupljeni u okviru suradnje predviđene ovom Uredbom.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Podatci koji se odnose na prigovore potrošača mogu pomoći tvorcima politika na nacionalnoj razini i na razini Unije prilikom ocjenjivanja funkcioniranja potrošačkih tržišta i otkrivanja povreda. Radi olakšanja razmjene takvih podataka na razini Unije Komisija je donijela Preporuku o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača59. Tu bi Preporuku trebalo provesti kako bi se dokraja poduprla suradnja u provedbi i olakšalo otkrivanje povreda unutar Unije i raširenih povreda,

(25)  Podatci koji se odnose na prigovore potrošača mogu pomoći tvorcima politika na nacionalnoj razini i na razini Unije prilikom ocjenjivanja funkcioniranja potrošačkih tržišta i otkrivanja povreda ili opasnosti od povreda. Radi olakšanja razmjene takvih podataka na razini Unije Komisija je donijela Preporuku o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača59. Države članice trebale bi provesti tu Preporuku kako bi se dokraja poduprla i potakla prekogranična suradnja u provedbi i olakšalo otkrivanje povreda unutar Unije i raširenih povreda,

_________________

_________________

59 Preporuka Komisije o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača (2010/304/EU, SL L 136, 2.6. 2010., str. 1. – 31.).

59 Preporuka Komisije o primjeni usklađene metodologije za razvrstavanje prigovora i upita potrošača (2010/304/EU, SL L 136, 2.6. 2010., str. 1. – 31.).

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Europski postupak za sporove male vrijednosti trebalo bi promicati kao alternativu postupcima koji već postoje u zakonodavstvima država članica. Presuda u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti priznata je i provediva u svim drugim državama članicama, pri čemu nije potrebno proglasiti izvršivost. Taj postupak omogućuje jeftin i jednostavan način za podnošenje prekograničnog tužbenog zahtjeva u građanskim i trgovačkim stvarima.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela. Kad nadležna tijela izvršavaju svoje minimalne ovlasti utvrđene ovom Uredbom trebala bi postići odgovarajuću ravnotežu između interesa zaštićenih temeljnim pravima, kao što su visoka razina zaštite potrošača, sloboda poslovanja i sloboda informiranja.

(35)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela. Kad nadležna tijela izvršavaju svoje minimalne ovlasti utvrđene ovom Uredbom trebala bi jamčiti poštovanje načela proporcionalnosti i postići odgovarajuću ravnotežu između interesa zaštićenih temeljnim pravima, kao što su visoka razina zaštite potrošača, sloboda poslovanja, sloboda izražavanja i sloboda informiranja.

_________________

_________________

67 SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

67 SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35.a)  Ovu Uredbu treba tumačiti i primjenjivati uz potpuno poštovanje pravila Unije o zaštiti i obradi osobnih podataka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost pokretanja privatnih postupaka provedbe ni postupaka za naknadu štete prema nacionalnom pravu.

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.b  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „šteta nanesena kolektivnim interesima potrošača” znači stvarna ili potencijalna šteta interesima određenog broja potrošača zahvaćenih povredama unutar Unije ili raširenim povredama; pri čemu se posebno pretpostavlja da je povredom šteta, potencijalno ili stvarno, nanesena ili se nanosi ili će vjerojatno biti nanesena znatnom broju potrošača u sličnoj situaciji.

(i)  „šteta nanesena kolektivnim interesima potrošača” znači stvarna ili potencijalna šteta interesima razumnog broja potrošača zahvaćenih povredama unutar Unije ili raširenim povredama; pri čemu se posebno pretpostavlja da je povredom šteta, potencijalno ili stvarno, nanesena ili se nanosi ili će vjerojatno biti nanesena razumnom broju potrošača u sličnoj situaciji.

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela mogu istražiti povrede iz članka 2. i trgovcima zabraniti da se u njih ubuduće upuštaju. Nadležna tijela mogu za te povrede odrediti sankcije u roku od pet godina od prestanka povrede.

1.  Nadležna tijela mogu istražiti povrede iz članka 2. i trgovcima zabraniti da se u njih ubuduće upuštaju. Nadležna tijela mogu koristiti ovlasti iz članka 8. stavka 2. točaka (m), (n) i (o) u razdoblju od pet godina od prestanka povrede.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zastara za određivanje sankcija počinje teći na dan prestanka povrede.

2.  Zastara za izvršavanje ovlasti iz stavka 1.počinje teći na dan prestanka povrede.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svakom mjerom koju nadležno tijelo poduzme u svrhu postupka istrage ili provedbe u vezi s povredom obustavlja se rok zastare za određivanja sankcija sve do donošenja konačne odluke o predmetu. Rok zastare za izricanje kazni ostaje obustavljen sve dok je odluka, nalog ili neko drugo djelovanje nadležnog tijela predmet postupka koji je u tijeku pred sudom.

3.  Svakom mjerom koju nadležno tijelo poduzme u svrhu postupka istrage ili provedbe u vezi s povredom obustavlja se rok zastare za izvršavanje ovlasti iz stavka 1. sve do donošenja konačne odluke o predmetu. Rok zastare za izvršavanje ovlasti iz stavka 1. ostaje obustavljen sve dok je odluka, nalog ili neko drugo djelovanje nadležnog tijela predmet postupka koji je u tijeku pred sudom.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu imaju odgovarajuća sredstva potrebna za primjenu ove Uredbe i učinkovitu primjenu svojih ovlasti u skladu s člankom 8., uključujući dovoljna proračunska sredstva, stručna znanja, postupke i ostala rješenja.

5.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i jedinstveni uredi za vezu imaju sredstva potrebna i dovoljna za primjenu ove Uredbe i učinkovitu primjenu svojih ovlasti u skladu s člankom 8., uključujući dovoljna proračunska sredstva, stručna znanja, postupke i ostala rješenja.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sva nadležna tijela imaju ovlasti za istragu i provedbu koje su potrebne za primjenu ove Uredbe, a izvršavaju ih u skladu s nacionalnim pravom.

1.  Sva nadležna tijela imaju ovlasti za istragu i provedbu te sredstva potrebne za primjenu ove Uredbe, a izvršavaju ih u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sva nadležna tijela imaju barem sljedeće ovlasti i izvršavaju ih u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 9.:

2.  Sva nadležna tijela imaju barem sljedeće ovlasti i izvršavaju ih u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 9. u svrhu obavljanja zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom:

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zatražiti dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih fizičkih ili pravnih osoba, uključujući banke, pružatelje internetskih usluga, registre za domene i pružatelje usluga smještaja na poslužitelju (hosting) , između ostalog, radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(b)  zatražiti, u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka i uz puno poštovanje prva na privatnost i zaštitu podataka sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih fizičkih ili pravnih osoba, uključujući banke, pružatelje internetskih usluga, pružatelje platnih usluga, registre za domene i pružatelje usluga smještaja na poslužitelju (hosting), između ostalog, radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta, pod uvjetom da su te informacije, podaci ili dokumenti relevantni za istragu;

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zatražiti dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih javnih tijela, tijela ili agencija u državama članicama nadležnog tijela, između ostalog, radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta;

(c)  zatražiti dostavljanje svih relevantnih informacija, podataka ili dokumenata u bilo kojem formatu ili obliku te bez obzira na medij ili mjesto na kojemu su pohranjeni od svih javnih tijela, tijela ili agencija u državama članicama nadležnog tijela radi utvrđivanja i praćenja financijskih i podatkovnih tokova ili provjeru identiteta osoba uključenih u financijske i podatkovne tokove, informacije o bankovnim računima i vlasništvu web-mjesta, pod uvjetom da su te informacije, podaci ili dokumenti relevantni za istragu;

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  donositi privremene mjere kako bi se spriječio rizik od ozbiljne i nepopravljive štete za potrošače, odnosno privremenog ukidanja web-mjesta, domene ili sličnog digitalnog mjesta, usluge ili računa;

(g)  donositi privremene mjere kako bi se spriječio rizik od ozbiljne i nepopravljive štete za potrošače, odnosno mjere kojima će od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju (hosting) zahtijevati privremeno ukidanje web-mjesta, usluge ili računa, ili tražiti od registra za domene ili registrara privremeno blokiranje potpuno kvalificiranog naziva domene na određeno razdoblje, pod uvjetom da su sve mjere koje se poduzmu za ograničavanje internetske distribucije sadržaja li njegova stavljanja na raspolaganje javnosti na neki drugi način usklađene s Poveljom europske unije o temeljnim pravima i ograničene na ono što je neophodno i proporcionalno;

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  zatvoriti web-mjesto, domenu ili slično digitalno mjesto, uslugu ili račun ili njegov dio, uključujući zahtijevanjem provedbe takvih mjera od treće strane ili drugog javnog tijela,

(l)  ako trgovac u razumnom roku na učinkovit način ne reagira na pismeni zahtjev za prestanak povrede koji podnesu nadležna tijela, narediti pružatelju usluga smještaja na poslužitelju da zatvori web-mjesto, uslugu ili račun ili njihov dio, ili narediti registru ili registraru da u cijelosti izbriše potpuno kvalificirani naziv domene i da dopusti predmetnom nadležnom tijelu da je registrira; zatvoriti web-mjesto, domenu ili slično digitalno mjesto, uslugu ili račun ili njegov dio, pod uvjetom da su mjere poduzete za ograničavanje internetske distribucije sadržaja ili njegova stavljanja na raspolaganje javnosti na neki drugi način u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, ograničene na ono što je neophodno i proporcionalno te da se izvršavaju na temelju prethodnog sudskog odobrenja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela izvršavaju ovlasti utvrđene u članku 8. u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom:

1.  Nadležna tijela izvršavaju ovlasti utvrđene u članku 8. u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom te u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima:

Amandman     38

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se navode uvjeti za provedbu i izvršavanje minimalnih ovlasti nadležnih tijela iz članka 8. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Zaštita osobnih podataka

 

Ova se Uredba primjenjuje u potpunosti u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka utvrđenima u Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća1a 95/46/EZ i Uredbi(EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

___________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman     40

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo primatelj zahtjeva, na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, dostavlja sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje je li došlo do povrede unutar Unije te za prekid te povrede. Tijelo primatelj zahtjeva bez odgode obavješćuje Komisiju o zahtjevu za informacije i dostavlja svoj odgovor.

1.  Tijelo primatelj zahtjeva, na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, dostavlja tijelu podnositelju zahtjeva bez odgode i najkasnije u roku od 14 dana, sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje je li došlo do povrede unutar Unije te za prekid te povrede. Tijelo primatelj zahtjeva bez odgode obavješćuje Komisiju o zahtjevu za informacije i dostavlja svoj odgovor.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi prekinula ili zabranila povrede unutar Unije, uključujući određivanje sankcija i nalaganje ili omogućivanje plaćanje naknade potrošačima za štetu prouzročenu povredom.

1.  Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva bez nepotrebna odgađanja poduzima sve potrebne provedbene mjere kako bi prekinula ili zabranila povrede unutar Unije, uključujući određivanje sankcija i nalaganje ili omogućivanje plaćanje naknade potrošačima za štetu prouzročenu povredom.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U zahtjevima za uzajamnu pomoć, tijelo podnositelj zahtjeva osigurava dostatnu količinu informacija kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjenje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

1.  U zahtjevima za uzajamnu pomoć, tijelo podnositelj zahtjeva osigurava sve relevantne informacije kako bi tijelu primatelju zahtjeva omogućilo ispunjenje zahtjeva, uključujući sve potrebne dokaze koje je moguće pribaviti samo u državi članici tijela podnositelja zahtjeva.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  po njegovu mišljenju, tijelo podnositelj zahtjeva nije dostavilo dostatne informacije u skladu s člankom 12. stavkom 1.

(c)  po njegovu mišljenju, tijelo podnositelj zahtjeva nije dostavilo sve relevantne informacije u skladu s člankom 12. stavkom 1.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., predmetna nadležna tijela mogu odlučiti objaviti svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije i zatražiti stavove drugih predmetnih strana.

4.  Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., predmetna nadležna tijela mogu odlučiti objaviti svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije i zatražiti stavove drugih predmetnih strana, uključujući udruge potrošača i organizacije trgovaca.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako trgovac predloži preuzimanje obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili, ako je to prikladnije, na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana te provjerila jesu li obveze dostatne za prekid povreda i plaćanje naknade potrošačima.

2.  Ako trgovac predloži preuzimanje obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili, ako je to prikladnije, na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana te provjerila jesu li obveze dostatne za prekid povreda i plaćanje naknade potrošačima. Nadležna tijela mogu se također savjetovati s udrugama potrošača i organizacijama trgovaca.

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predmetna nadležna tijela mogu imenovati jedno nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera u ime drugih nadležnih tijela radi prekida ili zabrane raširenih povreda, osiguranja plaćanja naknade potrošačima ili određivanja sankcija. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje mjera za provedbu nadležna tijela u obzir uzimaju lokaciju predmetnog trgovca. Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača svake države članice kao da su oni potrošači iz njegove države članice.

3.  Predmetna nadležna tijela mogu imenovati jedno nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera u ime drugih nadležnih tijela radi prekida ili zabrane raširenih povreda, osiguranja plaćanja naknade potrošačima ili određivanja sankcija. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje mjera za provedbu nadležna tijela u obzir uzimaju lokaciju predmetne povrede. Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje provedbenih mjera imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača svake države članice kao da su oni potrošači iz njegove države članice.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela mogu odlučiti istodobno poduzeti provedbene mjere u svim ili nekim državama članicama na koje se raširene povrede odnose. U takvom slučaju nadležna tijela osiguravaju istodobno pokretanje tih mjera za provedbu u svim predmetnim državama članicama.

4.  Nadležna tijela mogu odlučiti istodobno poduzeti odgovarajuće i učinkovite provedbene mjere u svim ili nekim državama članicama na koje se raširene povrede odnose. U takvom slučaju nadležna tijela osiguravaju istodobno pokretanje tih mjera za provedbu u svim predmetnim državama članicama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 19. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaključenje koordiniranog djelovanja

Prestanak koordiniranog djelovanja

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Daljnje informacije

 

Tijelo za koordinaciju bez odgode obavještava Komisiju i nadležna tijela predmetnih država članica u slučaju da ponovno dođe do povrede i da treba poduzeti daljnje mjere. U takvom se slučaju može primijeniti koordinirano djelovanje bez pokretanja novog postupka koordinacijskog djelovanja.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako postoji opravdana sumnja da je raširena povreda prouzročila, uzrokuje ili će vjerojatno prouzročiti štetu potrošačima u barem tri četvrtine država članica koje zajedno čine barem tri četvrtine stanovništva Unije („raširena povreda s dimenzijom Unije”), Komisija pokreće zajedničko djelovanje. U tu svrhu Komisija može zatražiti potrebne informacije ili dokumente od nadležnih tijela.

1.  Ako postoji opravdana sumnja da je raširena povreda prouzročila, uzrokuje ili će vjerojatno prouzročiti štetu potrošačima u većini država članica koje zajedno čine barem trećinu stanovništva Unije („raširena povreda s dimenzijom Unije”), Komisija pokreće zajedničko djelovanje kako bi surađivala s nadležnim tijelima država članica te im pomogla, a s ciljem zaštite interesa potrošača u Uniji ondje gdje se predloženo djelovanje ne može u dovoljnoj mjeri ostvariti u državama članicama te radi osiguravanja pravilne provedbe zakona Unije o zaštiti potrošača unutar Unije. U tu svrhu Komisija može zatražiti potrebne informacije ili dokumente od nadležnih tijela.

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležno tijelo može odbiti sudjelovanje u zajedničkom djelovanju zbog jednog od sljedećih razloga:

3.  Nadležno tijelo može odbiti sudjelovanje u zajedničkom djelovanju ako je u toj državi članici protiv istog trgovca već donesena pravomoćna presuda ili konačna upravna odluka u pogledu iste povrede. Ako nadležno tijelo odluči odbiti sudjelovanje u takvom djelovanju, mora navesti razloge koji su doveli do te odluke.

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u toj su državi članici već započeti sudski postupci u pogledu iste povrede protiv istog trgovca;

Briše se.

Amandman     53

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u toj je državi članici već donesena pravomoćna presuda ili konačna upravna odluka u pogledu iste povrede protiv istog trgovca.

Briše se.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon obavijesti o odluci o započinjanju zajedničkog djelovanja u skladu sa stavkom 2., ako nadležno tijelo odluči ne sudjelovati u zajedničkom djelovanju, ono bez odgode obavješćuje Komisiju i druga predmetna nadležna tijela o odluci, navodi svoje razloge u skladu sa stavkom 3. i dostavlja potrebnu popratnu dokumentaciju.

4.  Nakon obavijesti o odluci o započinjanju zajedničkog djelovanja u skladu sa stavkom 2., ako nadležno tijelo odluči ne sudjelovati u zajedničkom djelovanju, ono bez odgode obavješćuje Komisiju i druga predmetna nadležna tijela o odluci, pismeno navodi razloge donošenja te odluke u skladu sa stavkom 3. i dostavlja potrebnu popratnu dokumentaciju.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., nadležna tijela mogu odlučiti objaviti svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije ili prema potrebi zatražiti stavove drugih predmetnih strana.

3.  Prema potrebi i ne dovodeći u pitanje pravila o čuvanju profesionalne i poslovne tajne iz članka 41., nadležna tijela objavljuju svoje zajedničko stajalište ili njegove dijelove na svojim web-mjestima i web-mjestu Komisije ili prema potrebi zatražiti stavove drugih predmetnih strana, uključujući udruge potrošača i organizacije trgovaca.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako trgovac predloži obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana te provjerila jesu li obveze dostatne za prekid povreda i plaćanje naknade potrošačima.

2.  Ako trgovac predloži obveze, predmetna nadležna tijela mogu, prema potrebi, objaviti predložene obveze na svojim web-mjestima ili na web-mjestu Komisije kako bi omogućila preglede drugih predmetnih strana, uključujući udruge potrošača i organizacije trgovaca, te provjerila jesu li obveze dostatne za prekid povreda i plaćanje naknade potrošačima.

Amandman     57

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje mjera za provedbu imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača svake države članice kao da su oni potrošači iz njegove države članice. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje mjera za provedbu nadležna tijela u obzir uzimaju lokaciju predmetnog trgovca.

2.  Nakon što su nadležno tijelo za poduzimanje mjera za provedbu imenovala druga predmetna nadležna tijela, ono postaje nadležno za djelovanje u ime potrošača svake države članice kao da su oni potrošači iz njegove države članice. Pri imenovanju nadležnog tijela za poduzimanje mjera za provedbu nadležna tijela u obzir uzimaju lokaciju predmetne povrede i istodobno dosljedno vode računa o zaštiti interesa potrošača.

Amandman     58

Prijedlog uredbe

Članak 34.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 34.a

 

Drugi postupci mehanizma upozoravanja

 

1.   Ako se laboratorijskim ispitivanjima ili tehničkim procjenama ne potvrde faktori zbog kojih je podneseno upozorenje, nadležna tijela ili Komisija, ovisno o slučaju, bez odgode moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se riješio problem i ponovno uspostavila ravnoteža na unutarnjem tržištu i/ili na tržištu u sektoru u kojem trgovac posluje da bi se zaštitilo trgovca te izbjeglo nanošenje štete njegovim interesima.

 

 

S tim u vezi nadležna tijela ili Komisija, ovisno o slučaju, obavješćuju potrošače što je prije moguće nakon upozorenja za koje se utvrdi da je lažno.

 

2.   Ako se u tom kontekstu našteti interesima trgovca, nadležna tijela ili Komisija, ovisno o slučaju, poduzimaju mjere za plaćanje naknade tom trgovcu.

 

3.   Mjerama koje se u tom smislu poduzimaju trgovcu bi se u prvom redu trebala vratiti vjerodostojnost na tržištu na kojem posluje (ili više njih) i/ili, ovisno o slučaju, na unutarnjem tržištu.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Imenovana tijela i europski potrošački centri sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 34. Države članice imenuju udruge potrošača i udruženja za zaštitu potrošača te druge subjekte, kao što su udruženja trgovaca, s odgovarajućim stručnim znanjem i opravdanim interesom za zaštitu potrošača koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o tim subjektima.

1.  Imenovana tijela i europski potrošački centri, na nacionalnoj razini i na razini Unije, sudjeluju u mehanizmu upozoravanja iz članka 34. Države članice imenuju udruge potrošača i udruženja za zaštitu potrošača te druge subjekte, kao što su udruženja trgovaca, s odgovarajućim stručnim znanjem i opravdanim interesom za zaštitu potrošača koji sudjeluju u mehanizmu upozoravanja. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o tim subjektima.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Vanjska upozorenja dostavljaju se samo „u informativne svrhe”. Nadležna tijela nisu obvezna pokrenuti postupak ili poduzeti bilo kakvu radnju kao odgovor na upozorenja i informacije koje su dostavili ti subjekti. Subjekti koji dostavljaju vanjska upozorenja osiguravaju da su dostavljene informacije ispravne, ažurne i točne te bez odgode ispravljaju pružene informacije ili ih, prema potrebi, povlače. U tu svrhu oni imaju pristup informacijama koje su dostavili te koje podliježu ograničenjima iz članaka 41. i 43.

4.  Vanjska upozorenja dostavljaju se uglavnom „u informativne svrhe” i od nadležnih tijela zahtijevaju da provjere njihovu utemeljenost na opravdanoj sumnji u skladu s člankom 34. stavkom 1.

Nadležna tijela nisu obvezna poduzeti provedbene mjere ili bilo koju drugu radnju kao odgovor na informacije koje su dostavili ti subjekti koji dostavljaju vanjska upozorenja kako je predviđeno u članku 35. stavku 3. Subjekti koji dostavljaju vanjska upozorenja osiguravaju da su dostavljene informacije ispravne, ažurne i točne te bez odgode ispravljaju sve pogreške u pruženim informacijama ili prema potrebi te informacije povlače. U tu svrhu oni imaju pristup informacijama koje su dostavili te koje podliježu ograničenjima iz članaka 41. i 43. Njih se također obavješćuje o svim daljnjim mjerama koje je poduzelo predmetno nadležno tijelo u vezi s vanjskim upozorenjima ili o izostanku mjera, uz navođenje razloga zbog kojih nije došlo do poduzimanja mjera u vezi s upozorenjem. U obavijesti nadležnog tijela o poduzetim mjerama ili izostanku tog djelovanja mora se poštovati potreba očuvanja povjerljivosti istrage.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Kad je to potrebno, subjekti iz stavaka 1. i 2. moraju se konzultirati i njihovo se stajalište mora uzeti u obzir pri prioritizaciji provedbenih mjera.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti u pogledu imenovanja i sudjelovanja drugih subjekata u mehanizmu upozoravanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuju pojedinosti u pogledu imenovanja i sudjelovanja organizacija i udruga potrošača te udruženja trgovaca u mehanizmu upozoravanja i načini obavješćivanja o svim daljnjim mjerama poduzetima u vezi s vanjskim upozorenjima ili o izostanku tih mjera. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Neovisno o stavku 2. nadležna tijela mogu upotrijebiti i otkriti informacije nužne za:

3.  Neovisno o stavku 2. i uz puno poštovanje temeljnih prava potrošača, kao što su pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka kao i zakona Unije o zaštiti i obradi osobnih podataka, nadležna tijela mogu upotrijebiti i otkriti informacije nužne za:

Amandman     64

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  javni interes, kao što su javna sigurnost, zaštita potrošača, javno zdravlje i zaštita okoliša,

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dokazi, dokumenti, informacije, objašnjenja i nalazi istraga do kojih je došlo nadležno tijelo u jednoj državi članici u skladu s člankom 8. mogu se upotrijebiti u postupcima koje su pri primjeni ove Uredbe započela nadležna tijela u drugim državama članicama bez dodatnih službenih zahtjeva.

2.  Dokazi, dokumenti, informacije, objašnjenja i nalazi istraga do kojih je došlo nadležno tijelo u jednoj državi članici u skladu s člankom 8. mogu se upotrijebiti u postupcima koje su pri primjeni ove Uredbe započela nadležna tijela u drugim državama članicama bez dodatnih službenih zahtjeva, pod uvjetom da se u potpunosti poštuju temeljna prva potrošača.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [xx. xx. 20xx. najkasnije, ne kasnije od sedam dana od početka njezine primjene], Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe.

Do [xx. xx. 20xx. najkasnije, ne kasnije od pet godina od početka njezine primjene], Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe.

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće sadržava evaluaciju primjene ove Uredbe, uključujući procjenu djelotvornosti provedbe zakona kojima se štite interesi potrošača u okviru ove Uredbe i ispitivanje, između ostaloga, razvoja usklađenosti trgovaca sa zakonima kojima se štite interesi potrošača na ključnim potrošačkim tržištima na kojima se odvija prekogranična trgovina.

Izvješće sadržava evaluaciju primjene ove Uredbe, uključujući procjenu djelotvornosti provedbe zakona kojima se štite interesi potrošača u okviru ove Uredbe i ispitivanje, između ostaloga, razvoja usklađenosti trgovaca sa zakonima kojima se štite interesi potrošača na ključnim potrošačkim tržištima na kojima se odvija prekogranična trgovina. Komisija posebice procjenjuje učinkovitost sljedećeg:

Amandman     68

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  ovlasti iz članka 8.;

Amandman     69

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  praga postavljenog za raširene povrede s dimenzijom Unije;

Amandman     70

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c)  sustava za razmjenu informacija o povredama iz članka 43.

Amandman     71

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

To izvješće po potrebi prate zakonodavni prijedlozi.

Amandman     72

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Najkasnije ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] i svake dvije godine nakon toga, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće koje sadrži:

 

(a)   pregled informacija, kretanja u području provedbe zakona o zaštiti potrošača i razmijenjenih statističkih podataka u okviru nadzornog mehanizma uspostavljenog u skladu s člankom 33., uključujući objavljena upozorenja i daljnje mjere poduzete u vezi s vanjskim upozorenjima;

 

(b)   pregled raširenih povreda i raširenih povreda s dimenzijom Unije, uz navođenje koordiniranih mjera poduzetih na temelju članka 16., provedbenih mjera poduzetih na temelju članka 18., zajedničkog djelovanja pokrenutog na temelju članka 21. i obveza koje su preuzeli trgovci prekršitelji, kao i njihovih rezultata i provedbenih mjera poduzetih u skladu s člankom 25.

 

Izvješće mora biti javno dostupno te će, po potrebi, uključivati i daljnje zakonodavne ili nezakonodavne prijedloge u cilju prilagodbe postojećeg zakonodavstva razvoju novih tehnologija ili pojavama do kojih u budućnosti može doći u digitalnom okruženju.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.a  Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str. 11.).

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.b  Uredba (EZ) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.c  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.d  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

Amandman     77

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.e  Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu.

Amandman     78

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 2006/2004

Prilog – točka 24.f (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

24.f  Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP)

Referentni dokumenti

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

9.6.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Razmatranje u odboru

31.1.2017

 

 

 

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pál Csáky


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

Referentni dokumenti

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

3

Datum podnošenja

27.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena