Eljárás : 2016/0148(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0077/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0077/2017

Viták :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0426

JELENTÉS     ***I
PDF 1315kWORD 202k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Olga Sehnalová

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0283),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0194/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a bolgár parlament, a cseh képviselőház, az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0077/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Unió fogyasztóvédelmi politikájára az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja, 12. cikke, 114. cikkének (3) bekezdése és 169. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke irányadók.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  Az EUMSZ 169. cikke rögzíti, hogy az Unió fogyasztóvédelmi politikájának elő kell mozdítania a fogyasztói érdekek érvényesülését és biztosítania kell a fogyasztóvédelem magas szintjét. Ennek érdekében az Uniónak hozzá kell járulnia a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b)  Az EUMSZ igazgatási együttműködésről szóló 197. cikke elismeri, hogy az uniós jog tagállamok általi eredményes végrehajtása az Unió megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen, és meghatározza azokat a korlátokat, amelyek keretei között az Unió és a tagállamok e tekintetben felléphetnek.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 összehangolt szabályokat és eljárásokat állapít meg a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló együttműködésre. A 21a. cikk előírja a rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelését, és a Bizottság e cikknek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy a 2006/2004/EK rendelet nem elégséges az egységes piacból, és különösen az egységes digitális piacból származó végrehajtási kihívások hatékony kezeléséhez.

(1)  A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 összehangolt szabályokat és eljárásokat állapít meg a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló együttműködésre. A 2006/2004/EK rendelet 21a. cikke előírja a rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelését, és a Bizottság e cikknek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy a 2006/2004/EK rendelet nem elégséges az egységes piacból, és többek között az egységes digitális piacból származó végrehajtási kihívások hatékony kezeléséhez.

__________________

__________________

58 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A digitális egységes piaci stratégia, amelyet a Bizottság 2015. május 6-án fogadott el, egyik prioritásaként határozta meg a fogyasztói bizalom növelését a fogyasztóvédelmi szabályok gyorsabb, dinamikusabb és egységesebb végrehajtása révén. A Bizottság 2015. október 28-án elfogadott egységes piaci stratégiája megerősítette, hogy a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletben tovább kell erősíteni az uniós fogyasztóvédelmi szabályozást.

(2)  A digitális egységes piaci stratégia, amelyet a Bizottság 2015. május 6-án fogadott el, egyik prioritásaként határozta meg a fogyasztói bizalom növelését a fogyasztóvédelmi jogszabályok gyorsabb és egységesebb végrehajtása révén. A Bizottság 2015. október 28-án elfogadott egységes piaci stratégiája megerősítette, hogy a 2006/2004/EK rendelet reformja által tovább kell erősíteni a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ebből eredő alacsony hatékonyságú végrehajtás több országot érintő jogsértések esetében, különösen digitális környezetben, lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kibújjanak a végrehajtás alól azáltal, hogy az Unión belül áthelyezik székhelyüket, ami miatt a hazai vagy több országban tevékenykedő, jogkövető kereskedők számára torzul a verseny, ami közvetlen kárt okoz a fogyasztóknak és aláássa a több országot érintő tranzakciókba és az egységes piacba vetett bizalmukat. Ezért a végrehajtásért felelős állami hatóságok közötti eredményes és hatékony végrehajtási együttműködést megvalósító fokozottabb harmonizációra van szükség az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és megszüntetésük elrendeléséhez.

(3)  A határokon átnyúló jogsértések megakadályozását célzó jogszabályok alacsony hatékonyságú végrehajtása, többek között a digitális környezetben, lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az Unión belül áthelyezzék székhelyüket, ami miatt a hazai vagy több országban – akár online, akár offline – tevékenykedő, jogkövető kereskedők számára torzul a verseny, ami közvetlen és jelentős kárt okoz az egységes piacnak és a fogyasztóknak, valamint aláássa a több országot érintő tranzakciókba és az egységes piacba vetett bizalmukat. Ezért a végrehajtásért felelős állami hatóságok közötti eredményes és hatékony végrehajtási együttműködést biztosító fokozottabb harmonizációra van szükség a jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és megszüntetésük elrendeléséhez és kikényszerítéséhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozta a hatáskörrel rendelkező állami hatóságok hálózatát az Unióban. Eredményes koordinációra van szükség a hálózatban résztvevő hatáskörrel rendelkező, valamint az egyéb, tagállami szintű hatóságok között. Az összekötő hivatal koordinációs szerepét valamennyi tagállamban olyan hatáskörrel rendelkező hatóságra kell bízni, amely megfelelő jogosultságokkal és erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy betöltse ezt az alapvető szerepet a hatáskörrel rendelkező hatóságok hálózatában.

(4)  A 2006/2004/EK rendelet létrehozta a hatáskörrel rendelkező állami hatóságok hálózatát az Unióban. Eredményes koordinációra van szükség a hálózatban résztvevő hatáskörrel rendelkező, valamint az egyéb, tagállami szintű hatóságok között. Az összekötő hivatal koordinációs szerepét valamennyi tagállamban olyan állami hatóságra kell bízni, amely rendelkezik megfelelő jogosultságokkal és a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy betöltse ezt az alapvető szerepet.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fogyasztókat is védeni kell az olyan rövid ideig tartó Unión belüli vagy kiterjedt jogsértések ellen is, amelyek ugyan csak rövid ideig tartanak, ám előfordulhat, hogy káros hatásaik jóval a befejezésük időpontján túl is érzékelhetők. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az ilyen jövőbeli jogsértések kivizsgáláshoz és megszüntetésük elrendeléséhez szükséges jogkörökkel.

(5)  A fogyasztókat is védeni kell az olyan jogsértésekkel szemben is, amelyek ugyan csak rövid ideig tartanak, ám előfordulhat, hogy káros hatásaik jóval a befejezésük időpontján túl is érzékelhetők. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az ilyen jogsértések kivizsgáláshoz és megszüntetésük elrendeléséhez szükséges jogkörökkel a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A jogbiztonság és a határokon átnyúló megszűnt jogsértések elleni végrehajtási intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében, továbbá hogy megakadályozzák a fogyasztókkal és kereskedőkkel szembeni eltérő bánásmódot az egységes piacon, egy elévülési időt kell bevezetni. Ez azzal jár, hogy meg kell határozni egy egyértelmű időtartamot, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező hatóságok a határokon átnyúló jogsértésekre irányadó szabályok érvényesítése során szankciókat szabhatnak ki, elrendelhetik a fogyasztók kártalanítását, illetve elrendelhetik a jogsértés által szerzett haszon visszatérítését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az e rendelet tényleges végrehajtásához, az egymással való együttműködéshez és a kereskedők Unión belüli jogsértésektől és kiterjedt jogsértésektől való visszatartásához szükséges minimális vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E jogköröknek megfelelőeknek kell lenniük az e-kereskedelemből és a digitális környezetből fakadó végrehajtási kihívások kezeléséhez, amely környezetben különös aggodalomra ad okot, hogy a kereskedő könnyen elrejtőzhet vagy megváltoztathatja személyazonosságát. E jogköröknek ki kell terjedniük arra, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényesen kicserélhessék egymás között biztosítékaikat annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos szinten valósuljon meg az eredményes végrehajtás.

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az e rendelet végrehajtásához, az egymással való gyorsabb és hatékonyabb együttműködéshez és a kereskedők jogsértésektől való visszatartásához szükséges következetes vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E jogköröknek elégségesnek kell lenniük az e-kereskedelemből és a digitális környezetből fakadó végrehajtási kihívások hatékony kezeléséhez, valamint annak megakadályozásához, hogy a szabályokat nem betartó kereskedők kihasználják a végrehajtási rendszerben meglévő joghézagokat azzal, hogy olyan tagállamokba települnek át, amelyek hatáskörrel rendelkező hatóságai nincsenek felkészülve a jogellenes gyakorlatok kezelésére. E jogköröknek ki kell terjedniük arra, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényesen kicserélhessék egymás között információikat és bizonyítékaikat annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos szinten valósuljon meg az eredményes végrehajtás.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok dönthetnek arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok önállóan vagy az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják e jogosultságokat. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják hatásköreiket, a tagállamoknak biztosítaniuk kell e jogosultságok eredményes és időszerű végrehajthatóságát valamint azt, hogy a jogosultságok gyakorlásának költsége arányos legyen és ne akadályozza e rendelet alkalmazását.

(7)  Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon szabadságát, hogy megválasszák az általuk megfelelőnek ítélt végrehajtási rendszert. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározzák a jogkörök hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti legmegfelelőbb megosztását, feltéve, hogy minden jogsértés kezelésére hatékonyan gyakorolható valamennyi jogkör. A tagállamok számára lehetővé kell tenni annak eldöntését is, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok önállóan vagy más hatóságok segítségével, illetve az igazságügyi hatóságok felügyelete mellett, vagy az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják-e e jogköröket. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják jogköreiket, a tagállamoknak biztosítaniuk kell e jogkörök eredményes és időszerű gyakorolhatóságát valamint azt, hogy a jogosultságok gyakorlásának költsége arányos legyen és ne akadályozza e rendelet alkalmazását. A tagállamok az e rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban úgy is határozhatnak, hogy az e rendeletben előírt feladatok közül bizonyos feladatokat kijelölt szervekre ruháznak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük hivatalból történő vizsgálatindításra abban az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján szereznek tudomást Unión belüli jogsértésekről vagy kiterjedt jogsértésekről. Erre különösen a kiterjedt jogsértések elleni fellépések során a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti eredményes együttműködés biztosításához van szükség.

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük hivatalból történő vizsgálatindításra abban az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján szereznek tudomást Unión belüli jogsértésekről vagy kiterjedt jogsértésekről.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani minden, az Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés bekövetkeztének megállapításához és különösen a felelős kereskedő azonosításához szükséges bizonyítékhoz, adathoz és információhoz függetlenül attól, hogy ezek kinek a birtokában vannak, valamint hol és milyen formában lelhetőek fel. A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy közvetlenül előírják a digitális értékláncban elhelyezkedő harmadik felek számára valamennyi szükséges bizonyíték, adat és információ benyújtását.

(10)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani minden, a jogsértés bekövetkeztének megállapításához és különösen a felelős kereskedő azonosításához szükséges, a vizsgálat tárgyához tartozó bizonyítékhoz, adathoz és információhoz függetlenül attól, hogy a kérdéses bizonyíték, információ vagy adat kinek a birtokában van, valamint hol és milyen formában lelhető fel. A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy közvetlenül előírják a digitális értékláncban elhelyezkedő harmadik felek számára valamennyi szükséges bizonyíték, adat és információ benyújtását, azzal a feltétellel, hogy következetesen tiszteletben tartják a személyes adatok védelmének elveit.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy elvégezzék a szükséges helyszíni ellenőrzéseket, és jogosultnak kell lenniük arra, hogy belépjenek bármely helyiségbe, földterületre vagy járműbe, amelyet a kereskedő kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célra használ.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy az érintett kereskedő bármely képviselőjétől vagy személyzete bármely tagjától magyarázatot vagy a vizsgálat tárgyához kapcsolódó tényeket, információkat vagy dokumentumokat kérjenek, és rögzítsék az adott képviselők vagy a személyzet tagjai által adott válaszokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak képesnek kell lenniük a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzésére és az Unión belüli jogsértésekkel vagy kiterjedt jogsértésekkel – különösen az áruk vagy szolgáltatások beszerzése során vagy azt követően bekövetkezőkkel – kapcsolatos bizonyítékok beszerzésére. Ezért hatáskörük kell, hogy legyen próbavásárlások végzésére, illetve arra, hogy kilétüket eltitkolva vásároljanak árukat vagy szolgáltatásokat.

(11)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak képesnek kell lenniük a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályok betartásának ellenőrzésére és a jogsértésekkel – különösen az áruk vagy szolgáltatások beszerzése előtt, során vagy azt követően bekövetkezőkkel – kapcsolatos bizonyítékok beszerzésére. Ezért hatáskörrel kell rendelkezniük próbavásárlások végzésére, amennyiben a bizonyíték más eszközzel nem szerezhető meg, illetve arra, hogy kilétüket eltitkolva vásároljanak árukat vagy szolgáltatásokat.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen a digitális környezetben képesnek kell lenniük a jogsértések gyors és eredményes felszámolására, különösen ha az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő eltitkolja személyazonosságát, vagy a végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül az Unión belül vagy valamely harmadik országba. A fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük ideiglenes intézkedések elfogadására az ilyen kár megelőzése vagy csökkentése érdekében, ideértve a weboldal, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla felfüggesztését. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük továbbá arra, hogy honlapot, domaint vagy hasonló digitális oldalt, szolgáltatást vagy számlát megszüntessenek, vagy harmadik fél szolgáltatót erre kötelezzenek.

(12)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen a digitális környezetben képesnek kell lenniük a jogsértések gyors és eredményes felszámolására, különösen ha az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő eltitkolja személyazonosságát, vagy a végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül az Unión belül vagy valamely harmadik országba. A fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén, ha az ilyen kár megelőzésére vagy mérséklésére nincs más elérhető eszköz, a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük ideiglenes intézkedések elfogadására, különösen arra, hogy kötelezzék a tárhelyszolgáltatót arra, hogy távolítsa el a tartalmat vagy függessze fel a honlapot, szolgáltatást vagy felhasználói fiókot, vagy hogy kötelezzék a domainszolgáltatókat vagy -nyilvántartókat egy teljesen minősített domainnév meghatározott időre történő felfüggesztésére. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az ideiglenes intézkedések eredménytelensége esetére és csak végső eszközként hatáskörrel kell rendelkezniük továbbá arra is, hogy elrendeljék a tárhelyszolgáltató számára a tartalom eltávolítását vagy a honlap, szolgáltatás vagy felhasználói fiók vagy ezek egy része eltávolítását, illetve a domainszolgáltatók és -nyilvántartók számára egy teljesen minősített domainnév törlését, és az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság számára lehetővé tegyék annak nyilvántartásba vételét. Az alapvető jogokra gyakorolt lehetséges hatásukra figyelemmel az említett jogköröket az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban és bírói engedély alapján szabad gyakorolni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedőket kellő mértékben elriasszák jogsértések elkövetésétől vagy megismétlésétől, és hogy a kereskedők ne húzhassanak hasznot e jogsértésekből, a tagállamok által az uniós jogi előírásokkal összhangban elfogadott, a fogyasztók érdekeit védő szankciós szabályokat az Unión belüli jogsértésekre és a kiterjedt jogsértésekre is alkalmazni kell. Ugyanezen okokból a fogyasztóknak jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az ilyen jogsértésekből származó károkért,

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedőket kellő mértékben elriasszák jogsértések elkövetésétől vagy megismétlésétől, és hogy a kereskedők ne húzhassanak hasznot az ilyen jogsértésekből, a tagállamok által az uniós jogi előírásokkal összhangban elfogadott, a fogyasztók érdekeit védő szankciós szabályokat is be kell tartani és alkalmazni kell a jogsértésekre, figyelembe véve a jogsértésből eredő összes kárt is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A fogyasztók jogorvoslathoz való joga tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak olyan arányos, igazságos és ésszerű intézkedéseket kell választaniuk, amelyek megakadályozzák a jogsértéseket vagy azok ismétlődését, vagy csökkentik ezek bekövetkeztének esélyét, figyelembe véve különösen a fogyasztók számára várható előnyöket és az ezen intézkedések végrehajtásához várhatóan kapcsolódó ésszerű igazgatási költségeket. Amennyiben nem, vagy csak a felelős kereskedőnek okozott aránytalan költségek révén állapítható meg, hogy kik az érintett fogyasztók, a hatáskörrel rendelkező hatóság elrendelheti a jogsértés útján szerzett haszon kifizetését a költségvetés, vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt vagy a nemzeti jogszabályok szerinti kedvezményezett javára.

(14)  A fogyasztók jogorvoslathoz való joga tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak olyan hatékony intézkedéseket kell választaniuk, amelyek megakadályozzák a jogsértéseket vagy azok ismétlődését, vagy csökkentik ezek bekövetkeztének esélyét. A fogyasztók számára biztosítani kell az ilyen jogsértésekből eredő károk orvoslásának lehetőségét. A fogyasztók kárai megtérítésének vagy a haszon visszatérítésének elrendelésére vonatkozó jogkör elengedhetetlen a határokon átnyúló jogsértés által okozott kár megszüntetéséhez és az egyenlő versenyfeltételek helyreállításához az egységes piacon, amelyet torzított a jogsértések eredményeként megszerzett haszon.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Javítani kell a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményességét és hatékonyságát. Időszerűen kell a kért információkat nyújtani és a szükséges végrehajtási intézkedéseket elfogadni. A Bizottságnak ezért határidőket kell megállapítani a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára az információ iránti és végrehajtási megkeresések teljesítésére, és végrehajtási aktusok útján tisztáznia kell az ilyen megkeresések eljárási és egyéb részleteit,

(15)  Javítani kell a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményességét és hatékonyságát. A kért információkat az e rendeletben meghatározott határidőkön belül kell megadni és a szükséges végrehajtási intézkedéseket időszerűen kell elfogadni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy jobban összehangolja és nyomon kövesse a kölcsönös jogsegély mechanizmus működését, iránymutatásokat adjon, ajánlásokat tegyen, továbbá problémák felmerülése esetén véleményeket dolgozzon ki a tagállamok számára. A Bizottságnak előre kell lépnie a tekintetben is, hogy eredményesen és gyorsan segítséget tudjon nyújtani a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a kölcsönös jogsegély mechanizmusból eredő kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos viták megoldásában.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ki kell dolgozni a kiterjedt jogsértések megfigyelése, kivizsgálása és az ellenük való fellépés összehangolásának harmonizált eljárási szabályait. A kiterjedt jogsértések elleni összehangolt fellépések során biztosítani kell, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközöket választhassák ezek felszámolásához és a fogyasztói károk megtérítésének biztosításához,

(17)  E rendeletnek meg kell határoznia a kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések kivizsgálása és az ellenük való fellépés, valamint az ilyen jogsértésekre irányadó szabályok végrehajtása összehangolásának harmonizált eljárási szabályait. A kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések elleni összehangolt fellépések során biztosítani kell, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszközöket választhassák ezek felszámolására és a fogyasztói károk megtérítésének biztosítására.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A végrehajtási koordináció egy további formája az e-kereskedelmi oldalak összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), ami hatékony eszköznek bizonyult a jogsértések megakadályozásához, ezért a jövőben fenn kell tartani és meg kell erősíteni,

(18)  A végrehajtási koordináció egy további formája az e-kereskedelmi oldalak összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), ami hatékony eszköznek bizonyult a jogsértések megakadályozásához, ezért a jövőben – egyebek mellett alkalmazási körének az offline ágazatokra való kiterjesztésével – fenn kell tartani és meg kell erősíteni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések jelentős kárt okozhatnak az unióbeli fogyasztók többségének . Ezért külön uniós szintű koordinációs eljárást igényelnek, amelynek során kötelező jelleggel a Bizottság a koordinátor . A Bizottság feladata kell, hogy legyen arról meggyőződni, hogy fennállnak-e az eljárás megindításának feltételei annak érdekében, hogy időszerűen, egységesen és eredményesen indítsák meg az eljárást, és a feltételek ellenőrzése azonos módon történjen. A közös fellépés során gyűjtött bizonyítékokat és információkat szükség esetén zökkenőmentesen fel kell használni a nemzeti eljárásokban,

(19)  Az olyan uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetében, amelyek a tagállamok többségében sérthetik a fogyasztók kollektív érdekeit, a Bizottságnak uniós szintű koordinációs eljárást kell indítania és koordinálnia. Az eljárási koherencia biztosítása érdekében a Bizottság feladata kell, hogy legyen arról meggyőződni, hogy fennállnak-e az eljárás megindításának feltételei. Az összehangolt fellépés során gyűjtött bizonyítékokat és információkat szükség esetén fel kell használni a nemzeti eljárásokban.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani az érintett kereskedők védelemhez való jogait. Ehhez különösen biztosítani kell a kereskedő meghallgatáshoz való jogát és az általa választott nyelv használatának jogát az eljárások során,

(20)  A kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani az érintett kereskedők védelemhez való jogait. Ehhez különösen biztosítani kell a kereskedő meghallgatáshoz való jogát és a székhelye vagy a lakóhelye szerinti tagállam nyelve használatának jogát. Elengedhetetlen a nem nyilvános know-how és üzleti információk védelmére vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítása is.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Amennyiben a kiterjedt jogsértésért vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő nem fejezi be önként a jogsértést, az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak ki kell jelölniük egy hatáskörrel rendelkező hatóságot valamely tagállamban, hogy az lépjen fel a jogsértés által érintett más tagállamokbeli fogyasztók jogainak megóvása érdekében. Ezt a hatáskörrel rendelkező hatóságot például akkor kell kijelölni, ha a kereskedő székhelye e hatóság tagállamában van, figyelemmel arra, hogy a hatóság hatékonyan fel tud lépni a kereskedő ellen. A kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságnak úgy kell eljárnia, mintha a más tagállamokbeli fogyasztók a saját tagállamabeli fogyasztók lennének. A jog területen kívüli alkalmazásának elkerülése érdekében, szükség esetén a jogsértés által érintett több vagy összes tagállam számára lehetővé kell tenni végrehajtási intézkedések egyidejű elfogadását saját fogyasztóik vagy más tagállamokban tartózkodó fogyasztók védelme érdekében. Erre szükség lehet például, ha egy társaság több tagállamban alapított leányvállalatai általi hasonló jogsértéseket kell felszámolni, amelyek csak az e tagállamokbeli fogyasztókat érintik, nyilvánvaló több országot érintő elemek nélkül (párhuzamos jogsértések).

(21)  Amennyiben egy kiterjedt jogsértésért vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő nem fejezi be önként ezt a jogsértést, az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak ki kell jelölniük egy hatáskörrel rendelkező hatóságot valamely tagállamban, hogy az lépjen fel a jogsértés által érintett más tagállamokbeli fogyasztók jogainak megóvása érdekében. A kijelölendő, hatáskörrel rendelkező hatósággal kapcsolatos döntésnek figyelembe kell vennie a hatékony végrehajtás valamennyi idevágó szempontját, például azt, hogy a hatóság képes-e hatékonyan fellépni a kereskedővel szemben. A kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságnak úgy kell eljárnia, mintha a más tagállamokbeli fogyasztók a saját tagállamabeli fogyasztók lennének. Szükség esetén a jogsértés által érintett több vagy összes tagállam számára lehetővé kell tenni végrehajtási intézkedések egyidejű elfogadását saját fogyasztóik vagy más tagállamokban tartózkodó fogyasztók védelme érdekében. Erre szükség lehet például, ha egy társaság több tagállamban alapított leányvállalatai általi hasonló jogsértéseket kell felszámolni, amelyek csak az e tagállamokbeli fogyasztókat érintik, nyilvánvaló több országot érintő elemek nélkül (párhuzamos jogsértések).

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Az együttműködési hálózat átláthatóságának javítása, valamint a fogyasztók és általában a nyilvánosság figyelmének felhívása érdekében a Bizottságnak kétévente jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára, amely tartalmaz egy áttekintést a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos, az e rendeletben előírt együttműködés keretében gyűjtött információkról, statisztikákról és fejleményekről.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A fogyasztói szervezetek lényeges szerepet töltenek be a fogyasztók jogaikról való tájékoztatásában, oktatásában és a fogyasztók érdekeinek védelmében, ideértve a vitarendezést is. Ezen rendelet alkalmazásának erősítése érdekében ösztönözni kell a fogyasztókat a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való együttműködésre. A fogyasztói szervezetek – különösen azok, amelyekhez e rendelet alapján végrehajtási feladatok delegálhatók – és az Európai Fogyasztói Központok megfelelő helyzetben kell, hogy legyenek a hatáskörrel rendelkező hatóságok jogsértés-gyanús esetekről való értesítéséhez és az Unión belüli jogsértések és kiterjedt jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és felszámolásához szükséges információk megosztásához,

(23)  A fogyasztói szervezetek lényeges szerepet töltenek be a fogyasztók jogaikról való tájékoztatásában, oktatásában és a fogyasztók érdekeinek védelmében, ideértve a vitarendezést is. A fogyasztói szervezeteknek és az Európai Fogyasztói Központoknak megfelelő helyzetben kell lenniük a hatáskörrel rendelkező hatóságok jogsértés-gyanús esetekről való értesítéséhez és a jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és felszámolásához szükséges információk velük való megosztásához.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A megfelelő szakértelemmel és fogyasztóvédelem terén jogos érdekkel rendelkező szervezetek, különösen a fogyasztói szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek az e rendeletben előírt riasztási mechanizmusban. A riasztási mechanizmusban való részvételt a kereskedői egyesületek számára is lehetővé kell tenni, hogy értesíthessék a hatáskörrel rendelkező hatóságokat a gyanított jogsértésekről, valamint hogy megoszthassák velük a jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és felszámolásához szükséges információkat, hogy véleményt nyilváníthassanak a vizsgálatokról és jogsértésekről, valamint hogy értesíthessék a hatáskörrel rendelkező hatóságokat a fogyasztók érdekeit védő jogszabályok megsértéséről. Bár a hatáskörrel rendelkező hatóságokat nem szabad kötelezni arra, hogy az ilyen szervezetek által jelzett riasztásokra és információkra válaszul eljárást kezdeményezzenek vagy más intézkedést tegyenek, azonban az átláthatóság javítása érdekében értesíteniük kell a külső riasztást leadó szervezetet a hatáskörrel rendelkező hatóság által a riasztással kapcsolatban tett intézkedésekről vagy kérés esetén az intézkedés elmaradásáról.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Unióra kiterjedő jogsértéseket eredményesen és hatékonyan kell megoldani. E célból össze kell hangolni a tagállami szintű végrehajtási prioritások kijelölését és a tervezést, és össze kell gyűjteni a hatáskörrel rendelkező hatóságok erőforrásait. Ennek megvalósítása céljából létre kell hozni egy rendszert, amely kétéves egymást követő végrehajtási terveken alapul,

(24)  Az Unióban kiterjedt jogsértéseket eredményesen és hatékonyan kell megoldani. E célból össze kell hangolni a tagállami szintű végrehajtási prioritások kijelölését és a tervezést, és össze kell gyűjteni a hatáskörrel rendelkező hatóságok erőforrásait. Ennek megvalósítása céljából létre kell hozni a kétéves végrehajtási terveken alapuló rendszert.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói piacok működésének elemzésében és a jogsértések felderítésében. Az ilyen adatok cseréjének uniós szinten történő megkönnyítése céljából a Bizottság elfogadott egy ajánlást a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és jelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról59. A végrehajtási együttműködés teljeskörű támogatása és az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések felderítésének megkönnyítése érdekében végre kell hajtani ezt az ajánlást,

(25)  A fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói piacok működésének elemzésében és a jogsértések felderítésében. Elő kell mozdítani az ilyen adatok uniós szinten történő cseréjét, valamint a felügyelethez és a végrehajtáshoz hozzájáruló tevékenységek tagállamok és Bizottság közötti összehangolását.

__________________

 

59 A Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 2010.6.2., 1-31. o.).

 

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A végrehajtás kihívásai túlmutatnak az Unió határain, és az uniós fogyasztók érdekeit meg kell védeni a harmadik országokban letelepedett tisztességtelen kereskedőktől. Következésképpen a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtására vonatkozó kölcsönös jogsegély terén tárgyalásokat kell folytatni harmadik országokkal nemzetközi megállapodások megkötéséről. Ezen nemzetközi megállapodásoknak ki kell terjednie ezen rendelet tárgyára, és a tárgyalásokat uniós szinten kell folytatni az uniós fogyasztók legmegfelelőbb védelmének, illetve a harmadik országokkal folytatott végrehajtási együttműködés zavartalanságának biztosítása érdekében,

(26)  A végrehajtás kihívásai túlmutatnak az Unió határain. Az európai fogyasztók érdekeit meg kell védeni a harmadik országokban letelepedett tisztességtelen kereskedőkkel szemben. A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtására vonatkozó kölcsönös jogsegély terén tárgyalásokat kell folytatni harmadik országokkal nemzetközi megállapodások megkötéséről. Ezen nemzetközi megállapodásoknak ki kell terjednie ezen rendelet tárgyára, és a tárgyalásokat uniós szinten kell folytatni az uniós fogyasztók legmegfelelőbb védelmének, illetve a harmadik országokkal folytatott végrehajtási együttműködés zavartalanságának biztosítása érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Annak érdekében, hogy egységes feltételek mellett gyakorolják és hajtsák végre a hatáskörrel rendelkező hatóságok minimális jogköreit, meg kell határozni a határidőket és egyéb részletes szabályokat az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések kezelésére szolgáló eljárások, valamint a megfigyelési mechanizmus és az igazgatási együttműködés tekintetében , továbbá végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek60 megfelelően kell gyakorolni,

(27)  E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni, hogy meghatározza a kölcsönös jogsegély mechanizmus formanyomtatványait és eljárási lépéseit; hogy a kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések tekintetében meghatározza az értesítésekkel és az egyéb információcserével és az összehangolt intézkedésekre vonatkozó végrehajtási megkeresésekkel kapcsolatos határidőket és formanyomtatványokat; hogy meghatározza az átfogó vizsgálatokra vonatkozó eljárás részleteit; hogy meghatározza a riasztások és a külső riasztások adatbázison keresztül történő benyújtására vonatkozó formanyomtatványokat; valamint hogy meghatározza az adatbázisban a vitafórum céljára rendelkezésre álló elektronikus formanyomtatványokat és sablonokat. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek60 megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

60 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.).

60 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  E rendelet 10., 11., 12., 13., 15., 20., 27., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 39., 43., és 46. cikke szerinti aktusokat vizsgálóbizottsági eljárásban kell elfogadni, mivel azok általános hatályúak.

(28)  E rendelet 15a., 32., 34., 35. és 43. cikkében említett végrehajtási jogi aktusokat vizsgálóbizottsági eljárásban kell elfogadni, mivel azok általános hatályúak.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Ez a rendelet nem érinti az ágazati uniós jogi aktusokban és az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokban megállapított és a nemzeti jogsértésekre alkalmazott szankciókat. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak szükség szerint alkalmazniuk kell az e rendelkezéseket átültető nemzeti jogszabályokat, figyelembe véve a jogsértés tényleges léptékét és hatókörét, és az általa a más tagállambeli fogyasztóknak okozott károkat.

(34)  Ez a rendelet nem érinti az ágazati uniós jogi aktusokban és az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokban megállapított és a nemzeti jogsértésekre alkalmazott szankciókat. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak szükség szerint alkalmazniuk kell az e rendelkezéseket átültető nemzeti jogszabályokat, figyelembe véve a szóban forgó jogsértés tényleges léptékét és hatókörét, és az általa a más tagállambeli fogyasztóknak okozott károkat.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  Ezt a rendeletet az adatvédelemre vonatkozó uniós jognak megfelelően a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelmére vonatkozó uniós szabályokat és a vonatkozó nemzeti jogszabályokat teljes mértékben betartva kell végrehajtani és alkalmazni.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre67. Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok és elvek tiszteletben tartásával kell értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott minimális jogkörök gyakorlása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető jogok által védett érdekek között, mint a fogyasztóvédelem magas szintje, a vállalkozás szabadsága és az információszabadság,

(35)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket. Ennek megfelelően e rendeletet e jogok és elvek tiszteletben tartásával kell értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott jogkörök gyakorlása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető jogok által védett érdekek között, mint a fogyasztóvédelem magas szintje, a vállalkozás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság.

__________________

 

67 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

 

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok betartásának és a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének megerősítése érdekében ez a rendelet megállapítja az említett jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok kijelölésének, valamint az e hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal való együttműködésének feltételeit.

A fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó uniós jogszabályok betartásának és a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének megerősítése érdekében ez a rendelet megállapítja az említett jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok kijelölésének, valamint az e hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal való együttműködésének feltételeit.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet a 3. cikk b) és c) pontjában meghatározott Unión belüli jogsértésekre és kiterjedt jogsértésekre vonatkozik.

(1)  Ez a rendelet alkalmazandó a 3. cikk b), c) és ca) pontjában meghatározott Unión belüli jogsértésekre, kiterjedt jogsértésekre és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekre, abban az esetben is, ha ezek a jogsértések azelőtt megszűntek, hogy a végrehajtási eljárás megkezdődött vagy befejeződhetett volna.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet a rövid ideig tartó Unión belüli jogsértésekre és kiterjedt jogsértésekre is vonatkozik, még ha e jogsértések be is fejeződtek a végrehajtás megkezdése vagy befejezése előtt.

törölve

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ez a rendelet nem érinti a büntető- és polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseknek a tagállamokban történő alkalmazását, különösen az Európai Igazságügyi Hálózat működését.

(4)  Ez a rendelet nem érinti a büntető- és polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseknek a tagállamokban történő alkalmazását, különösen az Európai Igazságügyi Hálózat működését, valamint a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos jogi eszközök alkalmazását.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ez a rendelet nem érinti a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és az Európai Bankhatóságnak a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti szerepét és jogköreit.

(6)  Ez a rendelet nem érinti a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és az Európai Bankhatóságnak a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1b szerinti szerepét és jogköreit. E rendelet III. fejezete nem alkalmazandó az első albekezdésben említett két irányelv Unión belüli megsértéseire.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.).

 

1bAz Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214. o.).

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet III. fejezete nem alkalmazandó a következő jogszabályok Unión belüli megsértéseire:

törölve

a)  az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 2014/17/EK irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról

 

b)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 2014/92/EU irányelve a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról.

 

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ez a rendelet nem érinti a nemzeti jog szerinti magánjogi jogérvényesítés és a kártérítési keresetek benyújtásának lehetőségét.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok”: a mellékletben felsorolt rendeletek és a tagállamok belső jogrendjébe átültetett irányelvek;

a)  „a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályok”: az e rendelethez csatolt mellékletben felsorolt rendeletek és a tagállamok belső jogrendjébe átültetett irányelvek;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „Unión belüli jogsértés”: minden olyan folyamatban levő vagy befejeződött cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályokkal, és amely sértette, sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, a cselekményért vagy mulasztásért felelős kereskedő letelepedési helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó, az eladóhoz kapcsolódó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit;

b)  „Unión belüli jogsértés”: minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályokkal, és amely sértette, sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, vagy a cselekményért vagy mulasztásért felelős kereskedő letelepedési helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó, az eladóhoz kapcsolódó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló jogszabályokkal, és amely sértette, sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, a cselekményért vagy mulasztásért felelős kereskedő letelepedési helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő legalább két tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit, függetlenül attól, hogy a cselekmény vagy a mulasztás folyamatban van-e vagy befejeződött; vagy

1.  minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló uniós jogszabályokkal, és amely sértette, sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, a cselekményért vagy mulasztásért felelős kereskedő letelepedési helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő legalább két tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit, függetlenül attól, hogy a cselekmény vagy a mulasztás folyamatban van-e vagy befejeződött; vagy

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  azon cselekmények vagy mulasztások, amely ellentétben állnak a fogyasztók olyan közös jellemzőkkel bíró érdekeinek védelmét szolgáló rendelkezésekkel, mint amilyen az azonos jogellenes gyakorlat vagy az azonos érdek sérelme, vagy amelyek egyszerre mennek végbe legalább két tagállamban;

(2)  azon cselekmények vagy mulasztások, amelyek ellentétben állnak a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályokkal és amelyek sértették, sértik vagy sérthetik a fogyasztók kollektív érdekeit, és közös jellemzőkkel rendelkeznek mint például az azonos jogellenes gyakorlat vagy az azonos érdek sérelme, vagy amelyek egyszerre mennek végbe legalább két tagállamban;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés”: olyan kiterjedt jogsértés, amely a tagállamok többségében – amelyek összesen legalább az Unió népességének többségét teszik ki – sértette, sérti vagy sértheti a fogyasztók kollektív érdekeit;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: minden országos, regionális vagy helyi szinten létrehozott, a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  „összekötő hivatal”: az a kijelölt tagállami hatóság, amely hatáskörrel rendelkezik ezen rendeletnek az adott tagállamban való alkalmazásának összehangolására;

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  „kijelölt testület”: olyan testület, amelyet egy tagállam jelölhet ki, és amelynek jogos érdeke fűződik a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályok megsértésének megszüntetéséhez vagy tilalmához;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „fogyasztó”: bármely természetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „a fogyasztók közös érdekeinek sérelme”: Unión belüli jogsértések vagy kiterjedt jogsértések által érintett több fogyasztó érdekeit sértő tényleges vagy potenciális kár, amely különösen akkor vélelmezendő, ha a jogsértés potenciálisan vagy ténylegesen sértette, sérti vagy sértheti jelentős számú, hasonló helyzetben levő fogyasztó érdekeit.

i)  „a fogyasztók közös érdekeinek sérelme”: Unión belüli jogsértések, kiterjedt jogsértések vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések által érintett több fogyasztó érdekeit érintő tényleges vagy potenciális sérelem;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  „a fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan sérelem kockázata”: olyan helyzet kockázata, amely valószínűleg súlyos, helyrehozhatatlan károkat okozhat;

Módosítás     56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  „átfogó vizsgálatok”: a fogyasztói piacok egyidejű, összehangolt ellenőrzési intézkedések révén történő koncentrált vizsgálata, amelynek célja a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályok megsértése eseteinek azonosítása.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

A jogsértések elévülési ideje

A szankciók kiszabásának, a fogyasztók kárai megtérítése elrendelésének és a jogsértések által szerzett haszon visszatérítése elrendelésének elévülési ideje

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok kivizsgálhatják a 2. cikk szerinti jogsértéseket és eltilthatják a kereskedőket a jövőbeni hasonló jogsértésektől. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogsértések beszüntetését követő öt éven belül szabhatnak ki azokért büntetést.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok kivizsgálhatják a 2. cikk (1) bekezdése szerinti jogsértéseket és megakadályozhatják a kereskedőket a jövőbeni hasonló jogsértések elkövetésében. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogsértés megszűnését követő öt éven belül a következő jogköröket gyakorolhatják:

 

a)  szankciók kiszabása a 8. cikk (2) bekezdésének m) pontjában előírtak szerint;

 

b)  a felelős kereskedő kötelezése kártérítés nyújtására a jogsértés következtében károsult fogyasztók részére a 8. cikk (2) bekezdésének n) pontjában előírtak szerint; valamint

 

c)  a jogsértések által szerzett haszon visszatérítésének elrendelése a 8. cikk (2) bekezdésének o) pontjában előírtak szerint.

 

A hatáskörrel rendelkező hatóság adott esetben e jogköröket a második albekezdésben említett elévülési időn kívül eső időszakból származó bizonyíték alapján is gyakorolhatja.

(2)  A büntetések kiszabásának elévülési ideje a jogsértés befejezésének napján kezdődik.

(2)  Az (1) bekezdésben említett jogkörök gyakorlásához való jog elévülése a jogsértés megszűnésének napján kezdődik.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati vagy végrehajtási eljárások céljából végzett bármely cselekmény a jogerős határozat kiszabásáig felfüggeszti a büntetések kiszabásának elévülési idejét. A büntetések kiszabásának elévülési ideje mindaddig felfüggesztődik, amíg bírósági eljárás van folyamatban a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata, végzése vagy más cselekménye tárgyában.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati vagy végrehajtási eljárások céljából végzett bármely cselekmény a jogerős határozat kiszabásáig felfüggeszti az (1) bekezdésben említett jogkörök gyakorlásának elévülési idejét. Az elévülési idő mindaddig felfüggesztődik, amíg bírósági eljárás van folyamatban a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata, végzése vagy más cselekménye tárgyában.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Hatáskörrel rendelkező hatóságok és összekötő hivatalok

Hatáskörrel rendelkező hatóságok és összekötő hivatalok

(1)  Minden tagállam kijelöl hatáskörrel rendelkező hatóságként országos, regionális vagy helyi szinten létrehozott, a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtására jogkörrel rendelkező hatóságokat.

(1)  Minden tagállam kijelöli az e rendelet alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat és az összekötő hivatalt.

(2)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e rendeletből fakadó kötelezettségeiknek oly módon tesznek eleget, mintha saját tagállamuk fogyasztói képviseletében és hivatalból járnának el.

(2)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e rendeletből fakadó kötelezettségeiknek oly módon tesznek eleget, mintha saját tagállamuk fogyasztói képviseletében és hivatalból járnának el.

(3)  Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot összekötő hivatalként.

 

(4)  Az összekötő hivatal felelős az Unión belüli jogsértésekhez és kiterjedt jogsértésekhez kapcsolódó vizsgálatok és végrehajtási tevékenységek összehangolásáért a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a 6. cikk szerinti egyéb hatóságok, a 13. cikk szerinti kijelölt testületek és a 34. cikk szerinti, a riasztási mechanizmusban résztvevő szervezetek között.

(4)  Az összekötő hivatal felelős az Unión belüli jogsértésekhez, kiterjedt jogsértésekhez és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekhez kapcsolódó vizsgálatok és végrehajtási tevékenységek összehangolásáért a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a 6. cikkben említett egyéb hatóságok, a kijelölt testületek és a 35. cikkben említett, a riasztási mechanizmusban résztvevő szervezetek között.

(5)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e rendelet alkalmazásához és a 8. cikk szerinti jogköreik eredményes használatához szükséges megfelelő forrásokkal ideérte az elégséges költségvetési és egyéb forrásokat, szakértelmet, eljárásokat és egyéb feltételeket.

(5)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e rendelet alkalmazásához szükséges forrásokkal ideérte a költségvetési és egyéb forrásokat, szakértelmet, eljárásokat és egyéb feltételeket.

(6)  Amennyiben valamely tagállam területén több illetékes hatóság is van, a tagállam biztosítja, hogy egyértelműen meghatározzák az egyes hatóságok feladatait , és hogy e hatóságok szorosan együttműködjenek annak érdekében, hogy mindegyikük eredményesen végre tudja hajtani saját feladatait.

(6)  Amennyiben valamely tagállam területén több illetékes hatóság is van, a tagállam biztosítja, hogy egyértelműen meghatározzák az egyes hatóságok feladatait, és hogy e hatóságok szorosan együttműködjenek annak érdekében, hogy mindegyikük eredményesen végre tudja hajtani saját feladatait.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Minden tagállam kijelölhet testületeket, amelyeknek jogos érdeke fűződik a jogsértés megszüntetéséhez vagy megtiltásához (a továbbiakban: kijelölt testületek), hogy gyűjtsék össze a szükséges információkat és a megkeresett hatóság nevében tegyenek meg minden szükséges, a nemzeti jog alapján számukra biztosított végrehajtási intézkedést.

(4)  Minden tagállam kötelezheti a kijelölt testületeket, hogy gyűjtsék össze a szükséges információkat és a megkeresett hatóság nevében tegyenek meg minden szükséges, a nemzeti jog alapján számukra biztosított végrehajtási intézkedést.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok gondoskodnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a kijelölt testületek között együttműködésről különösen annak biztosítása érdekében, hogy a 2. cikk szerinti jogsértések haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező hatóságok tudomására jussanak.

(5)  A tagállamok gondoskodnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a kijelölt testületek közötti együttműködésről különösen annak biztosítása érdekében, hogy a 2. cikk (1) bekezdése szerinti jogsértések haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező hatóságok tudomására jussanak.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a hatáskörrel rendelkező hatóságokról, az összekötő hivatalról, a 13. cikk szerinti kijelölt testületekről és a 34. cikk szerinti riasztási mechanizmusban résztvevő szervezetekről, valamint ezek változásairól.

(1)  Minden tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a következőkről:

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  a hatáskörrel rendelkező hatóságok, az összekötő hivatal, a kijelölt testületek és a 35. cikkben említett riasztási mechanizmusban részt vevő szervezetek azonosítási és kapcsolattartási adatai;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságok szervezeti felépítésével, jogköreivel és felelősségi területeivel kapcsolatos információk; valamint

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c)  az a) és b) pontban említett információkkal kapcsolatos minden változás.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a honlapján kezeli és naprakészen tartja az összekötő hivatalok, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a kijelölt testületek és a szervezetek nyilvánosan elérhető listáját.

(2)  A Bizottság a honlapján kezeli és naprakészen tartja az (1) bekezdésben említett információkat, és nyilvánosan elérhetővé teszi azokat.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok minimális jogkörei

A hatáskörrel rendelkező hatóságok jogkörei

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel, amelyeket e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban gyakorolnak.

(1)  A tagállamok felruházzák a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az e rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel, valamint biztosítják számunkra az e rendelet alkalmazásához szükséges erőforrásokat.

 

(1a)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok úgy is határozhatnak, hogy nem minden hatáskörrel rendelkező hatóságot ruháznak fel a jogkörök összességével, feltéve, hogy minden jogkör így is hatékonyan gyakorolható.

(2)  Minden hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezik legalább az alábbi jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolja:

(2)  Az e rendelet alapján rájuk bízott feladatok elvégzése céljából a hatáskörrel rendelkező hatóságok minden tagállamban rendelkeznek legalább az alábbi jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolják:

a)  hozzáférés az e rendelet szerinti jogsértésekhez kapcsolódó bármely releváns dokumentumhoz, adathoz vagy információhoz, tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére.

a)  hozzáférés az e rendelet szerinti jogsértésekhez kapcsolódó bármely releváns dokumentumhoz, adathoz vagy információhoz, tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére;

b)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából bármely természetes vagy jogi személytől – ideértve a bankokat, internetszolgáltókat, domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat – bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére.

b)   pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából bármely természetes vagy jogi személytől – ideértve a bankokat, pénzforgalmi szolgáltatókat, domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat – bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak tárolása formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy tárolásának helyére, ha a szóban forgó információ, adat vagy dokumentum vizsgálat tárgyához kapcsolódik;

c)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság szerinti tagállamban bármely hatóságtól, közszférába tartozó testülettől vagy ügynökségtől bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére.

c)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság szerinti tagállamban bármely hatóságtól, közszférába tartozó testülettől vagy ügynökségtől bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére, ha a szóban forgó információ, adat vagy dokumentum vizsgálat tárgyához kapcsolódik;

d)  a szükséges helyszíni vizsgálatok elvégzése, ideértve különösen helyiségekbe, földterületre vagy járműbe való belépést vagy más hatóságok ilyen tárgyú megkeresését információk, adatok és dokumentumok vizsgálata, lefoglalása, másolatok készítése vagy megszerzése céljából, tekintet nélkül azok formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére; bármely helyiség lezárása vagy információ, adat vagy dokumentumok elzárása a szükséges időre és a vizsgálathoz szükséges mértékben; az érintett kereskedő bármely képviselőjétől vagy személyzete bármely tagjától magyarázat kérése a vizsgálat tárgyához kapcsolódó tényekkel, információkkal vagy dokumentumokkal kapcsolatban, és a válaszok rögzítése;

d)  a szükséges helyszíni vizsgálatok elvégzése, ideértve a kereskedő által kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célból használt helyiségekbe, földterületre vagy járműbe való belépést vagy más hatóságok ilyen tárgyú megkeresését információk, adatok és dokumentumok vizsgálata, lefoglalása, másolatok készítése vagy megszerzése céljából, tekintet nélkül azok formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére; bármely helyiség lezárása vagy információ, adat vagy dokumentumok elzárása a szükséges időre és a vizsgálathoz szükséges mértékben;

 

da)  az érintett kereskedő bármely képviselőjétől vagy személyzete bármely tagjától magyarázat vagy a vizsgálat tárgyához kapcsolódó tények, információk vagy dokumentumok kérése, és a válaszok rögzítése;

e)  áruk vagy szolgáltatások próbavásárlás keretében történő beszerzése az e rendelet szerinti jogsértések észlelése és bizonyítékok szerzése céljából;

e)  áruk vagy szolgáltatások próbavásárlás keretében történő beszerzése az e rendelet szerinti jogsértések észlelése és bizonyítékok szerzése érdekében azok tanulmányozása és visszafejtése céljából, akár fedett személyazonossággal is; a szándékolt felhasználás jellegétől függően azokat a mintákat, amelyeket nem leheti eredeti állapotukban a kereskedőnek visszaszolgáltatni, meg kell vásárolni;

f)  áruk vagy szolgáltatások fedett személyazonosság melletti beszerzése jogsértések felderítése és bizonyítékok szerzése céljából;

 

g)  a fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén ideiglenes intézkedések elfogadása a kár megelőzése érdekében, különösen honlap, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla felfüggesztését;

g)  ha nincs más rendelkezésre álló eszköz, a fogyasztók kollektív érdekeit érő súlyos és helyrehozhatatlan sérelem kockázatának megelőzése érdekében ideiglenes intézkedések elfogadása, különösen tárhelyszolgáltatótól honlap, szolgáltatás vagy felhasználói fiók felfüggesztésének követelése, illetve domainnév-szolgáltatótól vagy domainnév-nyilvántartótól egy teljesen minősített domainnév meghatározott időre történő felfüggesztésének követelése;

h)  vizsgálatok vagy eljárások hivatalból történő indítása az Unión belüli jogsértések vagy kiterjedt jogsértések megszüntetése vagy megtiltása érdekében, és szükség esetén erről tájékoztatás közzététele;

h)  vizsgálatok vagy eljárások hivatalból történő indítása az Unión belüli jogsértések, kiterjedt jogsértések vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések megszüntetése érdekében, és adott esetben erről tájékoztatás közzététele;

i)  a jogsértés megszüntetésére, és szükség esetén az okozott károkért a fogyasztóknak nyújtott kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalás beszerzése az Unión belüli jogsértésért vagy kiterjedt jogsértésért felelős kereskedőtől;

i)  az Unión belüli jogsértésért, kiterjedt jogsértésért vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedőtől a jogsértés megszüntetésére, és adott esetben az okozott károkért a fogyasztóknak nyújtott kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalás beszerzésére és/vagy elfogadására irányuló fellépés;

j)  a kereskedő írásbeli felszólítása a jogsértés megszüntetésére;

 

k)  a jogsértés megszüntetése vagy megtiltása;

k)  a jogsértés megszüntetése vagy megtiltása;

l)  honlap, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla vagy ezek részének lezárása, ideértve harmadik fél vagy más hatóság megkeresését ilyen intézkedések foganatosítása céljából;

l)  amennyiben a kereskedő nem reagál ésszerű időn belül hatékonyan valamely illetékes hatóságnak a jogsértés megszüntetésére vagy megtiltására irányuló írásbeli kérelmére, a tárhelyszolgáltató számára a tartalom eltávolításának vagy a honlap, szolgáltatás vagy felhasználói fiók vagy ezek egy része eltávolításának elrendelése, illetve a domainszolgáltatók és -nyilvántartók számára egy teljesen minősített domain-név törlésének és annak lehetővé tételének elrendelése, hogy az érintett illetékes hatóság azt nyilvántartásba vegye, többek között azáltal, hogy harmadik személyt vagy más hatóságot kötelez ilyen intézkedés végrehajtására, a fogyasztók kollektív érdekeit érő súlyos és helyrehozhatatlan sérelem kockázatának megelőzése érdekében;

m)  büntetések kiszabása Unión belüli jogsértésekért, kiterjedt jogsértésekért és az e rendelet alapján elfogadott bármely határozat, végzés, ideiglenes intézkedés, kötelezettségvállalás vagy más intézkedés be nem tartásáért, ideértve a bírságokat és büntető bírságokat;

m)  szankciók kiszabására Unión belüli jogsértésekért, kiterjedt jogsértésekért, uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekért és az e rendelet alapján elfogadott bármely határozat, végzés, ideiglenes intézkedés, kötelezettségvállalás vagy más intézkedés be nem tartásáért, ideértve a bírságokat és büntető bírságokat;

n)   az Unión belüli jogsértésért vagy kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő kötelezése kártérítés nyújtására a jogsértés következtében károsult fogyasztók részére, ideértve többek között a pénzügyi kártérítést, a szerződés felmondása lehetőségének felajánlását a fogyasztók számára vagy bármely más olyan cselekményt, amelynek célja a jogsértés következtében károsult fogyasztók számára jóvátétel nyújtása;

n)   az Unión belüli jogsértésért, a kiterjedt jogsértésért vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő kötelezése kártérítés nyújtására a jogsértés következtében károsult fogyasztók részére, ideértve többek között a pénzügyi kártérítést, a szerződés felmondása lehetőségének felajánlását a fogyasztók számára vagy bármely más olyan cselekményt, amelynek célja a jogsértés következtében károsult fogyasztók számára jóvátétel nyújtása;

o)  a jogsértések által elért haszon visszatérítésének elrendelése, ideértve e hasznok a költségvetés vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt vagy a nemzeti jogszabályok szerinti kedvezményezett javára történő kifizetését.

o)  a jogsértések által elért haszon visszatérítésének elrendelése;

p)  bármely jogerős határozat, ideiglenes intézkedés vagy végzés közzététele, ideértve az Unión belüli jogsértésért vagy kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő személyazonosságának közzétételét;

p)  bármely, az e rendeletnek megfelelően elfogadott jogerős határozat, jogerős intézkedés, kereskedői kötelezettségvállalás vagy e rendelet alapján elfogadott végzés közzététele, ideértve az Unión belüli jogsértésért, a kiterjedt jogsértésért vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő személyazonosságának közzétételét;

q)  konzultáció fogyasztókkal, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, kijelölt testületekkel és más érintett személyekkel a javasolt kötelezettségvállalások eredményességéről a jogsértés megszüntetése és a jogsértés által okozott károk helyreállítása tekintetében.

q)  konzultáció fogyasztókkal, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, kereskedői szervezetekkel, adott esetben kijelölt testületekkel és más érintett személyekkel a javasolt kötelezettségvállalások eredményességéről a jogsértés megszüntetése és a jogsértés által okozott károk helyreállítása tekintetében.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

A minimális jogkörök gyakorlása

A jogkörök hatáskörrel rendelkező hatóságok általi gyakorlása

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikkben említett jogköreiket e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban:

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikkben említett jogköreiket:

a)  közvetlenül saját hatáskörükben; or

a)  közvetlenül saját hatáskörükben;

 

aa)  egyéb hatóságok közreműködésével, illetve adott esetben az igazságügyi hatóságok felügyelete alatt;

 

ab)  adott esetben kijelölt testületek utasításával; vagy

b)   a szükséges határozat meghozatalára hatáskörrel rendelkező bíróságokhoz benyújtott kérelem, illetve – a szükséges határozat meghozatalára irányuló kérelem elutasítása esetén – fellebbezés útján gyakorolják.

b)   a szükséges határozat meghozatalára hatáskörrel rendelkező bíróságokhoz benyújtott kérelem, illetve – a szükséges határozat meghozatalára irányuló kérelem elutasítása esetén – fellebbezés útján gyakorolják.

 

(1a)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikk (2) bekezdésének d), g) és l) pontjában felsorolt jogköröket minden esetben e cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban gyakorolják.

(2)  Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok jogköreiket a bíróságokhoz benyújtott kérelem útján gyakorolják, ezen bíróságok hatáskörrel rendelkeznek a szükséges határozatok meghozatalára, és az e rendelet biztosította kereteken belül járnak el.

(2)  Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok jogköreiket a bíróságokhoz benyújtott kérelem útján gyakorolják, ezen bíróságok hatáskörrel rendelkeznek a szükséges határozatok meghozatalára.

 

(2a)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikkben foglalt jogköröket arányos, hatékony és eredményes módon, az uniós jognak, ezen belül az Európai Unió Alapjogi Chartája elveinek, az alkalmazandó eljárási biztosítékoknak és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályoknak, valamint a nemzeti jognak megfelelően gyakorolják.

 

(2b)  Az e rendelet alkalmazása körében elfogadott vizsgálati és végrehajtási intézkedéseknek megfelelően tükrözniük kell a jogsértés jellegét, és az általa okozott tényleges vagy lehetséges kár egészét.

 

(2c)  Amennyiben szankció kiszabásáról és a kiszabandó pénzbírság összegéről születik döntés, minden egyes esetben kellően figyelembe kell venni az alábbiakat:

 

a)   a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve az érintett fogyasztók számát és az általuk elszenvedett károk szintjét;

 

b)   a jogsértés szándékos vagy gondatlan volta,

 

c)   a kereskedő intézkedései a fogyasztók által elszenvedett kár enyhítésére;

 

d)   a kereskedő által elkövetett korábbi releváns jogsértések;

 

e)   a hatáskörrel rendelkező hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés lehetséges negatív hatásainak enyhítése tekintetében folytatott együttműködés mértéke.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e rendelet alkalmazása során kezdeményezett eljárásokban elfogadott bírósági határozatokhoz kapcsolódó bírósági illetékek és egyéb költségek arányosak legyenek, és ne akadályozzák e rendeletet alkalmazását.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e rendelet alkalmazása során kezdeményezett eljárásokban elfogadott bírósági határozatokhoz kapcsolódó bírósági illetékek és egyéb költségek arányosak legyenek, és ne akadályozzák e rendeletet alkalmazását.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

törölve

Végrehajtási hatáskör

 

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben megállapítja a hatáskörrel rendelkező hatóságok 8. cikk szerinti minimális jogköreinek végrehajtására és gyakorlására vonatkozó feltételeket. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

11. cikk

Információ iránti megkeresések

Információ iránti megkeresések

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát minden olyan lényeges információt, amelyre szükség van ahhoz, hogy megállapítsák, történt-e Unión belüli jogsértés, és hogy megszüntessék az említett jogsértést. A megkeresett hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a megkereséséről és saját válaszáról.

(1)  A megkeresett hatóság késedelem nélkül, de minden esetben legfeljebb 30 napon belül a megkereső hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát minden olyan lényeges információt, amelyre szükség van ahhoz, hogy megállapítsák, történt-e Unión belüli jogsértés, és hogy megszüntessék az említett jogsértést. A megkeresett hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a megkereséséről és saját válaszáról.

(2)  A megkeresett hatóság a kért információ beszerzése érdekében elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy meghoz bármely egyéb szükséges vagy arányos intézkedést. Amennyiben szükséges, ezen intézkedések végrehajtása egyéb hatóságok vagy kijelölt testületek közreműködésével történik.

(2)  A megkeresett hatóság a kért információ beszerzése érdekében elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy meghoz bármely egyéb szükséges vagy arányos intézkedést. Amennyiben szükséges, ezen intézkedések végrehajtása egyéb hatóságok vagy kijelölt testületek közreműködésével történik.

(3)  A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság hozzájárulhat, hogy a megkereső hatóság illetékes tisztviselői elkísérjék a megkeresett hatóság tisztviselőit vizsgálataik során.

(3)  A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság hozzájárulhat, hogy a megkereső hatóság illetékes tisztviselői elkísérjék a megkeresett hatóság tisztviselőit vizsgálataik során.

(4)  A megkeresett hatóság az információ iránti megkeresésre vonatkozó eljárásnak megfelelően és a Bizottság által a végrehajtási aktusban megszabott határidőn belül válaszol a megkeresésre.

 

(5)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja az információ iránti megkeresésekkel kapcsolatos eljárásokban a határidőket, a formanyomtatványokat és az eljárások részletes szabályait. E végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresések

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresések

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére megtesz minden szükséges végrehajtási intézkedést az Unión belüli jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében, ideértve büntetések kiszabását vagy a jogsértés által nekik okozott károkért a fogyasztóknak nyújtandó kártérítés elrendelését vagy megkönnyítését.

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére indokolatlan késedelem nélkül a 8. cikkben foglalt jogköröket és a nemzeti jog alapján számára megadott további jogköröket gyakorolva megtesz minden szükséges végrehajtási intézkedést az Unión belüli jogsértés megszüntetése érdekében, ideértve szankciók kiszabását vagy a jogsértés által nekik okozott károkért a fogyasztóknak nyújtandó kártérítés elrendelését vagy megkönnyítését.

(2)  A megkeresett hatóság az (1) bekezdésben foglalt kötelességei teljesítése érdekében gyakorolja a 8. cikkben megállapított jogköröket, valamint a nemzeti jogszabályok által biztosított további jogköröket. A megkeresett hatóság megállapítja az Unión belüli jogsértés arányos, hatékony és eredményes megszüntetéséhez, illetve megtiltásához szükséges végrehajtási intézkedéseket. Amennyiben szükséges, ezen intézkedések megállapítása és végrehajtása egyéb hatóságok segítségével történik.

 

(3)  A megkeresett hatóság rendszeresen tájékoztatja a megkereső hatóságot a megtett lépésekről és intézkedésekről, és konzultál vele azokról. A megkeresett hatóság a 43. cikk szerinti adatbázison keresztül haladéktalanul értesíti a megkereső hatóságot, a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot a megtett intézkedésekről és azoknak az Unión belüli jogsértésre gyakorolt hatásáról, ideértve az alábbiakat:

(3)  A megkeresett hatóság rendszeresen tájékoztatja a megkereső hatóságot a megtett lépésekről és intézkedésekről, és konzultál vele a megkeresett hatóság által tervezett lépésekről és intézkedésekről. A megkeresett hatóság a 43. cikkben előírt adatbázison keresztül haladéktalanul értesítést küld a megtett intézkedésekről és azoknak az Unión belüli jogsértésre gyakorolt hatásáról, ideértve az alábbiakat:

a)  fogadtak-e el ideiglenes intézkedéseket;

a)  fogadtak-e el ideiglenes intézkedéseket;

b)  megszűnt-e a jogsértés;

b)  megszűnt-e a jogsértés;

c)  milyen büntetést szabtak ki;

c)  milyen intézkedéseket – a szankciókat is ideértve – vezettek be, és ezeket az intézkedéseket végrehajtották-e;

d)  a fogyasztók milyen mértékű kártérítést kaptak;

d)  a fogyasztók milyen mértékű kártérítést kaptak;

e)  megvalósult-e az intézkedések végrehajtása.

 

(4)  A megkeresett hatóság a végrehajtási intézkedések iránti megkeresésekre vonatkozó eljárásoknak megfelelően és a Bizottság által a végrehajtási aktusban megszabott határidőn belül válaszol a megkeresésre.

 

(5)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja a végrehajtási intézkedésekre irányuló megkeresésekre vonatkozó határidőket, formanyomtatványokat és az eljárások részletes szabályait. E végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja a kijelölt testületekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó határidőket, formanyomtatványokat és az eljárások részletes szabályait. E végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

törölve

Módosítás      72

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkereső hatóság gondoskodik arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések elegendő információt – ideértve bármely szükséges, kizárólag a megkereső hatóság tagállamának területén megszerezhető bizonyítékot – tartalmazzanak ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

(1)  A megkereső hatóság gondoskodik arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések tartalmazzák a szükséges információt – ideértve bármely szükséges, kizárólag a megkereső hatóság tagállamának területén megszerezhető bizonyítékot – ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

Módosítás      73

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

15. cikk

A kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítésének elutasítása

A kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítésének elutasítása

(1)  A megkeresett hatóság elutasíthatja a 11. cikkben megállapított, információközlésre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több fennáll:

(1)  A megkeresett hatóság elutasíthatja a 11. cikkben megállapított, információközlésre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több fennáll:

a)  a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően úgy véli, hogy a megkereső hatóságnak nincs szüksége a kért információra annak megállapításához, hogy történt-e Unión belüli jogsértés, vagy annak ésszerű feltételezéséhez, hogy az bekövetkezhet;

a)  a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően a megkeresett hatóság megfelelően indokolva bemutatja, hogy a megkereső hatóságnak nincs szüksége a kért információra annak megállapításához, hogy történt-e Unión belüli jogsértés, vagy annak ésszerű feltételezéséhez, hogy az bekövetkezhet;

b)  ha a megkereső hatóság nem ért egyet azzal, hogy az információra a 41. cikkben meghatározott általános, valamint szakmai és üzleti titoktartási szabályok vonatkoznak;

b)  ha a megkereső hatóság nem ért egyet azzal, hogy az információra a 41. cikkben meghatározott általános, valamint szakmai és üzleti titoktartási szabályok vonatkoznak;

c)  a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon kereskedő ellen, ugyanazon Unión belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy igazságügyi eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak.

c)  a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon kereskedő ellen, ugyanazon Unión belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy igazságügyi eljárás indult.

(2)  A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően elutasíthatja a 12. cikkben megállapított végrehajtási intézkedésekre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több fennáll:

(2)  A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően elutasíthatja a 12. cikkben megállapított végrehajtási intézkedésekre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha az alábbi feltételek közül egy vagy több fennáll:  

a)  a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon kereskedő ellen, ugyanazon Unión belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy igazságügyi eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak.

a)  a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon kereskedő ellen, ugyanazon Unión belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős közigazgatási határozatot vagy jogerős ítéletet hoztak, illetve perbeli egyezség született;

b)   megfelelő vizsgálat lefolytatását követően úgy véli, hogy nem történt Unión belüli jogsértés;

b)   megfelelő vizsgálat lefolytatását követően úgy véli, hogy nem történt Unión belüli jogsértés;

c)   úgy véli, hogy a megkereső hatóság nem szolgáltatott a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban elegendő információt.

c)   úgy véli, hogy a megkereső hatóság nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges információt a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban.

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresés nem utasítható el azon az alapon, hogy nem szolgáltattak elegendő információt, amennyiben az ugyanazon Unión belüli jogsértéshez kapcsolódó információ iránti megkeresést azon az alapon utasították el, hogy ugyanazon Unión belüli jogsértés ügyében és ugyanazon kereskedő ellen már nyomozás vagy igazságügyi eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresés nem utasítható el azon az alapon, hogy nem szolgáltattak elegendő információt, amennyiben az ugyanazon Unión belüli jogsértéshez kapcsolódó információ iránti megkeresést korábban az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján elutasították.

(3)   A megkeresett hatóság értesíti a megkereső hatóságot és a Bizottságot a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés elutasításáról és annak indokairól.

(3)   A megkeresett hatóság értesíti a megkereső hatóságot és a Bizottságot a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés elutasításáról és annak indokairól.

(4)   Amennyiben a megkereső és a megkeresett hatóság nem ért egyet, a megkereső vagy a megkeresett hatóság haladéktalanul továbbítja az ügyet a Bizottságnak, amely véleményt bocsát ki. Amennyiben nem továbbítják hozzá az ügyet, a Bizottság saját kezdeményezésére is bocsáthat ki véleményt.

(4)  Amennyiben a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság nem ért egyet, a megkereső vagy a megkeresett hatóság továbbíthatja az ügyet a Bizottságnak, amely haladéktalanul véleményt bocsát ki. Amennyiben nem továbbítják hozzá az ügyet, a Bizottság saját kezdeményezésére is bocsáthat ki véleményt. A vélemény kiadása céljából a Bizottság bekérheti a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság között kicserélt releváns információkat és dokumentumokat.

(5)  A Bizottság nyomon követi a kölcsönös jogsegély mechanizmus működését és azt, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok eleget tesznek-e a kölcsönös jogsegély iránti megkeresésekre vonatkozó eljárások szabályainak és határidőinek. A Bizottság betekinthet a kölcsönös jogsegély iránti kérelembe, valamint a megkereső és a megkeresett hatóságok között kicserélt információkba és dokumentumokba.

(5)  A Bizottság nyomon követi a kölcsönös jogsegély mechanizmus működését és azt, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok eleget tesznek-e a kölcsönös jogsegély iránti megkeresésekre vonatkozó eljárások szabályainak és határidőinek. A Bizottság betekinthet a kölcsönös jogsegély iránti kérelembe.

(6)  A Bizottság a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményes és hatékony működése érdekében szükség szerint iránymutatásokat adhat és ajánlásokat tehet a tagállamoknak.

(6)  A Bizottság a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményes és hatékony működése érdekében szükség szerint iránymutatásokat adhat és ajánlásokat tehet a tagállamoknak.

(7)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti, a (3) és (4) bekezdés szerinti viták kezelésének részletes szabályairól. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Végrehajtási jogi aktusok

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 11., 12. és 15. cikkben említett eljárás formanyomtatványainak és lépéseinek meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

KOORDINÁLT MEGFIGYELÉS, VIZSGÁLAT ÉS VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS KITERJEDT JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

KOORDINÁLT VIZSGÁLAT ÉS VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUS KITERJEDT JOGSÉRTÉSEK ÉS UNIÓS DIMENZIÓVAL RENDELKEZŐ KITERJEDT JOGSÉRTÉS ESETÉN

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – I szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kiterjedt jogsértések

Kiterjedt jogsértések és uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

16. cikk

A összehangolt intézkedés megindítása és a koordinátor kijelölése

Az összehangolt intézkedések megindítása és a koordinátor kijelölése

(1)  Amennyiben valamely hatáskörrel rendelkező hatóságnak alapos gyanúja merül fel, hogy kiterjedt jogsértés van folyamatban, erről haladéktalanul értesíti a kiterjedt jogsértés által érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot.

(1)  Amennyiben valamely hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy a Bizottságnak alapos gyanúja merül fel, hogy kiterjedt jogsértés van folyamatban, erről haladéktalanul értesíti a jogsértés által érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és adott esetben a Bizottságot.

(2)  Amennyiben a Bizottságnak alapos gyanúja merül fel, hogy kiterjedt jogsértés van folyamatban, erről haladéktalanul értesíti a kiterjedt jogsértéssel érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

 

(3)  Az (1) és a (2) bekezdés szerinti értesítések beérkezte után a kiterjedt jogsértés által érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok közös egyetértéssel kijelölik az intézkedést összehangoló, hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(3)  Az (1) bekezdés szerinti értesítés beérkezte után kiterjedt jogsértés esetén a jogsértés által érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok közös egyetértéssel eldöntik, hogy indítanak-e összehangolt intézkedést. Az értesítést küldő hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja az intézkedést, kivéve, ha a kiterjedt jogsértés által érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértenek abban, hogy ez egy másik hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság feladata legyen.

(4)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok felkérhetik a Bizottságot a koordinációs szerepre. A Bizottság késedelem nélkül értesíti az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságokat arról, hogy elfogadja-e a koordinációs szerepet.

 

(5)  A Bizottság a hatáskörrel rendelkező hatóság (2) bekezdés szerinti értesítésekor felajánlhatja a koordinációs szerep ellátását. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot arról, hogy elfogadják-e annak koordinációs szerepét.

(5)  Ha a Bizottság értesíti az (1) bekezdésnek megfelelően a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, felajánlhatja a koordinációs szerep ellátását. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot arról, hogy elfogadják-e annak koordinációs szerepét, vagy megállapodnak egy hatáskörrel rendelkező hatóságról, amely koordinálja az intézkedést.

(6)  Amennyiben a Bizottság nem vállalja a koordinációs szerepet, vagy az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok nem fogadják el, hogy a Bizottság koordinálja az intézkedést, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölik az intézkedést összehangoló hatáskörrel rendelkező hatóságot. Amennyiben nem születik egyetértés a hatáskörrel rendelkező hatóságok között, az a hatáskörrel rendelkező hatóság hangolja össze az intézkedést, amelyik először értesítette a többieket a jogsértés gyanújáról.

(6)  Amennyiben a Bizottság nem vállalja a koordinációs szerepet, vagy az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok nem fogadják el, hogy a Bizottság koordinálja az intézkedést, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölik az intézkedést összehangoló hatáskörrel rendelkező hatóságot. Amennyiben nem születik egyetértés a hatáskörrel rendelkező hatóságok között, az a hatáskörrel rendelkező hatóság hangolja össze az intézkedést, amelyik először értesítette a többieket a jogsértés gyanújáról.

 

(6a)  Az (1) bekezdés szerinti értesítés kiadását vagy kézhezvételét követően a Bizottság az érintett tagállamok összekötő hivatalaival együtt ellenőrzi a kiterjedt jogsértés fennállására vonatkozó előzetes bizonyítékokat. Az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésre vonatkozó küszöbérték elérése esetén a Bizottság összehangolt intézkedést indít. A Bizottság az összehangolt intézkedés indításáról szóló határozatról értesítést küld az intézkedéssel érintett tagállamok összekötő hivatalai számára. Az intézkedést a Bizottság koordinálja.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Részvétel az összehangolt intézkedésekben

 

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi okok bármelyike alapján elutasíthatja az összehangolt intézkedésben való részvételt:

 

a)   ugyanazon kiterjedt jogsértéssel vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértéssel kapcsolatban és ugyanazon kereskedő ellen az érintett tagállamban már bűnügyi nyomozás vagy bírósági eljárás indult;

 

b)   ugyanazon kiterjedt jogsértéssel vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértéssel kapcsolatban és ugyanazon kereskedő ellen az érintett tagállamban már jogerős közigazgatási határozatot, jogerős bírósági ítéletet hoztak, illetve perbeli egyezség jött létre;

 

c)   a vonatkozó kiterjedt jogsértésre vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésre nem került sor az érintett tagállamban.

 

(2)   Amennyiben a 16. cikk szerinti összehangolt intézkedés megindításáról szóló határozatot követően egy hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határoz, hogy nem vesz részt az összehangolt intézkedésben, döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot és az érintett összekötő hivatalokat, megjelöli döntése indokait, és mellékeli a szükséges igazoló dokumentumokat.

 

(3)   Bármely hatáskörrel rendelkező hatóság csatlakozhat az összehangolt intézkedéshez, ha az összehangolt intézkedés során nyilvánvalóvá válik, hogy az összehangolt intézkedés tárgyát képező kiterjedt jogsértés vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés az adott hatáskörrel rendelkező hatóságot érinti.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

17. cikk

Vizsgálati intézkedések összehangolt intézkedések során

Vizsgálati intézkedések összehangolt intézkedések során

(1)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak a szükséges bizonyítékok, adatok és információk eredményes és hatékony gyűjtéséről. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak a vizsgálatok és ellenőrzések egyidejű folytatásáról, valamint az ideiglenes intézkedések egyidejű alkalmazásáról.

(1)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak a szükséges bizonyítékok, adatok és információk eredményes és hatékony gyűjtéséről. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak a vizsgálatok és ellenőrzések egyidejű folytatásáról, valamint az ideiglenes intézkedések egyidejű alkalmazásáról, amennyiben a nemzeti eljárási jogszabályok ezt lehetővé teszik.

(2)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok használhatják a III. fejezet szerinti kölcsönös jogsegély mechanizmust, különösen az összehangolt intézkedés által érintett tagállamtól eltérő tagállamtól történő bizonyíték- és információgyűjtéshez , vagy annak biztosításához, hogy az érintett kereskedő ne kerülje meg a végrehajtási intézkedéseket.

(2)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok használhatják a III. fejezet szerinti kölcsönös jogsegély mechanizmust, különösen az összehangolt intézkedés által érintett tagállamtól eltérő tagállamtól történő bizonyíték- és információgyűjtéshez , vagy annak biztosításához, hogy az érintett kereskedő ne kerülje meg a végrehajtási intézkedéseket.

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén egymással egyeztetett közös álláspontot alakíthatnak ki a vizsgálat eredménye és a kiterjedt jogsértés minősítése tekintetében.

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok egymással egyeztetett közös álláspontot alakítanak ki a vizsgálat eredménye és a kiterjedt jogsértés vagy adott esetben az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés minősítése tekintetében.

 

(3a)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti eltérő megállapodás hiányában a koordinátor közli a jogsértésért felelős kereskedővel a közös álláspontot, aki lehetőséget kap arra, hogy a közös álláspontban szereplő ügyek vonatkozásában éljen a meghallgatáshoz való jogával.

(4)  Amennyiben szükséges, és a szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályainak sérelme nélkül, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határozhatnak, hogy saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit, és kikérik más érintett felek véleményét.

(4)  A szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályainak sérelme nélkül, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit, és kikérik a fogyasztói szervezetek, kereskedői szervezetek és más érintett felek véleményét.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. cikk

18. cikk

Végrehajtási intézkedések összehangolt intézkedések során

Kötelezettségvállalások az összehangolt intézkedések során

(1)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok felhívhatják a jogsértésért felelős kereskedőt, hogy javasoljon kötelezettségvállalásokat a jogsértés megszüntetése és szükség esetén kártérítés, vagy a károsult fogyasztók kárainak megtérítését megkönnyítő egyéb intézkedések tekintetében. A kereskedő saját kezdeményezésre is javasolhat kötelezettségvállalásokat a jogsértés megszüntetésére és a fogyasztók kártérítésére.

(1)  A 17. cikk szerint elfogadott közös álláspont alapján az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok felhívhatják a kiterjedt jogsértésért vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésért felelős kereskedőt, hogy javasoljon kötelezettségvállalásokat a jogsértés megszüntetése és szükség esetén kártérítés, vagy a károsult fogyasztók kárainak megtérítését megkönnyítő egyéb intézkedések tekintetében. A kereskedő saját kezdeményezésre is javasolhat kötelezettségvállalásokat a jogsértés megszüntetésére és e fogyasztók kártérítésére.

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén saját honlapjaikon vagy adott esetben a Bizottság honlapján közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat más érintett felek álláspontjának megismerése és annak ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezettségvállalások elégségesek-e a jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók kárainak megtérítéséhez.

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén saját honlapjaikon vagy adott esetben a Bizottság honlapján közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat más érintett felek, többek között a fogyasztói szervezetek és a kereskedői szervezetek álláspontjának megismerése érdekében.

 

(2a)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok értékelik a jogsértésért felelős kereskedő által felajánlott kötelezettségvállalásokat, és tájékoztatják a kereskedőt az egyetértéssel elfogadott értékelés eredményéről. Amennyiben a kötelezettségvállalásokat elégségesnek tekintik a kiterjedt jogsértés vagy az uniós dimenzióval rendelkező jogsértés megszüntetésének biztosításához, valamint adott esetben az azzal megkárosított fogyasztók kártalanításához, akkor a hatáskörrel rendelkező hatóságok elfogadják ezeket a kötelezettségvállalásokat, és határidőt szabnak végrehajtásukra.

 

Amennyiben valószínűtlen, hogy a kiterjedt jogsértés vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés a jogsértésért felelős kereskedő kötelezettségvállalásainak eredményeként megszűnik, a hatáskörrel rendelkező hatóságok a 18a. cikk szerint végrehajtási intézkedéseket hozhatnak.

 

(2b)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok nyomon követik a kötelezettségvállalások végrehajtását. Gondoskodnak különösen arról, hogy a jogsértésért felelős kereskedő rendszeresen beszámoljon a koordinátornak a kötelezettségvállalások végrehajtása terén elért eredményekről.

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölhetnek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy az a többiek nevében végrehajtási intézkedéseket foganatosítson a kiterjedt jogsértés megszüntetésére vagy megtiltására, a fogyasztók kártérítésének biztosítására vagy büntetések kiszabására. A végrehajtási intézkedések foganatosítására kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelembe veszik, hogy hol van a kereskedő székhelye. Miután a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtási intézkedések meghozatala céljából kijelölt egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosult lesz az előbbi hatóságok tagállamainak fogyasztói érdekében eljárni, mintha azok a saját fogyasztói lennének.

 

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozhat, hogy a kiterjedt jogsértés által érintett összes tagállamban vagy bizonyos tagállamokban egyszerre tesz végrehajtási intézkedéseket. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak arról, hogy ezek a végrehajtási intézkedések minden érintett tagállamban egyszerre induljanak meg.

 

(5)  Kijelölt testület csak akkor utasítható végrehajtási intézkedések (1)–(4) bekezdés szerinti meghozatalára, ha az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárultak ilyen tartalmú utasításhoz, és amennyiben az nem eredményezi a 41. cikk szerinti általános, valamint szakmai és üzleti titoktartásra vonatkozó szabályok alá tartozó információk közzétételét.

 

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

Végrehajtási intézkedések összehangolt intézkedések során

 

(1)   Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapodnak abban, hogy melyik hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy szükség esetén hatóságoknak kell más hatáskörrel rendelkező hatóságok nevében végrehajtási intézkedéseket hoznia vagy hozniuk, beleértve a szankciók kereskedőre való kiszabását, illetve annak elrendelését, hogy a kereskedő köteles kártérítést fizetni az általa megkárosított fogyasztónak, amennyiben:

 

a)   nem valószínű, hogy a jogsértés az azért felelős kereskedő által felajánlott kötelezettségvállalások következtében megszűnne;

 

b)   a jogsértésért felelős kereskedő az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok által kitűzött határidő lejárta előtt nem tett javaslatot kötelezettségvállalásokra;

 

c)   a jogsértésért felelős kereskedő olyan kötelezettségvállalásokat javasol, amelyek nem elégségesek a jogsértés megszüntetésének és a jogsértéssel megkárosított fogyasztó kártalanításának biztosításához; vagy

 

d)   a jogsértésért felelős kereskedő a 18. cikk (2a) bekezdésében kitűzött határidő lejártáig nem teljesíti kötelezettségvállalásait.

 

(2)   Miután az egyéb érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok végrehajtási intézkedések megtétele céljából kijelöltek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosulttá válik a többi érintett tagállam mindegyikében a fogyasztók érdekében intézkedni, mintha azok a saját fogyasztói lennének. A végrehajtási intézkedések megtételére kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok a hatékony végrehajtást támogató valamennyi lényeges szempontot figyelembe veszik.

 

(3)   Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem a (2) bekezdés szerint járnak el, egyidejűleg tesznek végrehajtási intézkedéseket a kiterjedt jogsértéssel vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértéssel érintett több vagy az összes tagállamban.

 

(4)   Kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság csak akkor utasítható végrehajtási intézkedések e cikk (1)–(3) bekezdése szerinti megtételére, ha az ilyen intézkedések által érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai ehhez hozzájárulnak, és az nem eredményezi a 41. cikk szerinti általános, valamint szakmai és üzleti titoktartásra vonatkozó szabályok alá tartozó információk közzétételét.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

19. cikk

A közös intézkedések lezárása

A közös intézkedések lezárása

 

(1) Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határoznak, hogy lezárják az összehangolt intézkedést, amennyiben megállapítják, hogy:

 

a)   nem történt kiterjedt jogsértés vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés;

 

b)   a jogsértésért felelős kereskedő által javasolt kötelezettségvállalások teljesítését követően a kiterjedt jogsértés vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés megszűnt;

 

c)   a végrehajtási intézkedéseket követően a kiterjedt jogsértés vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés megszűnt;

A összehangoló hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az érintett tagállamok szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságokat, ha a kiterjedt jogsértés megszűnt vagy azt megtiltották.

(2) A koordinátor haladéktalanul tájékoztatja adott esetben a Bizottságot, valamint az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és összekötő hivatalait az összehangolt intézkedés lezárásáról.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Összehangolt intézkedés újraindítása

 

A koordinátor haladéktalanul tájékoztatja adott esetben a Bizottságot, valamint az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és összekötő hivatalait, amennyiben a kiterjedt jogsértés vagy az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés megismétlődik, és tovább intézkedésekre van szükség. Ebben az esetben a koordinációra új összehangolt fellépés megindítása nélkül kerülhet sor.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a kiterjedt jogsértések elleni közös fellépésekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályait, különösen az értesítésekhez és a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság közötti egyéb információcserékhez használt formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a határidőket, valamint az értesítésekhez és a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság közötti egyéb információcserékhez és végrehajtási megkeresésekhez használt formanyomtatványokat a kiterjedt jogsértésekkel és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekkel kapcsolatos összehangolt intézkedések tekintetében. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – II szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – III szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e fejezet szerinti összehangolt intézkedésekre és közös fellépésekre vonatkozó általános rendelkezések

Az összehangolt intézkedésekre vonatkozó általános rendelkezések

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 16., 21. és 32. cikk szerint kinevezett koordinátor különösen:

(1)  A 16. és 32. cikk szerint kinevezett koordinátor különösen:

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  gondoskodik arról, hogy az összes érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság és a Bizottság kellő időben megfelelő tájékoztatást kapjon a végrehajtási intézkedés előrehaladásáról, a várható következő lépésekről és az elfogadandó intézkedésekről;

a)  gondoskodik arról, hogy az összes érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság és adott esetben a Bizottság kellő időben megfelelő tájékoztatást kapjon a végrehajtási intézkedés előrehaladásáról, a várható következő lépésekről és az elfogadandó intézkedésekről;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  összehangolja a vizsgálatokat, az ellenőrzéseket és az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok által az I. és II. szakasz szerint meghatározott ideiglenes intézkedések elfogadását, nyomon követi a vizsgálatokat, ellenőrzéseket és ideiglenes intézkedéseket, valamint a 8. cikk szerinti egyéb intézkedéseket;

b)  összehangolja és nyomon követi a vizsgálatokat, az ellenőrzéseket és az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok által az I. szakasz szerint meghatározott ideiglenes intézkedések elfogadását;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  összehangolja az összes szükséges dokumentum előkészítését és megosztását az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság között;

c)  összehangolja az összes szükséges dokumentum előkészítését és megosztását az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok és adott esetben a Bizottság között;

Módosítás     91

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kapcsolatot tart a kereskedőkkel és a megfigyelés, vizsgálat és végrehajtási intézkedések által érintett más felekkel, kivéve, ha erről az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság eltérően állapodnak meg;

d)  kapcsolatot tart a kereskedőkkel és a megfigyelés, vizsgálat és végrehajtási intézkedések által érintett más felekkel, kivéve, ha erről az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok, a koordinátor és adott esetben a Bizottság eltérően állapodnak meg;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  összehangolja az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok által elfogadott végrehajtási intézkedéseket, ideértve a szükséges határozatok és végzések, büntetések kiszabása és a fogyasztók kártérítésének biztosítását célzó intézkedések elfogadása érdekében a bíróságokhoz intézett beadványokat;

f)  összehangolja az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok által elfogadott végrehajtási intézkedéseket, ideértve a szükséges határozatok és végzések, szankciók kiszabása és a fogyasztók kártérítésének biztosítását célzó intézkedések elfogadása érdekében a bíróságokhoz intézett beadványokat;

Módosítás     93

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok összehangolják piacfelügyeleti tevékenységeiket, kiterjedt jogsértések kezeléséhez kapcsolódó, az I. és II. szakasz szerinti vizsgálataikat és végrehajtási intézkedéseiket. Megosztják egymással az összes szükséges információt, és szükség esetén haladéktalanul segítséget nyújtanak egymásnak és a Bizottságnak.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok összehangolják piacfelügyeleti tevékenységeiket, kiterjedt jogsértések kezeléséhez kapcsolódó, az I. szakasz szerinti vizsgálataikat és végrehajtási intézkedéseiket. Megosztják egymással az összes szükséges információt, és szükség esetén haladéktalanul segítséget nyújtanak egymásnak és a Bizottságnak.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság megállapodnak egymással az e fejezet szerinti összehangolt intézkedésekhez, közös fellépésekhez és a fogyasztói piacok összehangolt vizsgálataihoz kapcsolódó értesítések és valamennyi kommunikáció céljára, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság által használt nyelvekről.

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság megállapodnak egymással az e fejezet szerinti összehangolt intézkedésekhez és az átfogó vizsgálatokhoz kapcsolódó értesítések és valamennyi kommunikáció céljára, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság által használt nyelvekről.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor az értesítések és az egyéb kommunikáció annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén történnek, amelyik az értesítést küldi vagy egyébként kommunikál. Ebben az esetben minden érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság gondoskodik a más, hatáskörrel rendelkező hatóságoktól érkező értesítések, kommunikáció és egyéb dokumentumok szükséges fordításairól.

(4)  Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor az értesítések és az egyéb kommunikáció annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén történnek, amelyik az értesítést küldi vagy egyébként kommunikál. Ebben az esetben minden érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság szükség esetén gondoskodik a más, hatáskörrel rendelkező hatóságoktól érkező értesítések, kommunikáció és egyéb dokumentumok fordításainak elkészítéséről.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az I. és II. szakasz szerinti összehangolt intézkedésekre vagy közös fellépésekre az alábbi uniós jogszabályokat érintő kiterjedt jogsértések miatt kerül sor, a koordinátor felkéri az Európai Bankhatóságot, hogy töltsön be megfigyelő szerepet:

(5)  Amennyiben az I. szakasz szerinti összehangolt intézkedésekre az alábbi uniós jogszabályokba ütköző kiterjedt jogsértések vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések miatt kerül sor, a koordinátor felkéri az Európai Bankhatóságot, hogy járjon el megfigyelőként:

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös álláspontok és a kereskedők meghallgatása

A kereskedőkkel folytatott kommunikációra vonatkozó nyelvhasználati szabályok

Módosítás     98

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 17. és 23. cikk szerinti közös álláspontot közlik a jogsértésért felelős kereskedővel. A jogsértésért felelős kereskedő lehetőséget kap arra, hogy kifejtse álláspontját a közös álláspont részét képező kérdésekben.

törölve

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kereskedő jogosult a székhelye vagy lakóhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvét használni. A kereskedő lemondhat e jogáról, vagy kérheti az Unió más hivatalos nyelvének használatát a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal folyó kommunikáció során.

(2)  A kereskedő jogosult a székhelye vagy lakóhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvét használni.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a kereskedő védelemhez való joga végrehajtásának részletes szabályait az összehangolt intézkedések és közös fellépések során. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

32. cikk

32. cikk

A fogyasztói piacok összehangolt vizsgálatai

Átfogó vizsgálatok

(1)  Amennyiben a piaci trendek, fogyasztói panaszok vagy más jelek arra utalnak, hogy kiterjedt jogsértések történtek, történnek vagy történhetnek, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok a fogyasztói piacok összehangolt vizsgálatáról („átfogó vizsgálat”) határozhatnak. Az ilyen összehangolt vizsgálat esetében az összehangolást a Bizottság végzi.

(1)  Amennyiben a piaci trendek, fogyasztói panaszok vagy más jelek arra utalnak, hogy kiterjedt jogsértések történtek, történnek vagy történhetnek, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok átfogó vizsgálatok elvégzéséről határozhatnak.

 

(1a)  Az átfogó vizsgálatokat a Bizottság koordinálja.

(2)  Összehangolt vizsgálatok során az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok hatékonyan alkalmazzák a 8. cikk szerinti és egyéb, a nemzeti jogból származó jogosultságaikat.

(2)  Az átfogó vizsgálatok során a részt vevő, hatáskörrel rendelkező hatóságok hatékonyan alkalmazzák a 8. cikk szerinti és egyéb, a nemzeti jogból származó jogosultságaikat.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok felkérhetik a Bizottság tisztviselőit valamint a Bizottság által felhatalmazott egyéb kísérő személyeket az átfogó vizsgálatokban való részvételre.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok megfelelő és kellően indokolt esetben az átfogó vizsgálatokban való részvételre felkérhetik a kijelölt szerveket, a Bizottság tisztviselőit, valamint a Bizottság által felhatalmazott egyéb kísérő személyeket.

(4)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az átfogó vizsgálatokkal kapcsolatos eljárások részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az átfogó vizsgálatokkal kapcsolatos eljárások részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34. cikk

34. cikk

Riasztási mechanizmus

Riasztási mechanizmus

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a 43. cikk szerinti adatbázis révén formanyomtatványt használva haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot, ha megalapozott gyanú merül fel benne arra vonatkozóan, hogy olyan jogsértés van folyamatban a területén, amely más tagállamokban is érintheti a fogyasztói érdekeket („riasztás”).

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a 43. cikk szerinti adatbázis révén formanyomtatványt használva haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot, ha megalapozott gyanú merül fel benne arra vonatkozóan, hogy olyan Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés van folyamatban a területén, amely más tagállamokban is érintheti a fogyasztói érdekeket („riasztás”).

(2)  A Bizottság a 43. cikk szerinti adatbázis révén haladéktalanul értesíti az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságokat, ha megalapozott gyanú merül fel benne arra vonatkozóan, hogy jogsértés történt az Unió területén („riasztás”).

(2)  A Bizottság a 43. cikk szerinti adatbázis révén haladéktalanul értesíti az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságokat, ha megalapozott gyanú merül fel benne arra vonatkozóan, hogy Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés történt az Unió területén („riasztás”).

(3)  Riasztás során a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság a jogsértés gyanújával kapcsolatban különösen az alábbi információkat küldi meg, amennyiben ezek rendelkezésre állnak:

(3)  Riasztás során a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság az Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés gyanújával kapcsolatban különösen az alábbi információkat küldi meg, amennyiben ezek rendelkezésre állnak:

a)  a jogsértést képező cselekmény vagy mulasztás leírása;

a)  a jogsértést képező cselekmény vagy mulasztás leírása;

b)  a jogsértés által érintett termék vagy szolgáltatás;

b)  a jogsértés által érintett termék vagy szolgáltatás;

c)  a jogsértés által érintett vagy potenciálisan érintett tagállamok;

c)  a jogsértés által érintett vagy potenciálisan érintett tagállamok;

d)  a jogsértésért felelős vagy a gyanú szerint felelős kereskedő kiléte;

d)  a jogsértésért felelős vagy a gyanú szerint felelős kereskedő kiléte;

e)  a lehetséges intézkedések jogalapja, hivatkozással a nemzeti jogra és az e rendelet mellékletében felsorolt uniós aktusok megfelelő rendelkezéseire;

e)  a lehetséges intézkedések jogalapja, hivatkozással a nemzeti jogra és a mellékletben felsorolt uniós aktusok megfelelő rendelkezéseire;

f)  a jogsértéshez kapcsolódó jogi eljárások, foganatosított végrehajtási és egyéb intézkedések jellege, napjai és időtartama;

f)  a jogsértéshez kapcsolódó jogi eljárások, foganatosított végrehajtási és egyéb intézkedések jellege és állása, napjai és időtartama;

g)  a jogsértéshez kapcsolódó jogi eljárások, foganatosított végrehajtási és egyéb intézkedések státusza;

 

h)  a jogi eljárásokat és egyéb intézkedéseket folytató, hatáskörrel rendelkező hatóság;

h)  a jogi eljárásokat és egyéb intézkedéseket folytató, hatáskörrel rendelkező hatóság.

i)  annak megjelölése, hogy a riasztás tájékoztatás vagy intézkedés céljából történt-e.

 

(4)  Intézkedés céljából küldött riasztásban a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság kérheti más hatáskörrel rendelkező hatóságoktól és a Bizottságtól, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem folyik-e hasonló gyanított jogsértés más tagállamok területén, vagy nem foganatosítottak-e már más tagállamokban végrehajtási intézkedéseket az ilyen jogsértések ellen.

(4)  A riasztásban a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság azt kéri más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól és adott esetben a Bizottságtól, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy nem folyik-e hasonló gyanított jogsértés más tagállamok területén, vagy nem foganatosítottak-e már más tagállamokban végrehajtási intézkedéseket az ilyen jogsértések ellen. A többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai és a Bizottság haladéktalanul válaszolnak a megkeresésekre.

(5)  A gyanított jogsértés hatékony kezelése céljából az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok a riasztásra kapott válaszoktól függően megteszik a III. és IV. fejezet szerinti szükséges intézkedéseket.

 

(6)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a riasztási mechanizmus részletes szabályait, különösen a riasztásokhoz használt formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a riasztások 43. cikkben említett adatbázison keresztüli benyújtásához használt formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35. cikk

35. cikk

Egyéb szervezetek részvétele a riasztási mechanizmusban

Egyéb szervezetek részvétele a riasztási mechanizmusban

(1)  A kijelölt testületek és az Európai Fogyasztói Központok részt vesznek a 34. cikk szerinti riasztási mechanizmusban. A tagállamok kijelölnek olyan fogyasztói szervezeteket, egyesületeket, továbbá más szervezeteket, mint például kereskedői egyesületeket, amelyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos érdekük fűződik. E szervezetek részt vesznek a riasztási mechanizmusban. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szervezetekről.

(1)  A kijelölt testületek, az Európai Fogyasztói Központok, a fogyasztói szervezetek, egyesületek, valamint a kereskedői egyesületek, amelyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos érdekük fűződik, jogosultak arra, hogy értesítsék az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot a feltételezett jogsértésekről, és megadják a 34. cikk (3) bekezdése szerinti információkat a külső értesítésekre szolgáló formanyomtatvány felhasználásával a 43. cikkben említett adatbázison keresztül („külső riasztás”).

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a külső riasztások 43. cikkben említett adatbázison keresztüli benyújtásához használt formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság kijelölhet más, a fogyasztói és üzleti érdekeket uniós szinten képviselő szervezeteket, amelyek részt vesznek a riasztási mechanizmusban.

(2)  A Bizottság a külső riasztás benyújtására más, a fogyasztói és üzleti érdekeket uniós szinten képviselő szervezeteket is feljogosít.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti szervezetek jogosultak a gyanított jogsértésekről értesíteni az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot, valamint a 43. cikk szerinti adatbázisban szereplő, külső értesítések céljára szolgáló formanyomtatványon megküldeni a 34. cikk (3) bekezdése szerinti információkat („külső riasztás”).

 

(4)  A külső riasztások csak tájékoztatás céljára szolgálnak. A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem kötelesek eljárást indítani vagy egyéb intézkedéseket foganatosítani a riasztásra és a szervezetek által megküldött információkra válaszul. A külső riasztást küldő szervezetek gondoskodnak a biztosított információk helyességéről, naprakészségéről és pontosságáról, és adott esetben haladéktalanul javítják a közzétett tájékoztatást vagy visszavonják azt. E célból a 41. és a 43. cikk szerinti korlátozásokkal hozzáférést kapnak az általuk nyújtott információkhoz.

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem kötelesek eljárást indítani vagy egyéb intézkedéseket foganatosítani a külső riasztásra válaszul. Az (1) és (2) bekezdésben említett, külső riasztást küldő szervezetek gondoskodnak a biztosított információk helyességéről, naprakészségéről és pontosságáról, és adott esetben haladéktalanul javítják a közzétett tájékoztatásban lévő hibákat vagy visszavonják azt. E célból a 41. és a 43. cikk szerinti korlátozásokkal hozzáférést kapnak az általuk nyújtott információkhoz. Ezeket a szervezeteket értesíteni kell a hatáskörrel rendelkező hatóság által a külső riasztásokkal összefüggésben hozott nyomonkövetési intézkedésekről, illetve kérésre az intézkedés elmaradásáról is.

(5)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az egyéb szervezetek kijelölésének és a riasztási mechanizmusban való részvételének részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  a hatáskörrel rendelkező hatóságok a 43. cikk szerinti adatbázison keresztül haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot minden olyan intézkedésről, amelyet a fogyasztók érdekeit védő jogszabályok területükön bekövetkezett megsértésére válaszul hoztak, ha gyanújuk szerint a jogsértés más tagállamokban is érintheti a fogyasztói érdekeket, így különösen:

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 43. cikk szerinti adatbázison keresztül haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait minden olyan intézkedésről, amelyet a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályok területükön bekövetkezett megsértésére válaszul hoztak, ha gyanújuk szerint a szóban forgó jogsértés más tagállamokban is érintheti a fogyasztói érdekeket.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hatáskörrel rendelkező hatóság vagy más hatóság jogsértés vagy gyanított jogsértés miatti nemzeti eljárás megindításához kapcsolódó bármely értesítéséről, határozatáról, végzéséről vagy hasonló intézkedéséről;

törölve

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bíróság vagy más igazságügyi hatóság határozatáról, igazságügyi végzésről vagy más hasonló intézkedésről, amely jogsértéshez vagy gyanított jogsértéshez kapcsolódik;

törölve

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben a nemzeti hatóságok vagy kijelölt testületek bármely más információjáról, határozatáról, végzéséről vagy cselekményéről, amely jogsértéshez vagy gyanított jogsértéshez kapcsolódhat;

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az e rendelet szerinti jogsértések felderítéséhez kapcsolódó információcsere részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37. cikk

37. cikk

A megfigyelést és a végrehajtást elősegítő egyéb tevékenységek összehangolása

A megfigyelést és a végrehajtást elősegítő egyéb tevékenységek összehangolása

(1)  A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az alábbi területeken kifejtett tevékenységeikről:

(1)  A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az alábbi területeken kifejtett tevékenységeikről:

a)  a fogyasztóvédelem végrehajtásában résztvevő tisztviselők képzése, beleértve a nyelvi képzést, valamint a képzések szervezését is;

a)  a hatáskörrel rendelkező hatóságok e rendelet alkalmazásáért felelős személyzeti erőforrásainak fejlesztése, beleértve tisztviselőik megfelelő képzését;

b)  a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok összegyűjtése, osztályozása és cseréje;

b)  a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok összegyűjtése, osztályozása és cseréje;

c)  az illetékes tisztviselők ágazatspecifikus hálózatainak fejlesztése;

c)  az illetékes tisztviselők ágazatspecifikus hálózatainak fejlesztése;

d)  az információs és kommunikációs eszközök fejlesztése;

d)  az információs és kommunikációs eszközök fejlesztése;

e)  a fogyasztóvédelem végrehajtásában résztvevő tisztviselőkre vonatkozó előírások, módszerek és iránymutatások kidolgozása;

e)  az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos előírások, módszerek és iránymutatások kidolgozása;

f)  tisztviselőik cseréje, ideértve a III. és IV. fejezet szerinti tevékenységek végzésére való képességet.

 

(2)  A tagállamok koordinálják és közösen szervezik az (1) bekezdés szerinti tevékenységeiket.

(2)  A tagállamok koordinálhatják és közösen szervezhetik az (1) bekezdésben említett tevékenységeiket.

(3)  A Bizottság és a tagállamok rendszeresen megosztják a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos információikat és adataikat. E célból a Bizottság a tagállamokkal együttműködve a fogyasztói panaszok osztályozására és jelentésére szolgáló harmonizált módszert dolgoz ki és tart fenn.

 

(4)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el az (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködés kereteinek kialakítására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a Bizottsággal együttműködve, az (1) bekezdésben meghatározott területeken közös tevékenységeket is folytathatnak. A tagállamok továbbá a Bizottsággal együttműködve közös keretrendszert dolgozhatnak ki az (1) bekezdés e) pontjában említett tevékenységekre vonatkozólag.

(2)  A tagállamok a Bizottsággal együttműködve, az (1) bekezdésben említett területeken közös tevékenységeket is folytathatnak. A tagállamok továbbá a Bizottsággal együttműködve közös keretrendszert dolgozhatnak ki az (1) bekezdés e) pontjában említett tevékenységekre vonatkozólag.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés szerinti információcsere kereteinek kialakítására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 8. cikk szerint gyűjtött, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és a Bizottsággal közölt információkat csak a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében lehet felhasználni.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság által gyűjtött, illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és a Bizottsággal közölt információkat csak a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében lehet felhasználni.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés sérelme nélkül felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja a szükséges információkat:

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés sérelme nélkül – azzal a feltétellel, hogy maradéktalanul tiszteletben tartja a fogyasztók alapvető jogait, közöttük a magánélethez való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályokat – felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja a szükséges információkat:

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  olyan közérdekű ügyekben, mint a közbiztonság, a fogyasztóvédelem, a közegészség és a környezetvédelem.

Módosítás      115

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó 8. cikk szerinti bizonyítékok, dokumentumok, információk, magyarázatok és vizsgálati megállapítások e rendelet alkalmazása során további alaki követelmények nélkül felhasználhatóak más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által indított eljárásokban.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az egyik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó bizonyítékok, dokumentumok, információk, magyarázatok és vizsgálati megállapítások e rendelet alkalmazása során további alaki követelmények nélkül felhasználhatóak legyenek más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által indított eljárásokban.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság létrehozza és üzemelteti azt a szükséges elektronikus adatbázist, amelyben tárolja és feldolgozza a III. fejezet szerinti kölcsönös jogsegély kérelmek, a IV. fejezet szerinti intézkedések és az V. fejezet szerinti megfigyelési mechanizmus támogatásához szükséges információkat. Az adatbázis a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság számára betekintés céljára hozzáférhető.

(1)  A Bizottság létrehozza és üzemelteti a hatáskörrel rendelkező hatóságok, az összekötő hivatalok és a Bizottság közötti, e rendelet szerinti összes kommunikációhoz szükséges elektronikus adatbázist. Ez az adatbázis a hatáskörrel rendelkező hatóságok, az összekötő hivatalok és a Bizottság számára közvetlenül hozzáférhető.

Módosítás     117

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A más hatóságok, szervezetek és kijelölt testületek által szolgáltatott információkat is az elektronikus adatbázisban tárolják és dolgozzák fel, ám ezek a hatóságok, szervezetek és kijelölt testületek nem férhetnek hozzá az adatbázishoz.

(2)  A 35. cikkben említett más hatóságok, szervezetek és kijelölt testületek által szolgáltatott információkat is az elektronikus adatbázisban tárolják és dolgozzák fel, ám ezek a hatóságok, szervezetek és kijelölt testületek nem férhetnek hozzá az adatbázishoz.

Módosítás     118

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság, kijelölt testület vagy 35. cikkben említett szervezet megállapítja, hogy valamely jogsértésről szóló, 34. és 35. cikk szerinti értesítés megalapozatlannak bizonyult, akkor visszavonja ezt az értesítést. A Bizottság haladéktalanul eltávolítja az adott információt az adatbázisból, és tájékoztatja a feleket az információ eltávolításának indokairól.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy megkeresett hatóság a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban értesíti a Bizottságot egy Unión belüli jogsértés megszűnéséről;

a)  egy megkeresett, hatáskörrel rendelkező hatóság a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban értesíti a Bizottságot egy Unión belüli jogsértés megszűnéséről;

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy összekötő hatóság a 19. cikkel összhangban értesíti a Bizottságot egy kiterjedt jogsértés megszűnéséről vagy megtiltásáról;

b)  a koordinátor a 19. cikkel összhangban értesíti a Bizottságot az összehangolt intézkedés lezárásáról;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a Bizottság a 26. cikk szerint úgy határoz, hogy lezár egy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértést érintő közös fellépést, a kereskedők kötelezettségvállalásait azonban 10 évig meg kell őrizni a fogyasztók érdekeit védő jogszabályoknak való megfelelés biztosítása céljából;

c)  a Bizottság mint koordinátor a 19. cikk szerint úgy határoz, hogy lezár egy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértést érintő összehangolt intézkedést, a kereskedők kötelezettségvállalásait azonban öt évig meg kell őrizni a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítása céljából;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság elfogadja az adatbázis megvalósításához szükséges végrehajtási aktusokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az adatbázisban a vitafórum céljára rendelkezésre álló elektronikus formanyomtatványokat és sablonokat, amelyen keresztül minden megkeresés és válasz, valamint egyéb dokumentum kicserélhető. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nemzeti végrehajtási tervek és a prioritások kijelölése

Végrehajtási tervek és a prioritások kijelölése

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  20xx/xx/xx-től [e rendelet hatálybalépése] kezdődően kétévente minden tagállam kétéves végrehajtási tervet nyújt be a Bizottságnak a Bizottság által e célra biztosított online formanyomtatványon. A végrehajtási tervek különösen az alábbiakat tartalmazzák:

(1)  [e rendelet hatálybalépése]-ig és azt követően kétévente minden tagállam végrehajtási tervet nyújt be a Bizottságnak. Ezek a végrehajtási tervek az alábbiakat tartalmazzák:

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az adott tagállamban a fogyasztói érdekeket potenciálisan érintő piaci trendekre vonatkozó információk, kiemelve azokat a kérdéseket, amelyek más tagállamokban is felmerülhetnek;

a)  a fogyasztói érdekeket potenciálisan érintő piaci trendekre vonatkozó információk;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adott esetben az előző kétéves végrehajtási terv megvalósításának összefoglalása, ideértve az e rendelet szerinti intézkedések áttekintését, a beérkezett fogyasztói és egyéb panaszokat, a megfigyelési és végrehajtási intézkedéseket és a fontos bírósági cselekményeket, ítéleteket és végzéseket vagy intézkedéseket, valamint azokat az okokat, amelyek miatt az előző kétéves bírósági terv esetleg nem került teljeskörűen végrehajtásra;

törölve

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hatáskörrel rendelkező hatóságok szervezeti felépítésével, jogköreivel és felelősségi területeivel kapcsolatos információk, ideértve ezek bármely változását vagy erre vonatkozó tervet;

törölve

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a tagállamban a fogyasztók érdekeit védő jogszabályok végrehajtásának a következő két évre vonatkozó prioritási területei ;

d)  az érintett tagállamban a fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályok végrehajtásának prioritási területei;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a tagállamban a következő két évben a fogyasztók érdekeit védő jogszabályok végrehajtására rendelkezésre álló és erre lekötött erőforrások áttekintése;

törölve

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a következő két évben az e rendelet végrehajtására lekötött erőforrásokról szóló nyilatkozat.

törölve

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság nyilvánosan elérhetővé teszi a végrehajtási tervek összefoglalóját.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Abban az esetben, ha az utolsó végrehajtási terv benyújtását követő két évben a piaci viszonyok lényegesen megváltoznak, a tagállamok felülvizsgált végrehajtási tervet nyújthatnak be.

(2)  A piaci viszonyok lényeges megváltozásával járó esetekben a tagállamok információkkal szolgálhatnak ezekről a változásokról, ha azok hatóköre meghaladja a végrehajtási terv által felölelt hatókört.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

46. cikk

törölve

A nemzeti végrehajtási tervek nyomon követése és végrehajtása

 

(1)   A Bizottság nyomon követi a nemzeti végrehajtási tervek végrehajtását. A Bizottság tanácsot adhat a nemzeti végrehajtási terv végrehajtásával kapcsolatban, mutatókat állapíthat meg a az e rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások tekintetében és előmozdíthatja a bevált gyakorlatokat.

 

(2)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az online formanyomtatványok és a 45. cikk szerinti nemzeti végrehajtási tervek részletes szabályainak kialakítására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unión belüli jogsértésekre és kiterjedt jogsértésekre vonatkozó büntetések kiszabásának elvei

Az Unión belüli jogsértésekre, a kiterjedt jogsértésekre és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekre vonatkozó szankciók kiszabásának elvei

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az Unión belüli jogsértésekkel és kiterjedt jogsértésekkel kapcsolatos büntetések kiszabása során figyelembe veszik többek között az alábbiakat:

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az Unión belüli jogsértésekkel, a kiterjedt jogsértésekkel és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekkel kapcsolatos szankciók kiszabása során figyelembe veszik többek között az alábbiakat:

Módosítás     136

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden, az ezen rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben elfogadott nemzeti jogszabály vagy megállapodás szövegét – az egyedi esetekre vonatkozó megállapodások kivételével – haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok minden, az ezen rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben elfogadott nemzeti jogszabály és megállapodás szövegét – az egyedi eseteket kezelő megállapodások kivételével – haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő hét éven belül, legkésőbb 20/xx/xx-ig]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet alkalmazásáról.

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő öt éven belül]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet alkalmazásáról.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentés tartalmazza a rendelet alkalmazásának értékelését, ideértve az e rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő jogszabályok végrehajtása eredményességének értékelését és többek között annak vizsgálatát, hogy hogyan alakult az e jogszabályoknak való megfelelés a kereskedők részéről a több országot érintő kereskedelem által érintett kulcsfontosságú piacokon.

A jelentés tartalmazza a rendelet alkalmazásának értékelését, ideértve az e rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő uniós jogszabályok végrehajtása eredményességének értékelését és többek között annak vizsgálatát, hogy hogyan alakult az ezen uniós jogszabályoknak való megfelelés a kereskedők részéről a több országot érintő kereskedelem által érintett kulcsfontosságú piacokon. A Bizottság különösen a következők hatékonyságát értékeli:

 

a)   a 8. cikk szerinti jogkörök;

 

b)   az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésre előírt küszöbérték;

 

c)   a 43. cikkben előírt, jogsértésekkel kapcsolatos adatcserére szolgáló rendszer.

 

A jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat kell csatolni.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

[E rendelet hatálybalépésének időpontja]-ig és azt követően minden második évben a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely áttekintést ad a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása területén elérhető információkról és fejleményekről, valamint a 33. cikk alapján létrehozott megfigyelési mechanizmus keretében kicserélt statisztikákról, beleértve a közzétett riasztásokat és a külső riasztásokkal kapcsolatban hozott követő intézkedéseket is, továbbá áttekintést ad a 16. cikk szerinti kiterjedt jogsértésekről és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekről.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

51. cikk

törölve

A 2006/2004/EU rendelet mellékletének módosításai

 

A 2006/2004/EK rendelet melléklete a következő pontokkal egészül ki:

 

„(18)   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).

 

(19)   Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról: 20. cikk (HL L 376, 2006.12.27., 36. o.).

 

(20)   Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1371/2007/EK rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.)

 

(21)   Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelete a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.).

 

(22)   Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról 22., 23. és 24. cikk (HL L 293., 2008.10.31., 3. o).

 

(23)   az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 2014/17/EK irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról: a 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22. és 23. cikk, a 10. fejezet és az I. és II. melléklet (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.).

 

(24)   Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 2014/92/EU irányelve a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról, 4–18. cikk és a 20. cikk (2) bekezdése (HL L 257., 2014.8.28., 214. o.).”

 

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [a hatálybalépése után egy évvel]-tól/-től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet ...[a rendelet hatálybalépése után 18 hónappal]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 51. cikket mindazonáltal [e rendelet hatálybalépése]-tól/-től kell alkalmazni.

törölve

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a.  Az Európai Parlamenti és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv): 14. cikk (HL L 165., 2013.3.18., 1. o.).

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24b.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.).

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24c.  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 260/2012/EU rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24d.  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24e.  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. január 20-i (EU) 2016/97 irányelve a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).

Módosítás     149

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24f.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/... rendelete az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról (OJ L ...)+.

 

+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet sorszámát, elfogadásának dátumát és a kiadására vonatkozó hivatkozást (COD 2015/0284).

Módosítás     150

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 24 g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24g.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/... rendelete a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (OJ L ...)+.

 

+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet sorszámát, elfogadásának dátumát és a kiadására vonatkozó hivatkozást (COD 2016/0152).

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Háttér és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2003-ban tett első alkalommal javaslatot a nemzeti hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködési rendszerre, hogy előmozdítsa a határokon átnyúló jogsértések hatékonyabb felügyeletét, kivizsgálását és szankcionálását, bezárva ezzel azokat a joghézagokat, amelyeket a csalárd kereskedők kihasználnak. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-én fogadta el a 2006/2004/EK rendeletet (az úgynevezett fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletet), amely 2006. december 29-én lépett hatályba.

Tíz évvel később a Bizottság javaslatot nyújtott be a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletet felülvizsgálatára, hogy javítsa az ezen együttműködés szempontjából fontos szabályokat és eljárásokat, különösen azzal a céllal, hogy jobban kezelje a digitális egységes piaccal kapcsolatos kihívásokat, A rendeletjavaslat, amely hatályon kívül helyezi a 2006/2004/EK rendeletet, a 2016. május 25-én elfogadott e-kereskedelmi csomag részét képezi. A felülvizsgált rendelkezések célja, hogy javítsák a nemzeti hatóságok által használt végrehajtási mechanizmusokat a fogyasztóknak számos országban kárt okozó jogellenes gyakorlatok kezelése érdekében, különös tekintettel az online jogsértésekre.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, és elismeri, hogy még mindig jelentős előrelépést kell elérni a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása terén.

Mivel a kereskedők egyre inkább az egységes piac egészén működnek, az uniós vonatkozású jogsértések kezelését hatékony mechanizmusokkal kell támogatni, hogy elkerüljék az ugyanazon jogsértéssel kapcsolatos következetlen végrehajtási megközelítéseket, valamint a párhuzamos végrehajtási erőfeszítéseket és költségeket.

Ezért az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata helyesen azonosította a végrehajtásért felelős hatóságok számára szükséges jogköröket (8. cikk), és úgy véli, hogy ezek a hatáskörök a jogsértések elleni küzdelem terén folytatott megfelelő határokon átnyúló együttműködés előfeltételei. A hatékony együttműködés elérése érdekében ezeket a jogköröket valamennyi tagállamban a végrehajtásért felelős hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Jogsértés esetén egyes jogkörök gyakorlására vonatkozó elévülési időt ésszerűen 5 évben állapították meg, ami jogbiztonságot teremt, és visszatartó ereje is lehet (5. cikk).

Az előadó támogatja a „kiterjedt jogsértés” és az „uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés” új fogalmainak bevezetését. Az előadó azonban azon a véleményen van, hogy az utóbbira meghatározott küszöbérték túl magas (21. cikk). Az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés esetére előírt kivizsgálás és összehangolt végrehajtás összetettsége miatt a Bizottság koordináló szervezetként kell felfogni. Az előadó ezért eltérő küszöbértékben állapodott meg az árnyékelőadókkal, ez a küszöb legalább az Unió lakosságának többségét képviselő tagállamok által alkotott többség.

Az előadó támogatja a fogyasztói szervezetek részvételét, például a 34. cikkben előírt riasztási mechanizmus keretében, a fogyasztóvédelem terén jogos érdekkel rendelkező szervezetek nagyon gyakran jóval korábban szereznek tudomást a jogsértésekről, mint a hatáskörrel rendelkező hatóságok. E tekintetben biztosítani kell a 43. cikkben előírt adatbázis és információcsere-rendszer megfelelő működését is.

Az előadó úgy véli, hogy ha eleget tesznek a titoktartási kritériumnak, a közös álláspontokat – a kiterjedt jogsértések kivizsgálásának és értékelésének eredményét – vagy azok egyes részeit közzé kell tenni, hogy javítsák az átláthatóságot, és tájékoztassák a fogyasztókat a bizonyított jogsértésekről.

Az előadó egyetért azzal, hogy a rendelet hatálya alá tartozó jogszabályok jegyzékét jelentős számú fogyasztóvédelmi jogszabállyal kell kiegészíteni, hogy segítsenek a végrehajtásért felelő szerveknek az olyan kérdések kezelésében, mint például a fogyasztók közötti megkülönböztetés a címzett lakóhelye/állampolgársága alapján, valamint általában az összes határokon átnyúló jogsértés.

Az előadó elfogadja, hogy a tagállamok kétéves végrehajtási terveket nyújtsanak be, és azt olyan eszköznek tekinti, amellyel a tagállamok jobban fel tudják állítani a prioritásokat, és fokozni tudják a hatékony végrehajtást. Az előadó azonban azt javasolja, hogy a kötelezettségek körét a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a szükséges mértékre korlátozzák.

Az előadó azt javasolja a Bizottságnak, hogy kétévente nyújtson be jelentést, amely áttekintést ad az e rendeletben előírt együttműködési mechanizmus keretében kicserélt információkról, beleértve a mind a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, mind pedig a külső szervezetekkel közölt riasztásokat is. Ez a nyilvánosan elérhető jelentés összegzi a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása terén megfigyelhető trendeket és fejleményeket.

Emellett az előadó úgy véli, hogy a javaslat több ponton is javítható, és módosításaiban a következő kérdésekkel kíván foglalkozni:

•  egyértelmű fogalommeghatározások előírása, többek között az „uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés”, a „hatáskörrel rendelkező hatóság”, az „összekötő hivatal”, az „átfogó vizsgálat” fogalmának meghatározása, miközben a meglévő fogyasztóvédelmi vívmányokban kodifikált fogalommeghatározásokat (fogyasztó, kereskedő) meg lehet tartani;

•  az átfogó vizsgálatok kiterjesztése az offline ágazatra is, mivel a fogyasztóvédelmet a tárolóhelytől függetlenül erősíteni kell (online és offline környezetben bekövetkezett jogsértések);

•  a Bizottságra ruházott számos hatáskör kezelése, amelyeket a javaslat nem kellően részletesen és nem elég egyértelműen határoz meg. Az előadó többek között a megkeresések megválaszolására egy 30 napos határidőt kíván bevezetni az alap-jogiaktusban (11. cikk), és felkéri a Bizottságot, hogy végrehajtási intézkedések útján ésszerű határidőket állapítson meg az információcserére és az összehangolt fellépésekre vonatkozó végrehajtási megkeresésekre;

•  a javaslat szövege, különösen a IV. fejezet szerkezetének egyszerűsítése, többek között hogy elkerüljék a szükségtelen ismétlést. Tartalmi szempontból az együttműködési eljárások tisztázása, miközben tiszteletben tartják a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos jogi hagyományokat;

•  a Bizottság szerepének tisztázása, különösen a kölcsönös jogsegély mechanizmusról szóló III. fejezetben, valamint a kiterjedt jogsértésről és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésről szóló IV. fejezetben;

•  az összehangolt intézkedések megnyitására és a koordinátor kijelölésére irányuló eljárás tisztázása, ha bejelentik, hogy fennáll a kiterjedt jogsértés gyanúja;

•  az összekötő hivatal koordinációs szerepének tisztázása, amelyet valamennyi tagállamban olyan hatóságra kell bízni, amely megfelelő jogosultságokkal és erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy betöltse ezt az alapvető szerepet;

•  annak megszüntetése, hogy a kereskedő helye a végrehajtási intézkedést meghozó hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésének legfontosabb kritériuma (a 18a. cikkel módosított 25. cikk).


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig.

Szervezet és/vagy személy

BEUC, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet

BUSINESSEUROPE

CENTR, a nemzeti felső szintű domainek nyilvántartásainak európai tanácsa

česká obchodní inspekce (cseh kereskedelmi felügyeletei hatóság)

Cseh Távközlési Hivatal

CDE, Dán Vállalkozások Konföderációja

ECC France, Európai Fogyasztói Központ, Franciaország

EUROCOMMERCE

ECTAA, Európai Utazásközvetítők és Utazásszervezők

EUROISPA, Európai Internetszolgáltatók Szövetsége

Prof. Dr. Evelyne Terryn, a fogyasztóvédelmi és kereskedelmi jog professzora, KU Leuven, Belgium

FEDMA, a Direkt és Interaktív Marketing Európai Szövetsége

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Német Kiskereskedelmi Szövetség)

Portugália Gazdasági Minisztériuma, Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság

A Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma

A Bolgár Köztársaság EU melletti Állandó Képviselete

Az Egyesült Királyság kormánya

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Német Reklámipari Szövetség)


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (8.3.2017)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó elsődleges jogot az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja, 12. cikke, 114. cikkének (3) bekezdése és 169. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke alkotja.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  Az EUMSZ 169. cikkében rögzített meghatározás szerint a fogyasztók érdekeinek előmozdítása és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása az Unió fogyasztóvédelmi szakpolitikájának egyedi célkitűzéseit képezi. Ennek megfelelően az Uniónak hozzá kell járulnia a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez fűződő jogaik előmozdításához;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b)  Az EUMSZ igazgatási együttműködésről szóló 197. cikke elismeri az uniós jog tagállamok általi eredményes végrehajtásának fontosságát, és meghatározza azokat a kereteket, amelyek között az Unió és a tagállamok e tekintetben felléphetnek.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 összehangolt szabályokat és eljárásokat állapít meg a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló együttműködésre. A 21a. cikk előírja a rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelését, és a Bizottság e cikknek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy a 2006/2004/EK rendelet nem elégséges az egységes piacból, és különösen az egységes digitális piacból származó végrehajtási kihívások hatékony kezeléséhez.

(1)  A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 összehangolt szabályokat és eljárásokat állapít meg a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló együttműködésre. A 2006/2004/EK rendelet 21a. cikke előírja a rendelet hatékonyságának és működési mechanizmusainak értékelését, és a Bizottság e cikknek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy a 2006/2004/EK rendelet nem elégséges az egységes piacból származó végrehajtási kihívások hatékony kezeléséhez, különös tekintettel az egységes digitális piacra. A Bizottság jelentése kimutatja, hogy a digitális gazdaság és a határokon átnyúló uniós kiskereskedelem fejlődése által támasztott kihívásokra való reagálás érdekében szükséges a jelenlegi rendelet felváltása.

_________________

_________________

58 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.).

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A digitális egységes piaci stratégia, amelyet a Bizottság 2015. május 6-án fogadott el, egyik prioritásaként határozta meg a fogyasztói bizalom növelését a fogyasztóvédelmi szabályok gyorsabb, dinamikusabb és egységesebb végrehajtása révén. A Bizottság 2015. október 28-án elfogadott egységes piaci stratégiája megerősítette, hogy a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletben tovább kell erősíteni az uniós fogyasztóvédelmi szabályozást.

(2)  A digitális egységes piaci stratégia, amelyet a Bizottság 2015. május 6-án fogadott el, egyik prioritásaként határozta meg a fogyasztói bizalom növelését a fogyasztóvédelmi szabályok gyorsabb és egységesebb végrehajtása révén. A Bizottság 2015. október 28-án elfogadott egységes piaci stratégiája megerősítette, hogy a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletben tovább kell erősíteni az uniós fogyasztóvédelmi szabályozást.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ebből eredő alacsony hatékonyságú végrehajtás több országot érintő jogsértések esetében, különösen digitális környezetben, lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kibújjanak a végrehajtás alól azáltal, hogy az Unión belül áthelyezik székhelyüket, ami miatt a hazai vagy több országban tevékenykedő, jogkövető kereskedők számára torzul a verseny, ami közvetlen kárt okoz a fogyasztóknak és aláássa a több országot érintő tranzakciókba és az egységes piacba vetett bizalmukat. Ezért a végrehajtásért felelős állami hatóságok közötti eredményes és hatékony végrehajtási együttműködést megvalósító fokozottabb harmonizációra van szükség az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és megszüntetésük elrendeléséhez.

(3)  Az ebből eredő alacsony hatékonyságú végrehajtás több országot érintő jogsértések esetében, különösen digitális környezetben, lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kibújjanak a végrehajtás alól azáltal, hogy az Unión belül áthelyezik székhelyüket, ami miatt a hazai vagy több országban – akár online, akár offline – tevékenykedő, jogkövető kereskedők számára torzul a verseny, ami közvetlen és jelentős kárt okoz az egységes piacnak és a fogyasztóknak és aláássa a több országot érintő tranzakciókba és az egységes piacba vetett bizalmukat. Ezért a végrehajtásért felelős állami hatóságok közötti eredményes és hatékony végrehajtási együttműködést megvalósító fokozottabb harmonizációra van szükség az Unión belüli jogsértések felderítéséhez, kivizsgálásához és megszüntetésük elrendeléséhez, valamint ahhoz, hogy hatékony és arányos választ adjanak a kiterjedt, európai dimenzióval bíró jogsértésekre, amelyek jelentős károkat okoznak a fogyasztóknak és az egységes piacnak.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A határokon átnyúló jogsértések megszűnése esetére a jogbiztonság garantálása és a végrehajtási intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében elévülési időt kell bevezetni. Ez egyértelmű időszak meghatározását jelenti, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy a határokon átnyúló jogsértésekre vonatkozó szabályok végrehajtása keretében szankciókat szabjanak ki, és elrendeljék a fogyasztók kártalanítását vagy a jogsértéssel szerzett nyereség visszatérítését.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az e rendelet tényleges végrehajtásához, az egymással való együttműködéshez és a kereskedők Unión belüli jogsértésektől és kiterjedt jogsértésektől való visszatartásához szükséges minimális vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E jogköröknek megfelelőeknek kell lenniük az e-kereskedelemből és a digitális környezetből fakadó végrehajtási kihívások kezeléséhez, amely környezetben különös aggodalomra ad okot, hogy a kereskedő könnyen elrejtőzhet vagy megváltoztathatja személyazonosságát. E jogköröknek ki kell terjedniük arra, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényesen kicserélhessék egymás között biztosítékaikat annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos szinten valósuljon meg az eredményes végrehajtás.

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendelkezniük kell az e rendelet tényleges végrehajtásához, a hatékony és jogilag megalapozott, határokon átnyúló együttműködéshez és a kereskedők Unión belüli jogsértésektől és kiterjedt jogsértésektől való visszatartásához szükséges minimális vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E jogköröknek kiegyensúlyozottaknak, megfelelőeknek és elégségeseknek kell lenniük az e-kereskedelemből és a digitális környezetből fakadó végrehajtási kihívások kezeléséhez, amely környezetben különös aggodalomra ad okot, hogy a kereskedő könnyen elrejtőzhet vagy megváltoztathatja személyazonosságát. E jogköröknek ki kell terjedniük arra, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényesen kicserélhessék egymás között információikat és biztosítékaikat annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos szinten valósuljon meg az eredményes végrehajtás.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok dönthetnek arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok önállóan vagy az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják e jogosultságokat. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják hatásköreiket, a tagállamoknak biztosítaniuk kell e jogosultságok eredményes és időszerű végrehajthatóságát valamint azt, hogy a jogosultságok gyakorlásának költsége arányos legyen és ne akadályozza e rendelet alkalmazását.

(7)  E rendelet nem érinti a tagállamok azon szabadságát, hogy szabadon megválasszák az általuk megfelelőnek ítélt végrehajtási rendszert. A tagállamok dönthetnek arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok önállóan vagy az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják e jogosultságokat. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az illetékes bíróságokhoz fordulva gyakorolják hatásköreiket, a tagállamoknak biztosítaniuk kell e jogosultságok eredményes és időszerű végrehajthatóságát valamint azt, hogy a jogosultságok gyakorlásának költsége arányos legyen és ne akadályozza e rendelet alkalmazását.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük hivatalból történő vizsgálatindításra abban az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján szereznek tudomást Unión belüli jogsértésekről vagy kiterjedt jogsértésekről. Erre különösen a kiterjedt jogsértések elleni fellépések során a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti eredményes együttműködés biztosításához van szükség.

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük hivatalból történő vizsgálatindításra abban az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján szereznek tudomást Unión belüli jogsértésekről vagy kiterjedt jogsértésekről. Erre különösen a kiterjedt jogsértések elleni fellépések során a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti eredményes együttműködés biztosításához, valamint a 44/2001/EK tanácsi rendelet1a végrehajtásakor a nemzeti joghatóságok támogatásához van szükség.

 

_________________

 

1aA Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.).

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani minden, az Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés bekövetkeztének megállapításához és különösen a felelős kereskedő azonosításához szükséges bizonyítékhoz, adathoz és információhoz függetlenül attól, hogy ezek kinek a birtokában vannak, valamint hol és milyen formában lelhetőek fel. A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy közvetlenül előírják a digitális értékláncban elhelyezkedő harmadik felek számára valamennyi szükséges bizonyíték, adat és információ benyújtását.

(10)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani minden, az Unión belüli jogsértés vagy kiterjedt jogsértés bekövetkeztének megállapításához és különösen a felelős kereskedő azonosításához szükséges bizonyítékhoz, adathoz és információhoz függetlenül attól, hogy ezek kinek a birtokában vannak, valamint hol és milyen formában lelhetőek fel. A hatáskörrel rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy közvetlenül előírják a digitális értékláncban elhelyezkedő harmadik felek – köztük a nem uniós országokban találhatók – számára valamennyi szükséges bizonyíték, adat és információ benyújtását; a digitális környezetben különös figyelmet kell fordítani az olyan kereskedőkre és szolgáltatásokra, akik/amelyek a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1b és a (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c kiterjedt megsértését okozzák, ami indokolttá tehetné a 21. cikk szerinti közös fellépést.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

 

1cAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy elvégezzék a szükséges helyszíni ellenőrzéseket, és hatáskört kell kapniuk arra, hogy belépjenek bármely épületbe, földterületre vagy szállítási eszközbe, amelyet a kereskedő használ kereskedelmi tevékenysége, üzleti tevékenysége, mestersége vagy szakmája céljából.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen a digitális környezetben képesnek kell lenniük a jogsértések gyors és eredményes felszámolására, különösen ha az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő eltitkolja személyazonosságát, vagy a végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül az Unión belül vagy valamely harmadik országba. A fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük ideiglenes intézkedések elfogadására az ilyen kár megelőzése vagy csökkentése érdekében, ideértve a weboldal, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla felfüggesztését. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük továbbá arra, hogy honlapot, domaint vagy hasonló digitális oldalt, szolgáltatást vagy számlát megszüntessenek, vagy harmadik fél szolgáltatót erre kötelezzenek.

(12)  A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen a digitális környezetben képesnek kell lenniük arra, hogy hatékony és átlátható intézkedéseket tegyenek a jogsértések gyors és eredményes felszámolására, különösen, ha az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő eltitkolja személyazonosságát, vagy a végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül az Unión belül vagy valamely harmadik országba. A fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük ideiglenes intézkedések elfogadására az ilyen kár megelőzése vagy csökkentése érdekében, ideértve a tárhelyszolgáltató felszólítását arra, hogy távolítsa el a tartalmat, függessze fel a honlapot, szolgáltatást vagy számlát, illetve a domainszolgáltató vagy -nyilvántartó felszólítását egy teljesen minősített domainnév meghatározott időre történő felfüggesztésére. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük továbbá arra, hogy felkérjék a tárhelyszolgáltatót a tartalom eltávolítására, illetve a honlap, szolgáltatás vagy számla, vagy ezek egy részének eltávolítására, illetve a domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat egy teljesen minősített tartománynév törlésére. A tartalom eltávolítására irányuló intézkedések azonban károsak lehetnek a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságára, és emellett még hatástalanok is lehetnek, mivel a gyorsan változó digitális környezetben a tartalom éppoly gyorsan újra megjelenik, mint ahogyan eltávolították. Ezért az illegális tartalmak online terjesztésének vagy a nyilvánosság részére egyéb módon történő eljuttatásának korlátozására tett intézkedéseknek mindig meg kell felelniük az Európai Unió Alapjogi Chartájának, a szükséges és arányos intézkedésekre kell korlátozódniuk, és csak előzetes bírósági engedéllyel lehet végrehajtani azokat.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  E rendelet célja, hogy hatékony módon véget vessen a jogsértéseknek, megelőzze a fogyasztóknak okozott kárt, illetve azokért kártérítést biztosítson. Ezért valamennyi végrehajtási intézkedésnek a jogsértés forrásának kezelésére, nem pedig a megjelenésre kell irányulnia, és a domainneveket célzó intézkedéseknek csak végső eszközöknek kellene lenniük abban az esetben, ha a tartalom eltávolítása sikertelen volt.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Javítani kell a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményességét és hatékonyságát. Időszerűen kell a kért információkat nyújtani és a szükséges végrehajtási intézkedéseket elfogadni. A Bizottságnak ezért határidőket kell megállapítani a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára az információ iránti és végrehajtási megkeresések teljesítésére, és végrehajtási aktusok útján tisztáznia kell az ilyen megkeresések eljárási és egyéb részleteit.

(15)  Javítani kell a kölcsönös jogsegély mechanizmus eredményességét és hatékonyságát. Időszerűen és átlátható módon, egyértelmű határidőkön belül kell a kért információkat nyújtani és a szükséges végrehajtási intézkedéseket elfogadni. A Bizottságnak ezért egyértelmű és kötelező határidőket kell megállapítani a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára az információ iránti és végrehajtási megkeresések teljesítésére, és végrehajtási aktusok útján tisztáznia kell az ilyen megkeresések eljárási és egyéb részleteit.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A végrehajtási koordináció egy további formája az e-kereskedelmi oldalak összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), ami hatékony eszköznek bizonyult a jogsértések megakadályozásához, ezért a jövőben fenn kell tartani és meg kell erősíteni.

(18)  A végrehajtási koordináció egy további formája az e-kereskedelmi oldalak összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), ami hatékony eszköznek bizonyult a jogsértések megakadályozásához, ezért a jövőben fenn kell tartani és meg kell erősíteni, ideértve azt is, hogy hatókörét kiterjesztik az offline ágazatokra is.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések jelentős kárt okozhatnak az unióbeli fogyasztók többségének . Ezért külön uniós szintű koordinációs eljárást igényelnek, amelynek során kötelező jelleggel a Bizottság a koordinátor . A Bizottság feladata kell, hogy legyen arról meggyőződni, hogy fennállnak-e az eljárás megindításának feltételei annak érdekében, hogy időszerűen, egységesen és eredményesen indítsák meg az eljárást, és a feltételek ellenőrzése azonos módon történjen. A közös fellépés során gyűjtött bizonyítékokat és információkat szükség esetén zökkenőmentesen fel kell használni a nemzeti eljárásokban.

(19)  Azon uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések esetére, amelyek a tagállamok többségében jelentősen sérthetik a fogyasztók kollektív érdekeit, a Bizottságnak uniós szintű koordinációs eljárást kellene bevezetnie és irányítania. Az eljárás koherenciájának biztosítása érdekében a Bizottság feladata kell, hogy legyen arról meggyőződni, hogy fennállnak-e az eljárás megindításának feltételei. Az összehangolt fellépés során gyűjtött bizonyítékokat és információkat szükség esetén zökkenőmentesen fel kell használni a nemzeti eljárásokban.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani az érintett kereskedők védelemhez való jogait. Ehhez különösen biztosítani kell a kereskedő meghallgatáshoz való jogát és az általa választott nyelv használatának jogát az eljárások során.

(20)  A kiterjedt jogsértések és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani az igazságszolgáltatáshoz való jogot és az érintett kereskedők védelemhez való jogait. Ehhez egyebek mellett különösen biztosítani kell a kereskedő meghallgatáshoz való jogát és az általa választott nyelv használatának jogát az eljárások során.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Ahhoz, hogy elemzést biztosítson a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása terén bekövetkező fejleményekről, és hogy javítsa az együttműködési hálózatot, a Bizottságnak rendszeresen, nyilvános jelentéseket kellene tennie a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának területére vonatkozó fejleményekről és statisztikai adatokról, amelyeket a jelen rendelet által biztosított együttműködés keretében gyűjtöttek be.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói piacok működésének elemzésében és a jogsértések felderítésében. Az ilyen adatok cseréjének uniós szinten történő megkönnyítése céljából a Bizottság elfogadott egy ajánlást a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és jelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról59. A végrehajtási együttműködés teljeskörű támogatása és az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések felderítésének megkönnyítése érdekében végre kell hajtani ezt az ajánlást.

(25)  A fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói piacok működésének elemzésében és a jogsértések vagy a jogsértések kockázatának felderítésében. Az ilyen adatok cseréjének uniós szinten történő megkönnyítése céljából a Bizottság elfogadott egy ajánlást a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és jelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról59. A határokon átnyúló végrehajtási együttműködés teljes körű támogatása és ösztönzése és az Unión belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések felderítésének megkönnyítése érdekében a tagállamoknak végre kell hajtaniuk ezt az ajánlást. 62 A Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 2010.6.2., 1. o.).

_________________

_________________

59 Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 2010.6.2., 1-31. o.).

59 Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 2010.6.2., 1-31. o.).

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárást a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként kell előmozdítani. A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárásban hozott ítéletet az összes többi tagállamban elismerik, és végrehajthatóvá nyilvánítása nélkül is végrehajthatónak tekintendő. Ez az eljárás olcsó és egyszerű módot biztosít polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelés ügyintézésére.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre67. Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok és elvek tiszteletben tartásával kell értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott minimális jogkörök gyakorlása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető jogok által védett érdekek között, mint a fogyasztóvédelem magas szintje, a vállalkozás szabadsága és az információszabadság.

(35)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre67. Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok és elvek tiszteletben tartásával kell értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben meghatározott jogkörök gyakorlása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét, valamint meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető jogok által védett érdekek között, mint a fogyasztóvédelem magas szintje, a vállalkozás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság. 70 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

_________________

_________________

67 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

67 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  E rendeletet a személyes adatok feldolgozása tekintetében a személyek védelmére vonatkozó uniós szabályokat teljes mértékben betartva kell végrehajtani és alkalmazni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  E rendelet nem érinti a tagállami jog szerinti magánjogi jogérvényesítés és a kártérítési kereset benyújtásának lehetőségét.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „a fogyasztók közös érdekeinek sérelme”: Unión belüli jogsértések vagy kiterjedt jogsértések által érintett több fogyasztó érdekeit sértő tényleges vagy potenciális kár, amely különösen akkor vélelmezendő, ha a jogsértés potenciálisan vagy ténylegesen sértette, sérti vagy sértheti jelentős számú, hasonló helyzetben levő fogyasztó érdekeit.

i)  „a fogyasztók közös érdekeinek sérelme”: Unión belüli jogsértések vagy kiterjedt jogsértések által érintett észszerű számú fogyasztó érdekeit sértő tényleges vagy potenciális kár, amely különösen akkor vélelmezendő, ha a jogsértés potenciálisan vagy ténylegesen sértette, sérti vagy sértheti észszerű számú, hasonló helyzetben levő fogyasztó érdekeit.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok kivizsgálhatják a 2. cikk szerinti jogsértéseket és eltilthatják a kereskedőket a jövőbeni hasonló jogsértésektől. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogsértések beszüntetését követő öt éven belül szabhatnak ki azokért büntetést.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok kivizsgálhatják a 2. cikk szerinti jogsértéseket és eltilthatják a kereskedőket a jövőbeni hasonló jogsértésektől. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogsértések beszüntetését követő öt éves időszakon belül gyakorolhatják a 8. cikk (2) bekezdésének m), n) és o) pontjában említett hatásköröket.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A büntetések kiszabásának elévülési ideje a jogsértés befejezésének napján kezdődik.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának elévülési ideje a jogsértés befejezésének napján kezdődik.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati vagy végrehajtási eljárások céljából végzett bármely cselekmény a jogerős határozat kiszabásáig felfüggeszti a büntetések kiszabásának elévülési idejét. A büntetések kiszabásának elévülési ideje mindaddig felfüggesztődik, amíg bírósági eljárás van folyamatban a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata, végzése vagy más cselekménye tárgyában.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati vagy végrehajtási eljárások céljából végzett bármely cselekmény a jogerős határozat kiszabásáig felfüggeszti az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának elévülési idejét. Az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának elévülési ideje mindaddig felfüggesztődik, amíg bírósági eljárás van folyamatban a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata, végzése vagy más cselekménye tárgyában.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e rendelet alkalmazásához és a 8. cikk szerinti jogköreik eredményes használatához szükséges megfelelő forrásokkal ideérte az elégséges költségvetési és egyéb forrásokat, szakértelmet, eljárásokat és egyéb feltételeket.

(5)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e rendelet alkalmazásához és a 8. cikk szerinti jogköreik eredményes használatához szükséges és elégséges forrásokkal ideérte az elégséges költségvetési és egyéb forrásokat, szakértelmet, eljárásokat és egyéb feltételeket.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel, amelyeket e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban gyakorolnak.

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel és erőforrásokkal, amelyeket e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban gyakorolnak.

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezik legalább az alábbi jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolja:

(2)  Minden hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezik legalább az alábbi jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolja az ebben a rendeletben részére kijelölt feladatok ellátása érdekében:

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából bármely természetes vagy jogi személytől – ideértve a bankokat, internetszolgáltókat, domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat – bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére.

b)  az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogok, közöttük a magánélethez való jog és a személyes adatok védelméhez való jog maradéktalan tiszteletben tartása mellett többek között a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából bármely természetes vagy jogi személytől – ideértve a bankokat, internetszolgáltatókat, kifizető szolgáltatókat, domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat – bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére, feltéve, hogy az adott információ, adat vagy dokumentum a vizsgálat szempontjából releváns;

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság szerinti tagállamban bármely hatóságtól, közszférába tartozó testülettől vagy ügynökségtől bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére.

c)  a pénzügyi mozgások és az adatforgalom azonosítása és nyomon követése, vagy az ezekben érintett személyek személyazonossága, bankszámla-információ vagy honlapok tulajdonjoga felőli megbizonyosodás céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság szerinti tagállamban bármely hatóságtól, közszférába tartozó testülettől vagy ügynökségtől bármely releváns információ, adat vagy dokumentum igénylése tekintet nélkül annak formájára vagy formátumára, tárolóeszközére vagy -helyére, feltéve, hogy az adott információ, adat vagy dokumentum a vizsgálat szempontjából releváns.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén ideiglenes intézkedések elfogadása a kár megelőzése érdekében, különösen honlap, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla felfüggesztését;

g)  a fogyasztókat érő súlyos és helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén ideiglenes intézkedések elfogadása a kár megelőzése érdekében, különösen a tárhelyszolgáltatók felkérése arra, hogy honlapot, szolgáltatást vagy számlát felfüggesszenek, vagy a domainszolgáltatók és -nyilvántartók felkérése arra, hogy egy teljesen minősített domainnevet meghatározott időre felfüggesszenek, amennyiben a tartalmak online terjesztésének vagy a nyilvánosság részére egyéb módon történő eljuttatásának korlátozására tett bármely intézkedés összhangban van az Európai Unió Alapjogi Chartájával, valamint a szükséges és arányos intézkedésekre korlátozódik;

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  honlap, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla vagy ezek részének lezárása, ideértve harmadik fél vagy más hatóság megkeresését ilyen intézkedések foganatosítása céljából;

l)  amennyiben a kereskedő nem reagál észszerű időn belül hatékonyan valamely illetékes hatóságnak a jogsértés megszüntetésére irányuló írásbeli kérelmére, a tárhelyszolgáltató számára a honlap, szolgáltatás vagy számla, illetve ezek egy része lezárásának elrendelése, illetve a domainszolgáltatók és -nyilvántartók számára egy teljesen minősített domainnév törlésének és annak lehetővé tételének elrendelése, hogy az érintett illetékes hatóság azt nyilvántartásba vegye; honlap, domain vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás vagy számla vagy ezek részének lezárása, amennyiben a tartalmak online terjesztésének vagy a nyilvánosság részére egyéb módon történő eljuttatásának korlátozására tett bármely intézkedés összhangban van az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szükséges és arányos intézkedésekre korlátozódik, és végrehajtása előzetes bírósági engedély alapján történik;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikkben említett jogköreiket e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban:

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 8. cikkben említett jogköreiket e rendelettel és a nemzeti joggal, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelően:

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben megállapítja a hatáskörrel rendelkező hatóságok 8. cikk szerinti minimális jogköreinek végrehajtására és gyakorlására vonatkozó feltételeket. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A személyes adatok védelme

 

E rendelet alkalmazásakor maradéktalanul meg kell felelni a 95/46/EK irányelvben1a, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1b a személyes adatok védelmére vonatkozóan előírt rendelkezéseknek.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát minden olyan lényeges információt, amelyre szükség van ahhoz, hogy megállapítsák, történt-e Unión belüli jogsértés, és hogy megszüntessék az említett jogsértést. A megkeresett hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a megkereséséről és saját válaszáról.

(1)  A megkeresett hatóság késedelem nélkül, de minden esetben legfeljebb14 napon belül a megkereső hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát minden olyan lényeges információt, amelyre szükség van ahhoz, hogy megállapítsák, történt-e Unión belüli jogsértés, és hogy megszüntessék az említett jogsértést. A megkeresett hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a megkereséséről és saját válaszáról.

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére megtesz minden szükséges végrehajtási intézkedést az Unión belüli jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében, ideértve büntetések kiszabását vagy a jogsértés által nekik okozott károkért a fogyasztóknak nyújtandó kártérítés elrendelését vagy megkönnyítését.

(1)  A megkeresett hatóság indokolatlan késedelem nélkül a megkereső hatóság kérelmére megtesz minden szükséges végrehajtási intézkedést az Unión belüli jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében, ideértve büntetések kiszabását vagy a jogsértés által nekik okozott károkért a fogyasztóknak nyújtandó kártérítés elrendelését vagy megkönnyítését.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megkereső hatóság gondoskodik arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések elegendő információt – ideértve bármely szükséges, kizárólag a megkereső hatóság tagállamának területén megszerezhető bizonyítékot – tartalmazzanak ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

(1)  A megkereső hatóság gondoskodik arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések minden releváns információt – ideértve bármely szükséges, kizárólag a megkereső hatóság tagállamának területén megszerezhető bizonyítékot – tartalmazzanak ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  úgy véli, hogy a megkereső hatóság nem szolgáltatott a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban elegendő információt.

c)  úgy véli, hogy a megkereső hatóság nem szolgáltatott a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban minden releváns információt.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben szükséges, és a szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályainak sérelme nélkül, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határozhatnak, hogy saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit, és kikérik más érintett felek véleményét.

(4)  Amennyiben szükséges, és a szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályainak sérelme nélkül, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határozhatnak, hogy saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit, és kikérik más érintett felek, közöttük fogyasztóvédelmi egyesületek és kereskedelmi szervezetek véleményét.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén saját honlapjaikon vagy adott esetben a Bizottság honlapján közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat más érintett felek álláspontjának megismerése és annak ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezettségvállalások elégségesek-e a jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók kárainak megtérítéséhez.

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén saját honlapjaikon vagy adott esetben a Bizottság honlapján közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat más érintett felek álláspontjának megismerése és annak ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezettségvállalások elégségesek-e a jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók kárainak megtérítéséhez. A hatáskörrel rendelkező hatóságok konzultációt folytathatnak fogyasztóvédelmi egyesületekkel és kereskedelmi szervezetekkel is.

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölhetnek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy az a többiek nevében végrehajtási intézkedéseket foganatosítson a kiterjedt jogsértés megszüntetésére vagy megtiltására, a fogyasztók kártérítésének biztosítására vagy büntetések kiszabására. A végrehajtási intézkedések foganatosítására kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelembe veszik, hogy hol van a kereskedő székhelye. Miután a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtási intézkedések meghozatala céljából kijelölt egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosult lesz az előbbi hatóságok tagállamainak fogyasztói érdekében eljárni, mintha azok a saját fogyasztói lennének.

(3)  Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölhetnek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy az a többiek nevében végrehajtási intézkedéseket foganatosítson a kiterjedt jogsértés megszüntetésére vagy megtiltására, a fogyasztók kártérítésének biztosítására vagy büntetések kiszabására. A végrehajtási intézkedések foganatosítására kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelembe veszik, hogy hol került sor az adott jogsértésre. Miután a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtási intézkedések meghozatala céljából kijelölt egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosult lesz az előbbi hatóságok tagállamainak fogyasztói érdekében eljárni, mintha azok a saját fogyasztói lennének.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozhat, hogy a kiterjedt jogsértés által érintett összes tagállamban vagy bizonyos tagállamokban egyszerre tesz végrehajtási intézkedéseket. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak arról, hogy ezek a végrehajtási intézkedések minden érintett tagállamban egyszerre induljanak meg.

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozhat, hogy a kiterjedt jogsértés által érintett összes tagállamban vagy bizonyos tagállamokban egyszerre tesz megfelelő és hatékony végrehajtási intézkedéseket. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok gondoskodnak arról, hogy ezek a végrehajtási intézkedések minden érintett tagállamban egyszerre induljanak meg.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közös intézkedések lezárása

A közös intézkedések befejezése

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Nyomon követési tájékoztatás

 

Ha jogsértésre kerül sor és további intézkedéseket kell tenni, akkor az összehangoló hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait. Ebben az esetben az összehangoló intézkedésre sor kerülhet anélkül is, hogy azt megelőzően e tekintetben új eljárást indítanának.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Olyan kiterjedt jogsértés alapos gyanúja esetén, amely legalább a tagállamok háromnegyedében – amelyek az Unió népességének legalább háromnegyedét teszik ki – kárt okozott, okoz vagy várhatóan kárt fog okozni a fogyasztóknak („Uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés”), a Bizottság közös fellépést indít. E célból a Bizottság igényelheti a szükséges információkat vagy dokumentumokat a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól.

(1)  Olyan kiterjedt jogsértés alapos gyanúja esetén, amely legalább a tagállamok többségében – amelyek az Unió népességének legalább egyharmadát teszik ki – kárt okozott, okoz vagy várhatóan kárt fog okozni a fogyasztóknak („Uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértés”), a Bizottság közös fellépést indít annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és együttműködjön velük azzal a céllal, hogy megvédje a fogyasztók érdekeit az Unióban – amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok maguk nem tudják kielégítően megvalósítani –, valamint biztosítsa a fogyasztóvédelmi jogszabályok megfelelő végrehajtását az Unióban. E célból a Bizottság igényelheti a szükséges információkat vagy dokumentumokat a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól.

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi okokból elutasíthatja a közös fellépésben való részvételt:

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság elutasíthatja a közös fellépésben való részvételt, ha ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen már jogerős ítéletet hoztak vagy jogerős közigazgatási határozatot fogadtak el a szóban forgó tagállamban. Ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy elutasítja a közös fellépésben való részvételt, akkor e döntését meg kell indokolnia.

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen már bírósági eljárás indult abban a tagállamban;

törölve

Módosítás     53

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ugyanazon jogsértéssel kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen már jogerős közigazgatási vagy bírósági határozatot hoztak abban a tagállamban.

törölve

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közös fellépés megindításáról szóló határozatról szóló, (2) bekezdés szerinti értesítést követően amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határoz, hogy nem vesz részt a közös fellépésében, döntéséről késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot és a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot, kifejti a (3) bekezdés szerinti indokait és mellékeli a szükséges igazoló dokumentumokat.

(4)  A közös fellépés megindításáról szóló határozatról szóló, (2) bekezdés szerinti értesítést követően amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határoz, hogy nem vesz részt a közös fellépésében, döntéséről késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot és a többi hatáskörrel rendelkező hatóságot, írásban kifejti a (3) bekezdés szerinti határozat indokait, és mellékeli a szükséges igazoló dokumentumokat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Megfelelő esetben és nem sértve a szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályait, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határozhatnak, hogy közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján, vagy indokolt esetben kikérhetik más érintett felek véleményét.

(3)  Megfelelő esetben és nem sértve a szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk szerinti szabályait, a hatáskörrel rendelkező hatóságok közzéteszik a közös álláspontot vagy annak részeit saját honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján, vagy indokolt esetben kikérhetik más érintett felek, közöttük fogyasztóvédelmi egyesületek és kereskedelmi szervezetek véleményét.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat saját honlapjaikon és a Bizottság honlapján más érintett felek álláspontjának megismerése és annak ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezettségvállalások elégségesek-e a jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók kárainak megtérítéséhez.

(2)  Amennyiben a kereskedő kötelezettségvállalásokat javasol, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén közzétehetik a javasolt kötelezettségvállalásokat saját honlapjaikon és a Bizottság honlapján más érintett felek, közöttük fogyasztóvédelmi egyesületek és kereskedelmi szervezetek álláspontjának megismerése és annak ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezettségvállalások elégségesek-e a jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók kárainak megtérítéséhez.

Módosítás     57

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Miután az egyéb érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok végrehajtási intézkedések megtétele céljából kijelöltek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosulttá válik az egyes tagállamok fogyasztói érdekében intézkedni, mintha azok a saját fogyasztói lennének. A végrehajtási intézkedések meghozatalával megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelembe veszik, hogy hol van a kereskedő székhelye.

(2)  Miután az egyéb érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok végrehajtási intézkedések megtétele céljából kijelöltek egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság jogosulttá válik az egyes tagállamok fogyasztói érdekében intézkedni, mintha azok a saját fogyasztói lennének. A végrehajtási intézkedések meghozatalával megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelembe veszik, hogy hol követték el a szóban forgó jogsértést, mindig szem előtt tartva a fogyasztók érdekeinek védelmét.

Módosítás     58

Rendeletre irányuló javaslat

34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34a. cikk

 

A riasztási mechanizmus egyéb eljárásai

 

(1)  Amennyiben a laboratóriumi elemzések vagy a műszaki vizsgálatok nem igazolják a riasztást kiváltó okokat, az illetékes hatóságok – vagy adott esetben a Bizottság – késedelem nélkül megtesznek minden szükséges intézkedést a helyzet és az egyensúly helyreállítására a belső piacon és/vagy abban a piaci ágazatban, amelyben a kereskedő a tevékenységét végzi, megvédve a kereskedő érdekeit és elkerülve, hogy kárt szenvedjen.

 

Ebben a tekintetben az illetékes hatóságok – vagy adott esetben a Bizottság – a téves riasztás megállapítását követően a legrövidebb időn belül tájékoztatják a fogyasztókat a hamis riasztásról.

 

(2)  Amennyiben a kereskedő érdekei mégis sérülnek, úgy az illetékes hatóságok – vagy, adott esetben a Bizottság – intézkedéseket hoznak a kártalanítására.

 

(3)  A kereskedő kártalanítására hozott intézkedésekkel különösképpen arra kell törekedni, hogy helyreálljon a kereskedő hitele a tevékenysége szerinti a piaci ágazat(ok)ban és/vagy a belső piacon.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kijelölt testületek és az Európai Fogyasztói Központok részt vesznek a 34. cikk szerinti riasztási mechanizmusban. A tagállamok kijelölnek olyan fogyasztói szervezeteket, egyesületeket, továbbá más szervezeteket, mint például kereskedői egyesületeket, amelyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos érdekük fűződik. E szervezetek részt vesznek a riasztási mechanizmusban. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szervezetekről.

(1)  A kijelölt testületek és az Európai Fogyasztói Központok – nemzeti és uniós szinten egyaránt – részt vesznek a 34. cikk szerinti riasztási mechanizmusban. A tagállamok kijelölnek olyan fogyasztói szervezeteket, egyesületeket, továbbá más szervezeteket, mint például kereskedői egyesületeket, amelyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos érdekük fűződik. E szervezetek részt vesznek a riasztási mechanizmusban. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szervezetekről.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső riasztások csak tájékoztatás céljára szolgálnak. A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem kötelesek eljárást indítani vagy egyéb intézkedéseket foganatosítani a riasztásra és a szervezetek által megküldött információkra válaszul. A külső riasztást küldő szervezetek gondoskodnak a biztosított információk helyességéről, naprakészségéről és pontosságáról, és adott esetben haladéktalanul javítják a közzétett tájékoztatást vagy visszavonják azt. E célból a 41. és a 43. cikk szerinti korlátozásokkal hozzáférést kapnak az általuk nyújtott információkhoz.

(4)  A külső riasztások elsősorban tájékoztatás céljára szolgálnak, és a hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek ellenőrizni, hogy e riasztásokat indokolja-e megalapozott gyanú a 34. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem kötelesek végrehajtási intézkedéseket indítani vagy bármely egyéb intézkedést tenni az 53. cikk (3) bekezdésében említett riasztást tevő szervezeti egységek által megküldött információkra válaszul. A külső riasztást küldő szervezetek gondoskodnak a biztosított információk helyességéről, naprakészségéről és pontosságáról, és adott esetben haladéktalanul javítják a közzétett tájékoztatásban lévő hibákat vagy visszavonják azt. E célból a 41. és a 43. cikk szerinti korlátozásokkal hozzáférést kapnak az általuk nyújtott információkhoz. Értesíteni kell őket a külső riasztással kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező hatóság által hozott követő intézkedésekről vagy az intézkedések elmaradásáról is, az utóbbi esetben megindokolva azt is, hogy miért nem reagáltak a riasztásra. Amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítést ad a foganatosított intézkedésről vagy arról, hogy miért nem kerül sor intézkedésekre, ügyelniük kell a vizsgálat bizalmas jellegének megőrzésére.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Szükség esetén az (1) és (2) bekezdésben említett szervezetekkel konzultációt kell folytatni, és az előnyben részesítendő végrehajtási intézkedések megállapításakor az álláspontjukat figyelembe kell venni.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az egyéb szervezetek kijelölésének és a riasztási mechanizmusban való részvételének részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a fogyasztói szervezetek és szövetségek, valamint a kereskedői szervezetek kijelölésének és a riasztási mechanizmusban való részvételének részletes szabályait, továbbá a külső riasztásokkal kapcsolatban hozott követő intézkedések vagy az ilyen intézkedések elmaradásának bejelentési eszközeit. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés sérelme nélkül felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja a szükséges információkat:

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés sérelme nélkül – azzal a feltétellel, hogy maradéktalanul tiszteletben tartja a fogyasztók alapvető jogait, közöttük a magánélethez való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a személyes adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó uniós jogszabályokat – felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja a szükséges információkat:

Módosítás     64

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  olyan közérdekű okokból, mint a közbiztonság, a fogyasztóvédelem, a közegészség és a környezetvédelem.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó 8. cikk szerinti bizonyítékok, dokumentumok, információk, magyarázatok és vizsgálati megállapítások e rendelet alkalmazása során további alaki követelmények nélkül felhasználhatóak más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által indított eljárásokban.

(2)  Az egyik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó 8. cikk szerinti bizonyítékok, dokumentumok, információk, magyarázatok és vizsgálati megállapítások e rendelet alkalmazása során további alaki követelmények nélkül felhasználhatóak más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által indított eljárásokban, a fogyasztók alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő hét éven belül, legkésőbb 20/xx/xx-ig]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet alkalmazásáról.

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő öt éven belül, legkésőbb 20/xx/xx-ig]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet alkalmazásáról.

Módosítás     67

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentés tartalmazza a rendelet alkalmazásának értékelését, ideértve az e rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő jogszabályok végrehajtása eredményességének értékelését és többek között annak vizsgálatát, hogy hogyan alakult az e jogszabályoknak való megfelelés a kereskedők részéről a több országot érintő kereskedelem által érintett kulcsfontosságú piacokon.

A jelentés tartalmazza a rendelet alkalmazásának értékelését, ideértve az e rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő jogszabályok végrehajtása eredményességének értékelését és többek között annak vizsgálatát, hogy hogyan alakult az e jogszabályoknak való megfelelés a kereskedők részéről a több országot érintő kereskedelem által érintett kulcsfontosságú piacokon. A Bizottság különösen a következők hatékonyságát értékeli:

Módosítás     68

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  a 8. cikk szerint előírt hatáskörök;

Módosítás     69

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésre előírt küszöbérték;

Módosítás     70

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c)  a 43. cikkben előírt, a jogsértésekkel kapcsolatos adatcserére szolgáló rendszer.

Módosítás     71

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság az említett jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat csatol.

Módosítás     72

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-ig és azt követően minden második évben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést nyújt be, amely tartalmazza az alábbiakat:

 

a)   áttekintés a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása területén elérhető információkról és fejleményekről, valamint a 33. cikk alapján létrehozott megfigyelési mechanizmus keretében kicserélt statisztikák, beleértve a közzétett riasztásokat és a külső riasztásokkal kapcsolatban hozott nyomonkövető intézkedéseket is;

 

b)   áttekintés a kiterjedt jogsértésekről és az uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértésekről, feltüntetve a 16. cikk szerint foganatosított összehangolt intézkedéseket, a 18. cikk szerint foganatosított végrehajtási intézkedéseket, a 21. cikk alapján indított közös fellépéseket, valamint a jogsértést elkövető kereskedők által vállalt kötelezettségeket és azok eredményeit, továbbá a 25. cikk szerint foganatosított végrehajtási intézkedéseket.

 

A jelentésnek nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie, és a meglévő jogszabályoknak az új technológiai fejleményekhez vagy a digitális környezetben várható potenciális jövőbeni jelenségekhez igazítása érdekében szükség esetén további jogalkotási vagy nem jogalkotási javaslatokat kell tartalmaznia.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.).

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24b.  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 260/2012/EU rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24c.  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337, 2015.12.23., 35. o.).

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24d.  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. január 20-i (EU) 2016/97 irányelve a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).

Módosítás     77

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24e.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/... rendelete az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról.

Módosítás     78

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 24 f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24f.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/... rendelete a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés (EGT-vonatkozású szöveg)

Hivatkozások

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Vizsgálat a bizottságban

31.1.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pál Csáky


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés

Hivatkozások

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

3

Benyújtás dátuma

27.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat