Procedūra : 2016/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0077/2017

Pateikti tekstai :

A8-0077/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Balsavimas :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0426

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1387kWORD 197k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo

(COM(2016) 0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Olga Sehnalová

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo

(COM(2016) 0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0283),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0194/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos parlamento, Čekijos Atstovų Rūmų, Austrijos Bundesrato ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0077/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Sąjungos vartotojų apsaugos politiką reglamentuoja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies f punktas, 12 straipsnis, 114 straipsnio 3 dalis ir 169 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  SESV 169 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos vartotojų apsaugos politika siekiama remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. Kad galėtų tai įgyvendinti, Sąjunga turi padėti užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą, ir teisę burtis į organizacijas savo interesams ginti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  SESV 197 straipsnyje dėl administracinio bendradarbiavimo pripažįstama, jog tinkamam Sąjungos veikimui svarbu, kad valstybės narės veiksmingai įgyvendintų Sąjungos teisę, ir nustatomos Sąjungos ir valstybių narių veiksmų šioje srityje ribos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/200458 nustatytos suderintos taisykles ir procedūros, padedančios bendradarbiauti nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarpvalstybinės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. straipsnyje numatyta peržiūrėti reglamento veiksmingumą ir veiklos mechanizmus, ir Komisija, remdamasi šiuo straipsniu, padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priemonės yra nepakankamos, kad būtų veiksmingai sprendžiamos vykdymo užtikrinimo problemos bendrojoje rinkoje, o ypač bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/200458 nustatytos suderintos taisyklės ir procedūros, padedančios bendradarbiauti nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarpvalstybinės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 21a straipsnyje numatyta peržiūrėti reglamento veiksmingumą ir veiklos mechanizmus, ir Komisija, remdamasi šiuo straipsniu, padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priemonės yra nepakankamos, kad būtų veiksmingai sprendžiamos vykdymo užtikrinimo problemos bendrojoje rinkoje, įskaitant bendrąją skaitmeninę rinką;

__________________

__________________

58 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

58 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vienas iš Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d., prioritetų – didinti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant greitesnį, lankstesnį ir nuoseklesnį vartotojų teisės vykdymo užtikrinimą. Bendrosios rinkos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2015 m. spalio 28 d., pakartota, kad Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reikia toliau stiprinti Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą;

(2)  vienas iš Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d., prioritetų – didinti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant greitesnį, lankstesnį ir nuoseklesnį vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Bendrosios rinkos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2015 m. spalio 28 d., pakartota, kad Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 reforma reikėtų toliau stiprinti Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šių priežasčių nulemtas neveiksmingas vykdymo užtikrinimas tarpvalstybinių pažeidimų srityje, ypač skaitmeninėje rinkoje, sudaro prekiautojams sąlygas išvengti vykdymo persikeliant į kitą Sąjungos vietą, o dėl to iškreipiama konkurencija su įstatymų besilaikančiais prekiautojais, veikiančiais nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu, daroma tiesioginė žala vartotojams ir mažinamas vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybiniais sandoriais ir bendrąja rinka. Todėl reikalingas aukštesnio lygio suderinimas, leisiantis kompetentingoms teisėsaugos institucijoms efektyviai ir veiksmingai bendradarbiauti vykdymo užtikrinimo srityje siekiant nustatyti, ištirti ir nutraukti Sąjungoje daromus pažeidimus ir plačiai paplitusius pažeidimus;

(3)  neveiksmingas tarpvalstybinių pažeidimų prevencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimas, taip pat skaitmeninėje aplinkoje, sudaro prekiautojams sąlygas persikelti į kitą Sąjungos vietą, dėl to iškreipiama konkurencija įstatymų besilaikantiems prekiautojams, veikiantiems (internete ir tradicinėje aplinkoje) nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu, ir tai daro tiesioginę ir didelę žalą bendrajai rinkai bei vartotojams ir mažina vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybiniais sandoriais ir bendrąja rinka. Todėl reikalingas aukštesnio lygio derinimas, kuriuo būtų užtikrinamas efektyvus ir veiksmingas kompetentingų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas vykdymo užtikrinimo srityje siekiant nustatyti ir ištirti pažeidimus, taip pat pasiekti, kad jie būtų nutraukti;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 sukurtas visos Sąjungos kompetentingų valdžios institucijų tinklas. Reikia užtikrinti, kad įvairios tinklui priklausančios kompetentingos institucijos bei kitos valstybių narių lygmens institucijos veiksmingai koordinuotų savo veiklą. Kaip bendra ryšių palaikymo tarnyba, atliekanti koordinatorės vaidmenį, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta kompetentinga institucija, turinti pakankamai įgaliojimų ir išteklių, kad galėtų atlikti vadovaujamą vaidmenį kompetentingų institucijų tinkle;

(4)  Reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 sukurtas visos Sąjungos kompetentingų valdžios institucijų tinklas. Reikia užtikrinti, kad įvairios tinklui priklausančios kompetentingos institucijos bei kitos valstybių narių lygmens institucijos veiksmingai koordinuotų savo veiklą. Kaip bendra ryšių palaikymo tarnyba, atliekanti koordinatorės vaidmenį, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta valstybės valdžios institucija, turinti pakankamai įgaliojimų ir reikiamų išteklių, kad galėtų atlikti tą svarbų vaidmenį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  vartotojai turėtų būti apsaugoti ir nuo trumpalaikių Sąjungoje daromų pažeidimų ir plačiai paplitusių pažeidimų, kurie daromi neilgą laiką, tačiau žalingas jų poveikis gali būti juntamas dar ilgai po to, kai pažeidimas buvo nutrauktas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai atlikti tyrimą ir pareikalauti daugiau nekartoti tokių pažeidimų;

(5)  vartotojai turėtų būti apsaugoti ir nuo pažeidimų, kurie daromi neilgą laiką, tačiau žalingas jų poveikis gali būti juntamas dar ilgai po to, kai pažeidimas buvo nutrauktas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai atlikti tyrimą ir pareikalauti nekartoti tokių pažeidimų, kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir įgyvendinimo veiksmų dėl nutrauktų pažeidimų tarpvalstybinėse situacijose veiksmingumas ir užkirstas kelias skirtingam elgesiui tiek su vartotojais, tiek su prekiautojais bendrojoje rinkoje, reikia nustatyti senaties terminą. Tai apimtų tikslaus periodo nustatymą, per kurį kompetentingos institucijos, įgyvendindamos taisykles, kuriomis reglamentuojami tarpvalstybiniai pažeidimai, gali skirti sankcijas, nurodyti sumokėti vartotojams kompensacijas ar nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kompetentingos institucijos turėtų naudotis būtiniausiais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, kad galėtų veiksmingai taikyti šį reglamentą, tarpusavyje bendradarbiauti ir atgrasyti prekiautojus nuo Sąjungos lygmens pažeidimų ir plačiai paplitusių pažeidimų. Šie įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad leistų spręsti vykdymo užtikrinimo problemas elektroninės prekybos ir skaitmeninėje srityse, kurios ypač problemiškos dėl to, kad jose prekiautojams lengva nuslėpti savo tapatybę arba ją pakeisti. Šie įgaliojimai turėtų užtikrinti teisiškai veiksmingą kompetentingų institucijų keitimąsi įrodymais, leisiantį visose valstybėse narėse veiksmingai užtikrinti vienodo lygio vykdymą;

(6)  kompetentingos institucijos turėtų naudotis nuosekliais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, kad galėtų taikyti šį reglamentą, greičiau ir veiksmingiau tarpusavyje bendradarbiauti ir atgrasyti prekiautojus nuo pažeidimų. Šie įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad leistų veiksmingai spręsti vykdymo užtikrinimo problemas elektroninės prekybos srityje ir skaitmeninėje aplinkoje, ir neleisti reikalavimų nesilaikantiems prekiautojams naudotis spragomis vykdymo užtikrinimo sistemoje, t. y. persikelti į valstybes nares, kurių kompetentingos institucijos nepasirengusios kovoti su neteisėta praktika. Šie įgaliojimai turėtų užtikrinti teisiškai veiksmingą kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir įrodymais, leisiantį visose valstybėse narėse veiksmingai užtikrinti vienodo lygio vykdymą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės gali pasirinkti, ar kompetentingos institucijos šiais įgaliojimais naudosis įgyvendindamos savo pačių kompetenciją, ar kreipdamosi į kompetentingus teismus. Valstybėms narėms nustačius, kad kompetentingos institucijos savo įgaliojimais naudojasi kreipdamosi į kompetentingus teismus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tie įgaliojimai būtų vykdomi veiksmingai ir laiku, o jų įgyvendinimo sąnaudos būtų proporcingos ir nesudarytų kliūčių taikyti šį reglamentą;

(7)  šis reglamentas neturėtų daryti įtakos valstybių narių teisei pasirinkti vykdymo užtikrinimo sistemą, kurią jos laiko tinkama. Valstybėms narėms turėtų būti paliekama laisvė nustatyti tinkamiausią įgaliojimų paskirstymą tarp nacionalinių kompetentingų institucijų, jei kiekvienas įgaliojimas gali būti panaudotas veiksmingai siekiant reaguoti į bet kurį pažeidimą. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pasirinkti, ar kompetentingos institucijos šiais įgaliojimais naudosis įgyvendindamos savo pačių kompetenciją, ar padedant kitoms valdžios institucijoms, ar prižiūrint teisminėms institucijoms, ar kreipdamosi į kompetentingus teismus. Valstybėms narėms nustačius, kad kompetentingos institucijos savo įgaliojimais naudojasi kreipdamosi į kompetentingus teismus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tuos įgaliojimus būtų galima vykdyti veiksmingai ir laiku, o jų įgyvendinimo sąnaudos būtų proporcingos ir nesudarytų kliūčių taikyti šį reglamentą. Be to, valstybės narės, vadovaudamosi šiuo reglamentu, gali nuspręsti kai kurias šiame reglamente numatytas užduotis patikėti paskirtosioms įstaigoms;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos pradėti tyrimą savo iniciatyva, jeigu apie Sąjungoje daromus pažeidimus ar plačiai paplitusius pažeidimus jos sužino kitais būdais nei vartotojų skundai. Tai ypač svarbu veiksmingam kompetentingų institucijų bendradarbiavimui kovojant su plačiai paplitusiais pažeidimais užtikrinti;

(9)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos pradėti tyrimą savo iniciatyva, jeigu apie Sąjungoje daromus pažeidimus ar plačiai paplitusius pažeidimus jos sužino kitais būdais nei vartotojų skundai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie visų reikiamų įrodymų, duomenų ir informacijos, kad galėtų nustatyti, ar buvo padarytas Sąjungos masto arba plačiai paplitęs pažeidimas, visų pirma nustatyti jį padariusį prekiautoją, nesvarbu, kas turi šiuos įrodymus, informaciją ar duomenis, kur jie laikomi ir koks jų formatas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją;

(10)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie visų reikiamų įrodymų, duomenų ir informacijos, susijusių su tyrimo dalyku, kad galėtų nustatyti, ar buvo padarytas pažeidimas, visų pirma nustatyti jį padariusį prekiautoją, nesvarbu, kas turi atitinkamus įrodymus, informaciją ar duomenis, neatsižvelgiant į tai, kur jie laikomi ir koks jų formatas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją, jei užtikrinama, kad jos nuosekliai laikosi asmens duomenų apsaugos principų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę atlikti reikiamus patikrinimus vietoje ir teisę patekti į visas patalpas, teritorijas ar transporto priemones, kurias prekiautojas naudoja su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiems tikslams;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  kompetentingos institucijos turėtų galėti prašyti bet kurio susijusio prekiautojo atstovo arba darbuotojo pateikti paaiškinimus arba faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užrašyti to atstovo ar darbuotojo pateiktus atsakymus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė patikrinti, ar laikomasi vartotojų apsaugos teisės aktų, ir surinkti įrodymus apie Sąjungos masto arba plačiai paplitusius pažeidimus, visų pirma tuos, kurie padaromi įsigyjant prekes ir paslaugas arba vėliau. Todėl joms turėtų būti leista atlikti tikrinamuosius pirkimus ir įsigyti prekių ar paslaugų neatskleidžiant savo tapatybės;

(11)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė patikrinti, ar laikomasi Sąjungos teisės aktų, kuriais saugomi vartotojų interesai, ir surinkti įrodymus apie pažeidimus, kurie padaromi prieš įsigyjant prekes ir paslaugas, jas įsigyjant arba vėliau. Todėl joms turėtų būti leista atlikti bandomuosius pirkimus ir, kai kitomis priemonėmis neįmanoma gauti įrodymų, įsigyti prekių ar paslaugų neatskleidžiant savo tapatybės;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje kompetentingos valdžios institucijos turėtų sugebėti greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas parduodantis prekiautojas slepia savo tapatybę arba vengdamas vykdymo užtikrinimo persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai vartotojams padaroma rimtos ir nepataisomos žalos, kompetentingai institucijai turėtų būti leista taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus interneto svetainės, panašios interneto platformos ar paskyros laikiną uždarymą arba paslaugos teikimo laikiną nutraukimą. Be to, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai uždaryti arba nurodyti trečiosios šalies paslaugų teikėjui uždaryti svetainę, domeną, panašų skaitmeninį puslapį ar paskyrą arba nebeteikti paslaugos;

(12)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje kompetentingos institucijos turėtų sugebėti greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas parduodantis prekiautojas slepia savo tapatybę arba vengdamas vykdymo užtikrinimo persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai vartotojams padaroma rimtos ir nepataisomos žalos, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai nėra kitų prieinamų priemonių, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sušvelninta, visų pirma reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų turinį arba sustabdytų interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą arba pareikalautų, kad domenų registrų tarnybos ar registrai sustabdytų visapusiškai tinkamo domeno vardo naudojimą tam tikrą laikotarpį. Be to, jei laikinosios priemonės nedavė laukiamo rezultato, kaip paskutinė išeitis kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai nurodyti prieglobos paslaugų teikėjui pašalinti turinį ar visiškai arba iš dalies uždaryti interneto svetainę, paskyrą arba nebeteikti paslaugos, arba nurodyti registrų tarnyboms ar registrams panaikinti visapusiškai tinkamo domeno vardą ir leisti atitinkamai kompetentingai institucijai jį įregistruoti. Atsižvelgiant į galimą poveikį pagrindinėms teisėms, šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir gavus teismo leidimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad prekiautojai būtų pakankamai atgrasomi nuo pažeidimų ar jų kartojimo ir kad jie iš šių pažeidimų nesipelnytų, nuostatos dėl sankcijų, kurias valstybės narės priėmė pagal Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų reikalavimus, turėtų būti taikomos ir Sąjungos masto pažeidimams bei plačiai paplitusiems pažeidimams. Dėl tų pačių priežasčių vartotojams turėtų būti suteikta teisė reikalauti žalos, kurią jie patyrė dėl tokių pažeidimų, atlyginimo;

(13)  kad prekiautojai būtų pakankamai atgrasomi nuo pažeidimų ar jų kartojimo ir kad jie iš tokių pažeidimų nesipelnytų, turėtų būti laikomasi nuostatų dėl sankcijų, kurias valstybės narės priėmė pagal Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų reikalavimus, ir jos turėtų būti taikomos taip pat įvertinus bendrą žalą, kurią sukėlė toks pažeidimas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kalbant apie žalos atlyginimą vartotojams, kompetentingos institucijos turėtų pasirinkti proporcingas, teisingas ir pagrįstas priemones, kurios užkirstų kelią pažeidimams arba sumažintų jų pasikartojimo riziką, visų pirma atsižvelgdamos į tai, kokia būtų numatoma šių priemonių įgyvendinimo nauda vartotojams ir ar būtų pagrįstos jų administravimo išlaidos. Jeigu atitinkamų vartotojų neįmanoma nustatyti arba jei siekdamas nustatyti jų tapatybę atsakingas prekiautojas patirtų pernelyg didelių išlaidų, kompetentinga institucija gali nurodyti, kad padarius pažeidimą gautas pelnas turi būti sugrąžintas į valstybės biudžetą arba kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus nustatytam subjektui;

(14)  kalbant apie žalos atlyginimą vartotojams, kompetentingos institucijos turėtų pasirinkti veiksmingas priemones, kurios užkirs kelią pažeidimams arba sumažins jų pasikartojimo riziką. Vartotojams turėtų būti suteikta teisė reikalauti žalos, kurią jie patyrė dėl tokių pažeidimų, atlyginimo. Įgaliojimas nurodyti sumokėti kompensaciją vartotojams arba grąžinti pelną būtinas, kad būtų galima panaikinti tarpvalstybinių pažeidimų padarytą žalą ir atkurti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, kurios buvo iškreiptos renkant padarius pažeidimus gautą pelną;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  reikėtų padidinti savitarpio pagalbos mechanizmo efektyvumą ir veiksmingumą. Prašoma informacija turėtų būti suteikiama laiku, taip pat laiku turėtų būti priimtos reikiamos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės. Todėl Komisija įgyvendinimo teisės aktais turėtų nustatyti privalomus terminus, per kuriuos kompetentingos institucijos privalėtų atsakyti į informacijos ir vykdymo užtikrinimo prašymus, ir patikslinti tokių prašymų tvarkymo procedūrinius ir kitus aspektus;

(15)  reikėtų padidinti savitarpio pagalbos mechanizmo efektyvumą ir veiksmingumą. Prašoma informacija turėtų būti suteikiama per šiame reglamente nustatytą laikotarpį, taip pat turėtų būti laiku priimtos reikiamos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Komisijai turi būti sudarytos sąlygos geriau koordinuoti ir stebėti, kaip veikia savitarpio pagalbos mechanizmas, o jei kiltų problemų, rengti gaires, teikti rekomendacijas ir nuomones valstybėms narėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikta daugiau galimybių veiksmingai ir greitai padėti kompetentingoms institucijoms spręsti ginčus dėl kompetentingų institucijų įgaliojimų aiškinimo, kurie kyla naudojantis savitarpio pagalbos mechanizmu;

(16)  Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos geriau koordinuoti ir stebėti, kaip veikia savitarpio pagalbos mechanizmas, o jei kiltų problemų, rengti gaires, teikti rekomendacijas ir nuomones valstybėms narėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikta daugiau galimybių veiksmingai ir greitai padėti kompetentingoms institucijoms spręsti ginčus dėl įgaliojimų, kuriuos suteikia savitarpio pagalbos mechanizmas, aiškinimo;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  reikėtų sukurti suderintas nuostatas, kuriomis nustatoma priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo koordinavimo procedūra plačiai paplitusių pažeidimų srityje. Suderinti veiksmai kovojant su plačiai paplitusiais pažeidimais turėtų užtikrinti, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų pasirinkti tinkamiausias ir veiksmingiausias priemones paplitusiems pažeidimams nutraukti ir užtikrinti, kad vartotojams būtų atlyginta žala;

(17)  šiuo reglamentu reikėtų nustatyti suderintas taisykles, kuriomis nustatoma tyrimo ir vykdymo užtikrinimo koordinavimo procedūra plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų bei taisyklių, kuriomis reglamentuojami tokie pažeidimai, vykdymo užtikrinimo srityje. Suderinti veiksmai kovojant su plačiai paplitusiais pažeidimais ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiais pažeidimais turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų pasirinkti tinkamiausias ir veiksmingiausias priemones plačiai paplitusiems pažeidimams ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiems pažeidimams nutraukti ir užtikrinti, kad vartotojams būtų atlyginta žala;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  suderinti elektroninės prekybos internetu svetainių patikrinimai (angl. sweeps) – dar viena vykdymo užtikrinimo koordinavimo forma, kuri, kaip parodė patirtis, yra veiksminga kovos su pažeidimais priemonė, ir ją reikėtų toliau taikyti ir stiprinti;

(18)  suderinti elektroninės prekybos internetu svetainių patikrinimai (angl. sweeps) – dar viena vykdymo užtikrinimo koordinavimo forma, kuri, kaip parodė patirtis, yra veiksminga kovos su pažeidimais priemonė, ir ją reikėtų toliau taikyti ir stiprinti, taip pat neinternetiniuose sektoriuose;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai gali padaryti didžiulę žalą daugumai Sąjungos vartotojų. Todėl kovai su jais reikalinga konkreti Sąjungos lygmens koordinavimo priemonė, kurią taikant Komisija atliktų privalomąjį koordinatorės vaidmenį. Kad procedūra būtų pradedama taikyti laiku, darniai ir veiksmingai ir kad sąlygos būtų tikrinamos vienodai, Komisijai turėtų būti pavesta patikrinti, ar įvykdytos procedūros inicijavimo sąlygos. Vykdant bendrus veiksmus surinktus įrodymus ir informaciją prireikus turėtų būti įmanoma be apribojimų naudoti nacionaliniame procese;

(19)  Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų, kurie gali padaryti žalos vartotojų kolektyviniams interesams daugelyje valstybių narių, atveju Komisija turėtų pradėti taikyti ir koordinuoti Sąjungos lygmens koordinavimo priemonę. Siekiant užtikrinti procedūros darnumą Komisijai turėtų būti pavesta patikrinti, ar įvykdytos procedūros inicijavimo sąlygos. Vykdant suderintus veiksmus surinktus įrodymus ir informaciją prireikus turėtų būti įmanoma be apribojimų naudoti nacionaliniame procese;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kalbant apie plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, turi būti užtikrinta atitinkamų prekiautojų teisė į gynybą. Tam visų pirma reikia užtikrinti prekiautojo teisę būti išklausytam ir pasirinkti teismo proceso kalbą;

(20)  kalbant apie plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, turi būti užtikrinta atitinkamų prekiautojų teisė į gynybą. Tam visų pirma reikia užtikrinti prekiautojo teisę būti išklausytam valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, arba gyvenamosios valstybės narės kalba ir ją naudoti teismo procese. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktų dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos apsaugos;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  jei prekiautojas, atsakingas už plačiai paplitusį pažeidimą ar Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, jo savo noru nenutraukia, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų paskirti vieną kompetentingą instituciją valstybėje narėje, kad ši imtųsi vykdymo užtikrinimo priemonių, leidžiančių apsaugoti kitose su pažeidimu susijusiose valstybėse narėse gyvenančių vartotojų teises. Tokia kompetentinga institucija turėtų būti paskirta atsižvelgiant į jos gebėjimą imtis veiksmingų priemonių prieš prekiautoją, pavyzdžiui, jei prekiautojas yra įsisteigęs tos institucijos valstybėje narėje. Paskirtoji kompetentinga institucija turėtų veikti ne tik savo, bet ir visų kitų valstybių narių vartotojų naudai. Tam tikrais atvejais, siekiant išvengti eksteritorialaus teisės aktų taikymo, atitinkamoms kelioms ar visoms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama priimti įgyvendinimo priemones, kurios vienu metu leistų apsaugoti ir savo šalyse, ir kitose valstybėse narėse gyvenančius vartotojus. To gali prireikti, pavyzdžiui, siekiant sustabdyti panašius pažeidimus, kuriuos daro daugiau kaip vienoje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių patronuojamosios įmonės, kai tokie pažeidimai kenkia tik tų valstybių narių vartotojams ir nėra akivaizdaus tarpvalstybinio elemento (lygiagretūs pažeidimai);

(21)  jei prekiautojas, atsakingas už plačiai paplitusį pažeidimą ar Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, jo savo noru nenutraukia, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų paskirti vieną kompetentingą instituciją valstybėje narėje, kad ši imtųsi vykdymo užtikrinimo priemonių, leidžiančių apsaugoti kitose su tuo pažeidimu susijusiose valstybėse narėse gyvenančių vartotojų teises. Priimant sprendimą dėl kompetentingos institucijos paskyrimo, reikėtų atsižvelgti į visus susijusius veiksmingo vykdymo užtikrinimo aspektus, pvz., jos gebėjimą imtis veiksmingų priemonių prieš prekiautoją. Paskirtoji kompetentinga institucija turėtų veikti ne tik savo, bet ir visų kitų valstybių narių vartotojų naudai. Prireikus atitinkamos su pažeidimu susijusios kelios ar visos valstybės narės turėtų vienu metu priimti įgyvendinimo priemones, kurios leistų apsaugoti ir savo šalyse, ir kitose valstybėse narėse gyvenančius vartotojus. To gali prireikti, pavyzdžiui, siekiant sustabdyti panašius pažeidimus, kuriuos daro daugiau kaip vienoje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių patronuojamosios įmonės, kai tokie pažeidimai kenkia tik tų valstybių narių vartotojams ir nėra akivaizdaus tarpvalstybinio elemento (lygiagretūs pažeidimai);

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant padidinti bendradarbiavimo tinklo skaidrumą ir vartotojų bei visos visuomenės informuotumą, Komisija turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai teikti dvimetes ataskaitas, kuriose būtų pateikta informacijos, statistinių duomenų ir pokyčių vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje apžvalga, o duomenys surinkti laikantis šiame reglamente numatytos bendradarbiavimo programos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  vartotojų organizacijos atlieka esminį vaidmenį informuojant vartotojus apie jų teises, juos šviečiant ir ginant jų interesus, taip pat ginčų sprendimo atvejais. Kad šis reglamentas būtų veiksmingiau taikomas, vartotojai turėtų būti skatinami bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Vartotojų organizacijoms, ypač toms, kurioms gali būti pavestos vykdymo užtikrinimo funkcijos pagal šį reglamentą, ir Europos vartotojų centrams turėtų būti suteikta teisė pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtariamus pažeidimus ir keistis su jomis informacija, reikalinga siekiant drauge nustatyti, ištirti ir nutraukti Sąjungos masto ir plačiai paplitusius pažeidimus;

(23)  vartotojų organizacijos atlieka esminį vaidmenį informuojant vartotojus apie jų teises, juos šviečiant ir ginant jų interesus, taip pat ginčų sprendimo atvejais. Vartotojų organizacijoms ir Europos vartotojų centrams turėtų būti suteikta teisė pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtariamus pažeidimus ir keistis su jomis informacija, reikalinga siekiant nustatyti, ištirti pažeidimus ir užkirsti jiems kelią;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  subjektams, turintiems tinkamos patirties ir teisėtų interesų vartotojų apsaugos srityje, ypač vartotojų organizacijoms, turėtų būti leidžiama dalyvauti įspėjimo mechanizmuose, kurie numatyti šiame reglamente. Prekiautojų asociacijoms turėtų būti suteikta teisė dalyvauti pranešant kompetentingoms institucijoms apie įtariamus pažeidimus ir keičiantis su jomis informacija, reikalinga siekiant nustatyti, ištirti ir sustabdyti pažeidimus, pateikti savo nuomonę apie tyrimus ar pažeidimus ir pranešti kompetentingoms institucijoms apie piktnaudžiavimą teisės aktais, ginančiais vartotojų interesus. Nors reaguodamos į tokių subjektų įspėjimus ir informaciją kompetentingos institucijos neturėtų būti įpareigotos pradėti procedūros arba imtis kokių nors kitų veiksmų, norėdamos padidinti skaidrumą, jos turėtų pranešti subjektui, kuris pateikė išorės įspėjimą, apie bet kokius tolesnius kompetentingos institucijos veiksmus, susijusius su įspėjimais, arba, gavusios prašymą, nurodyti priežastį, kodėl veiksmų nesiimta;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  reikia efektyviai ir veiksmingai kovoti su visoje Sąjungoje plačiai paplitusiais pažeidimais. Todėl reikėtų koordinuoti vykdymo užtikrinimo prioritetų nustatymą ir valstybių narių lygmens planavimą, taip pat sujungti kompetentingų institucijų turimus išteklius. Kad tai pavyktų, reikia sukurti dvimečių vykdymo užtikrinimo planų sistemą;

(24)  reikia efektyviai ir veiksmingai kovoti su visoje Sąjungoje plačiai paplitusiais pažeidimais. Dėl šios priežasties reikėtų koordinuoti vykdymo užtikrinimo prioritetų nustatymą ir valstybių narių lygmens planavimą, taip pat sujungti kompetentingų institucijų turimus išteklius. Norint tai pasiekti reikia sukurti dvimečių vykdymo užtikrinimo planų sistemą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  vartotojų skundų duomenys gali padėti nacionalinio ir Sąjungos lygmenų politikos formuotojams įvertinti vartotojų rinkų veikimą ir nustatyti pažeidimus. Kad būtų lengviau keistis tokiais duomenimis Sąjungos lygmeniu, Komisija priėmė Rekomendaciją dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo62. Šią rekomendaciją reikia įgyvendinti siekiant visapusiškai remti bendradarbiavimą vykdymo užtikrinimo srityje ir padėti nustatyti pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus;

(25)  vartotojų skundų duomenys gali padėti nacionalinio ir Sąjungos lygmenų politikos formuotojams įvertinti vartotojų rinkų veikimą ir nustatyti pažeidimus. Reikėtų skatinti keitimąsi tokiais duomenimis Sąjungos lygmeniu ir valstybių narių bei Komisijos veiklos, kuria prisidedama prie stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo, koordinavimą;

__________________

 

59 Komisijos rekomendacija dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo (2010/304/ES, OL L 136, 2010 6 2, p. 1–31).

 

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  vykdymo užtikrinimo problemos peržengia Sąjungos sienas, ir Sąjungos vartotojų interesai turėtų būti ginami nuo trečiosiose šalyse įsisteigusių sukčiaujančių prekiautojų. Todėl reikia derėtis dėl tarptautinių susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl savitarpio pagalbos užtikrinant vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymą. Į tuos tarptautinius susitarimus turėtų būti įtraukti šiuo reglamentu nustatyti dalykai, ir dėl jų turėtų būti deramasi Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta optimali Sąjungos vartotojų apsauga ir sklandus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis;

(26)  vykdymo užtikrinimo problemos peržengia Sąjungos sienas. Europos vartotojų interesai turėtų būti ginami nuo trečiosiose šalyse įsisteigusių sukčiaujančių prekiautojų. Reikia derėtis dėl tarptautinių susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl savitarpio pagalbos užtikrinant vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymą. Į tuos tarptautinius susitarimus turėtų būti įtraukti šiuo reglamentu nustatyti dalykai ir dėl jų turėtų būti deramasi Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta optimali Sąjungos vartotojų apsauga ir sklandus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas naudotis būtiniausiais kompetentingų institucijų įgaliojimais, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti terminus ir kitas konkrečias kovos su Sąjungos masto ir plačiai paplitusiais pažeidimais procedūros detales, taip pat konkrečias nuostatas dėl priežiūros mechanizmo ir kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201160;

(27)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas įgyvendinti šį reglamentą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti standartines formas ir procedūros etapus, vadovaujantis savitarpio pagalbos mechanizmu; parengti pranešimų ir kitų informacijos ir vykdymo užtikrinimo prašymų dėl suderintų veiksmų, susijusių su plačiai paplitusiais pažeidimais ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiais pažeidimais, mainų terminus ir standartines formas; nustatyti išsamias patikrinimų procedūras; nustatyti įspėjimų ir išorės įspėjimų pateikimo per duomenų bazę standartines formas; taip pat parengti standartines elektronines formas ir šablonus, kurie būtų teikiami duomenų bazėje diskusijų forumui. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201160;

__________________

__________________

60 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).

60 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  aktai pagal šio reglamento 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 ir 46 straipsnius turėtų būti priimti vadovaujantis nagrinėjimo procedūra, nes jie yra bendrojo pobūdžio;

(28)  įgyvendinimo aktai, nurodyti šio reglamento 15a, 20, 32, 34, 35 ir 43 straipsniuose, turėtų būti priimti vadovaujantis nagrinėjimo procedūra, nes jie yra bendrojo pobūdžio;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio sankcijoms, nustatytoms sektoriniais Sąjungos teisės aktais ir Sąjungos vartotojų teisės aktais, kurie taikomi nacionalinio lygmens pažeidimų atveju. Prireikus, atsižvelgdamos į faktinį pažeidimo rimtumą ir mastą, taip pat į žalą, dėl pažeidimo padarytą vartotojams kitose valstybėse narėse, kompetentingos institucijos turėtų taikyti nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis įgyvendinamos šios nuostatos;

(34)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio sankcijoms, nustatytoms sektoriniais Sąjungos teisės aktais ir Sąjungos vartotojų teisės aktais, kurie taikomi nacionalinio lygmens pažeidimų atveju. Prireikus, atsižvelgdamos į faktinį pažeidimo rimtumą ir mastą, taip pat į žalą, dėl atitinkamo pažeidimo padarytą vartotojams kitose valstybėse narėse, kompetentingos institucijos turėtų taikyti nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis įgyvendinamos šios nuostatos;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  šis reglamentas turėtų būti įgyvendintas ir taikomas visapusiškai laikantis Sąjungos taisyklių dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, ir visų galiojančių nacionalinės teisės aktų, suderintų su Sąjungos teise dėl duomenų apsaugos;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje67. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Naudodamosi šiuo reglamentu nustatytais būtiniausiais įgaliojimais, kompetentingos institucijos turi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinėmis teisėmis garantuojamų interesų, pavyzdžiui, aukšto lygio vartotojų apsaugos, ir laisvės užsiimti verslu ar informacijos laisvės;

(35)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Naudodamosi šiuo reglamentu nustatytais įgaliojimais, kompetentingos institucijos turėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinėmis teisėmis garantuojamų interesų, pavyzdžiui, aukšto lygio vartotojų apsaugos, laisvės užsiimti verslu, saviraiškos laisvės ir informacijos laisvės;

__________________

 

67 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

 

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos, paskirtos atsakingomis už vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, siekdamos užtikrinti tų teisės aktų laikymąsi bei sklandų vidaus rinkos veikimą ir stiprinti vartotojų ekonominių interesų apsaugą.

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybių narių kompetentingos institucijos, paskirtos atsakingomis už Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, siekdamos užtikrinti tų teisės aktų laikymąsi bei sklandų vidaus rinkos veikimą ir stiprinti vartotojų ekonominių interesų apsaugą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas pažeidimams Sąjungoje ir plačiai paplitusiems pažeidimams, kurių apibrėžtys pateiktos 3 straipsnio b ir c punktuose.

1.  Šis reglamentas taikomas pažeidimams Sąjungoje, plačiai paplitusiems pažeidimams ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiems pažeidimams, kurių apibrėžtys atitinkamai pateiktos 3 straipsnio b, c ir ca punktuose, net jei šie pažeidimai buvo nutraukti dar nepradėjus vykdymo užtikrinimo procedūros ar jos neužbaigus.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taip pat taikomas trumpalaikiams pažeidimams Sąjungoje ir plačiai paplitusiems pažeidimams, net jei šie pažeidimai buvo nutraukti dar nepradėjus vykdymo užtikrinimo veiksmų ar jų neužbaigus.

Išbraukta.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šis reglamentas nedaro poveikio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose priemonių taikymui valstybėse narėse, ypač Europos teisminio tinklo veikimui.

4.  Šis reglamentas nedaro poveikio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose priemonių taikymui valstybėse narėse, ypač Europos teisminio tinklo veikimui, ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teisinių priemonių taikymui.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Šis reglamentas nedaro poveikio kompetentingų institucijų ir Europos bankininkystės institucijos vaidmeniui ir įgaliojimams pagal 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis.

6.  Šis reglamentas nedaro poveikio kompetentingų institucijų ir Europos bankininkystės institucijos vaidmeniui ir įgaliojimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/17/ES1a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES1b. Šio reglamento III skyrius netaikomas šių dviejų direktyvų, nurodytų pirmoje pastraipoje, pažeidimams Sąjungoje:

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, p. 34).

 

1b 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214).

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Šio reglamento III skyrius netaikomas šių teisės aktų pažeidimams Sąjungoje:

Išbraukta.

a)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/EB dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto;

 

b)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis.

 

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Šis reglamentas nedaro poveikio galimybei imtis privačiojo vykdymo užtikrinimo priemonių ir teikti ieškinių dėl žalos atlyginimo pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vartotojų interesų apsaugos teisės aktai – į valstybių narių vidaus teisės sistemą perkeltos direktyvos ir priede išvardyti reglamentai;

a)  Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktai – į valstybių narių vidaus teisės sistemą perkeltos direktyvos ir šiame priede išvardyti reglamentai;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pažeidimas Sąjungoje – bet kokie vykdomi arba įvykdyti vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti vartotojų, gyvenančių kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradėtas ar įvykdytas veiksmas ar neveikimas, kurioje įsisteigęs už tą veiksmą ar neveikimą atsakingas prekiautojas arba kurioje yra prekiautojo veiksmų ar neveikimo įrodymų arba jo turto, kolektyviniai interesai;

b)  pažeidimas Sąjungoje – bet kokie Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti vartotojų, gyvenančių kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradėtas ar įvykdytas veiksmas ar neveikimas, kurioje įsisteigęs už tą veiksmą ar neveikimą atsakingas prekiautojas arba kurioje yra prekiautojo veiksmų ar neveikimo įrodymų arba jo turto, kolektyviniai interesai;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  bet kokie vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti vartotojų, gyvenančių bent dviejose kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje pradėtas ar įvykdytas veiksmas ar neveikimas, kurioje įsisteigęs už tą veiksmą ar neveikimą atsakingas prekiautojas arba kurioje yra prekiautojo veiksmų ar neveikimo įrodymų arba jo turto, kolektyviniai interesai, nesvarbu, ar tas veiksmas ar neveikimas dar daromas, ar jau baigtas; arba

1)  bet kokie Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti vartotojų, gyvenančių bent dviejose kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje pradėtas ar įvykdytas veiksmas ar neveikimas, kurioje įsisteigęs už tą veiksmą ar neveikimą atsakingas prekiautojas arba kurioje yra prekiautojo veiksmų ar neveikimo įrodymų arba jo turto, kolektyviniai interesai, nesvarbu, ar tas veiksmas ar neveikimas dar daromas, ar jau baigtas; arba

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bet kokie vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, turintys bendrų bruožų, pavyzdžiui, ta pati neteisėta veika, to paties intereso pažeidimas arba tai, kad jie daromi vienu metu bent dviejose valstybėse narėse;

2)  bet kokie Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktams prieštaraujantys veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti vartotojų kolektyviniai interesai ir turintys bendrų bruožų, pavyzdžiui, ta pati neteisėta veika ar to paties intereso pažeidimas arba tai, kad jie daromi vienu metu bent dviejose valstybėse narėse;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas – plačiai paplitęs pažeidimas, kuriuo buvo pažeisti, yra pažeidžiami ar gali būti pažeisti kolektyviniai vartotojų interesai daugumoje valstybių narių, kuriose gyvena bent dauguma visų Sąjungos gyventojų;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  kompetentinga institucija – bet kuri nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu įsteigta valdžios institucija, turinti specialius įgaliojimus vykdyti vartotojų interesus ginančius Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  bendra ryšių palaikymo tarnyba – kiekvienos valstybės narės valdžios institucija, paskirta atsakinga už šio reglamento taikymo toje valstybėje narėje koordinavimą;

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  paskirtoji institucija – institucija, kurią valstybė narė gali paskirti ir kuri turi teisėtą interesą nutraukti ar uždrausti Sąjungos vartotojų interesus ginančių teisės aktų pažeidimus;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  žala vartotojų kolektyviniams interesams – reali ar galima žala didelės grupės vartotojų interesams dėl pažeidimų Sąjungoje arba plačiai paplitusių pažeidimų; tokia prielaida visų pirma daroma tada, jei dėl pažeidimo panašiomis aplinkybėmis buvo padaryta, yra daroma ar gali būti padaryta žala didelei grupei vartotojų.

i)  žala vartotojų kolektyviniams interesams – reali ar galima žala didelės grupės vartotojų interesams dėl pažeidimų Sąjungoje, plačiai paplitusių pažeidimų ar Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  didelės ir nepataisomos žalos vartotojams rizika – padėtis, kai esama rizikos, jog gali būti padaryta didelė žala, kurios nebegalima ištaisyti;

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  suderinti vartotojų rinkų patikrinimai (angl. sweeps) – vienu metu vartotojų rinkose atliekami koordinuojami kontrolės veiksmai, kuriais siekiama nustatyti Sąjungos teisės aktų pažeidimus ir apsaugoti vartotojų interesus.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Pažeidimų senaties terminai

Sankcijų taikymo, nurodymo sumokėti kompensaciją vartotojams ir padarius pažeidimus gauto pelno grąžinimo senaties terminai

1.  Kompetentingos institucijos gali tirti 2 straipsnyje nurodytus pažeidimus ir uždrausti prekiautojams juos vykdyti ateityje. Sankcijas už šiuos pažeidimus kompetentingos institucijos gali taikyti penkerius metus nuo pažeidimo pabaigos.

1.  Kompetentingos institucijos gali tirti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus ir neleisti prekiautojams vykdyti ateityje. Kompetentingos institucijos penkerius metus nuo pažeidimo pabaigos gali naudotis šiais įgaliojimais:

 

a)  taikyti sankcijas, kaip numatyta 8 straipsnio 2 dalies m punkte;

 

b)  nurodyti pažeidimą įvykdžiusiam prekiautojui atlyginti dėl pažeidimo padarytą žalą vartotojams, kaip numatyta 8 straipsnio 2 dalies n punkte, taip pat

 

c)  nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalies o punkte.

 

Prireikus kompetentingos institucijos gali naudotis šiais įgaliojimais remdamosi įrodymais, kurių antroje pastraipoje nurodytas senaties terminas praėjęs.

2.  Sankcijoms taikomas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažeidimo pabaigos dienos.

2.  1 dalyje nurodytiems įgaliojimams taikomas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažeidimo pabaigos dienos.

3.  Jeigu, vykdydama tyrimą arba užtikrindama teisės aktų vykdymą, kompetentinga institucija imasi kokių nors veiksmų prieš pažeidimą, sankcijoms taikomo senaties termino skaičiavimas yra sustabdomas, kol tuo klausimu bus priimtas galutinis sprendimas. Sankcijų taikymo senaties terminas neskaičiuojamas tol, kol kompetentingos institucijos sprendimas, nutartis arba kiti veiksmai yra nagrinėjami teisme.

3.  Jeigu, vykdydama tyrimą arba užtikrindama teisės aktų vykdymą, kompetentinga institucija imasi kokių nors veiksmų prieš pažeidimą, 1 dalyje nurodytiems įgaliojimams taikomo senaties termino skaičiavimas yra sustabdomas, kol tuo klausimu bus priimtas galutinis sprendimas. Tas senaties terminas neskaičiuojamas tol, kol kompetentingos institucijos sprendimas, nutartis arba kiti veiksmai yra nagrinėjami teisme.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos

Kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valdžios institucijas kompetentingomis institucijomis, kurios turi specialias pareigas užtikrinti vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymą.

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas ir bendrą ryšių palaikymo tarnybą, kurios yra atsakingos už šio reglamento taikymą.

2.  Kompetentingos institucijos vykdo savo įsipareigojimus pagal šį reglamentą veikdamos savo valstybės narės vartotojų naudai ir savo pačių iniciatyva.

2.  Kompetentingos institucijos vykdo savo įsipareigojimus pagal šį reglamentą veikdamos savo valstybės narės vartotojų naudai ir savo pačių iniciatyva.

3.  Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną kompetentingą instituciją kaip bendrą ryšių palaikymo tarnybą.

 

4.  Bendra ryšių palaikymo tarnyba yra atsakinga už pažeidimų Sąjungoje ir plačiai paplitusių pažeidimų tyrimo ir vykdymo užtikrinimo veiklos, kurią vykdo kompetentingos institucijos, kitos valdžios institucijos, nurodytos 6 straipsnyje, paskirtosios institucijos, nurodytos 13 straipsnyje, ir įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvaujantys subjektai, nurodyti 34 straipsnyje, koordinavimą.

4.  Bendra ryšių palaikymo tarnyba yra atsakinga už pažeidimų Sąjungoje, plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų tyrimo ir vykdymo užtikrinimo veiklos, kurią vykdo kompetentingos institucijos, kitos valdžios institucijos, nurodytos 6 straipsnyje, paskirtosios institucijos ir įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvaujantys subjektai, nurodyti 35 straipsnyje, koordinavimą.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų šiam reglamentui taikyti ir savo įgaliojimais pagal 8 straipsnį veiksmingai naudotis reikalingų tinkamų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, ekspertus, procedūras ir kitas priemones.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų šiam reglamentui taikyti reikalingų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, ekspertus, procedūras ir kitas priemones.

6.  Kai valstybių narių teritorijose yra daugiau nei viena kompetentinga institucija, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos jų pareigos būtų aiškiai apibrėžtos ir jos glaudžiai bendradarbiautų tam, kad kiekviena galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas.

6.  Kai valstybių narių teritorijose yra daugiau nei viena kompetentinga institucija, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos jų pareigos būtų aiškiai apibrėžtos ir jos glaudžiai bendradarbiautų tam, kad kiekviena galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekviena valstybė narė gali paskirti teisėtą interesą nutraukti ar uždrausti pažeidimus turinčias institucijas (toliau – paskirtosios institucijos), kurios prašomosios kompetentingos institucijos vardu rinktų reikiamą informaciją ir imtųsi pagal nacionalinę teisę numatytų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių.

4.  Kiekviena valstybė narė gali nustatyti pareigą paskirtosioms institucijoms kompetentingos institucijos vardu surinkti reikiamą informaciją ir imtis pagal nacionalinę teisę numatytų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina kompetentingų institucijų ir paskirtųjų institucijų bendradarbiavimą, visų pirma siekdamos užtikrinti, kad apie 2 straipsnyje nurodytus pažeidimus būtų nedelsiant pranešta kompetentingoms institucijoms.

5.  Valstybės narės užtikrina kompetentingų institucijų ir paskirtųjų institucijų bendradarbiavimą, visų pirma užtikrina, kad apie 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus būtų nedelsiant pranešta kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kompetentingų institucijų, bendros ryšių palaikymo tarnybos, 13 straipsnyje nurodytų paskirtųjų institucijų ir 34 straipsnyje nurodytų įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvaujančių subjektų, duomenis ir bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

1.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  kompetentingų institucijų, bendros ryšių palaikymo tarnybos, paskirtųjų institucijų ir 35 straipsnyje nurodytų įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvaujančių subjektų duomenis ir kontaktinę informaciją;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  informaciją apie kompetentingų institucijų organizavimą, įgaliojimus ir atsakomybę; taip pat

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c)  visus a ir b punktuose nurodytos informacijos pakeitimus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija tvarko ir atnaujina viešai savo interneto svetainėje skelbiamą bendrų ryšių palaikymo tarnybų, kompetentingų institucijų, paskirtųjų institucijų ir subjektų sąrašą.

2.  Komisija tvarko ir atnaujina savo interneto svetainėje pateiktą 1 dalyje nurodytą informaciją ir viešai ją skelbia.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Būtiniausi kompetentingų institucijų įgaliojimai

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kiekviena kompetentinga institucija turi šiam reglamentui taikyti reikalingus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus ir naudojasi jais vadovaudamasi šiuo reglamentu ir nacionaline teise.

1.  Kiekviena valstybė narė savo kompetentingai institucijai suteikia šiam reglamentui taikyti reikalingus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus bei išteklius.

 

1a.  Nepaisant 1 dalies valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti visų įgaliojimų visoms kompetentingoms institucijoms, jei kiekvienas įgaliojimas gali būti veiksmingai vykdomas.

2.  Kiekviena kompetentinga institucija privalo turėti šiuos įgaliojimus, kuriais naudodamasi pagal 9 straipsnyje nustatytas sąlygas gali:

2.  Kad vykdytų šiuo reglamentu joms skirtas pareigas, kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos privalo turėti bent šiuos įgaliojimus, kuriais naudodamosi pagal 9 straipsnyje nustatytas sąlygas galėtų:

a)  susipažinti su visais bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomais svarbiais dokumentais, duomenimis ar informacija, susijusiais su šiame reglamente nurodytais pažeidimais;

a)  susipažinti su visais bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomais svarbiais dokumentais, duomenimis ar informacija, susijusiais su šiame reglamente nurodytais pažeidimais;

b)  reikalauti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę;

b)  reikalauti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, mokėjimo paslaugų teikėjus, interneto paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą ar saugomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę, kai atitinkama informacija, duomenys ar dokumentas susiję su tyrimo dalyku;

c)  reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar tarnybos valstybėje narėje pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę;

c)  reikalauti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę, kai atitinkama informacija, duomenys ar dokumentas susiję su tyrimo dalyku;

d)  atlikti reikiamus patikrinimus vietoje, įskaitant, visų pirma, teisę patekti į visas patalpas, teritoriją ar transporto priemones arba paprašyti, kad tą atliktų kitos institucijos, siekiant ištirti, daryti poėmį, paimti ar gauti bet kokioje laikmenoje laikomos informacijos, duomenų ar dokumentų kopijas; užantspauduoti bet kokias patalpas arba informaciją, duomenis ar dokumentus tiek, kiek tai būtina patikrinimui atlikti; prašyti bet kurio susijusio prekiautojo atstovo arba darbuotojo paaiškinti faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užprotokoluoti atsakymus;

d)  atlikti reikiamus patikrinimus vietoje, įskaitant, visų pirma, teisę patekti į visas patalpas, teritoriją ar transporto priemones, kurias prekiautojas naudoja siekdamas tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija, arba paprašyti, kad tą atliktų kitos institucijos, siekiant ištirti, daryti poėmį, paimti ar gauti bet kokioje laikmenoje laikomos informacijos, duomenų ar dokumentų kopijas; užantspauduoti bet kokias patalpas arba informaciją, duomenis ar dokumentus tiek, kiek tai būtina patikrinimui atlikti;

 

da)  prašyti bet kurio susijusio prekiautojo atstovo arba darbuotojo paaiškinti ar pateikti faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo dalyku, ir užrašyti atsakymus;

e)  įsigyti prekių ar paslaugų kaip bandomųjų pirkinių, siekdama aptikti pažeidimų pagal šį reglamentą ir surinkti įrodymų;

e)  įsigyti prekių ar paslaugų kaip bandomųjų pirkinių, įskaitant galimybę neatskleisti savo tapatybės, juos patikrinti ir imtis apgrąžos inžinerijos, kad galėtų aptikti pažeidimus pagal šį reglamentą ir surinkti įrodymų; pavyzdžiai, kurių, atsižvelgiant į jų paskirtį, negalima grąžinti pardavėjui pradinės būklės, yra nuperkami;

f)  neatskleisdama savo tapatybės įsigyti prekių ar paslaugų, siekdama aptikti pažeidimų ir surinkti įrodymų;

 

g)  priimti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias didelei ir nepataisomai žalai vartotojams, visų pirma sustabdyti interneto svetainės, domeno arba panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą;

g)  priimti laikinąsias apsaugos priemones, kai nėra jokių kitų prieinamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias didelei ir nepataisomai žalai kolektyviniams vartotojų interesams, visų pirma reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų turinį arba sustabdytų interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą arba pareikalautų, kad domenų registrų tarnybos ar registrai sustabdytų visapusiškai tinkamo domeno vardo naudojimą tam tikrą laikotarpį;

h)  pati inicijuoti tyrimus ar procedūras, siekdama nutraukti arba uždrausti pažeidimus Sąjungoje arba plačiai paplitusius pažeidimus, ir prireikus skelbti viešai informaciją apie tai;

h)  savo iniciatyva inicijuoti tyrimus ar procedūras, siekdamos nutraukti pažeidimus Sąjungoje, plačiai paplitusius pažeidimus arba Sąjungos mastu paplitusius pažeidimus, ir atitinkamais atvejais informaciją apie tai skelbti viešai;

i)  įpareigoti prekiautoją, atsakingą už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, nutraukti pažeidimą ir prireikus atlyginti žalą vartotojams;

i)  siekti įpareigoti prekiautoją, atsakingą už pažeidimą Sąjungoje, plačiai paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu paplitusius pažeidimus, nutraukti pažeidimą ir tinkamais atvejais atlyginti žalą vartotojams, ir (arba) siekti, kad jis sutiktų su įpareigojimu;

j)  raštu pareikalauti prekiautojo nutraukti pažeidimą;

 

(k)  nutraukti pažeidimą arba jį uždrausti;

k)  nutraukti pažeidimą arba jį uždrausti;

l)  visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės, domeno ar panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą, taip pat prašyti, kad tokių priemonių imtųsi trečioji šalis arba kita valdžios institucija;

l)  jei prekiautojas per pagrįstą laikotarpį veiksmingai nereaguoja į raštišką kompetentingos institucijos prašymą nutraukti pažeidimą arba jį uždrausti, nurodyti prieglobos paslaugų teikėjui pašalinti turinį arba visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą arba nurodyti registrų tarnyboms ar registrams panaikinti visapusiškai tinkamo domeno vardą ir leisti atitinkamai kompetentingai institucijai jį įregistruoti, taip pat prašyti, kad tokių priemonių imtųsi trečioji šalis arba kita valdžios institucija, kad būtų išvengta didelės ir nepataisomos žalos kolektyviniams vartotojų interesams rizikos;

m)  taikyti sankcijas, įskaitant baudas ir pinigines nuobaudas, už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus, taip pat už sprendimo, nutarties, laikinosios apsaugos priemonės, įsipareigojimo arba kitos priemonės, priimtos pagal šį reglamentą, nesilaikymą;

m)  taikyti sankcijas, įskaitant baudas ir pinigines nuobaudas, už pažeidimus Sąjungoje, plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, taip pat už sprendimo, nutarties, laikinosios apsaugos priemonės, įsipareigojimo arba kitos priemonės, priimtos pagal šį reglamentą, nesilaikymą;

n)   nurodyti prekiautojui, atsakingam už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, atlyginti pažeidimu padarytą žalą vartotojams, įskaitant, be kita ko, piniginę kompensaciją, suteikiant vartotojams galimybę nutraukti sutartį arba imtis kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas pažeidimu padarytos žalos atlyginimas vartotojams;

n)   nurodyti prekiautojui, atsakingam už pažeidimą Sąjungoje, pačiai paplitusį pažeidimą ir Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, atlyginti pažeidimu padarytą žalą vartotojams, įskaitant, be kita ko, piniginę kompensaciją, suteikiant vartotojams galimybę nutraukti sutartį arba imtis kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas pažeidimu padarytos žalos atlyginimas vartotojams;

o)  nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną, įskaitant nurodymą tą pelną pervesti į valstybės biudžetą arba kompetentingos institucijos ar remiantis nacionaliniais teisės aktais paskirtam gavėjui;

o)  nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną;

p)  paskelbti bet kokius galutinius sprendimus, laikinąsias apsaugos priemones arba nutartis, įskaitant prekiautojo, atsakingo už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį pažeidimą, tapatybės duomenų paskelbimą;

p)  paskelbti bet kokius galutinius sprendimus, galutines priemones, prekiautojų įsipareigojimus arba nutartis, priimtus pagal šį reglamentą, įskaitant prekiautojo, atsakingo už pažeidimą Sąjungoje, plačiai paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, tapatybės duomenų paskelbimą;

q)  konsultuotis su vartotojais, vartotojų organizacijomis, paskirtosioms institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis dėl siūlomų įsipareigojimų nutraukti pažeidimą ir atlyginti juo padarytą žalą veiksmingumo.

q)  konsultuotis su vartotojais, vartotojų organizacijomis, prekiautojų organizacijomis, paskirtosiomis institucijomis ir, kai taikoma, kitais suinteresuotaisiais asmenimis dėl siūlomų įsipareigojimų nutraukti pažeidimą ir atlyginti juo padarytą žalą veiksmingumo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Būtiniausių įgaliojimų naudojimas

Kompetentingų institucijų įgaliojimų naudojimas

1.  Šio straipsnio 8 dalyje nurodytais įgaliojimais, vadovaudamosi šiuo reglamentu ir nacionaline teise, kompetentingos institucijos naudojasi:

1.  Kompetentingos institucijos naudojasi 8 straipsnyje nurodytais įgaliojimais:

a)  tiesiogiai pačios arba

a)  tiesiogiai pačios;

 

aa)  padedant kitoms valdžios institucijoms arba, atitinkamais atvejais, prižiūrint teisminėms institucijoms;

 

ab)  duodamos nurodymus paskirtosioms institucijoms, jei taikoma, arba

b)   kreipdamosi į kompetentingus priimti reikalingą sprendimą teismus, taip pat prireikus – kai prašymas priimti reikalingą sprendimą nepatenkinamas – pateikdamos apeliacinį skundą.

b)   kreipdamosi į kompetentingus priimti reikalingą sprendimą teismus, taip pat prireikus – kai prašymas priimti reikalingą sprendimą nepatenkinamas – pateikdamos apeliacinį skundą.

 

1a.   Kompetentingos institucijos bet kuriuo atveju naudojasi 8 straipsnio 2 dalies d, g ir l punktuose pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą nurodytais įgaliojimais.

2.  Kai kompetentingos institucijos savo įgaliojimus vykdo kreipdamosi į teismus, teismai turi turėti įgaliojimus priimti reikalingus sprendimus ir veikti pagal šio reglamento nuostatas.

2.  Kai kompetentingos institucijos savo įgaliojimus vykdo kreipdamosi į teismus, teismai turi turėti įgaliojimus priimti reikalingus sprendimus.

 

2a.  Kompetentingos institucijos proporcingai, veiksmingai ir efektyviai naudojasi 8 straipsnyje nustatytais įgaliojimais, laikydamosi Sąjungos teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, taikytinas procesines garantijas ir Sąjungos duomenų apsaugos taisykles, taip pat nacionalinę teisę.

 

2b.  Taikant šį reglamentą priimtos tyrimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės tinkamai atspindi pažeidimo pobūdį ir bendrą faktinę ar potencialią jo sukeltą žalą.

 

2c.  Tais atvejais, kai priimamas sprendimas, ar skirti sankciją, ir nustatant skirtinos baudos dydį kiekvienu konkrečiu atveju, deramai atsižvelgiama į šiuos dalykus:

 

a)   pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į nukentėjusių vartotojų skaičių ir jų patirtos žalos dydį;

 

b)   tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl aplaidumo;

 

c)   bet kokius veiksmus, kurių ėmėsi prekiautojas tam, kad sumažintų vartotojų patirtą žalą;

 

d)   bet kokius susijusius ankstesnius prekiautojo padarytus pažeidimus;

 

e)   į tai, kiek prekiautojas bendradarbiavo su kompetentinga institucija, siekdamas atitaisyti pažeidimą ir sušvelninti jo galimą neigiamą poveikį.

3  Valstybės narės užtikrina, kad teismo mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su teismo sprendimų priėmimu inicijavus teismo procesą pagal šį reglamentą, būtų proporcingos ir neapsunkintų šio reglamento taikymo.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismo mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su teismo sprendimų priėmimu inicijavus teismo procesą pagal šį reglamentą, būtų proporcingos ir neapsunkintų šio reglamento taikymo.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

Išbraukta.

Įgyvendinimo įgaliojimai

 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 8 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų būtiniausių įgaliojimų įgyvendinimo ir naudojimosi sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

Prašymai pateikti informaciją

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija pateikia bet kokią svarbią informaciją, reikalingą Sąjungoje padarytam pažeidimui nustatyti ir nutraukti. Prašomoji institucija nedelsdama praneša Komisijai apie prašymą pateikti informaciją ir savo atsakymą.

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija prašančiajai institucijai nedelsdama, tačiau bet kokiu atveju per 30 dienų, pateikia bet kokią svarbią informaciją, reikalingą Sąjungoje padarytam pažeidimui nustatyti ir nutraukti. Prašomoji institucija nedelsdama praneša Komisijai apie prašymą pateikti informaciją ir savo atsakymą.

2.  Prašomoji institucija atlieka atitinkamus tyrimus arba imasi kitų reikiamai informacijai surinkti reikalingų ar tinkamų priemonių. Prireikus tie tyrimai atliekami padedant kitoms valdžios institucijoms arba paskirtosioms institucijoms.

2.  Prašomoji institucija atlieka atitinkamus tyrimus arba imasi kitų reikiamai informacijai surinkti reikalingų ar tinkamų priemonių. Prireikus tie tyrimai atliekami padedant kitoms valdžios institucijoms arba paskirtosioms institucijoms.

3.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija gali prašančiosios institucijos kompetentingiems pareigūnams leisti dalyvauti tyrimuose, kuriuos atlieka prašomosios institucijos pareigūnai.

3.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija gali prašančiosios institucijos kompetentingiems pareigūnams leisti dalyvauti tyrimuose, kuriuos atlieka prašomosios institucijos pareigūnai.

4.  Prašomoji institucija į prašymą atsako prašymams pateikti informaciją taikoma tvarka iki Komisijos įgyvendinimo aktu nustatyto termino.

 

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus ir juose nustato terminus, standartines formas ir kitas prašymų pateikti informaciją tvarkos nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Prašymai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių

Prašymai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių pažeidimui Sąjungoje nutraukti ar uždrausti, be kita ko, skiria sankcijas ir nurodo arba padeda atlyginti pažeidimu vartotojams padarytą žalą.

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija be reikalo nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių pažeidimui Sąjungoje nutraukti taikydama 8 straipsnyje nurodytus įgaliojimus ir visus kitus pagal nacionalinę teisę suteikiamus papildomus įgaliojimus, be kita ko, skiria sankcijas ir įpareigoja arba padeda atlyginti tuo pažeidimu vartotojams padarytą žalą.

2.  Siekiant įvykdyti 1 dalyje nustatytus įsipareigojimus, prašomoji institucija naudojasi 8 straipsnyje nustatytais įgaliojimais ir visais kitais pagal nacionalinę teisę jai suteiktais papildomais įgaliojimais. Prašomoji institucija nustato vykdymo užtikrinimo priemones, kuriomis proporcingu, veiksmingu ir efektyviu būdu būtų tinkamai nutrauktas pažeidimas Sąjungoje. Prireikus tos priemonės nustatomos ir įgyvendinamos padedant kitoms valdžios institucijoms.

 

3.  Prašomoji institucija reguliariai informuoja prašančiąją instituciją apie veiksmus ir priemones, kurių imtasi, ir su ja konsultuojasi. Prašomoji institucija, naudodamasi 43 straipsnyje nustatyta duomenų baze, nedelsdama praneša prašančiajai institucijai, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi, ir apie jų poveikį pažeidimui Sąjungoje, įskaitant šią informaciją:

3.  Prašomoji institucija reguliariai informuoja prašančiąją instituciją apie veiksmus ir priemones, kurių imtasi, ir konsultuojasi su ja dėl veiksmų ir priemonių, kurių prašomoji institucija ketina imtis. Prašomoji institucija per 43 straipsnyje numatytą duomenų bazę praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, ir apie jų poveikį pažeidimui Sąjungoje, įskaitant šią informaciją:

a)  ar buvo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės;

a)  ar buvo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės;

b)  ar pažeidimas buvo nutrauktas;

b)  ar pažeidimas buvo nutrauktas;

c)  kokios buvo taikytos sankcijos;

c)  kokios buvo taikytos priemonės, įskaitant sankcijas, ir ar tos priemonės buvo įgyvendintos;

d)  kiek buvo atlyginta žala vartotojams;

d)  kiek buvo atlyginta žala vartotojams.

e)  ar priemonės, kurių imtasi, buvo įgyvendintos.

 

4.  Prašomoji institucija į prašymą atsako vadovaudamasi prašymų imtis vykdymo užtikrinimo priemonių tvarka iki Komisijos įgyvendinimo aktu nustatyto termino.

 

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus ir juose nustato terminus, standartines formas ir kitas prašymų imtis vykdymo užtikrinimo priemonių tvarkos nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus ir juose nustato terminus, standartines formas ir kitas su paskirtosiomis institucijomis susijusios tvarkos nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas      72

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Savitarpio pagalbos prašymuose prašančioji institucija pateikia užtektinai informacijos, įskaitant bet kokius reikalingus įrodymus, kuriuos įmanoma gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų įvykdyti prašymą.

1.  Savitarpio pagalbos prašymuose prašančioji institucija pateikia reikiamos informacijos, įskaitant bet kokius reikalingus įrodymus, kuriuos įmanoma gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų įvykdyti prašymą.

Pakeitimas      73

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Atsisakymas patenkinti savitarpio pagalbos prašymą

Atsisakymas patenkinti savitarpio pagalbos prašymą

1.  Prašomoji institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją pagal 11 straipsnį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1.  Prašomoji institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją pagal 11 straipsnį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a)  jos nuomone, pasikonsultavus su prašančiąja institucija, paaiškėja, kad prašančiajai institucijai prašoma informacija yra nereikalinga ir ji be jos gali nustatyti, ar Sąjungoje buvo padarytas pažeidimas ir ar esama pagrįsto pagrindo įtarti, kad jis gali būti padarytas;

a)  pasikonsultavus su prašančiąja institucija, prašomoji institucija pateikia pagrįstas priežastis, kuriomis įrodo, kad prašančiajai institucijai prašoma informacija yra nereikalinga ir ji be jos gali nustatyti, ar Sąjungoje buvo padarytas pažeidimas ir ar esama pagrįsto pagrindo įtarti, kad jis gali būti padarytas;

b)  prašančioji institucija nesutinka, kad informacijai būtų taikomos 41 straipsnyje nustatytos konfidencialumo ir profesinių bei komercinių paslapčių taisyklės;

b)  prašančioji institucija nesutinka, kad informacijai būtų taikomos 41 straipsnyje nustatytos konfidencialumo ir profesinių bei komercinių paslapčių taisyklės;

c)  baudžiamosios veikos tyrimas arba teismo procesas jau inicijuotas arba prašomosios institucijos ar prašančiosios institucijos valstybės narės teisminės institucijos jau priėmė galutinį sprendimą dėl tokių pačių to paties prekiautojo pažeidimų Sąjungoje.

c)  prašomosios institucijos ar prašančiosios institucijos valstybės narės teisminės institucijos jau inicijavo baudžiamosios veikos tyrimą arba teismo procesą dėl to paties prekiautojo tokio paties pažeidimo Sąjungoje.

2.  Pasikonsultavusi su prašančiąja institucija, prašomoji institucija gali atsisakyti tenkinti prašymą imtis vykdymo užtikrinimo priemonių pagal 12 straipsnį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

2.  Pasikonsultavusi su prašančiąja institucija, prašomoji institucija gali atsisakyti tenkinti prašymą imtis vykdymo užtikrinimo priemonių pagal 12 straipsnį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:  

a)  baudžiamosios veikos tyrimas arba teismo procesas jau inicijuotas arba prašomosios institucijos ar prašančiosios institucijos valstybės narės teisminės institucijos jau priėmė galutinį sprendimą dėl tokių pačių to paties prekiautojo pažeidimų Sąjungoje.

a)  baudžiamosios veikos tyrimas arba teismo procesas jau inicijuotas arba prašomosios institucijos ar prašančiosios institucijos valstybės narės teisminės institucijos jau priėmė galutinį administracinį sprendimą, galutinį sprendimą arba teismo sprendimą dėl tokių pačių to paties prekiautojo pažeidimų Sąjungoje.

b)   prašomoji institucija atliko atitinkamą tyrimą ir nusprendė, kad Sąjungoje nebuvo padaryta pažeidimo;

b)   prašomoji institucija atliko atitinkamą tyrimą ir nusprendė, kad Sąjungoje nebuvo padaryta pažeidimo;

c)   jos nuomone, prašančioji institucija nepateikė pakankamai informacijos pagal 12 straipsnio 1 dalį.

c)   jos nuomone, prašančioji institucija nepateikė reikiamos informacijos pagal 14 straipsnio 1 dalį.

Prašymo imtis vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo negalima atmesti remiantis tuo, kad pateikta nepakankamai informacijos, jei prašymas pateikti informaciją apie tą patį pažeidimą Sąjungoje buvo atmestas remiantis tuo, kad jau inicijuotas baudžiamosios veikos tyrimas arba teismo procesas arba jau priimtas galutinis sprendimas dėl tokių pačių to paties prekiautojo pažeidimų Sąjungoje, kaip nurodyta 1 dalies c punkte.

Prašymo imtis vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo negalima atmesti remiantis tuo, kad pateikta nepakankamai informacijos, jei prašymas pateikti informaciją apie tą patį pažeidimą Sąjungoje buvo anksčiau atmestas dėl 1 dalies c punkte nurodytų priežasčių.

3.   Prašomoji institucija praneša prašančiajai institucijai ir Komisijai apie atsisakymą patenkinti savitarpio pagalbos prašymą ir nurodo atsisakymo motyvus.

3.   Prašomoji institucija praneša prašančiajai institucijai ir Komisijai apie atsisakymą patenkinti savitarpio pagalbos prašymą ir nurodo atsisakymo motyvus.

4.   Kilus ginčui tarp prašančiosios institucijos ir prašomosios institucijos, prašančioji institucija arba prašomoji institucija nedelsdama perduoda klausimą svarstyti Komisijai, o ši pateikia nuomonę. Jei klausimas Komisijai neperduodamas, nuomonę ji gali priimti savo iniciatyva.

4.  Kilus ginčui tarp prašančiosios institucijos ir prašomosios institucijos, prašančioji institucija arba prašomoji institucija gali perduoti klausimą svarstyti Komisijai, o ši nedelsdama pateikia nuomonę. Jei klausimas Komisijai neperduodamas, nuomonę ji gali priimti savo iniciatyva. Norėdama pateikti nuomonę, Komisija gali prašyti susijusios informacijos ir dokumentų, kuriais keitėsi prašančioji institucija ir prašomoji institucija.

5.  Komisija stebi, kaip veikia savitarpio pagalbos mechanizmas ir kaip kompetentingos institucijos laikosi procedūrų ir savitarpio pagalbos prašymų nagrinėjimo terminų. Komisija turi teisę susipažinti su savitarpio pagalbos prašymais ir informacija bei dokumentais, kuriais keitėsi prašančioji institucija ir prašomoji institucija.

5.  Komisija stebi, kaip veikia savitarpio pagalbos mechanizmas ir kaip kompetentingos institucijos laikosi procedūrų ir savitarpio pagalbos prašymų nagrinėjimo terminų. Komisija turi teisę susipažinti su savitarpio pagalbos prašymais.

6.  Prireikus Komisija gali priimti gaires ir patarti valstybėms narėms, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus savitarpio pagalbos mechanizmo veikimas.

6.  Prireikus Komisija gali priimti gaires ir teikti patarimus valstybėms narėms, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus savitarpio pagalbos mechanizmo veikimas.

7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios 3 ir 4 dalyse nurodytų ginčų tarp kompetentingų institucijų svarstymo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Įgyvendinimo aktai

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 11, 12 ir 15 straipsniuose nurodytos standartinės formos ir procedūros etapai. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SUDERINTOS PRIEŽIŪROS, TYRIMO IR VYKDYMO UŽTIKRINIMO MECHANIZMAS, TAIKOMAS PLAČIAI PAPLITUSIEMS PAŽEIDIMAMS

SUDERINTAS TYRIMO IR VYKDYMO UŽTIKRINIMO MECHANIZMAS, TAIKOMAS PLAČIAI PAPLITUSIEMS PAŽEIDIMAMS IR SĄJUNGOS MASTU PLAČIAI PAPLITUSIEMS PAŽEIDIMAMS

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus I skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Plačiai paplitę pažeidimai

Plačiai paplitę pažeidimai ir Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

16 straipsnis

Suderintų veiksmų pradžia ir koordinatoriaus paskyrimas

Suderintų veiksmų pradžia ir koordinatoriaus paskyrimas

1.  Jeigu kompetentinga institucija pagrįstai įtaria, kad daromas plačiai paplitęs pažeidimas, ji nedelsdama informuoja su plačiai paplitusiu pažeidimu susijusias kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją.

1.  Jeigu kompetentinga institucija arba Komisija pagrįstai įtaria, kad daromas plačiai paplitęs pažeidimas, kai taikytina, ji nedelsdama informuoja su tuo pažeidimu susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją.

2.  Jeigu Komisija pagrįstai įtaria, kad daromas plačiai paplitęs pažeidimas, ji nedelsdama informuoja su plačiai paplitusiu pažeidimu susijusias kompetentingas institucijas.

 

3.  Gavusios 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus, su plačiai paplitusiu pažeidimu susijusios kompetentingos institucijos bendru sutarimu paskiria veiksmus koordinuojančią kompetentingą instituciją.

3.  Gavusios 1 dalyje nurodytą pranešimą, plačiai paplitusio pažeidimo atveju su tokiu pažeidimu susijusios kompetentingos institucijos bendru sutarimu nusprendžia, ar imtis suderintų veiksmų. Pranešančioji kompetentinga institucija koordinuoja veiksmus, jeigu su plačiai paplitusiu pažeidimu susijusios kompetentingos institucijos nesutinka, kad kita kompetentinga institucija ar Komisija tai darytų.

4.  Susijusios kompetentingos institucijos gali paprašyti Komisijos imtis koordinavimo. Komisija nedelsdama informuoja susijusias kompetentingas institucijas, ar imsis koordinavimo.

 

5.  Informuodama kompetentingą instituciją pagal 2 dalį Komisija gali pasisiūlyti imtis koordinavimo. Susijusios kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją, ar pritaria tam, kad Komisija imtųsi veiksmų koordinavimo.

5.  Kai kompetentingas institucijas pagal 1 dalį informuoja Komisija, ji gali pasisiūlyti imtis koordinavimo. Susijusios kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją, ar pritaria tam, kad Komisija imtųsi veiksmų koordinavimo, ar tam, kad veiksmų koordinavimo imtųsi kompetentinga institucija.

6.  Jeigu Komisija atsisako imtis koordinavimo arba jei susijusios kompetentingos institucijos nesutinka, kad Komisija imtųsi veiksmų koordinavimo, susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją, kuri koordinuos veiksmus. Jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria, veiksmus koordinuoja pirmoji apie įtariamą pažeidimą kitoms kompetentingoms institucijoms pranešusi kompetentinga institucija.

6.  Jeigu Komisija atsisako imtis koordinavimo arba jei susijusios kompetentingos institucijos nesutinka, kad Komisija imtųsi veiksmų koordinavimo, susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją, kuri koordinuos veiksmus. Jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria, veiksmus koordinuoja pirmoji apie įtariamą pažeidimą kitoms kompetentingoms institucijoms pranešusi kompetentinga institucija.

 

6a.  Gavusi ar perdavusi 1 dalyje nurodytą pranešimą, Komisija kartu su atitinkamų valstybių narių bendromis ryšių palaikymo tarnybomis patikrina pirminius įrodymus, ar padarytas plačiai paplitęs pažeidimas. Kai bus pasiekta Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų riba, Komisija imsis suderintų veiksmų. Apie sprendimą imtis suderintų veiksmų Komisija praneša valstybių narių, kuriose bus vykdomi minėti veiksmai, bendroms ryšių palaikymo tarnyboms. Veiksmus koordinuoja Komisija.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Dalyvavimas suderintuose veiksmuose

 

1.   Kompetentinga institucija gali atsisakyti dalyvauti suderintuose veiksmuose dėl vienos iš šių priežasčių:

 

a)   toje valstybėje narėje jau inicijuotas baudžiamosios veikos tyrimas ar teismo procesas dėl to paties plačiai paplitusio pažeidimo ar Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo ir prieš tą patį prekiautoją;

 

b)   toje valstybėje narėje jau priimtas galutinis administracinis sprendimas, galutinis teismo sprendimas arba teismo sprendimas dėl to paties plačiai paplitusio pažeidimo ar Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo ir prieš tą patį prekiautoją;

 

c)   toje valstybėje narėje nebuvo įvykdytas plačiai paplitęs pažeidimas ar Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas.

 

2.   Jeigu kompetentinga institucija po sprendimo imtis bendrų veiksmų pagal 16 dalį nusprendžia juose nedalyvauti, ji nedelsdama praneša apie savo sprendimą Komisijai ir kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir bendroms ryšių palaikymo tarnyboms, nurodo tokio sprendimo motyvus ir pateikia reikiamus patvirtinamuosius dokumentus.

 

3.   Kompetentinga institucija gali prisijungti prie suderintų veiksmų, jeigu juos vykdant tampa akivaizdu, kad ji susijusi su plačiai paplitusiu pažeidimu arba Sąjungos mastu plačiai paplitusiu pažeidimu, kuris yra suderintų veiksmų dalykas.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Tyrimo priemonės, taikomos vykdant suderintus veiksmus

Tyrimo priemonės, taikomos vykdant suderintus veiksmus

1.  Susijusios kompetentingos institucijos užtikrina, kad reikiami įrodymai, duomenys ir informacija būtų renkami veiksmingai ir efektyviai. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad tyrimai, tikrinimas ir laikinosios apsaugos priemonės būtų vykdomi tuo pačiu metu.

1.  Susijusios kompetentingos institucijos užtikrina, kad reikiami įrodymai, duomenys ir informacija būtų renkami veiksmingai ir efektyviai. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad tyrimai, tikrinimas ir laikinosios apsaugos priemonės būtų vykdomi tuo pačiu metu tiek, kiek tai leidžiama pagal nacionalinę proceso teisę.

2.  Susijusios kompetentingos institucijos gali naudotis III skyriuje nustatytu savitarpio pagalbos mechanizmu, visų pirma prašydamos kitų, suderintuose veiksmuose nedalyvaujančių, valstybių narių pateikti įrodymų ir informacijos arba užtikrindamos, kad susijęs prekiautojas negalėtų išvengti taikomų vykdymo užtikrinimo priemonių.

2.  Susijusios kompetentingos institucijos gali naudotis III skyriuje nustatytu savitarpio pagalbos mechanizmu, visų pirma prašydamos kitų, suderintuose veiksmuose nedalyvaujančių, valstybių narių pateikti įrodymų ir informacijos arba užtikrindamos, kad susijęs prekiautojas negalėtų išvengti taikomų vykdymo užtikrinimo priemonių.

3.  Prireikus kompetentingos institucijos gali išdėstyti tyrimo rezultatus ir plačiai paplitusio pažeidimo įvertinimą suderintoje bendroje pozicijoje.

3.  Kompetentingos institucijos išdėsto tyrimo rezultatus ir plačiai paplitusio pažeidimo arba, kai taikytina, Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo įvertinimą tarpusavyje suderintoje bendroje pozicijoje.

 

3a.  Išskyrus atvejus, kai susijusios kompetentingos institucijos susitaria kitaip, koordinatorius pateikia bendrąją poziciją pažeidimą padariusiam prekiautojui, kuriam suteikiama galimybė būti išklausytam klausimais, kuriuos apima ta bendroji pozicija.

4.  Prireikus ir nepažeidžiant 41 straipsnyje nustatytų profesinių ir komercinių paslapčių taisyklių, susijusios kompetentingos institucijos gali nuspręsti paskelbti bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ir paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę.

4.  Nepažeidžiant 41 straipsnyje nustatytų profesinių ir komercinių paslapčių taisyklių, susijusios kompetentingos institucijos paskelbia bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ir gali paprašyti vartotojų organizacijų, prekiautojų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Vykdymo užtikrinimo priemonės, taikomos vykdant suderintus veiksmus

Su suderintais veiksmais susiję įsipareigojimai

1.  Susijusios kompetentingos institucijos gali pasiūlyti pažeidimą padariusiam prekiautojui įsipareigoti nutraukti pažeidimą ir prireikus atlyginti žalą arba imtis kitų priemonių, kuriomis padedama atlyginti žalą vartotojams. Prekiautojas taip pat gali savo iniciatyva prisiimti įsipareigojimą nutraukti pažeidimą ir atlyginti žalą vartotojams.

1.  Susijusios kompetentingos institucijos, remdamosi pagal 17 straipsnį priimta bendra pozicija, gali pasiūlyti paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu paplitusį pažeidimą padariusiam prekiautojui įsipareigoti nutraukti pažeidimą ir prireikus atlyginti žalą arba imtis kitų priemonių, kuriomis padedama atlyginti žalą vartotojams. Prekiautojas taip pat gali savo iniciatyva prisiimti įsipareigojimą nutraukti pažeidimą ir atlyginti žalą tokiems vartotojams.

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos prireikus gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo – ir prireikus Komisijos – interneto svetainėje, paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę ir taip patikrinti, ar šių įsipareigojimų pakaktų pažeidimui nutraukti ir vartotojų žalai atlyginti.

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos atitinkamai gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo arba (tam tikrais atvejais) Komisijos interneto svetainėje, ir paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vartotojų ir prekiautojų organizacijas, pateikti savo nuomonę.

 

2a.  Atitinkamos kompetentingos institucijos įvertina pažeidimą padariusio prekiautojo pasiūlytus įsipareigojimus ir jam praneša vertinimo, dėl kurio susitarta tarpusavyje, rezultatus. Kai laikoma, kad tų įsipareigojimų pakaktų plačiai paplitusiam pažeidimui ar Sąjungos mastu plačiai paplitusiam pažeidimui nutraukti ir prireikus atlyginti pažeidimu vartotojams padarytą žalą, kompetentinga institucija pritaria šiems įsipareigojimams ir nustato jų vykdymo užtikrinimo terminą.

 

Jei tikimybė, kad tą pažeidimą padariusiam prekiautojui įgyvendinus įsipareigojimus plačiai paplitęs pažeidimas ar Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas bus nutrauktas, yra nedidelė, kompetentingos institucijos gali imtis vykdymo užtikrinimo priemonių pagal 18a straipsnį.

 

2b.  Susijusios kompetentingos institucijos stebi, kaip vykdomi šie įsipareigojimai. Visų pirma jos užtikrina, kad pažeidimą padaręs prekiautojas nuolat informuotų koordinatorių apie įsipareigojimų vykdymo pažangą.

3.  Susijusios kompetentingos institucijos gali paskirti vieną kompetentingą instituciją, kuri kitų kompetentingų institucijų vardu imtųsi vykdymo užtikrinimo priemonių, siekdama nutraukti plačiai paplitusį pažeidimą arba jį uždrausti, užtikrinti žalos vartotojams atlyginimą arba sankcijų skyrimą. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri imsis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į susijusio prekiautojo veiklos vietą. Kai tik kitos susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji tampa kompetentinga veikti visų tų valstybių narių, kaip ir savo šalies, vartotojų vardu.

 

4.  Kompetentingos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių vienu metu visose ar keliose valstybėse narėse, kuriose daromas plačiai paplitęs pažeidimas. Tokiu atveju kompetentingos institucijos užtikrina, kad tų vykdymo užtikrinimo priemonių būtų imtasi vienu metu visose susijusiose valstybėse narėse.

 

5.  Duoti nurodymą paskirtajai institucijai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių pagal 1–4 dalis galima tik tuo atveju, jei susijusios kompetentingos institucijos su tuo sutinka ir jeigu davus tokį nurodymą nebus atskleista informacija, kuriai taikomos 41 straipsnyje nustatytos profesinių ir komercinių paslapčių taisyklės.

 

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Vykdymo užtikrinimo priemonės, taikomos vykdant suderintus veiksmus

 

1.   Susijusios kompetentingos institucijos susitaria, kuri kompetentinga institucija arba, prireikus, kompetentingos institucijos turėtų imtis vykdymo užtikrinimo priemonių kitų kompetentingų institucijų vardu, įskaitant sankcijų taikymą prekiautojui ir reikalavimą jam atlyginti žalą vartotojams, kai:

 

a)   tikimybė, kad pažeidimą padariusiam prekiautojui prisiėmus pasiūlytus įsipareigojimus pažeidimas bus nutrauktas, yra nedidelė;

 

b)   už pažeidimą atsakingas prekiautojas nepasiūlo įsipareigojimų iki atitinkamos kompetentingos institucijos nustatyto termino pabaigos;

 

c)   už pažeidimą atsakingas prekiautojas pasiūlo įsipareigojimus, kurių nepakaktų pažeidimui nutraukti ir pažeidimu vartotojams padarytos žalos atlyginimui užtikrinti; arba

 

d)   už pažeidimą atsakingas prekiautojas neįgyvendina įsipareigojimų iki 18 straipsnio 2a dalyje nustatyto termino pabaigos.

 

2.   Kai tik kitos susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji laikoma kompetentinga veikti kiekvienos iš susijusių valstybių narių vartotojų vardu, lyg jie būtų jos pačios vartotojai. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri turi imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į visus susijusius veiksmingo įgyvendinimo aspektus.

 

3.   Jeigu kompetentingos institucijos nesiima veiksmų pagal 2 dalį, jos imasi vykdymo užtikrinimo priemonių vienu metu keliose ar visose valstybėse narėse, kuriose daromas plačiai paplitęs pažeidimas arba Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas.

 

4.   Paskirtajai kompetentingai institucijai gali būti pavesta imtis vykdymo užtikrinimo priemonių pagal šio straipsnio 1–3 dalis tik tuo atveju, jei susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos, kurios turėtų taikyti tokias priemones, su tuo sutinka ir tik jeigu nebus atskleista informacija, kuriai taikomos 41 straipsnyje nustatytos profesinių ir komercinių paslapčių taisyklės.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

19 straipsnis

Suderintų veiksmų užbaigimas

Suderintų veiksmų užbaigimas

 

1. Susijusios kompetentingos institucijos nusprendžia užbaigti suderintus veiksmus, kai jos nusprendžia, kad:

 

a)   nepadarytas plačiai paplitęs pažeidimas ir Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas;

 

b)   atsakingam prekiautojui įgyvendinus prisiimtus įsipareigojimus, plačiai paplitęs pažeidimas ar Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas nutrauktas;

 

c)   įgyvendinus vykdymo užtikrinimo priemones, plačiai paplitęs pažeidimas ir Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas nutrauktas.

Kai plačiai paplitęs pažeidimas nutraukiamas arba uždraudžiamas, koordinuojanti institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas.

2. Apie suderintų veiksmų užbaigimą koordinatorius nedelsdamas informuoja Komisiją, kai taikytina, susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas ir bendras ryšių palaikymo tarnybas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Pakartotinis ėmimasis koordinuotų veiksmų

 

Kai plačiai paplitęs pažeidimas ar Sąjungos mastu plačiai paplitęs pažeidimas pasikartoja ir būtina imtis papildomų priemonių, koordinatorius nedelsdamas informuoja apie tai Komisiją ir, kai taikytina, susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas ir bendras ryšių palaikymo tarnybas. Tokiu atveju koordinavimas gali būti vykdomas nepradedant naujos suderintų veiksmų procedūros.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios bendrų veiksmų prieš plačiai paplitusius pažeidimus vykdymo procedūros, visų pirma standartinės pranešimų formos ir kiti kompetentingų institucijų ir Komisijos keitimosi informacija būdai. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi Komisijos ir kitų kompetentingų institucijų pranešimų ir keitimosi informacija ir vykdymo užtikrinimo prašymais terminai ir standartinės formos, susiję su suderintais veiksmais dėl plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus II skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus III skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrosios nuostatos, taikomos šiame skyriuje nustatytiems suderintiems veiksmams ir bendriems veiksmams

Bendrosios nuostatos, taikomos suderintiems veiksmams

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 16, 21 arba 32 straipsnį paskirtas koordinatorius visų pirma:

1.  Pagal 16 arba 32 straipsnį paskirtas koordinatorius visų pirma:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina, kad visos susijusios kompetentingos institucijos ir Komisija būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie vykdymo užtikrinimo veiksmų pažangą, numatomus kitus veiksmus ir priimtinas priemones;

a)  užtikrina, kad visos susijusios kompetentingos institucijos ir atitinkamais atvejais Komisija būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie vykdymo užtikrinimo veiksmų pažangą, numatomus kitus veiksmus ir priimtinas priemones;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  koordinuoja tyrimus, patikrinimus ir laikinųjų apsaugos priemonių priėmimą, dėl kurių susijusios kompetentingos institucijos priima sprendimus pagal I ir II skirsnius, stebi, kaip vykdomi tyrimai, patikrinimai ir laikinosios apsaugos priemonės pagal 8 straipsnį;

b)  koordinuoja ir stebi tyrimus, patikrinimus ir laikinųjų apsaugos priemonių priėmimą, dėl kurių susijusios kompetentingos institucijos priima sprendimus pagal I skirsnį;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  koordinuoja pasirengimą ir susijusių kompetentingų institucijų ir Komisijos dalijimąsi visais reikiamais dokumentais;

c)  koordinuoja pasirengimą ir susijusių kompetentingų institucijų ir, atitinkamais atvejais, Komisijos dalijimąsi visais reikiamais dokumentais;

Pakeitimas     91

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palaiko ryšius su prekiautojais ir kitais subjektais, susijusiais su priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis, nebent susijusios kompetentingos institucijos ir Komisija susitaria kitaip;

d)  palaiko ryšius su prekiautojais ir kitais subjektais, susijusiais su priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis, nebent susijusios kompetentingos institucijos, koordinatorius ir, jei tinkama, Komisija susitaria kitaip;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  koordinuoja kitas susijusių kompetentingų institucijų priimtas vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant prašymus teismams priimti reikiamas nutartis ir sprendimus, skirti sankcijas ir priimti priemones, kuriomis būtų užtikrintas žalos atlyginimas vartotojams;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas     93

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi I ir II skirsniais, koordinuoja rinkos priežiūros veiklą ir tyrimo bei vykdymo užtikrinimo priemones, kurių tikslas – kova su plačiai paplitusiais pažeidimais. Jos dalijasi visa reikiama informacija ir viena kitai bei Komisijai nedelsdamos suteikia visą kitą reikiamą pagalbą.

1.  Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi I skirsniu, koordinuoja rinkos priežiūros veiklą ir tyrimo bei vykdymo užtikrinimo priemones, kurių tikslas – kova su plačiai paplitusiais pažeidimais. Jos dalijasi visa reikiama informacija ir viena kitai bei Komisijai nedelsdamos suteikia visą kitą reikiamą pagalbą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Susijusios kompetentingos institucijos ir Komisija susitaria dėl kalbų, kurios bus vartojamos pranešimuose ir teikiant visą informaciją apie suderintus veiksmus, bendrus veiksmus ir suderintus vartotojų rinkų patikrinimus pagal šį skyrių.

3.  Susijusios kompetentingos institucijos ir Komisija susitaria dėl kalbų, kurios bus vartojamos pranešimuose ir teikiant visą informaciją apie suderintus veiksmus ir suderintus vartotojų rinkų patikrinimus pagal šį skyrių.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei susitarti nepavyksta, pranešimai ir kita informacija pateikiama pranešimą ar kitą informaciją pateikiančios valstybės narės oficialiąja kalba. Tokiu atveju kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad iš kitų kompetentingų institucijų gauti pranešimai, informacija ir kiti dokumentai būtų išversti į reikiamą kalbą.

4.  Jei susitarti nepavyksta, pranešimai ir kita informacija pateikiama pranešimą ar kitą informaciją pateikiančios valstybės narės oficialiąja kalba. Tokiu atveju kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad iš kitų kompetentingų institucijų gauti pranešimai, informacija ir kiti dokumentai prireikus būtų išversti.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Koordinatorius pasiūlo Europos bankininkystės institucijai dalyvauti stebėtojos teisėmis, jei suderinti arba bendri veiksmai pagal I ir II skirsnius yra susiję su plačiai paplitusiais pažeidimais, kuriais pažeidžiami šie Sąjungos teisės aktai:

5.  Koordinatorius pasiūlo Europos bankininkystės institucijai atlikti stebėtojos vaidmenį, jei suderinti veiksmai pagal I skirsnį yra susiję su plačiai paplitusiais pažeidimais ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiais pažeidimais, kuriais pažeidžiami šie Sąjungos teisės aktai:

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendra pozicija ir prekiautojų išklausymas

Nuostatos dėl bendravimo su prekiautojais kalbos

Pakeitimas     98

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  17 ir 23 straipsniuose nurodyta bendra pozicija pateikiama pažeidimą padariusiam prekiautojui. Pažeidimą padariusiam prekiautojui suteikiama galimybė būti išklausytam, kai nagrinėjami į bendrą poziciją įtraukti klausimai.

Išbraukta.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prekiautojas turi teisę bendrauti valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, arba gyvenamosios valstybės narės oficialiąja kalba. Prekiautojas šios teisės gali atsisakyti arba paprašyti, kad bendraujant su kompetentingomis institucijomis būtų vartojama kita oficialioji Sąjungos kalba.

2.  Prekiautojas turi teisę bendrauti valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, arba gyvenamosios valstybės narės oficialiąja kalba.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami prekiautojų teisės į gynybą vykdant suderintus ir bendrus veiksmus įgyvendinimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

32 straipsnis

Suderinti vartotojų rinkų tyrimai

Suderinti vartotojų rinkų patikrinimai

1.  Kai pagal rinkos tendencijas, vartotojų skundus ar kitus rodiklius galima įtarti, kad galėjo būti padaryta, yra daroma arba gali būti padaryta plačiai paplitusių pažeidimų, susijusios kompetentingos institucijos gali nuspręsti atlikti suderintą vartotojų rinkų patikrinimą. Tokius suderintus patikrinimus koordinuoja Komisija.

1.  Kai pagal rinkos tendencijas, vartotojų skundus ar kitus rodiklius galima įtarti, kad galėjo būti padaryta, yra daroma arba gali būti padaryta plačiai paplitusių pažeidimų, susijusios kompetentingos institucijos gali nuspręsti atlikti suderintą vartotojų rinkų patikrinimą.

 

1a.  Tokius suderintus vartotojų rinkų patikrinimus koordinuoja Komisija.

2.  Atlikdamos suderintus patikrinimus susijusios kompetentingos institucijos veiksmingai naudojasi 8 straipsnyje nustatytais ir pagal nacionalinę teisę joms suteiktais įgaliojimais.

2.  Atlikdamos suderintus vartotojų rinkų patikrinimus juose dalyvaujančios kompetentingos institucijos veiksmingai naudojasi 8 straipsnyje nustatytais ir pagal nacionalinę teisę joms suteiktais įgaliojimais.

3.  Kompetentingos institucijos gali pakviesti Komisijos pareigūnus ir juos lydinčius kitus Komisijos įgaliotus asmenis dalyvauti patikrinimuose.

3.  Tam tikrais deramai pagrįstais atvejais kompetentingos institucijos gali pakviesti paskirtąsias institucijas, Komisijos pareigūnus ir juos lydinčius kitus Komisijos įgaliotus asmenis dalyvauti patikrinimuose.

4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios patikrinimų procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios patikrinimų procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34 straipsnis

34 straipsnis

Įspėjimo mechanizmas

Įspėjimo mechanizmas

1.  Kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie visus pagrįstus įtarimus, kad jos teritorijoje daromas pažeidimas, galintis pažeisti vartotojų interesus kitose valstybėse narėse (įspėjimas), pateikdama standartinę formą per 43 straipsnyje nurodytą duomenų bazę.

1.  Kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie visus pagrįstus įtarimus, kad jos teritorijoje daromas pažeidimas ar plačiai paplitęs pažeidimas, galintis pažeisti vartotojų interesus kitose valstybėse narėse (įspėjimas), pateikdama standartinę formą per 43 straipsnyje nurodytą duomenų bazę.

2.  Komisija nedelsdama praneša susijusioms kompetentingoms institucijoms apie visus pagrįstus įtarimus, kad Sąjungos teritorijoje padarytas pažeidimas (įspėjimas) per 43 straipsnyje nurodyta duomenų bazę.

2.  Komisija nedelsdama praneša susijusioms kompetentingoms institucijoms apie visus pagrįstus įtarimus, kad Sąjungos teritorijoje padarytas pažeidimas ar plačiai paplitęs pažeidimas (įspėjimas) per 43 straipsnyje nurodyta duomenų bazę.

3.  Visų pirma, jei įmanoma, kompetentingos institucijos arba Komisijos įspėjime pateikiama ši informacija apie įtariamą pažeidimą:

3.  Jei įmanoma, kompetentingos institucijos arba Komisijos įspėjime visų pirma pateikiama ši informacija apie įtariamą pažeidimą arba plačiai paplitusį pažeidimą:

a)  veiksmo arba neveikimo, kuriuo padarytas pažeidimas, aprašymas;

a)  veiksmo arba neveikimo, kuriuo padarytas pažeidimas, aprašymas;

b)  su pažeidimu susijęs produktas arba paslauga;

b)  su pažeidimu susijęs produktas arba paslauga;

c)  su pažeidimu susijusios arba galimai susijusios valstybės narės;

c)  su pažeidimu susijusios arba galbūt susijusios valstybės narės;

d)  pažeidimą padaręs arba, kaip įtariama, padaręs prekiautojas;

d)  pažeidimą padaręs arba, kaip įtariama, padaręs prekiautojas;

e)  teisinis pagrindas imtis galimų veiksmų pagal nacionalinę teisę ir atitinkamas šio reglamento priede nurodytų Sąjungos teisės aktų nuostatas;

e)  teisinis pagrindas imtis galimų veiksmų pagal nacionalinę teisę ir atitinkamas priede išvardytų Sąjungos teisės aktų nuostatas;

f)  teismo proceso rūšis, vykdymo užtikrinimo ar kitos priemonės, kurių imtasi dėl pažeidimo, jų taikymo datos ir trukmė;

f)  teismo proceso rūšis ir statusas, vykdymo užtikrinimo ar kitos priemonės, kurių imtasi dėl pažeidimo, jų taikymo datos ir trukmė;

g)  teismo proceso etapas, vykdymo užtikrinimo ar kitos priemonės, kurių imtasi dėl pažeidimo;

 

h)  teismo procesui vadovaujanti ir kitas priemones taikanti kompetentinga institucija;

h)  teismo procesui vadovaujanti ir kitas priemones taikanti kompetentinga institucija.

i)  ar įspėjimo tikslas – informuoti, ar inicijuoti veiksmus.

 

4  Įspėjimu, kuriuo inicijuojami veiksmai, kompetentinga institucija arba Komisija gali paprašyti kitų kompetentingų institucijų ir Komisijos patikrinti, ar kitų valstybių narių teritorijoje nedaroma panašių įtariamų pažeidimų ir ar kitose valstybėse narėse jau buvo imtasi kokių nors vykdymo užtikrinimo priemonių.

4  Įspėjimu kompetentinga institucija arba Komisija paprašo kitų valstybių narių kompetentingų institucijų ir, kai tinkama, Komisijos patikrinti, ar kitų valstybių narių teritorijoje nedaroma panašių įtariamų pažeidimų ir ar kitose valstybėse narėse jau buvo imtasi kokių nors vykdymo užtikrinimo priemonių. Tos kitų valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija nedelsdamos pateikia atsakymą dėl prašymo.

5  Siekdamos veiksmingai ištirti įtariamus pažeidimus susijusios kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į po įspėjimo gautus atsakymus, imasi III ir IV skyriuose nurodytų reikiamų priemonių.

 

6  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami įspėjimo mechanizmo veikimo tvarka, įskaitant, visų pirma, standartines įspėjimų formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos standartinės įspėjimų pateikimo per 43 straipsnyje nurodytą duomenų bazę formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35 straipsnis

35 straipsnis

Kitų subjektų dalyvavimas įspėjimo mechanizmo sistemoje

Kitų subjektų dalyvavimas įspėjimo mechanizmo sistemoje

1.  34 straipsnyje nustatyto įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvauja paskirtosios institucijos ir Europos vartotojų centrai. Valstybės narės paskiria įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvausiančias vartotojų organizacijas bei asociacijas, taip pat kitus subjektus, kai antai prekybos asociacijas, turinčias tinkamų vartotojų apsaugos srities žinių ir teisėtų interesų. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos subjektus.

1.  Paskirtosios institucijos, Europos vartotojų centrai, vartotojų organizacijos ir asociacijos, taip pat prekiautojų asociacijos, kurie turi tinkamos patirties ir teisėtų interesų vartotojų apsaugos srityje, turi teisę pranešti susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie įtariamus pažeidimus ir pateikti 34 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, naudodami standartinę išorės pranešimų formą, pateiktą 43 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje (išorės įspėjimas).

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos standartinės išorės įspėjimų pateikimo per 43 dalyje nurodytą duomenų bazę formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.  Komisija gali paskirti kitus įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvausiančius subjektus, atstovausiančius vartotojų ir įmonių interesams Sąjungos lygmeniu.

2.  Komisija suteikia teisę pateikti išorės įspėjimą kitiems subjektams, atstovaujantiems vartotojų ir įmonių interesams Sąjungos lygmeniu.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai turi teisę pranešti susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie įtariamus pažeidimus ir pateikti 34 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, naudodami 43 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje pateiktą standartinę išorės pranešimų formą (išorės įspėjimas).

 

4.  Išorės įspėjimais siekiama tik informuoti. Reaguodamos į tų subjektų įspėjimus ir informaciją kompetentingos institucijos neprivalo inicijuoti procedūros arba imtis kokių nors kitų veiksmų. Išorės įspėjimus siunčiantys subjektai užtikrina, kad būtų pateikta teisinga, naujausia ir tiksli informacija, ir nedelsdami pataiso arba prireikus atšaukia pateiktą informaciją. Tam jie turi prieigą prie informacijos, kurią pateikė, tačiau turi laikytis 41 ir 43 straipsniuose nustatytų apribojimų.

4.  Reaguodamos į išorės įspėjimus kompetentingos institucijos neprivalo inicijuoti procedūros arba imtis kokių nors kitų veiksmų. 1 ir 2 dalyse nurodyti išorės įspėjimus siunčiantys subjektai užtikrina, kad būtų pateikta teisinga, naujausia ir tiksli informacija, ir nedelsdami ištaiso visas pateiktoje informacijoje esančias klaidas arba prireikus atšaukia šią informaciją. Tam jie turi prieigą prie informacijos, kurią pateikė, tačiau turi laikytis 41 ir 43 straipsniuose nustatytų apribojimų. Šiems subjektams taip pat pranešama apie visus tolesnius atitinkamos kompetentingos institucijos veiksmus, susijusius su minėtais įspėjimais, arba, gavus prašymą, nurodoma priežastis, kodėl veiksmų nesiimta.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami kitų subjektų paskyrimo ir dalyvavimo įspėjimo mechanizmo sistemoje tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per 43 straipsnyje nurodytą duomenų bazę kompetentingos institucijos, įtarusios, kad dėl pažeidimo gali nukentėti vartotojų interesai kitose valstybėse narėse, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas apie visas priemones, kurių ėmėsi siekdamos ištirti vartotojų interesus jų teritorijoje ginančių teisės aktų pažeidimą, visų pirma apie:

1.  Per 43 straipsnyje nurodytą duomenų bazę kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, įtarusios, kad dėl atitinkamo pažeidimo gali nukentėti vartotojų interesai kitose valstybėse narėse, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas kompetentingas institucijas apie visas priemones, kurių jos ėmėsi siekdamos ištirti vartotojų interesus jų teritorijoje ginančių Sąjungos teisės aktų pažeidimą:

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bet kokį kompetentingos institucijos arba kitos institucijos pranešimą, nutartį, sprendimą ar panašią priemonę, susijusią su nacionaline pažeidimo ar įtariamo pažeidimo tyrimo procedūra;

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bet kokį teismo ar kitos teisminės institucijos sprendimą, nutartį, draudimą ar kitą panašią priemonę, susijusią su pažeidimu arba įtariamu pažeidimu;

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokią kitą kitų nacionalinių institucijų ar, kai taikoma, paskirtųjų institucijų informaciją, sprendimą, nutartį arba aktą, kuris gali būti susijęs su pažeidimu arba įtariamu pažeidimu.

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami keitimosi kita pažeidimams pagal šį reglamentą nustatyti svarbia informacija tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37 straipsnis

37 straipsnis

Kitų priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą lengvinančių veiksmų koordinavimas

Kitų priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą lengvinančių veiksmų koordinavimas

1.  Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie savo veiklą šiose srityse:

1.  Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie savo veiklą, į kurią įeina:

a)  pareigūnų, vykdančių vartotojų apsaugą, mokymas, įskaitant kalbų mokymą, ir mokomųjų seminarų organizavimas;

a)  kompetentingų institucijų, atsakingų už šio reglamento vykdymą, darbuotojų rengimas, įskaitant pareigūnų mokymus;

b)  duomenų apie vartotojų skundus rinkimas, klasifikavimas ir keitimasis jais;

b)  duomenų apie vartotojų skundus rinkimas, klasifikavimas ir keitimasis jais;

c)  kompetentingų pareigūnų tinklų pagal konkrečius sektorius kūrimas;

c)  kompetentingų pareigūnų tinklų pagal konkrečius sektorius kūrimas;

d)  informacijos ir ryšio priemonių kūrimas;

d)  informacijos ir ryšio priemonių kūrimas;

e)  standartų, metodologijų ir gairių pareigūnams, vykdantiems vartotojų apsaugą, rengimas;

e)  standartų, metodikos ir gairių, susijusių su šio reglamento taikymu, rengimas;

f)  pareigūnų mainai, įskaitant galimybę vykdyti veiklą pagal III ir IV skyrius.

 

2.  Valstybės narės koordinuoja ir kartu organizuoja 1 dalyje nurodytą veiklą.

2.  Valstybės narės gali koordinuoti ir kartu organizuoti 1 dalyje nurodytą veiklą.

3.  Komisija ir valstybės narės reguliariai keičiasi informacija ir duomenimis apie vartotojų skundus. Šiuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia ir prižiūri suderintą vartotojų skundų klasifikavimo ir pranešimo apie juos metodiką.

 

4.  Komisija gali priimti bendradarbiavimo principams pagal 1 ir 2 dalis parengti reikalingus įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, gali kartu vykdyti 1 dalyje nurodytų sričių veiklą. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, parengia 1 dalies e punkte nurodytos veiklos bendruosius principus.

2.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, gali kartu vykdyti 1 dalyje nurodytų sričių veiklą. Jos, bendradarbiaudamos su Komisija, gali parengti 1 dalies e punkte nurodytos veiklos bendruosius principus.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali priimti keitimosi informacija principams pagal 1 dalį parengti reikalingus įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Remiantis 8 straipsniu surinkta ir kompetentingoms institucijoms bei Komisijai perduota informacija naudojama tik siekiant užtikrinti vartotojų interesų apsaugos teisės aktų laikymąsi.

1.  Kompetentingų institucijų ir Komisijos surinkta ar joms perduota informacija naudojama tik siekiant užtikrinti Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų laikymąsi.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepaisant 2 dalies, kompetentingos institucijos gali naudotis informacija ir ją atskleisti, jeigu to reikia siekiant:

3.  Nepaisant 2 dalies ir užtikrinus, kad bus visapusiškai laikomasi pagrindinių teisių, pvz., teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo, kompetentingos institucijos gali naudotis informacija ir ją atskleisti, jeigu to reikia siekiant:

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  viešojo intereso tikslų, pavyzdžiui, užtikrinant visuomenės saugumą, vartotojų apsaugą, visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą.

Pakeitimas      115

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 8 straipsnį vienos valstybės narės kompetentingos institucijos surinkti įrodymai, dokumentai, informacija, paaiškinimai ir tyrimo išvados gali būti naudojami pagal šį reglamentą kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse inicijuotuose procesuose, netaikant jokių kitų formalių reikalavimų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad vienos valstybės narės kompetentingos institucijos surinkti įrodymai, dokumentai, informacija, paaiškinimai ir tyrimų išvados gali būti naudojami pagal šį reglamentą kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse inicijuotuose procesuose, netaikant jokių kitų formalių reikalavimų.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija sukuria ir prižiūri reikiamą elektroninę duomenų bazę, kurioje ji saugo ir tvarko informaciją, gautą vykdant savitarpio pagalbos prašymus pagal III skyrių ir įgyvendinant priemones pagal IV skyrių bei priežiūros mechanizmą pagal V skyrių. Duomenų baze gali naudotis kompetentingos institucijos ir Komisija.

1.  Komisija sukuria ir prižiūri reikiamą elektroninę duomenų bazę, skirtą visiems šiuo reglamentu numatytiems kompetentingų institucijų, bendrų ryšių palaikymo tarnybų ir Komisijos ryšiams palaikyti. Ta duomenų baze tiesiogiai gali naudotis kompetentingos institucijos, bendros ryšių palaikymo tarnybos ir Komisija.

Pakeitimas     117

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kitų institucijų, subjektų ir paskirtųjų institucijų pateikta informacija saugoma ir tvarkoma elektroninėje duomenų bazėje, tačiau šioms institucijoms, subjektams ir paskirtosioms institucijoms prieiga prie šių duomenų nesuteikiama.

2.  35 straipsnyje nurodytų kitų valdžios institucijų, subjektų ir paskirtųjų institucijų pateikta informacija saugoma ir tvarkoma elektroninėje duomenų bazėje, tačiau šioms institucijoms, subjektams ir paskirtosioms institucijoms prieiga prie minėtos duomenų bazės nesuteikiama.

Pakeitimas     118

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai 35 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija, paskirtoji institucija ar subjektas vėliau nustato, kad pagal 34 ir 35 straipsnius jos pateiktas pranešimas apie pažeidimą pasirodė esantis nepagrįstas, ji tą pranešimą atsiima. Komisija nedelsdama pašalina iš duomenų bazės susijusią informaciją ir informuoja suinteresuotąsias šalis apie tokio pašalinimo priežastis.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remdamasi 12 straipsnio 3 dalimi prašomoji institucija praneša Komisijai apie pažeidimo Sąjungoje nutraukimą;

a)  remdamasi 12 straipsnio 3 dalimi kompetentinga institucija praneša Komisijai apie pažeidimo Sąjungoje nutraukimą;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remdamasi 19 straipsniu koordinuojanti institucija praneša Komisijai apie plačiai paplitusio pažeidimo nutraukimą arba uždraudimą;

b)  remdamasis 19 straipsniu koordinatorius praneša Komisijai apie suderintų veiksmų užbaigimą;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remdamasi 26 straipsniu Komisija nutaria užbaigti bendrus veiksmus dėl Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo, tačiau prekiautojų įsipareigojimai galioja 10 metų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vartotojų interesų apsaugos teisės aktų;

c)  remdamasi 19 straipsniu Komisija, kaip koordinatorė, nutaria užbaigti suderintus veiksmus dėl Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo, tačiau prekiautojų įsipareigojimai galioja penkerius metus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija priima šiai duomenų bazei sukurti reikalingus įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos standartinės elektroninės formos ir šablonai, teikiami duomenų bazėje diskusijų forumui, kuriame keičiamasi visais prašymais ir atsakymais bei kitais dokumentais. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniai vykdymo užtikrinimo planai ir prioritetų nustatymas

Vykdymo užtikrinimo planai ir prioritetų nustatymas

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas dvejus metus, pradedant nuo 20xx m. xx mėn. xx d. [šio reglamento įsigaliojimo data], kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai dvimečius įgyvendinimo planus, naudodama Komisijos parengtą specialią standartinę elektroninę formą. Įgyvendinimo planuose visų pirma pateikiama:

1.  Ne vėliau kaip ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ir po to kas dvejus metus kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai įgyvendinimo planus. Tuose įgyvendinimo planuose pateikiama:

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija apie rinkos tendencijas, kurios gali paveikti vartotojų interesus jų valstybėse narėse ir taip atskleisti dalykus, kurie gali vykti kitose valstybėse narėse;

a)  informacija apie rinkos tendencijas, kurios gali paveikti vartotojų interesus;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikoma, praėjusio dvimečio plano įgyvendinimo santrauka, įskaitant veiksmų pagal šį reglamentą, vartotojų skundų ir kitų gautų skundų, priežiūros bei vykdymo užtikrinimo veiklos ir svarbių teismo sprendimų, nuosprendžių ir kitų nutarčių ar priemonių, taip pat priežasčių, dėl kurių ankstesnis dvimetis planas galėjo būti įgyvendintas tik iš dalies, apžvalgą;

Išbraukta.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  informacija apie kompetentingų institucijų veiklos organizavimą, įgaliojimus ir pareigas, taip pat apie bet kokius įvykusius arba planuojamus jų pasikeitimus;

Išbraukta.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimo prioritetinės sritys valstybėje narėje ateinančiais dvejais metais;

d)  Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimo prioritetinės sritys atitinkamoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  vartotojų interesų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimui ateinančiais dvejais metais skirtų išteklių valstybėje narėje apžvalga;

Išbraukta.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pranešimas apie šio reglamento įgyvendinimui ateinančiais dvejais metais skirtus išteklius.

Išbraukta.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija viešai skelbia įgyvendinimo planų santrauką.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu per dvejus metus nuo paskutinio vykdymo užtikrinimo plano pateikimo iš esmės pasikeistų aplinkybės arba rinkos sąlygos, valstybės narės gali pateikti patikslintą įgyvendinimo planą.

2.  Jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės arba rinkos sąlygos, valstybės narės gali pateikti informaciją, susijusią su tais pokyčiais, kurių aprėptis nepatenka į įgyvendinimo planą.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

46 straipsnis

Išbraukta.

Nacionalinių vykdymo užtikrinimo planų stebėsena ir įgyvendinimas

 

1.   Komisija stebi, kaip įgyvendinami nacionaliniai vykdymo užtikrinimo planai. Komisija gali konsultuoti dėl nacionalinių vykdymo užtikrinimo planų įgyvendinimo, nustatyti šiam reglamentui įgyvendinti reikalingų išteklių gaires ir skatinti taikyti geriausią praktiką.

 

2.   Komisija priima elektroninėms standartinėms formoms ir išsamiai informacijai apie 45 straipsnyje nurodytus nacionalinius vykdymo užtikrinimo planus parengti reikalingus įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sankcijų už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus skyrimo principai

Sankcijų už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus bei Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus skyrimo principai

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skirdamos sankcijas už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus kompetentingos institucijos, be kita ko, atsižvelgia į:

1.  Skirdamos sankcijas už pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus bei Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus kompetentingos institucijos, be kita ko, atsižvelgia į:

Pakeitimas     136

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai visus šio reglamento reguliuojamais klausimais, išskyrus individualius atvejus, jų priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų arba susitarimų tekstus.

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai visus šio reglamento reguliuojamais klausimais, išskyrus su individualiais atvejais susijusius susitarimus, jų priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų arba susitarimų tekstus.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[Ne vėliau kaip iki 20xx m. xx mėn. xx d., ne vėliau kaip per septynerius metus nuo taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

Ne vėliau kaip ... [penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitoje turi būti pateiktas šio reglamento taikymo įvertinimas, įskaitant vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagal šį reglamentą veiksmingumo įvertinimą ir analizę, kurioje, be kita ko, būtų įvertinta, kaip keitėsi prekiautojų pastangos laikytis vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagrindinėse vartotojų rinkose, kuriose vykdoma tarptautinė prekyba.

Ataskaitoje turi būti pateiktas šio reglamento taikymo įvertinimas, įskaitant Sąjungos vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagal šį reglamentą veiksmingumo įvertinimą ir analizę, kurioje, be kita ko, būtų įvertinta, kaip keitėsi prekiautojų pastangos laikytis vartotojų interesų apsaugos Sąjungos teisės aktų pagrindinėse vartotojų rinkose, kuriose vykdoma tarptautinė prekyba. Visų pirma Komisija įvertina, ar veiksmingi:

 

a)   8 straipsniu suteikti įgaliojimai;

 

b)   Sąjungos mastu plačiai paplitusiems pažeidimams nustatyta riba;

 

c)   43 straipsnyje numatyta informacijos apie pažeidimus mainų sistema.

 

Prireikus prie tos ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ir po to kas dvejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinama informacija, pokyčiai vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje ir statistiniai duomenys, kuriais keičiamasi pagal 33 straipsnyje nustatytą priežiūros mechanizmą, įskaitant paskelbtus įspėjimus ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl išorės įspėjimų, ir pagal 16 straipsnį pateikiama plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų apžvalga.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

51 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 2006/2004 priedo pakeitimai

 

Reglamento (ES) Nr. 2006/2004 priedas papildomas šiais punktais:

 

„18.   2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių [OL L 304, 2011 11 22, p. 64].

 

19.   2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 20 straipsnis (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

 

20.   2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

 

21.   2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, p. 1).

 

22.   2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 22–24 straipsniai (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

 

23.   2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/EB dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto 10, 11, 13–18, 21–23 straipsniai, 10 skyrius ir I bei II priedai (OL L 60, 2014 2 28, p. 34).

 

24.   2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214). “

 

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo [praėjus vieneriems metams nuo jo įsigaliojimo].

Šis reglamentas taikomas nuo … [18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 51 straipsnis taikomas nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Išbraukta.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a.  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyvos 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) 14 straipsnis (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL L 266, 2009 10 9, p. 11).

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24c.  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24d.  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24e.  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

Pakeitimas     149

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24f.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/... dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje. (OL L ...)+.

 

+ OL: prašome įrašyti šio reglamento (COD 2015/0284) paskelbimo serijos numerį, priėmimo datą ir nuorodą.

Pakeitimas     150

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 24 g punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24g.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .../... dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB. (OL L ...)+.

 

+ OL: prašome įrašyti šio reglamento (COD 2016/0152) paskelbimo serijos numerį, priėmimo datą ir nuorodą.

(1)

OL C 34, 2017 2 2, p. 100.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo aplinkybės

2003 m. Komisija pirmą kartą pasiūlė nacionalinių valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo sistemą, kad būtų skatinama veiksmingesnė tarpvalstybinių pažeidimų stebėsena, tyrimas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už juos ir taip panaikintos spragos, kuriomis naudojasi sukčiaujantys prekiautojai. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (vadinamasis BVAS reglamentas), kuris įsigaliojo 2006 m. gruodžio 29 d.

Po dešimties metų Komisija pateikė pasiūlymą persvarstyti BVAS reglamentą, kad būtų padidintas su šiuo bendradarbiavimu susijusių taisyklių ir procedūrų efektyvumas, ypač siekiant patikimiau spręsti bendrosios skaitmeninės rinkos problemas. Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, yra 2016 m. gegužės 25 d. priimto Elektroninės prekybos dokumentų rinkinio dalis. Persvarstytomis nuostatomis siekiama pagerinti nacionalinių institucijų naudojamus vykdymo užtikrinimo mechanizmus, kad būtų išspręstas daugelio šalių vartotojams žalingos neteisėtos praktikos, ypač susijusios su internetiniais pažeidimais, klausimas.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir pripažįsta, kad vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo srityje dar nepadaryta pakankamos pažangos.

Kadangi prekiautojai vis dažniau vykdo veiklą bendrojoje rinkoje, su ES susijusiems pažeidimams turėtų būti taikomi veiksmingi mechanizmai, kad būtų išvengta nenuoseklių vykdymo užtikrinimo metodų, susijusių su tuo pačiu pažeidimu, ir vykdymo užtikrinimo veiksmų ir išlaidų dubliavimosi.

Todėl pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlyme tinkamai nustatyti visų valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijoms reikalingi įgaliojimai (8 straipsnis), ir mano, kad šis įgaliojimų rinkinys būtinas tinkamam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kad būtų susidorota su pažeidimais. Kad būtų užtikrintas veiksmingas bendradarbiavimas, šiuos įgaliojimus reikėtų suteikti visų valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijoms.

Pažeidimo atveju nustatytas pagrįstas tam tikrų įgaliojimų taikymo penkerių metų senaties terminas, kuriuo užtikrinamas teisinis tikrumas ir kuris gali daryti atgrasantį poveikį (5 straipsnis).

Pranešėja pritaria naujų „plačiai paplitusio pažeidimo“ ir „Sąjungos mastu plačiai paplitusio pažeidimo“ sąvokų įvedimui. Vis dėlto ji mano, kad pastarajai sąvokai nustatyta pernelyg didelė riba (21 straipsnis). Dėl tyrimų ir suderinto vykdymo užtikrinimo, kurie numatyti Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų atveju, sudėtingumo koordinuojančia įstaiga reikia paskirti Komisiją. Todėl pranešėja su šešėliniais pranešėjais sutarė dėl kitokios ribos, t. y. ja laikyti reikėtų daugumą valstybių narių, kuriose gyvena bent dauguma visų Sąjungos gyventojų (3 straipsnis).

Pranešėja pritaria vartotojų organizacijų dalyvavimui, pvz., 34 straipsnyje numatytame įspėjimo mechanizme, nes subjektai, turintys teisėtų interesų vartotojų apsaugos srityje, labai dažnai apie pažeidimus sužino daug anksčiau už kompetentingas institucijas. Šiuo atžvilgiu taip pat reikia užtikrinti tinkamą duomenų bazės ir informacijos mainų sistemos, kurios numatytos 43 straipsnyje, veikimą.

Pranešėjos manymu, užtikrinus profesinių paslapčių kriterijų laikymąsi reikia paskelbti bendras pozicijas, t. y. plačiai paplitusių pažeidimų tyrimo ir vertinimo išvadas arba jų dalis, kad būtų padidintas skaidrumas ir vartotojams pranešta apie įrodytus pažeidimus.

Pranešėja pritaria tam, kad daugybę vartotojų apsaugos teisės aktų reikėtų įtraukti į šio reglamento teisės aktų sąrašą, kad vykdymo užtikrinimo institucijoms būtų padedama spręsti tokias problemas, kaip vartotojų diskriminavimas dėl gavėjo gyvenamosios vietos ir (arba) pilietybės, ir apskritai visus tarpvalstybinius pažeidimus.

Pranešėja pritaria tam, kad kiekviena valstybė narė pateiktų dvimečius įgyvendinimo planus (45 straipsnis), kurie padėtų valstybėms narėms geriau nustatyti prioritetus ir didinti veiksmingą taikymą. Tačiau ji siūlytų apriboti įsipareigojimus ir taikyti tik tuos, kurie būtini, atsižvelgiant į subsidiarumo principą.

Pranešėja siūlo Komisijai kas dvejus metus pateikti ataskaitą, kurioje būtų apibendrinama informacija, kuria apsikeista pagal šiame reglamente nustatytą bendradarbiavimo mechanizmą, įskaitant tiek kompetentingų institucijų, tiek išorės subjektų, pateiktus įspėjimus. Viešai skelbiamoje ataskaitoje apibendrinamos vartotojų teisės aktų įgyvendinimo tendencijos ir pokyčiai.

Be to, pranešėjos nuomone, pasiūlymą galima gerokai patobulinti ir ji savo pateiktais pakeitimais siekė šių tikslų:

•  pateikti aiškų apibrėžčių sąrašą, įskaitant „Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą“, „kompetentingą instituciją“, „bendrą ryšių palaikymo tarnybą“, „suderintus vartotojų rinkos patikrinimus“, o galiojančiuose vartotojų acquis pateiktos apibrėžtys (vartotojas, prekiautojas) gali likti;

•  suderintus vartotojų rinkos patikrinimus vykdyti ir neinternetiniame sektoriuje, nes vartotojų apsauga turi būti užtikrinta neatsižvelgiant į terpę (internete arba tiesiogiai daromi pažeidimai);

•  išspręsti Komisijai tenkančių įvairių įgaliojimų, kurie nepakankamai ir neaiškiai išdėstyti pasiūlyme, klausimą. Be kita ko, pranešėja susitarė su šešėliniais pranešėjais pasiūlyti pagrindiniame teisės akte nustatyti 30 dienų terminą, per kurį reikia atsakyti į prašymus (11 straipsnis), ir prašo Komisijos įgyvendinimo priemonėmis nustatyti pagrįstus informacijos ir vykdymo užtikrinimo prašymų dėl suderintų veiksmų mainų terminus;

•  supaprastinti pasiūlymo teksto struktūrą, ypač IV skyriaus, kad, be kita ko, būtų išvengta nereikalingo pasikartojimo. Iš esmės išaiškinti bendradarbiavimo procedūras kartu laikantis su teisės aktų įgyvendinimu susijusių teisinių tradicijų;

•  išaiškinti Komisijos vaidmenį, ypač III skyriuje dėl savitarpio pagalbos mechanizmo ir IV skyriuje dėl plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų;

•  išaiškinti suderintų veiksmų pradžios ir koordinatoriaus skyrimo procedūrą, kai pranešama apie įtarimą dėl plačiai paplitusio pažeidimo;

•  aptarti bendros ryšių palaikymo tarnybos koordinatorės vaidmenį, kuris kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirtas institucijai, turinčiai pakankamai įgaliojimų ir išteklių šiam svarbiam vaidmeniui atlikti;

•  panaikinti prekiautojo vietą, kaip svarbiausią kriterijų, pagal kurį paskiriama įgyvendinimo priemones vykdanti kompetentinga institucija (25 straipsnis, iš dalies pakeistas 18a straipsniu).


PRIEDAS: PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą visiškai savanoriškai parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, iki jo priėmimo komitete sulaukė pagalbos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos vartotojų organizacija (BEUC)

BUSINESSEUROPE

Europos nacionalinių aukščiausio lygio domenų registrų taryba (CENTR)

Čekijos prekybos inspekcija (ček. česká obchodní inspekce)

Čekijos telekomunikacijų tarnyba

Danijos įmonių konfederacija (CDE)

Prancūzijos Europos vartotojų centras (Prancūzijos EVC)

EUROCOMMERCE

Europos kelionių agentai ir kelionių organizatoriai (ECTAA)

Europos internetinių paslaugų teikėjų asociacija (EUROISPA)

Prof. Dr. Evelyne Terryn, vartotojų teisės ir komercinės teisės profesorė, KU, Levenas, Belgija

Europos tiesioginės ir interaktyviosios rinkodaros federacija (FEDMA)

GOOGLE

Vokietijos mažmeninės prekybos federacija (vok. HDE, Handelsverband Deutschland)

Portugalijos Ekonomikos reikalų ministerija, Vartotojų generalinis direktoratas

Čekijos Respublikos Prekybos ir pramonės ministerija

Bulgarijos nuolatinė atstovybė ES

Jungtinės Karalystės vyriausybė

Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai (vok. WKO, Wirtschaftskammer Österreich)

Vokietijos reklamos federacija (vok. ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft)


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (8.3.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo

(COM(2016) 0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies f punktas, 12 straipsnis, 114 straipsnio 3 dalis ir 169 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnis – tai pirminės teisės nuostatos, kuriomis reglamentuojama vartotojų apsaugos politika;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  SESV 169 straipsnyje apibrėžiami konkretūs Sąjungos politikos tikslai, t. y. remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. Taigi Sąjunga padeda užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  SESV 197 straipsnyje dėl administracinio bendradarbiavimo pripažįstama, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti Sąjungos teisę valstybėse narėse, ir nustatomos Sąjungos ir valstybių narių veiksmų šioje srityje ribos;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/200458 nustatytos suderintos taisykles ir procedūros, padedančios bendradarbiauti nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarpvalstybinės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. 21a straipsnyje numatyta peržiūrėti reglamento veiksmingumą ir veiklos mechanizmus, ir Komisija, remdamasi šiuo straipsniu, padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priemonės yra nepakankamos, kad būtų veiksmingai sprendžiamos vykdymo užtikrinimo problemos bendrojoje rinkoje, o ypač bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/200458 nustatytos suderintos taisykles ir procedūros, padedančios bendradarbiauti nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarpvalstybinės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 21a straipsnyje numatyta peržiūrėti reglamento veiksmingumą ir veiklos mechanizmus, ir Komisija, remdamasi šiuo straipsniu, padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priemonės yra nepakankamos, kad būtų veiksmingai sprendžiamos vykdymo užtikrinimo problemos bendrojoje rinkoje, ypač bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Iš Komisijos ataskaitos matyti, jog dabartinį reglamentą reikia pakeisti, kad jis atitiktų skaitmeninės ekonomikos uždavinius ir tarpvalstybinės mažmeninės prekybos vystymąsi ES;

_________________

_________________

58 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

58 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vienas iš Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d., prioritetų – didinti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant greitesnį, lankstesnį ir nuoseklesnį vartotojų teisės vykdymo užtikrinimą. Bendrosios rinkos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2015 m. spalio 28 d., pakartota, kad Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reikia toliau stiprinti Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą;

(2)  vienas iš Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d., prioritetų – didinti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant greitesnį ir nuoseklesnį vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimą. Bendrosios rinkos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2015 m. spalio 28 d., pakartota, kad Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reikia toliau stiprinti Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šių priežasčių nulemtas neveiksmingas vykdymo užtikrinimas tarpvalstybinių pažeidimų srityje, ypač skaitmeninėje rinkoje, sudaro prekiautojams sąlygas išvengti vykdymo persikeliant į kitą Sąjungos vietą, o dėl to iškreipiama konkurencija su įstatymų besilaikančiais prekiautojais, veikiančiais nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu, daroma tiesioginė žala vartotojams ir mažinamas vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybiniais sandoriais ir bendrąja rinka. Todėl reikalingas aukštesnio lygio suderinimas, leisiantis kompetentingoms teisėsaugos institucijoms efektyviai ir veiksmingai bendradarbiauti vykdymo užtikrinimo srityje siekiant nustatyti, ištirti ir nutraukti Sąjungoje daromus pažeidimus ir plačiai paplitusius pažeidimus;

(3)  šių priežasčių nulemtas neveiksmingas vykdymo užtikrinimas tarpvalstybinių pažeidimų srityje, ypač skaitmeninėje aplinkoje, sudaro prekiautojams sąlygas išvengti vykdymo persikeliant į kitą Sąjungos vietą, o dėl to iškreipiama konkurencija įstatymų besilaikantiems prekiautojams, veikiantiems (internete ir tradicinėje aplinkoje) nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu, daroma tiesioginė ir didelė žala bendrajai rinkai bei vartotojams ir mažinamas vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybiniais sandoriais ir bendrąja rinka. Todėl reikalingas aukštesnio lygio suderinimas, leisiantis kompetentingoms teisėsaugos institucijoms efektyviai ir veiksmingai bendradarbiauti vykdymo užtikrinimo srityje siekiant nustatyti, ištirti ir nutraukti Sąjungoje daromus pažeidimus ir užtikrinti veiksmingą ir proporcingą reakciją į Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kuriais daroma didelė žala vartotojams ir bendrajai rinkai;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir įgyvendinimo veiksmų dėl nutrauktų pažeidimų tarpvalstybinėse situacijose veiksmingumas, reikia nustatyti senaties terminą. Jis apima tikslaus periodo nustatymą, per kurį kompetentingos valdžios institucijos, įgyvendindamos taisykles, kuriomis reglamentuojami tarpvalstybiniai pažeidimai, galėtų skirti sankcijas, nurodyti sumokėti vartotojams kompensacijas ar nurodyti grąžinti padarius pažeidimus gautą pelną;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kompetentingos institucijos turėtų naudotis būtiniausiais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, kad galėtų veiksmingai taikyti šį reglamentą, tarpusavyje bendradarbiauti ir atgrasyti prekiautojus nuo Sąjungos lygmens pažeidimų ir plačiai paplitusių pažeidimų. Šie įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad leistų spręsti vykdymo užtikrinimo problemas elektroninės prekybos ir skaitmeninėje srityse, kurios ypač problemiškos dėl to, kad jose prekiautojams lengva nuslėpti savo tapatybę arba ją pakeisti. Šie įgaliojimai turėtų užtikrinti teisiškai veiksmingą kompetentingų institucijų keitimąsi įrodymais, leisiantį visose valstybėse narėse veiksmingai užtikrinti vienodo lygio vykdymą;

(6)  kompetentingos institucijos turėtų naudotis būtiniausiais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, kad galėtų veiksmingai taikyti šį reglamentą, užtikrinti veiksmingą ir teisiškai patikimą tarpvalstybinį tarpusavio bendradarbiavimą ir atgrasyti prekiautojus nuo Sąjungos lygmens pažeidimų ir plačiai paplitusių pažeidimų. Šie įgaliojimai turėtų būti subalansuoti, tinkami ir pakankami, kad leistų spręsti vykdymo užtikrinimo problemas elektroninės prekybos ir skaitmeninėje srityse, kurios ypač problemiškos dėl to, kad jose prekiautojams lengva nuslėpti savo tapatybę arba ją pakeisti. Šie įgaliojimai turėtų užtikrinti teisiškai veiksmingą kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir įrodymais, leisiantį visose valstybėse narėse veiksmingai užtikrinti vienodo lygio vykdymą;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės gali pasirinkti, ar kompetentingos institucijos šiais įgaliojimais naudosis įgyvendindamos savo pačių kompetenciją, ar kreipdamosi į kompetentingus teismus. Valstybėms narėms nustačius, kad kompetentingos institucijos savo įgaliojimais naudojasi kreipdamosi į kompetentingus teismus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tie įgaliojimai būtų vykdomi veiksmingai ir laiku, o jų įgyvendinimo sąnaudos būtų proporcingos ir nesudarytų kliūčių taikyti šį reglamentą;

(7)  šis reglamentas nedaro įtakos valstybių narių teisei pasirinkti vykdymo užtikrinimo sistemą, kuri, jų manymu, yra tinkama. Valstybės narės gali pasirinkti, ar kompetentingos institucijos šiais įgaliojimais naudosis įgyvendindamos savo pačių kompetenciją, ar kreipdamosi į kompetentingus teismus. Valstybėms narėms nustačius, kad kompetentingos institucijos savo įgaliojimais naudojasi kreipdamosi į kompetentingus teismus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tie įgaliojimai būtų vykdomi veiksmingai ir laiku, o jų įgyvendinimo sąnaudos būtų proporcingos ir nesudarytų kliūčių taikyti šį reglamentą;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos pradėti tyrimą savo iniciatyva, jeigu apie Sąjungoje daromus pažeidimus ar plačiai paplitusius pažeidimus jos sužino kitais būdais nei vartotojų skundai. Tai ypač svarbu veiksmingam kompetentingų institucijų bendradarbiavimui kovojant su plačiai paplitusiais pažeidimais užtikrinti;

(9)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos pradėti tyrimą savo iniciatyva, jeigu apie Sąjungoje daromus pažeidimus ar plačiai paplitusius pažeidimus jos sužino kitais būdais nei vartotojų skundai. Tai ypač reikalinga siekiant užtikrinti veiksmingą kompetentingų institucijų bendradarbiavimą kovojant su plačiai paplitusiais pažeidimais, taip pat remti nacionalines jurisdikcijas įgyvendinant Tarybos reglamentą 44/20011a;

 

_________________

 

1a 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001 1 16, p. 1).

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie visų reikiamų įrodymų, duomenų ir informacijos, kad galėtų nustatyti, ar buvo padarytas Sąjungos masto arba plačiai paplitęs pažeidimas, visų pirma nustatyti jį padariusį prekiautoją, nesvarbu, kas turi šiuos įrodymus, informaciją ar duomenis, kur jie laikomi ir koks jų formatas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją;

(10)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie visų reikiamų įrodymų, duomenų ir informacijos, kad galėtų nustatyti, ar buvo padarytas Sąjungos masto arba plačiai paplitęs pažeidimas, visų pirma nustatyti jį padariusį prekiautoją, nesvarbu, kas turi šiuos įrodymus, informaciją ar duomenis, kur jie laikomi ir koks jų formatas. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai reikalauti, kad trečiosios šalys skaitmeninėje vertės grandinėje, įskaitant ne ES šalių trečiąsias šalis, pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją. Skaitmeninėje aplinkoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas prekiautojams ir paslaugoms, kurie yra susiję su plačiai paplitusiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB1a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB1b ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/6791c pažeidimais ir kuriais būtų galima pateisinti bendrus veiksmus pagal 21 straipsnį;

 

_________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

 

1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kompetentingos institucijos turėtų galėti atlikti reikiamus patikrinimus vietoje ir turėtų turėti teisę patekti į visas patalpas, teritoriją ar transporto priemones, kurias prekiautojas naudoja su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiems tikslams;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje kompetentingos valdžios institucijos turėtų sugebėti greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas parduodantis prekiautojas slepia savo tapatybę arba vengdamas vykdymo užtikrinimo persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai vartotojams padaroma rimtos ir nepataisomos žalos, kompetentingai institucijai turėtų būti leista taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus interneto svetainės, panašios interneto platformos ar paskyros laikiną uždarymą arba paslaugos teikimo laikiną nutraukimą. Be to, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai uždaryti arba nurodyti trečiosios šalies paslaugų teikėjui uždaryti svetainę, domeną, panašų skaitmeninį puslapį ar paskyrą arba nebeteikti paslaugos;

(12)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje kompetentingos institucijos turėtų sugebėti imtis veiksmingų ir skaidrių priemonių siekiant greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas parduodantis prekiautojas slepia savo tapatybę arba vengdamas vykdymo užtikrinimo persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai vartotojams padaroma rimtos ir nepataisomos žalos, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus reikalavimą prieglobos paslaugų teikėjams pašalinti turinį arba sustabdyti interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą arba reikalavimą domenų registrų tarnyboms ar registrams sustabdyti visapusiškai tinkamo domeno vardo naudojimą tam tikram laikotarpiui. Be to, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjas pašalintų turinį, visiškai ar iš dalies uždarytų interneto svetainę, paskyrą arba nebeteiktų paslaugos, arba reikalauti, kad registrų tarnyba ar registras panaikintų visapusiškai tinkamą domeno vardą. Tačiau priemonės, kurias taikant būtų pašalintas turinys, gali kenkti žodžio ir informacijos laisvei, taip pat gali būti neveiksmingos, kadangi sparčiai kintančioje skaitmeninėje aplinkoje turinys vėl atsiranda taip greitai, kaip yra pašalinamas. Todėl priemonės, kurių imtasi siekiant apriboti neteisėto turinio skleidimą visuomenei internetu ar kitokias pastangas padaryti jį prieinamą visuomenei, visada turėtų atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, neviršyti to, kas būtina ir proporcinga, ir turėtų būti taikomos prieš tai gavus teismo leidimą;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  šiuo reglamentu siekiama veiksmingai nutraukti pažeidimus, išvengti žalos vartotojams ir ją atlyginti. Todėl visų vykdymo užtikrinimo priemonių tikslas turėtų būti kovoti su pažeidimų priežastimi, o ne pateikimo lygmeniu, o domeno vardui taikytinos priemonės turėtų būti tik kraštutinė priemonė tais atvejais, kai pašalinti turinio nepavyko;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  reikėtų padidinti savitarpio pagalbos mechanizmo efektyvumą ir veiksmingumą. Prašoma informacija turėtų būti suteikiama laiku, taip pat laiku turėtų būti priimtos reikiamos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės. Todėl Komisija įgyvendinimo teisės aktais turėtų nustatyti privalomus terminus, per kuriuos kompetentingos institucijos privalėtų atsakyti į informacijos ir vykdymo užtikrinimo prašymus, ir patikslinti tokių prašymų tvarkymo procedūrinius ir kitus aspektus;

(15)  reikėtų padidinti savitarpio pagalbos mechanizmo efektyvumą ir veiksmingumą. Prašoma informacija turėtų būti suteikiama laiku, per aiškiai nustatytą terminą, taip pat laiku ir skaidriai turėtų būti priimtos reikiamos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės. Todėl Komisija įgyvendinimo teisės aktais turėtų nustatyti aiškius ir privalomus terminus, per kuriuos kompetentingos institucijos privalėtų atsakyti į informacijos ir vykdymo užtikrinimo prašymus, ir patikslinti tokių prašymų tvarkymo procedūrinius ir kitus aspektus;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  suderinti elektroninės prekybos internetu svetainių patikrinimai (angl. sweeps) – dar viena vykdymo užtikrinimo koordinavimo forma, kuri, kaip parodė patirtis, yra veiksminga kovos su pažeidimais priemonė, ir ją reikėtų toliau taikyti ir stiprinti;

(18)  suderinti elektroninės prekybos internetu svetainių patikrinimai (angl. sweeps) – dar viena vykdymo užtikrinimo koordinavimo forma, kuri, kaip parodė patirtis, yra veiksminga kovos su pažeidimais priemonė, ir ją reikėtų toliau taikyti ir stiprinti, taip pat taikant ją ir neinternetiniams sektoriams;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai gali padaryti didžiulę žalą daugumai Sąjungos vartotojų. Todėl kovai su jais reikalinga konkreti Sąjungos lygmens koordinavimo priemonė, kurią taikant Komisija atliktų privalomąjį koordinatorės vaidmenį. Kad procedūra būtų pradedama taikyti laiku, darniai ir veiksmingai ir kad sąlygos būtų tikrinamos vienodai, Komisijai turėtų būti pavesta patikrinti, ar įvykdytos procedūros inicijavimo sąlygos. Vykdant bendrus veiksmus surinktus įrodymus ir informaciją prireikus turėtų būti įmanoma be apribojimų naudoti nacionaliniame procese;

(19)  jeigu Sąjungos mastu yra plačiai paplitusių pažeidimų, kuriais gali būti pažeidžiami kolektyviniai vartotojų interesai daugumoje valstybių narių, Komisija turėtų pradėti taikyti Sąjungos lygmens koordinavimo procedūrą ir jai vadovauti. Kad procedūra būtų darni, Komisijai turėtų būti pavesta patikrinti, ar įvykdytos procedūros inicijavimo sąlygos. Vykdant suderintus veiksmus surinktus įrodymus ir informaciją prireikus turėtų būti įmanoma be apribojimų naudoti nacionaliniame procese;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kalbant apie plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, turi būti užtikrinta atitinkamų prekiautojų teisė į gynybą. Tam visų pirma reikia užtikrinti prekiautojo teisę būti išklausytam ir pasirinkti teismo proceso kalbą;

(20)  kalbant apie pažeidimus, plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, turi būti užtikrinta atitinkamų prekiautojų teisė kreiptis į teismą ir teisė į gynybą. Inter alia, tam visų pirma reikia užtikrinti prekiautojo teisę būti išklausytam ir pasirinkti teismo proceso kalbą;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  kad būtų galima parengti pokyčių vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje analizę ir patobulinti bendradarbiavimo tinklus, Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas, kuriose būtų pateikiami statistiniai duomenys ir apibendrinami pokyčiai vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje, kurie surinkti laikantis šiame reglamente numatytos bendradarbiavimo programos;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  vartotojų skundų duomenys gali padėti nacionalinio ir Sąjungos lygmenų politikos formuotojams įvertinti vartotojų rinkų veikimą ir nustatyti pažeidimus. Kad būtų lengviau keistis tokiais duomenimis Sąjungos lygmeniu, Komisija priėmė Rekomendaciją dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo59. Šią rekomendaciją reikia įgyvendinti siekiant visapusiškai remti bendradarbiavimą vykdymo užtikrinimo srityje ir padėti nustatyti pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus;

(25)  vartotojų skundų duomenys gali padėti nacionalinio ir Sąjungos lygmenų politikos formuotojams įvertinti vartotojų rinkų veikimą ir nustatyti pažeidimus arba pažeidimų riziką. Kad būtų lengviau keistis tokiais duomenimis Sąjungos lygmeniu, Komisija priėmė Rekomendaciją dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo59. Šią rekomendaciją valstybėms narėms reikėtų įgyvendinti siekiant visapusiškai remti ir skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą vykdymo užtikrinimo srityje ir padėti nustatyti pažeidimus Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus;

_________________

_________________

59 Komisijos rekomendacija dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo (2010/304/ES, OL L 136, 2010 6 2, p. 1–31).

59 Komisijos rekomendacija dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo (2010/304/ES, OL L 136, 2010 6 2, p. 1–31).

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  reikėtų skatinti taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą kaip alternatyvą valstybių narių įstatymuose numatytoms procedūroms. Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimti sprendimai yra pripažįstami ir vykdytini kitose valstybėse narėse nereikalaujant paskelbti tų sprendimų vykdytinais. Ši procedūra yra pigus ir lengvas būdas pateikti tarpvalstybinį ieškinį civilinėse ir komercinėse bylose;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje67. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Naudodamosi šiuo reglamentu nustatytais būtiniausiais įgaliojimais, kompetentingos institucijos turi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinėmis teisėmis garantuojamų interesų, pavyzdžiui, aukšto lygio vartotojų apsaugos, ir laisvės užsiimti verslu ar informacijos laisvės;

(35)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje67. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Naudodamosi šiuo reglamentu nustatytais būtiniausiais įgaliojimais, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, ir rasti tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinėmis teisėmis garantuojamų interesų, pavyzdžiui, aukšto lygio vartotojų apsaugos, laisvės užsiimti verslu, saviraiškos laisvės ir informacijos laisvės;

_________________

_________________

67 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

67 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas visapusiškai laikantis Sąjungos taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Šis reglamentas nedaro poveikio galimybei imtis privačiojo vykdymo užtikrinimo priemonių ir teikti ieškinius dėl žalos atlyginimo pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b.  Šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  žala vartotojų kolektyviniams interesams – reali ar galima žala didelės grupės vartotojų interesams dėl pažeidimų Sąjungoje arba plačiai paplitusių pažeidimų; tokia prielaida visų pirma daroma tada, jei dėl pažeidimo panašiomis aplinkybėmis buvo padaryta, yra daroma ar gali būti padaryta žala didelei grupei vartotojų.

i)  žala vartotojų kolektyviniams interesams – reali ar galima žala gana didelės grupės vartotojų interesams dėl pažeidimų Sąjungoje arba plačiai paplitusių pažeidimų; tokia prielaida visų pirma daroma tada, jei dėl pažeidimo panašiomis aplinkybėmis buvo padaryta, yra daroma ar gali būti padaryta žala gana didelei grupei vartotojų.

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos gali tirti 2 straipsnyje nurodytus pažeidimus ir uždrausti prekiautojams juos vykdyti ateityje. Sankcijas už šiuos pažeidimus kompetentingos institucijos gali taikyti penkerius metus nuo pažeidimo pabaigos.

1.  Kompetentingos institucijos gali tirti 2 straipsnyje nurodytus pažeidimus ir uždrausti prekiautojams juos vykdyti ateityje. Kompetentingos institucijos gali naudotis 8 straipsnio 2 dalies m, n ir o punktuose nurodytais įgaliojimais penkerius metus nuo pažeidimo pabaigos.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sankcijoms taikomas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažeidimo pabaigos dienos.

2.  1 dalyje nurodytiems įgaliojimams taikomas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pažeidimo pabaigos dienos.

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu, vykdydama tyrimą arba užtikrindama teisės aktų vykdymą, kompetentinga institucija imasi kokių nors veiksmų prieš pažeidimą, sankcijoms taikomo senaties termino skaičiavimas yra sustabdomas, kol tuo klausimu bus priimtas galutinis sprendimas. Sankcijų taikymo senaties terminas neskaičiuojamas tol, kol kompetentingos institucijos sprendimas, nutartis arba kiti veiksmai yra nagrinėjami teisme.

3.  Jeigu, vykdydama tyrimą arba užtikrindama teisės aktų vykdymą, kompetentinga institucija imasi kokių nors veiksmų prieš pažeidimą, 1 dalyje nurodytiems įgaliojimams taikomo senaties termino skaičiavimas yra sustabdomas, kol tuo klausimu bus priimtas galutinis sprendimas. 1 dalyje nurodytų įgaliojimų taikymo senaties terminas neskaičiuojamas tol, kol kompetentingos institucijos sprendimas, nutartis arba kiti veiksmai yra nagrinėjami teisme.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų šiam reglamentui taikyti ir savo įgaliojimais pagal 8 straipsnį veiksmingai naudotis reikalingų tinkamų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, ekspertus, procedūras ir kitas priemones.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų šiam reglamentui taikyti ir savo įgaliojimais pagal 8 straipsnį veiksmingai naudotis reikalingų ir pakankamų išteklių, įskaitant finansinius ir kitus išteklius, ekspertus, procedūras ir kitas priemones.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena kompetentinga institucija turi šiam reglamentui taikyti reikalingus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus ir naudojasi jais vadovaudamasi šiuo reglamentu ir nacionaline teise.

1.  Kiekviena kompetentinga institucija turi šiam reglamentui taikyti reikalingus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus bei išteklius ir naudojasi jais vadovaudamasi šiuo reglamentu ir nacionaline teise.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena kompetentinga institucija privalo turėti šiuos įgaliojimus, kuriais naudodamasi pagal 9 straipsnyje nustatytas sąlygas gali:

2.  Kad galėtų vykdyti funkcijas, jai priskirtas šiuo reglamentu, kiekviena kompetentinga institucija privalo turėti šiuos įgaliojimus, kuriais naudodamasi pagal 9 straipsnyje nustatytas sąlygas gali:

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  reikalauti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę;

b)  reikalauti, atsižvelgiant į Sąjungos duomenų apsaugos taisykles ir visapusiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos teisės į privatumą ir duomenų apsaugą, bet kurio fizinio ar juridinio asmens, įskaitant bankus, interneto paslaugų teikėjus, mokėjimo paslaugų teikėjus, domenų registrų tarnybas bei registrus ir prieglobos paslaugų teikėjus pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, inter alia, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę, jeigu susijusi informacija, duomenys ar dokumentas yra svarbūs atliekant tyrimą;

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar tarnybos valstybėje narėje pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama, be kita ko, nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę;

c)  reikalauti bet kurios valdžios institucijos, įstaigos ar tarnybos valstybėje narėje pateikti visą bet kokios formos ir bet kokioje laikmenoje ar vietoje laikomą svarbią informaciją, duomenis arba dokumentus, siekdama nustatyti ir atsekti kapitalo ir duomenų judėjimą ar nustatyti asmenų, susijusių su kapitalo ir duomenų judėjimu, tapatybę, duomenis apie bankų sąskaitas ir interneto svetainių nuosavybę, jeigu susijusi informacija, duomenys ar dokumentas yra svarbūs atliekant tyrimą;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priimti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias didelei ir nepataisomai žalai vartotojams, visų pirma sustabdyti interneto svetainės, domeno arba panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą;

g)  priimti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias didelei ir nepataisomai žalai vartotojams, visų pirma priemones, pagal kurias reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų turinį arba sustabdytų interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą, arba reikalaujama, kad domenų registrų tarnybos ir registrai sustabdytų visapusiškai tinkamo domeno vardo naudojimą tam tikram laikotarpiui, jeigu bet kuri priemonė, kurios imamasi siekiant apriboti turinio platinimą visuomenei internetu ar kitokias pastangas padaryti jį prieinamą visuomenei, atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir neviršija to, kas būtina ir proporcinga;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės, domeno ar panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą, taip pat prašyti, kad tokių priemonių imtųsi trečioji šalis arba kita valdžios institucija;

l)  jei prekiautojas per pagrįstą laikotarpį veiksmingai nereaguoja į raštišką kompetentingų institucijų prašymą dėl pažeidimo nutraukimo, nurodyti prieglobos paslaugų teikėjui visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą arba nurodyti registrų tarnybai ar registrui panaikinti visapusiškai tinkamo domeno vardą ir leisti atitinkamai kompetentingai institucijai jį įregistruoti; visiškai ar iš dalies nutraukti interneto svetainės, domeno ar panašios skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar sąskaitos naudojimą, jeigu bet kuri priemonė, kurios imamasi siekiant apriboti turinio platinimą visuomenei internetu ar kitokias pastangas padaryti jį prieinamą visuomenei, atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, neviršija to, kas būtina ir proporcinga, ir jos imamasi prieš tai gavus teismo leidimą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio straipsnio 8 dalyje nurodytais įgaliojimais, vadovaudamosi šiuo reglamentu ir nacionaline teise, kompetentingos institucijos naudojasi:

1.  Šio straipsnio 8 dalyje nurodytais įgaliojimais, vadovaudamosi šiuo reglamentu ir nacionaline teise ir laikydamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kompetentingos institucijos naudojasi:

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 8 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų būtiniausių įgaliojimų įgyvendinimo ir naudojimosi sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Asmens duomenų apsauga

 

Šis reglamentas taikomas visapusiškai laikantis nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, išdėstytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/6791b.

 

___________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija pateikia bet kokią svarbią informaciją, reikalingą Sąjungoje padarytam pažeidimui nustatyti ir nutraukti. Prašomoji institucija nedelsdama praneša Komisijai apie prašymą pateikti informaciją ir savo atsakymą.

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija nedelsdama ir jokiu būdu ne vėliau kaip per 14 dienų prašančiajai institucijai pateikia bet kokią svarbią informaciją, reikalingą Sąjungoje padarytam pažeidimui nustatyti ir nutraukti. Prašomoji institucija nedelsdama praneša Komisijai apie prašymą pateikti informaciją ir savo atsakymą.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių pažeidimui Sąjungoje nutraukti ar uždrausti, be kita ko, skiria sankcijas ir nurodo arba padeda atlyginti pažeidimu vartotojams padarytą žalą.

1.  Prašančiosios institucijos paprašyta, prašomoji institucija nedelsdama imasi visų reikalingų vykdymo užtikrinimo priemonių pažeidimui Sąjungoje nutraukti ar uždrausti, be kita ko, skiria sankcijas ir nurodo arba padeda atlyginti pažeidimu vartotojams padarytą žalą.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Savitarpio pagalbos prašymuose prašančioji institucija pateikia užtektinai informacijos, įskaitant bet kokius reikalingus įrodymus, kuriuos įmanoma gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų įvykdyti prašymą.

1.  Savitarpio pagalbos prašymuose prašančioji institucija pateikia visą svarbią informaciją, įskaitant bet kokius reikalingus įrodymus, kuriuos įmanoma gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų įvykdyti prašymą.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jos nuomone, prašančioji institucija nepateikė pakankamai informacijos pagal 12 straipsnio 1 dalį.

c)  jos nuomone, prašančioji institucija nepateikė visos svarbios informacijos pagal 12 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prireikus ir nepažeidžiant 41 straipsnyje nustatytų profesinių ir komercinių paslapčių taisyklių, susijusios kompetentingos institucijos gali nuspręsti paskelbti bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ir paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę.

4.  Prireikus ir nepažeidžiant 41 straipsnyje nustatytų profesinių ir komercinių paslapčių taisyklių, susijusios kompetentingos institucijos gali nuspręsti paskelbti bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ir paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vartotojų asociacijas ir prekiautojų organizacijas, pateikti savo nuomonę.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos prireikus gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo – ir prireikus Komisijos – interneto svetainėje, paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę ir taip patikrinti, ar šių įsipareigojimų pakaktų pažeidimui nutraukti ir vartotojų žalai atlyginti.

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos prireikus gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo – ir prireikus Komisijos – interneto svetainėje, paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę ir taip patikrinti, ar šių įsipareigojimų pakaktų pažeidimui nutraukti ir vartotojų žalai atlyginti. Kompetentingos institucijos taip pat gali konsultuotis su vartotojų asociacijomis ir prekiautojų organizacijomis.

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Susijusios kompetentingos institucijos gali paskirti vieną kompetentingą instituciją, kuri kitų kompetentingų institucijų vardu imtųsi vykdymo užtikrinimo priemonių, siekdama nutraukti plačiai paplitusį pažeidimą arba jį uždrausti, užtikrinti žalos vartotojams atlyginimą arba sankcijų skyrimą. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri imsis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į susijusio prekiautojo veiklos vietą. Kai tik kitos susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji tampa kompetentinga veikti visų tų valstybių narių, kaip ir savo šalies, vartotojų vardu.

3.  Susijusios kompetentingos institucijos gali paskirti vieną kompetentingą instituciją, kuri kitų kompetentingų institucijų vardu imtųsi vykdymo užtikrinimo priemonių, siekdama nutraukti plačiai paplitusį pažeidimą arba jį uždrausti, užtikrinti žalos vartotojams atlyginimą arba sankcijų skyrimą. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri imsis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į vietą, kurioje padarytas atitinkamas pažeidimas. Kai tik kitos susijusios kompetentingos institucijos paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji tampa kompetentinga veikti visų tų valstybių narių, kaip ir savo šalies, vartotojų vardu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetentingos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių vienu metu visose ar keliose valstybėse narėse, kuriose daromas plačiai paplitęs pažeidimas. Tokiu atveju kompetentingos institucijos užtikrina, kad tų vykdymo užtikrinimo priemonių būtų imtasi vienu metu visose susijusiose valstybėse narėse.

4.  Kompetentingos institucijos gali nuspręsti imtis tinkamų ir veiksmingų vykdymo užtikrinimo priemonių vienu metu visose ar keliose valstybėse narėse, kuriose daromas plačiai paplitęs pažeidimas. Tokiu atveju kompetentingos institucijos užtikrina, kad tų vykdymo užtikrinimo priemonių būtų imtasi vienu metu visose susijusiose valstybėse narėse.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suderintų veiksmų užbaigimas

Suderintų veiksmų nutraukimas

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Informacija apie tolesnius veiksmus

 

Kai pažeidimas pasikartoja ir būtina imtis papildomų priemonių, koordinuojanti institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas. Tokiu atveju suderinti veiksmai gali būti vykdomi nepradedant naujos suderintų veiksmų procedūros.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu pagrįstai įtariama, kad plačiai paplitęs pažeidimas padarė, daro arba gali padaryti žalos vartotojams bent trijuose ketvirčiuose valstybių narių, kuriose gyvena ne mažiau kaip trys ketvirčiai visų Sąjungos gyventojų (toliau – Sąjungos masto pažeidimas), Komisija imasi bendrų veiksmų. Šiuo tikslu Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų pateikti reikiamą informaciją arba dokumentus.

1.  Jeigu pagrįstai įtariama, kad plačiai paplitęs pažeidimas padarė, daro arba gali padaryti žalos vartotojams daugumoje valstybių narių, kuriose gyvena ne mažiau kaip trečdalis visų Sąjungos gyventojų (toliau – Sąjungos masto pažeidimas), Komisija imasi bendrų veiksmų, siekdama padėti valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir su jomis bendradarbiauti, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai Sąjungoje, kai valstybės narės negali deramai įgyvendinti pasiūlytų veiksmų, ir pasiekta, kad Sąjungoje būtų užtikrintas tinkamas Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymas. Šiuo tikslu Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų pateikti reikiamą informaciją arba dokumentus.

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentinga institucija gali atsisakyti dalyvauti bendruose veiksmuose dėl vienos iš šių priežasčių:

3.  Kompetentinga institucija gali atsisakyti dalyvauti bendruose veiksmuose, jeigu toje valstybėje narėje jau priimtas galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas dėl to paties pažeidimo prieš tą patį prekiautoją. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia nedalyvauti tokiuose veiksmuose, ji nurodo tokio sprendimo priežastis.

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  toje valstybėje narėje jau inicijuotas teismo procesas dėl to paties pažeidimo prieš tą patį prekiautoją;

Išbraukta.

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  toje valstybėje narėje jau priimtas galutinis teismo sprendimas arba galutinis administracinis sprendimas dėl to paties pažeidimo prieš tą patį prekiautoją.

Išbraukta.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu kompetentinga institucija po pranešimo apie sprendimą imtis bendrų veiksmų pagal 2 dalį nusprendžia juose nedalyvauti, ji nedelsdama praneša apie savo sprendimą Komisijai ir kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, remdamasi 3 dalimi nurodo tokio sprendimo motyvus ir pateikia reikiamus patvirtinamuosius dokumentus.

4.  Jeigu kompetentinga institucija po pranešimo apie sprendimą imtis bendrų veiksmų pagal 2 dalį nusprendžia juose nedalyvauti, ji nedelsdama praneša apie savo sprendimą Komisijai ir kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, remdamasi 3 dalimi raštu nurodo tokio sprendimo motyvus ir pateikia reikiamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prireikus ir nedarant poveikio 41 straipsnyje nustatytoms profesinių ir komercinių paslapčių taisyklėms, kompetentingos institucijos gali nuspręsti paskelbti bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ar prireikus paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę.

3.  Prireikus ir nedarant poveikio 41 straipsnyje nustatytoms profesinių ir komercinių paslapčių taisyklėms, kompetentingos institucijos paskelbia bendrą poziciją arba jos dalis savo ir Komisijos interneto svetainėse ar prireikus paprašo kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vartotojų asociacijas ir prekiautojų organizacijas, pateikti savo nuomonę.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos prireikus gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo ir Komisijos interneto svetainėse, paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę ir taip patikrinti, ar šių įsipareigojimų pakaktų pažeidimui nutraukti ir žalai vartotojams atlyginti.

2.  Jeigu prekiautojas pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, susijusios kompetentingos institucijos prireikus gali paskelbti pasiūlytus įsipareigojimus savo ir Komisijos interneto svetainėse ir paprašyti kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vartotojų asociacijas ir prekiautojų organizacijas, pateikti savo nuomonę ir taip patikrinti, ar šių įsipareigojimų pakaktų pažeidimui nutraukti ir žalai vartotojams atlyginti.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai tik kita susijusi kompetentinga institucija paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji tampa kompetentinga veikti visų tų valstybių narių, kaip ir savo šalies, vartotojų vardu. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri imsis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į susijusio prekiautojo veiklos vietą.

2.  Kai tik kita susijusi kompetentinga institucija paskiria kompetentingą instituciją imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, ji tampa kompetentinga veikti visų tų valstybių narių, kaip ir savo šalies, vartotojų vardu. Paskirdamos kompetentingą instituciją, kuri imsis vykdymo užtikrinimo priemonių, kompetentingos institucijos atsižvelgia į atitinkamo pažeidimo vietą, kartu nuosekliai atsižvelgdamos į vartotojų interesų apsaugą.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a straipsnis

 

Kitos įspėjimo mechanizmo procedūros

 

1.   Jeigu atliekant laboratorinius tyrimus ir techninius vertinimus nepatvirtinami šį įspėjimą inicijavusieji veiksniai, kompetentingos institucijos arba Komisija prireikus nedelsdamos imasi visų būtinų priemonių problemoms spręsti ir pusiausvyrai atstatyti vidaus rinkoje ir (arba) rinkos sektoriuje, kuriame prekiautojas vykdo veiklą, kad būtų apsaugotas prekiautojas ir nebūtų pakenkta jo interesams.

 

Todėl prireikus kompetentingos institucijos arba Komisija po nustatyto klaidingo įspėjimo kuo greičiau informuoja apie tai vartotojus.

 

2.   Jeigu dėl to pakenkiama prekiautojo interesams, kompetentingos institucijos arba Komisija prireikus imasi veiksmų jiems padarytai žalai atlyginti.

 

3.   Priemonėmis, kurių imamasi siekiant atlyginti prekiautojams padarytą žalą, visų pirma prireikus turėtų būti siekiama atstatyti jo patikimumą rinkos sektoriuje (-iuose), kuriame (-iuose) jis vykdo veiklą, ir (arba) vidaus rinkoje.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  34 straipsnyje nustatyto įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvauja paskirtosios institucijos ir Europos vartotojų centrai. Valstybės narės paskiria įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvausiančias vartotojų organizacijas bei asociacijas, taip pat kitus subjektus, kai antai prekybos asociacijas, turinčias tinkamų vartotojų apsaugos srities žinių ir teisėtų interesų. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos subjektus.

1.  34 straipsnyje nustatyto įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvauja paskirtosios institucijos ir Europos vartotojų centrai, veikiantys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. Valstybės narės paskiria įspėjimo mechanizmo sistemoje dalyvausiančias vartotojų organizacijas bei asociacijas, taip pat kitus subjektus, kai antai prekybos asociacijas, turinčias tinkamų vartotojų apsaugos srities žinių ir teisėtų interesų. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos subjektus.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Išorės įspėjimais siekiama tik informuoti. Reaguodamos į tų subjektų įspėjimus ir informaciją kompetentingos institucijos neprivalo inicijuoti procedūros arba imtis kokių nors kitų veiksmų. Išorės įspėjimus siunčiantys subjektai užtikrina, kad būtų pateikta teisinga, naujausia ir tiksli informacija, ir nedelsdami pataiso arba prireikus atšaukia pateiktą informaciją. Tam jie turi prieigą prie informacijos, kurią pateikė, tačiau turi laikytis 41 ir 43 straipsniuose nustatytų apribojimų.

4.  Išorės įspėjimais iš esmės siekiama informuoti ir reikalaujama, kad kompetentingos institucijos patikrintų, ar tokie įspėjimai remiasi pagrįstu įtarimu, kaip nurodyta 34 straipsnio 1 dalyje. Reaguodamos į tų subjektų, kurie siunčia išorės įspėjimus, pateiktą informaciją, kaip nurodyta 35 straipsnio 3 dalyje, kompetentingos institucijos neprivalo inicijuoti vykdymo užtikrinimo priemonių arba imtis kokių nors kitų veiksmų. Išorės įspėjimus siunčiantys subjektai užtikrina, kad būtų pateikta teisinga, naujausia ir tiksli informacija, ir nedelsdami pataiso bet kokias klaidas arba prireikus atšaukia pateiktą informaciją. Tam jie turi prieigą prie informacijos, kurią pateikė, tačiau turi laikytis 41 ir 43 straipsniuose nustatytų apribojimų. Jiems taip pat pranešama apie visus tolesnius kompetentingos institucijos veiksmus, susijusius su išorės įspėjimais, arba veiksmų nesiėmimą nurodant priežastis, kodėl nesiimta veiksmų dėl įspėjimo. Kompetentingos institucijos pranešime apie veiksmus, kurių buvo imtasi, arba veiksmų nesiėmimą atsižvelgiama į poreikį išlaikyti tyrimo konfidencialumą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei reikia, nustatant vykdymo užtikrinimo veiksmų prioritetus konsultuojamasi su 1 ir 2 dalyse nurodytais subjektais ir atsižvelgiama į jų poziciją.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami kitų subjektų paskyrimo ir dalyvavimo įspėjimo mechanizmo sistemoje tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami vartotojų organizacijų ir asociacijų bei prekiautojų asociacijų paskyrimo ir dalyvavimo įspėjimo mechanizmo sistemoje tvarka, taip pat priemonės, kuriomis pranešama apie visus tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl išorės įspėjimų, arba veiksmų nesiėmimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepaisant 2 dalies, kompetentingos institucijos gali naudotis informacija ir ją atskleisti, jeigu to reikia siekiant:

3.  Nepaisant 2 dalies ir su sąlyga, kad bus visapusiškai laikomasi pagrindinių teisių, pvz., teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo, kompetentingos institucijos gali naudotis informacija ir ją atskleisti, jeigu to reikia siekiant:

Pakeitimas     64

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  atsižvelgti į viešąjį interesą, pavyzdžiui, visuomenės saugumą, vartotojų apsaugą, visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 8 straipsnį vienos valstybės narės kompetentingos institucijos surinkti įrodymai, dokumentai, informacija, paaiškinimai ir tyrimo išvados gali būti naudojami pagal šį reglamentą kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse inicijuotuose procesuose, netaikant jokių kitų formalių reikalavimų.

2.  Pagal 8 straipsnį vienos valstybės narės kompetentingos institucijos surinkti įrodymai, dokumentai, informacija, paaiškinimai ir tyrimo išvados gali būti naudojami pagal šį reglamentą kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse inicijuotuose procesuose, su sąlyga, kad bus visapusiškai laikomasi pagrindinių vartotojų teisių.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[Ne vėliau kaip iki 20xx m. xx mėn. xx d., ne vėliau kaip per septynerius metus nuo taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

[Ne vėliau kaip iki 20xx m. xx mėn. xx d., ne vėliau kaip per penkerius metus nuo taikymo pradžios] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitoje turi būti pateiktas šio reglamento taikymo įvertinimas, įskaitant vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagal šį reglamentą veiksmingumo įvertinimą ir analizę, kurioje, be kita ko, būtų įvertinta, kaip keitėsi prekiautojų pastangos laikytis vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagrindinėse vartotojų rinkose, kuriose vykdoma tarptautinė prekyba.

Ataskaitoje turi būti pateiktas šio reglamento taikymo įvertinimas, įskaitant vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagal šį reglamentą veiksmingumo įvertinimą ir analizę, kurioje, be kita ko, būtų įvertinta, kaip keitėsi prekiautojų pastangos laikytis vartotojų interesų apsaugos teisės aktų pagrindinėse vartotojų rinkose, kuriose vykdoma tarptautinė prekyba. Visų pirma Komisija įvertina, ar veiksmingi:

Pakeitimas     68

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  8 straipsniu suteikti įgaliojimai;

Pakeitimas     69

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  Sąjungos mastu plačiai paplitusiems pažeidimams nustatyta riba;

Pakeitimas     70

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c)  43 straipsnyje numatyta informacijos apie pažeidimus mainų sistema.

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prireikus prie tos ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas     72

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip … [šio reglamento įsigaliojimo diena] ir po to kas dvejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje:

 

a)   apibendrinama informacija ir pokyčiai vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje, taip pat statistiniai duomenys, kuriais keičiamasi pagal 33 straipsnyje nustatytą priežiūros mechanizmą, įskaitant paskelbtus įspėjimus ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl išorės įspėjimų;

 

b)   pateikiama plačiai paplitusių pažeidimų ir Sąjungos mastu plačiai paplitusių pažeidimų apžvalga, kurioje nurodomi suderinti veiksmai, kurių buvo imtasi pagal 16 straipsnį, vykdymo užtikrinimo priemonės, kurių buvo imtasi pagal 18 straipsnį, bendri veiksmai, kurių buvo imtasi pagal 21 straipsnį, pažeidimus darančių prekiautojų prisiimti įsipareigojimai ir jų vykdymo rezultatai, taip pat vykdymo užtikrinimo priemonės, kurių imtasi pagal 25 straipsnį.

 

Ši ataskaita skelbiama viešai, o prireikus joje pateikiami papildomi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra ir ne teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant dabartinius teisės aktus pritaikyti prie naujų technologijų pokyčių arba galimų būsimų reiškinių skaitmeninėje aplinkoje.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL L 266, 2009 10 9, p. 11).

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b.  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24c.  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24d.  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

Pakeitimas     77

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24e.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/... dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje.

Pakeitimas     78

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Priedo 24 f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24f.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2017/... dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas (Tekstas svarbus EEE)

Nuorodos

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Svarstymas komitete

31.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pál Csáky


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas

Nuorodos

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

3

Pateikimo data

27.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas