Postup : 2016/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2017

Predkladané texty :

A8-0077/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0426

SPRÁVA     ***I
PDF 1347kWORD 211k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Olga Sehnalová

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0283),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0194/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským parlamentom, českou Poslaneckou snemovňou, rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0077/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Politika Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa sa riadi článkom 4 ods. 2 písm. f), článok 12, článkom 114 ods. 3 a článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článkom 38 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  V článku 169 ZFEÚ sa uvádza, že politika Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa sa zameriava na podporu záujmov spotrebiteľov a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov. Cieľom Únie je teda prispievať k ochrane zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj podporovať ich práva na informácie, osvetu a vytvárať združenia na ochranu ich záujmov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  V článku 197 ZFEÚ o administratívnej spolupráci sa uznáva, že účinné vykonávanie práva Únie členskými štátmi je nevyhnutné pre riadne fungovanie Únie a stanovujú sa v ňom medze, v rámci ktorých Únia a členské štáty môžu v tejto súvislosti konať.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 sa stanovujú harmonizované pravidlá a postupy na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na cezhraničnú ochranu spotrebiteľov. V článku 21a sa stanovuje úloha preskúmať účinnosť a operačné mechanizmy uvedeného nariadenia a podľa uvedeného článku Komisia dospela k záveru, že nariadenie (ES) č. 2006/2004 nie je postačujúce na účinné riešenie problémov s presadzovaním práva na jednotnom trhu, najmä na jednotnom digitálnom trhu.

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 sa stanovujú harmonizované pravidlá a postupy na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na cezhraničnú ochranu spotrebiteľov. V článku 21a nariadenia (ES) č. 2006/2004 sa stanovuje úloha preskúmať účinnosť a operačné mechanizmy uvedeného nariadenia a podľa uvedeného článku Komisia dospela k záveru, že nariadenie (ES) č. 2006/2004 nie je postačujúce na účinné riešenie problémov s presadzovaním práva na jednotnom trhu vrátane jednotného digitálneho trhu.

__________________

__________________

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorú Komisia prijala 6. mája 2015, určila ako jednu z priorít potrebu posilniť dôveru spotrebiteľov rýchlejším, pružnejším a jednotným presadzovaním pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. V stratégii jednotného trhu, ktorú Komisia prijala 28. októbra 2015, sa opätovne zdôraznilo, že presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu spotrebiteľa by malo byť ešte väčšmi posilnené nariadením o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.

(2)  Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorú Komisia prijala 6. mája 2015, určila ako jednu z priorít potrebu posilniť dôveru spotrebiteľov rýchlejším a jednotným presadzovaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. V stratégii jednotného trhu, ktorú Komisia prijala 28. októbra 2015, sa opätovne zdôraznilo, že presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov by malo byť ešte väčšmi posilnené reformou nariadenia (ES) č. 2006/2004.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Výsledné neúčinné presadzovanie práva v prípade cezhraničného porušovania predpisov, najmä v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom obchádzať uplatňovanie práva premiestňovaním sa v rámci Únie, čím narúšajú hospodársku súťaž – voči obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú vnútroštátne alebo cezhranične, teda priamo poškodzujú spotrebiteľov a podkopávajú dôveru spotrebiteľov v cezhraničné transakcie na jednotnom trhu. Na odhaľovanie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorá stanovuje účinnú a efektívnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi príslušnými verejnými orgánmi presadzovania práva.

(3)  Neúčinné presadzovanie legislatívy na zabraňovanie cezhraničnému porušovaniu predpisov, a to aj v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom premiestniť sa v rámci Únie, čím narúšajú hospodársku súťaž – voči obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú (online alebo offline) vnútroštátne alebo cezhranične, čím priamo a významne poškodzujú jednotný trh a spotrebiteľov a podkopávajú dôveru spotrebiteľov v cezhraničné transakcie na jednotnom trhu. Na odhaľovanie, vyšetrovanie, nariaďovanie a presadzovanie ukončenia porušovania právnych predpisov je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorou sa zabezpečí účinná a efektívna spolupráca medzi príslušnými verejnými orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 bola zriadená sieť príslušných verejných orgánov v rámci celej Únie. Účinná koordinácia medzi rôznymi príslušnými orgánmi zúčastnenými v sieti, ako aj inými verejnými orgánmi na úrovni členských štátov, je nevyhnutná. Koordinačnou úlohou jednotného úradu pre spoluprácu by mal byť poverený príslušný orgán v každom členskom štáte, ktorý má dostatočné právomoci a zdroje na výkon tejto kľúčovej úlohy v rámci siete príslušných orgánov.

(4)  Nariadením (ES) č. 2006/2004 bola zriadená sieť príslušných verejných orgánov v rámci celej Únie. Účinná koordinácia medzi rôznymi príslušnými orgánmi zúčastnenými v sieti, ako aj inými verejnými orgánmi na úrovni členských štátov, je nevyhnutná. Koordinačnou úlohou jednotného úradu pre spoluprácu by mal byť poverený verejný orgán v každom členskom štáte, ktorý má dostatočné právomoci a nevyhnutné zdroje na výkon tejto kľúčovej úlohy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Spotrebitelia by mali byť chránení pred krátkodobým porušovaním právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahlym porušovaním právnych predpisov, ktoré trvajú len krátky čas, ale ktorých škodlivé účinky môžu pokračovať ešte dlho po tom, čo sa porušovanie predpisov skončilo. Príslušné orgány by mali mať v budúcnosti potrebné právomoci na vyšetrovanie a ukončenie takéhoto porušovania predpisov.

(5)  Spotrebitelia by mali byť chránení pred porušovaním právnych predpisov, ktoré trvajú len krátky čas, ale ktorých škodlivé účinky môžu pokračovať ešte dlho po tom, čo sa porušovanie predpisov skončilo. Príslušné orgány by mali mať potrebné právomoci na vyšetrovanie a ukončenie takéhoto porušovania predpisov s cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Na zabezpečenie právnej istoty a účinnosti opatrení na presadzovanie práva v súvislosti s ukončením porušovania právnych predpisov v cezhraničnom kontexte a na zabránenie odlišnému zaobchádzaniu so spotrebiteľmi a s obchodníkmi na jednotnom trhu je potrebné zaviesť premlčaciu lehotu. Zároveň sa tiež stanoví jednoznačná lehota, v rámci ktorej príslušné orgány pri presadzovaní pravidiel upravujúcich cezhraničné porušovanie právnych predpisov môžu uložiť sankcie, nariadiť odškodnenie spotrebiteľov alebo nariadiť náhradu ziskov nadobudnutých v dôsledku porušení právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Príslušné orgány by mali mať minimálny súbor vyšetrovacích a vykonávacích právomocí na účinné uplatňovanie tohto nariadenia, na vzájomnú spoluprácu, a na odrádzanie obchodníkov od porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov. Tieto právomoci by mali byť primerané na riešenie problémov pri presadzovaní práva v elektronickom obchode a digitálnom prostredí, kde osobitné obavy vyvoláva možnosť obchodníkov ľahko utajiť svoju totožnosť alebo ju zmeniť. Tieto právomoci by mali zabezpečiť, aby sa dôkazy mohli platne vymieňať medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť účinné presadzovanie práva na rovnakej úrovni vo všetkých členských štátoch.

(6)  Príslušné orgány by mali mať jednotný súbor vyšetrovacích a vykonávacích právomocí na uplatňovanie tohto nariadenia, rýchlejšiu a účinnejšiu vzájomnú spoluprácu a odrádzanie obchodníkov od porušovania právnych predpisov. Tieto právomoci by mali byť dostatočné na účinné riešenie problémov pri presadzovaní práva v elektronickom obchode a digitálnom prostredí a na to, aby sa obchodníkom, ktorí nedodržiavajú právne predpisy, zabránilo využívať medzery v systéme presadzovania práva tým, že sa presídlia do členských štátov, ktorých príslušné orgány nedisponujú prostriedkami, ktoré by im umožňovali riešiť nezákonné postupy. Tieto právomoci by mali zabezpečiť, aby sa informácie a dôkazy mohli platne vymieňať medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť účinné presadzovanie práva na rovnakej úrovni vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty môžu rozhodnúť, či príslušné orgány budú uplatňovať tieto právomoci priamo na základe vlastnej kompetencie alebo tým, že sa obrátia na príslušné súdy. Ak členské štáty rozhodnú, že príslušné orgány majú uplatňovať svoje právomoci tak, že sa obrátia na príslušné súdy, mali by zabezpečiť, aby sa tieto právomoci uplatňovali účinne a včas a aby náklady na uplatňovanie uvedených právomocí boli primerané a nebránili vykonávaniu tohto nariadenia.

(7)  Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na slobodu členských štátov vybrať si systém presadzovania právnych predpisov, ktorý považujú za vhodný. Členské štáty by mali mať možnosť zvoliť si primerané rozdelenie právomocí medzi príslušné vnútroštátne orgány za predpokladu, že každú právomoc možno účinne využívať na riešenie akéhokoľvek porušenia. Členské štáty by tiež mali byť schopné rozhodnúť, či príslušné orgány budú uplatňovať tieto právomoci priamo na základe vlastnej kompetencie alebo s podporou iných verejných orgánov, alebo pod dohľadom súdnych orgánov, alebo tým, že sa obrátia na príslušné súdy. Ak členské štáty rozhodnú, že príslušné orgány majú uplatňovať svoje právomoci tak, že sa obrátia na príslušné súdy, mali by zabezpečiť, aby sa tieto právomoci uplatňovali účinne a včas a aby náklady na uplatňovanie uvedených právomocí boli primerané a nebránili vykonávaniu tohto nariadenia. Členské štáty sa môžu v súlade týmto nariadením tiež rozhodnúť zveriť niektoré úlohy podľa tohto nariadenia určeným subjektom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príslušné orgány by mali mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o porušovaní právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlom porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú sťažnosti spotrebiteľov. Je to obzvlášť dôležité na zabezpečenie účinnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na riešenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

(9)  Príslušné orgány by mali mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o porušovaní právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlom porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú sťažnosti spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým dôkazom, údajom a informáciám potrebným na určenie toho, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo k rozsiahlemu porušeniu právnych predpisov, a najmä na určenie zodpovedného obchodníka bez ohľadu na to, kto má tieto dôkazy, informácie alebo údaje o tom, kde sa nachádzajú a aký majú formát. Príslušné orgány by mali mať možnosť priamo požiadať tretie strany digitálneho hodnotového reťazca, aby poskytli všetky dôkazy o potrebných údajoch a informáciách.

(10)  Príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým dôkazom, údajom a informáciám týkajúcim sa predmetu vyšetrovania, aby bolo možné určiť, či došlo k porušeniu právnych predpisov, a najmä určiť zodpovedného obchodníka bez ohľadu na to, kto má predmetné dôkazy, informácie alebo údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a aký majú formát. Príslušné orgány by mali mať možnosť priamo požiadať tretie strany digitálneho hodnotového reťazca, aby poskytli všetky dôkazy o potrebných údajoch a informáciách, a to pod podmienkou, že budú neprestajne dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Príslušné orgány by mali mať možnosť vykonávať potrebné prehliadky na mieste a mali by mať právomoc vstúpiť do všetkých priestorov, na všetky pozemky a do všetkých dopravných prostriedkov, ktoré obchodník využíva na účely súvisiace s jeho obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Príslušné orgány by mali mať možnosť od ktoréhokoľvek zástupcu alebo člena personálu dotknutého obchodníka vyžadovať vysvetlenie alebo údaje, informácie alebo dokumenty vzťahujúce sa na predmet kontroly a zaznamenať odpovede, ktoré tento zástupca alebo člen personálu poskytne.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Príslušné orgány by mali mať možnosť overovať dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa a získavať dôkazy o porušovaní právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlom porušovaní právnych predpisov, najmä v tých prípadoch, ku ktorým dochádza počas nákupu tovaru a služieb alebo po ňom. Preto by mali mať právomoc vykonávať skúšobné nákupy a nákup tovaru alebo služieb v utajení.

(11)  Príslušné orgány by mali mať možnosť overovať dodržiavanie právnych predpisov Únie, ktoré chránia záujmy spotrebiteľov, a získavať dôkazy o porušovaní právnych predpisov pred nákupom tovaru a služieb, počas neho alebo po ňom. Preto by mali mať právomoc vykonávať skúšobné nákupy a v prípadoch, keď nemožno získať dôkazy iným spôsobom, aj nákup tovaru alebo služieb v utajení.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V digitálnom prostredí by mali byť príslušné orgány schopné ukončiť porušovanie právnych predpisov rýchlo a účinne, najmä ak obchodník predávajúci tovar alebo služby skrýva svoju identitu alebo sa premiestňuje v rámci Únie alebo do tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa presadzovaniu práva. V prípadoch, keď hrozí riziko vážnej a nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov, by príslušné orgány mali byť schopné prijať dočasné opatrenia na prevenciu takejto ujmy alebo na jej zníženie, v prípade potreby aj vrátane pozastavenia funkcie internetovej stránky, domény alebo podobných digitálnych služieb alebo účtov. Okrem toho by príslušné orgány mali mať právomoc odstrániť alebo zabezpečiť, aby tretia strana poskytujúca služby odstránila webové sídlo, domény alebo podobné digitálne sídlo, služby alebo účty.

(12)  V digitálnom prostredí by mali byť príslušné orgány schopné ukončiť porušovanie právnych predpisov rýchlo a účinne, osobitne ak obchodník predávajúci tovar alebo služby skrýva svoju identitu alebo sa premiestňuje v rámci Únie alebo do tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa presadzovaniu práva. V prípadoch, keď hrozí riziko vážnej a nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov, by príslušné orgány mali byť schopné prijať dočasné opatrenia, pokiaľ neexistujú nijaké iné dostupné prostriedky na prevenciu alebo zmiernenie takejto ujmy, osobitne požiadať poskytovateľov hostingových služieb o odstránenie obsahu alebo pozastavenie funkcie webového sídla, služby alebo účtu, alebo požiadania registrov alebo registrátorov domén, aby na určitý čas pozastavili presne stanovený názov domény. Okrem toho, ak dočasné opatrenia nie sú úspešné a iba ako poslednú možnosť by príslušné orgány mali mať právomoc nariadiť poskytovateľovi hostingových služieb, aby odstránil obsah webového sídla, služby alebo účtu, alebo akejkoľvek ich časti alebo ich uzatvoril, alebo nariadiť registrom alebo registrátorom, aby odstránili presne stanovený názov domény a umožnili dotknutému príslušnému úradu, aby ho registroval. Berúc do úvahy ich možný vplyv na základné práva by sa tieto právomoci mali vykonávať v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a po získaní súdneho povolenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby obchodníci boli dostatočne odrádzaní od porušovania alebo opakovaného porušovania právnych predpisov a neprofitovali z nich, pravidlá o sankciách, ktoré členské štáty prijali v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, by sa mali uplatňovať aj na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahle porušovanie právnych predpisov. Z rovnakých dôvodov by mali mať spotrebitelia právo na odškodnenie ujmy spôsobenej takýmto porušovaním predpisov.

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby obchodníci boli dostatočne odrádzaní od porušovania alebo opakovaného porušovania právnych predpisov a neprofitovali z nich, pravidlá o sankciách, ktoré členské štáty prijali v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, by sa mali dodržiavať a uplatňovať aj v prípade porušovania právnych predpisov, pričom by sa mala zohľadňovať celková ujma spôsobená porušením.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o uplatňovanie nárokov spotrebiteľov, príslušné orgány by mali vyberať primerané, vhodné a opodstatnené opatrenia na zamedzenie alebo zníženie rizika opätovného výskytu alebo opakovaného porušovania predpisov, pričom sa zohľadní najmä očakávaný prínos pre spotrebiteľov a primerané administratívne náklady pravdepodobne spojené s vykonávaním týchto opatrení. Ak nemožno určiť dotknutých spotrebiteľov bez neprimeraných nákladov pre týchto obchodníkov, môže príslušný orgán rozhodnúť, že sa vrátené zisky získané porušovaním predpisov zaplatia do štátnej pokladnice alebo oprávnenej osobe určenej príslušným orgánom alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(14)  Pokiaľ ide o uplatňovanie nárokov spotrebiteľov, príslušné orgány by mali vyberať účinné opatrenia na zamedzenie alebo zníženie rizika opätovného výskytu alebo opakovaného porušovania predpisov. Spotrebitelia by mali mať právo na odškodnenie ujmy spôsobenej porušovaním predpisov. Právomoc nariadiť odškodnenie spotrebiteľov alebo náhradu ziskov je potrebná na odstránenie ujmy spôsobenej cezhraničným porušovaním právnych predpisov, na obnovu rovnakých podmienok na jednotnom trhu, ktorý narušili zisky nadobudnuté v dôsledku porušovania právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Účinnosť a efektívnosť mechanizmu vzájomnej pomoci by sa mala zlepšiť. Treba včas poskytovať požadované informácie a včas prijímať potrebné opatrenia na presadzovanie práva. Komisia by preto mala vykonávacími opatreniami stanoviť príslušným orgánom záväzné lehoty na reakciu na žiadosti týkajúce sa informácií a presadzovania práva a objasniť procedurálne a iné aspekty vybavovania žiadostí o informácie a opatrení na presadzovanie práva.

(15)  Účinnosť a efektívnosť mechanizmu vzájomnej pomoci by sa mala zlepšiť. V lehotách stanovených v tomto nariadení treba poskytovať požadované informácie a včas prijímať potrebné opatrenia na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Komisia musí byť schopná lepšie koordinovať a monitorovať fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci, vydávať usmernenia, odporúčania a stanoviská členských štátov v prípadoch, keď sa vyskytnú problémy. Komisia musí takisto byť schopná účinne a rýchlo pomôcť príslušným orgánom riešiť spory súvisiace s výkladom povinností príslušných orgánov vyplývajúcich z mechanizmu vzájomnej pomoci.

(16)  Komisia by mala byť schopná lepšie koordinovať a monitorovať fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci, vydávať usmernenia, odporúčania a stanoviská členských štátov v prípadoch, keď sa vyskytnú problémy. Komisia by mala takisto byť schopná účinne a rýchlo pomôcť príslušným orgánom riešiť spory súvisiace s výkladom ich povinností vyplývajúcich z mechanizmu vzájomnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Treba vytvoriť harmonizované pravidlá stanovujúce postup koordinácie dohľadu, vyšetrovania a presadzovania práva v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov. Koordinované opatrenia proti rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov by mali zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli rozhodnúť o najvhodnejších a najúčinnejších nástrojoch na ukončenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov a na zabezpečenie náhrady škody spotrebiteľom.

(17)  V tomto nariadení by sa mali určiť harmonizované pravidlá stanovujúce postup koordinácie vyšetrovania v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov a rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie a postup presadzovania pravidiel upravujúcich takéto porušenia právnych predpisov. Koordinované opatrenia proti rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov a rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie by mali zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli rozhodnúť o najvhodnejších a najúčinnejších nástrojoch na ukončenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov a rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie a na zabezpečenie náhrady škody spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Koordinovaná kontrola online webových stránok elektronického obchodu (kontrolné akcie) je ďalšou formou koordinácie presadzovania práva, ktorá sa ukázala byť účinným nástrojom proti porušovaniu právnych predpisov a ktorá by sa v budúcnosti mala zachovať a posilniť.

(18)  Koordinovaná kontrola online webových stránok elektronického obchodu (kontrolné akcie) je ďalšou formou koordinácie presadzovania práva, ktorá sa ukázala byť účinným nástrojom proti porušovaniu právnych predpisov a ktorá by sa v budúcnosti mala zachovať a posilniť, a to aj prostredníctvom rozšírenia jej uplatňovania na offline odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie môže spôsobiť rozsiahle poškodzovanie väčšiny spotrebiteľov v Únii. Preto si vyžaduje osobitný postup na koordináciu, pričom Komisia má pôsobiť ako povinný koordinátor. S cieľom zabezpečiť, aby sa konanie začalo včas a jednotným a účinným spôsobom a aby boli podmienky overené jednotným spôsobom, by Komisia mala byť zodpovedná za overovanie splnenia podmienok na začatie konania. Dôkazy a informácie získané počas spoločného opatrenia by sa mali v prípade potreby uplatňovať plynulo vo vnútroštátnom konaní.

(19)  V prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré môže spôsobiť poškodzovanie kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo väčšine členských štátov, by Komisia mala zaviesť a koordinovať postup na koordináciu na úrovni Únie. S cieľom zabezpečiť jednotnosť postupov by Komisia mala byť zodpovedná za overovanie splnenia podmienok na začatie konania. Dôkazy a informácie získané počas koordinovaného opatrenia by sa mali v prípade potreby uplatňovať vo vnútroštátnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V kontexte rozsiahleho porušovania právnych predpisov a takéhoto porušovania predpisov s rozmerom Únie je potrebné rešpektovať právo na obhajobu dotknutých obchodníkov. Vyžaduje si to najmä vyhradiť obchodníkovi právo byť vypočutý a používať v priebehu konania jazyk podľa jeho výberu.

(20)  V kontexte rozsiahleho porušovania právnych predpisov a takéhoto porušovania predpisov s rozmerom Únie je potrebné rešpektovať právo na obhajobu dotknutých obchodníkov. Vyžaduje si to najmä vyhradiť obchodníkovi právo byť vypočutý a používať v priebehu konania jazyk členského štátu, v ktorom je usadený alebo v ktorom má pobyt. Takisto je nutné zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Únie o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Ak obchodník, ktorý nesie zodpovednosť za rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, neukončí porušovanie predpisov dobrovoľne, príslušné orgány dotknutých členských štátov by mali určiť jeden príslušný orgán v niektorom členskom štáte, aby prijal opatrenia na presadzovanie ochrany práv spotrebiteľov s bydliskom v iných členských štátoch dotknutých porušením predpisov. Príslušný orgán sa má poveriť po zohľadnení jeho schopnosti prijať účinné opatrenia proti obchodníkovi, napríklad ak má obchodník sídlo v členskom štáte daného orgánu. Určený príslušný orgán by mal konať tak, ako keby spotrebitelia z iných členských štátov boli jeho vlastnými spotrebiteľmi. Ak je to potrebné a s cieľom zabrániť extrateritoriálnemu uplatňovaniu práva by viaceré alebo všetky členské štáty, ktorých sa porušovanie predpisov týka, mali mať možnosť prijímať vykonávacie opatrenia na ochranu svojich spotrebiteľov alebo spotrebiteľov s bydliskom v inom členskom štáte. Toto môže byť potrebné napríklad na ukončenie porušovania predpisov podobnej povahy dcérskymi spoločnosťami spoločnosti, ktoré sídlia vo viac než jednom členskom štáte, ak porušovanie predpisov postihuje spotrebiteľov iba v daných členských štátoch bez zjavného cezhraničného prvku (súbežné porušovanie právnych predpisov).

(21)  Ak obchodník, ktorý nesie zodpovednosť za rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, neukončí toto porušovanie predpisov dobrovoľne, príslušné orgány dotknutých členských štátov by mali určiť jeden príslušný orgán v niektorom členskom štáte, aby prijal opatrenia na presadzovanie ochrany práv spotrebiteľov s bydliskom v iných členských štátoch dotknutých týmto porušením predpisov. Toto rozhodnutie týkajúce sa príslušného orgánu, ktorý sa má poveriť, by malo zohľadniť všetky aspekty dôležité pre účinné presadzovanie, ako je jeho schopnosť prijať účinné opatrenia proti obchodníkovi. Určený príslušný orgán by mal konať tak, ako keby spotrebitelia v iných členských štátoch boli jeho vlastnými spotrebiteľmi. Ak je to potrebné, viaceré alebo všetky členské štáty, ktorých sa porušovanie predpisov týka, by mali prijímať súbežné vykonávacie opatrenia na ochranu svojich spotrebiteľov alebo spotrebiteľov s bydliskom v inom členskom štáte. Toto môže byť potrebné napríklad na ukončenie porušovania predpisov podobnej povahy dcérskymi spoločnosťami spoločnosti, ktoré sídlia vo viac než jednom členskom štáte, ak porušovanie predpisov postihuje spotrebiteľov iba v daných členských štátoch bez zjavného cezhraničného prvku (súbežné porušovanie právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  V záujme zvýšenia transparentnosti siete v oblasti spolupráci a zlepšenia informovanosti medzi spotrebiteľmi a verejnosťou vo všeobecnosti by Komisia mala každý polrok predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorej súčasťou bude prehľad informácií, štatistických údajov a vývoja v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktoré zhromaždila v rámci spolupráce uvedenej v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Spotrebiteľské organizácie zohrávajú zásadnú úlohu pri informovaní spotrebiteľov o ich právach a ich vzdelávaní a ochrane ich záujmov vrátane urovnávania sporov. Spotrebitelia by mali byť nabádaní k spolupráci s príslušnými orgánmi s cieľom posilniť uplatňovanie tohto nariadenia. Spotrebiteľské organizácie, najmä spotrebiteľské organizácie, ktorým môžu byť delegované úlohy podľa tohto nariadenia, ako aj európske spotrebiteľské centrá, by mali mať možnosť informovať príslušné orgány o podozreniach z porušovania právnych predpisov a vymieňať si informácie potrebné na odhalenie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

(23)  Spotrebiteľské organizácie zohrávajú zásadnú úlohu pri informovaní spotrebiteľov o ich právach a ich vzdelávaní a ochrane ich záujmov vrátane urovnávania sporov. Spotrebiteľské organizácie, ako aj európske spotrebiteľské centrá, by mali mať možnosť informovať príslušné orgány o podozreniach z porušovania právnych predpisov a vymieňať si s nimi informácie potrebné na odhalenie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Subjekty s vhodnými odbornými znalosťami a legitímnym záujmom o ochranu spotrebiteľa, najmä spotrebiteľské organizácie, by mali mať možnosť zúčastňovať sa na mechanizme varovania uvedenom v tomto nariadení. Povoliť by sa mala aj účasť obchodných združení na mechanizme varovania, aby mali možnosť informovať príslušné orgány o podozreniach z porušovania právnych predpisov a vymieňať si informácie potrebné na odhalenie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov, poskytovať svoje stanoviská k vyšetrovaniu alebo porušovaniu právnych predpisov a informovať orgány o zneužívaní právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov. Hoci by príslušné orgány nemali byť povinné začať konanie ani prijímať akékoľvek ďalšie opatrenia na základe varovaní a informácií poskytnutých týmito subjektmi, v záujme zvýšenia transparentnosti by však mali informovať subjekt, ktorý poskytol externé varovanie, o všetkých následných opatreniach prijatých dotknutým príslušným orgánom v súvislosti s varovaniami alebo, na požiadanie, o neprijatí žiadnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Porušovanie právnych predpisov, ktoré je rozšírené v celej Únii, by sa malo účinne a efektívne vyriešiť. V záujme toho je potrebné koordinovať presadzovanie priorít a plánovanie na úrovni členského štátu a spojiť dostupné zdroje príslušných orgánov. Na tento účel by sa mal zaviesť systém dvojročných priebežných plánov presadzovania práva.

(24)  Porušovanie právnych predpisov, ktoré je rozšírené v celej Únii, by sa malo účinne a efektívne vyriešiť. V záujme toho je potrebné koordinovať presadzovanie priorít a plánovanie na úrovni členského štátu a spojiť dostupné zdroje príslušných orgánov. Na tento účel by sa mal zaviesť systém polročných plánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Údaje týkajúce sa sťažností spotrebiteľov môžu pomôcť tvorcom politiky na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie posúdiť fungovanie spotrebiteľských trhov a odhaliť porušovanie právnych predpisov. S cieľom uľahčiť výmenu takýchto údajov na úrovni Únie Komisia prijala odporúčanie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov59. Toto odporúčanie je potrebné zaviesť, aby sa plne podporila spolupráca v oblasti presadzovania práva a uľahčilo odhaľovanie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

(25)  Údaje týkajúce sa sťažností spotrebiteľov môžu pomôcť tvorcom politiky na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie posúdiť fungovanie spotrebiteľských trhov a odhaliť porušovanie právnych predpisov. Je potrebné podporovať výmenu takýchto údajov na úrovni Únie a koordináciu činností prispievajúcich k dohľadu a presadzovaniu práva medzi členskými štátmi a Komisiou.

__________________

 

59 Odporúčanie Komisie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie sťažností a otázok spotrebiteľov (2010/304/EÚ), Ú. v. EÚ L 136, 2.6.2010, s. 1 – 31.

 

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Existujúce problémy presadzovania práva presahujú hranice Únie a je potrebné ochraňovať záujmy spotrebiteľov v Únii pred nepoctivými obchodníkmi so sídlom v tretích krajinách. Z tohto dôvodu je potrebné rokovať o uzavretí medzinárodných dohôd s tretími krajinami o vzájomnej pomoci pri presadzovaní právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov. Tieto medzinárodné dohody by mali zahŕňať predmet úpravy vymedzený v tomto nariadení a malo by sa rokovať na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť optimálnu ochranu spotrebiteľov Únie a riadnu spoluprácu s tretími krajinami.

(26)  Existujúce problémy presadzovania práva presahujú hranice Únie. Je potrebné ochraňovať záujmy európskych spotrebiteľov pred nepoctivými obchodníkmi so sídlom v tretích krajinách. Je potrebné rokovať o uzavretí medzinárodných dohôd s tretími krajinami o vzájomnej pomoci pri presadzovaní právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov. Tieto medzinárodné dohody by mali zahŕňať predmet úpravy vymedzený v tomto nariadení a malo by sa rokovať na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť optimálnu ochranu spotrebiteľov Únie a riadnu spoluprácu s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a uplatňovania minimálnych právomocí príslušných orgánov, stanoviť lehoty a stanoviť ďalšie podrobnosti postupov na riešenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov, ako aj podrobnosti mechanizmu dohľadu a administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi, by sa právomoci presadzovania práva mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201160.

(27)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby sa stanovili štandardné formuláre a jednotlivé kroky postupu v rámci mechanizmu vzájomnej pomoci; aby sa určili lehoty a štandardné formuláre pre oznámenia a inú výmenu informácií a pre žiadosti v oblasti presadzovania práva, ktoré sa týkajú koordinovaných opatrení v súvislosti s rozsiahlym porušovaním právnych predpisov, ako aj rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie; aby sa stanovili podrobnosti týkajúce sa postupu pri kontrolných akciách; aby sa stanovili štandardné formuláre pre predloženie varovania a externého varovania prostredníctvom databázy a aby sa stanovili štandardné elektronické formuláre a vzory dostupné v databáze pre diskusné fórum. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201160.

__________________

__________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Postup preskúmania by sa mal použiť pri prijímaní aktov podľa článkov 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 a 46 tohto nariadenia, keďže tieto akty majú všeobecnú pôsobnosť.

(28)  Postup preskúmania by sa mal použiť pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článkoch 15a, 20, 32, 34, 35 a 43 tohto nariadenia, keďže tieto akty majú všeobecnú pôsobnosť.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Týmto nariadením nie sú dotknuté sankcie stanovené v sektorových právnych predpisoch Únie a právnych predpisoch Únie na ochranu spotrebiteľov , ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne porušovanie právnych predpisov. Príslušné orgány by mali v prípade potreby uplatniť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa tieto predpisy vykonávajú, a to so zohľadnením súčasnej veľkosti a rozsahu porušovania predpisov a ním spôsobenej škody spotrebiteľom v iných členských štátoch.

(34)  Týmto nariadením nie sú dotknuté sankcie stanovené v sektorových právnych predpisoch Únie a právnych predpisoch Únie na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne porušovanie právnych predpisov. Príslušné orgány by mali v prípade potreby uplatniť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa tieto predpisy vykonávajú, a to so zohľadnením súčasnej veľkosti a rozsahu tohto porušovania predpisov a ním spôsobenej škody spotrebiteľom v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Toto nariadenie by sa malo vykonávať a uplatňovať v úplnom súlade s pravidlami Únie o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, a so všetkými príslušnými vnútroštátnymi zákonmi v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie67. Toto nariadenie by sa z tohto dôvodu malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady. Pri uplatňovaní minimálnych právomocí stanovených v tomto nariadení by sa mali príslušné orgány usilovať nájsť primeranú rovnováhu medzi záujmami chránenými základnými právami, ktorými sú napríklad vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania a sloboda informácií.

(35)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Toto nariadenie by sa z tohto dôvodu malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady. Pri uplatňovaní právomocí stanovených v tomto nariadení by sa mali príslušné orgány usilovať nájsť primeranú rovnováhu medzi záujmami chránenými základnými právami, ktorými sú napríklad vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania, sloboda prejavu a sloboda informácií.

__________________

 

67 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky, za ktorých príslušné orgány členských štátov určené ako zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov spolupracujú medzi sebou a s Komisiou s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto právnych predpisov a hladké fungovanie vnútorného trhu, ako aj s cieľom posilniť ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov.

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky, za ktorých príslušné orgány členských štátov určené ako zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov spolupracujú medzi sebou a s Komisiou s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto právnych predpisov a hladké fungovanie vnútorného trhu, ako aj s cieľom posilniť ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ako sú vymedzené v článku 3 písm. b) a c).

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahle porušovanie právnych predpisov a rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ako sú vymedzené v článku 3 písm. b), c) a ca), a to aj vtedy, keď sa tieto prípady porušovania predpisov skončili pred začatím alebo možným ukončením postupu presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na krátkodobé porušovanie právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahle porušovanie právnych predpisov, aj keď sa tieto prípady porušovania predpisov skončili pred začatím alebo možným ukončením opatrení na presadzovanie práva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie opatrení v oblasti súdnej spolupráce v trestných a občianskoprávnych veciach v členských štátoch, najmä fungovanie Európskej súdnej siete.

4.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie opatrení v oblasti súdnej spolupráce v trestných a občianskoprávnych veciach v členských štátoch, najmä fungovanie Európskej súdnej siete, a uplatňovanie právnych nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Týmto nariadením nie sú dotknuté úlohy a právomoci príslušných orgánov a Európskeho orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom.

6.  Týmto nariadením nie sú dotknuté úlohy a právomoci príslušných orgánov a Európskeho orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ1a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ1b. Kapitola III tohto nariadenia sa nevzťahuje na porušovanie dvoch smerníc uvedených v prvom pododseku v rámci Únie.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapitola III tohto nariadenia sa nevzťahuje na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie týkajúce sa týchto právnych predpisov:

vypúšťa sa

(a)  smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie,

 

(b)  smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami.

 

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť podať občianskoprávne žaloby na presadenie práv a žaloby o náhradu škody podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  „právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov“ sú smernice tak, ako sú transponované do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov, a nariadenia uvedené v prílohe;

(a)  „právne predpisy Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov“ sú smernice tak, ako sú transponované do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov, a nariadenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  „porušovanie právnych predpisov v rámci Únie“ je každé prebiehajúce alebo ukončené konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v členskom štáte inom, než je členský štát, v ktorom takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo, alebo kde je zodpovedný predávajúci alebo dodávateľ usadený, alebo kde sa nájdu dôkazy alebo prostriedky súvisiace s takýmto konaním alebo opomenutím;

(b)  „porušovanie právnych predpisov v rámci Únie“ je každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v členskom štáte inom, než je členský štát, v ktorom takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo, alebo kde je zodpovedný predávajúci alebo dodávateľ usadený, alebo kde sa nájdu dôkazy alebo prostriedky súvisiace s takýmto konaním alebo opomenutím;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v minimálne dvoch členských štátoch iných, než je členský štát, v ktorom takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo, alebo kde je zodpovedný predávajúci alebo dodávateľ usadený, alebo kde sa nájdu dôkazy alebo prostriedky súvisiace s takým konaním alebo opomenutím, a to bez ohľadu na to, či sa konanie alebo opomenutie skončilo, alebo

(1)  každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v minimálne dvoch členských štátoch iných, než je členský štát, v ktorom takéto konanie alebo opomenutie vzniklo alebo sa uskutočnilo, alebo kde je zodpovedný predávajúci alebo dodávateľ usadený, alebo kde sa nájdu dôkazy alebo prostriedky súvisiace s takým konaním alebo opomenutím, a to bez ohľadu na to, či sa konanie alebo opomenutie skončilo, alebo

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi n spotrebiteľských záujmov, ktoré majú spoločné znaky, ako napr. tie isté protiprávne praktiky alebo rovnaký porušovaný záujem, alebo ku ktorým dochádza súčasne najmenej v dvoch členských štátoch;

(2)  každé konanie alebo opomenutie v rozpore s právnymi predpismi Únie na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktoré poškodili, poškodzujú alebo v prípade ktorých hrozí, že poškodia kolektívne záujmy spotrebiteľov a ktoré majú spoločné znaky, ako napr. tie isté protiprávne praktiky alebo rovnaký porušovaný záujem, alebo ku ktorým dochádza súčasne najmenej v dvoch členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  „rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“ je rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí kolektívne záujmy spotrebiteľov vo väčšine členských štátov, čo spoločne zodpovedá aspoň väčšine obyvateľstva Únie;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb)  „príslušný orgán“ je každý orgán verejnej správy zriadený na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s osobitnou zodpovednosťou za presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cc)  „jednotný úrad pre spoluprácu“ je orgán verejnej správy v každom členskom štáte určený ako zodpovedný za koordináciu uplatňovania tohto nariadenia v rámci tohto členského štátu;

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cd)  „určený orgán“ je orgán, ktorý môže určiť členský štát a ktorý má legitímny záujem o zastavenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa)  „spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá koná s účelom nesúvisiacim s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  „poškodenie kolektívnych záujmov spotrebiteľov“ je skutočné alebo potenciálne poškodenie záujmov určitého počtu spotrebiteľov, ktorí sú dotknutí porušovaním právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov; a to najmä vtedy, keď toto porušovanie potenciálne alebo skutočne poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí značný počet spotrebiteľov v podobnej situácii.

(i)  „poškodenie kolektívnych záujmov spotrebiteľov“ je skutočné alebo potenciálne poškodenie záujmov určitého počtu spotrebiteľov, ktorí sú dotknutí porušovaním právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahlym porušovaním právnych predpisov alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ia)  „riziko vážnej a nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov“ je riziko situácie, ktorá pravdepodobne spôsobí závažnú škodu, ktorú už nemožno napraviť;

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ib)  „kontrolné akcie“ sú koordinované vyšetrovania spotrebiteľských trhov vykonávané súborom koordinovaných kontrolných činností na identifikáciu porušení právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Premlčacie lehoty pri porušovaní právnych predpisov

Premlčacia lehota na uloženie sankcií, nariaďovaní odškodnenia spotrebiteľov a nariaďovaní náhrady ziskov nadobudnutých v dôsledku porušovania právnych predpisov

1.  Príslušné orgány môžu vyšetriť porušovanie právnych predpisov uvedené v článku 2 a zakázať obchodníkom dopúšťať sa takéhoto porušovania predpisov v budúcnosti. Príslušné orgány môžu uložiť sankcie za takéto porušovanie predpisov do piatich rokov od skončenia porušovania predpisov.

1.  Príslušné orgány môžu vyšetriť porušovanie právnych predpisov uvedené v článku 2 ods. 1 a zabrániť obchodníkom dopúšťať sa takéhoto porušovania predpisov v budúcnosti. Príslušné orgány môžu v lehote piatich rokoch od ukončenia porušovania právnych predpisov vykonávať tieto právomoci:

 

(a)  právomoc uložiť sankcie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. m);

 

(b)  právomoc nariadiť zodpovednému obchodníkovi, aby odškodnil spotrebiteľov, ktorí v dôsledku porušenia predpisov utrpeli škodu, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 2 písm. n); a

 

(c)  právomoc nariadiť navrátenie zisku dosiahnutého v dôsledku porušovania právnych prepisov, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 2 písm. o).

 

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vykonávať tieto právomoci na základe dôkazov, ktoré sú mimo premlčacej lehoty uvedenej v druhom pododseku.

2.  Premlčacia lehota na uloženie sankcií začína plynúť dňom skončenia porušovania predpisov.

2.  Premlčacia lehota na vykonanie právomocí uvedených v odseku 1 začína plynúť dňom skončenia porušovania predpisov.

3.  Akékoľvek opatrenia prijaté príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo konania vo veci porušenia predpisov prerušujú premlčaciu lehotu na uloženie sankcií až do prijatia konečného rozhodnutia o danej otázke. Premlčacia lehota na uloženie sankcií sa pozastaví dovtedy, pokým je rozhodnutie, nariadenie alebo iné opatrenie príslušného úradu predmetom konania na súde.

3.  Akékoľvek opatrenia prijaté príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo konania vo veci porušenia predpisov prerušujú premlčaciu lehotu na výkon právomocí uvedených v odseku 1 až do prijatia konečného rozhodnutia o danej otázke. Táto premlčacia lehota sa pozastaví dovtedy, pokým je rozhodnutie, nariadenie alebo iné opatrenie príslušného úradu predmetom konania na súde.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu

Príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu

1.  Každý členský štát určí príslušný orgán verejnej moci zriadený na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s osobitnou zodpovednosťou presadzovať právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov.

1.  Každý členský štát určí príslušný orgán a jednotný úrad pre spoluprácu, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia.

2.  Príslušné orgány plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, ako keby konali v mene spotrebiteľov ich vlastnej krajiny a na ich vlastný účet.

2.  Príslušné orgány plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, ako keby konali v mene spotrebiteľov ich vlastnej krajiny a na ich vlastný účet.

3.  Každý členský štát určí jeden príslušný orgán ako jednotný úrad pre spoluprácu.

 

4.  Jednotný úrad pre spoluprácu zodpovedá za koordináciu činností vyšetrovania a presadzovania práva týkajúcich sa porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov, vedených príslušnými orgánmi, inými orgánmi verejnej moci uvedenými v článku 6, určenými orgánmi uvedenými v článku 13 a osobami zúčastňujúcimi sa mechanizmu varovania uvedeného v článku 34.

4.  Jednotný úrad pre spoluprácu zodpovedá za koordináciu, a to medzi príslušnými orgánmi, inými orgánmi verejnej moci uvedenými v článku 6, určenými orgánmi a subjektmi zúčastňujúcimi sa na mechanizme varovania uvedenými v článku 35, činností vyšetrovania a presadzovania práva týkajúcich sa porušovania právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahleho porušovania právnych predpisov a rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu mali primerané zdroje potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia a na efektívne využívanie svojich právomocí podľa článku 8 vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborných poznatkov, postupov a iných opatrení.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu mali potrebné zdroje na uplatňovanie tohto nariadenia vrátane rozpočtových a iných zdrojov, odborných poznatkov, postupov a iných opatrení.

6.  Ak je na ich území viac ako jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia, aby sa ich príslušné úlohy jasne vymedzili a aby tieto orgány úzko spolupracovali s cieľom účinne plniť svoje príslušné úlohy.

6.  Ak je na ich území viac ako jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia, aby sa ich príslušné úlohy jasne vymedzili a aby tieto orgány úzko spolupracovali s cieľom účinne plniť svoje príslušné úlohy.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát môže určiť orgány, ktoré majú oprávnený záujem na ukončení alebo zákaze porušovania právnych predpisov („určené orgány“), aby v mene príslušného požiadaného orgánu zhromažďovali potrebné informácie a prijímali potrebné opatrenia na presadzovanie práva, ktoré sú im k dispozícii podľa vnútroštátneho práva.

4.  Každý členský štát môže určeným orgánom uložiť povinnosť, aby v mene príslušného požiadaného orgánu zhromažďovali potrebné informácie a prijímali potrebné opatrenia na presadzovanie práva, ktoré sú im k dispozícii podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a určenými orgánmi najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa prípady porušenia právnych predpisov uvedené v článku 2 bezodkladne oznámili príslušným orgánom.

5.  Členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a určenými orgánmi najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa prípady porušenia právnych predpisov uvedené v článku 2 ods. 1 bezodkladne oznámili príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii a ostatným členským štátom totožnosť príslušných orgánov, jednotného úradu pre spoluprácu a určených orgánov, ako sa stanovuje v článku 13, a subjektov zapojených do mechanizmu varovania, ako sa stanovuje článku 34, ako aj akékoľvek ich zmeny.

1.  Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii:

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(a)  totožnosť a kontaktné údaje príslušných orgánov, jednotného úradu pre spoluprácu, určených orgánov a subjektov zapojených do mechanizmu varovania, ako sa stanovuje v článku 35;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(b)  informácie o organizácii, právomociach a zodpovednostiach príslušných orgánov; a

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(c)  všetky zmeny informácií uvedených v písmenách a) a b).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia udržiava a aktualizuje verejne dostupný zoznam jednotných úradov pre spoluprácu, príslušných orgánov, určených orgánov a subjektov na svojom webovom sídle.

2.  Komisia na svojom webovom sídle udržiava a aktualizuje informácie uvedené v odseku 1 a sprístupní ich verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Minimálne právomoci príslušných orgánov

Právomoci príslušných orgánov

1.  Každý príslušný orgán disponuje na účely uplatňovania tohto nariadenia potrebnými právomocami v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva a vykonáva ich v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

1.  Každý členský štát zverí svojim príslušným orgánom právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva a poskytne im zdroje potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.

 

1a.  Bez ohľadu na odsek 1 sa môžu členské štáty za predpokladu, že každú právomoc možno efektívne vykonávať, rozhodnúť nezveriť všetky právomoci každému príslušnému orgánu.

2.  Každý príslušný orgán má minimálne nasledujúce právomoci a uplatňuje ich za podmienok stanovených v článku 9 s cieľom:

2.  Na to, aby mohli vykonávať úlohy, ktoré sa im udeľujú na základe tohto nariadenia, príslušné orgány v každom členskom štáte majú minimálne nasledujúce právomoci a uplatňujú ich za podmienok stanovených v článku 9 s cieľom:

(a)  získať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, údajom alebo informáciám týkajúcim sa porušenia právnych predpisov podľa tohto nariadenia, a to v akejkoľvek forme alebo akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené;

(a)  právomoc získať prístup ku všetkým relevantným dokumentom, údajom alebo informáciám týkajúcim sa porušenia právnych predpisov podľa tohto nariadenia, a to v akejkoľvek forme alebo akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené;

(b)  požadovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby vrátane bánk, poskytovateľov internetových služieb, registrov a registrátorov domén a poskytovateľov hostingových služieb akékoľvek príslušné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, okrem iného na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok;

(b)  právomoc požadovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby vrátane bánk, poskytovateľov platobných služieb, poskytovateľov internetových služieb, registrov a registrátorov domén a poskytovateľov hostingových služieb akékoľvek príslušné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme alebo formáte, v ktorom sú uložené, a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok, keď predmetné informácie, údaje alebo dokumenty súvisia s predmetom vyšetrovania;

(c)  požadovať od akéhokoľvek orgánu verejnej moci, inštitúcie alebo agentúry v členskom štáte príslušného orgánu akékoľvek relevantné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, okrem iného na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok;

(c)  právomoc požadovať od akéhokoľvek orgánu verejnej moci, inštitúcie alebo agentúry v členskom štáte príslušného orgánu akékoľvek relevantné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok, keď predmetné informácie, údaje alebo dokumenty súvisia s predmetom vyšetrovania;

(d)  vykonať potrebné prehliadky na mieste vrátane právomoci vstúpiť do akýchkoľvek priestorov, na pozemky alebo do dopravných prostriedkov, alebo o to požiadať iné orgány s cieľom preskúmať, zhabať, vyhotoviť alebo získať kópie informácií, údajov alebo dokumentov bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené; zapečatiť akékoľvek priestory alebo informácie, údaje alebo dokumenty na nevyhnutné obdobie a v rozsahu potrebnom na účely kontroly; vyžadovať od ktoréhokoľvek zástupcu alebo člena personálu príslušného obchodníka vysvetlenie k skutočnostiam, informáciám alebo dokumentom vzťahujúcim sa na predmet a účelu kontroly a zaznamenať odpovede;

(d)  právomoc vykonať potrebné prehliadky na mieste vrátane právomoci vstúpiť do akýchkoľvek priestorov, na pozemky alebo do dopravných prostriedkov, ktoré obchodník využíva na účely súvisiace s jeho obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, alebo o to požiadať iné orgány s cieľom preskúmať, zhabať, vyhotoviť alebo získať kópie informácií, údajov alebo dokumentov bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené; zapečatiť akékoľvek priestory alebo informácie, údaje alebo dokumenty na nevyhnutné obdobie a v rozsahu potrebnom na účely kontroly;

 

(da)  právomoc vyžadovať od ktoréhokoľvek zástupcu alebo člena personálu príslušného obchodníka vysvetlenie alebo fakty k skutočnostiam, informáciám alebo dokumentom vzťahujúcim sa na predmet a účelu kontroly a zaznamenať odpovede;

(e)  vykonávať testovacie nákupy tovarov alebo služieb s cieľom odhaliť porušovanie právnych predpisov podľa tohto nariadenia a získavať dôkazy;

(e)  právomoc vykonávať testovacie nákupy tovarov alebo služieb, a to aj so skrytou totožnosťou, skúmať ich a vykonávať ich reverzné inžinierstvo s cieľom odhaliť porušovanie právnych predpisov podľa tohto nariadenia a získavať dôkazy; v závislosti od povahy ich zamýšľaného využitia sa vzorky, ktoré nemožno vrátiť obchodníkovi v ich pôvodnom stave, nakúpia;

(f)  vykonávať nákupy tovarov alebo služieb so skrytou totožnosťou s cieľom odhaliť porušovanie právnych predpisov a získavať dôkazy;

 

(g)  prijať dočasné opatrenia, aby sa zabránilo riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy spotrebiteľom, najmä pozastavenie činnosti webovej lokality, domény alebo podobnej digitálnej lokality, služby alebo konta;

(g)  právomoc prijať dočasné opatrenia, ak nie sú k dispozícii žiadne iné prostriedky, aby sa zabránilo riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy voči kolektívnym záujmom spotrebiteľov, najmä vyžadovať od poskytovateľov hostingových služieb pozastavenie činnosti webovej lokality, služby alebo účtu alebo vyžadovať od registrov a registrátorov domén odloženie presne stanoveného názvu domény na určitý čas.

(h)  začať vyšetrovanie alebo postupy na ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahleho porušovania právnych predpisov z vlastnej iniciatívy a v odôvodnených prípadoch o tom zverejňovať informácie;

(h)  právomoc začať vyšetrovanie alebo postupy na ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahleho porušovania právnych predpisov alebo rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie z vlastnej iniciatívy a ak to je vhodné, zverejňovať informácie o tom;

(i)  prijať záväzok od obchodníka zodpovedného za porušenie právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle porušenie právnych predpisov, že toto porušovanie predpisov ukončí a v odôvodnených prípadoch poskytne spotrebiteľom kompenzáciu za spôsobené škody;

(i)  právomoc snažiť sa o prijatie a/alebo schválenie záväzku od obchodníka zodpovedného za porušenie právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahle porušenie právnych predpisov alebo rozsiahle porušenie právnych predpisov s rozmerom Únie, že toto porušovanie predpisov ukončí a ak to je vhodné, poskytne spotrebiteľom kompenzáciu za spôsobené škody;

(j)  písomne požiadať o ukončenie porušovania právnych predpisov zo strany obchodníka;

 

(k)  dosiahnuť ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov;

(k)  právomoc dosiahnuť ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov;

(l)  ukončiť činnosť webovej stránky, domény alebo podobnej digitálnej lokality, služby alebo konta alebo ich časti vrátane vznesenia požiadavky voči tretej strane alebo inému orgánu verejnej moci na vykonanie takýchto opatrení;

(l)  právomoc nariadiť poskytovateľovi hostingových služieb, aby odstránil obsah alebo ukončil činnosť webového sídla, služby alebo konta alebo ich časti, alebo nariadiť registrom alebo registrátorom domén, aby vymazali presne stanovený názov domény a umožnili ho zaregistrovať dotknutému príslušnému orgánu, ak obchodník v primeranom čase účinne nereaguje na písomnú žiadosť príslušného orgánu o ukončenie porušovania právnych predpisov alebo na zákaz ich porušovania s cieľom zabrániť riziku vážnej a nenávratnej ujmy voči kolektívnym záujmom spotrebiteľov, a to aj požiadaním tretej strany alebo iného verejného orgánu o vykonanie takýchto opatrení;

(m)  ukladať sankcie vrátane pokút a sankčných platieb za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov a nedodržiavanie akýchkoľvek rozhodnutí, príkazov, dočasných opatrení, záväzkov alebo iných opatrení prijatých podľa tohto nariadenia;

(m)  právomoc ukladať sankcie vrátane pokút a sankčných platieb za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie a nedodržiavanie akýchkoľvek rozhodnutí, príkazov, dočasných opatrení, záväzkov alebo iných opatrení prijatých podľa tohto nariadenia;

(n)   nariadiť obchodníkovi zodpovednému za porušenie právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov odškodniť spotrebiteľov, ktorí v dôsledku takéhoto porušenia predpisov utrpeli škodu, okrem iného formou peňažnej kompenzácie, ponúknutím možnosti na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom alebo inými opatreniami zabezpečujúcimi poskytnutie nápravy voči spotrebiteľom, ktorí v dôsledku porušenia právnych predpisov utrpeli škodu;

(n)   právomoc nariadiť obchodníkovi zodpovednému za porušenie právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie odškodniť spotrebiteľov, ktorí v dôsledku takéhoto porušenia predpisov utrpeli škodu, okrem iného formou peňažnej kompenzácie, ponúknutím možnosti na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom alebo inými opatreniami zabezpečujúcimi poskytnutie nápravy voči spotrebiteľom, ktorí v dôsledku porušenia právnych predpisov utrpeli škodu;

(o)  nariadiť navrátenie zisku dosiahnutého porušovaním právnych predpisov vrátane príkazu na vyplatenie takéhoto zisku do verejného rozpočtu alebo príjemcovi určenému príslušným orgánom alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

(o)  právomoc nariadiť navrátenie zisku dosiahnutého porušovaním právnych predpisov;

(p)  uverejniť akékoľvek konečné rozhodnutia, dočasné opatrenia alebo príkazy vrátane zverejnenia totožnosti obchodníka zodpovedného za porušenie právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle porušenie právnych predpisov;

(p)  právomoc zverejňovať všetky konečné rozhodnutia, konečné opatrenia, záväzky obchodníka alebo pokyny prijaté podľa tohto nariadenia vrátane zverejnenia totožnosti obchodníka zodpovedného za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie;

(q)  uskutočňovať konzultácie so spotrebiteľmi, spotrebiteľskými organizáciami, určenými orgánmi a inými dotknutými osobami v súvislosti s účinnosťou navrhovaných záväzkov na ukončenie porušovania právnych predpisov alebo na odstránenie škôd, ktoré spôsobilo.

(q)  právomoc uskutočňovať konzultácie so spotrebiteľmi, spotrebiteľskými organizáciami, obchodnými organizáciami, v náležitých prípadoch s určenými orgánmi a inými dotknutými osobami v súvislosti s účinnosťou navrhovaných záväzkov na ukončenie porušovania právnych predpisov alebo na odstránenie škôd, ktoré spôsobilo.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Výkon minimálnych právomocí

Výkon právomocí príslušnými orgánmi

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoci uvedené v odseku 8 v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi buď:

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoci uvedené v článku 8:

(a)  priamo na základe vlastnej právomoci; alebo

(a)  priamo na základe vlastnej právomoci;

 

(aa)  s pomocou iných verejných orgánov alebo, ak je to vhodné, pod dohľadom súdnych orgánov;

 

(ab)  v prípade potreby poverením určených orgánov; alebo

(b)   požiadaním príslušného súdu o vydanie potrebného rozhodnutia, prípadne aj podaním odvolania, ak žiadosť o vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešná.

(b)   požiadaním príslušného súdu o vydanie potrebného rozhodnutia, prípadne aj podaním odvolania, ak žiadosť o vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešná.

 

1a.   Príslušné orgány musia v každom prípade vykonávať právomoci stanovené v písmenách d), g) a l) článku 8 ods. 2 v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku.

2.  Pokiaľ príslušné orgány vykonávajú svoje právomoci tak, že sa obracajú na súdy, tieto súdy musia mať právomoc na vydanie potrebných rozhodnutí a konať v rámci tohto nariadenia.

2.  Pokiaľ príslušné orgány vykonávajú svoje právomoci tak, že sa obracajú na súdy, tieto súdy musia mať právomoc na vydanie potrebných rozhodnutí.

 

2a.  Príslušné orgány vykonávajú právomoci uvedené v článku 8 proporčne, efektívne a účinne a v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, uplatniteľných procesných záruk a pravidiel Únie týkajúcich sa ochrany údajov, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

2b.  Vyšetrovacie a presadzovacie opatrenia prijaté pri uplatňovaní tohto nariadenia musia náležite zohľadňovať povahu porušenia právnych predpisov a celkovú skutočnú alebo potenciálnu ujmu, ktorá bola alebo mohla byť spôsobená.

 

2c.  Pri rozhodovaní, či uložiť sankcie, a o výške pokuty, ktorá sa má uložiť v jednotlivých prípadoch, by sa mali náležite zohľadniť tieto aspekty:

 

(a)   charakter, závažnosť a trvanie porušenia právnych predpisov, pričom sa zohľadní počet postihnutých spotrebiteľov a úroveň ujmy, ktorú utrpeli;

 

(b)   či bolo porušenie právnych predpisov zámerné alebo z nedbalosti;

 

(c)   akékoľvek opatrenia, ktoré obchodník vykonal s cieľom zmierniť ujmu, ktorú utrpeli spotrebitelia;

 

(d)   akékoľvek predchádzajúce porušenie právnych predpisov zo strany obchodníka;

 

(e)   do akej miery obchodník spolupracuje s príslušným orgánom s cieľom napraviť porušenie právnych predpisov a zmierniť jeho možné nepriaznivé účinky.

3  Členské štáty zabezpečia, aby súdne poplatky a iné náklady spojené s prijatím rozhodnutí súdov v konaniach začatých v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia boli primerané a nebránili uplatňovaniu tohto nariadenia.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby súdne poplatky a iné náklady spojené s prijatím rozhodnutí súdov v konaniach začatých v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia boli primerané a nebránili uplatňovaniu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Vykonávacie právomoci

 

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podmienky uplatňovania a vykonávania minimálnych právomocí príslušných orgánov uvedených v článku 8. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Žiadosti o informácie

Žiadosti o informácie

1.  Požiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu poskytne všetky relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie, a na ukončenie tohto porušovania predpisov. Požiadaný orgán bezodkladne informujte Komisiu o prijatí žiadosti o informácie a o odpovedi na ňu.

1.  Požiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu poskytne žiadajúcemu orgánu bezodkladne a v každom prípade do 30 dní všetky relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie, a na ukončenie tohto porušovania predpisov. Požiadaný orgán bezodkladne informujte Komisiu o prijatí žiadosti o informácie a o odpovedi na ňu.

2.  Požiadaný orgán vykoná zodpovedajúce vyšetrovania alebo prijme akékoľvek iné potrebné alebo vhodné opatrenia s cieľom zhromaždiť požadované informácie. Ak je to potrebné, tieto vyšetrovania sa uskutočnia s pomocou ďalších orgánov verejnej moci alebo určených orgánov.

2.  Požiadaný orgán vykoná zodpovedajúce vyšetrovania alebo prijme akékoľvek iné potrebné alebo vhodné opatrenia s cieľom zhromaždiť požadované informácie. Ak je to potrebné, tieto vyšetrovania sa uskutočnia s pomocou ďalších orgánov verejnej moci alebo určených orgánov.

3.  Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu môže požiadaný orgán povoliť, aby príslušní úradníci žiadajúceho orgánu sprevádzali úradníkov požiadaného orgánu v priebehu ich vyšetrovania.

3.  Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu môže požiadaný orgán povoliť, aby príslušní úradníci žiadajúceho orgánu sprevádzali úradníkov požiadaného orgánu v priebehu ich vyšetrovania.

4.  Požiadaný orgán odpovie na žiadosť v súlade s postupom pre žiadosti o informácie v rámci lehôt stanovených Komisiou vo vykonávacom akte.

 

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia lehoty, štandardné formuláre a podrobnosti postupov pre žiadosti o informácie. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva

Žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva

1.  Požiadaný orgán prijme na žiadosť žiadajúceho orgánu všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva na ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie vrátane uloženia sankcií a nariadenia alebo umožnenia odškodnenia spotrebiteľov za škodu spôsobenú porušením právnych predpisov.

1.  Požiadaný orgán bez zbytočného odkladu prijme na žiadosť žiadajúceho orgánu všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva na ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie uplatnením právomocí uvedených v článku 8 a všetkých ďalších právomocí, ktoré mu poskytujú vnútroštátne právne predpisy, vrátane uloženia sankcií a nariadenia alebo umožnenia odškodnenia spotrebiteľov za škodu spôsobenú týmto porušením právnych predpisov.

2.  Na účely splnenia svojich povinností uvedených v odseku 1 vykonáva požiadaný orgán právomoci ustanovené podľa článku 8 a iné dodatočné právomoci, ktoré mu vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov. Požiadaný orgán určí vhodné opatrenia na presadzovanie práva na ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie primeraným, vhodným a účinným spôsobom. Ak je to potrebné, tieto opatrenia sa určia a uskutočnia s pomocou iných orgánov verejnej moci.

 

3.  Požiadaný orgán pravidelne informuje žiadajúci orgán a uskutočňuje s ním konzultácie súvisiace s prijatými krokmi a opatreniami. Prostredníctvom databázy zriadenej podľa článku 43 požiadaný orgán bezodkladne informuje žiadajúci orgán, príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o prijatých opatreniach a ich účinku na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie vrátane toho:

3.  Požiadaný orgán pravidelne informuje žiadajúci orgán o prijatých krokoch a opatreniach a uskutočňuje s ním konzultácie súvisiace s krokmi a opatreniami, ktoré požiadaný orgán zamýšľa prijať. Požiadaný orgán prostredníctvom databázy zriadenej podľa článku 43 informuje o prijatých opatreniach a ich účinku na porušovanie právnych predpisov v rámci Únie vrátane toho:

(a)  či boli uložené dočasné opatrenia,

(a)  či boli uložené dočasné opatrenia,

(b)  či došlo k ukončeniu porušenia právnych predpisov,

(b)  či došlo k ukončeniu porušenia právnych predpisov,

(c)  aké sankcie boli uložené,

(c)  aké opatrenia vrátane sankcií boli uložené a či sa tieto opatrenia vykonali,

(d)  do akej miery boli odškodnení spotrebitelia,

(d)  do akej miery boli odškodnení spotrebitelia,

(e)  či sa vykonali prijaté opatrenia.

 

4.  Požiadaný orgán odpovie na žiadosť v súlade s postupom pre žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva a v rámci lehôt stanovených Komisiou vo vykonávacom akte.

 

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia lehoty, štandardné formuláre a podrobnosti postupov pre žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia lehoty, štandardné formuláre a podrobnosti postupov zahŕňajúcich určené orgány. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh      72

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri žiadostiach o vzájomnú pomoc žiadajúci orgán poskytne dostatočné informácie, ktoré by umožnili požiadanému orgánu vyhovieť žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

1.  Pri žiadostiach o vzájomnú pomoc žiadajúci orgán poskytne nevyhnutné informácie, ktoré by umožnili požiadanému orgánu vyhovieť žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

Pozmeňujúci návrh      73

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Odmietnutie vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc

Odmietnutie vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc

1.  Požiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o informácie podľa článku 11 v jednom alebo viacerých z nasledujúcich prípadov:

1.  Požiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o informácie podľa článku 11 v jednom alebo viacerých z nasledujúcich prípadov:

(a)  podľa jeho názoru a po konzultácii so žiadajúcim orgánom informácia požadovaná žiadajúcim orgánom nie je potrebná na určenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo či existuje odôvodnené podozrenie, že by k nemu mohlo dôjsť;

(a)  po konzultácii so žiadajúcim orgánom požiadaný orgán poskytne opodstatnené dôvody, prečo informácia požadovaná žiadajúcim orgánom nie je potrebná na určenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo či existuje odôvodnené podozrenie, že by k nemu mohlo dôjsť;

b)  žiadajúci orgán nesúhlasí, aby informácie podliehali ustanoveniam o dôvernosti a služobnom a obchodnom tajomstve vymedzeným v článku 41;

b)  žiadajúci orgán nesúhlasí, aby informácie podliehali ustanoveniam o dôvernosti a služobnom a obchodnom tajomstve vymedzeným v článku 41;

(c)  už sa začali trestné stíhania alebo súdne konania, alebo súdne orgány v členskom štáte požiadaného alebo žiadajúceho orgánu už vydali konečný rozsudok týkajúci sa toho istého porušenia právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi.

(c)  súdne orgány v členskom štáte požiadaného alebo žiadajúceho orgánu už začali trestné stíhania alebo súdne konania týkajúce sa toho istého porušenia právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi.

2.  Požiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 12 po konzultácii so žiadajúcim orgánom v jednom alebo viacerých z nasledujúcich prípadov:

2.  Požiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 12 po konzultácii so žiadajúcim orgánom v jednom alebo viacerých z nasledujúcich prípadov:  

(a)  už sa začali trestné stíhania alebo súdne konania, alebo súdne orgány v členskom štáte požiadaného alebo žiadajúceho orgánu už vydali konečný rozsudok týkajúci sa toho istého porušenia právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi;

(a)  už sa začali trestné stíhania alebo súdne konania, alebo súdne orgány v členskom štáte požiadaného alebo žiadajúceho orgánu už vydali konečné správne rozhodnutie, konečný rozsudok alebo súdne urovnanie týkajúce sa toho istého porušenia právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi;

(b)   podľa jeho názoru vychádzajúceho z náležitého vyšetrovania nedošlo k žiadnemu porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie;

(b)   podľa jeho názoru vychádzajúceho z náležitého vyšetrovania nedošlo k žiadnemu porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie;

(c)   podľa jeho názoru žiadajúci orgán neposkytol dostatočné informácie v súlade s článkom 12 ods. 1.

(c)   podľa jeho názoru žiadajúci orgán neposkytol nevyhnutné informácie v súlade s článkom 14 ods. 1.

Žiadosť o opatrenia na presadzovanie práva nemožno odmietnuť z dôvodu, že boli poskytnuté nedostatočné informácie, ak žiadosť o informácie o tom istom porušení právnych predpisov v rámci Únie bola zamietnutá z dôvodu, že sa už začali trestné stíhania alebo súdne konania, alebo už bol vydaný konečný rozsudok týkajúci sa toho istého porušenia právnych predpisov v rámci Únie a voči tomu istému obchodníkovi, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c).

Žiadosť o opatrenia na presadzovanie práva nemožno odmietnuť z dôvodu, že boli poskytnuté nedostatočné informácie, ak žiadosť o informácie o tom istom porušení právnych predpisov v rámci Únie bola predtým zamietnutá v súlade s ustanovením v odseku 1 písm. c).

3.   Požiadaný orgán oboznámi žiadajúcemu orgánu a Komisii odmietnutie vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc a uvedie dôvody odmietnutia.

3.   Požiadaný orgán oboznámi žiadajúcemu orgánu a Komisii odmietnutie vyhovieť žiadosti o vzájomnú pomoc a uvedie dôvody odmietnutia.

4.   V prípade nezhody medzi žiadajúcim a požiadaným orgánom žiadajúci orgán alebo požiadaný orgán bezodkladne postúpi záležitosť Komisii, ktorá vydá stanovisko. V prípade, že sa jej predmetná záležitosť nepostúpi, Komisia môže vydať stanovisko z vlastnej iniciatívy.

4.  V prípade nezhody medzi žiadajúcim orgánom a požiadaným orgánom žiadajúci orgán alebo požiadaný orgán môže postúpiť záležitosť Komisii, ktorá bezodkladne vydá stanovisko. V prípade, že sa jej predmetná záležitosť nepostúpi, Komisia môže vydať stanovisko z vlastnej iniciatívy. Na účely vydania stanoviska môže Komisia požiadať o dôležité informácie a dokumenty, ktoré si žiadajúci orgán a požiadaný orgán navzájom poskytli.

5.  Komisia monitoruje fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci, súlad príslušných orgánov s postupmi a lehotami na vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc. Komisia má prístup k žiadostiam o vzájomnú pomoc a k informáciám a dokumentom, ku ktorých výmene dochádza medzi žiadajúcim a požiadaným orgánom.

5.  Komisia monitoruje fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci súlad príslušných orgánov s postupmi a lehotami na vybavovanie žiadostí o vzájomnú pomoc. Komisia má prístup k žiadostiam o vzájomnú pomoc.

6.  V prípade potreby môže Komisia vydať usmernenia a poskytnúť členským štátom poradenstvo s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci.

6.  V prípade potreby môže Komisia vydať usmernenia a poskytnúť členským štátom poradenstvo s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci.

7.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobnosti postupov na riešenie nezhôd medzi príslušnými orgánmi podľa odsekov 3 a 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Vykonávacie akty

 

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia štandardné formuláre a procedurálne kroky uvedené v článkoch 11, 12 a 15. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Kapitola IV – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

MECHANIZMUS KOORDINOVANÉHO DOHĽADU, VYŠETROVANIA A PRESADZOVANIA PRÁVA V PRÍPADE ROZSIAHLEHO PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV

MECHANIZMUS KOORDINOVANÉHO VYŠETROVANIA A PRESADZOVANIA PRÁVA V PRÍPADE ROZSIAHLEHO PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV A ROZSIAHLEHO PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV S ROZMEROM ÚNIE

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel I – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozsiahle porušovanie právnych predpisov

Rozsiahle porušovanie právnych predpisov a rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Začatie koordinovaného postupu a určenie koordinátora

Začatie koordinovaných postupov a určenie koordinátora

1.  Ak má príslušný orgán dôvodné podozrenie, že dochádza k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, bezodkladne to oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktoré sú týmto rozsiahlym porušovaním právnych predpisov dotknuté, ako aj Komisii.

1.  Ak má príslušný orgán alebo Komisia dôvodné podozrenie, že dochádza k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, bezodkladne to oznámi príslušným orgánom členských štátov, ktoré sú týmto porušovaním právnych predpisov dotknuté, a v náležitých prípadoch aj Komisii.

2.  Ak má Komisia dôvodné podozrenie, že dochádza k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, oznámi to príslušným orgánom, ktoré sú týmto rozsiahlym porušovaním právnych predpisov dotknuté.

 

3.  Po prijatí oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušné orgány, ktoré sú dotknuté týmto rozsiahlym porušovaním právnych predpisov, určia príslušný orgán, ktorý bude koordinovať daný postup.

3.  Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov príslušné orgány, ktoré sú ním dotknuté, jednohlasne rozhodnú o začatí koordinovaného postupu. Príslušný orgán, ktorý podal oznámenie, bude koordinovať daný postup, pokiaľ sa príslušné orgány dotknuté rozsiahlym porušovaním právnych predpisov nedohodnú, že to bude robiť iný príslušný orgán alebo Komisia.

4.  Dotknuté príslušné orgány môžu vyzvať Komisiu, aby prevzala koordinačnú úlohu. Komisia bezodkladne informuje dotknuté príslušné orgány o tom, či prijíma koordinačnú úlohu.

 

5.  Pri oznamovaní príslušnému orgánu podľa odseku 2 môže Komisia navrhnúť, že prevezme koordinačnú úlohu. Dotknuté príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii, či súhlasia s tým, aby postup koordinovala Komisia.

5.  Keď príslušným orgánom oznamuje Komisia, podľa odseku 1 môže navrhnúť, že prevezme koordinačnú úlohu. Dotknuté príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii, či súhlasia s tým, aby postup koordinovala Komisia, alebo či sa dohodli na príslušnom orgáne, ktorý má postup koordinovať.

6.  Ak Komisia odmietne prevziať koordinačnú úlohu alebo ak dotknuté príslušné orgány nesúhlasia s tým, aby postup koordinovala Komisia, dotknuté príslušné orgány určia príslušný orgán, ktorý bude postup koordinovať. Ak sa nedosiahne dohoda medzi príslušnými orgánmi, postup bude koordinovať príslušný orgán, ktorý ako prvý oznámil podozrenie z porušovania právnych predpisov ostatným príslušným orgánom.

6.  Ak Komisia odmietne prevziať koordinačnú úlohu alebo ak dotknuté príslušné orgány nesúhlasia s tým, aby postup koordinovala Komisia, dotknuté príslušné orgány určia príslušný orgán, ktorý bude postup koordinovať. Ak sa nedosiahne dohoda medzi príslušnými orgánmi, postup bude koordinovať príslušný orgán, ktorý ako prvý oznámil podozrenie z porušovania právnych predpisov ostatným príslušným orgánom.

 

6a.  Po oznámení alebo prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 Komisia spolu s jednotnými úradmi pre spoluprácu príslušných členských štátov overí predbežné dôkazy existencie rozsiahleho porušovania právnych predpisov. Ak sa prekročí prahová hodnota v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, Komisia začne vykonávať koordinovaný postup. Komisia oznámi svoje rozhodnutie začať koordinovaný postup jednotným úradom pre spoluprácu členských štátov, ktorých sa tento postup týka. Komisia tento postup koordinuje.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Účasť na koordinovaných postupoch

 

1.   Príslušný orgán môže odmietnuť účasť na koordinovanom postupe z jedného z týchto dôvodov:

 

(a)   už sa začalo trestné stíhanie alebo súdne konanie v súvislosti s rovnakým rozsiahlym porušovaním právnych predpisov alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie a voči tomu istému obchodníkovi v dotknutom členskom štáte;

 

(b)   dospelo sa už ku konečnému správnemu rozhodnutiu, konečnému rozsudku alebo súdnemu urovnaniu v súvislosti s tým istým rozsiahlym porušovaním právnych predpisov alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie a voči tomu istému obchodníkovi v dotknutom členskom štáte;

 

(c)   príslušné rozsiahle porušovanie právnych predpisov alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie sa neodohralo v dotknutom členskom štáte.

 

2.   Ak sa príslušný orgán po prijatí rozhodnutia o začatí koordinovaného postupu v súlade s článkom 16 rozhodne nezúčastniť na koordinovanom postupe, bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje Komisiu a ostatné dotknuté príslušné orgány a jednotný úrad pre spoluprácu, uvedie dôvody a poskytne potrebné podporné dokumenty.

 

3.   Príslušný orgán sa môže pripojiť ku koordinovanému postupu, ak bude počas koordinovaného postupu zrejmé, že je dotknutý rozsiahlym porušovaním právnych predpisov alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré je predmetom koordinovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Vyšetrovacie opatrenia prostredníctvom koordinovaných postupov

Vyšetrovacie opatrenia prostredníctvom koordinovaných postupov

1.  Dotknuté príslušné orgány zabezpečia účinné a efektívne zhromažďovanie dôkazov, údajov a informácií. Dotknuté príslušné orgány zabezpečia, aby sa vyšetrovania a inšpekcie vykonávali súčasne a aby sa dočasné opatrenia uplatňovali súčasne.

1.  Dotknuté príslušné orgány zabezpečia účinné a efektívne zhromažďovanie dôkazov, údajov a informácií. Dotknuté príslušné orgány zabezpečia, aby sa vyšetrovania a inšpekcie vykonávali súčasne a aby sa dočasné opatrenia uplatňovali súčasne do takej miery, ako to umožňuje vnútroštátne procesné právo.

2.  Dotknuté príslušné orgány môžu využiť mechanizmus vzájomnej pomoci podľa kapitoly III najmä na zhromažďovanie dôkazov a informácií od členských štátov iných, než sú členské štáty dotknuté koordinovaným postupom, alebo na zabezpečenie toho, aby dotknutý obchodník neobchádzal opatrenia na presadzovanie práva.

2.  Dotknuté príslušné orgány môžu využiť mechanizmus vzájomnej pomoci podľa kapitoly III najmä na zhromažďovanie dôkazov a informácií od členských štátov iných, než sú členské štáty dotknuté koordinovaným postupom, alebo na zabezpečenie toho, aby dotknutý obchodník neobchádzal opatrenia na presadzovanie práva.

3.  Príslušné orgány môžu podľa potreby uviesť výsledok vyšetrovania a posúdenia rozsiahleho porušovania právnych predpisov v spoločnej pozícii, na ktorej sa vzájomne dohodli.

3.  Príslušné orgány uvedú výsledok vyšetrovania a posúdenia rozsiahleho porušovania právnych predpisov alebo v náležitých prípadoch rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie v spoločnej pozícii, na ktorej sa vzájomne dohodli.

 

3a.  Pokiaľ sa dotknuté príslušné orgány nedohodnú inak, koordinátor oznámi spoločnú pozíciu obchodníkovi zodpovednému za porušenie právnych predpisov, ktorému bude poskytnutá možnosť, aby bol vypočutý vo veciach, ktoré sú súčasťou spoločnej pozície.

4.  V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o služobnom a obchodnom tajomstve vymedzené v článku 41, dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť uverejniť spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie a zistiť názory iných zainteresovaných strán.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o služobnom a obchodnom tajomstve vymedzené v článku 41, dotknuté príslušné orgány uverejnia spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie a môžu zistiť názory spotrebiteľských organizácií, obchodných organizácií a iných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Opatrenia na presadzovanie práva prostredníctvom koordinovaných postupov

Záväzky v rámci koordinovaných postupov

1.  Dotknuté príslušné orgány môžu vyzvať obchodníka zodpovedného za porušenie právnych predpisov, aby navrhol záväzky na ukončenie porušovania predpisov a podľa potreby odškodnil alebo prijal iné opatrenia na uľahčenie odškodnenia spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu. Obchodník môže navrhnúť záväzky aj z vlastnej iniciatívy s cieľom skončiť porušovanie právnych predpisov a odškodniť spotrebiteľov.

1.  Na základe spoločnej pozície prijatej v súlade s článkom 17 dotknuté príslušné orgány môžu vyzvať obchodníka zodpovedného za rozsiahle porušenie právnych predpisov alebo rozsiahle porušenie právnych predpisov s rozmerom Únie, aby navrhol záväzky na ukončenie porušovania predpisov a podľa potreby odškodnil alebo prijal iné opatrenia na uľahčenie odškodnenia spotrebiteľov, ktorí utrpeli škodu. Obchodník môže navrhnúť záväzky aj z vlastnej iniciatívy s cieľom ukončiť porušovanie právnych predpisov a odškodniť týchto spotrebiteľov.

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo podľa potreby na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán a overiť, či sú tieto záväzky dostatočné na ukončenie daného porušenia právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov.

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo, podľa potreby, na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľských organizácií a obchodných organizácií.

 

2a.  Dotknuté príslušné orgány posúdia navrhované záväzky obchodníka zodpovedného za porušovanie právnych predpisov a výsledok posúdenia, na ktorej sa vzájomne dohodli, oznámia obchodníkovi. Ak sa tieto záväzky považujú za dostatočné na zabezpečenie ukončenia rozsiahleho porušovania právnych predpisov alebo rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie a v náležitých prípadoch na odškodnenie spotrebiteľov, ktorým toto porušovanie spôsobilo ujmu, príslušné orgány prijmú tieto záväzky a stanovia lehotu na ich plnenie.

 

Ak je nepravdepodobné, že sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov Únie alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie zastaví prijatím záväzkov obchodníka zodpovedného za toto porušovanie, príslušné orgány môžu prijať opatrenia na presadzovanie práva podľa článku 18a.

 

2b.  Dotknuté príslušné orgány monitorujú plnenie záväzkov. Mali by najmä zabezpečiť, že obchodník zodpovedný za porušenie právnych predpisov pravidelne informoval koordinátora o pokroku pri plnení záväzkov.

3.  Dotknuté príslušné orgány môžu určiť jeden príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva v mene ostatných príslušných orgánov s cieľom ukončiť alebo zakázať rozsiahle porušovanie právnych predpisov, zabezpečiť odškodnenie spotrebiteľov alebo uložiť sankcie. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú do úvahy miesto sídla dotknutého obchodníka. Keď bol určený príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi, je spôsobilý konať v mene spotrebiteľov z každého takéhoto členského štátu, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu.

 

4.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o prijatí opatrení na presadzovanie práva naraz vo všetkých alebo niektorých členských štátoch dotknutých rozsiahlym porušovaním právnych predpisov. V takomto prípade príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto opatrenia na presadzovanie práva začali uplatňovať súčasne vo všetkých dotknutých členských štátoch.

 

5.  Poverenie určeného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva podľa odsekov 1 až 4 je možné len v prípade, že dotknuté príslušné orgány vyjadria svoj súhlas s daným poverením a toto poverenie nepovedie k zverejneniu informácií, ktoré podliehajú pravidlám služobného a obchodného tajomstva uvedeným v článku 41.

 

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Opatrenia na presadzovanie práva prostredníctvom koordinovaných postupov

 

1.   Dotknuté príslušné orgány sa dohodnú, ktorý príslušný orgán, alebo v prípade potreby príslušné orgány, prijme v mene ostatných príslušných orgánov opatrenia na presadzovanie práva vrátane uloženia sankcií obchodníkovi a nariadenia, aby finančne odškodnil spotrebiteľa, ktorému v dôsledku tohto porušovania vznikla ujma, keď:

 

(a)   je nepravdepodobné, že porušovanie právnych predpisov prestane tým, že obchodník zodpovedný za toto porušovanie predpisov navrhne záväzky;

 

(b)   obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov nenavrhne záväzky pred skončením lehoty stanovenej dotknutými príslušnými orgánmi;

 

(c)   obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov navrhne záväzky, ktoré nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili skončenie porušovania právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov, ktorým v dôsledku tohto porušovania vznikla ujma; alebo

 

(d)   obchodník zodpovedný za porušovanie právnych predpisov nesplní záväzky pred skončením lehoty stanovenej v článku 18 ods. 2a.

 

2.   Keď ostatné dotknuté príslušné orgány určia príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva, je spôsobilý konať v mene spotrebiteľov v každom členskom štáte, ktorý je týmto porušovaním dotknutý, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú do úvahy všetky dôležité aspekty vedúce k účinnému presadzovaniu právnych predpisov.

 

3.   Ak príslušné orgány nepostupujú v súlade s odsekom 2, prijmú opatrenia na presadzovanie práva súčasne vo viacerých alebo všetkých členských štátoch dotknutých rozsiahlym porušovaním právnych predpisov alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie.

 

4.   Určenému príslušnému orgánu sa môže nariadiť, aby prijal opatrenia na presadzovanie práva v súlade s odsekmi 1 až 3 tohto článku, len ak príslušné orgány členských štátov dotknutých týmito opatreniami udelia súhlas a toto poverenie nepovedie k zverejneniu informácií, ktoré podliehajú pravidlám služobného a obchodného tajomstva uvedeným v článku 41.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

Článok 19

Uzavretie koordinovaných postupov

Uzavretie koordinovaných postupov

 

1. Dotknuté príslušné orgány sa rozhodnú uzavrieť koordinovaný postup, ak dospejú k záveru, že:

 

(a)   nedošlo k nijakému rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov ani rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov s rozmerom Únie;

 

(b)   po splnení záväzkov obchodníkom, ktorý je za porušovanie právnych predpisov zodpovedný, sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov a rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie skončilo;

 

(c)   po opatreniach na presadzovanie právnych predpisov sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov a rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie skončilo;

Koordinačný orgán bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány dotknutých členských štátov, keď sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov ukončilo alebo zakázalo.

2. Koordinátor bezodkladne oznámi Komisii, ak je to vhodné, a príslušným orgánom a jednotným úradom pre spoluprácu dotknutých členských štátov ukončenie koordinovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Opätovné otvorenie koordinovaného postupu

 

Koordinátor musí bezodkladne informovať Komisiu, ak je to vhodné, a príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu dotknutých členských štátov, keď sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov Únie alebo rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie opakuje a majú sa prijať ďalšie opatrenia. V takom prípade sa koordinácia môže uskutočniť aj bez otvorenia nového koordinovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce podrobnosti spoločných postupov v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov, najmä štandardné formuláre na oznámenia a inú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a Komisiou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce lehoty a štandardné formuláre na oznámenia a inú výmenu informácií a žiadostí o presadzovanie právnych predpisov medzi príslušnými orgánmi a Komisiou, ktoré sa týkajú koordinovaných postupov v súvislosti s rozsiahlym porušovaním právnych predpisov a rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na koordinované postupy a spoločné postupy v rámci tejto kapitoly

Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na koordinované postupy

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Úlohou koordinátora vymenovaného v súlade s článkami 16, 21 alebo 32 je najmä:

1.  Úlohou koordinátora vymenovaného v súlade s článkami 16 alebo 32 je najmä:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  zabezpečiť, aby všetky dotknuté príslušné orgány a Komisia boli náležite a včas informované o priebehu postupu presadzovania práva, predpokladaných ďalších krokoch a opatreniach, ktoré sa majú prijať;

(a)  zabezpečiť, aby všetky dotknuté príslušné orgány a prípadne Komisia boli náležite a včas informované o priebehu postupu presadzovania práva, predpokladaných ďalších krokoch a opatreniach, ktoré sa majú prijať;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  koordinovať vyšetrovania, inšpekcie a prijímanie dočasných opatrení, o ktorých rozhodujú dotknuté príslušné orgány v súlade s oddielmi I a II, monitorovať vyšetrovania, kontroly a dočasné opatrenia, ako aj ďalšie opatrenia podľa článku 8;

(b)  koordinovať a monitorovať vyšetrovania, inšpekcie a prijímanie dočasných opatrení, o ktorých rozhodujú dotknuté príslušné orgány v súlade s oddielom I;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  koordinovať prípravu a výmenu všetkých potrebných dokumentov medzi dotknutými príslušnými orgánmi a Komisiou;

(c)  koordinovať prípravu a výmenu všetkých potrebných dokumentov medzi dotknutými príslušnými orgánmi a prípadne Komisiou;

Pozmeňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  udržiavať kontakt s obchodníkmi a ostatnými stranami, ktorých sa týkajú opatrenia dohľadu, vyšetrovania a presadzovania práva, pokiaľ nie je dotknutými príslušnými orgánmi a Komisiou dohodnuté inak;

(d)  udržiavať kontakt s obchodníkmi a ostatnými stranami, ktorých sa týkajú opatrenia dohľadu, vyšetrovania a presadzovania práva, pokiaľ nie je dotknutými príslušnými orgánmi, koordinátorom a v náležitých prípadoch Komisiou dohodnuté inak;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  koordinovať ďalšie opatrenia na presadzovanie práva prijaté dotknutými príslušnými orgánmi vrátane podaní na súdy na vydanie potrebných príkazov a rozhodnutí, ukladania sankcií a prijatia opatrení na zabezpečenie odškodnenia spotrebiteľov;

(f)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány koordinujú svoju činnosť dohľadu nad trhom a svoje opatrenia vyšetrovania a presadzovania práva súvisiace s rozsiahlym porušovaním právnych predpisov podľa oddielov I a II. Vymieňajú si všetky potrebné informácie a bezodkladne poskytujú akúkoľvek inú potrebnú pomoc jeden druhému aj Komisii.

1.  Príslušné orgány koordinujú svoju činnosť dohľadu nad trhom a svoje opatrenia vyšetrovania a presadzovania práva súvisiace s rozsiahlym porušovaním právnych predpisov podľa oddielu I. Vymieňajú si všetky potrebné informácie a bezodkladne poskytujú akúkoľvek inú potrebnú pomoc jeden druhému aj Komisii.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dotknuté príslušné orgány a Komisia sa dohodnú, aké jazyky budú používať pri oznámeniach a všetkých formách komunikácie súvisiacich s koordinovanými postupmi, spoločnými postupmi a zosúladenými vyšetrovaniami na spotrebiteľských trhoch podľa tejto kapitoly.

3.  Dotknuté príslušné orgány a Komisia sa dohodnú, aké jazyky budú používať pri oznámeniach a všetkých formách komunikácie súvisiacich s koordinovanými postupmi a kontrolnými akciami podľa tejto kapitoly.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak dohodu nemožno dosiahnuť, oznámenia a iné formy komunikácia sa zasielajú v úradnom jazyku členského štátu, ktorý podáva oznámenie alebo použije inú formu komunikácie. V takom prípade každý dotknutý príslušný orgán zabezpečí potrebné preklady oznámení, komunikácie a iných dokumentov, ktoré dostane od iných príslušných orgánov.

4.  Ak dohodu nemožno dosiahnuť, oznámenia a iné formy komunikácia sa zasielajú v úradnom jazyku členského štátu, ktorý podáva oznámenie alebo použije inú formu komunikácie. V takom prípade každý dotknutý príslušný orgán v prípade potreby zabezpečí vypracovanie prekladov oznámení, komunikácie a iných dokumentov, ktoré dostane od iných príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Koordinátor vyzve Európsky orgán pre bankovníctvo, aby prevzal úlohu pozorovateľa, ak sa koordinované alebo spoločné postupy podľa oddielov I a II týkajú rozsiahleho porušovania týchto predpisov Únie:

5.  Koordinátor vyzve Európsky orgán pre bankovníctvo, aby konal ako pozorovateľ, ak sa koordinované postupy podľa oddielu I týkajú rozsiahleho porušovania právnych predpisov alebo rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sú v rozpore s týmito predpismi Únie:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 31 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločná pozícia a vypočutie obchodníkov

Jazykový režim komunikácie s obchodníkmi

Pozmeňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločná pozícia uvedená v článkoch 17 a 23 sa oznámi obchodníkovi zodpovednému za porušenie právnych predpisov. Obchodníkovi zodpovednému za porušenie právnych predpisov sa poskytne príležitosť, aby bol vypočutý vo veciach, ktoré sú súčasťou spoločnej pozície.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Obchodník je oprávnený komunikovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom je usadený alebo v ktorom má pobyt. Obchodník sa môže tohto práva vzdať alebo môže požadovať, aby sa pri komunikácii s príslušnými orgánmi používal iný úradný jazyk Únie.

2.  Obchodník je oprávnený komunikovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom je usadený alebo v ktorom má pobyt.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva obchodníkov na obhajobu pri koordinovaných a spoločných postupoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 32

Článok 32

Zosúladené vyšetrovania na spotrebiteľských trhoch

Kontrolné akcie

1.  Ak trhové trendy, sťažností spotrebiteľov alebo iné ukazovatele naznačujú, že mohlo dôjsť, došlo alebo môže dôjsť k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť vykonať koordinované vyšetrovanie na spotrebiteľských trhoch („kontrolná akcia“). Takéto zosúladené vyšetrovanie koordinuje Komisia.

1.  Ak trhové trendy, sťažností spotrebiteľov alebo iné ukazovatele naznačujú, že mohlo dôjsť, došlo alebo môže dôjsť k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť vykonať kontrolné akcie.

 

1a.  Kontrolné akcie koordinuje Komisia.

2.  Pri vykonávaní zosúladených vyšetrovaní dotknuté príslušné orgány efektívne využívajú právomoci stanovené v článku 8, ako aj ďalšie právomoci, ktoré im vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov.

2.  Pri vykonávaní kontrolných akcií zúčastnené príslušné orgány efektívne využívajú právomoci stanovené v článku 8, ako aj ďalšie právomoci, ktoré im vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov.

3.  Príslušné orgány môžu vyzvať úradníkov Komisie a ďalšie sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiou, aby sa zúčastnili na kontrolných akciách.

3.  Príslušné orgány môžu vyzvať určené orgány, úradníkov Komisie a ďalšie sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiou, aby sa zúčastnili na kontrolných akciách, ak je to vhodné a riadne odôvodnené.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú podrobné postupy pre kontrolné akcie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú podrobné postupy pre kontrolné akcie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 34

Článok 34

Mechanizmus varovania

Mechanizmus varovania

1.  Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu a ostatné príslušné orgány o akomkoľvek odôvodnenom podozrení, že na jeho území dochádza k porušovaniu právnych predpisov, ktoré môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch („varovanie“), pričom použije štandardný formulár prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43.

1.  Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu a ostatné príslušné orgány o akomkoľvek odôvodnenom podozrení, že na jeho území dochádza k porušovaniu právnych predpisov v rámci Únie alebo k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov, ktoré môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch („varovanie“), pričom použije štandardný formulár prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43.

2.  Komisia bezodkladne oznámi dotknutým príslušným orgánom akékoľvek dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu právnych predpisov na území Únie („varovanie“) prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43.

2.  Komisia bezodkladne oznámi dotknutým príslušným orgánom akékoľvek dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo k rozsiahlemu porušeniu právnych predpisov na území Únie („varovanie“) prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43.

3.  Vo varovaní príslušný orgán alebo Komisia poskytnú najmä nasledujúce informácie o podozrení z porušenia právnych predpisov, pokiaľ sú dostupné:

3.  Vo varovaní príslušný orgán alebo Komisia poskytnú najmä nasledujúce informácie o podozrení z porušenia právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahleho porušenia právnych predpisov, pokiaľ sú dostupné:

(a)  opis činu alebo opomenutia, ktoré predstavujú porušenie právnych predpisov;

(a)  opis činu alebo opomenutia, ktoré predstavujú porušenie právnych predpisov;

(b)  výrobok alebo služba dotknutá daným porušením predpisov;

(b)  výrobok alebo služba dotknutá daným porušením predpisov;

(c)  členský štát dotknutý alebo potenciálne dotknutý daným porušením predpisov;

(c)  členský štát dotknutý alebo potenciálne dotknutý daným porušením predpisov;

(d)  obchodník zodpovedný alebo podozrivý zo zodpovednosti za dané porušenie predpisov;

(d)  obchodník zodpovedný alebo podozrivý zo zodpovednosti za dané porušenie predpisov;

(e)  právny základ pre možné opatrenia s odkazmi na vnútroštátne právne predpisy a príslušné ustanovenia aktov Únie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

(e)  právny základ pre možné opatrenia s odkazmi na vnútroštátne právne predpisy a príslušné ustanovenia aktov Únie uvedené v prílohe;

(f)  povaha súdneho konania, opatrení na presadzovanie práva alebo iných prijatých opatrení týkajúcich sa daného porušenia a ich dátumy a trvanie;

(f)  povaha a stav súdneho konania, opatrení na presadzovanie práva alebo iných prijatých opatrení týkajúcich sa daného porušenia a ich dátumy a trvanie;

(g)  stav súdneho konania, opatrení na presadzovanie práva alebo iných prijatých opatrení týkajúcich sa daného porušenia predpisov;

 

(h)  príslušný orgán vykonávajúci súdne konanie a iné opatrenia;

(h)  príslušný orgán vykonávajúci súdne konanie a iné opatrenia.

(i)  či varovanie slúži „na informáciu“ alebo „ako výzva na konanie“.

 

4  Vo varovaní, ktoré predstavuje „výzvu na konanie“, môže príslušný orgán alebo Komisia vyzvať ostatné príslušné orgány, resp. Komisiu, aby overili, či k podobným podozreniam z porušovania právnych predpisov môže dochádzať aj na území ostatných členských štátov, alebo či v iných členských štátoch už boli prijaté nejaké opatrenia na presadzovanie práva voči takémuto porušovaniu predpisov.

4  Vo varovaní príslušný orgán alebo Komisia vyzve príslušné orgány ostatných členských štátov a prípadne Komisiu, aby overili, či k podobným podozreniam z porušovania právnych predpisov dochádza aj na území ostatných členských štátov, alebo či v iných členských štátoch už boli prijaté nejaké opatrenia na presadzovanie práva voči takémuto porušovaniu predpisov. Tieto príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisia bezodkladne odpovedia na žiadosť.

5  Na účinné riešenie podozrení z porušovania právnych predpisov dotknuté príslušné orgány v závislosti od odpovedí na varovanie prijmú potrebné opatrenia stanovené v kapitolách III a IV.

 

6  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú podrobnosti fungovania mechanizmu varovania, najmä štandardné formuláre pre varovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú štandardné formuláre na predkladanie varovania prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 35

Článok 35

Účasť ďalších subjektov na mechanizme varovania

Účasť ďalších subjektov na mechanizme varovania

1.  Určené orgány a európske spotrebiteľské centra sa podieľajú na mechanizme varovania stanovenom v článku 34. Členské štáty určia spotrebiteľské organizácie a združenia a iné subjekty, napr. obchodné združenia, ktoré majú náležité odborné schopnosti a legitímny záujem na ochrane spotrebiteľa a ktoré sa majú podieľať na mechanizme varovania. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o uvedených subjektoch.

1.  Určené orgány, európske spotrebiteľské centrá, spotrebiteľské organizácie a združenia, ako aj obchodné združenia, ktoré majú náležité odborné schopnosti a legitímny záujem o ochranu spotrebiteľa, môžu príslušným orgánom dotknutých členských štátov a Komisii oznámiť podozrenie na porušovanie právnych predpisov a poskytnúť informácie stanovené v článku 34 ods. 3 pomocou štandardného formulára pre externé oznámenia prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43 („externé varovanie“).

 

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú štandardné formuláre na predkladanie vonkajšieho varovania prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

2.  Komisia môže určiť aj ďalšie subjekty zastupujúce záujmy spotrebiteľov a podnikateľov na úrovni Únie, ktoré sa majú podieľať na mechanizme varovania.

2.  Komisia oprávňuje ďalšie subjekty zastupujúce záujmy spotrebiteľov a podnikateľov na úrovni Únie, aby mohli podať externé varovanie.

3.  Subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2 sú oprávnené oznamovať príslušným orgánom dotknutých členských štátov a Komisii podozrenia z porušovania právnych predpisov a poskytovať im informácie stanovené v článku 34 ods. 3, pričom využívajú štandardný formulár pre externé oznámenia, ktorý je k dispozícii v databáze uvedenej v článku 43 („externé varovanie“).

 

4.  Externé varovania slúžia len „pre informáciu“. Príslušné orgány nie sú povinné začať konanie ani prijímať iné opatrenia na základe varovaní a informácií poskytnutých týmito subjektmi. Subjekty, ktoré poskytujú externé varovania, musia zabezpečiť, aby poskytované informácie boli správne, aktuálne a presné a v prípade potreby ich bezodkladne opravia alebo odvolajú. Na tento účel musia mať prístup k informáciám, ktoré poskytli, s výnimkou obmedzení uvedených v článkoch 41 a 43.

4.  Príslušné orgány nie sú povinné začať konanie ani prijímať iné opatrenia na základe externých varovaní. Subjekty uvádzané v odsekoch 1 a 2, ktoré poskytujú externé varovania, musia zabezpečiť, aby poskytované informácie boli správne, aktuálne a presné, a v prípade potreby bezodkladne opravia všetky chyby v poskytnutých informáciách alebo informácie odvolajú. Na tento účel musia mať prístup k informáciám, ktoré poskytli, s výnimkou obmedzení uvedených v článkoch 41 a 43. Týmto subjektom sa tiež oznámia akékoľvek následné opatrenia, ktoré dotknutý príslušný orgán prijal v súvislosti s externými varovaniami, alebo na požiadanie, s neprijatím žiadneho opatrenia.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobnosti určovania a účasti iných subjektov v rámci mechanizmu varovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43 príslušné orgány bezodkladne informujú Komisiu a ostatné príslušné orgány o akomkoľvek opatrení, ktoré prijali s cieľom riešiť porušenie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov na svojom území, ak majú podozrenie, že dané porušenie môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch, pričom sa to vzťahuje najmä na:

1.  Prostredníctvom databázy uvedenej v článku 43 príslušné orgány bezodkladne informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o akomkoľvek opatrení, ktoré prijali s cieľom riešiť porušenie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov na svojom území, ak majú podozrenie, že dané porušenie môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  akékoľvek oznámenie, príkaz, rozhodnutie alebo podobné opatrenie príslušného orgánu alebo iného orgánu týkajúce sa začatia vnútroštátnych konaní v súvislosti s porušením alebo podozrením z porušenia právnych predpisov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  každé rozhodnutie súdu alebo iného súdneho orgánu, súdne nariadenie, príkaz alebo iné podobné opatrenie, ktoré sa týka porušenia alebo podozrenia z porušenia právnych predpisov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  akékoľvek ďalšie informácie, rozhodnutie, nariadenie alebo konanie iných vnútroštátnych orgánov alebo určených orgánov, ktoré sa môžu týkať porušenia alebo podozrenia z porušenia právnych predpisov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobnosti výmeny ďalších informácií relevantných pre zisťovanie porušovania právnych predpisov podľa tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 37

Článok 37

Koordinácia ďalších činností prispievajúcich k dohľadu a presadzovaniu práva

Koordinácia ďalších činností prispievajúcich k dohľadu a presadzovaniu práva

1.  Členské štáty informujú jeden druhého, ako aj Komisiu, o svojich činnostiach v týchto oblastiach:

1.  Členské štáty informujú jeden druhého, ako aj Komisiu, o svojich činnostiach v týchto oblastiach:

(a)  vzdelávanie ich úradníkov zúčastňujúcich sa presadzovania práva v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane jazykového vzdelávania a organizovania vzdelávacích seminárov;

(a)  rozvoj ľudských zdrojov príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie tohto nariadenia vrátane príslušnej odbornej prípravy pre ich úradníkov;

(b)  zhromažďovanie a výmena údajov o sťažnostiach spotrebiteľov;

(b)  zhromažďovanie a výmena údajov o sťažnostiach spotrebiteľov;

(c)  vytvorenie sietí príslušných úradníkov podľa jednotlivých odvetví;

(c)  vytvorenie sietí príslušných úradníkov podľa jednotlivých odvetví;

(d)  rozvoj informačných a komunikačných nástrojov;

(d)  rozvoj informačných a komunikačných nástrojov;

(e)  vypracúvanie noriem, metodík a usmernení pre úradníkov zúčastňujúcich sa presadzovania práva v oblasti ochrany spotrebiteľov;

(e)  vypracúvanie noriem, metodík a usmernení, čo sa týka uplatňovania tohto nariadenia;

(f)  výmena ich úradníkov vrátane schopnosti vykonávať činnosti podľa kapitol III a IV.

 

2.  Členské štáty koordinujú a spoločne organizujú činnosti uvedené v odseku 1.

2.  Členské štáty môžu koordinovať a spoločne organizovať činnosti uvedené v odseku 1.

3.  Komisia a členské štáty si pravidelne vymieňajú informácie a údaje týkajúce sa sťažností spotrebiteľov. Na tento účel Komisia vypracuje a udržiava harmonizovanú metodiku klasifikácie a ohlasovania sťažností spotrebiteľov v spolupráci s členskými štátmi.

 

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty potrebné na vytvorenie rámca pre spoluprácu podľa odsekov 1 a 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu v spolupráci s Komisiou vykonávať spoločné činnosti v oblastiach uvedených odseku 1. Členské štáty v spolupráci s Komisiou vytvoria spoločný rámec pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. e).

2.  Členské štáty môžu v spolupráci s Komisiou vykonávať spoločné činnosti v oblastiach uvedených odseku 1. V spolupráci s Komisiou môžu vytvoriť spoločný rámec pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. e).

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty potrebné na vytvorenie rámca pre výmenu informácií uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie získané podľa článku 8, ktoré sa oznámia príslušným orgánom a Komisii, sa použijú len s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov.

1.  Informácie získané od príslušných orgánov a Komisie alebo informácie, ktoré sa im oznamujú, sa použijú len s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez ohľadu na odsek 2 môžu príslušné orgány použiť a zverejniť informácie nevyhnutné na:

3.  Bez ohľadu na odsek 2 a za predpokladu, že sa v plnej miere dodržiavajú základné práva, ako je právo na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj právne predpisy Únie o ochrane a spracovaní osobných údajov, môžu príslušné orgány použiť a zverejniť informácie nevyhnutné na:

Pozmeňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  z dôvodov verejného záujmu, ako je verejná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, verejné zdravie a ochrana životného prostredia,

Pozmeňujúci návrh      115

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dôkazy, dokumenty, informácie, vysvetlenia a zistenia z vyšetrovania, ktoré pripravil príslušný orgán v jednom členskom štáte v súlade s článkom 8, sa môže v prípade konaní začatých podľa tohto nariadenia použiť príslušnými orgánmi v iných členských štátoch bez akýchkoľvek ďalších formálnych požiadaviek.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy, dokumenty, informácie, vysvetlenia a zistenia z vyšetrovania, ktoré pripravil príslušný orgán v jednom členskom štáte, mohli v prípade konaní začatých podľa tohto nariadenia použiť príslušné orgány v iných členských štátoch bez akýchkoľvek ďalších formálnych požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zriadi a udržiava potrebnú elektronickú databázu, v ktorej ukladá a spracováva prijaté informácie na podporu žiadostí o vzájomnú pomoc podľa kapitoly III, opatrení podľa kapitoly IV a mechanizmu dohľadu podľa kapitoly V. Táto databáza musí byť prístupná na nahliadanie príslušným orgánom a Komisii.

1.  Komisia zriadi a udržiava potrebnú elektronickú databázu pre akúkoľvek komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, jednotnými úradmi pre spoluprácu a Komisiou podľa tohto nariadenia. Táto databáza musí byť priamo prístupná pre príslušné orgány, jednotné úrady pre spoluprácu a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie, ktoré poskytli ďalšie orgány, subjekty a určené orgány, sa uchovávajú a spracúvajú v tejto elektronickej databáze, tieto orgány, subjekty a určené orgány však nemajú prístup do tejto databázy.

2.  Informácie, ktoré poskytli ďalšie verejné orgány, subjekty uvedené v článku 35 a určené orgány, sa uchovávajú a spracúvajú v tejto elektronickej databáze, tieto orgány, subjekty a určené orgány však nemajú prístup do tejto databázy.

Pozmeňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pokiaľ príslušný orgán, určený orgán alebo subjekt uvedený v článku 35 zistí, že oznámenie o porušení právnych predpisov, ktoré predložil v súlade s článkami 34 a 35, sa ukázalo ako neopodstatnené, svoje oznámenie stiahne. Komisia z databázy bezodkladne odstráni príslušné informácie a dotknuté strany informuje o dôvodoch tohto odstránenia.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  požiadaný orgán oznámi Komisii podľa článku 12 ods. 3, že sa porušovanie právnych predpisov v rámci Únie skončilo;

(a)  požiadaný príslušný orgán oznámi Komisii podľa článku 12 ods. 3, že sa porušovanie právnych predpisov v rámci Únie skončilo;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  koordinačný orgán oznámi Komisii podľa článku 19, že sa rozsiahle porušovanie právnych predpisov ukončilo alebo zakázalo;

(b)  koordinátor oznámi Komisii podľa článku 19, že sa koordinovaný postup ukončil;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  Komisia rozhodne podľa článku 26, že spoločný postup týkajúci s rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie je uzavretý, pričom záväzky obchodníkov sa uchovávajú počas 10 rokov na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi na ochranu záujmov spotrebiteľov;

(c)  Komisia ako koordinátor rozhodne podľa článku 19, že koordinovaný postup týkajúci s rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie je uzavretý, ale že záväzky obchodníkov sa majú uchovávať počas piatich rokov na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia prijme vykonávacie akty potrebné na vytvorenie databázy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce štandardné elektronické formuláre a šablóny dostupné v databáze pre diskusné fórum, prostredníctvom ktorého sa majú vymieňať všetky žiadosti a odpovede, ako aj ďalšie dokumenty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 45 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národné plány presadzovania práva a stanovovanie priorít

Plány presadzovania práva a stanovovanie priorít

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každé dva roky od xx/xx/20xx [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] každý členský štát predloží Komisii dvojročný plán presadzovania práva, pričom využije štandardný online formulár poskytnutý Komisiou. Plány presadzovania práva obsahujú najmä:

1.  Do ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky každý členský štát predloží Komisii plán presadzovania práva. Tieto plány presadzovania práva obsahujú:

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  informácie týkajúce sa trhových trendov, ktoré môžu ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v ich členskom štáte, pričom sa poukáže na problémy, ktoré sa môžu pravdepodobne vyskytovať aj v iných členských štátoch;

(a)  informácie týkajúce sa trhových trendov, ktoré môžu ovplyvniť záujmy spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  v relevantných prípadoch zhrnutie uplatňovania predchádzajúceho dvojročného plánu presadzovania práva vrátane prehľadu postupov podľa tohto nariadenia, sťažností spotrebiteľov a iných zaznamenaných sťažností, činností v oblasti dohľadu a presadzovania práva, ako aj dôležitých súdnych konaní, rozsudkov a iných nariadení alebo opatrení a dôvodov, pre ktoré sa predchádzajúci dvojročný plán nemohol v plnej miere uskutočniť;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  informácie o organizácii, právomociach a zodpovednostiach príslušných orgánov, ako aj akékoľvek ich zmeny alebo plánované zmeny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  prioritné oblasti na presadzovanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov v nasledujúcich dvoch rokoch v príslušnom členskom štáte;

(d)  prioritné oblasti na presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov v príslušnom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  prehľad prostriedkov dostupných a vyčlenených počas dvoch nasledujúcich rokov na presadzovanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov v danom členskom štáte;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  výkaz o prostriedkoch vyčlenených na uplatňovanie tohto nariadenia na nasledujúce dva roky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia sprístupní verejnosti súhrn plánov presadzovania právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade podstatnej zmeny okolností alebo trhových podmienok počas daných dvoch rokov po predložení posledného plánu presadzovania práva môžu členské štáty predložiť revidovaný plán presadzovania práva.

2.  V prípadoch podstatnej zmeny okolností alebo trhových podmienok môžu členské štáty poskytnúť informácie týkajúce sa tých zmien, ktorých rozsah prekračuje hranice plánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 46

vypúšťa sa

Monitorovanie a uplatňovanie vnútroštátnych plánov presadzovania práva

 

1.   Komisia monitoruje uplatňovanie vnútroštátnych plánov presadzovania práva. Komisia môže vydať odporúčania týkajúce sa vykonávania vnútroštátnych plánov presadzovania práva, stanoviť kritériá týkajúce sa prostriedkov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia a podporiť osvedčené postupy.

 

2.   Komisia prijme vykonávacie akty potrebné na vytvorenie štandardných online formulárov a podrobností vnútroštátnych plánov presadzovania práva uvedených v článku 45. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 47 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zásady ukladania sankcií za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie a za rozsiahle porušovanie právnych predpisov

Zásady ukladania sankcií za porušovanie právnych predpisov v rámci Únie, za rozsiahle porušovanie právnych predpisov a za rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri ukladaní sankcií súvisiacich s porušovaním právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahlym porušovaním právnych predpisov príslušné orgány berú do úvahy okrem iného:

1.  Pri ukladaní sankcií súvisiacich s porušovaním právnych predpisov v rámci Únie, rozsiahlym porušovaním právnych predpisov a rozsiahlym porušovaním právnych predpisov s rozmerom Únie príslušné orgány berú do úvahy okrem iného:

Pozmeňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú, alebo znenie dohôd, ktoré uzatvárajú v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem tých, ktoré sa týkajú individuálnych prípadov.

Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú, a znenie dohôd, ktoré uzatvárajú v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem dohôd, ktoré sa týkajú individuálnych prípadov.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [Najneskôr do xx/xx/20xx, nie však neskôr ako do siedmich rokov odo dňa začatia uplatňovania] Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia.

Do ... [päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto správa bude obsahovať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia účinnosti presadzovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov podľa tohto nariadenia a ďalej tiež preskúmanie toho, ako sa vyvíjalo dodržiavanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov zo strany obchodníkov na kľúčových spotrebiteľských trhoch v rámci cezhraničného obchodu.

Táto správa bude obsahovať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia účinnosti presadzovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov podľa tohto nariadenia a ďalej tiež preskúmanie toho, ako sa vyvíjalo dodržiavanie právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov zo strany obchodníkov na kľúčových spotrebiteľských trhoch v rámci cezhraničného obchodu. Komisia predovšetkým posúdi účinnosť týchto aspektov:

 

(a)   právomocí stanovených v článku 8;

 

(b)   prahových hodnôt stanovených pre rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie;

 

(c)   systému výmeny informácií o porušovaní právnych predpisov, ako sa stanovuje v článku 43.

 

K tejto správe budú v prípade potreby priložené legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu prehľad informácií, vývoja v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a štatistických údajov, k výmene ktorých došlo v rámci mechanizmu dohľadu zriadeného podľa článku 33, vrátane poskytnutých varovaní a následných opatrení prijatých v súvislosti s externými varovaniami, ako aj prehľad prípadov rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie v súlade s článkom 16.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 51

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 51

vypúšťa sa

Zmena prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 2006/2004

 

Do prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 2006/2004 sa dopĺňajú tieto body:

 

‘18.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

 

19.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu: Článok 20 (Ú. v. ES L 376, 27.12. 2006, s. 36).

 

20.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12. 2007, s. 14).

 

21.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).

 

22.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve: Články 22, 23 a 24 (Ú. v. ES L 293, 31.10.2008, s. 3).

 

23.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie: Články 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitola 10 a prílohy I a II (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

 

24.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami, články 4 až 18 a článok 20 ods. 2 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214). ’

 

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje od [jeden rok po nadobudnutí jeho účinnosti].

Toto nariadenie sa uplatňuje od ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 51 sa však uplatňuje od [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online): Článok 14 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24b.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24c.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24d.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24e.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

Pozmeňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24f.  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/... o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. (Ú. v. EÚ L ...)+.

 

+ Ú. v. EÚ: vložte, prosím, číslo, dátum prijatia a odkaz na uverejnenie tohto nariadenia (COD 2015/0284).

Pozmeňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Príloha – bod 24 g (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24g.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES. (Ú. v. EÚ L ...)+.

 

+ Ú. v. EÚ: vložte, prosím, číslo, dátum prijatia a odkaz na uverejnenie tohto nariadenia (COD 2016/0152).

(1)

Ú. v. EÚ C 34, 2.2. 2017, s. 100.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext a návrh Komisie

Komisia v roku 2003 po prvýkrát predložila návrh systému cezhraničnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom podporiť účinnejší dohľad, vyšetrovanie a stíhanie v súvislosti s cezhraničným porušovaním právnych predpisov, a tým tiež odstrániť medzeru, ktorú využívali nečestní obchodníci. Nariadenie 2006/2004 (takzvané nariadenie CPC) prijal Európsky parlament a Rada 27. októbra 2004 a účinnosť nadobudlo 29. decembra 2006.

O desať rokov neskôr Komisia predkladá návrh na revíziu nariadenia CPC s cieľom zlepšiť účinnosť pravidiel a postupov dôležitých pre túto spoluprácu, a najmä lepšie riešiť výzvy spojené s jednotným digitálnym trhom. Návrh nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 2006/2004, je súčasťou balíka týkajúceho sa elektronického obchodu, ktorý bol prijatý 25. mája 2016. Účelom zrevidovaných ustanovení je posilniť mechanizmy presadzovania právnych predpisov, ktoré používajú vnútroštátne orgány na riešenie nezákonných postupov, škodlivých pre spotrebiteľov vo viacerých krajinách, a to najmä čo sa týka porušovania predpisov online.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie a uznáva, že v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov treba ešte dosiahnuť značný pokrok.

Keďže obchodníci stále častejšie vykonávajú svoje činnosti v rámci celého jednotného trhu, porušenia právnych predpisov týkajúce sa EÚ by sa mali riešiť účinnými mechanizmami, pričom sa treba vyhnúť nejednotným prístupom presadzovania práva v prípadoch rovnakých porušení právnych predpisov, ako aj zdvojeniu úsilia zameraného na presadzovanie práva a nákladov s tým spojených.

Spravodajkyňa je preto presvedčená, že v návrhu Komisie sa správne určujú právomoci, ktoré potrebujú orgány presadzovania práva vo všetkých členských štátoch (článok 8), a domnieva sa, že tento súbor právomocí je nevyhnutným predpokladom na primeranú cezhraničnú spoluprácu zameranú na riešenie problému porušovania právnych predpisov. Na dosiahnutie účinnej spolupráce by tieto právomoci mali byť dostupné orgánom presadzovania práva vo všetkých členských štátoch.

Premlčacia lehota na uplatnenie určitých právomocí v prípade porušovania právnych predpisov sa primerane stanovila na päť rokov, čím sa poskytuje právna istota a vzniká možnosť, že bude mať odradzujúci účinok (článok 5).

Spravodajkyňa podporuje zavedenie nových pojmov „rozsiahle porušovanie právnych predpisov“ a „rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“. Zastáva však názor, že prahová hodnota stanovená pre druhý typ porušovania predpisov je príliš vysoká (článok 21). Pre zložitosť vyšetrovania a koordinovaného presadzovania práva, ktoré sa plánuje v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, je potrebné, aby Komisia zohrávala úlohu koordinujúceho subjektu. Spravodajkyňa sa preto s tieňovými spravodajcami dohodla na inej prahovej hodnote, a to väčšine členských štátov, ktoré predstavujú prinajmenšom väčšinu obyvateľstva Únie (článok 3).

Spravodajkyňa podporuje myšlienku účasti spotrebiteľských organizácií, napríklad v rámci mechanizmu varovania uvedeného v článku 34, pretože subjekty s legitímnym záujmom o ochranu spotrebiteľov veľmi často odhalia porušenia právnych predpisov omnoho skôr ako príslušné orgány. V tejto súvislosti je tiež potrebné zabezpečiť náležité fungovanie databázy a systému na výmenu informácií uvedených v článku 43.

Spravodajkyňa je presvedčená, že pri dodržaní kritérií služobného tajomstva by sa spoločné pozície – výsledok vyšetrovania a posúdenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov – alebo ich časti mali zverejniť, aby sa zvýšila transparentnosť a spotrebitelia boli informovaní o preukázaných porušeniach právnych predpisov.

Spravodajkyňa súhlasí s tým, že je potrebné pridať podstatné množstvo právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa do zoznamu právnych predpisov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, čo pomôže orgánom presadzovania práva riešiť problémy, ako napríklad diskriminácia spotrebiteľov na základe miesta pobytu/štátnej príslušnosti príjemcu a všetky cezhraničné porušenia predpisov vo všeobecnosti.

Predkladanie polročných plánov presadzovania právnych predpisov každým členským štátom (článok 45) prijíma ako možnosť pre členské štáty, aby si mohli lepšie určovať priority a zvýšiť účinnosť uplatňovania. Navrhovala by však, aby sa stanovené povinnosti obmedzili na to, čo je nevyhnutné, pričom sa zároveň dodrží zásada subsidiarity.

Spravodajkyňa navrhuje, aby Komisia každé dva roky predložila správu s prehľadom informácií, ku ktorých výmene došlo v rámci mechanizmu spolupráce zriadenom na základe tohto nariadenia, vrátane varovaní, ktoré poskytli príslušné orgány, ako aj externé subjekty. V tejto verejne dostupnej správe budú zhrnuté trendy a vývoj v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Okrem toho je spravodajkyňa presvedčená, že návrh by sa dal vylepšiť, a svojimi pozmeňujúcimi návrhmi sa snažila riešiť tieto otázky:

•  poskytnúť jasný súbor vymedzení pojmov vrátane pojmov „rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“, „príslušný orgán“, „jednotný úrad pre spoluprácu“, „kontrolné akcie“, pričom vymedzenia pojmov kodifikované v existujúcom spotrebiteľskom acquis sa môžu zachovať (spotrebiteľ, obchodník);

•  rozšíriť kontrolné akcie aj na offline odvetvie, pretože ochrana spotrebiteľov by sa mala presadzovať bez ohľadu na médium (porušovania práva vyskytujúce sa online alebo offline);

•  riešiť početné právomoci Komisie, ktoré sa stanovujú v návrhu nedostatočným a nejasným spôsobom. Spravodajkyňa by okrem iného bola rada, keby sa v základnom akte stanovovala 30-denná lehota na odpovedanie na žiadosti (článok 11), a žiada Komisiu, aby stanovila primerané lehoty pre výmenu informácií a žiadosti o presadzovanie práva v prípade koordinovaných akcií, a to prostredníctvom vykonávacích opatrení;

•  zjednodušiť štruktúru textu návrhu, okrem iného najmä kapitolu IV, aby sa zabránilo zbytočnému opakovaniu. Podstatou je, aby sa objasnili postupy pre spoluprácu a zároveň rešpektovali právne tradície, pokiaľ ide o presadzovanie práva;

•  objasniť úlohu Komisie, najmä v rámci kapitoly III o mechanizme vzájomnej pomoci a kapitoly IV o rozsiahlom porušovaní právnych predpisov a rozsiahlom porušovaní právnych predpisov s rozmerom Únie;

•  objasniť postup začatia koordinovaných akcií a určenie koordinátora v prípade oznámenia podozrenia na rozsiahle porušovanie právnych predpisov;

•  riešiť koordinačnú úlohu jednotného úradu pre spoluprácu, ktorou by v každom členskom štáte mal byť poverený orgán, ktorý má dostatočné právomoci a zdroje na výkon tejto kľúčovej úlohy;

•  odstrániť miesto sídla obchodníka ako to najdôležitejšie kritérium na určenie príslušného orgánu prijímajúceho opatrenia na presadzovanie práva (článok 25 v znení zmien v článku 18a).


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave návrhu správy až po jeho prijatie vo výbore získala vstupy od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo fyzická osoba

BEUC (Európska organizácia spotrebiteľov)

BUSINESSEUROPE (Konfederácia európskych podnikov)

CENTR, Rada správcov európskych národných domén

Česká obchodní inspekce (Česká obchodná inšpekcia)

Český telekomunikační úřad (Český telekomunikačný úrad)

CDE, Confederation of Danish Enterprise (Združenie dánskych podnikov)

ECC Francúzsko, Európske spotrebiteľské centrum vo Francúzsku

EEUROCOMMERCE

ECTAA, Európske združenie cestovných kancelárií a cestových agentúr

EUROISPA, Združenie európskych poskytovateľov internetových služieb

Prof. Dr. Evelyne Terryn, profesorka špecializujúca sa na oblasť spotrebiteľského a obchodného práva, Katolícka univerzita v Leuvene, Belgicko

FEDMA, Federácia európskeho priameho a interaktívneho marketingu

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (nemecká federácia maloobchodníkov)

Ministerstvo hospodárstva Portugalska, Generálne riaditeľstvo pre spotrebiteľov

Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky

Stále zastúpenie Bulharskej republiky pri EÚ

Vláda Spojeného kráľovstva

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Rakúska hospodárska komora)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (združenie nemeckých reklamných agentúr)


STANOVISKO Výboru pre právne veci (2.3.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Článok 4 ods. 2 písm. f), článok 12, článok 114 ods. 3 a článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 38 Charty základných práv Európskej únie predstavujú primárne právo, ktorým sa riadi politika ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  V článku 169 ZFEÚ sa ako osobitné ciele politiky Únie vymedzuje podpora záujmov spotrebiteľov a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov. Cieľom Únie je teda prispievať k ochrane zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj podporovať ich práva na informácie, osvetu a vytvárať združenia na ochranu ich záujmov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  V článku 197 ZFEÚ o administratívnej spolupráci sa uznáva význam účinného vykonávania práva Únie členskými štátmi a stanovujú sa v ňom medze, v rámci ktorých Únia a členské štáty môžu v tejto súvislosti konať.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 sa stanovujú harmonizované pravidlá a postupy na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na cezhraničnú ochranu spotrebiteľov. V článku 21a sa stanovuje úloha preskúmať účinnosť a operačné mechanizmy uvedeného nariadenia a podľa uvedeného článku Komisia dospela k záveru, že nariadenie (ES) č. 2006/2004 nie je postačujúce na účinné riešenie problémov s presadzovaním práva na jednotnom trhu, najmä na jednotnom digitálnom trhu.

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 sa stanovujú harmonizované pravidlá a postupy na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na cezhraničnú ochranu spotrebiteľov. V článku 21a nariadenia (ES) č. 2006/2004 sa stanovuje úloha preskúmať účinnosť a operačné mechanizmy uvedeného nariadenia a podľa uvedeného článku Komisia dospela k záveru, že nariadenie (ES) č. 2006/2004 nie je postačujúce na účinné riešenie problémov s presadzovaním práva na jednotnom trhu, predovšetkým na jednotnom digitálnom trhu. Správa poukazuje na to, že súčasné nariadenie je nutné nahradiť iným, s cieľom reagovať na výzvy digitálneho hospodárstva a rozvoj cezhraničného maloobchodu v EÚ.

_________________

_________________

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorú Komisia prijala 6. mája 2015, určila ako jednu z priorít potrebu posilniť dôveru spotrebiteľov rýchlejším, pružnejším a jednotným presadzovaním pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. V stratégii jednotného trhu, ktorú Komisia prijala 28. októbra 2015, sa opätovne zdôraznilo, že presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu spotrebiteľa by malo byť ešte väčšmi posilnené nariadením o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.

(2)  Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorú Komisia prijala 6. mája 2015, určila ako jednu z priorít potrebu posilniť dôveru spotrebiteľov rýchlejším a jednotným presadzovaním pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. V stratégii jednotného trhu, ktorú Komisia prijala 28. októbra 2015, sa opätovne zdôraznilo, že presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu spotrebiteľa by malo byť ešte väčšmi posilnené nariadením o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Výsledné neúčinné presadzovanie práva v prípade cezhraničného porušovania predpisov, najmä v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom obchádzať uplatňovanie práva premiestňovaním sa v rámci Únie, čím narúšajú hospodársku súťaž – voči obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú vnútroštátne alebo cezhranične –, teda priamo poškodzujú spotrebiteľov a podkopávajú dôveru spotrebiteľov v cezhraničné transakcie na jednotnom trhu. Na odhaľovanie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorá stanovuje účinnú a efektívnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi príslušnými verejnými orgánmi presadzovania práva.

(3)  Výsledné neúčinné presadzovanie práva v prípade cezhraničného porušovania predpisov, najmä v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom obchádzať uplatňovanie práva premiestňovaním sa v rámci Únie, čím narúšajú hospodársku súťaž – voči obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú (online alebo offline) vnútroštátne alebo cezhranične –, teda priamo a významne poškodzujú jednotný trh a spotrebiteľov a podkopávajú dôveru spotrebiteľov v cezhraničné transakcie na jednotnom trhu. Na odhaľovanie, vyšetrovanie a ukončenie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a na zabezpečenie efektívnej a primeranej odpovede na rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré významne poškodzuje jednotný trh a spotrebiteľov je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorá stanovuje účinnú a efektívnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi príslušnými verejnými orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a účinnosť vykonávacích opatrení vzťahujúcich sa na cezhraničné porušenia, ktoré skončili, by mala byť zavedená premlčacia doba. Zároveň sa tiež stanoví jednoznačná lehota, v rámci ktorej by mali mať príslušné orgány pri presadzovaní pravidiel upravujúcich cezhraničné porušovanie právnych predpisov možnosť uložiť sankcie, nariadiť odškodnenie spotrebiteľov alebo nariadiť náhradu ziskov nadobudnutých v dôsledku porušení právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Príslušné orgány by mali mať minimálny súbor vyšetrovacích a vykonávacích právomocí na účinné uplatňovanie tohto nariadenia, na vzájomnú spoluprácu, a na odrádzanie obchodníkov od porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov. Tieto právomoci by mali byť primerané na riešenie problémov pri presadzovaní práva v elektronickom obchode a digitálnom prostredí, kde osobitné obavy vyvoláva možnosť obchodníkov ľahko utajiť svoju totožnosť alebo ju zmeniť. Tieto právomoci by mali zabezpečiť, aby sa dôkazy mohli platne vymieňať medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť účinné presadzovanie práva na rovnakej úrovni vo všetkých členských štátoch.

(6)  Príslušné orgány by mali mať minimálny súbor vyšetrovacích a vykonávacích právomocí na účinné uplatňovanie tohto nariadenia, na zabezpečenie efektívnej a právne podloženej cezhraničnej vzájomnej spolupráce, a na odrádzanie obchodníkov od porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov. Tieto právomoci by mali byť vyvážené, primerané a dostatočné na riešenie problémov pri presadzovaní práva v elektronickom obchode a digitálnom prostredí, kde osobitné obavy vyvoláva možnosť obchodníkov ľahko utajiť svoju totožnosť alebo ju zmeniť. Tieto právomoci by mali zabezpečiť, aby sa informácie a dôkazy mohli platne vymieňať medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť účinné presadzovanie práva na rovnakej úrovni vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty môžu rozhodnúť, či príslušné orgány budú uplatňovať tieto právomoci priamo na základe vlastnej kompetencie alebo tým, že sa obrátia na príslušné súdy. Ak členské štáty rozhodnú, že príslušné orgány majú uplatňovať svoje právomoci tak, že sa obrátia na príslušné súdy, mali by zabezpečiť, aby sa tieto právomoci uplatňovali účinne a včas a aby náklady na uplatňovanie uvedených právomocí boli primerané a nebránili vykonávaniu tohto nariadenia.

(7)  Toto nariadenie nemá vplyv na slobodu členských štátov vybrať si systém presadzovania právnych predpisov, ktorý považujú za vhodný. Členské štáty môžu rozhodnúť, či príslušné orgány budú uplatňovať tieto právomoci priamo na základe vlastnej kompetencie alebo tým, že sa obrátia na príslušné súdy. Ak členské štáty rozhodnú, že príslušné orgány majú uplatňovať svoje právomoci tak, že sa obrátia na príslušné súdy, mali by zabezpečiť, aby sa tieto právomoci uplatňovali účinne a včas a aby náklady na uplatňovanie uvedených právomocí boli primerané a nebránili vykonávaniu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príslušné orgány by mali mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o porušovaní právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlom porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú sťažnosti spotrebiteľov. Je to obzvlášť dôležité na zabezpečenie účinnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na riešenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

(9)  Príslušné orgány by mali mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o porušovaní právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlom porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú sťažnosti spotrebiteľov. Je to obzvlášť dôležité na zabezpečenie účinnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na riešenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov, ako aj na podporu národných jurisdikcií pri vykonávaní nariadenia Rady č. 44/20011a,

 

_________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým dôkazom, údajom a informáciám potrebným na určenie toho, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo k rozsiahlemu porušeniu právnych predpisov, a najmä na určenie zodpovedného obchodníka bez ohľadu na to, kto má tieto dôkazy, informácie alebo údaje o tom, kde sa nachádzajú a aký majú formát. Príslušné orgány by mali mať možnosť priamo požiadať tretie strany digitálneho hodnotového reťazca, aby poskytli všetky dôkazy o potrebných údajoch a informáciách.

(10)  Príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým dôkazom, údajom a informáciám potrebným na určenie toho, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie alebo k rozsiahlemu porušeniu právnych predpisov, a najmä na určenie zodpovedného obchodníka bez ohľadu na to, kto má tieto dôkazy, informácie alebo údaje o tom, kde sa nachádzajú a aký majú formát. Príslušné orgány by mali mať možnosť priamo požiadať tretie strany digitálneho hodnotového reťazca – vrátane tretích strán, ktoré sa nachádzajú v krajinách mimo EÚ –, aby poskytli všetky dôkazy o potrebných údajoch a informáciách; v digitálnom prostredí by sa osobitná pozornosť mala venovať obchodníkom a službám, ktorí spôsobujú rozsiahle porušovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES1b a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791c, ktoré by mohlo odôvodniť spoločné kroky v zmysle článku 21,

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Príslušné orgány by mali mať možnosť vykonávať potrebné prehliadky na mieste a mali by mať právomoc vstúpiť do všetkých priestorov, na všetky pozemky a do všetkých dopravných prostriedkov, ktoré obchodník využíva na účely súvisiace s jeho obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V digitálnom prostredí by mali byť príslušné orgány schopné ukončiť porušovanie právnych predpisov rýchlo a účinne, najmä ak obchodník predávajúci tovar alebo služby skrýva svoju identitu alebo sa premiestňuje v rámci Únie alebo do tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa presadzovaniu práva. V prípadoch, keď hrozí riziko vážnej a nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov, by príslušné orgány mali byť schopné prijať dočasné opatrenia na prevenciu takejto ujmy alebo na jej zníženie, v prípade potreby aj vrátane pozastavenia funkcie internetovej stránky, domény alebo podobných digitálnych služieb alebo účtov. Okrem toho by príslušné orgány mali mať právomoc odstrániť alebo zabezpečiť, aby tretia strana poskytujúca služby odstránila webové sídlo, domény alebo podobné digitálne sídlo, služby alebo účty.

(12)  V digitálnom prostredí by mali byť príslušné orgány schopné prijímať účinné a transparentné opatrenia s cieľom ukončiť porušovanie právnych predpisov rýchlo a účinne, najmä ak obchodník predávajúci tovar alebo služby skrýva svoju identitu alebo sa premiestňuje v rámci Únie alebo do tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa presadzovaniu práva. V prípadoch, keď hrozí riziko vážnej a nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov, by príslušné orgány mali byť schopné prijať dočasné opatrenia na prevenciu takejto ujmy alebo na jej zníženie, v prípade potreby aj vrátane požiadania poskytovateľov hostingových služieb o odstránenie obsahu, pozastavenie funkcie internetovej stránky, služby alebo účtu, alebo požiadania registra alebo registrátora domény, aby na určitý čas pozastavil presne stanovený názov domény. Okrem toho by príslušné orgány mali mať právomoc požiadať poskytovateľa hostingových služieb, aby odstránil obsah, uzatvoril webové sídlo, službu alebo účet, alebo akúkoľvek ich časť, alebo požiadať register alebo registrátora, aby odstránili presne stanovený názov domény. Opatrenia na odstránenie obsahu však môžu poškodzovať slobodu prejavu a informácií a môžu byť neúčinné, keďže v rýchlo sa rozvíjajúcom digitálnom prostredí sa obsah znovu objaví takmer okamžite po svojom odstránení. Opatrenia prijaté na obmedzenie online šírenia alebo iného sprístupňovania obsahu verejnosti by preto mali byť vždy v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, mali by sa obmedzovať na nutné a primerané opatrenia a mali by sa vykonávať na základe predchádzajúceho súdneho povolenia.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť skutočné ukončenie porušovania právnych predpisov, zabrániť poškodzovaniu spotrebiteľa a kompenzovať škody, ktoré mu boli spôsobené. Všetky opatrenia na presadzovanie práva by preto mali byť zamerané na zdroj porušovania právnych predpisov, a nie na úroveň prezentácie, a opatrenia zamerané na názov domény by sa mali využívať ako posledná možnosť v prípadoch neúspešného odstránenia obsahu.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Účinnosť a efektívnosť mechanizmu vzájomnej pomoci by sa mala zlepšiť. Treba včas poskytovať požadované informácie a včas prijímať potrebné opatrenia na presadzovanie práva. Komisia by preto mala vykonávacími opatreniami stanoviť príslušným orgánom záväzné lehoty na reakciu na žiadosti týkajúce sa informácií a presadzovania práva a objasniť procedurálne a iné aspekty vybavovania žiadostí o informácie a opatrení na presadzovanie práva.

(15)  Účinnosť a efektívnosť mechanizmu vzájomnej pomoci by sa mala zlepšiť. Treba včas, v jasne stanovených lehotách, poskytovať požadované informácie a včas a transparentne prijímať potrebné opatrenia na presadzovanie práva. Komisia by preto mala vykonávacími opatreniami stanoviť príslušným orgánom jasné a záväzné lehoty na reakciu na žiadosti týkajúce sa informácií a presadzovania práva a objasniť procedurálne a iné aspekty vybavovania žiadostí o informácie a opatrení na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Koordinovaná kontrola online webových stránok elektronického obchodu (kontrolné akcie) je ďalšou formou koordinácie presadzovania práva, ktorá sa ukázala byť účinným nástrojom proti porušovaniu právnych predpisov a ktorá by sa v budúcnosti mala zachovať a posilniť.

(18)  Koordinovaná kontrola online webových stránok elektronického obchodu (kontrolné akcie) je ďalšou formou koordinácie presadzovania práva, ktorá sa ukázala byť účinným nástrojom proti porušovaniu právnych predpisov a ktorá by sa v budúcnosti mala zachovať a posilniť, a to aj prostredníctvom rozšírenia jej uplatňovania na offline odvetvia.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie môže spôsobiť rozsiahle poškodzovanie väčšiny spotrebiteľov v Únii. Preto si vyžaduje osobitný postup na koordináciu, pričom Komisia má pôsobiť ako povinný koordinátor. S cieľom zabezpečiť, aby sa konanie začalo včas a jednotným a účinným spôsobom a aby boli podmienky overené jednotným spôsobom, by Komisia mala byť zodpovedná za overovanie splnenia podmienok na začatie konania. Dôkazy a informácie získané počas spoločného opatrenia by sa mali v prípade potreby uplatňovať plynulo vo vnútroštátnom konaní.

(19)  V prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré môže spôsobiť poškodzovanie kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo väčšine členských štátov, by Komisia mala zaviesť a riadiť postup na koordináciu na úrovni Únie. S cieľom zabezpečiť jednotnosť postupov by Komisia mala byť zodpovedná za overovanie splnenia podmienok na začatie konania. Dôkazy a informácie získané počas koordinovaného opatrenia by sa mali v prípade potreby uplatňovať plynulo vo vnútroštátnom konaní.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V kontexte rozsiahleho porušovania právnych predpisov a takéhoto porušovania predpisov s rozmerom Únie je potrebné rešpektovať právo na obhajobu dotknutých obchodníkov. Vyžaduje si to najmä vyhradiť obchodníkovi právo byť vypočutý a používať v priebehu konania jazyk podľa jeho výberu.

(20)  V kontexte porušovania, rozsiahleho porušovania právnych predpisov a takéhoto porušovania predpisov s rozmerom Únie je potrebné rešpektovať právo na obhajobu dotknutých obchodníkov. Vyžaduje si to okrem iného najmä vyhradiť obchodníkovi právo byť vypočutý a používať v priebehu konania jazyk podľa jeho výberu.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  S cieľom poskytnúť analýzu vývoja v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a zlepšiť siete spolupráce by Komisia mala predkladať pravidelné verejné správy obsahujúce štatistické údaje a prehľad vývoja v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, zhromaždených v rámci spolupráce ustanovenej týmto nariadením,

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Údaje týkajúce sa sťažností spotrebiteľov môžu pomôcť tvorcom politiky na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie posúdiť fungovanie spotrebiteľských trhov a odhaliť porušovanie právnych predpisov. S cieľom uľahčiť výmenu takýchto údajov na úrovni Únie Komisia prijala odporúčanie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov59. Toto odporúčanie je potrebné zaviesť, aby sa plne podporila spolupráca v oblasti presadzovania práva a uľahčilo odhaľovanie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

(25)  Údaje týkajúce sa sťažností spotrebiteľov môžu pomôcť tvorcom politiky na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie posúdiť fungovanie spotrebiteľských trhov a odhaliť porušovanie alebo riziko porušovania právnych predpisov. S cieľom uľahčiť výmenu takýchto údajov na úrovni Únie Komisia prijala odporúčanie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov59. Členské štáty by mali vykonať toto odporúčanie, aby sa plne podporila cezhraničná spolupráca v oblasti presadzovania práva a uľahčilo odhaľovanie porušovania právnych predpisov v rámci Únie a rozsiahleho porušovania právnych predpisov.

_________________

_________________

59 Odporúčanie Komisie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie sťažností a otázok spotrebiteľov (2010/304/EÚ), Ú. v. EÚ L 136, 2.6.2010, s. 1 – 31.

59 Odporúčanie Komisie o používaní harmonizovanej metodiky klasifikácie sťažností a otázok spotrebiteľov (2010/304/EÚ), Ú. v. EÚ L 136, 2.6.2010, s. 1 – 31.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa malo podporovať ako alternatíva konaní existujúcich podľa práva členských štátov. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a je vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie o vykonateľnosti. Toto konanie je lacným a jednoduchým spôsobom, ako uplatňovať cezhraničné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie67. Toto nariadenie by sa z tohto dôvodu malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady. Pri uplatňovaní minimálnych právomocí stanovených v tomto nariadení by sa mali príslušné orgány usilovať nájsť primeranú rovnováhu medzi záujmami chránenými základnými právami, ktorými sú napríklad vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania a sloboda informácií.

(35)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie67. Toto nariadenie by sa z tohto dôvodu malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady. Pri uplatňovaní minimálnych právomocí stanovených v tomto nariadení by mali príslušné orgány zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality a mali by sa usilovať nájsť primeranú rovnováhu medzi záujmami chránenými základnými právami, ktorými sú vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania, sloboda prejavu a sloboda informácií.

_________________

_________________

67 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

67 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  Toto nariadenie by sa malo vykladať a uplatňovať v úplnom súlade s pravidlami Únie o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť podať občianskoprávne žaloby na presadenie práv a žaloby o náhradu škody podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „poškodenie kolektívnych záujmov spotrebiteľov“ je skutočné alebo potenciálne poškodenie záujmov určitého počtu spotrebiteľov, ktorí sú dotknutí porušovaním právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov; a to najmä vtedy, keď toto porušovanie potenciálne alebo skutočne poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí značný počet spotrebiteľov v podobnej situácii.

i)  „poškodenie kolektívnych záujmov spotrebiteľov“ je skutočné alebo potenciálne poškodenie záujmov primeraného počtu spotrebiteľov, ktorí sú dotknutí porušovaním právnych predpisov v rámci Únie alebo rozsiahlym porušovaním právnych predpisov; a to najmä vtedy, keď toto porušovanie potenciálne alebo skutočne poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí primeraný počet spotrebiteľov v podobnej situácii.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány môžu vyšetriť porušovanie právnych predpisov uvedené v článku 2 a zakázať obchodníkom dopúšťať sa takéhoto porušovania predpisov v budúcnosti. Príslušné orgány môžu uložiť sankcie za takéto porušovanie predpisov do piatich rokov od skončenia porušovania predpisov.

1.  Príslušné orgány môžu vyšetriť porušovanie právnych predpisov uvedené v článku 2 a zakázať obchodníkom dopúšťať sa takéhoto porušovania predpisov v budúcnosti. Príslušné orgány môžu využiť právomoci uvedené v článku 8 ods. 2 písm. m), n) a o) do piatich rokov od skončenia porušovania predpisov.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Premlčacia lehota na uloženie sankcií začína plynúť dňom skončenia porušovania predpisov.

2.  Premlčacia lehota na vykonanie právomocí uvedených v odseku 1 začína plynúť dňom skončenia porušovania predpisov.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Akékoľvek opatrenia prijaté príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo konania vo veci porušenia predpisov prerušujú premlčaciu lehotu na uloženie sankcií až do prijatia konečného rozhodnutia o danej otázke. Premlčacia lehota na uloženie sankcií sa pozastaví dovtedy, pokým je rozhodnutie, nariadenie alebo iné opatrenie príslušného úradu predmetom konania na súde.

3.  Akékoľvek opatrenia prijaté príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo konania vo veci porušenia predpisov prerušujú premlčaciu lehotu na výkon právomocí uvedených v odseku 1 až do prijatia konečného rozhodnutia o danej otázke. Premlčacia lehota na výkon právomocí uvedených v odseku 1 sa pozastaví dovtedy, pokým je rozhodnutie, nariadenie alebo iné opatrenie príslušného úradu predmetom konania na súde.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu mali primerané zdroje potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia a na efektívne využívanie svojich právomocí podľa článku 8 vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborných poznatkov, postupov a iných opatrení.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a jednotné úrady pre spoluprácu mali zdroje, ktoré sú potrebné a dostatočné na uplatňovanie tohto nariadenia a na efektívne využívanie svojich právomocí podľa článku 8 vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, odborných poznatkov, postupov a iných opatrení.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý príslušný orgán disponuje na účely uplatňovania tohto nariadenia potrebnými právomocami v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva a vykonáva ich v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

1.  Každý príslušný orgán disponuje na účely uplatňovania tohto nariadenia potrebnými právomocami v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva a zdrojmi a vykonáva ich v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý príslušný orgán má minimálne nasledujúce právomoci a uplatňuje ich za podmienok stanovených v článku 9 s cieľom:

2.  Každý príslušný orgán má minimálne nasledujúce právomoci na účel plnenia úloh stanovených týmto nariadením a uplatňuje ich za podmienok stanovených v článku 9 s cieľom:

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  požadovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby vrátane bánk, poskytovateľov internetových služieb, registrov a registrátorov domén a poskytovateľov hostingových služieb akékoľvek príslušné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, okrem iného na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok;

b)  v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany údajov a za plného dodržiavania práva na súkromie a ochranu údajov zakotveného v Charte základných práv Európskej únie požadovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby vrátane bánk, poskytovateľov internetových služieb, poskytovateľov platobných služieb, registrov a registrátorov domén a poskytovateľov hostingových služieb akékoľvek príslušné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, okrem iného na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok, pokiaľ sú dotknuté informácie, údaje alebo dokumenty dôležité pre vyšetrovanie;

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  požadovať od akéhokoľvek orgánu verejnej moci, inštitúcie alebo agentúry v členskom štáte príslušného orgánu akékoľvek relevantné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, okrem iného na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok;

c)  požadovať od akéhokoľvek orgánu verejnej moci, inštitúcie alebo agentúry v členskom štáte príslušného orgánu akékoľvek relevantné informácie, údaje alebo dokumenty v akejkoľvek forme a akomkoľvek formáte a bez ohľadu na médium alebo miesto, na ktorom sú uložené, na účely identifikácie a sledovania finančných tokov a tokov údajov alebo zisťovania totožnosti osôb zapojených do finančných tokov a tokov údajov, údajov o bankových účtoch a vlastníctva internetových stránok, pokiaľ sú dotknuté informácie, údaje alebo dokumenty dôležité pre vyšetrovanie;

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prijať dočasné opatrenia, aby sa zabránilo riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy spotrebiteľom, najmä pozastavenie činnosti webovej lokality, domény alebo podobnej digitálnej lokality, služby alebo konta;

g)  prijať dočasné opatrenia, aby sa zabránilo riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy spotrebiteľom, najmä vyžadovať od poskytovateľov hostingových služieb pozastavenie činnosti webovej lokality, služby alebo účtu alebo vyžadovať od registrov a registrátorov domén, aby pozastavili presne stanovený názov domény na obmedzené obdobie, pokiaľ je každé opatrenie, ktoré bolo prijaté na obmedzenie online šírenia alebo iného sprístupňovania obsahu verejnosti, v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a obmedzuje sa na nutné a primerané aspekty;

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  ukončiť činnosť webovej stránky, domény alebo podobnej digitálnej lokality, služby alebo konta alebo ich časti vrátane vznesenia požiadavky voči tretej strane alebo inému orgánu verejnej moci na vykonanie takýchto opatrení;

l)  ak obchodník v primeranom čase účinne nereaguje na písomnú žiadosť príslušných orgánov o ukončenie porušovania právnych predpisov, nariadiť poskytovateľovi hostingových služieb, aby ukončil činnosť webovej stránky, služby alebo konta alebo ich časti, alebo nariadiť registru alebo registrátorovi domény, aby vymazal presne stanovený názov domény a umožnil ho zaregistrovať dotknutému príslušnému orgánu; ukončiť činnosť webovej stránky, domény alebo podobnej digitálnej lokality, služby alebo konta alebo ich časti, pokiaľ sa každé opatrenie, ktoré bolo prijaté na obmedzenie online šírenia alebo iného sprístupňovania obsahu verejnosti v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, obmedzuje na potrebné a primerané aspekty a vykonáva sa na základe predchádzajúceho súdneho povolenia;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoci uvedené v odseku 8 v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi buď:

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoci uvedené v odseku 8 v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade s Chartou základných práv Európskej únie buď:

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podmienky uplatňovania a vykonávania minimálnych právomocí príslušných orgánov uvedených v článku 8. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Ochrana osobných údajov

 

Toto nariadenie sa uplatňuje v plnom súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791b.

 

___________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Požiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu poskytne všetky relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie, a na ukončenie tohto porušovania predpisov. Požiadaný orgán bezodkladne informujte Komisiu o prijatí žiadosti o informácie a o odpovedi na ňu.

1.  Požiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu poskytne žiadajúcemu orgánu bezodkladne a v každom prípade do 14 dní všetky relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Únie, a na ukončenie tohto porušovania predpisov. Požiadaný orgán bezodkladne informujte Komisiu o prijatí žiadosti o informácie a o odpovedi na ňu.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Požiadaný orgán prijme na žiadosť žiadajúceho orgánu všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva na ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie vrátane uloženia sankcií a nariadenia alebo umožnenia odškodnenia spotrebiteľov za škodu spôsobenú porušením právnych predpisov.

1.  Požiadaný orgán bez zbytočného odkladu prijme na žiadosť žiadajúceho orgánu všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva na ukončenie alebo zákaz porušovania právnych predpisov v rámci Únie vrátane uloženia sankcií a nariadenia alebo umožnenia odškodnenia spotrebiteľov za škodu spôsobenú porušením právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri žiadostiach o vzájomnú pomoc žiadajúci orgán poskytne dostatočné informácie, ktoré by umožnili požiadanému orgánu vyhovieť žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

1.  Pri žiadostiach o vzájomnú pomoc žiadajúci orgán poskytne všetky relevantné informácie, ktoré by umožnili požiadanému orgánu vyhovieť žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podľa jeho názoru žiadajúci orgán neposkytol dostatočné informácie v súlade s článkom 12 ods. 1.

c)  podľa jeho názoru žiadajúci orgán neposkytol relevantné informácie v súlade s článkom 12 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o služobnom a obchodnom tajomstve vymedzené v článku 41, dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť uverejniť spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie a zistiť názory iných zainteresovaných strán.

4.  V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o služobnom a obchodnom tajomstve vymedzené v článku 41, dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť uverejniť spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie a zistiť názory iných zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľských organizácií a obchodných organizácií.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo podľa potreby na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán a overiť, či sú tieto záväzky dostatočné na ukončenie daného porušenia právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov.

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo podľa potreby na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán a overiť, či sú tieto záväzky dostatočné na ukončenie daného porušenia právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov. Príslušné orgány môžu takisto viesť konzultácie so spotrebiteľskými organizáciami a obchodnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dotknuté príslušné orgány môžu určiť jeden príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva v mene ostatných príslušných orgánov s cieľom ukončiť alebo zakázať rozsiahle porušovanie právnych predpisov, zabezpečiť odškodnenie spotrebiteľov alebo uložiť sankcie. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú do úvahy miesto sídla dotknutého obchodníka. Keď bol určený príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi, je spôsobilý konať v mene spotrebiteľov z každého takéhoto členského štátu, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu.

3.  Dotknuté príslušné orgány môžu určiť jeden príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva v mene ostatných príslušných orgánov s cieľom ukončiť alebo zakázať rozsiahle porušovanie právnych predpisov, zabezpečiť odškodnenie spotrebiteľov alebo uložiť sankcie. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú do úvahy miesto daného porušenia právnych predpisov. Keď bol určený príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi, je spôsobilý konať v mene spotrebiteľov z každého takéhoto členského štátu, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o prijatí opatrení na presadzovanie práva naraz vo všetkých alebo niektorých členských štátoch dotknutých rozsiahlym porušovaním právnych predpisov. V takomto prípade príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto opatrenia na presadzovanie práva začali uplatňovať súčasne vo všetkých dotknutých členských štátoch.

4.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o prijatí primeraných a účinných opatrení na presadzovanie práva naraz vo všetkých alebo niektorých členských štátoch dotknutých rozsiahlym porušovaním právnych predpisov. V takomto prípade príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto opatrenia na presadzovanie práva začali uplatňovať súčasne vo všetkých dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uzavretie koordinovaných postupov

Ukončenie koordinovaných postupov

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Následné informovanie

 

Koordinačný orgán bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány dotknutých členských štátov o tom, že dochádza k porušovaniu právnych predpisov a je potrebné prijať ďalšie opatrenia. V takomto prípade sa koordinačná činnosť môže uskutočňovať bez toho, aby bolo nutné začať akýkoľvek nový postup koordinovanej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak existuje dôvodné podozrenie, že rozsiahle porušovanie právnych predpisov poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí spotrebiteľov najmenej v troch štvrtinách členských štátov, ktoré spoločne predstavujú najmenej tri štvrtiny obyvateľstva Únie („rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“), Komisia začne uplatňovať spoločný postup. Na tento účel môže Komisia od príslušných orgánov požadovať potrebné informácie alebo dokumenty.

1.  Ak existuje dôvodné podozrenie, že rozsiahle porušovanie právnych predpisov poškodilo, poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí spotrebiteľov najmenej vo väčšine členských štátov, ktoré spoločne predstavujú najmenej jednu tretinu obyvateľstva Únie („rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie“), Komisia začne uplatňovať spoločný postup s cieľom pomáhať príslušným orgánom členských štátov a spolupracovať s nimi s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov v Únii, keď sa navrhovaný postup nedá dostatočne dosiahnuť členskými štátmi, ako aj s cieľom zabezpečiť náležité presadzovanie právnych predpisov Únie na ochranu spotrebiteľa v Únii. Na tento účel môže Komisia od príslušných orgánov požadovať potrebné informácie alebo dokumenty.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušný orgán môže odmietnuť účasť na spoločnom postupe z jedného z týchto dôvodov:

3.  Príslušný orgán môže odmietnuť účasť na spoločnom postupe ak už bol vydaný konečný rozsudok alebo ak už bolo prijaté konečné správne rozhodnutie týkajúce sa toho istého porušenia právnych predpisov voči tomu istému obchodníkovi v danom členskom štáte. Ak sa príslušný orgán rozhodne odmietnuť účasť na tomto postupe, uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v danom členskom štáte sa už začalo súdne konanie týkajúce sa toho istého porušenia právnych predpisov voči tomu istému obchodníkovi;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v danom členskom štáte už bol vydaný konečný rozsudok alebo konečné správne rozhodnutie týkajúce sa toho istého porušenia právnych predpisov voči tomu istému obchodníkovi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa príslušný orgán po oznámení rozhodnutia o začatí spoločného postupu podľa odseku 2 rozhodne nezúčastniť na spoločnom postupe, bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje Komisiu a ostatné dotknuté príslušné orgány, pričom uvedie dôvody podľa odseku 3 a poskytne potrebné podporné dokumenty.

4.  Ak sa príslušný orgán po oznámení rozhodnutia o začatí spoločného postupu podľa odseku 2 rozhodne nezúčastniť na spoločnom postupe, bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje Komisiu a ostatné dotknuté príslušné orgány, pričom písomne uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia podľa odseku 3 a poskytne potrebné podporné dokumenty.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá služobného a obchodného tajomstva vymedzené v článku 41, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť uverejniť spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie alebo na inom vhodnom mieste s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán.

3.  V prípade potreby a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá služobného a obchodného tajomstva vymedzené v článku 41, príslušné orgány uverejnia spoločnú pozíciu alebo jej časti na svojich webových stránkach a na webovom sídle Komisie alebo na inom vhodnom mieste s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľských organizácií a obchodných organizácií.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo a na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán a overiť, či sú tieto záväzky dostatočné na ukončenie daného porušenia právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov.

2.  Ak obchodník navrhuje záväzky, dotknuté príslušné orgány môžu podľa potreby uverejniť navrhované záväzky na svojich webových stránkach alebo a na webovom sídle Komisie s cieľom zistiť názory ostatných zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľských organizácií a obchodných organizácií a overiť, či sú tieto záväzky dostatočné na ukončenie daného porušenia právnych predpisov a odškodnenie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď bol určený príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi, je tento orgán spôsobilý konať v mene spotrebiteľov z každého takéhoto členského štátu, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú do úvahy miesto sídla dotknutého obchodníka.

2.  Keď bol určený príslušný orgán na prijímanie opatrení na presadzovanie práva ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi, je tento orgán spôsobilý konať v mene spotrebiteľov z každého takéhoto členského štátu, ako keby išlo o spotrebiteľov jeho vlastného štátu. Pri určovaní príslušného orgánu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva príslušné orgány berú umiestnenie dotknutého porušenia, pričom sa dôsledne prihliada na ochranu záujmov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34a

 

Ďalšie postupy mechanizmu varovania

 

1.   Ak laboratórne skúšky alebo technické posúdenia nepotvrdzujú faktory, ktoré spôsobili varovanie, príslušné orgány alebo v prípade potreby Komisia bezodkladne prijmú všetky opatrenia potrebné na nápravu situácie a obnovenie rovnováhy na vnútornom trhu a/alebo v sektore trhu, v ktorom obchodník vykonáva svoju činnosť, aby sa chránil obchodník a aby sa zabránilo poškodeniu jeho záujmov.

 

V tejto súvislosti príslušné orgány alebo v prípade potreby Komisia informujú spotrebiteľov čo najskôr potom ako sa zistilo, že varovanie bolo falošné.

 

2.   Ak sú záujmy obchodníka poškodené, príslušné orgány alebo v prípade potreby Komisia prijmú opatrenia na jeho odškodnenie.

 

3.   Cieľom opatrení prijatých na odškodnenie obchodníka by malo predovšetkým byť obnovenie jeho dôveryhodnosti v sektore/sektoroch trhu, v ktorom/ktorých pôsobí a/alebo na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Určené orgány a európske spotrebiteľské centra sa podieľajú na mechanizme varovania stanovenom v článku 34. Členské štáty určia spotrebiteľské organizácie a združenia a iné subjekty, napr. obchodné združenia, ktoré majú náležité odborné schopnosti a legitímny záujem na ochrane spotrebiteľa a ktoré sa majú podieľať na mechanizme varovania. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o uvedených subjektoch.

1.  Určené orgány a európske spotrebiteľské centrá, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, sa podieľajú na mechanizme varovania stanovenom v článku 34. Členské štáty určia spotrebiteľské organizácie a združenia a iné subjekty, napr. obchodné združenia, ktoré majú náležité odborné schopnosti a legitímny záujem na ochrane spotrebiteľa a ktoré sa majú podieľať na mechanizme varovania. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o uvedených subjektoch.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Externé varovania slúžia len „pre informáciu“. Príslušné orgány nie sú povinné začať konanie ani prijímať iné opatrenia na základe varovaní a informácií poskytnutých týmito subjektmi. Subjekty, ktoré poskytujú externé varovania, musia zabezpečiť, aby poskytované informácie boli správne, aktuálne a presné a v prípade potreby ich bezodkladne opravia alebo odvolajú. Na tento účel musia mať prístup k informáciám, ktoré poskytli, s výnimkou obmedzení uvedených v článkoch 41 a 43.

4.  Externé varovania slúžia prevažne „pre informáciu“ a od príslušných orgánov sa vyžaduje, aby overili, či sa zakladajú na odôvodnenom podozrení podľa článku 34 ods. 1. Príslušné orgány nie sú povinné začať vykonávacie opatrenia ani prijímať iné opatrenia na základe informácií poskytnutých týmito subjektmi, ktoré poskytujú externé varovania, ako je ustanovené v článku 35 ods. 3. Subjekty, ktoré poskytujú externé varovania, musia zabezpečiť, aby poskytované informácie boli správne, aktuálne a presné a v prípade potreby bezodkladne opravia akékoľvek chyby alebo tieto informácie odvolajú. Na tento účel musia mať prístup k informáciám, ktoré poskytli, s výnimkou obmedzení uvedených v článkoch 41 a 43. Oznamujú sa im tiež všetky následné opatrenia prijaté dotknutým príslušným orgánom v nadväznosti na externé varovania alebo neprijatie žiadnych opatrení, pričom v druhom prípade sa uvedú dôvody, prečo sa v súvislosti s varovaním nepodnikli žiadne kroky. Oznámenie príslušných orgánov o prijatých opatreniach alebo o neprijatí opatrení musí zohľadňovať nutnosť zachovávať dôvernosť vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade potreby prebiehajú konzultácie so subjektmi uvedenými v odsekoch 1 a 2 a zohľadňuje sa ich stanovisko pri určovaní prioritných opatrení na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobnosti určovania a účasti iných subjektov v rámci mechanizmu varovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobnosti určovania a účasti spotrebiteľských organizácií a združení spotrebiteľov a obchodných združení v rámci mechanizmu varovania, ako aj spôsoby oznamovania akýkoľvek následných opatrení prijatých v súvislosti s externými varovaniami alebo neprijatia žiadnych opatrení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 48 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez ohľadu na odsek 2 môžu príslušné orgány použiť a zverejniť informácie nevyhnutné na:

3.  Bez ohľadu na odsek 2 a za predpokladu, že sa v plnej miere dodržiavajú základné práva, ako je právo na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj právne predpisy Únie o ochrane a spracovaní osobných údajov, môžu príslušné orgány použiť a zverejniť informácie nevyhnutné na:

Pozmeňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  z dôvodov verejného záujmu, ako je verejná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, verejné zdravie a ochrana životného prostredia,

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dôkazy, dokumenty, informácie, vysvetlenia a zistenia z vyšetrovania, ktoré pripravil príslušný orgán v jednom členskom štáte v súlade s článkom 8, sa môže v prípade konaní začatých podľa tohto nariadenia použiť príslušnými orgánmi v iných členských štátoch bez akýchkoľvek ďalších formálnych požiadaviek.

2.  Dôkazy, dokumenty, informácie, vysvetlenia a zistenia z vyšetrovania, ktoré pripravil príslušný orgán v jednom členskom štáte v súlade s článkom 8, sa môže v prípade konaní začatých podľa tohto nariadenia použiť príslušnými orgánmi v iných členských štátoch za predpokladu, že sú základné práva spotrebiteľa plne rešpektované.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [Najneskôr do xx/xx/20xx, nie však neskôr ako do siedmich rokov odo dňa začatia uplatňovania] Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia.

Do [Najneskôr do xx/xx/20xx, nie však neskôr ako do piatich rokov odo dňa začatia uplatňovania] Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto správa bude obsahovať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia účinnosti presadzovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov podľa tohto nariadenia a ďalej tiež preskúmanie toho, ako sa vyvíjalo dodržiavanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov zo strany obchodníkov na kľúčových spotrebiteľských trhoch v rámci cezhraničného obchodu.

Táto správa bude obsahovať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia účinnosti presadzovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov podľa tohto nariadenia a ďalej tiež preskúmanie toho, ako sa vyvíjalo dodržiavanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov zo strany obchodníkov na kľúčových spotrebiteľských trhoch v rámci cezhraničného obchodu. Komisia predovšetkým posúdi účinnosť týchto aspektov:

Pozmeňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  právomocí stanovených v článku 8;

Pozmeňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  prahových hodnôt pre rozsiahle porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie;

Pozmeňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c)  systému výmeny informácií o porušovaní právnych predpisov, ako sa stanovuje v článku 43.

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

K tejto správe budú v prípade potreby priložené legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu:

 

a)   prehľad informácií a vývoja v oblasti presadzovania práv spotrebiteľa, ako aj štatistické údaje vymieňané v súlade s mechanizmom dohľadu zriadeným podľa článku 33, vrátane vyslaných varovaní a následných opatrení prijatých vo vzťahu k externým varovaniam;

 

b)   prehľad rozsiahleho porušovania právnych predpisov a rozsiahleho porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie, v ktorom sú uvedené koordinované opatrenia prijaté podľa článku 16, vykonávacie opatrenia prijaté podľa článku 18, spoločné kroky vykonané podľa článku 21 a záväzky prijaté obchodníkmi porušujúcimi právne predpisy a ich výsledky, ako aj vykonávacie opatrenia prijaté podľa článku 25.

 

Správa sa zverejní a v prípade potreby obsahuje ďalšie legislatívne alebo nelegislatívne návrhy s cieľom prispôsobiť existujúce právne predpisy novému technologickému vývoju alebo prípadným budúcim javom v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24b.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24c.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24d.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

Pozmeňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24e.  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/... o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 2006/2004

Príloha – bod 24 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24f.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Text s významom pre EHP)

Referenčné čísla

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.6.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Prerokovanie vo výbore

31.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

Referenčné čísla

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Dátum predloženia v EP

25.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

3

Dátum predloženia

27.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie