Postup : 2016/2186(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0079/2017

Předložené texty :

A8-0079/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.32
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0163

ZPRÁVA     
PDF 635kWORD 63k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015

(2016/2186(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015

(2016/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0079/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015

(2016/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0079/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 33 419 863 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 0,54 %, což je důsledek krátké doby existence tohoto orgánu; vzhledem k tomu, že je tento orgán financován z příspěvku Unie (13 367 600 EUR, což představuje 40 %) a z příspěvků členských států (20 051 400 EUR, což představuje 60 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělení absolutoria v souvislosti s postupem udělování absolutoria klade zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  připomíná, že Evropský parlament byl hnací silou při zavádění nového a komplexního Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) zahrnujícího tři evropské orgány dohledu s cílem zajistit lepší systém finančního dohledu po finanční krizi;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o jednu připomínku, kterou Účetní dvůr učinil ve zprávě za rok 2012, týkající se příspěvku na vzdělávání, která byla ve zprávách Účetního dvora za roky 2013 a 2014 označena jako „probíhající“, přijal orgán nápravná opatření a byly podepsány smlouvy s 20 z 21 škol, které děti zaměstnanců navštěvují;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zlepšení účinnosti spravování rozpočtu orgánu EBA;

4.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,34 %, což představuje pokles o 0,47 % oproti roku 2014, a že míra čerpání prostředků na platby činila 89,70 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 5,76 %; na základě informací orgánu konstatuje, že vysoká míra čerpání vyplývá jak z dobrého plánování a monitorování rozpočtu, tak z omezeného rozpočtu orgánu; konstatuje, že některé prvky pracovního programu orgánu musely být odloženy do roku 2016 nebo kvůli rozpočtovým škrtům provedeny jen v omezené míře;

5.  konstatuje, že Evropský parlament a Rada snížily finanční zdroje orgánu na rok 2015 o 6 % ve srovnání s předchozím rokem i přesto, že mu byl přidělen vyšší počet zaměstnanců; konstatuje, že aby bylo možné tyto škrty provést, musel orgán omezit svůj pracovní program a snížit náklady v oblastech, jako jsou operativní mise a schůze, operativní IT projekty a školení zaměstnanců; dále připomíná, že hodnota eura oproti britské libře v průběhu roku významně klesla, takže orgán musel požádat o opravný rozpočet ve výši 1,9 milionu EUR, který byl přijat v srpnu 2015, aby mohl splnit své finanční závazky;

6.  zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je důležité zajistit vhodnou úroveň stanovování priorit a dosahování účinnosti; v této souvislosti se domnívá, že počáteční rozpočtové škrty neměly být provedeny odložením zveřejnění norem a pokynů ani omezením účasti v pracovních skupinách Basilejského výboru pro bankovní dohled; zdůrazňuje, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán musí doprovázet vhodná opatření na stanovení priorit; poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá z legislativních úkolů ke sbližování dohledu a vymáhání předpisů v oblasti dohledu, měl by být orgánu přidělen odpovídající rozpočet i lidské zdroje;

7.  vítá skutečnost, že došlo k významnému zlepšení rozpočtu orgánu na rok 2016, díky tomu, že orgán, Evropský parlament i Rada zohlednily poznatky získané v průběhu předchozího roku, což vedlo k navýšení o 20 % oproti původnímu rozpočtu na rok 2015;

Závazky a přenesené prostředky

8.  konstatuje, že se orgánu podařilo dále snížit celkovou míru přenesených prostředků na závazky z 15,90 % v roce 2014 na 9,7 % v roce 2015; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že přenosy prostředků na závazky v hlavě II (správní výdaje) byly vysoké a činily 1 487 794 EUR, neboli 28 % z celkových prostředků na závazky v rámci této hlavy, ve srovnání s 3 431 070 EUR neboli 48 % v roce 2014; bere na vědomí, že v těchto přenosech je zahrnuta nevyřešená záležitost týkající se doplatku DPH, který je potřeba uhradit v souvislosti s úpravou částky za novou budovu orgánu, a faktura týkající se obchodních poplatků vydaná britským Úřadem pro oceňování;

9.  vítá skutečnost, že orgán omezil výši prostředků přenesených do roku 2016 o 40 % ve srovnání s předchozím rokem, a to v kontextu 0,5% snížení celkového rozpočtu mezi dvěma lety; uznává, že to ukazuje na návrat k běžnějším úrovním přenosů na konci roku 2015 poté, co v roce 2014 došlo k významnému přenosu prostředků, který byl vyvolán stěhováním orgánu do nových prostor v prosinci 2014;

Převody

10.  na základě účetní závěrky orgánu konstatuje, že v průběhu roku 2015 provedl 30 rozpočtových převodů; konstatuje, že 10% limit stanovený v článku 27 finančního nařízení orgánu byl překročen pouze v jednom případě; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2015 byly v souladu s finančními pravidly;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

11.  konstatuje, že celkový počet zaměstnanců orgánu se zvýšil ze 146 v roce 2014 na 156 v roce 2015 a zahrnuje 45% podíl žen a 55% podíl mužů; bere na vědomí, že celková fluktuace zaměstnanců způsobená výpověďmi, neobnovením smlouvy nebo jejím vypršením, činila 10,3 %, což je o 2,6 % méně než v roce 2014; s uspokojením konstatuje, že orgán stejně jako v předchozích letech provedl prověrku práce, která ukázala, že 80,1 % pracovních míst je „operativních“, tj. přímo spojených s plněním mandátu orgánu, 12,5 % zahrnuje „administrativu a koordinaci“ a 7,4 % je „neutrálních“; poukazuje na to, že na každá čtyři místa spojená s přímým plněním mandátu orgánu připadá pouze jedno administrativní pracovní místo;

12.  konstatuje, že orgán musí zajistit zeměpisnou a genderovou rovnováhu a soulad se zásadou rovných příležitostí v souladu s článkem 1d služebního řádu úředníků Evropské unie a článkem 27 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie; konstatuje, že orgán zveřejňuje všechna volná pracovní místa na svých internetových stránkách;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  konstatuje, že orgán v říjnu 2014 přijal politiku v oblasti střetů zájmů a v roce 2012 zavedl etické pokyny; uznává, že během postupu přijímání pracovníků musí budoucí zaměstnanci vedle posouzení životopisů deklarovat případné střety zájmů; konstatuje, že všichni zaměstnanci musí každoročně deklarovat případné střety zájmů, které jsou poté posuzovány poradcem pro záležitosti profesní etiky; konstatuje, že také všichni členové dozorčí rady a jejich náhradníci musí deklarovat své stávající nebo potenciální střety zájmů, včetně ekonomických zájmů, jako je zejména držení podílů ve finančních institucích; dále konstatuje, že všechna tato prohlášení, jakož i prohlášení nejvyššího vedení orgánu jsou zveřejňována na jeho internetových stránkách a každoročně aktualizována; vyjadřuje však politování nad skutečností, že životopisy členů správní rady ani dozorčí rady na internetových stránkách orgánu zveřejněny nejsou; vyzývá orgán, aby tyto dokumenty zveřejnil co nejdříve, a zajistil tak nezbytný veřejný dohled a kontrolu nad svým řízením;

14.  konstatuje, že orgán přijal strategii proti podvodům, která měla být plně prováděna do konce roku 2016; s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 provedl orgán úvodní posouzení rizika podvodů ve všech svých útvarech a navíc na svém intranetu vytvořil oddíl zaměřený na boj proti podvodům s komunikačním kanálem pro oznamovatele;

15.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že úzce spolupracuje se všemi členskými státy na přípravě regulačních zpráv v jeho oblasti působnosti, které pravidelně zveřejňuje; s uspokojením konstatuje, že orgán provedl opatření k zajištění transparentnosti, pokud jde o veřejná vystoupení a zúčastněné strany, s nimiž se setkává;

16.  domnívá se, že zápisy ze schůzí dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány okamžitě po schůzi s cílem zkrátit stávající až tříměsíční prodlevu mezi schůzemi a zveřejňováním zápisů a poskytovat lepší přehled o diskusích, stanoviscích členů a hlasování; je přesvědčen, že informování občanů Unie by se mohlo zlepšit také prostřednictvím internetového přenosu akcí; je znepokojen fakticky nerovnoměrnou přístupností dokumentů a informací z interních schůzí pro jednotlivé zúčastněné strany, včetně Evropského parlamentu; vítá skutečnost, že orgán je mezi evropskými orgány dohledu tím, který zveřejňuje informace ze schůzí svých zaměstnanců se zúčastněnými stranami v nejvhodnějším rozsahu; zastává názor, že orgán by měl v rámci svého akčního plánu na nadcházející roky zavést bezpečný komunikační kanál pro oznamovatele.

Interní audit

17.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise přijal opatření v návaznosti na omezený přezkum řízení projektů IT, který původně zahrnoval čtyři doporučení; dále konstatuje, že jedno doporučení hodnocené jako „důležité“ bylo uzavřeno již v únoru 2015 na základě dokumentární prověrky provedené útvarem interního auditu;

18.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl audit řízení lidských zdrojů, který vyústil v šest doporučení, z nichž dvě byla označena jako „velmi důležitá“, čtyři jako „důležitá“ a žádné nebylo kritické; vítá skutečnost, že orgán přijal všechny připomínky a doporučení a připravil vhodné akční plány, které pravidelně plní;

Výkonnost

19.  bere na vědomí, že orgán úzce spolupracuje s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) při všech podpůrných činnostech, aby se snížily administrativní náklady, kdekoli je to možné, byla podnícena součinnost a sdíleny osvědčené postupy; očekává od orgánu další úsilí k prohloubení spolupráce s ostatními decentralizovanými agenturami a ke snížení provozních a správních nákladů;

Další připomínky

20.  konstatuje, že v referendu dne 23. června 2016 se občané Spojeného království vyslovili pro odchod z Evropské unie; zdůrazňuje, že podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii členský stát, který se rozhodne vystoupit z Unie, oznámí svůj záměr Evropské radě a Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že účetní závěrka a související příloha orgánu, který sídlí v Londýně, byla sestavena na základě informací, jež byly k dispozici k datu podpisu této účetní závěrky, kdy výsledky referenda ještě nebyly známy a formální oznámení o aktivaci článku 50 ještě nebylo předloženo;

21.  bere na vědomí, že po výsledku referenda ve Spojeném království dne 23. června 2016 připravil orgán hodnocení dopadu pro všechny podpůrné oblasti, konkrétně IT, lidské zdroje, veřejné zakázky, korporátní služby a komunikace, která budou aktualizována podle situace;

22.  vítá podrobné informace, které orgán poskytl orgánu příslušnému k udělení absolutoria ohledně jeho stávajících smluvních závazků a pasiv souvisejících s jeho fyzickou přítomností ve Spojeném království; konstatuje, že kromě nájemní smlouvy činí maximální potenciální smluvní závazek nebo pasivum orgánu 33,16 milionu EUR, ale že za předčasné ukončení těchto smluv nebudou uděleny žádné sankce, pokud budou dodrženy platné výpovědní lhůty mezi jedním a třemi měsíci; vyjadřuje však znepokojení, pokud jde o potenciální rizika související s operativní a provozní kontinuitou a z toho vyplývající výdaje na přemístění, jako jsou dodatečné veřejné zakázky, které může být třeba udělit v krátké časové lhůtě, pokud nebude dostatek času na přestěhování do nového působiště;

23.  konstatuje, že orgán podepsal nájemní smlouvu na dvanáct let platnou do 8. prosince 2026 a že za normálních smluvních podmínek existuje závazek, že bude zaplaceno plné nájemné za celé toto období; konstatuje však, že orgán vyjednal doložku o přerušení v polovině smluvního období, což znamená, že pokud se tato doložka uplatní, nebude orgán povinen platit nájemné za posledních šest let; dále konstatuje, že pokud se doložka aktivuje, orgán musí vrátit polovinu podpory (za období 32 měsíců bezplatného nájmu), kterou již obdržel a která byla určena na řádné, dvanáctileté trvání smlouvy; konstatuje, že orgán je při stěhování povinen uvést nemovitost do původního stavu a že v tomto případě musí orgán uhradit odvoz instalovaného kancelářského zařízení z budovy; konstatuje, že přesná výše částky závisí na odborných odhadech a dalších jednáních; žádá orgán, aby o výši této částky informoval Parlament, jakmile bude známa;

24.  v návaznosti na aktivaci článku 50 vládou Spojeného království vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že výstupy a rozhodování ohledně změny sídla orgánu budou transparentní a demokratické;

25.  připomíná, že smíšený způsob financování orgánu, který z velké části závisí na příspěvcích příslušných vnitrostátních orgánů, je nedostatečný, nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby v rámci bílé knihy plánované na druhé čtvrtletí roku 2016 a legislativního návrhu, který má být předložen do roku 2017, zavedla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu;

26.  zdůrazňuje, že orgán musí sice zajistit, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, měl by však provádět pouze ty úkoly, které mu přidělily Evropský parlament a Rada; domnívá se, že orgán by měl plně využít svůj mandát k účinné podpoře proporcionality; konstatuje, že kdykoli je orgán pověřen vypracováním opatření na úrovni 2 a 3, měl by při přípravě těchto norem věnovat zvláštní pozornost specifickým rysům jednotlivých vnitrostátních trhů a tomu, aby příslušní účastníci trhu a organizace na ochranu spotřebitelů byli co nejdříve zapojeni do procesu stanovování norem i do fází jejich přípravy a provádění;

27.  se znepokojením konstatuje, že orgán neuplatňuje všechny výsady stanovené v jeho právním rámci; zdůrazňuje, že by orgán měl zajistit, aby byly maximalizovány zdroje, a mohl tak plně vykonávat svůj právní mandát; v této souvislosti konstatuje, že důslednější zaměření na mandát, který mu udělily Evropský parlament a Rada, by mohlo vést k efektivnějšímu využívání jeho zdrojů a účinnějšímu plnění jeho cílů; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích technických norem a technických doporučení musí orgán včas, pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament a Radu o svých krocích;

°

°  °

28.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](6) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

1.3.2017

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2015

(2016/2186(DEC))

Navrhovatel: Sander Loones

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EBA je zásadní pro podporu soudržného uplatňování právních předpisů Unie a lepší koordinace mezi vnitrostátními orgány i pro zajišťování finanční stability, transparentnosti, lépe integrovaných a bezpečnějších finančních trhů i vysokého stupně ochrany spotřebitelů a harmonizovaných postupů dohledu v této oblasti;

2.  bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu EBA za rok končící dnem 31. prosince 2015, ve všech významných ohledech legální a správné; bere však na vědomí, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zlepšení účinnosti spravování rozpočtu orgánu EBA;

3.  připomíná, že Evropský parlament byl hnací silou při zavádění nového a soudržného Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) zahrnujícího tři evropské orgány dohledu s cílem zajistit lepší systém finančního dohledu po finanční krizi;

4.  bere na vědomí nájemní smlouvu orgánu EBA, jejíž platnost končí dne 8. prosince 2026, která však obsahuje možnost předčasného ukončení po šesti letech, čímž vznikne pokuta ve výši nájemného za 16 měsíců odpovídající částce 3 246 216 EUR; vyzývá orgán EBA, aby provedl výpočet veškerých potenciálních nákladů a dopadů brexitu, a zejména nákladů na přesun; domnívá se, že v účetní závěrce za rok 2016 by měly být v plné míře uvedeny jakékoli budoucí náklady na přesun; žádá orgán EBA, aby v souvislosti s úvahami o případném budoucím přesunu jednal se všemi zúčastněnými stranami transparentně;

5.  zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je důležité zajistit jejich vhodnou úroveň, stanovení priorit a dosažení účinnosti; v této souvislosti se domnívá, že počáteční rozpočtové škrty neměly být provedeny odložením zveřejnění norem a pokynů ani omezením účasti v pracovních skupinách Basilejského výboru pro bankovní dohled; zdůrazňuje, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán EBA musí doprovázet vhodná opatření na stanovení priorit; poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu EBA v rostoucí míře přesouvá z legislativních úkolů ke sbližování dohledu a vymáhání předpisů v oblasti dohledu, měl by být orgánu EBA přidělen odpovídající rozpočet i lidské zdroje;

6.  zdůrazňuje, že orgán EBA by měl zajistit, aby vykonával všechny úkoly v úplnosti a ve stanovené lhůtě, a současně by měl plnit pouze ty úkoly, které mu svěřily Evropský parlament a Rada; domnívá se, že orgán EBA by měl plně využít svůj mandát k účinné podpoře proporcionality; konstatuje, že kdykoli je orgán EBA pověřen vypracováním opatření na úrovni 2 a 3, měl by při přípravě těchto norem věnovat zvláštní pozornost specifickým rysům jednotlivých vnitrostátních trhů a tomu, aby příslušní účastníci trhu a organizace na ochranu spotřebitelů byli co nejdříve zapojeni do procesu stanovování norem i do fází jejich přípravy a provádění;

7.  se znepokojením konstatuje, že orgán EBA neuplatňuje všechny výsady stanovené v jeho právním rámci; zdůrazňuje, že by orgán EBA měl zajistit, aby byly maximalizovány zdroje, a mohl tak plně vykonávat svůj právní mandát; v této souvislosti konstatuje, že důslednější zaměření na mandát, který mu udělily Evropský parlament a Rada, by mohlo vést k efektivnějšímu využívání jeho zdrojů a účinnějšímu plnění jeho cílů; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích technických norem a technických doporučení musí orgán EBA včas, pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament a Radu o svých krocích;

8.  bere na vědomí, že vzhledem k posílení směnného kurzu britské libry během roku 2015 byl rozpočet navýšen o částku 1 904 000 EUR; podporuje žádost orgánu EBA o snížení rozpočtu na rok 2016 vzhledem k nedávnému snížení směnného kurzu GBP-EUR;

9.  dochází k závěru, že je třeba přezkoumat způsob financování orgánu EBA; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost změnit stávající způsob financování zavedením vhodně a přiměřeně nastavených poplatků pro účastníky trhu, které by případně částečně nahradily příspěvky příslušných vnitrostátních orgánů a zároveň zajistily autonomii tohoto orgánu a jeho činnost v oblasti dohledu;

10.  domnívá se, že zápisy ze zasedání dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány rychleji s cílem zkrátit stávající až tříměsíční prodlevu mezi schůzemi a zveřejňováním zápisů a že by měly poskytovat lepší přehled o diskusích, stanoviscích členů a hlasování; je přesvědčen, že informování občanů EU by se mohlo zlepšit také prostřednictvím internetového přenosu akcí; vyjadřuje politování nad tím, že jednotlivé zúčastněné strany včetně Evropského parlamentu mají de facto nerovný přístup k dokumentům a informacím z interních schůzí; vítá skutečnost, že EBA je mezi evropskými orgány dohledu tím orgánem, který zveřejňuje informace ze schůzí svých zaměstnanců se zúčastněnými stranami v nejvhodnějším rozsahu; zastává názor, že orgán EBA by měl v rámci svého akčního plánu na nadcházející roky zavést bezpečný komunikační kanál pro oznamovatele.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 72.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 72.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění