Postopek : 2016/2175(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0082/2017

Predložena besedila :

A8-0082/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.33

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0164

POROČILO     
PDF 618kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.886v02-00 A8-0082/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2016/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2016/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/20017 – C8-0061/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(4), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0082/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2016/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/20017 – C8-0061/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(9), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0082/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2016/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 12/2016 z naslovom Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo uspešna,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0082/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2015 znašal 58.451. 950 EUR, kar je 3,36 % več kot leta 2014; ker 97,03 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče (v nadaljevanju: Sodišče) v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  Potrjuje naslednja dejstva:

–  da je center dodatno spremenil svojo politiko neodvisnosti in oblikoval notranji postopek za izvajanje te politike; poleg tega ugotavlja, da je posodobljeno politiko odobril upravni odbor centra junija 2016 in da se od vsega osebja zahteva, da predložijo izjavo o interesih pred začetkom opravljanja svojih nalog; poleg tega ugotavlja tudi, da spremenjena politika zahteva, da celotno osebje, vključeno v poseben postopek za oddajo javnega naročila, podpiše izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov;

–  da center zagotavlja ključne informacije javnosti v vseh uradnih jezikih Unije; ugotavlja, da je vsebina, namenjena strokovni skupnosti, le v angleškem jeziku, zaradi visokih stroškov prevajanja;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

2.  se seznanja s poročilom Sodišča, da so bile ugotovljene različne slabosti, ki vplivajo na preglednost postopkov oddaje javnih naročil centra, vključno s pomanjkanjem jasne povezave z letnim delovnim programom centra, nezadostno utemeljitvijo ocenjene vrednosti pogodbe ali to, da ni bilo finančnega merila za oceno finančne zmogljivosti ponudnika; na podlagi poročila centra ugotavlja, da je v letu 2016 izvedel novo različico aplikacije za spremljanje postopkov, ki vzpostavlja jasno povezavo med postopki oddaj javnih naročil in letnim delovnim programom; ugotavlja tudi, da center pred začetkom vseh postopkov oddaje naročil v vrednosti nad 25.000 EUR zdaj zahteva utemeljitev ocenjenih vrednosti naročil;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 94,05 %, kar pa je vseeno 4,72 % manj kot leta 2014; je seznanjen z dejstvom, da je to zmanjšanje povezano z nižjim korekcijskim koeficientom za plače na Švedskem leta 2014 ter zamudami pri zaposlovanju, zaradi katerih je prišlo do nižjih stroškov za zaposlene, kot se je pričakovalo; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 76,27 %, kar je 4,1 % manj kot leta 2014;

4.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun, ki je izražen v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej v državi, ki ni del euroobmočja, je veliko stroškov navedenih v švedskih kronah (SEK); poleg tega je center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima bančnega računa samo v švedskih kronah, ampak opravlja tudi nekatere transakcije v drugih tujih valutah;

Obveznosti in prenosi

5.  ugotavlja, da so prenesene odobritve za prevzem obveznosti za naslov II (upravni odhodki) znašale 23 % (1.600.000 EUR) in 42 % (7.500.000 EUR) za naslov III (operativni odhodki); je seznanjen z dejstvom, da so se prenosi za naslov II večinoma nanašali na načrtovano javno naročilo za strojno in programsko opremo IT ter svetovalne storitve v zvezi z nepremičninami, za katere je rok plačila šele leta 2016; poleg tega potrjuje, da so se prenosi za naslov III nanašali na večletne projekte centra in podporo IT za operativne dejavnosti;

6.  je seznanjen, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij lahko pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; je seznanjen, da so prenosi v mnogih primerih vnaprej načrtovani in sporočeni Sodišču; poziva k jasni določitvi načrtovanih in upravičenih, saj odhodkov ni bilo mogoče izvršiti v letu 2015 zaradi razlogov, na katere center ni imel vpliva;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da je na podlagi sklepa upravnega odbora centra vršilka dolžnosti direktorja s 1. majem 2015 zamenjala direktorja centra, dokler novi direktor ne nastopi funkcije;

8.  je seznanjen z dejstvom, da se je skupno število statutarnih uslužbencev v letu 2015 zmanjšalo z 277 na 260 zaradi zahtevanega zmanjšanja delovnih mest v kadrovskem načrtu centra do leta 2018; poleg tega ugotavlja, da je bilo do konca leta 2015 skupno število začasnih uslužbencev v centru 168, pogodbenih uslužbencev pa 92; ugotavlja, da je stopnja kadrovskih menjav za začasne in pogodbene uslužbence leta 2015 znašala 8,3 % in da je prišlo do zamude pri zaposlovanju na številnih vodilnih delovnih mestih, na kar je delno vplivalo pričakovano imenovanje in nato prosto delovno mesto direktorja centra;

9.  ugotavlja, da je v zvezi s postopki javnih naročil center posebno pozornost posvetil zagotavljanju usklajenosti celotne razpisne dokumentacije; poudarja, da center s spremenjenim postopkom za javna naročila, pogodbe in nepovratna sredstva zagotavlja dodatni mehanizem za nadzor kakovosti; poziva center, naj pri razpisih, naročilih, zaposlovanju in pogodbah zlasti preveri možnost navzkrižja interesov, da bi tako povečal preglednost;

10.  poziva center, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da v vseh primerih preveri ozadje, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se opravljajo redni in nenapovedani pregledi življenjepisov članov upravnega odbora in v primerih, ko informacije iz drugih virov (kot so javno dostopne informacije) razkrivajo netočnosti dejstev, se uvede postopek „zlorabe zaupanja“;

12.  ugotavlja, da je center sprejel posebne pobude za povečanje preglednosti v zvezi s stiki z lobisti in da je v pripravi notranji postopek za srečanja s farmacevtskim sektorjem; poziva center, naj izvaja proaktivno politiko za preglednost lobiranja;

Notranje kontrole

13.  ugotavlja, da je center opravil pregled izvajanja svojih notranjih standardov kontrole in da je rezultate pregleda potrdilo vodstvo centra; je seznanjen z dejstvom, da so bili izvedeni vsi njegovi standardi notranje kontrole;

14.  ugotavlja tudi, da je v centru vzpostavljen postopek, ki zagotavlja, da so prevlada kontrole ali odstopanja od ustaljenih procesov in postopkov dokumentirani v poročilih o izjemah; ugotavlja, da je bilo leta 2015 zabeleženih 28 takih izjem, kar predstavlja 14 izjem manj kot leta 2014;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo o upravljanju podatkov centra; ugotavlja tudi, da je bilo končno poročilo objavljeno novembra 2015 in je vključevalo štiri zelo pomembna opažanja in dveh pomembni opažanji; ugotavlja, da je center pripravil akcijski načrt, ki naj bi se izvajal v letih 2016 in 2017;

Uspešnost

16.  iz letnega poročila centra ugotavlja, da je bila večina ciljev za njegove kazalnike uspešnosti dosežena; zlasti se seznanja s kazalniki za deleža potrjenih letnih in specifičnih izjav o interesih članov upravnega odbora centra in svetovalnega foruma, ki sta znašala 87,9 % oziroma 89,2 %, medtem ko je bila ciljna vrednost določena na 100 %; je seznanjen tudi s kazalnikom glede odstotka plačanih računov v rokih iz finančne uredbe centra, ki je znašal 78,07 %, kar je nekoliko manj od cilja 80 %;

17.  ugotavlja, da je center od leta 2015 poleg svojih petletnih zunanjih ocen uvedel letni notranji oceni o razporejanju osebja v zahodni Afriki zaradi ebole; ugotavlja tudi, da sistem vodenja kakovosti (ki temelji na skupnem ocenjevalnem okviru) zagotavlja vpogled na podlagi samoocenjevanja vsaki dve leti o tem, kako izboljšati organizacijo, kar vodi do popravnih ukrepov; priznava, da je center določil svoje poslovne procese za okrepitev učinkovitosti in leta 2016 pregledal ter preoblikoval te procese z uporabo metodologije Lean in bo s tem nadaljeval tudi v letu 2017;

18.  ugotavlja, da cilj centra, 10 % več spletnih obiskovalcev v letu 2015 ni bil dosežen, predvsem zaradi nepričakovanega povečanja spletnih obiskovalcev v letu 2014 med epidemijo ebole; vendar priznava, da se je število sledilcev na poslovnem računu družbenega medija povečalo za 40 % v primerjavi z letom 2014;

19.  poudarja, da bi moral center še naprej spodbujati dialog z deležniki in državljani ter ga vključiti v svoje prednostne naloge in dejavnosti, ki jih je treba izvajati;

20.  priporoča, da center razvije kazalnike vpliva; meni, da so ti kazalniki vpliva pomembno orodje za merjenje njegove učinkovitosti;

Druge pripombe

21.  poudarja, da je epidemija ebole pomenila priložnost za preskus ureditev glede pripravljenosti Unije in pravnega okvira ter da se je odbor za zdravstveno varnost redno sestajal in razpravljal o primernih ukrepih, ki temeljijo na hitrih ocenah tveganja in smernicah centra;

22.  opozarja, da Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta(11) določa okvir za obravnavanje, usklajevanje in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje v sodelovanju z državami članicami, Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), centrom in drugimi mednarodnimi partnerji;

23.  priznava, da je sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja, ki je bil vzpostavljen s Sklepom št. 1082/2013/EU za posredovanje opozoril in poročanje o ukrepih, sprejetih za boj proti resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje, pod stalnim nadzorom; leta 2015 je bilo izdanih 88 uradnih obvestil, na podlagi katerih je prišlo do 280 sporočil in izmenjav informacij, obravnavanih je bilo 37 različnih dogodkov, na primer epidemija ebole, pritok beguncev, koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, otroška paraliza, pomanjkanje zdravstvenih protiukrepov, virus zika in eksplozija kemične tovarne na Kitajskem; poudarja, da so se vsi dogodki obravnavali v tesnem sodelovanju s centrom in državami članicami;

°

°  °

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2017](12) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1.2.2017

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015

(2016/2175(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da se Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) skoraj v celoti financira iz proračuna Unije; ugotavlja tudi, da so države članice Efte prispevale 2,97 % proračuna centra za leto 2015; ugotavlja, da je center leta 2015 imel realizacijo v višini 5.079.604 EUR za skupni proračun v znesku 58.451.950 EUR, ki ga je dodelila Komisija;

2.  ugotavlja, da so bile v letu 2015 pri odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za večino novih sredstev prevzete obveznosti in opravljena plačila; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja znašala 95,0 % in da so neporabljena odobrena proračunska sredstva znašala 3,477 milijona EUR; poudarja, da je večina nezadostnega izvrševanja posledica neporabljenih namenskih prejemkov (realizacija centra v letu 2014), ki so bili ponovno uporabljeni v letu 2016;

3.  poudarja, da je epidemija ebole pomenila priložnost za preskus ureditev glede pripravljenosti Unije in pravnega okvira ter da se je odbor za zdravstveno varnost redno sestajal in razpravljal o primernih ukrepih, ki temeljijo na hitrih ocenah tveganja in smernicah centra;

4.  opozarja, da Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta(13) določa okvir za obravnavanje, usklajevanje in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje v sodelovanju z državami članicami, Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), centrom in drugimi mednarodnimi partnerji;

5.  priznava, da je sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja, ki je bil vzpostavljen s Sklepom št. 1082/2013/EU za posredovanje opozoril in poročanje o ukrepih, sprejetih za boj proti resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje, pod stalnim nadzorom; leta 2015 je bilo izdanih 88 uradnih obvestil, na podlagi katerih je prišlo do 280 sporočil in izmenjav informacij, obravnavanih je bilo 37 različnih dogodkov, na primer epidemija ebole, pritok beguncev, koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, otroška paraliza, pomanjkanje zdravstvenih protiukrepov, virus zika in eksplozija kemične tovarne na Kitajskem; poudarja, da so se vsi dogodki obravnavali v tesnem sodelovanju s centrom in državami članicami;

6.  ugotavlja, da je v zvezi s postopki javnih naročil center posebno pozornost posvetil zagotavljanju usklajenosti celotne razpisne dokumentacije; poudarja, da center s spremenjenim postopkom za javna naročila, pogodbe in nepovratna sredstva zagotavlja dodatni mehanizem za nadzor kakovosti; poziva center, naj pri razpisih, naročilih, zaposlovanju in pogodbah zlasti preveri možnost navzkrižja interesov, da bi tako povečal preglednost;

7.  poziva center, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da v vseh primerih preveri ozadje, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

8.  poudarja, da bi moral center še naprej spodbujati dialog z deležniki in državljani ter ga vključiti v svoje prednostne naloge in dejavnosti, ki jih je treba izvajati;

9.  priporoča, da center razvije kazalnike vpliva; meni, da so ti kazalniki vpliva pomembno orodje za merjenje njegove učinkovitosti;

10.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun, ki je izražen v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej v državi, ki ni del euroobmočja, je veliko stroškov navedenih v švedskih kronah (SEK); poleg tega je center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima bančnega računa samo v švedskih kronah, ampak opravlja tudi nekatere transakcije v drugih tujih valutah;

11.  ugotavlja, da je na podlagi sklepa upravnega odbora centra vršilka dolžnosti direktorja s 1. majem 2015 zamenjala direktorja centra, dokler novi direktor ne nastopi funkcije;

12.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 77.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 77.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 77.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 77.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(12)

Sprejeta besedila, ... 2017, P[8-TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES Besedilo velja za EGP (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

Pravno obvestilo