Postup : 2016/2198(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0083/2017

Předložené texty :

A8-0083/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.61

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0192

ZPRÁVA     
PDF 602kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0083/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik pro inovativní léčiva“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zlepšit efektivitu a účinnost procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku přijetí nařízení Rady (EU) č. 557/20141 v květnu 2014 nahradil společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 („společný podnik pro inovativní léčiva 2“) v červnu 2014 společný podnik pro inovativní léčiva za účelem dokončení výzkumných činností podle sedmého rámcového programu (7. RP) a prodloužil trvání společného podniku do 31. prosince 2024,

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA);

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu 7. RP, zatímco zakládající členové mají přispívat rovným dílem na provozní náklady, přičemž příspěvek každého z nich nesmí překročit 4 % celkového příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, přičemž tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispět na 50 % provozních nákladů a měli by přispívat na operační náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či jejich kombinací ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že podle názoru Evropského účetního dvora („Účetní dvůr“) roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s jeho finančními předpisy a účetními pravidly, která schválil účetní Komise;

2.  bere na vědomí čistý výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rok 2015, a uznává, že společný podnik dodržel práh významnosti;

3.  bere na vědomí, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2015, který byl k dispozici, zahrnoval prostředky na závazky ve výši 315 269 000 EUR a prostředky na platby ve výši 195 411 000 EUR;

4.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 91,04 %, což znamená snížení o 1,34 % oproti roku 2014; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 72,68 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 1,22 %; bere na vědomí informaci společného podniku, že nižší než předpokládaná míra čerpání prostředků na platby byla způsobena hlavně tím, že se zpozdila jednání o několika projektech programu Horizont 2020; konstatuje, že míra čerpání prostředků na operační činnosti činila 91,17 % u prostředků na závazky a 72,74 % u prostředků na platby;

5.  konstatuje, že do konce roku 2015 přijal společný podnik závazky ve výši 966 000 000 EUR a provedl platby ve výši 538 100 000 EUR (55,7 % operačních závazků) z prostředků financovaných Unií v rámci 7. RP; konstatuje dále, že vysoká míra neuhrazených operačních plateb byla způsobena hlavně pomalým a opožděným zahájením činností během prvních let společného podniku a z těchto prostředků mají být hrazeny budoucí platby na podepsané grantové dohody platné do konce roku 2021;

6.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 miliardy EUR určených na věcné a hotovostní příspěvky ostatních členů v rámci 7. RP byly do konce roku 2015 společnému podniku vykázány věcné příspěvky na operační činnosti ve výši 503 100 000 EUR, přičemž správní rada potvrdila platnost 321 800 000 EUR (63,9 %);

7.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 638 000 000 EUR na operační a správní činnosti, které Unie financuje z programu Horizont 2020, přijal společný podnik operační závazky ve výši 351 700 000 EUR a provedl platby ve výši 45 900 000 EUR (13 % operačních závazků); uznává, že nízká míra plateb byla způsobena hlavně zpožděnými jednáními o dohodách v rámci programu Horizont 2020 s partnery z průmyslu;

8.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 425 000 000 EUR určených na věcné a hotovostní příspěvky členů v rámci programu Horizont 2020 bylo do konce roku 2015 společnému podniku vykázáno 68 600 000 EUR; jedenáct grantových dohod podepsaných v rámci programu Horizont 2020 zahrnuje závazek v podobě věcných příspěvků v hodnotě 123,5 milionu EUR;

9.  konstatuje, že od září 2015 byla funkce účetního společného podniku svěřena účetnímu Evropské komise;

10.  připomíná, že Účetní dvůr ve své zprávě doporučil, aby Komise předložila jasné pokyny k rozpočtovému výkaznictví společného podniku, a vítá, že tyto pokyny byly v souladu s tímto doporučením vydány dne 20. prosince 2016;

Strategie boje proti podvodům

11.  konstatuje, že v červenci 2015 přijala správní rada aktualizovanou strategii boje proti podvodům společného podniku, která zohledňuje změny zavedené programem Horizont 2020;

12.  vyjadřuje politování nad zjištěním, že Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) bylo předáno jedno podezření na podvod, aby jej prověřil, nicméně úřad OLAF se rozhodl, že nezahájí vyšetřování; konstatuje, že společný podnik provedl technický i finanční audit a že technický audit odhalil některé vědecké slabiny práce příjemce, což vedlo k ukončení účasti tohoto příjemce, přičemž byly vyloučeny odpovídající náklady a částka 398 115,65 EUR byla vrácena koordinátorovi projektu; konstatuje, že finanční audit projektu byl uzavřen bez významných věcných zjištění; v této souvislosti zdůrazňuje význam oznamovatelů a postupů interního auditu pro odhalování, oznamování a vyšetřování nesrovnalostí při vynakládání rozpočtových prostředků Unie a pro zpětné získávání neoprávněně použitých finančních prostředků;

Systémy vnitřní kontroly

13.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) provedl audit následných kontrol řízení grantů a souvisejících procesů; upozorňuje na skutečnost, že dříve byly odhaleny nedostatky v dokumentaci společného podniku týkající se následných kontrol, a konstatuje, že z auditu vzešla tři doporučení, a sice že společný podnik by měl své následné kontroly zefektivnit tím, že jeho koncepce bude více založena na riziku a bude vyváženější, že by měl posílit kontrolní postupy u osvědčení o finančních výkazech a že by měl zlepšit vykazování výsledků následných kontrol pro vedení; bere na vědomí informaci společného podniku, že nebylo vydáno žádné kritické doporučení a že společný podnik od března 2015 plní doporučení vydaná v návaznosti na audit IAS;

14.  konstatuje, že byly zavedeny postupy následných kontrol založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech; dále konstatuje, že společný podnik prováděl audity ex post u příjemců grantů; všímá si, že vykazovaná zbytková míra u auditů ex post činila 1,5 %;

15.  konstatuje, že v rámci společného podniku byly stanoveny postupy vnitřní kontroly, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že podvody a nesrovnalosti budou odhaleny a že se jim předejde;

16.  na základě informací společného podniku s uspokojením bere na vědomí skutečnost, že společný podnik pokročil s realizací opatření schválených IAS a že vedení v roce 2015 splnilo dvě doporučení vydaná v rámci auditů v předcházejících letech, jež se týkala klíčových ukazatelů výkonnosti a přezkumu průběžných zpráv o projektech, a že je IAS uzavřel; konstatuje dále, že pokud jde o poslední neuzavřené doporučení, jež se týká posílení procesu monitorování projektů a zlepšení systémů IT, společný podnik dokončil dohodnutá opatření a IAS věc uzavřel v dubnu 2016;

Ostatní

17.  konstatuje, že v roce 2015 tvořily 15,6 % příjemců MSP, což představuje mírný pokles oproti roku 2014; vybízí společný podnik, aby nadále usiloval o vyšší účast MSP ve svých projektech;

18.  bere na vědomí, že společný podnik v květnu 2016 zveřejnil podrobnou zprávu o socioekonomickém dopadu projektů IMI, jak žádal orgán příslušný pro udělení absolutoria;

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušení a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 57.

(2)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 58.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 57.

(7)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 58.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právní upozornění