Postopek : 2016/2166(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0085/2017

Predložena besedila :

A8-0085/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.35

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0166

POROČILO     
PDF 610kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2016/2166(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2016/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2016/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju(9), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2016/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju: agencija) razvidno, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 49.156.474 EUR, kar je 6,50 % manj kot leta 2014; ker 74 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,36 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,5 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

2.  je seznanjen, da je bilo iz leta 2015 v leto 2016 prenesenih 4.944.739 EUR, to pa je podoben znesek kot prejšnje leto; ugotavlja, da se 57 % zneska, prenesenega v naslovu III (odhodki za poslovanje), nanaša na zadnje izplačilo prispevka evropskim tematskim centrom za leto 2015, ki naj bi bilo opravljeno po četrtem poročilu o četrtletnem napredku, to pa je bilo predstavljeno šele v letu 2016; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.  je seznanjen, da je agencija število zaposlenih zmanjšala za 5 % v skladu s splošnimi načeli iz medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini(11); ugotavlja, da je Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki že ustaljeno delujejo, kar pomeni, da se od nje pričakuje dodatno 5-odstotno zmanjšanje; pozdravlja dejstvo, da je agencija število delovnih mest zmanjšala, ne da bi bila zato okrnjena njena sposobnost uresničevati glavne elemente večletnega delovnega programa; poziva Komisijo, naj zagotovi, da morebitni nadaljnji varčevalni ukrepi ne bodo omejevali agencije pri izpolnjevanju nalog;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

4.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2014 sprejel strategijo za boj proti goljufijam, da bi zagotovil ustrezno obravnavanje navzkrižij interesov ter razvil dejavnosti za boj proti goljufijam, zlasti s preprečevanjem, prepoznavanjem, ozaveščanjem in tesnejšim sodelovanjem z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF); ugotavlja, da je agencija v skladu z metodologijo in smernicami za strategije za boj proti goljufijam za decentralizirane agencije EU, ki jih je pripravil OLAF, ocenila tveganje goljufij pri svojih dejavnostih, in sicer na podlagi predvidene verjetnosti in možnega učinka goljufije;

5.  je seznanjen, da je agencija sestavila register dokumentov in ga objavila na svojem spletnem mestu; je seznanjen, da je v letu 2016 pregledala svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižij interesov iz leta 2014 in jo dopolnila z dodatnimi informacijami o izjavah o interesih in obveznostih uslužbencev, ki odhajajo iz agencije;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da članom upravnega odbora ni treba objaviti svojih življenjepisov in izjav o interesih, zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; poziva agencijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi to situacijo uredila ter zagotovila potreben nadzor nad svojim vodstvom; ugotavlja, da so na spletnem mestu objavljeni življenjepisi in izjave o interesih najvišjega vodstva;

7.  je zadovoljen, ker je upravni odbor agencije decembra 2016 sprejel lastne interne smernice o prijavljanju nepravilnosti; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh pravil;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni dala posebnih pobud za preglednost stikov z lobisti ali njeno povečevanje;

9.  dodatno spodbuja agencijo, naj ozavešča svoje zaposlene o politiki v zvezi z navzkrižji interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih elementov, o katerih je treba razpravljati med postopki zaposlovanja in pregledi uspešnosti;

Notranje revizije

10.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo upravljanja podatkov in informacij, vključno s komponento IT, ki je bila dokončana leta 2015; z zadovoljstvom ugotavlja, da po ugotovitvah te službe sistemi upravljanja in kontrole, ki jih je agencija vzpostavila za upravljanje podatkov in informacij, v trenutnih okoliščinah delujejo učinkovito; ugotavlja še, da bi morala agencija mehanizme za upravljanje podatkov in informacij še naprej razvijati, da se bo lahko soočila s prihajajočimi izzivi, kot je pričakovana občutno povečana količina podatkov in informacij, ki jih bo morala biti sposobna obdelati;

Notranje kontrole

11.  je seznanjen, da je upravni odbor agencije na osnovi novih zahtev iz leta 2014 odobril načrte za skupino za notranjo revizijo za leti 2015 in 2016; ugotavlja, da ti načrti vsebujejo revizijske in svetovalne naloge ter stike z drugimi revizorji na treh glavnih področjih prispevkov;

12.  je seznanjen, da je skupina za notranjo revizijo uvedla oceno tveganja za izbiro upravičencev, pri katerih bo opravljeno preverjanje na kraju samem, na osnovi tega pa so bila preverjena tri različna izplačila nepovratnih sredstev, da bi zagotovili točnost in zanesljivost stroškov za zaposlene, za katere se je zahtevalo povračilo; ugotavlja, da je bilo na osnovi nove politike, odobrene oktobra 2015, v letu 2016 opravljeno nadaljnje preverjanje na kraju samem;

Komuniciranje

13.  je seznanjen, da je agencija leta 2015 opravila obsežno revizijo svoje ponudbe proizvodov, da bi jih modernizirala in prilagodila načinu, na katerega njeno občinstvo sprejema informacije; ugotavlja tudi, da je vlagala v boljše oblikovanje, podatkovno vizualizacijo in infografiko ter ustrezno posodobila svojo korporativno identiteto, več pozornosti pa je posvečala tudi družbenim medijem in odnosom z mediji;

14.  poudarja, da bi morala agencija še naprej spodbujati dialog z deležniki in državljani ter ga vključiti v svoje prednostne naloge in dejavnosti, ki jih je treba izvajati;

Druge pripombe

15.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča med revizijo postopkov javnega naročanja, da je agencija sklenila okvirne pogodbe z enim samim ponudnikom za različne storitve, ki se naročajo na podlagi specifičnih pogodb s fiksnimi cenami; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da pozivanje enega samega ponudnika k oddaji ponudbe s fiksno ceno onemogoča cenovno konkurenco in povečuje odvisnost od tega ponudnika;

16.  je seznanjen z navedbo agencije, da je konkurenca na trgu produkcije in analize satelitskih posnetkov sorazmerno omejena zaradi majhnega števila ponudnikov, ki poslujejo v povezanih sektorjih, ter stabilnosti in usklajenosti cen; ugotavlja tudi, da je zaradi tehnične narave in kompleksnosti storitev potrebno zelo raznoliko strokovno znanje, ki so ga ponudniki storitev na tem trgu spodobni zagotoviti samo, če združijo moči v konzorciju; se strinja, da je agencija odločitev, da bo okvirno pogodbo sklenila z enim samim gospodarskim subjektom, sprejela premišljeno na osnovi ocene oprijemljivih tržnih dejavnikov;

17.  je seznanjen, da si agencija prizadeva uravnotežiti zastopanost spolov med nižjimi vodstvenimi kadri, vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v višjem vodstvu ta zastopanost zelo neuravnotežena; poziva agencijo, naj odpravi to neravnovesje in o rezultatih čim prej obvesti Parlament;

18.  opominja, da je bila agencija od ustanovitve, skupaj z Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omrežjem (EIONET), ki je njen del, vir informacij za vse, ki sodelujejo pri oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in ocenjevanju okoljskih in podnebnih politik Unije ter politik trajnostnega razvoja, pa tudi za širšo javnost;

19.  pozdravlja, da je agencija objavila peto letno poročilo o stanju okolja (SOER 2015);

20.  je seznanjen z razvojem informacijskih sistemov agencije in postopkov za upravljanje pretoka podatkov v podporo državam in podjetjem glede poročanja in izboljšanja kakovosti podatkov, zlasti glede na spremenjeni sistem poročanja v okviru nove uredbe o fluoriranih plinih in glede poročanja o velikih kurilnih napravah, ki jih je agencija prevzela od Komisije v letu 2015;

21.  opozarja na pomen ocene Evropske agencije za okolje in njene mreže EIONET, ki se še izvaja in naj bi bila na voljo konec leta 2017, da bo mogoče bolje ovrednotiti, v kolikšni meri je agencija izpolnila svoje cilje in uresničila naloge, zastavljene v njenem mandatu in večletnem delovnem programu;

22.  priporoča, naj agencija oblikuje kazalnike učinka, saj meni, da so pomembno orodje za merjenje njene uspešnosti;

°

°  °

23.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](12) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1.2.2017

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015

(2016/2166(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je skupni proračun Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju: agencija) v letu 2015 znašal 49.200.000 EUR, pri čemer je bilo 36.309.240 EUR na voljo prek osrednjega financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije;

2.  opominja, da je bila agencija od ustanovitve, skupaj z Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omrežjem (EIONET), ki je njen del, vir informacij za vse, ki sodelujejo pri oblikovanju, sprejemanju, izvajanju in ocenjevanju okoljskih in podnebnih politik Unije ter politik trajnostnega razvoja, pa tudi za širšo javnost;

3.  je seznanjen, da je agencija zmanjšala število zaposlenih v skladu s splošnimi načeli, določenimi za institucije Unije (zmanjšanje za 5 % v obdobju 2013–2018); poudarja, da je Komisija agencijo opredelila kot „agencijo s potovalno hitrostjo“, kar pomeni, da je treba število zaposlenih zmanjšati za dodatnih 5 %;;

4.  pozdravlja, da je agencija objavila peto letno poročilo o stanju okolja (SOER 2015);

5.  je seznanjen z razvojem informacijskih sistemov agencije in postopkov za upravljanje pretoka podatkov v podporo državam in podjetjem glede poročanja in izboljšanja kakovosti podatkov, zlasti glede na spremenjeni sistem poročanja v okviru nove uredbe o fluoriranih plinih in glede poročanja o velikih kurilnih napravah, ki jih je agencija prevzela od Komisije v letu 2015;

6.  dodatno spodbuja agencijo, naj ozavešča svoje zaposlene o politiki v zvezi z navzkrižji interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih elementov, o katerih je treba razpravljati med postopki zaposlovanja in pregledi uspešnosti;

7.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2015, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

8.  opozarja na pomen ocene Evropske agencije za okolje in njene mreže EIONET, ki se še izvaja in naj bi bila na voljo konec leta 2017, da bo mogoče bolje ovrednotiti, v kolikšni meri je agencija izpolnila svoje cilje in uresničila naloge, zastavljene v njenem mandatu in večletnem delovnem programu;

9.  priporoča, naj agencija oblikuje kazalnike učinka, saj meni, da so pomembno orodje za merjenje njene uspešnosti;

10.  poudarja, da bi morala agencija še naprej spodbujati dialog z deležniki in državljani ter ga vključiti v svoje prednostne naloge in dejavnosti, ki jih je treba izvajati;

11.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENL

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 87.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 87.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 87.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 87.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov