Postup : 2016/2182(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2017

Předložené texty :

A8-0086/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.34

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0165

ZPRÁVA     
PDF 657kWORD 68k
28.3.2017
PE 593.879v02-00 A8-0086/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015

(2016/2182(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015

(2016/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-00086/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015

(2016/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(9), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015

(2016/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 114 412 841 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 0,26 %;

B.  vzhledem k tomu, že agentura obdržela unijní dotace ve výši 7 318 792 EUR a z nástroje předvstupní pomoci částku 300 000 EUR, avšak neobdržela žádné další příspěvky nebo finanční prostředky od Komise;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015 („zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, prováděním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(11) (dále jen „finanční nařízení“) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovací a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami pomáhá společnostem při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

2.  bere na vědomí informaci agentury, že v souladu s doporučením orgánu pro udělení absolutoria z minulého roku zařadí do své příští výroční zprávy zvláštní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;

Legalita a správnost operací

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura uhradila 50 % nákladů na mimoškolní péči o děti zaměstnanců v Evropské škole v Helsinkách; dále konstatuje, že tento příspěvek je omezen na 1 000 EUR na jedno dítě za rok a v roce 2015 činil přibližně 95 000 EUR; bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že o tomto opatření nebyl informován rozpočtový orgán v rámci rozpočtového procesu; bere na vědomí, že toto opatření agentura oznámí rozpočtovému orgánu ve svém programovém dokumentu na období 2018–2020 a ve svém finančním výkazu na rok 2018; dále bere na vědomí, že agentura již aktualizovala poznámky k příslušné rozpočtové položce doplněním informace o tomto opatření do první změny rozpočtu agentury na rok 2016;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(12) (nařízení REACH) je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím a z dotace EU k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; vítá skutečnost, že navzdory původním očekáváním byla agentura v roce 2015 plně financována z příjmů z poplatků, které byly vyšší, než se čekalo, a z rezervy z příjmů, jež v předchozích letech obdržela za činnosti týkající se REACH / klasifikace, označování a balení látek a směsí (CLP);

5.  v souvislosti s biocidními přípravky konstatuje, že podle článku 208 finančního nařízení agentura v roce 2015 shromáždila příjmy z poplatků v celkové výši 5 423 667 EUR (ve srovnání s 1 265 774 EUR v roce 2014), zatímco dotace Unie představovaly 5 789 000 EUR (ve srovnání s 5 064 194 EUR v roce 2014) a že příspěvky obdržené od sdružení ESVO, včetně Švýcarska, činily v roce 2015 celkem 307 791 EUR;

6.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,48 %, což představuje zvýšení o 1,4 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,84 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje mírné zvýšení o 0,38 %;

7.  bere na vědomí, že s ohledem na nařízení (EU) č. 649/2012 Evropského parlamentu a Rady(13) (nařízení o postupu PIC) a podle článku 208 finančního nařízení vyplatilo GŘ pro životní prostředí agentuře v roce 2015 dotace ve výši 1,22 milionu EUR na opatření v souvislosti s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy v mezinárodním obchodu;

Převody

8.  konstatuje, že agentura provedla 44 převodů prostředků v celkové výši 1 395 000 EUR; s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy agentury a zjištění auditu Účetního dvora byla míra a povaha převodů v roce 2015 v mezích příslušných finančních předpisů;

Závazky a přenesené prostředky

9.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že výše prostředků na závazky přenesených v hlavě IV (operační výdaje na biocidy) činila 1 500 000 EUR (74 %); bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky se týkaly především rozsáhlého projektu v oblasti IT v hodnotě 1 400 000 EUR, který byl zahájen až v druhé polovině roku 2015, když byly na poplatcích vybrány dostatečné prostředky na jeho financování; bere na vědomí příslib, že agentura bude i nadále věnovat pozornost tomu, aby se vyvarovala neodůvodněných přenosů prostředků;

10.  bere na vědomí, že přenosy prostředků mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

11.  konstatuje, že byl naplněn cíl agentury v oblasti přijímání zaměstnanců s tím, že na konci roku 2015 bylo obsazeno 98 % pracovních míst v oblasti REACH/CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí) a PIC (vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek); rovněž bere na vědomí informaci agentury, že tato míra nemůže přesáhnout 98 %, neboť agentura má snížit počet zaměstnanců o 2 % (10 pracovních míst), aby dodržela plán pracovních míst na rok 2016; bere na vědomí, že míra obsazených pracovních míst v oblasti biocidů činila 83 % kvůli nejisté výši příjmů z poplatků a schválenému přidělení pracovních míst agentuře na rok 2016;

12.  zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že se pracovní vytížení agentury během roku 2015 nesnížilo, je třeba jí přidělit dostatečné lidské a finanční zdroje;

13.  na základě informací uvedených ve výroční zprávě agentury zjišťuje, že v roce 2015 agentura podepsala 739 smluv, z nichž 540 bylo podepsáno na základě rámcových smluv a 199 v návaznosti na nové zadávací řízení; konstatuje, že 25 smluv z druhé skupiny bylo podepsáno na základě výjimečných jednacích řízení vyplývajících z příslušných pravidel finančního nařízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  s uspokojením konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech jsou na stránkách agentury dobře zorganizovány, umístěny na viditelném místě, snadno dostupné a uživatelsky vstřícné;

15.  konstatuje, že agentura v prosinci 2015 přijala pravidla pro whistleblowery; bere na vědomí, že v návaznosti na přijetí strategie boje proti podvodům na období 2015–2016 v prosinci 2014 agentura již přijala řadu opatření vyplývajících z akčního plánu boje proti podvodům; bere na vědomí, že interní hodnocení rizik, které přijetí této strategie předcházelo, vyhodnotilo rizikový profil agentury jako nízký; dále konstatuje, že hlavním cílem strategie boje proti podvodům je vybudovat v agentuře obecnou kulturu odmítání podvodů a zaměřit se zejména na zvyšování povědomí o této problematice;

16.  bere na vědomí, že v roce 2015 přijala agentura vnitřní směrnice pro zaměstnance; rovněž bere na vědomí, že tyto směrnice stanoví podmínky, které může po dobu dvou let od ukončení aktivního pracovního poměru zaměstnance uplatňovat orgán oprávněný ke jmenování na nové zaměstnání tohoto zaměstnance; bere na vědomí, že agentura má poradní výbor pro střety zájmů, který v jednotlivých případech vnímaného střetu zájmů vydává doporučení výkonnému řediteli a správní radě; uznává, že díky přísným opatřením k zamezení střetům zájmů žádný střet zájmů během roku 2015 nevznikl;

17.  konstatuje, že agentura zavedla spolehlivou politiku v oblasti střetu zájmů a podrobnou strategii boje proti podvodům s cílem přispět ke kultuře vysoce etického chování zaměstnanců a odborníků pracujících pro agenturu;

18.  bere na vědomí, že výbory agentury jsou tvořeny delegáty členských států, které jmenují vnitrostátní orgány nebo správní rada agentury; mimoto konstatuje, že výbory agentury mají celkem devět členů kooptovaných na základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu, jak umožňuje právní akt o založení agentury; zastává názor, že tito kooptovaní členové mohou zastávat funkci zpravodajů, avšak nemají hlasovací práva, a že se na ně v plném rozsahu vztahuje politika agentury pro předcházení střetům zájmů; se zájmem očekává zprávu správní rady agentury o zkušenostech s kooptovanými členy, která má být zveřejněna v roce 2017;

19.  všímá si, že agentura v roce 2015 umožnila plný přístup k 27 % a částečný přístup k 68 % dokumentů požadovaných podle nařízení (ES) č. 1049/2001(14); bere na vědomí, že hlavním důvodem částečného zamítnutí žádostí byla ochrana soukromí a integrity fyzických osob a ochrana obchodních informací; uznává, že v zásadě platí, že v rámci částečného přístupu je žadatelům poskytnuta většina obsahu dokumentů; konstatuje, že v roce 2015 agentura odmítla zpřístupnit 5 % požadovaných dokumentů, zejména z důvodu ochrany probíhajícího rozhodovacího procesu, ochrany citlivých obchodních informací a ochrany soudního řízení;

Výkonnost

20.  konstatuje, že v prosinci 2015 agentura představila svůj rámec a koncepci hodnocení své správní rady; poznamenává, že tato koncepce stanoví řadu nástrojů hodnocení a kontrol, včetně rámce řízení a správy, funkce koordinace hodnocení v zájmu zajištění konsistence, kontrolních seznamů pro provádění hodnocení a průběžného plánu hodnocení ex-ante a ex-post; vítá úsilí agentury o posílení rámce řízení a správy a přístup k hodnocením ex-ante a ex-post;

21.  bere na vědomí skutečnost, že agentura vyvinula novou integrovanou regulační strategii, která sdružuje všechny postupy pro REACH a CLP k dosažení cílů příslušných nařízení i cílů do roku 2020, jež byly přijaty na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002;

22.  konstatuje, že provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012(15) (nařízení o biocidních přípravcích) vyústilo v roce 2015 v nečekaně vysokou aktivitu, což ukazuje, že se společnosti postupně seznamují se změnami a příležitostmi, které nový povolovací postup Unie nabízí; zároveň se znepokojením konstatuje, že agentura čelí výzvám spojeným s řízením pracovní zátěže v důsledku zmrazeného počtu zaměstnanců v oblasti biocidních přípravků;

23.  konstatuje, že v roce 2015 obdržela agentura přibližně 8 200 žádostí o registraci (zejména aktualizací) a 250 oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a postupy a že celkový počet podání se oproti roku 2014 snížil o 10 %;

24.  doporučuje, aby agentura vypracovala ukazatele dopadu; je přesvědčen, že tyto ukazatele dopadu jsou nezbytným nástrojem pro měření efektivnosti agentury;

Interní audit

25.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) v roce 2015 provedl audit „prognóz, výpočtu a výběru poplatků a plateb v oblastech REACH, CLP a BPR“; rovněž konstatuje, že na základě tohoto auditu vydal IAS dvě „velmi významná“ a jedno „významné“ doporučení a nevydal žádné „kritické“ doporučení; bere na vědomí informaci agentury, že vypracovala akční plán pro splnění těchto doporučení;

26.  bere na vědomí, že útvar interního auditu agentury provedl audity věrohodnosti v oblastech „ukazatele výkonnosti v souhrnné zprávě“, „asistenční služba ECHA“ a „správa smluv a platby“; konstatuje, že z těchto auditů vzešlo pět „velmi významných“ a dvě „významná“ doporučení; bere na vědomí, že akční plány vypracované vedením agentury v reakci na doporučení útvaru interního auditu agentury tento útvar označil za adekvátní;

Další připomínky

27.  s uspokojením bere na vědomí genderovou vyváženost správní rady agentury;

28.  bere na vědomí, že v roce 2015 se 453 zaměstnanců úřadu zúčastnilo výjezdního zasedání, jehož náklady dosáhly 113 975 EUR (251,60 EUR na osobu), a že 565 zaměstnanců se zúčastnilo „uzavřených konferencí“, jejichž náklady dosáhly 31 468 EUR (54,25 EUR na osobu);

29.  vítá zlepšení způsobu, jakým jsou informace o chemických látkách prezentovány na webových stránkách agentury, což společnostem a spotřebitelům umožňuje lépe je využívat;

30.  konstatuje, že diskusní platforma mezi agenturou a nevládními organizacemi představuje užitečné fórum pro diskusi o hlavních otázkách, které zajímají občanskou společnost;

31.  vítá pokrok učiněný v rozvoji povolovacího postupu podle nařízení REACH a bere na vědomí závěry agentury, že lze ještě provést další zlepšení; v tomto ohledu vítá proaktivní přístup agentury usilující o dialog s Evropským parlamentem s cílem řešit otázky vznesené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(16);

°

°  °

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2017](17) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

1.2.2017

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2015

(2016/2182(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(18) (dále jen „finanční nařízení“) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovace a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

2.  konstatuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(19) (nařízení REACH) je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím a z dotace EU k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; vítá skutečnost, že navzdory původním očekáváním byla agentura v roce 2015 plně financována z příjmů z poplatků, které byly vyšší, než se čekalo, a z rezervy z příjmů, jež v předchozích letech obdržela za činnosti týkající se REACH/ klasifikace, označování a balení látek a směsí (CLP);

3.  bere na vědomí skutečnost, že agentura vyvinula novou integrovanou regulační strategii, která sdružuje všechny postupy pro REACH a CLP k dosažení cílů příslušných nařízení i cílů do roku 2020, jež byly přijaty na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002;

4.  vítá zlepšení způsobu, jakým jsou informace o chemických látkách prezentovány na webových stránkách agentury, což společnostem a spotřebitelům umožňuje lépe je využívat;

5.  v souvislosti s biocidními přípravky konstatuje, že podle článku 208 finančního nařízení agentura v roce 2015 shromáždila příjmy z poplatků v celkové výši 5 423 667 EUR (ve srovnání s 1 265 774 EUR v roce 2014), zatímco dotace Unie představovaly 5 789 000 EUR (ve srovnání s 5 064 194 EUR v roce 2014) a že příspěvky obdržené od sdružení ESVO, včetně Švýcarska, činily v roce 2015 celkem 307 791 EUR;

6.  konstatuje, že v roce 2015 byl splněn cíl agentury v oblasti přijímání zaměstnanců – na konci roku bylo obsazeno 98 % pracovních míst v oblasti REACH/CLP a předchozího souhlasu (PIC); konstatuje, že neočekávaně vysoké pracovní vytížení v oblasti biocidů představovalo výzvu z důvodu omezených personálních zdrojů, jelikož v oblasti biocidů bylo obsazeno pouze 83 % pracovních míst; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že se pracovní vytížení agentury během roku 2015 nesnížilo, je třeba jí přidělit dostatečné lidské a finanční zdroje;

7.  konstatuje, že provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012(20) (nařízení o biocidních přípravcích) vyústilo v roce 2015 v nečekaně vysokou aktivitu, což ukazuje, že se společnosti postupně seznamují se změnami a příležitostmi, které nový povolovací postup Unie nabízí; zároveň se znepokojením konstatuje, že agentura čelí výzvám spojeným s řízením pracovní zátěže v důsledku zmrazeného počtu zaměstnanců v oblasti biocidních přípravků;

8.  bere na vědomí, že s ohledem na nařízení (EU) č. 649/2012 Evropského parlamentu a Rady(21) (nařízení o postupu PIC) a podle článku 208 finančního nařízení vyplatilo GŘ pro životní prostředí agentuře v roce 2015 dotace ve výši 1,22 mil. EUR na opatření v souvislosti s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy v mezinárodním obchodu;

9.  uznává, že prohlášení o zájmech této agentury jsou transparentní, a vyzývá ji, aby průběžně přezkoumávala své vnitřní postupy a dále zlepšovala své politiky s cílem zajistit nezávislost a transparentnost ve všech oblastech svých činností, a to ve vztahu k externím i dočasným zaměstnancům;

10.  konstatuje, že diskusní platforma mezi agenturou a nevládními organizacemi představuje užitečné fórum pro diskusi o hlavních otázkách, které zajímají občanskou společnost;

11.  konstatuje, že v roce 2015 obdržela agentura přibližně 8200 žádostí o registraci (zejména aktualizací) a 250 oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a postupy a že celkový počet podání se oproti roku 2014 snížil o 10 %;

12.  vítá pokrok učiněný v rozvoji povolovacího postupu podle nařízení REACH a bere na vědomí závěry agentury, že ještě lze provést další zlepšení; v tomto ohledu vítá proaktivní přístup agentury usilující o dialog s Evropským parlamentem s cílem řešit otázky vznesené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis (2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(22);

13.  doporučuje, aby agentura vypracovala ukazatele dopadu; je přesvědčen, že tyto ukazatele dopadu jsou nezbytným nástrojem pro měření efektivnosti agentury;

14.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ

VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

31.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

62

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 82.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 82.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 82.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 82.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(12)

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

(13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43)

(15)

Nařízení (EU) č. 528/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(16)

Přijaté texty, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409.

(17)

Přijaté texty,… 2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298 26.10.2012, s. 1).

(19)

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

(20)

Nařízení (EU) č. 528/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(22)

Přijaté texty, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409.

Právní upozornění