Postopek : 2016/2182(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0086/2017

Predložena besedila :

A8-0086/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.34

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0165

POROČILO     
PDF 632kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.879v02-00 A8-0086/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2016/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2016/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(4), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2016/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(9), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2016/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2015 znašal 114.412.841 EUR, kar je 0,26 % več kot leta 2014;

B.  ker je agencija prejela subvencije Unije v znesku 7.318.792 EUR in 300.000 EUR iz instrumenta za predpristopno pomoč, vendar od Komisije ni prejela drugih prispevkov in finančnih sredstev;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

D.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  opozarja, da je agencija v skladu s členom 185 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(11) (v nadaljevanju: finančna uredba) konsolidiran subjekt in je med regulativnimi organi gonilna sila pri izvajanju zakonodaje Unije na področju kemikalij, ki koristi zdravju ljudi in okolju, pa tudi inovacijam in konkurenčnosti; ugotavlja, da agencija družbam pomaga pri doseganju skladnosti z zakonodajo, spodbuja varno uporabo kemikalij v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami in deležniki, zagotavlja informacije o kemikalijah in obravnava kemikalije, ki zbujajo skrb;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

2.  je seznanjen z navedbo agencije, da bo na priporočilo organa za podelitev razrešnice iz preteklega leta v naslednje letno poročilo vključila posebno poglavje o preglednosti, odgovornosti in integriteti;

Zakonitost in pravilnost transakcij

3.  je seznanjen z informacijo iz poročila Računskega sodišča, da agencija plačuje 50 % stroškov podaljšanega bivanja v evropski šoli v Helsinkih za otroke zaposlenih; ugotavlja še, da je ta prispevek omejen na 1.000 EUR letno na otroka, tako da je v letu 2015 znašal približno 95.000 EUR; je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da agencija v proračunskem postopku proračunskega organa o tem ukrepu ni obvestila; je seznanjen z zagotovilom agencije, da bo proračunski organ o tem ukrepu obvestila v programskem dokumentu za obdobje 2018–2020 in v finančnem poročilu za leto 2018; ugotavlja tudi, da je agencija že posodobila pripombe v ustrezni proračunski vrstici, in sicer je informacije o tem ukrepu vključila v prvo spremembo svojega proračuna za leto 2016;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(12) (uredba REACH) financira s pristojbinami industrijskega sektorja in izravnalnimi subvencijami Unije, kot določa 208 finančne uredbe; pozdravlja, da se je agencija v letu 2015 v nasprotju s prvotnimi pričakovanji v celoti financirala s prihodki od pristojbin, ki so bili višji od predvidenih, in rezervo od prihodkov, ki jih je prejšnja leta prejela za dejavnosti, povezane z uredbo REACH, ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja (CLP);

5.  v zvezi z biocidnimi proizvodi ugotavlja, da je agencija, kakor določa člen 208 finančne uredbe, v letu 2015 s pristojbinami zbrala 5.423.667 EUR (v primerjavi z zneskom 1.265.774 EUR leta 2014), subvencije Unije so znašale 5.789.000 EUR (5.064.194 EUR leta 2014), prejela pa je tudi prispevke držav EFTA, vključno s Švico, ki so leta 2015 znašali 307.791 EUR;

6.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 98,48 %, kar je 1,4 % več kot leto prej; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,84 %, kar je 0,38 % več kot leta 2014;

7.  potrjuje, da je GD za okolje v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(13) (uredba PIC) in določbami člena 208 finančne uredbe v letu 2015 agenciji plačal subvencije v višini 1,22 milijona EUR za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je agencija opravila 44 prerazporeditev v skupnem znesku 1.395.000 EUR; z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila agencije in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

9.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil znesek prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu IV (operativni odhodki za biocide) 1.500.000 EUR (74 %); je seznanjen, da so bili ti prenosi v glavnem povezani z obsežnim projektom IT v vrednosti 1.400.000 EUR, ki se je začel šele v drugi polovici leta 2015, ko je bilo s pristojbinami zbrano dovolj sredstev za njegovo financiranje; je seznanjen z namero agencije, da si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bi se izognila neupravičenim prenosom v naslednje leto;

10.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če so načrtovani vnaprej in če je Računsko sodišče o njih obveščeno;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  ugotavlja, da je agencija izpolnila cilj na področju zaposlovanja, saj je bilo konec leta 2015 področju REACH/razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi in zmesi ter izvoza in uvoza nevarnih kemikalij (PIC) zapolnjenih 98 % delovnih mest; priznava tudi, da po navedbah agencije ta odstotek ni mogel preseči 98 %, saj je morala število zaposlenih zmanjšati za 2 % (10 delovnih mest), da bi ga uskladila s kadrovskim načrtom za leto 2016; ugotavlja, da je bilo na področju biocidov zaradi negotovih prihodkov od pristojbin in odobrenega kadrovskega načrta za leto 2016 zapolnjenih 83 % delovnih mest;

12.  poudarja, da se delovna obremenitev agencije v letu 2015 ni zmanjšala, zato bi ji bilo treba dodeliti zadostne človeške in finančne vire;

13.  je seznanjen s podatkom iz letnega poročila agencije, da je v letu 2015 podpisala 739 pogodb, od tega 540 na osnovi okvirnih pogodb in 199 na osnovi novih postopkov javnih naročil; ugotavlja, da je bilo 25 pogodb iz druge kategorije podpisanih po izjemnih postopkih s pogajanji v skladu z ustreznimi pravili finančne uredbe;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so življenjepisi in izjave interesov na spletnem mestu agencije dobro urejeni, vidni, dostopni in uporabniku prijazni;

15.  ugotavlja, da je agencija decembra 2015 sprejela smernice za prijavitelje nepravilnosti; je seznanjen, da je decembra 2014 sprejela strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2016 in že uvedla različne ukrepe iz akcijskega načrta za boj proti goljufijam; ugotavlja, da je bil med ocenjevanjem notranjega tveganja za goljufije, ki je potekalo pred sprejetjem te strategije, profil tveganja agencije ocenjen kot nizek; ugotavlja tudi, da je glavni cilj te strategije razviti vsesplošno kulturo boja proti goljufijam v agenciji, pri tem pa poseben poudarek nameniti ozaveščanju;

16.  je seznanjen, da je agencija leta 2015 sprejela notranje smernice za zaposlene; ugotavlja tudi, da te smernice vključujejo nekatere pogoje, ki jih lahko organ za imenovanje postavi nekdanjim uslužbencem v zvezi z njihovo novo službo v dveh letih po aktivni zaposlitvi v agenciji; ugotavlja, da ima agencija svetovalni odbor za navzkrižje interesov, ki izvršnemu direktorju in upravnemu odboru svetuje v primerih domnevnega navzkrižja interesov; potrjuje, da v letu 2015 zaradi strogih ukrepov za preprečevanje ni prišlo do nobenega navzkrižja interesov;

17.  ugotavlja, da je agencija sprejela strog pravilnik o navzkrižju interesov in podrobno strategijo za boj proti goljufijam, da bi prispevala h kulturi zelo etičnega ravnanja zaposlenih in strokovnjakov, ki delajo zanjo;

18.  je seznanjen, da so odbori agencije sestavljeni iz nacionalnih delegatov, ki jih imenujejo organi držav članic ali upravni odbor agencije; ugotavlja tudi, da imajo ti odbori skupaj devet članov, ki so bili sporazumno izbrani na javnem razpisu, kar omogoča ustanovitveni pravni akt agencije; je seznanjen, da lahko ti sporazumno izbrani člani delujejo kot poročevalci, nimajo pa glasovalnih pravic, in da pravila agencije o preprečevanju navzkrižja interesov v celoti veljajo tudi zanje; pričakuje poročilo upravnega odbora agencije o izkušnjah s sporazumno izbranimi člani, ki naj bi bilo nared leta 2017;

19.  ugotavlja, da je agencija v letu 2015 dovolila popoln dostop do 27 % in delen dostop do 68 % dokumentov, zahtevanih v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001(14); je seznanjen, da je bil glavni razlog za delno zavrnitev varstvo zasebnosti in integritete posameznikov, pa tudi zaščita poslovnih informacij; ugotavlja, da je v primerih delnega dostopa prosilcem načeloma razkrita večina vsebine dokumentov; ugotavlja, da je agencija v letu 2015 zavrnila vpogled v 5 % zahtevanih dokumentov, v glavnem zato, da ne bi bil ogrožen še potekajoči postopek odločanja oziroma sodni postopki, ter zaradi zaščite občutljivih poslovnih informacij;

Uspešnost

20.  ugotavlja, da je agencija decembra 2015 upravnemu odboru predložila okvir in pristop za ocenjevanje; ugotavlja, da je ta pristop uvedel vrsto orodij in kontrol za ocenjevanje, vključno z upravljavskim okvirom, funkcijo za usklajevanje ocenjevanja, da se zagotovi metodološka doslednost, kontrolne sezname za ocenjevanje ter načrt za izvedbo vnaprejšnjih in naknadnih ocen; je seznanjen s prizadevanji agencije za izboljšanje upravljavskega okvira in pristopa za vnaprejšnje in naknadne ocene;

21.  ugotavlja, da je agencija oblikovala novo celostno regulativno strategijo, ki združuje vse procese REACH in procese razvrščanja, označevanja in pakiranja, da bi izpolnila cilje ustreznih uredb, pa tudi cilje do leta 2020, določene na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002;

22.  ugotavlja, da je izvajanje Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(15) (uredbe o biocidih) v letu 2015 povzročilo nepričakovan porast dejavnosti, kar priča o tem, da se podjetja seznanjajo s spremembami in priložnostmi, ki jih ponuja novi postopek izdaje dovoljenj v Uniji; hkrati z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija zaradi zamrznitve števila zaposlenih, ki se ukvarjajo z biocidi, s težavo obvladovala delovne obremenitve;

23.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 prejela približno 8.200 vlog za registracijo (predvsem posodobitev podatkov) ter 250 obvestil o raziskavah in razvoju v zvezi s proizvodi in procesi, pri čemer se je skupno število vlog v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 10 %;

24.  priporoča, da agencija oblikuje kazalnike vpliva; meni, da so ti kazalniki pomembno orodje za merjenje njene uspešnosti;

Notranja revizija

25.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2015 opravila revizijo napovedovanja, izračunavanja in pobiranja prihodkov od pristojbin in stroškov za uredbo REACH, razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi ter uredbo o biocidih; ugotavlja še, da je ta služba dala dve zelo pomembni, eno pomembno in nobenega kritičnega priporočila; je seznanjen, da je agencija v odgovor na ta priporočila sestavila akcijski načrt;

26.  ugotavlja, da je skupina agencije za notranjo revizijo opravila revizije zanesljivosti za kazalnike uspešnosti v splošnem poročilu, službo agencije za pomoč uporabnikom ter upravljanje pogodb in izplačil; ugotavlja, da je na osnovi teh revizij izdala pet zelo pomembnih in dve pomembni priporočili; je seznanjen, da je skupina za notranjo revizijo akcijske načrte, ki jih je agencija oblikovala v odgovor na ta priporočila, ocenila kot ustrezne;

Druge pripombe

27.  je zadovoljen z uravnoteženo zastopanostjo spolov v upravnem odboru agencije;

28.  ugotavlja, da se je sej zunaj prostorov agencije, katerih stroški so znašali 113.975 EUR (251,60 EUR na osebo), v letu 2015 udeležilo 453 zaposlenih, 565 pa se jih je udeležilo zaprtih konferenc, katerih skupni stroški so znašali 31.468 EUR (54,25 EUR na osebo);

29.  pozdravlja boljši način predstavitve kemikalij na spletnem mestu agencije, ki podjetjem in potrošnikom omogoča, da bolje izkoristijo podane informacije;

30.  ugotavlja, da je platforma za razprave med agencijo in nevladnimi organizacijami koristen forum za obravnavo glavnih tem, ki zanimajo civilno družbo;

31.  pozdravlja napredek pri razvoju postopka odobritve v skladu z uredbo REACH in je seznanjen z ugotovitvijo agencije, da so mogoče še dodatne izboljšave; v zvezi s tem odobrava proaktivni pristop agencije, saj je Evropski parlament pozvala k dialogu o vprašanjih, ki jih je načel v resoluciji z dne 25. novembra 2015 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(16);

°

°  °

32.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](17) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].).

1.2.2017

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015

(2016/2182(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja, da je Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) v skladu s členom 185 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18) (v nadaljevanju: finančna uredba) konsolidiran subjekt in je med regulativnimi organi gonilna sila pri izvajanju zakonodaje Unije na področju kemikalij, ki koristi zdravju ljudi in okolju, pa tudi inovacijam in konkurenčnosti; ugotavlja, da agencija družbam pomaga pri doseganju skladnosti z zakonodajo, spodbuja varno uporabo kemikalij v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami in deležniki, zagotavlja informacije o kemikalijah in obravnava kemikalije, ki vzbujajo zaskrbljenost;

2.  ugotavlja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(19) (uredba REACH) financira s pristojbinami industrijskega sektorja in izravnalnimi subvencijami Unije, kot določa 208 finančne uredbe; pozdravlja, da se je agencija v letu 2015 v nasprotju s prvotnimi pričakovanji v celoti financirala s prihodki od pristojbin, ki so bili višji od predvidenih, in rezervo od prihodkov, ki jih je prejšnja leta prejela za dejavnosti, povezane z uredbo REACH, ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja;

3.  ugotavlja, da je agencija oblikovala novo celostno regulativno strategijo, ki združuje vse procese REACH in procese razvrščanja, označevanja in pakiranja, da bi izpolnila cilje ustreznih uredb, pa tudi cilje do leta 2020, določene na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002;

4.  pozdravlja boljši način predstavitve kemikalij na spletnem mestu agencije, ki podjetjem in potrošnikom omogoča, da bolje izkoristijo podane informacije;

5.  v zvezi z biocidnimi proizvodi ugotavlja, da je agencija, kakor določa člen 208 finančne uredbe, v letu 2015 s pristojbinami zbrala 5.423.667 EUR (v primerjavi z zneskom 1.265.774 EUR leta 2014), subvencije Unije so znašale 5.789.000 EUR (5.064.194 EUR leta 2014), prejela pa je tudi prispevke držav EFTA, vključno s Švico, ki so leta 2015 znašali 307.791 EUR;

6.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 izpolnila cilj v zvezi z zaposlovanjem, saj je bilo na področju REACH/razvrščanja, označevanja in pakiranja ter soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) ob koncu leta zapolnjenih 98 % delovnih mest; ugotavlja tudi, da je nepričakovano velika delovna obremenitev na področju biocidov zaradi omejenih kadrovskih virov pomenila izziv, saj je bilo zapolnjenih le 83 % delovnih mest; poudarja, da se delovna obremenitev agencije v letu 2015 ni zmanjšala, zato bi ji bilo treba dodeliti zadostne človeške in finančne vire;

7.  ugotavlja, da je izvajanje Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(20) (uredbe o biocidih) v letu 2015 povzročilo nepričakovan porast dejavnosti, kar priča o tem, da se podjetja seznanjajo s spremembami in priložnostmi, ki jih ponuja novi postopek izdaje dovoljenj v Uniji; hkrati z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija zaradi zamrznitve števila zaposlenih, ki se ukvarjajo z biocidi, s težavo obvladovala delovne obremenitve;

8.  potrjuje, da je GD za okolje v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(21) (uredba PIC) in določbami člena 208 finančne uredbe v letu 2015 agenciji plačal subvencije v višini 1,22 milijona EUR za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini;

9.  priznava, da so izjave o interesih agencije pregledne, in jo poziva, naj stalno pregleduje svoje notranje postopke in dodatno izboljša svoje politike, da bi zagotovila neodvisnost in preglednost na vseh področjih delovanja, kar zadeva zunanje sodelavce in začasne uslužbence;

10.  ugotavlja, da je platforma za razprave med agencijo in nevladnimi organizacijami koristen forum za razprave o glavnih temah, ki zanimajo civilno družbo;

11.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 prejela približno 8.200 vlog za registracijo (predvsem posodobitev podatkov) ter 250 obvestil o raziskavah in razvoju v zvezi s proizvodi in procesi, pri čemer se je skupno število vlog v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 10 %;

12.  pozdravlja napredek pri razvoju postopka odobritve v skladu z uredbo REACH in je seznanjen z ugotovitvijo agencije, da so mogoče še dodatne izboljšave; v zvezi s tem odobrava proaktivni pristop agencije, saj je Evropski parlament pozvala k dialogu o vprašanjih, ki jih je načel v resoluciji z dne 25. novembra 2015 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(22);

13.  priporoča, da agencija oblikuje kazalnike vpliva; meni, da so ti kazalniki pomembno orodje za merjenje njene uspešnosti;

14.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

62

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENL

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 82.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 82.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 82.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 82.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2013 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(12)

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(13)

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(14)

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5. 2001, str. 43).

(15)

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(16)

Sprejeta besedila, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409.

(17)

Sprejeta besedila, ....2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(18)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2013 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(19)

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(20)

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(21)

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(22)

Sprejeta besedila, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409.

Pravno obvestilo