Postopek : 2016/2173(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0087/2017

Predložena besedila :

A8-0087/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.30

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0161

POROČILO     
PDF 617kWORD 61k
28.3.2017
PE 593.862v02-00 A8-0087/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2016/2173(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2016/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208 te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(4), zlasti člena 60 te uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108 te uredbe,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0087/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015,

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2016/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave(7) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208 te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(9), zlasti člena 60 te uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108 te uredbe,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0087/2017),

1.  odobri zaključni račun agencije Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2016/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0087/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 204.907.790 EUR, kar je 11,58 % več kot leta 2014, ker 18,27 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 98 %, kar je 0,9 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 91 %;

2.  ugotavlja, da je minimalno zmanjšanje obveznosti za stroške za osebje v višini 539.000 EUR posledica tega, da je med letom agencijo zapustilo več zaposlenih (19 začasnih uslužbencev in trije pogodbeni uslužbenci), novi zaposleni (23 začasnih in trije pogodbeni uslužbenci) pa so se povečini pridružili v zadnjih treh mesecih v letu; poleg tega ugotavlja, da so se izdatki za osebje kot delež skupnega proračuna za leto 2015 zmanjšali za 1,7 % in sedaj znašajo 53 % skupnega proračuna;

3.  ugotavlja, da so se obveznosti za druge upravne izdatke v absolutnem smislu povečale za 5.692.000 EUR (3,8 %) na 21.949.000 EUR, kar je 15,7-odstotni delež skupnega proračuna agencije; ugotavlja, da so razlog za to povečanje v veliki meri stroški prihajajoče selitve agencije v nove prostore leta 2016 in s tem povezano povečanje naložb v informacijsko tehnologijo;

4.  pozdravlja prizadevanja agencije v letu 2015 za izboljšanje ravni načrtovanja in spremljanja, zlasti kar zadeva stopnjo izvrševanja proračuna, upravljanje okvirnih sporazumov in za pravočasno zagotavljanje povratnih informacij višjemu vodstvu o tveganjih in zamudah;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  ugotavlja, da so v skladu s poročilom Sodišča prenesene obveznosti v okviru naslova II (upravni izdatki) znašale 4.400.000 EUR (20,2 %), leta 2014 pa 3.600.000 EUR (22 %); poleg tega ugotavlja, da so prenesene obveznosti v okviru naslova III (odhodki iz poslovanja) znašale 2.000.000 EUR (32,0 %), leta 2014 pa 2.000.000 EUR (38,1 %); priznava, da so ti prenosi v glavnem povezani z naročili na področju informacijske tehnologije, opravljenimi ob izteku leta, ter pravilom, v skladu s katerim so dejavnosti in raziskovalni projekti večletne narave in presegajo leto 2015;

6.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da je agencija po reorganizaciji zaposlila 24 oseb z rezervnih seznamov, poleg tega pa izvedla 33 zunanjih in 80 notranjih izbirnih postopkov, zaradi česar je do konca leta dosegla polno zaposlenost; poleg tega ugotavlja, da mora agencija v svoje letno poročilo za leto 2016 vključiti razčlenitev zaposlenih po kategorijah in sektorjih ter po viru sredstev za njihove dejavnosti;

8.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je v drugi polovici leta 2015 sprejela nova pravila o splošnih izvedbenih predpisih o postopkih, ki urejajo zaposlovanje in uporabo začasnih uslužbencev iz člena 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije; poleg tega priznava, da se s temi novimi pravili spodbujata notranja mobilnost in mobilnost med agencijami ter usklajujejo zunanji izbirni postopki;

9.  pozdravlja dejstvo, da se agencija pri zaposlovanju postopoma preusmerja z odzivnega pristopa (opredeljevanje potreb, povezanih z zapolnjevanjem vrzeli, samodejno nadomeščanje odhajajočih zaposlenih) na proaktivni pristop (načrtovanje vnaprej, prednostna obravnava in zaposlovanje na drugih delovnih mestih ter usklajevanje potreb po virih s splošnimi strateškimi cilji);

10.  je seznanjen z navedbami agencije, da je izboljšala raven načrtovanja in spremljanja svojih postopkov javnih naročil; zlasti ugotavlja, da je agencija izvedla četrtletna spremljanja proračuna in priložnostne sestanke za načrtovanje javnega naročanja ter da najvišjemu vodstvu redno zagotavlja povratne informacije, v katerih izpostavlja morebitne zamude pri izvajanju in tveganja zanj; ugotavlja, da je agencija z zadevnimi strankami znotraj agencije sklenila sporazum o ravni storitev glede javnega naročanja in upravljanja pogodb ter izvajala dodatna orodja za spremljanje, kot so spremljanje datumov poteka pogodb in njihovega podaljševanja, centralizirano spremljanje porabe okvirne pogodbe ter izboljšan dostop do dokumentov in informacij prek informacijskega sistema agencije;

11.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so pokazali, da je 13,8 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 79,5 % operativnim nalogam, 6,7 % pa kontroli in finančnim nalogam; je seznanjen tudi s prerazporeditvijo (+ 0,8 odstotnih točk) delovnih mest iz uprave v operativne dejavnosti; meni, da bi bilo treba v naslednje letno poročilo vključiti tudi razčlenitev zaposlenih po kategorijah in sektorjih ter razčlenitev glede na vire financiranja njihovih dejavnosti (iz pristojbin in taks oziroma nepovratnih sredstev EU), da bo bolj jasno, kolikšni viri so potrebni; ugotavlja, da je agencija prvič zapolnila vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom;

12.  ugotavlja, da je leta 2015 agencija začela 33 postopkov javnih naročil v vrednosti več kot 60.000 EUR, vključno z 12 postopki v podporo projektu MOVE2016; poleg tega ugotavlja, da je bilo sklenjenih približno 350 posebnih pogodb na podlagi okvirnih pogodb ter 200 pogodb nizke vrednosti;

13.  poudarja, da bi lahko agencija izboljšala načrtovanje oddaje javnih naročil, zlasti v zvezi z okvirnimi pogodbami.

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

14.  pozdravlja pravilno preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov ter pričakuje, da bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih teh ukrepov in o njihovem spremljanju;

15.  poudarja, da je agencija novembra 2014 sprejela strategijo za boj proti goljufijam, da bi okrepila preprečevanje in odkrivanje goljufij in razvila postopke za boj proti njim; z zadovoljstvom ugotavlja, da leta 2015 ni bil prijavljen noben primer goljufije;

16.  ugotavlja, da je agencija v drugi polovici leta 2015 ter v letu 2016 ponovno ocenila svoj sistem in okolje nadzora ter da ju še naprej spremlja; ugotavlja, da je agencija kot glavni rezultat te dejavnosti predstavila poseben kodeks ravnanja za zunanje strokovnjake, ki podpirajo delo agencije, vključno s politiko glede navzkrižij interesov in izjavo o seznanjenosti s kodeksom;

17.  ugotavlja, da je agencija na svoji spletni strani objavila izjave članov upravnega odbora o odsotnosti navzkrižij interesov in njihove življenjepise; vendar obžaluje, da nekateri življenjepisi še vedno niso objavljeni ali pa vsebujejo nedoslednosti; poleg tega ugotavlja, da je agencija vzpostavila politiko o preprečevanju in upravljanju navzkrižij interesov, v kateri so upoštevani njeni zunanji in začasni zaposleni ter napoteni nacionalni strokovnjaki; vendar obžaluje, da agencija ni predvidela preverjanj točnosti dejstev ali procesa za posodabljanje izjav o interesih; poziva agencijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi to situacijo uredila ter javnosti omogočila potreben nadzor nad svojim vodstvom; ugotavlja, da je agencija vzpostavila notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti, ki jih tudi izvaja;

18.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni izvedla posebnih pobud, da bi povečala preglednost v zvezi s svojimi pogodbami z deležniki in lobisti; poziva agencijo, naj izvaja proaktivno politiko za preglednost lobiranja;

Notranje revizije

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila pregled nezaključenih ukrepov, ki izhajajo iz prejšnjih revizij; poleg tega je seznanjen s sklepom službe za notranjo revizijo, da je bilo 10 od 11 nezaključenih ukrepov, ki so predmet revizije, izvedenih, za preostali ukrep pa je bilo načrtovano, da bo zaključen decembra 2015 z izdajo dokumenta o večletnem načrtovanju za obdobje 2017–2020; nadalje priznava, da je služba za notranjo revizijo ta zadnji ukrep februarja 2016 štela za izveden;

20.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo leta 2015 v agenciji izvedla osem poslov dajanja zagotovil; poudarja, da bi morala biti glavna priporočila iz revizije skupine za notranjo revizijo leta 2015 izvedena leta 2016; z zanimanjem pričakuje naslednje letno poročilo agencije in nadaljnje podrobnosti v zvezi s temi revizijami;

Notranja kontrola

21.  ugotavlja, da je leta 2015 agencija izvedla letno oceno standardov upravljanja EASA, v katere so bili vključeni tako standardi službe za notranjo revizijo kot standardi skupine za notranjo revizije; priznava sklep ocene, v katerem je bilo navedeno, da je sistem upravljanja agencije skladen z zadevnimi standardi upravljanja, kar je posledica učinkovitega mehanizma za spremljanje, vzpostavljenega tako na ravni upravljanja kot na procesni ravni; ugotavlja, da je bilo opredeljenih nekaj morebitnih izboljšav glede neprekinjenega poslovanja ter upravljanja informacij in dokumentov; priznava, da je agencija izdala akcijski načrt, v katerem je opredelila okvir politike in mejnike izvedbenega načrta; nadalje priznava, da je agencija zaključila postopek zaposlitve prvega uradnika za neprekinjeno poslovanje v prvi polovici leta 2016;

22.  ugotavlja, da je bilo v letu 2015 opravljenih 18 naknadnih kontrol, ki so zajemale vračila stroškov za službene poti, postopke javnih naročil, ponudnike storitev certificiranja in transakcije skupne službe; je zadovoljen, da so bile vse pregledane transakcije zakonite in pravilne;

Druge pripombe

23.  opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju največje možne letalske varnosti po vsej Evropi; poudarja, da je v Evropi potreben skupen evropski sistem za ocenjevanje in opozarjanje, zlasti ko gre za prelete konfliktnih območij; poudarja, da je treba agenciji glede na hitro razvijajoči se sektor civilnega letalstva, kot kaže vse bolj razširjena uporaba brezpilotnih zračnih vozil (dronov), zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, ki ji bodo omogočili uspešno izvajanje regulativnih in izvršilnih nalog na področjih varnosti in varstva okolja, ne da bi bili pri tem ogroženi njena neodvisnost in nepristranskost;

24.  poudarja, da revizija Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(11) predvideva razširitev pristojnosti agencije, in je zato treba pri dodeljevanju novih pristojnosti upoštevati vlogo novih tehnologij, kot so sistemi daljinsko pilotiranega zrakoplova; poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti ustrezna sredstva, da bo kos novim pristojnostim, pa tudi zadostne kadrovske vire, da bo lahko izpolnjevala dodatne naloge; poudarja, da delovna mesta v agenciji (in z njimi povezane pokojnine), ki jih v celoti financira industrija, zaradi česar ne vplivajo na proračun Unije, ne bi smela biti vključena v obvezno zmanjševanje števila delovnih mest;

25.  pozdravlja, da je upravni odbor sprejel večletni programski dokument za obdobje 2016–2020, ki vključuje strategijo agencije, večletne cilje in letne ukrepe;

26.  ugotavlja, da sta agencija in nemško ministrstvo za promet nedavno dosegla sporazum glede besedila sporazuma o sedežu agencije, ki je bil nato podpisan decembra 2016; je seznanjen s tem, da mora sporazum še ratificirati nemški zvezni parlament, kot zahteva nacionalni pravni sistem; poleg tega ugotavlja, da je pričakovati, da bodo letni stroški na kvadratni meter površine po selitvi 20 % nižji kot v prejšnji stavbi; priznava, da to zmanjšanje omogoča najem boljših prostorov, kar pomeni, da bo mogoče nekatere dejavnosti, ki so se pred tem izvajale v priložnostnih najetih sejnih prostorih, ponovno izvajati na sedežu agencije;

27.  z zaskrbljenostjo ugotavlja neravnovesje med spoloma (23 % žensk in 77 % moških) med člani in nadomestnimi člani upravnega odbora agencije; poziva agencijo, naj to neravnovesje odpravi in Parlamentu čim prej poroča o rezultatih;

°

°  °

28.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2017](12) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].).

28.2.2017

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

(2016/2173(DEC))

Pripravljavka mnenja: Claudia Schmidt

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča o pravilnosti računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2015;

2.  ugotavlja, da je letni proračun agencije za leta 2015 znašal 185,4 milijona EUR, pri čemer je bilo 36,4 milijona EUR zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi EU, 91,9 milijona EUR s pristojbinami in taksami ter 2,2 milijona EUR s prispevki tretjih držav; prav tako ugotavlja, da so zneski, ki jih je agencija dejansko prejela, vključno z namenskimi prihodki iz prejšnjih let, znašali 207,2 milijona EUR;

3.  ugotavlja, da so zneski, preneseni v letu 2015 (iz leta 2015 v leto 2016), znašali 6,8 milijona EUR, tj. 6,6 % prevzetih obveznosti;

4.  ugotavlja, da je bilo v letu 2015 opravljenih 18 naknadnih kontrol, ki so zajemale vračila stroškov za službene poti, postopke javnih naročil, ponudnike storitev certificiranja in transakcije skupne službe; je zadovoljen, da so bile vse pregledane transakcije zakonite in pravilne;

5.  pozdravlja pravilno preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov ter pričakuje, da bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih teh ukrepov in o njihovem spremljanju;

6.  pozdravlja prizadevanja agencije v letu 2015 za izboljšanje ravni načrtovanja in spremljanja, zlasti kar zadeva stopnjo izvrševanja proračuna, upravljanje okvirnih sporazumov in za pravočasno zagotavljanje povratnih informacij višjemu vodstvu o tveganjih in zamudah;

7.  opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju največje možne letalske varnosti po vsej Evropi; poudarja, da je v Evropi potreben skupen evropski sistem za ocenjevanje in opozarjanje, zlasti ko gre za prelete konfliktnih območij; poudarja, da je treba agenciji glede na hitro razvijajoči se sektor civilnega letalstva, kot kaže vse bolj razširjena uporaba brezpilotnih zračnih vozil (dronov), zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, ki ji bodo omogočili uspešno izvajanje regulativnih in izvršilnih nalog na področjih varnosti in varstva okolja, ne da bi bili pri tem ogroženi njena neodvisnost in nepristranskost;

8.  pozdravlja, da je upravni odbor sprejel večletni programski dokument za obdobje 2016–2020, ki zajema strategijo agencije, večletne cilje in letne ukrepe;

9.  je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so pokazali, da je 13,8 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 79,5 % operativnim nalogam, 6,7 % pa kontroli in finančnim nalogam; je seznanjen tudi s prerazporeditvijo (+0,8 odstotnih točk) delovnih mest iz uprave v operativne dejavnosti; meni, da bi bilo treba v naslednje letno poročilo vključiti tudi razčlenitev zaposlenih po kategorijah in sektorjih ter razčlenitev glede na vire financiranja njihovih dejavnosti (iz pristojbin in taks oziroma nepovratnih sredstev EU), da bo bolj jasno, kolikšni viri so potrebni; ugotavlja, da je agencija prvič zapolnila vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom;

10.  poudarja, da revizija Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(13) predvideva razširitev pristojnosti agencije, in je zato treba pri dodeljevanju novih pristojnosti upoštevati vlogo novih tehnologij, kot so sistemi daljinsko pilotiranega zrakoplova; poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti ustrezna sredstva, da bo kos novim pristojnostim, pa tudi zadostne kadrovske vire, da bo lahko izpolnjevala dodatne naloge; poudarja, da delovna mesta v agenciji (in z njimi povezane pokojnine), ki jih v celoti financira industrija, zaradi česar ne vplivajo na proračun Unije, ne bi smela biti vključena v obvezno zmanjševanje števila delovnih mest;

11.  obžaluje, da kljub prizadevanjem agencije v šestnajstih letih od njene ustanovitve ni bilo mogoče skleniti sporazuma o njenem sedežu; opominja, da bi morale v skladu s skupnim pristopom o decentraliziranih agencijah EU, o katerem so se dogovorili Parlament, Svet in Komisija, „vse agencije imeti sporazum o sedežu, ki bi moral biti sklenjen pred začetkom operativne faze“; v zvezi s tem ugotavlja, da je druga agencija, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, leta 2011 z nemško vlado podpisala sporazum o sedežu; močno obžaluje pomanjkanje sporazuma o sedežu in poziva državo gostiteljico, naj čim prej sklene sporazum z agencijo, da bi se razjasnilo razmerje med nacionalnimi sodnimi organi in agencijo ter ji tako omogočili neovirano izvajanje njenih pravnih nalog; pozdravlja predlog Komisije o spremembi temeljnega akta agencije, ki zajema tudi določbo o sklenitvi sporazuma o sedežu;

12.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 56.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 56.

(3)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 56.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 56.

(8)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(13)

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).

Pravno obvestilo