Procedure : 2015/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0088/2017

Indgivne tekster :

A8-0088/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0103

BETÆNKNING     ***I
PDF 371kWORD 56k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0616),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, litra g, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0388/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0088/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 264 af 20.7.2016, s. 82.

(2)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 9. juni 2016

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

COM(2015)0616 af 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møderne den 3. februar, 18. marts og 13. april 2016 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 82/891/EØF(2), Rådets direktiv 89/666/EØF(3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF(4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF(5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU(6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU(7) konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) I betragtning 2 bør ordene mellem tilpasningspile (”letter integrering af medlemsstaternes økonomier. Den”) udgå.

2) I betragtning 79 bør ordet ”undertakings” i den engelske udgave erstattes af ordet ”companies”.

3) Artikel 134 bør udgå af den kodificerede tekst. Som følge heraf bør artikel 135-168 omnummereres.

4) Artikel 160, stk. 1, bør udgå. Som følge heraf bør formuleringen af det efterfølgende stykke tilpasses til at lyde som følger:   ”

Medlemsstaterne kan undlade at anvende artikel 145 og 146, for så vidt angår indehavere af massegældsbreve og andre værdipapirer, der kan konverteres til aktier, såfremt emissionsbetingelserne på tidspunktet for de i artikel 26, stk. 1 og 2, i direktiv 82/891/EØF omhandlede bestemmelsers ikrafttræden på forhånd har fastlagt indehavernes stilling i tilfælde af spaltning”.

5) Der bør offentliggøres en berigtigelse med hensyn til angivelserne om Ungarn og Malta, der er indeholdt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2011/35/EU.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver    Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

(2)

Rådets sjette direktiv af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber (82/891/EØF) (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 47).

(3)

Rådets ellevte direktiv af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (89/666/EØF) (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EUT L 310 af 25. november 2005, s. 1).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU af 5. april 2011 om fusioner af aktieselskaber (EUT L 110 af 29.4.2011, s. 1).

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 74).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

Referencer

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Dato for høring af EP

3.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

14.12.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Dato for indgivelse

28.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse