Διαδικασία : 2015/0283(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0088/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0088/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0103

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 760kWORD 58k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

(Κωδικοποίηση – άρθρο 103 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία - κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0616),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο50 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0388/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0088/2017),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

  ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 82.

(2)

  ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο)

COM(2015)0616 of 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 3 Φεβρουαρίου, 18 Μαρτίου και 13 Απριλίου 2016 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις(1), από την εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2), της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3), της οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), της οδηγίας 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και της οδηγίας 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) η συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε, διά κοινής συμφωνίας, τα εξής:

1) Στην αιτιολογική σκέψη 2, οι λέξεις ανάμεσα στα βέλη προσαρμογής («διευκολύνει την ενοποίηση των οικονομιών των κρατών μελών.») θα πρέπει να διαγραφεί.

2) Στην αιτιολογική σκέψη 79, η λέξη «επιχειρήσεων» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «εταιρειών» και η λέξη «επιχείρηση» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «εταιρεία».

3) Το άρθρο 134 πρέπει να διαγραφεί από το κωδικοποιημένο κείμενο. Συνεπώς τα άρθρα 135 και 168 πρέπει να αναριθμηθούν.

4) Στο άρθρο 160, η παράγραφος 1 διαγράφεται. Συνεπώς η διατύπωση της επόμενης παραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τα άρθρα 145 και 146 όσον αφορά τους κατόχους ομολογιών και άλλων τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές αν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2 του άρθρου 26 της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, οι όροι έκδοσης έχουν καθορίσει εκ των προτέρων τη θέση αυτών των κατόχων τίτλων σε περίπτωση διάσπασης.»

5) Πρέπει να δημοσιευτεί ένα διορθωτικό όσον αφορά τις προσθήκες για την Ουγγαρία και τη Μάλτα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/35/ΕΕ.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

(2)

Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών (82/891/ΕΟΚ) (ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47).

(3)

Ενδεκάτη οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους (89/666/EOK) (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 36).

(4)

Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1).

(5)

Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, EE L 258 της 1.10.2009, σ. 11.

(6)

Οδηγία 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 110 της 29.4.2011, σ. 1).

(7)

Οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 74).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.12.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Maria Noichl

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου