Postupak : 2015/0283(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0088/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0088/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0103

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 614kWORD 55k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0616),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 50. stavak 1. i  članak 50. stavak 2. točku (g) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0388/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(2),

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0088/2017),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 264, 20.7.2016., str. 82.

(2)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 9. lipnja 2016.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)

COM(2015)/0616 od 9. 9. 2016. – 2015/0283(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 3. veljače, 18. ožujka i 13. travnja 2014. kako bi razmotrila navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja(1) Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Direktive Vijeća 82/891/EEZ(2), Direktive Vijeća  89/666/EEZ(3), Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4), Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5), Direktive 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6) i Direktive 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća(7) savjetodavna skupina suglasno je utvrdila sljedeće:

1) U uvodnoj izjavi 2. trebalo bi izbrisati riječi smještene unutar strelica za označavanje prilagodbe („olakšava integraciju gospodarstava država članica.”).

2) U uvodnoj izjavi 79. riječ „poduzeća” trebalo bi zamijeniti izrazom „trgovačka društva”.

3) Članak 134. trebao bi se ukloniti iz kodificiranog teksta. Slijedom toga članci 135. – 168. trebali bi se ponovno numerirati.

4) U članku 160. trebao bi se izbrisati stavak 1. Shodno tome tekst sljedećeg stavka trebao bi se prilagoditi i glasiti: „Države članice ne moraju primijeniti članke 145. i 146. koji se odnose na držatelja konvertibilnih zadužnica i drugih vrijednosnica koji se mogu pretvoriti u dionice ako je, u času kad su odredbe iz članka 26. stavaka 1. ili 2. Direktive Vijeća 82/891/EEZ stupile na snagu, položaj tih držatelja u slučaju podjele bio prethodno određen uvjetima izdavanja”.

5) Trebao bi se objaviti ispravak u vezi s unosima koji se odnose na Mađarsku i Maltu iz članka 1. stavka 1. Direktive 2011/35/EU.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna skupina jednoglasno je zaključila da se Prijedlog doista ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

(1)

Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

(2)

Šesta Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (82/891/EEZ) (SL L 378, 31.12.1982., str. 47.).

(3)

Jedanaesta Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (89/666/EEZ) (SL L 395, 30.12.1989., str. 36.).

(4)

Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala (SL L 310, 25.11.2005., str. 1.).

(5)

Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.)

(6)

Direktiva 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima dioničkih društava (SL L 110, 29.4.2011., str. 1.).

(7)

Direktiva 2012/30/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama (SL L 315, 14.11.2012., str. 74.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Određeni aspekti prava trgovačkih društava (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

14.12.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum podnošenja

28.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena