Procedūra : 2015/0283(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0088/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0088/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0103

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 748kWORD 55k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0616),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punkta g) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C8-0388/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 17. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0088/2017),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

  OV C 264, 20.7.2016., 82. lpp.

(2)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2016. gada 9. jūnijā

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)

COM(2015)06162015/0283(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi likumdošanas tekstu oficiālai kodificēšanai un īpaši tās 4. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgo juridisko dienestu Konsultatīvās darba grupas sanāksme notika 2016. gada 18. martā un 13. aprīlī, lai papildus citiem jautājumiem izskatītu iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs(1), izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes Direktīvu 82/891/EEK(2), Padomes Direktīvu 89/666/EEK(3), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/56/EK(4), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/101/EK(5), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/35/ES(6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/30/ES(7) konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

1) Priekšlikuma 2. apsvērumā vārdi, kas ir iekļauti starp pielāgošanas rādītājbultiņām („atvieglo dalībvalstu ekonomiku integrāciju. Tā”) būtu jāsvītro.

2) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

3) Priekšlikuma 134. pants būtu no kodificētā teksta jāsvītro. Šīs svītrošanas rezultātā 135. līdz 168. pants būtu jāpārnumurē.

4) Priekšilikuma 160. panta 1. Punkts būtu jāsvītro. Tā rezultātā nākamā punkta teksts būtu jāpielāgo šādi: „Dalībvalstīm nav jāpiemēro 145. un 146. pants attiecībā uz konvertējamu obligāciju un citu akcijās konvertējamu vērtspapīru īpašniekiem, ja laikā, kad stājās spēkā Padomes Direktīvas 82/891/EEK 26. panta 1. vai 2. punkta noteikumi, šo īpašnieku statuss gadījumā, kad notiek sadalīšana, ir noteikts emisijas noteikumos.

5) Būtu jāpublicē kļūdu labojums attiecībā uz ierakstiem, kas skar Ungāriju un Maltu, kas ietverti Direktīvas 2011/35/ES 1. panta 1. punktā.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.

(2)

Padomes 1982. gada 17. decembra Sestā direktīva, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu (82/891/EEK) (OV L 378, 31.12.1982., 47. lpp.).

(3)

Padomes1989. gada 21. decembra Vienpadsmitā direktīva par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti (89/666/EEK) (OV L 395, 30.12.1989., 36. lpp.).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (OV L 310, 25.11.2005., 1. lpp.).

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp.).

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/35/ES par akciju sabiedrību apvienošanos (OV L 110, 29.4.2011., 1. lpp.).

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/30/ES par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 315, 14.11.2012., 74. lpp).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

3.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

14.12.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Maria Noichl

Iesniegšanas datums

28.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums