Procedură : 2015/0283(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0088/2017

Texte depuse :

A8-0088/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0103

RAPORT     ***I
PDF 677kWORD 52k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului [COM(2015)0616],

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) și alineatul (2) litera (g) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0388/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(2),

–  având în vedere articolul 103 și articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0088/2017),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

  JO C 264, 20.7.2016, p. 82.

(2)

  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 9 iunie 2016

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)

COM(2015)0616 of 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 3 februarie, 18 martie și 13 aprilie 2016 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de codificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului(2), a Directivei 89/666/CEE a Consiliului(3), a Directivei 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4), a Directivei 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5), a Directivei 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) și a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului(7), grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1) În considerentul 2, cuvintele cuprinse între săgețile de adaptare („facilitează integrarea economiilor statelor membre. Acesta”) ar trebui șterse.

2) În considerentul 79, cuvântul „întreprinderi-mamă” ar trebui înlocuit cu „societăți”.

3) Articolul 134 ar trebui eliminat din textul codificat. În consecință, articolele de la 135 la 168 ar trebui renumerotate.

4) La articolul 160, alineatul (1) ar trebui eliminat. În consecință, modul de redactare a următorului alineat ar trebui adaptat după cum urmează: „Statele membre pot să nu aplice articolele 145 și 146 în ceea ce privește deținătorii de titluri convertibile și alte titluri convertibile în acțiuni dacă, la intrarea în vigoare a dispozițiilor menționate la alineatele (1) și (2) ale articolului 26 din Directiva 82/891/CEE a Consiliului, poziția acestor deținători în cazul unei divizări a fost determinată anterior de condițiile de emisiune.”

5) Ar trebui publicată o rectificare în ceea ce privește referințelor corespunzătoare Ungariei și Maltei, cuprinse în articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2011/35/UE.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

(2)

A Șasea Directivă a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni (82/891/CEE) (JO L 378, 31.12.1982, p. 47).

(3)

A Unsprezecea Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat (89/666/CEE) (JO L 395, 30.12.1989, p. 36).

(4)

Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni (JO L 310, 25.11.2005, p. 1).

(5)

Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).

(6)

Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni(JO L 110, 29.4.2011, p. 1).

(7)

Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (JO L 315, 14.11.2012, p. 74).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)

Referințe

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Data prezentării la PE

3.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

14.12.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eugen Freund, Maria Noichl

Data depunerii

28.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică