Postopek : 2015/0283(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0088/2017

Predložena besedila :

A8-0088/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0103

POROČILO     ***I
PDF 675kWORD 55k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0616),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 50(1) in 50(2)(g) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0388/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(2),

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0088/2017),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str. 82.

(2)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 9. junija 2016

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo)

COM(2015)0616 z dne 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 3. februarja, 18. marca in 13. aprila 2016, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh srečanjih(1) po preučitvi predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki kodificira Direktivo Sveta 82/891/EGS(2), Direktivo Sveta 89/666/EGS(3), Direktivo 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta(4), Direktivo 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta(5), Direktivo 2011/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta(6) in Direktivo 2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta(7) soglasno ugotovila, kar je zapisano v nadaljevanju.

1) V uvodni izjavi 2 bi bilo treba črtati besede med puščicama, ki označujeta spremembo („olajšuje vključevanje gospodarstev držav članic. Posebno“).

2) V uvodni izjavi 79 bi bilo treba izraz „podjetji“ nadomestiti z izrazom „družbami“.

3) Člen 134 bi bilo treba črtati iz kodificiranega besedila. Zato bi bilo treba člene od 135 do 168 preštevilčiti.

4) V členu 160 bi bilo treba črtati odstavek 1. Zato bi bilo treba besedilo naslednjega odstavka spremeniti, da bi se glasilo: „Državam članicam ni treba uporabiti členov 145 in 146 v zvezi z imetniki zamenljivih zadolžnic in drugih vrednostnih papirjev, zamenljivih v delnice, če je bil v času, ko so začele veljati določbe iz odstavka 1 ali 2 člena 26 Direktive Sveta 82/891/EGS, položaj teh imetnikov v primeru delitve že predhodno določen s pogoji izdaje.“

5) Objaviti bi bilo treba popravek v zvezi z vnosi za Madžarsko in Malto iz člena 1(1) Direktive 2011/35/EU.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec    Pravni svetovalec    Generalni direktor

(1)

Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

(2)

Šesta direktiva Sveta z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (82/891/EGS) (UL L 378, 31.12.1982, str. 47).

(3)

Enajsta Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (89/666/EGS) (UL L 395, 30.12.1989, str. 36).

(4)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb iz različnih držav članic (UL L 310, 25.11.2005, str. 1).

(5)

Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11).

(6)

Direktiva 2011/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o združitvi delniških družb (UL L 110, 29.4.2011, str. 1).

(7)

Direktiva 2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka člena 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 315, 14.11.2012, str. 74).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Določeni vidiki prava družb (Kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Datum predložitve EP

3.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.12.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum predložitve

28.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo