Förfarande : 2015/0283(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0088/2017

Ingivna texter :

A8-0088/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0103

BETÄNKANDE     ***I
PDF 368kWORD 56k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0616),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 50.1 och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0388/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0088/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 264, 20.7.2016, s. 82.

(2)

EUT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 9 juni 2016

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

COM(2015)0616 av den 9 september 2016 – 2015/0283(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 3 februari, 18 mars och 13 april 2016 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till att kodifiera rådets direktiv 82/891/EEG(2), rådets direktiv 89/666/EEG(3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG(4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG(5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU(6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU(7) och konstaterade enhälligt följande:

1) I skäl 2 bör de ord som står mellan anpassningspilar (”underlättar integrationen av medlemsstaternas ekonomier. Denna samordning”) strykas.

2) I skäl 79 bör i den engelskspråkiga versionen ordet ”undertakings” ersättas med ordet ”companies”.

3) Artikel 134 bör utgå ur den kodifierade texten. Som en konsekvens av detta bör artiklarna 135–168 omnumreras.

4) I artikel 160 bör punkt 1 strykas. Till följd av detta bör formuleringen av det efterföljande stycket anpassas så att det lyder som följer: ”Medlemsstaterna behöver inte tillämpa artiklarna 145 och 146 på innehavare av sådana skuldebrev och andra värdepapper som kan bytas ut mot aktier, om emissionsvillkoren vid tidpunkten för ikraftträdandet av de i artikel 26.1 eller 26.2 i rådets direktiv 82/891/EEG angivna bestämmelserna på förhand har reglerat innehavarnas ställning i händelse av en delning”.

5) En rättelse bör publiceras vad gäller uppgifterna avseende Ungern och Malta i artikel 1.1 i direktiv 2011/35/EU.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare      Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

(2)

Rådets sjätte direktiv av den 17 december 1982, grundat på artikel 54.3 g i fördraget, om delning av aktiebolag (82/891/EEG) (EGT L 378, 31.12.1982, s. 47).

(3)

Rådets elfte direktiv av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (89/666/EEG) (EGT L 395, 30.12.1989, s. 36).

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1).

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 april 2011 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 110, 29.4.2011, s. 1).

(7)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 315, 14.11.2012, s. 74).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

Referensnummer

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Framläggande för parlamentet

3.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.12.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Ingivande

28.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande