Procedure : 2016/0822(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2017

Indgivne tekster :

A8-0090/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0122

BETÆNKNING     *
PDF 346kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Maria Grapini

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13499/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0519/2016),

–  Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0090/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.  


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland

Referencer

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Dato for høring af EP

13.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

13.2.2017

Behandling i udvalg

23.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

28.3.2017

Juridisk meddelelse