Procedura : 2016/0822(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0090/2017

Teksty złożone :

A8-0090/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.20

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0122

SPRAWOZDANIE     *
PDF 567kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Maria Grapini

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konsutacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13499/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0519/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0090/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.  


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii

Odsyłacze

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Data konsultacji z PE

13.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

13.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Data złożenia

28.3.2017

Informacja prawna