Procedure : 2016/0819(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0091/2017

Indgivne tekster :

A8-0091/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0119

BETÆNKNING     *
PDF 352kWORD 52k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Judith Sargentini

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13525/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0522/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0091/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 39, stk. 1, i den tidligere traktat om Den Europæiske Union, som ifølge Domstolens dom af 16. april 2015 i de forenede sager C-317/13 og C-679/13 samt i sag C-540/13 fortsat finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 36, kan Rådet, når det vedtager gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af gældende EU-ret baseret på afsnit VI i den tidligere TEU, fastsætte en frist, inden for hvilken Europa-Parlamentet skal afgive udtalelse, og såfremt der ikke er afgivet udtalelse ved fristens udløb, kan Rådet træffe afgørelse.

Desværre afspejler dette ikke ordførerens holdning vedrørende parlamentarisk kontrol. Ordføreren beklager, at Kommissionen endnu ikke som et prioriteret spørgsmål har forelagt lovgivningsmæssige forslag til erstatning for de instrumenter, som blev vedtaget under den tidligere tredje søjle – herunder ét om erstatning af den såkaldte Prümafgørelse (Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1)). Eftersom artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF udgør det mest passende retsgrundlag, vil Parlamentet deltage i udarbejdelsen af denne lovgivning efter den almindelige lovgivningsprocedure.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien

Referencer

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Dato for høring af EP

13.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

13.2.2017

Behandling i udvalg

23.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

28.3.2017

Juridisk meddelelse