Procedura : 2016/0819(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0091/2017

Teksty złożone :

A8-0091/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0119

SPRAWOZDANIE     *
PDF 574kWORD 54k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE,

2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE,

2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Judith Sargentini

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE,

2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE,

2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13525/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0522/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0091/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.


UZASADNIENIE

W myśl art. 39 ust. 1 dawnego Traktatu o Unii Europejskiej, który zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. w połączonych sprawach C-317/13 i C-679/13 oraz w sprawie C540/13 nadal obowiązuje, na mocy art. 9 Protokołu nr 36 Rada, przyjmując środki wykonawcze na podstawie dorobku prawnego zawartego w Tytule VI dawnego TUE, może wyznaczyć Parlamentowi Europejskiemu termin na przedstawienie opinii, a w przypadku braku opinii w tym terminie Rada może stanowić samodzielnie.

Niestety, nie odzwierciedla to opinii sprawozdawczyni dotyczącej kontroli parlamentarnej. Sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że Komisja nie zaproponowała dotychczas, jako kwestii priorytetowej, wniosków ustawodawczych w celu zastąpienia instrumentów przyjętych w ramach dawnego trzeciego filaru, w tym wniosku dotyczącego zastąpienia tzw. decyzji z Prüm (Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1)). Ponieważ najwłaściwszą podstawą prawną będzie art. 87 ust. 2 lit. a) TFUE, Parlament weźmie udział w tworzeniu prawodawstwa w tej dziedzinie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

(1)

Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zautomatyzowana wymiana danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii

Odsyłacze

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Data konsultacji z PE

13.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

13.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Data złożenia

28.3.2017

Informacja prawna