Förfarande : 2016/0819(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0091/2017

Ingivna texter :

A8-0091/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.17

Antagna texter :

P8_TA(2017)0119

BETÄNKANDE     *
PDF 348kWORD 54k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU,

2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU,

2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande av yttrande: Judith Sargentini

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU,

2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU,

2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (13525/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0522/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0091/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


MOTIVERING

Enligt artikel 39.1 i det gamla fördraget om Europeiska unionen, som domstolen den 16 april 2015 i de förenade målen C-317/13 och C-679/13 samt i mål C540/13 dömde fortfarande vara tillämplig, får rådet, i enlighet med artikel 9 i protokoll 36, när det antar genomförandeåtgärder på grundval av regelverket utgående från avdelning VI i det gamla EU-fördraget, bestämma en tid inom vilken Europaparlamentet ska avge sitt yttrande, och får, om ett yttrande inte har avgetts inom denna tid, fatta beslut.

Tyvärr återspeglar detta inte föredragandens ståndpunkt i fråga om den parlamentariska kontrollen. Föredraganden beklagar att kommissionen ännu inte har föreslagit, som en prioriterad fråga, lagstiftningsförslag om att ersätta de instrument som antagits inom ramen för den f.d. tredje pelaren – varav ett om ersättande av det så kallade Prümbeslutet (rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1)). Eftersom den lämpligaste rättsliga grunden är artikel 87.2 a i EUF-fördraget kommer parlamentet att delta i utarbetandet av denna rättsakt inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien

Referensnummer

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

13.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

13.2.2017

Behandling i utskott

23.3.2017

 

 

 

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Ingivande

28.3.2017

Rättsligt meddelande