Процедура : 2016/2192(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2017

Внесени текстове :

A8-0093/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.31

Приети текстове :

P8_TA(2017)0162

ДОКЛАД     
PDF 725kWORD 68k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година

(2016/2192(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година

(2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година

(2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(9), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година

(2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 15 944 846 EUR, което представлява увеличение с 1,76% в сравнение с 2014 г.; като има предвид, че 94% от бюджета на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Службата за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2012, 2013 и 2014

1.  отбелязва със загриженост големия брой нерешени въпроси и текущи корективни мерки в отговор на коментарите на Палатата през 2012, 2013 и 2014 г. във връзка с процедурите по набиране на персонал, забавените плащания, голямото текучество на персонала и възстановяването на разходи; призовава Службата да завърши през 2017 г. възможно най-голям брой корективни действия;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 93,74%, което представлява увеличение с 9,05% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 77,32%, което представлява увеличение с 5,99% в сравнение с 2014 г.;

3.  припомня, че съгласно решение на изпълнителния директор участниците в заседания, организирани от Службата, са разпределени в една от трите категории (А, Б или В) за възстановяване на разходи; отбелязва, че участниците от категория „А“, които следва да изпълняват специфично задължение по време на заседанията, получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка за пътни разноски и дневни надбавки по време на командировка, участниците от категория „Б“ получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка само за пътни разноски, а участниците от категория „В“ нямат право на възстановяване на разходите; посочва, че броят на участниците, които следва да получат възстановяване на разходите по категория „А“, е намалял от 69% през 2014 г. на 52% през 2015 г.; отбелязва, че е било приключено действието за разясняване на приложимата категория за възстановяване на разходи в писмата с покани;

4.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата през 2015 г. Службата е извършила 1 024 (29,2%) плащания след сроковете, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(11), което представлява увеличение с 0,6% в сравнение с предходната година и води до средно закъснение при забавените плащания от 29 дни; потвърждава, че през втората половина на 2015 г. Службата е приложила стратегия, която предвижда няколко мерки за намаляване на забавените плащания; приветства факта, че след прилагането на тези мерки забавените плащания са намалели в значителна степен, от 38,3% през периода от януари до август 2015 г. до 12,6% през периода от септември до декември 2015 г.; отбелязва, че въпреки тази положителна тенденция, която е продължила до май 2016 г., процентът на забавени плащания се е увеличил от юни 2016 г. поради увеличаване на оперативните дейности на Службата и следователно и на броя на финансовите операции, обработени от непроменения брой членове на персонала; отбелязва, че през ноември 2016 г. функцията за финансови процедури е била децентрализирана към оперативните служби и административните отдели, докато функцията за проверка е останала централизирана в административната служба; отбелязва, че това е довело до положителни резултати;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) възлиза на 1 076 583 EUR, т.е. 36,9% (2014 г.: 635 492 EUR, т.е. 28,7%); потвърждава, че пренесените бюджетни кредити се отнасят основно до консултантски услуги за развитие на информационни и комуникационни приложения, договорени през последното тримесечие на 2015 г. (400 000 EUR), както и до инвестиции в ИТ инфраструктура (300 000 EUR) с оглед на очакваното набиране на допълнителни членове на персонала след решението на бюджетния орган в края на 2015 г. да увеличи щатното разписание; потвърждава, че тези преноси бяха предварително обосновани и планирани поради ролята на Службата в кризата с мигрантите, във връзка с която бюджетният орган значително увеличи бюджета и персонала на Службата за 2016 г.; отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на Службата, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Службата и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Палатата изпълнителният директор е одобрил нова политика за набиране на срочно и договорно наети служители, която разглежда повечето въпроси, установени от Палатата в нейните предходни одити;

7.  потвърждава, че Службата е приела актуализирани правила за прилагането относно срочно и договорно наетите служители през януари 2016 г.; освен това отбелязва, че нейната актуализирана политика за набирането на персонал е била одобрена от изпълнителния директор през август 2016 г.;

8.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. персоналът на Службата е наброявал 93 души, както на служба, така и назначен персонал, включително 61 срочно наети служители, 21 договорно наети служители и 11 командировани национални експерти; посочва, че 63% от всички членове на персонала са били жени, а 37% – мъже;

Вътрешни одити

9.  отбелязва, че Службата допълнително е развила своите вътрешни проверки в съответствие с препоръките, получени от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) и Палатата, както и съгласно стандартите за вътрешен контрол на Службата, приети през ноември 2012 г.; отбелязва, че освен одита на годишните отчети IAS е представила и одитен доклад относно обучението на ръководния състав в рамките на постоянните и спешните дейности/дейностите за специална подкрепа на Службата; отбелязва, че Службата е разработила план за действие за разглеждане на препоръките, отправени от IAS;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  отбелязва, че Службата е приложила решение на управителния съвет относно предотвратяването на измамите, както и стратегия за борба с измамите; отбелязва, че процедура за сигнализиране на нередности е била подписана на 23 февруари 2017 г. и че тя е в съответствие с насоките на Комисията относно сигнализирането на нередности;

11.  отбелязва със загриженост, че Службата не е публикувала автобиографиите на членовете на управителния съвет или на екипите от висшето ръководство през 2015 г.; отбелязва, че Службата е публикувала автобиографиите на екипа от висшето ръководство през март 2017 г.; отбелязва също така, че Службата се е обърнала към своя управителен съвет и възнамерява да публикува автобиографиите на неговите членове веднага след тяхното представяне; призовава Службата да публикува тези документи във възможно най-кратки срокове, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

12.  посочва отново, че предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е жизненоважно за доброто състояние на организацията; подчертава, че прозрачността е важен елемент за поддържане на доверието на гражданите на Съюза в неговите институции;

Резултати от дейността

13.  отбелязва, че според годишния доклад на Службата през 2015 г. 275 участници от 26 държави от „ЕС+“ и други заинтересовани лица са участвали в 23 сесии „Обучение за обучаващи“, организирани от Службата; отбелязва освен това, че Службата е ръководила 271 национални сесии за обучение на своята платформа за електронно обучение „Програма за обучение на EASO“ за 3 611 служители в областта на убежището;

14.  потвърждава, че с цел подобряване на своята ефективност по отношение на разходите за писмен и устен превод Службата е подписала споразумение за нивото на обслужване с генералната дирекция „Устни преводи“ на Комисията; отбелязва освен това, че Службата е обявила открита процедура за рамкови договори за пет обособени позиции на каскаден принцип, като критерият за оценка на офертите е най-ниската цена; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатите икономии;

15.  отбелязва, че Службата е разработила допълнителни мерки за подпомагане на държавите членки, които се нуждаят от специална подкрепа за своите системи за убежище и приемане, и че тя е предоставила тази специална подкрепа на Кипър, България, Гърция и Италия; отбелязва освен това, че през 2015 г. Службата допълнително е развила своите дейности за подкрепа на държавите членки, чиито системи за убежище и приемане са изложени на особен натиск, и по-специално чрез предоставяне на подкрепа на Гърция и Италия и чрез укрепване на капацитета на Службата за своевременно и ефективно реагиране на извънредни ситуации;

Други коментари

16.  припомня факта, че през 2015 г. са подадени рекорден брой от почти 1 400 000 молби за международна закрила; признава, че Службата е положила значителни усилия за осъществяване на дейностите, възложени ѝ съгласно европейската програма за миграцията, по-специално като част от развитието на подхода на „горещите точки“; отбелязва усилията на Службата за управление на кризата с мигрантите;

17.  насърчава по-специално подкрепата и практическото сътрудничество, предлагани по въпроси във връзка с децата, търсещи убежище, в това число непридружените малолетни и непълнолетни лица; приветства създаването на мрежа на EASO за дейностите във връзка с децата;

18.  признава, че увеличаването на бюджета на Службата през 2016 г. беше значително с цел справяне с допълнителните задачи, свързани с европейската програма за миграцията, подхода на „горещите точки“, решенията на срещата на високо равнище на лидерите на ЕС относно Западните Балкани и изявлението на ЕС и Турция; отбелязва със задоволство, че Службата е предприела редица стъпки за справяне с подобно безпрецедентно увеличаване на задачите, включително децентрализацията на финансовите процедури, придружена от подходящо обучение и наставничество; отбелязва също така, че това е създало необходимост от увеличаване на персонала и съответното офис пространство;

19.  отбелязва със загриженост, че през 2015 г. само 7 членове на персонала са участвали в заседание извън обичайното място на работа, като разходите за него са относително високи и възлизат на 4 000 EUR (по 571 EUR на човек);

20.  отбелязва факта, че Службата е изменила своя договор за наем и през втората половина на 2016 г. е разширила своето офис пространство в допълнителен блок на сградата, в която се намират помещенията ѝ; признава, че след одобрението от страна на Парламента и на Съвета Службата понастоящем е в състояние да наеме и поеме цялата сграда, считано от 1 юли 2017 г.; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшните промени, свързани с помещенията ѝ;

21.  отбелязва, че Службата е имала за цел да проучи възможността за обмен на информация и най-добри практики с цел рационализиране на елементите, които се отнасят до връщането на лицата, на които е отказано убежище, в тясно сътрудничество с експертната група по въпросите на връщането в рамките на Европейската мрежа за миграцията;

22.  отбелязва, че през 2015 г. комуникационният план на Службата е бил съсредоточен върху насърчаването на нейната роля, ценности и дейности чрез редица инструменти и дейности за външна комуникация, които засягат нейните публикации, социални медии, уебсайт и организацията на нейния информационен ден;

23.  приветства сериозните постижения на Агенцията, която е организирала над 117 срещи и семинара, обучила 3 764 национални служители, преместила 272 лица и консултирала над 100 организации на гражданското общество; приема резултатите от независимия одит на „Ърнст и Янг“ и ангажимента на Службата да разработи съответен план за действие; изразява съгласие, че е необходимо Службата да информира по-изчерпателно за ефектите и въздействието от своята дейност; приветства разработването на подобрен уеб интерфейс за документи, свързани с държавата на произход; отбелязва, че е имало 17 000 свързани с държавата на произход документи, които са били достъпни чрез портала в края на 2015 г.;

24.  потвърждава, че според годишния доклад на Службата, през 2014 г. тя е започнала разработването на комбинирана система и база данни за управление на съдържанието, Системата за информация и документация, под формата на ИТ инструмент, който ще предостави подробен и актуален преглед на практическото функциониране на общата европейска система за убежище;

°

°  °

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](12) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

15.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година

(2016/2192(DEC))

Докладчик по становище: Петър Йежек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  отбелязва, че EASO е поела задължения само за 93,7% от своя одобрен бюджет и че 36,9% от бюджетните кредити за административни разходи, за които са поети задължения, са пренесени; признава, че тези неоптимални цифри не отразяват структурни проблеми в рамките на EASO; отбелязва увеличението на персонала и на бюджета през 2015 г. поради ключовата роля на Агенцията в подпомагането на държавите членки, по-специално чрез осигуряването на спешна подкрепа; призовава EASO да подобри навременността на плащанията, изпълнявани в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13); приветства одобряването на нова политика за набирането на срочно и договорно наети служители, която решава повечето проблеми, установени от Палатата при предишни одити;

3.  отбелязва със загриженост големия брой нерешени въпроси и текущи корективни мерки в отговор на коментарите на Палатата през 2012, 2013 и 2014 г. във връзка с процедурите по набиране на персонал, забавените плащания, голямото текучество на персонала и възстановяването на разходи; призовава EASO да завърши през 2017 г. възможно най-голям брой корективни действия;

4.  припомня факта, че през 2015 г. са подадени рекорден брой от почти 1 400 000 молби за международна закрила; признава, че EASO е положила значителни усилия за осъществяване на дейностите, възложени ѝ съгласно Европейската програма за миграцията, по-специално като част от развитието на подхода на „горещите точки“; отбелязва усилията на EASO за управление на кризата с мигрантите; призовава EASO да представи на органа по освобождаване от отговорност план с реформи за подобряване на параметрите на службата във връзка с резултатите от изпълнението на бюджета и управлението;

5.  насърчава по-специално подкрепата и практическото сътрудничество, предлагани по въпроси във връзка с децата, търсещи убежище, в това число непридружените малолетни и непълнолетни лица; приветства създаването на мрежа на EASO за дейностите във връзка с децата;

6.  настоятелно призовава EASO да публикува годишния доклад на Палатата в допълнение към своя годишен отчет за дейността; настоятелно призовава EASO да приеме политика и практическо ръководство относно институционалното управление, както и относно предотвратяването на конфликтите на интереси; призовава EASO да приеме вътрешни задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, който започна да се прилага на 1 януари 2014 г.;

7.  приветства сериозните постижения на Агенцията, която е организирала над 117 срещи и семинара, обучила 3 764 национални служители, преместила 272 лица и консултирала над 100 организации на гражданското общество; приема резултатите от независимия одит на „Ърнст и Янг“ и ангажимента на EASO да разработи съответен план за действие; изразява съгласие, че е необходимо EASO да информира по-изчерпателно за ефектите и въздействието от своята дейност; приветства разработването на подобрен уеб интерфейс за документи, свързани със страната на произход; отбелязва, че е имало 17 000 свързани със страната на произход документи, към които е насочвал порталът в края 2015 г.;

8.  изразява съжаление, че някои от членовете на управителния съвет от България, Гърция, Ирландия, Кипър, Франция и Чешката република са публикували непълни декларации за интереси; изразява съжаление по повод на факта, че членовете на управителния съвет от Латвия, Литва, Полша, Словения и Хърватия въобще не са публикували своите декларации за интереси; посочва отново, че предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е жизненоважно за доброто състояние на организацията; подчертава, че прозрачността е важен елемент за поддържане на доверието на гражданите на Съюза в неговите институции.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Piernicola Pedicini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.

(2)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.

(7)

ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(12)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Правна информация