Postupak : 2016/2192(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.31

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0162

IZVJEŠĆE     
PDF 626kWORD 61k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.

(2016/2192(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA  3
 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA  3

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA  5

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA  7

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove  12

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU  15

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU  16


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.

(2016/2192(DEC))

Europski parlament,

uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015., kojemu je priložen odgovor Ureda(1),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 - C8-0078/2017),

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(4), a posebno njezin članak 36.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.

(2016/2192(DEC))

Europski parlament,

uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015., kojemu je priložen odgovor Ureda(6),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 - C8-0078/2017),

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(9), a posebno njezin članak 36.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.

(2016/2192(DEC))

Europski parlament,

uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog potpornog ureda za azil („Uredˮ) za financijsku godinu 2015. iznosio 15 944 846 EUR, što je povećanje od 1,76 % u odnosu na 2014. godinu; budući da 94 % proračuna Agencije potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2012., 2013. i 2014.

1.  sa zabrinutošću konstatira veliki broj neriješenih pitanja i korektivnih mjera u vezi s postupcima zapošljavanja, zakašnjelim plaćanjima, čestim promjenama osoblja i povratom troškova koje se još provode kao odgovor na primjedbe Suda 2012.,2013. i 2014.; poziva Ured da 2017. privede kraju što je više moguće korektivnih mjera;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 93,74 %, što je povećanje od 9,05 % u odnosu na 2014.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 77,32 %, što je povećanje od 5,99 % u odnosu na 2014.;

3.  podsjeća da se, u skladu s odlukom izvršnog direktora, pri utvrđivanju iznosa povrata troškova sudionici sastanaka koje organizira Ured razvrstavaju u jednu od tri kategorije (A, B ili C); prima na znanje da sudionici kategorije A, koji imaju posebnu zadaću na sastanku, primaju u paušalni povrat putnih troškova i dnevnice, sudionici kategorije B primaju samo povrat putnih troškova u paušalnom iznosu, a sudionici kategorije C ne zadovoljavaju kriterije za povrat troškova; ističe da se broj sudionika razvrstanih u kategoriju A povrata troškova od 2014. do 2015. smanjio sa 69 % na 52 %; prima na znanje da je pojašnjenje kategorija povrata troškova u pozivnim pismima izvršeno;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Suda, 2015. Ured izvršio 1024 (29,2 %) plaćanja nakon rokova utvrđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(11), što predstavlja povećanje od 0,6 % u usporedbi s prethodnom godinom i čime je prosječno kašnjenje kod zakašnjelih plaćanja iznosilo 29 dana; uzima u obzir da je u drugoj polovici 2015. Ured uveo strategiju koja predviđa više mjera za smanjenje broja zakašnjelih plaćanja; pozdravlja činjenicu da su se nakon provedbe tih mjera, zakašnjela plaćanja znatno smanjila, s 38,3 % u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015. na 12,6 % u razdoblju od rujna do prosinca 2015.; napominje da se unatoč tom pozitivnom trendu, koji je potrajao do svibnja 2016., stopa zakašnjelih plaćanja povećala od lipnja 2016. zbog povećanja operativnih aktivnosti ureda i time broja financijskih transakcija koje obrađuje isti broja članova osoblja; napominje da je studenom 2016. financijsko pokretanje decentralizirano na operativne odjele i upravne jedinice, dok se provjere i dalje vrše centralizirano u upravnom odjelu; napominje da su time ostvareni pozitivni rezultati;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje da je razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila EUR 1 076 583, tj. 36,9 % (2014: EUR 635 492, tj. 28,7 %); potvrđuje da se ta prenesena sredstva uglavnom odnose na usluge savjetovanja o razvoju sustava IKT-a koje su naručene u zadnjem tromjesečju 2015. (EUR 400 000) te na ulaganja u informatičku infrastrukturu (EUR 300 000) u vezi s očekivanim zapošljavanjem dodatnog osoblja na temelju odluke proračunskog tijela krajem 2015. o povećanju broja radnih mjesta u njegovu planu; potvrđuje da su ti prijenosi bili opravdani i unaprijed planirani, s obzirom na ulogu Ureda u vezi s migracijskom krizom zbog koje je proračunsko tijelo u značajnoj mjeri povećalo proračun i osoblje Ureda za 2016.; napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa Ureda te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Ured planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, prema izvješću Suda, izvršni direktor odobrio novu politiku za zapošljavanje privremenog i ugovornog osoblja, kojom se rješava većina problema koje je Sud utvrdio u svojim prethodnim revizijama;

7.  uzima u obzir da je Ured usvojio ažurirana provedbena pravila o zapošljavanje privremenog i ugovornog osoblja u siječnju 2016.; nadalje primjećuje da je u kolovozu 2016. izvršni direktor odobrio ažuriranu politiku zapošljavanja Ureda;

8.  napominje da je na dan 31. prosinca 2015. Ured imao 93 člana osoblja, imenovana i u službi, uključujući 61 privremenog djelatnika, 21 ugovornog djelatnika i 11 upućenih nacionalnih stručnjaka; ističe da su 63 % svih zaposlenika bile žene, a 37 % muškarci;

Unutarnje revizije

9.  napominje da je Ured dalje razvijao svoje unutarnje kontrole u skladu s preporukama Službe Komisije za unutarnju reviziju i Revizorskog suda, kao i u skladu sa standardima unutarnje kontrole koje je Ured usvojio u studenom 2012.; primjećuje da je, osim revizije godišnjih financijskih izvještaja, Služba Europske komisije za unutarnju reviziju podnijela revizorsko izvješće o upravljanju osposobljavanjem u okviru stalnih i hitnih/posebnih aktivnosti Ureda; napominje da je Ured izradio akcijski plan kojim se uzimaju u obzir preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  prima na znanje da je Ured proveo odluku upravnog odbora o sprječavanju prevara i strategiju za borbu protiv prevara; prima na znanje da je postupak o zviždačima potpisan 23. veljače 2017. i da je on u skladu sa smjernicama Komisije o zviždačima;

11.  sa zabrinutošću napominje da Ured 2015. nije objavio životopise ni članova upravnog odbora ni članova višeg rukovodstva; napominje da Ured od ožujka 2017. objavljuje životopise članova višeg rukovodstva; napominje također da Ured po tom pitanju kontaktirao upravni odbor te da će životopisi članova odbora biti objavljeni nakon što se prikupe; poziva Ured da te što prije objavi te dokumente kako bi se zajamčio potreban javni nadzor i kontrola njegova upravljanja;

12.  ponavlja da je sprečavanje i upravljanje sukobima interesa ključno za dobrobit te organizacije; ističe da je transparentnost ključni element za očuvanje povjerenja građana Unije u njezine institucije;

Uspješnost

13.  primjećuje da je 2015., prema godišnjem izvješću Ureda, 275 sudionika iz 26. država „EU+” i drugih dionika sudjelovalo u 23. radionice „osposobljavanja trenera” koje organizira Ured; nadalje napominje da je Ured organizirao 271 nacionalnu radionicu na svojoj platformi za e-učenje „EASO-ov program za obuku ” za 3611 službenika za azil;

14.  potvrđuje da je, kako bi se poboljšala njegova učinkovitost u pogledu troškova pismenog i usmenog prevođenja, Ured potpisao sporazum o razini pružanja usluga s Glavnom upravom za usmeno prevođenje Komisije; nadalje napominje da je Ured pokrenuo javni natječaj za okvirne ugovore u pet podskupina u kaskadi s najnižom cijenom kao kriterijem dodjele ugovora; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ostvarenim uštedama;

15.  prima na znanje da je Ured razvio dodatne mjere kako bi se pomoglo državama članicama koje imaju potrebu za posebnom potporom u njihovim sustavima azila i prihvata te da je takvu posebnu potporu pružio Cipru, Bugarskoj, Grčkoj i Italiji; nadalje napominje da je Ured 2015. dodatno razvio svoje aktivnosti za potporu državama članicama čiji su sustavi za azil i prihvat pod osobitim pritiskom, posebno pružanjem potpore Grčkoj i Italiji, kao i osnaživanjem kapaciteta Ureda da pravovremeno i učinkovito reagira na hitne situacije;

Ostale primjedbe

16.    podsjeća na to da je 2015. podneseno gotovo 1 400 000 prijava za međunarodnu zaštitu, što je dosad nezabilježen broj prijava; uviđa da je Ured uložio znatne napore u provedbu zadaća koje su mu dodijeljene na temelju Europskog programa za migracije, posebno u sklopu razvoja pristupa koji počiva na centrima za prihvat; prima na znanje napore koje je Ured uložio u upravljanje migrantskom krizom;

17.    posebno potiče suradnju i potporu koja se u praksi pruža u pogledu djece tražitelja azila, uključujući maloljetnike bez pratnje; pozdravlja pokretanje mreže EASO-a za aktivnosti u pogledu djece;

18.  uviđa da je proračun Ureda u 2016. bio znatan kako bi se mogao nositi s dodatnim zadaćama koje se odnose na Europski migracijski program, pristup koji počiva na centrima za prihvat, odlukama sa sastanka na vrhu čelnika EU-a o zemalja zapadnom Balkanu i izjavi EU-a i Turske; sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured poduzeo čitav niz mjera za hvatanje u koštac s takvim nezapamćenim porastom zadaća, uključujući decentralizaciju financijskog pokretanja uz odgovarajuće osposobljavanje i podučavanje; također napominje da je to dovelo do potrebe za povećanjem broja osoblja i odgovarajućim uredskim prostorom;

19.  sa zabrinutošću napominje da je 2015. samo 7 članova osoblja sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada kojih je trošak iznosio relativno visokih 4000 EUR (571 EUR po osobi);

20.  prima na znanje činjenicu da je Ured je izmijenio svoj ugovor o najmu i u drugoj polovici 2016. proširio svoj uredski prostor na dodatni dio zgrade u kojoj se nalazi; prima na znanje da je, nakon odobrenja Europskog parlamenta i Vijeća, Ured sada u mogućnosti do 1. srpnja 2017. unajmiti i preuzeti čitavu zgradu; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o daljnjem razvoju događaja u vezi sa svojim prostorijama;

21.  napominje da je Ured nastojao istražiti mogućnost razmjene informacija i najbolje prakse kako bi se u politike uključili elementi relevantni za povratak neuspješnih tražitelja azila u bliskoj suradnji sa stručnom skupinom za povratak Europske migracijske mreže;

22.  napominje da je 2015. komunikacijski plan Ureda bio usmjeren na promicanje njegove uloge, vrijednosti i aktivnosti preko niza instrumenata i vanjskih komunikacijskih aktivnosti, koji se odnose na njegove publikacije, prisutnost na društvenim mrežama, internetske stranice i organizaciju dana informiranja;

23.    pozdravlja dobre rezultate Agencije, koja je organizirala više od 117 sastanaka i radionica, obučila 3 764 članova nacionalnog osoblja, preselila 272 osobe i savjetovala se s više od 100 organizacija civilnog društva; prima na znanje rezultate neovisne revizije koju je provelo revizijsko društvo Ernst & Young i predanost Ureda razvoju odgovarajućeg akcijskog plana; slaže se da Ured treba poraditi na boljem izvješćivanju o utjecaju i učinku svojih aktivnosti; pozdravlja izradu boljeg internetskog sučelja za dokumente povezane sa zemljom podrijetla; napominje da je krajem 2015. preko portala bilo dostupno 17 000 dokumenata u vezi sa zemljom podrijetla;

24.  potvrđuje da je, prema navodima iz godišnjeg izvješća Ureda, 2014. započet razvoj kombiniranog sustava i baze podataka za upravljanje sadržajem, Sustava informiranja i dokumentacije, u obliku informatičkog alata koji će omogućavati detaljan i ažuriran pregled funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila u praksi;

°

°  °

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](12) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

15.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.

(2016/2192(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Petr Ježek

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda („Sud“) koji smatra da godišnji financijski izvještaji Europskog potpornog ureda za azil („EASO“) vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te da su njegove transakcije zakonite i uredne;

2.  prima na znanje da je EASO preuzeo obveze za samo 93,7 % odobrenog proračuna te da je 36,9 % odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze preneseno za administrativne rashode; potvrđuje da te brojke nisu zadovoljavajuće, ali da one nisu odraz strukturnih problema unutar EASO-a; prima na znanje povećanje broja osoblja i proračuna 2015. zbog ključne uloge te Agencije u pomaganju država članicama, posebno pružanjem hitne potpore; poziva EASO da unaprijedi pravovremenost plaćanja izvršenih u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13); pozdravlja usvajanje nove politike zapošljavanja privremenog osoblja i ugovornog osoblja kojom se rješava većina problema koje je u prethodnim revizijama utvrdio Sud;

3.  sa zabrinutošću konstatira veliki broj neriješenih pitanja i korektivnih mjera koje se još provode kao reakcija na primjedbe Suda 2012.,2013. i 2014. u vezi s postupcima zapošljavanja, zakašnjelim plaćanjima, čestim promjenama osoblja i povratom troškova; poziva EASO da tijekom 2017. u cijelosti provede što je više moguće korektivnih mjera;

4.  podsjeća na to da je 2015. podneseno gotovo 1 400 000 prijava za međunarodnu zaštitu, što je dosad nezabilježen broj prijava; uviđa da je EASO uložio znatne napore u provedbu zadaća koje su mu dodijeljene na temelju Europskog programa za migracije, posebno u sklopu razvoja pristupa koji počiva na centrima za prihvat; prima na znanje napore koje je EASO uložio u upravljanje migrantskom krizom; poziva EASO da tijelu za davanje razrješnice podnese plan reformi za poboljšanje svojih parametara uspješnosti u pogledu proračuna i upravljanja;

5.  posebno potiče suradnju i potporu koja se u praksi pruža u pogledu djece tražitelja azila, uključujući maloljetnike bez pratnje; pozdravlja pokretanje mreže EASO-a za aktivnosti u pogledu djece;

6.  apelira na EASO da povrh svoga godišnjeg izvješća o radu objavi i godišnje izvješće Suda; apelira na EASO da donese politiku i praktični vodič o insitucijskom upravljanju te o sprečavanju sukobu interesa; poziva EASO da usvoji obvezujuća interna pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22.c Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.;

7.  pozdravlja dobre rezultate Agencije, koja je organizirala više od 117 sastanaka i radionica, obučila 3 764 članova nacionalnog osoblja, preselila 272 osobe i savjetovala se s više od 100 organizacija civilnog društva; prima na znanje rezultate neovisne revizije koju je provelo revizijsko društvo Ernst & Young i predanost EASO-a razvoju odgovarajućeg akcijskog plana; slaže se da EASO treba poraditi na boljem izvješćivanju o utjecaju i učinku svojih aktivnosti; pozdravlja izradu boljeg internetskog sučelja za dokumente povezane sa zemljom podrijetla; napominje da je krajem 2015. preko portala bilo dostupno 17 000 dokumenata u vezi sa zemljom podrijetla;

8.  izražava žaljenje zbog toga što su neki članovi Upravnog odbora iz Bugarske, Cipra, Češke, Francuske, Grčke i Irske objavili nepotpune izjave o financijskim interesima; žali što članovi Upravnog odbora iz Hrvatske, Latvije, Litve, Poljske i Slovenije nisu uopće objavili svoje izjave o financijskim interesima; ponavlja da je sprečavanje i upravljanje sukobima interesa ključno za dobrobit te organizacije; ističe da je transparentnost ključni element za očuvanje povjerenja građana Unije u njezine institucije;

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Geier, Piernicola Pedicini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 66.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 66.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 66.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 66.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Pravna napomena