Procedūra : 2016/2192(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0093/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0093/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.31

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0162

ZIŅOJUMS     
PDF 711kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2192(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2017),

1.  sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(9), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2017),

1.  apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (turpmāk “Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 15 944 846, kas ir par 1,76 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā 94 % Biroja budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Biroja 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2012., 2013. un 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām norāda uz lielo skaitu neatrisināto jautājumu un korektīvajiem pasākumiem, kuri patlaban tiek veikti, reaģējot uz Revīzijas palātas 2012., 2013. un 2014. gada komentāriem attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām, novēlotiem maksājumiem, lielu darbinieku mainību un izmaksu atlīdzināšanu; aicina Biroju 2017. gadā pabeigt pēc iespējas vairāk korektīvo pasākumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2015. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 93,74 %, kas ir par 9,05 % vairāk nekā 2014. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 77,32 %, kas ir par 5,99 % vairāk nekā 2014. gadā;

3.  atgādina, ka saskaņā ar izpilddirektora lēmumu Biroja sanāksmju dalībnieki iedalās trijās kategorijās (A, B, C) izmaksu atlīdzināšanai; ņem vērā, ka “A” kategorijas dalībnieki, kuriem jāuzņemas konkrēti pienākumi sanāksmēs, par ceļa izdevumiem un dienas naudu saņem atlīdzību pēc vienotas likmes, “B” kategorijas dalībnieki saņem atlīdzību pēc vienotas likmes tikai par ceļa izdevumiem un “C” kategorijas dalībnieki nav tiesīgi saņemt nekādu atlīdzību; norāda, ka to dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, samazinājās no 69 % 2014. gadā līdz 52 % 2015. gadā; konstatē, ka ir pabeigts pasākums, kurā laikā tika sniegti skaidrojumi par uzaicinājuma vēstulēs minēto piemērojamo atlīdzināšanas kategoriju;

4.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2015. gadā Birojs veica 1024 (29,2 %) maksājumus pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012(11) noteiktajiem termiņiem, kas ir pieaugums par 0,6 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un kā rezultātā vidējais maksājumu kavējumu ilgums ir 29 dienas; pieņem zināšanai, ka 2015. gada otrajā pusē Birojs ieviesa stratēģiju, kas paredz vairākus pasākumus, kuru mērķis ir samazināt kavēto maksājumu apjomu; atzinīgi vērtē to, ka pēc minēto pasākumu īstenošanas kavētu maksājumu apjoms ievērojami samazinājās, proti, no 38,3 % laika posmā no 2015. gada janvāra līdz augustam līdz 12,6 % laika posmā no 2015. gada septembra līdz decembrim; konstatē, ka, neskatoties uz šo pozitīvo tendenci, kas turpinājās līdz 2016. gada maijam, no 2016. gada jūnija palielinājās novēloto maksājumu īpatsvars, jo palielinājās Biroja pamatdarbība un tādējādi arī finanšu darījumu skaits, ko apstrādāja tāds pats skaits darbinieku; konstatē, ka 2016. gada novembrī finansējuma iniciēšanas funkcija tika decentralizēta, to nododot un funkcionālajiem departamentiem un administratīvajām nodaļām, bet verifikācijas funkcija palika centralizēta administratīvā departamenta pārziņā; norāda, ka tas deva pozitīvus rezultātus;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  norāda, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 1 076 583 jeb 36,9 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības (2014. gadā — EUR 635 492 jeb 28,7 %); konstatē, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem IKT attīstībai, par kuriem līgumi bija noslēgti 2015. gada pēdējā ceturksnī (EUR 400 000), un ieguldījumiem IT infrastruktūrā (EUR 300 000), ņemot vērā gaidāmo papildu darbinieku pieņemšanu saskaņā ar budžeta lēmējinstitūcijas 2015. gada nogales lēmumu paplašināt štatu sarakstu; atzīst, ka šie pārnesumi bija pamatoti un iepriekš plānoti, ņemot vērā Biroja lomu migrācijas krīzē, kuras dēļ budžeta lēmējinstitūcija 2016. gadā ievērojami palielināja Biroja budžetu un darbinieku skaitu; norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā Biroja darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Birojs tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu izpilddirektors apstiprināja jaunu politiku pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanai darbā, kas atrisina lielāko daļu jautājumu, ko Palāta konstatējusi savās iepriekšējās revīzijās;

7.  konstatē, ka Birojs 2016. gada janvārī pieņēma atjauninātos īstenošanas noteikumus par pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanu darbā; turklāt norāda, ka izpilddirektors 2016. gada augustā apstiprināja atjaunināto darbā pieņemšanas politiku;

8.  konstatē, ka 2015. gada 31. decembrī Birojā bija 93 darbinieki, gan štata darbinieki, gan norīkotie darbinieki, tostarp 61 pagaidu darbinieks, 21 līgumdarbinieks un 11 norīkotie valsts eksperti; norāda, ka 63 % no visiem darbiniekiem bija sievietes, savukārt 37 % — vīrieši;

Iekšējā revīzija

9.  norāda, ka Birojs ir turpinājis uzlabot savas iekšējās kontroles saskaņā ar ieteikumiem, kas saņemti no Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) un Revīzijas palātas, kā arī saskaņā ar 2012. gada novembrī pieņemtajiem Biroja iekšējās kontroles standartiem; konstatē, ka papildus gada pārskatu revīzijai IAS sagatavoja arī revīzijas ziņojumu par mācību pārvaldību saistībā ar Biroja pastāvīgām un ārkārtas/īpašām atbalsta darbībām; pieņem zināšanai, ka Birojs ir izstrādājis rīcības plānu nolūkā pildīt IAS sniegtos ieteikumus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.  norāda, ka Birojs ir īstenojis valdes lēmumu par krāpšanas novēršanu un krāpšanas novēršanas stratēģiju; norāda, ka trauksmes celšanas procedūra tika parakstīta 2017. gada 23. februārī un tā atbilst Komisijas vadlīnijām par trauksmes celšanu;

11.  ar bažām norāda, ka Birojs 2015. gadā nav publicējis ne valdes, ne augstākās vadības komandas CV; norāda, ka 2017. gada martā Birojs publicēja augstākās vadības komandas CV; turklāt norāda, ka Birojs ir vērsies pie valdes un paredz publicēt valdes locekļu CV, tiklīdz tie tiks apkopoti; aicina Biroju publicēt šos dokumentus pēc iespējas drīz, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko uzraudzību un kontroli pār tās vadību;

12.  atkārtoti norāda, ka interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai ir būtiska nozīme organizācijas optimālai darbībai; uzsver, ka pārredzamībai ir liela nozīme, lai saglabātu Savienības pilsoņu uzticēšanos Savienības iestādēm;

Sniegums

13.  norāda, ka saskaņā ar Biroja gada ziņojumu 2015. gadā 275 dalībnieki no 26 “ES+” valstīm un citas ieinteresētās personas piedalījās 23 Biroja organizētās “Train-the-Trainers” mācību sesijās; turklāt norāda, ka Birojs pārvaldīja 271 valsts mācību kursus e-mācību platformā “EASO Training Curriculum” 3611 amatpersonām, kuras strādā patvēruma jomā;

14.  konstatē, ka, lai uzlabotu rakstiskās un mutiskās tulkošanās izmaksu efektivitāti, Birojs parakstīja pakalpojumu līmeņa līgumu ar Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātu; turklāt norāda, ka Birojs izsludināja atklātu uzaicinājumu par pamatlīgumu noslēgšanu par piecām daļām pēc kaskādes principa, par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju nosakot zemāko cenu; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par panāktajiem ietaupījumiem;

15.  norāda, ka Birojs ir izstrādājis papildu pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm, kurām nepieciešams īpašs atbalsts to patvēruma un uzņemšanas sistēmām, un ka tas šo īpašo atbalstu sniedza Kiprai, Bulgārijai, Grieķijai un Itālijai; turklāt norāda, ka Birojs 2015. gadā turpināja izstrādāt pasākumus, kuri paredzēti, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuru patvēruma un uzņemšanas sistēmas ir īpaši noslogotas, jo īpaši sniedzot atbalstu Grieķijai un Itālijai un uzlabojot Biroja spēju savlaicīgi un efektīvi reaģēt uz ārkārtas situācijām;

Citi komentāri

16.    atgādina, ka 2015. gadā tika iesniegts rekordaugsts starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits — gandrīz 1 400 000 pieteikumu; atzīst, ka Birojs pielika ievērojamas pūles to uzdevumu veikšanā, kas tam uzticēti Eiropas programmā migrācijas jomā, īpaši karsto punktu pieejas izstrādē; norāda uz darbu, ko Birojs ir veicis migrācijas krīzes pārvaldībā;

17.    īpaši aicina attīstīt atbalstu un praktisko sadarbību, kas tiek piedāvāta jautājumos, kuri saistīti ar patvērumu pieprasošiem bērniem, tostarp nepavadītiem nepilngadīgajiem; atzinīgi vērtē EASO tīkla ar bērniem saistītu pasākumu jomā darbības uzsākšanu;

18.  atzīst, ka Biroja 2016. gada budžets ir ievērojami pieaudzis, lai tiktu galā ar papildu uzdevumiem, kas saistīti ar Eiropas programmu migrācijas jomā, karsto punktu pieeju, Savienības līderu augstākā līmeņa sanāksmes par Rietumbalkāniem secinājumiem un ES un Turcijas paziņojumu; ar gandarījumu norāda, ka Birojs ir veicis virkni pasākumu, lai risinātu nepieredzēti lielo skaitu jaunu uzdevumu, tostarp finansējuma iniciēšanas decentralizāciju apvienojumā ar atbilstošu apmācību un konsultēšanu; norāda arī to, ka tas ir radījis vajadzību pēc lielāka skaita darbinieku un attiecīgi arī biroju telpām;

19.  ar bažām norāda, ka 2015. gadā 7 darbinieki piedalījās atbūtnes dienā, kuras izmaksas bija salīdzinoši augstas — EUR 4000 (EUR 571 par katru cilvēku);

20.  pieņem zināšanai, ka Birojs grozīja savu īres līgumu un 2016. gada otrajā pusē paplašināja savu biroju platību, ierīkojot birojus vēl vienā daļā ēkas, kurā tas atrodas; atzīst, ka pēc apstiprinājuma saņemšanas no Eiropas Parlamenta un Padomes Birojs tagad no 2017. gada 1. jūlija var īrēt un pārņemt visu ēku; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākiem notikumiem saistībā ar tā biroju telpām;

21.  norāda, ka Biroja mērķis bija izpētīt iespēju apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, lai ciešā sadarbībā ar Eiropas Migrācijas tīkla Atgriešanas ekspertu grupu integrētu elementus, kas ir svarīgi tādu patvēruma meklētāju atgriešanai, kuriem patvērums ir atteikts;

22.  norāda, ka 2015. gadā Biroja komunikācijas plānā galvenā uzmanība bija pievērsta tā lomas, vērtību un darbības sekmēšanai, izmantojot vairākus instrumentus un ārējās komunikācijas darbības, kas attiecas uz tā publikācijām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, tīmekļa vietni un informācijas dienas organizēšanu;

23.    atzinīgi vērtē Biroja ļoti pamatīgo veikumu — vairāk nekā 117 sanāksmju un darbsemināru rīkošanu, 3764 valsts iestāžu darbinieku apmācību, 272 personu pārcelšanu un konsultēšanos ar vairāk nekā 100 pilsoniskās sabiedrības organizācijām; pieņem zināšanai Ernst & Young veiktās neatkarīgās revīzijas rezultātus un Biroja apņemšanos izstrādāt atbilstošu rīcības plānu; piekrīt tam, ka Birojam ir labāk jāinformē par tā pasākumu ietekmi un sekām; atzinīgi vērtē ar izcelsmes valsti saistītiem dokumentiem paredzētas labākas tīmekļa saskarnes izstrādi; norāda, ka 2015. gada beigās 17 000 ar izcelsmes valsti saistītu dokumentu bija pievienoti caur portālu;

24.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja gada ziņojumu 2014. gadā tas sāka izstrādāt apvienotā satura pārvaldības sistēmu un datubāzi, proti, informācijas un dokumentēšanas sistēmu (IDS), IT instrumenta veidā, kas sniegs detalizētu un aktualizētu pārskatu par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas praktisko darbību;

°

°  °

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx. xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](12).

15.2.2017

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2192(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Petr Ježek

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par Revīzijas palātas secinājumiem, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (turpmāk “EASO”) gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda, ka EASO uzņēmās saistības tikai par 93,7 % procentiem no tam apstiprinātā budžeta un ka 36,9 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, tika pārnesti, lai segtu administratīvus izdevumus; atzīst, ka šie ne pārāk optimālie rādītāji neliecina par strukturālām problēmām EASO iekšienē; pieņem zināšanai darbinieku skaita un izdevumu pieaugumu 2015. gadā, ko izraisīja biroja svarīgā loma atbalsta, īpaši ārkārtas atbalsta, sniegšanā dalībvalstīm; aicina EASO laicīgāk veikt maksājumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(13); atzinīgi vērtē to, ka ir apstiprināta jauna politika pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanai darbā, kurā ir novērsta lielākā daļa problēmu, uz ko Revīzijas palāta norādījusi iepriekšējās revīzijās;

3.  ar bažām norāda uz lielo skaitu neatrisināto jautājumu un korektīvajiem pasākumiem, kuri patlaban tiek veikti, reaģējot uz Revīzijas palātas 2012., 2013. un 2014. gada komentāriem attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām, novēlotiem maksājumiem, lielu darbinieku mainību un izmaksu atlīdzināšanu; aicina EASO 2017. gadā pabeigt pēc iespējas vairāk korektīvo pasākumu;

4.  atgādina, ka 2015. gadā tika iesniegts rekordaugsts starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits — gandrīz 1 400 000 pieteikumu; atzīst, ka EASO ieguldīja ievērojamas pūles to uzdevumu veikšanā, kas tam uzticēti Eiropas programmā migrācijas jomā, īpaši karsto punktu pieejas izstrādē; norāda uz darbu, ko EASO iegulda migrācijas krīzes pārvaldībā; aicina EASO iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei reformu plānu, kas paredzēts budžeta izpildes un pārvaldības rādītāju uzlabošanai;

5.  īpaši aicina attīstīt atbalstu un praktisko sadarbību, kas tiek piedāvāta jautājumos, kuri saistīti ar patvērumu pieprasošiem bērniem, tostarp nepavadītiem nepilngadīgajiem; atzinīgi vērtē EASO tīkla ar bērniem saistītu pasākumu jomā darbības uzsākšanu;

6.  mudina EASO publicēt ne tikai savu gada darbības pārskatu, bet arī Revīzijas palātas gada ziņojumu; mudina EASO pieņemt gan institucionālās pārvaldības, gan interešu konflikta novēršanas politiku un praktiskas vadlīnijas; aicina EASO saskaņā ar 2014. gada 1. janvārī spēkā stājušos Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 22.c pantu pieņemt saistošus iekšējus noteikumus, lai aizsargātu trauksmes cēlējus;

7.  atzinīgi vērtē Biroja ļoti pamatīgo veikumu — vairāk nekā 117 sanāksmju un darbsemināru rīkošanu, 3764 valsts iestāžu darbinieku apmācību, 272 personu pārcelšanu un konsultēšanos ar vairāk nekā 100 pilsoniskās sabiedrības organizācijām; pieņem zināšanai Ernst & Young veiktās neatkarīgās revīzijas rezultātus un EASO apņemšanos izstrādāt atbilstošu rīcības plānu; piekrīt tam, ka EASO ir labāk jāinformē par tā pasākumu ietekmi un sekām; atzinīgi vērtē ar izcelsmes valsti saistītiem dokumentiem paredzētas labākas tīmekļa saskarnes izstrādi; norāda, ka 2015. gada beigās 17 000 ar izcelsmes valsti saistītu dokumentu bija pievienoti caur portālu;

8.  pauž nožēlu par to, ka atsevišķi valdes locekļi no Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Francijas, Grieķijas un Īrijas publiskoja nepilnīgas interešu deklarācijas; pauž nožēlu par to, ka valdes locekļi no Horvātijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Slovēnijas vispār nepubliskoja savas interešu deklarācijas; atkārtoti norāda, ka interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai ir būtiska nozīme organizācijas optimālai darbībai; atgādina, ka pārredzamībai ir liela nozīme, lai saglabātu Savienības iedzīvotāju uzticēšanos Savienības iestādēm.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Geier, Piernicola Pedicini

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 66. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 66. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 66. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 66. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA-PROV(2017)0000].

(13)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums