Postup : 2016/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2017

Predkladané texty :

A8-0093/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.31

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0162

SPRÁVA     
PDF 565kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou úradu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(7), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(9), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2015 sumu 15 944 846 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 1,76 %; keďže 94 % rozpočtu úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2012, 2013 a 2014

1.  so znepokojením berie na vedomie vysoký počet nevyriešených otázok a pokračujúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2012, 2013 a 2014, ktoré sa týkali postupov prijímania zamestnancov, oneskorených platieb, vysokej fluktuácie pracovníkov a náhrad nákladov; vyzýva úrad, aby čo najviac nápravných opatrení dokončil v roku 2017;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 93,74 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 9,05 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 77,32 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 5,99 %;

3.  pripomína, že v súlade s rozhodnutím výkonného riaditeľa sa účastníci zasadnutí, ktoré organizuje úrad, na účely preplatenia nákladov klasifikujú do jednej z troch kategórií (A, B alebo C); ďalej konštatuje, že účastníkom kategórie „A“, ktorí majú na zasadnutiach vykonávať špecifické úlohy, sa paušálne preplácajú cestovné náklady a diéty, účastníkom kategórie „B“ sa paušálne preplácajú len cestovné náklady a účastníci kategórie „C“ nemajú nárok na žiadne preplatenie; poukazuje na to, že počet účastníkov zaradených medzi príjemcov v kategórii „A“ sa znížil zo 69 % v roku 2014 na 52 % v roku 2015; pripomína, že bolo dokončené opatrenie objasnenia príslušnej kategórie na účely preplatenia nákladov v pozvánkach;

4.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov úrad v roku 2015 uhradil 1 024 (29,2 %) platieb po termíne stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(11), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,6 %, a že priemerné omeškanie neskorých platieb bolo 29 dní; berie na vedomie, že v druhej polovici roku 2015 úrad zaviedol stratégiu stanovujúcu niekoľko opatrení na zníženie počtu neskorých platieb; víta skutočnosť, že po vykonaní týchto opatrení sa počet neskorých platieb výrazne znížil, a to z 38,3 % v období od januára do augusta 2015 na 12,6 % v období od septembra do decembra 2015; konštatuje, že napriek tomuto pozitívnemu trendu, ktorý pokračoval až do mája 2016, sa miera oneskorených platieb od júna 2016 v dôsledku rozšírenia operačných činností úradu zvýšila, čo viedlo aj k zvýšeniu počtu finančných transakcií, ktoré vykonával rovnaký počet pracovníkov; berie na vedomie, že v novembri 2016 bola funkcia začatia finančných operácií decentralizovaná a prenesená na operačné a administratívne oddelenia, zatiaľ čo funkcia overovania zostala centralizovaná v administratívnom útvare; konštatuje, že to viedlo k pozitívnym výsledkom;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavovala 1 076 583 EUR, t. j. 36,9 % (v roku 2014: 635 492 EUR, t. j. 28,7 %); berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkajú najmä konzultačných služieb v súvislosti s rozvojom IKT, ktoré boli zmluvne dohodnuté v poslednom štvrťroku 2015 (400 000 EUR), ako aj investícií do IT infraštruktúry (300 000 EUR) s ohľadom na očakávané prijatie ďalších zamestnancov na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu na konci roka 2015 posilniť plán pracovných miest; berie na vedomie, že tieto prenosy boli oprávnené a vopred plánované vzhľadom na úlohu úradu počas migračnej krízy, čo rozpočtový orgán zohľadnil významným zvýšením rozpočtu a počtu zamestnancov úradu na rok 2016; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov úradu a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje s uspokojením, že podľa správy Dvora audítorov výkonný riaditeľ úradu schválil novú politiku prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov, ktorá rieši väčšinu problémov, ktoré zistil Dvor audítorov pri predchádzajúcich auditoch;

7.  berie na vedomie, že úrad prijal v januári 2016 aktualizované vykonávacie pravidlá prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov; ďalej konštatuje, že novú politiku prijímania schválil výkonný riaditeľ úradu v auguste 2016;

8.  berie na vedomie, že úrad mal k 31. decembru 2015 celkom 93 zamestnancov, a to v služobnom pomere, ako aj vymenovaných, vrátane 61 dočasných a 21 zmluvných zamestnancov a 11 vyslaných národných expertov; poukazuje na to, že 63 % z celkového počtu zamestnancov boli ženy a 37 % muži;

Vnútorné audity

9.  konštatuje, že úrad ďalej rozvinul svoj systém vnútornej kontroly v súlade s odporúčaniami, ktoré dostal od Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) a od Dvora audítorov, ako aj so štandardmi vnútornej kontroly, ktoré úrad prijal v novembri 2012; ďalej konštatuje, že okrem auditu ročnej účtovnej závierky IAS poskytol správu o audite riadenia odbornej prípravy v rámci činností trvalej a núdzovej/osobitnej pomoci úradu; berie na vedomie, že úrad vypracoval akčný plán na riešenie odporúčaní IAS;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že úrad vykonal rozhodnutie správnej rady o prevencii podvodom, ako aj stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že postup týkajúci sa oznamovania nekalých praktík, ktorý je v súlade s usmerneniami Komisie o oznamovaní nekalých praktík, bol podpísaný 23. februára 2017;

11.  konštatuje so znepokojením, že úrad v roku 2015 nezverejnil životopisy členov správnej rady ani členov vrcholového manažmentu; konštatuje, že úrad od marca 2017 zverejňuje životopisy členov svojho vrcholového manažmentu; konštatuje tiež, že úrad sa v tejto veci obrátil na svoju správnu radu a zamýšľa zverejniť životopisy jej členov, hneď ako budú zhromaždené; vyzýva úrad, aby tieto dokumenty čo najskôr zverejnil, a tak zabezpečil potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jeho riadením;

12.  opakuje, že prevencia a riešenie konfliktov záujmov sú nevyhnutné pre zdravie organizácie; zdôrazňuje, že transparentnosť je kľúčovým prvkom na zachovanie dôvery občanov Únie v jej inštitúcie;

Výkonnosť

13.  konštatuje, že podľa výročnej správy úradu sa v roku 2015 zúčastnilo 275 účastníkov z 26 členských štátov „EÚ+“ a iných zúčastnených osôb na 23 kurzoch odbornej prípravy školiteľov, ktoré organizoval úrad; konštatuje okrem toho, že úrad zabezpečoval priebeh 271 národných školení v rámci odbornej prípravy prostredníctvom svojej platformy elektronického vzdelávania „EASO Training Curriculum“ (Program odbornej prípravy úradu EASO) pre 3 611 azylových úradníkov;

14.  berie na vedomie, že s cieľom zlepšiť svoju účinnosť v súvislosti s nákladmi na preklad a tlmočenie úrad podpísal dohodu o úrovni poskytovaných služieb s generálnym riaditeľstvom Komisie pre tlmočenie; konštatuje navyše, že úrad zverejnil verejnú súťaž týkajúcu sa kaskádových rámcových zmlúv zložených z piatich častí a ako kritérium udelenia zákazky stanovil najnižšiu cenu; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutých úsporách;

15.  berie na vedomie, že úrad vypracoval ďalšie opatrenia s cieľom pomáhať členským štátom, ktorých azylové systémy a systémy prijímania vyžadujú osobitnú podporu, a že takúto osobitnú podporu poskytol Cypru, Bulharsku, Grécku a Taliansku; navyše konštatuje, že úrad v roku 2015 ešte viac rozvinul svoje činnosti na podporu členských štátov, ktorých azylové systémy a systémy prijímania sú pod mimoriadnym tlakom, pričom poskytol podporu najmä Grécku a Taliansku a zvýšil svoju schopnosť včas a účinne reagovať na núdzové situácie;

Ďalšie pripomienky

16.    pripomína skutočnosť, že v roku 2015 bol zaznamenaný rekordný počet podaných žiadostí o medzinárodnú ochranu (takmer 1 400 000); uznáva, že úrad vyvinul značné úsilie pri vykonávaní činností, ktoré mu boli zverené v rámci európskej migračnej agendy, najmä ako súčasť rozvoja prístupu tzv. hotspotov; berie na vedomie úsilie, ktoré vynaložil úrad pri riešení migračnej krízy;

17.    nabáda najmä na poskytovanie podpory a na praktickú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa detí žiadajúcich o azyl vrátane maloletých bez sprievodu; víta zavedenie siete EASO pre činnosti týkajúce sa detí;

18.  uznáva, že rozpočet úradu zaznamenal v roku 2016 výrazný nárast, aby úrad mohol zvládať dodatočné úlohy spojené s európskou migračnou agendou, koncepciou problémových oblastí (tzv. hotspots), rozhodnutiami zo samitu vedúcich činiteľov EÚ o západnom Balkáne a vyhlásením EÚ a Turecka; konštatuje s uspokojením, že úrad podnikol celý rad krokov, aby sa vysporiadal s týmto ojedinelým nárastom úloh vrátane decentralizácie začatia finančných operácií, ktoré sprevádzala príslušná odborná príprava a školenie; konštatuje takisto, že v dôsledku toho bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov a zaistiť zodpovedajúce kancelárske priestory;

19.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2015 sa iba 7 zamestnancov zúčastnilo na výjazdnom zasadnutí, ktorého náklady dosiahli pomerne vysokú sumu 4 000 EUR (571 EUR na osobu);

20.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad zmenil svoju zmluvu o prenájme a v druhom polroku 2016 rozšíril kancelárske priestory o ďalšiu časť budovy, v ktorej sa nachádza; berie na vedomie, že po schválení Parlamentom a Radou si úrad môže prenajať a prevziať celú budovu k 1. júlu 2017; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom vývoji v súvislosti s jeho priestormi;

21.  konštatuje, že zámerom úradu bolo preskúmať možnosť výmeny informácií a najlepších postupov s cieľom začleniť do svojej činnosti prvky týkajúce sa návratu neúspešných žiadateľov o udelenie azylu v úzkej spolupráci so skupinou odborníkov pre návraty v rámci európskej migračnej siete;

22.  konštatuje, že komunikačný plán úradu sa v roku 2015 zameriaval na podporovanie jeho úlohy, hodnôt a aktivít prostredníctvom celého radu nástrojov a činností spojených s externou komunikáciou, pokiaľ ide o jeho publikácie, sociálne médiá, webové stránky a organizáciu jeho informačného dňa;

23.    víta solídne výsledky úradu, ktorý zorganizoval viac ako 117 zasadnutí a seminárov, vyškolil 3 764 zamestnancov v členských štátoch, premiestnil 272 osôb a uskutočnil konzultácie s viac ako 100 organizáciami občianskej spoločnosti; uznáva výsledky nezávislého auditu, ktorý vykonala spoločnosť Ernst & Young, ako aj záväzok úradu vypracovať zodpovedajúci akčný plán; súhlasí s tým, že je potrebné, aby úrad lepšie informoval o výsledkoch a vplyve svojej činnosti; víta vytvorenie lepšieho internetového rozhrania pre dokumenty súvisiace s informáciami o krajine pôvodu (dokumenty súvisiace s COI); konštatuje, že na konci roka 2015 bolo prostredníctvom portálu pripojených 17 000 dokumentov týkajúcich sa informácií o krajine pôvodu;

24.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy úradu v roku 2014 úrad začal vyvíjať systém riadenia spoločného obsahu a databázu, Informačný a dokumentačný systém (IDS), v podobe IT nástroja, ktorý bude poskytovať aktualizovaný prehľad o fungovaní spoločného európskeho azylového systému v praxi;

°

°  °

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](12) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

15.2.2017

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  berie na vedomie, že Európsky podporný úrad pre azyl zaviazal rozpočtové prostriedky vo svojom schválenom rozpočte len do výšky 93,7 % a že 36,9 % viazaných rozpočtových prostriedkov bolo prenesených na administratívne výdavky; uznáva, že tieto nepriaznivé ukazovatele nesvedčia o štrukturálnych problémoch Európskeho podporného úradu pre azyl; berie na vedomie rýchly nárast počtu zamestnancov a zvýšenie rozpočtu v roku 2015 v spojitosti s kľúčovou úlohou úradu pri poskytovaní pomoci členským štátom, najmä núdzovej pomoci; žiada EASO, aby zlepšil včasnosť vyplácaných platieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(13); víta schválenie novej politiky prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov, v rámci ktorej sa rieši väčšina otázok, na ktoré poukázal Dvor audítorov v predchádzajúcich auditoch;

3.  so znepokojením berie na vedomie vysoký počet nevyriešených otázok a pokračujúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Európskeho dvora audítorov v rokoch 2012, 2013 a 2014, ktoré sa týkali postupov prijímania zamestnancov, oneskorených platieb, vysokej fluktuácie pracovníkov a náhrad nákladov; vyzýva EASO, aby čo najviac nápravných opatrení dokončil v roku 2017;

4.  pripomína skutočnosť, že v roku 2015 bol zaznamenaný rekordný počet podaných žiadostí o medzinárodnú ochranu (takmer 1 400 000); uznáva, že Európsky podporný úrad pre azyl vyvinul značné úsilie pri vykonávaní činností, ktoré mu boli zverené v rámci európskej migračnej agendy, najmä ako súčasť prístupu tzv. hotspotov; berie na vedomie úsilie, ktoré vynaložil úrad EASO pri riešení migračnej krízy; vyzýva EASO, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil plán obsahujúci reformy na zlepšenie ukazovateľov jeho rozpočtovej a riadiacej výkonnosti;

5.  nabáda najmä na poskytovanie podpory a na praktickú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa detí žiadajúcich o azyl vrátane maloletých bez sprievodu; víta spustenie siete Európskeho podporného úradu pre azyl pre činnosti detí;

6.  naliehavo vyzýva Európsky podporný úrad pre azyl, aby okrem svojej výročnej správy o činnosti uverejnil aj výročnú správu Európskeho dvora audítorov; naliehavo vyzýva úrad EASO, aby prijal príručku týkajúcu sa politiky a praxe tak v oblasti inštitucionálneho riadenia, ako aj v oblasti predchádzania konfliktom záujmov; vyzýva úrad EASO, aby v súlade s článkom 22c Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov;

7.  víta aktívnu činnosť Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý zorganizoval viac ako 117 zasadnutí a seminárov, vyškolil 3 764 zamestnancov v členských štátoch, premiestnil 272 osôb a uskutočnil konzultácie s viac ako 100 organizáciami občianskej spoločnosti; uznáva výsledky nezávislého auditu, ktorý vykonala spoločnosť Ernst & Young, ako aj záväzok Európskeho podporného úradu pre azyl vypracovať zodpovedajúci akčný plán; súhlasí s tým, že je potrebné, aby Európsky podporný úrad pre azyl lepšie informoval o výsledkoch a vplyve svojej činnosti; víta vytvorenie lepšieho internetového rozhrania pre dokumenty súvisiace s informáciami o krajine pôvodu (dokumenty súvisiace s COI); konštatuje, že na konci roka 2015 bolo prostredníctvom portálu pripojených 17 000 dokumentov týkajúcich sa informácií o krajine pôvodu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektorí členovia riadiacej rady z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Francúzska, Grécka a Írska uverejnili neúplné vyhlásenia o záujmoch; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členovia správnej rady z Chorvátska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Slovinska neuverejnili svoje vyhlásenia o záujmoch; pripomína, že predchádzanie konfliktom záujmov a ich a riadenie záujmov sú nevyhnutné pre zdravie organizácie; zdôrazňuje, že transparentnosť je kľúčovým prvkom na zachovanie dôvery občanov Únie v jej inštitúcie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Geier, Piernicola Pedicini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 66.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(12)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Právne oznámenie