Menetlus : 2016/2195(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0096/2017

Esitatud tekstid :

A8-0096/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.63

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0194

RAPORT     
PDF 492kWORD 57k
28.3.2017
PE 593.968v02-00 A8-0096/2017

ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2195(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Miroslav Poche

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8 0086/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(4), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0096/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte SESAR 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0086/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(9), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0096/2017),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0096/2017),

A.  arvestades, et ühisettevõte SESAR (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta veebruaris selleks, et viia ellu Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programm, mille eesmärk on moderniseerida liikluse juhtimist Euroopas;

B.  arvestades, et tulenevalt nõukogu määruse (EL) nr 721/2014 vastuvõtmisest pikenes ühisettevõtte tegutsemisaeg programmiga SESAR 2 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et SESARi projektid on jagatud määratlemisetapiks (2004–2007), mida juhib Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol), esimeseks arendusetapiks (2008–2016), mida rahastatakse programmitöö perioodist 2008–2013 ja mida juhib ühisettevõte, ning kasutuselevõtuetapiks (2014–2020), mis kulgeb paralleelselt arendusetapiga; arvestades, et kasutuselevõtu etappi juhivad eeldatavasti ettevõtted ja sidusrühmad, kusjuures kasutuselevõtu etapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslik rajamine ja kasutuselevõtmine;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2007. aastal;

E.  arvestades, et ühisettevõte kavandati avaliku ja erasektori partnerlusena, mille asutajaliikmed on liit ja Eurocontrol;

F.  arvestades, et projekti SESAR arendusetapi (2008–2015) eelarve on 2 100 000 000 eurot, mis eraldatakse võrdsetes osades ELi, Eurocontroli ning osalevate avaliku ja erasektori partnerite poolt; arvestades lisaks, et ELi osalus programmi SESAR 2 kasutuselevõtu etapis (2014–2024) on 585 000 000 eurot ja seda rahastatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ (edaspidi programm „Horisont 2020“); arvestades, et uute „Horisont 2020“ liikmelepingute alusel on Eurocontroli eeldatav panus umbkaudu 500 000 000 eurot ning lennundustööstuse muude partnerite panus ligi 720 700 000 eurot;

G.  arvestades, et ühisettevõte on kohustatud omama eraldi kontosid esimese programmi (2007–2016, rahastamine liidu seitsmendast raamprogrammist /TEN-T (SESAR 1)) ja teise programmi (2014–2024, rahastamine liidu programmist „Horisont 2020“ (SESAR 2)) jaoks (edaspidi koos „SESAR 2020“);

Üldine

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks ühisettevõtte ja SESARi arendamise programmi ülemineku, kuna SESAR 1 lõpetamise lõpuleviimine oli kavandatud 2015. aastale, kuid teadusuuringud ja innovatsioon lennuliikluse korraldamise valdkonnas jätkusid pärast algset finantsraamistikku 2007–2013 mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 programmi „Horisont 2020“ raames; võtab teadmiseks ülemineku programmile SESAR 2 ning teadusuuringute ja rakendusuuringute ning innovatsiooniprojektide käivitamise ja elluviimise SESAR 2020 raames;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  tõdeb, et 2015. aasta oli esimene aasta, mil toimus tegelik üleminek seitsmendast raamprogrammist ja TEN-Tst rahastatud programmilt SESAR 1 programmi „Horisont 2020“ kaudu rahastatavale programmile SESAR 2, kuna programmi „Horisont 2020“ toetuslepingud ja kahepoolsed lepingud Eurocontroli ja lennundustööstusega ei olnud 2015. aasta lõpus veel sõlmitud;

4.  võtab eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande põhjal teadmiseks, et programmi SESAR 1 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas 30 229 774 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 126 733 842 eurot maksete assigneeringuid; märgib lisaks, et SESAR 2020 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas 51 470 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 10 300 000 eurot maksete assigneeringuid;

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100 % ja 82,3 %; rõhutab ühisettevõtte vastuse põhjal, et maksete assigneeringute määr 82,3 % oli tingitud esimese programmi „Horisont 2020“ kahekuulisest hilinemisest ja see ei sõltunud ühisettevõttest; võtab teadmiseks, et seonduvad 2015. aasta maksete kasutamata assigneeringud kanti täies mahus üle 2016. aasta eelarvesse;

6.  märgib, et 29 % kõigist 2015. aastal tegevusega seotud kulukohustustest (74 500 000 eurot) olid individuaalsed kulukohustused, mis põhinesid toetuste andmise ja riigihangete lõpetatud menetlustel, ning ülejäänud 71 % olid üldised kulukohustused (nendega seotud hangetes ei olnud ühtegi pakkujat veel edukaks tunnistatud); täheldab, et 2015. aasta suur üldiste kulukohustuste määr oli tingitud sellest, et „Horisont 2020“ esimesed projektikonkursid, mille toetussumma oli 51 470 000 eurot, käivitati 2015. aasta teisel poolel ning asjaomased toetuslepingud sõlmiti 2016. aastal;

7.  märgib, et 2015. aasta auditi raames auditeeriti 257 kuluaruannet, milles olid esindatud kõik 15 liiget ja mille summa oli 61 000 000 eurot ehk 11 % kulunõuete 560 800 000 euro suurusest kogusummast, allesjäänud veamäär oli 0,70 %;

Ümberpaigutamine

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte tegi 2015. aasta jooksul eelarves kaks ümberpaigutust kogusummas 79 500 eurot; võtab teadmiseks, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäi ühisettevõtte finantseeskirjade artikli 26 lõikes 1 määratletud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. tegevuseelarve ametikohtade loetelu sisaldab 39 ajutise töötaja ning kolme lähetatud riikliku eksperdi ametikohta, kokku 42 ametikohta, millest 2015. aasta lõpus oli täidetud 41;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõte korraldas oma finantseeskirjadega kooskõlas 13 hankemenetlust ligikaudu 76 700 000 euro väärtuses, et tagada tarnijate vahel õiglane konkurents ja ühisettevõtte rahaliste vahendite võimalikult tõhus kasutamine; märgib lisaks, et ühisettevõte allkirjastas 28 lepingut, neist 20 raamlepingutel põhinevat erilepingut ja 8 lepingut 2014. aastal või 2015. aastal algatatud hankemenetluse tulemusel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  märgib, et 2015. aastal võttis haldusnõukogu vastu pettustevastase võitluse strateegia, milles võetakse arvesse komisjoni seatud prioriteete liidu detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi raames, sätestatakse ühisettevõtte lähenemisviis kõnealuses valdkonnas ning määratakse kindlaks tegevdirektori ja haldusnõukogu eesmärgid pettuste vastu võitlemisel järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul;

12.  kiidab heaks asjaolu, et ühisettevõte võttis 2015. aastal kasutusele mitmekülgse lähenemisviisi, et riske tulemuslikult läbi vaadata, juhtida ja leevendada, ning asjaolu, et ühisettevõte on kehtestanud jälgimiskorra huvide konflikti nõuetekohase ennetamise ja haldamise võimaldamiseks, ning eeldab, et Euroopa Parlamenti, nõukogu ja avalikkust teavitatakse iga-aastaselt nende meetmete tulemustest ja järelmeetmetest;

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aasta juulis väljastas komisjon ühisettevõtetele suunised huvide konfliktide kohta, sh ühtse huvide konflikti puudumise deklaratsiooni; nõuab, et ühisettevõte kajastaks neid suuniseid oma menetlustes ning annaks eespool nimetatud deklaratsioonide täitmisest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

Sisekontroll

14.  täheldab, et SESAR 2020 käivitamine avaldas mõju sisekontrollisüsteemile, nõudes teistsugust lähenemist, ja programmi „Horisont 2020“ raames on jätkuvalt vaja rakendada uusi menetlusi; märgib, et 2015. aastal hakati SESAR 2020 programmi ja rahastamise haldamise suhtes kohaldama programmi „Horisont 2020“ eeskirju ja põhimõtteid, mis nõudsid ühisettevõtte haldus- ja tegevusstruktuuri ning keskkonda mitmete muudatuste tegemist;

Siseauditid

15.  märgib, et 2015. aasta oktoobris auditeeris komisjoni siseauditi talitus ühisettevõtte tegevuse juhtimist ja ajakohastatud üldkava; märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis 9 soovitust, millest üks oli märkega „väga oluline“ ja kuus soovitust märkega „oluline“; märgib rahuloluga, et üks väga oluline soovitus ja kuuest olulisest soovitusest viis on ellu viidud; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ülejäänud täitmata soovituste rakendamise kohta;

16.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus tegi üldkava kohta kolm olulist soovitust, mille suhtes ühisettevõte koostas üksikasjaliku tegevuskava; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru tegevuskavaga seoses tehtud edusammudest;

Projektikonkursid

17.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ rahastamisega käivitati 2015. aastal kolm projektikonkurssi, mis hõlmasid kahte liiki meetmeid; need meetmed olid peamiselt teadusuuringute ja innovatsioonimeetmed, aga hõlmasid ka innovatsioonimeetmeid; võtab teadmiseks, et projektikonkursside raames esitati 28 teemat ja saadud taotlusi hinnati nende taseme, mõju ning rakendamise kvaliteedi ja tõhususe alusel; kolmas projektikonkurss oli seotud lõplike liikmeks saamise taotlustega;

18.  märgib, et ühisettevõte võttis Euroopa lennuliikluse korraldamise ajakohastatud üldkava prioriteetidega kooskõlas vastu SESAR 2020 mitmeaastase tööprogrammi, mida kasutatakse ühisettevõtte üldise tööprogrammina ja milles on üksikasjalikult välja toodud erinevad SESAR 2020 jaoks vajalikud operatiivsed, tehnilised ja horisontaalsed meetmed.

Muud küsimused

19.  märgib, et haldusnõukogu võttis 2015. aasta detsembris vastu lennuliikluse korraldamise üldkava (2015. aasta väljaanne), milles käsitletakse nii SESARi arendamist kui ka kasutuselevõttu; väljendab heameelt SESARit käsitleva 2035. aasta järgse nägemuse väljatöötamise üle, mille raames esitatakse taotletavad tulemuseesmärgid ja esialgsed ärihuvid;

20.  väljendab heameelt komisjoni poolt volitatud töö eduka lõpuleviimise üle seoses kaugjuhitava õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemid) määratlemisetapiga; rõhutab, kui oluline on saavutada laiema lennundustööstusega esialgne kokkulepe mehitamata õhusõidukite ohutu integreerimise kohta tsiviillennunduseks mõeldud õhuruumi; märgib samuti, et mehitamata õhusõidukite tulevikuväljavaateid käsitlev uuring, mis peaks olema RPA-süsteemide tegevuse nõuetekohase käsitlemise aluseks lennuliikluse korraldamise üldkavas, algatati 2015. aasta detsembris;

21.  võtab teadmiseks 2015. aastal teostatud personali võrdlusuuringu tulemused: 54 % põhitegevusega seotud ametikohti, 44 % administratiivseid ja 2 % neutraalseid ametikohti;

22.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel;

28.2.2017

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2195(DEC))

Arvamuse koostaja: Claudia Schmidt

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ühtse Euroopa taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alaste teadusuuringute (SESAR) ühisettevõtte (edaspidi „ühisettevõte“) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne;

2.  märgib, et seoses uue SESARi programmi loomisega paralleelselt juba eksisteeriva esimese programmiga, mis kestab 2016. aasta lõpuni, on ühisettevõte esitanud oma eelarve kahes eraldi jaos: 1) „SESAR 1“ ja 2) „SESAR 2020“; märgib, et 2015. aasta on üleminekuaasta SESAR 1, mis on täitnud 80 % oma programmi eesmärkidest, ja ettevalmistavas etapis oleva SESAR 2020 vahel;

3.  märgib, et ühisettevõtte SESAR 1 programmi 2015. aasta eelarve oli 30,7 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 126,7 miljonit eurot maksete assigneeringuid ning nende täitmise määrad olid vastavalt 99,7 % ja 89,0 %; märgib samuti, et SESAR 2020 programmi 2015. aasta eelarve oli 51,5 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 10,3 miljonit eurot maksete assigneeringuid;

4.  märgib asjaolu, et 2015. aasta juulis avaldatud SESAR 2020 mitmeaastane programm ei olnud täielikult vastavuses programmi „Horisont 2020“ eeskirjadega; märgib samuti, et infotehnoloogilisi vahendeid ei kohandatud uuele programmi „Horisont 2020“ raamistikule; peab kahetsusväärseks asjaolu, et selle tulemusena tuli 2015. aasta programmi muuta ja see on põhjustanud viivitusi kavandatud projektikonkursside käivitamises; peab kahetsusväärseks asjaolu, et projektikonkursside jaoks mõeldud 25,0 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mis algselt 2015. aasta eelarve koostamisel eelmaksetena arvestati, tuli 2015. aasta muudetud eelarvega tühistada ja selle tulemusena suurenesid täitmata kulukohustused 2015. aastal 20,6 miljonilt eurolt 72,1 miljoni euroni;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et SESARi nõuetekohase kasutuselevõtmise tagamiseks ning ülemaailmse koostalitlusvõime saavutamise huvides tuleks SESARi rakendamiseks eraldada omaette mahukas eelarve, mis oleks eraldi Euroopa ühendamise rahastu eelarvest;

6.  peab väga kahetsusväärseks, et kuna Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni ja ühisettevõtte SESAR uuendatud kokkulepet ei allkirjastatud 2015. aastal, ei ole peale 585 miljoni euro suuruse liidu rahalise toetuse, mis määrati kindlaks nõukogu määruses (EL) nr 721/2014(11), olnud võimalik esitada mitterahalist osalust käsitlevat eelarvet, üksikasjalikku mitmeaastast eelarvet ega aruannet selle täitmise kohta;

7.  tunneb heameelt asjaolu üle, et 2015. aastal koostas ühisettevõte komisjoni metoodika alusel oma pettusevastase strateegia ning võttis vastu tegevuskava, milles võeti arvesse 2015. aastal tehtud pettusevastase riskihindamise tulemusi;

8.  märgib, et haldusnõukogu võttis 2015. aasta detsembris vastu lennuliikluse korraldamise üldkava (2015. aasta väljaanne), milles käsitletakse nii SESARi arendamist kui ka kasutuselevõttu; tunneb heameelt SESARit käsitleva 2035. aasta järgse nägemuse väljatöötamise üle, mille raames esitatakse taotletavad tulemuseesmärgid ja esialgsed ärihuvid;

9.  tunneb heameelt komisjoni poolt volitatud töö eduka lõpuleviimise üle seoses kaugjuhitava õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemid) määratlemisetapiga; rõhutab, kui oluline on saavutada laiema lennundustööstusega esialgne kokkulepe mehitamata õhusõidukite ohutu integreerimise kohta tsiviillennunduseks mõeldud õhuruumi; märgib samuti, et mehitamata õhusõidukite tulevikuväljavaateid käsitlev uuring, mis peaks olema RPA-süsteemide tegevuse nõuetekohase käsitlemise aluseks lennuliikluse korraldamise üldkavas, algatati 2015. aasta detsembris;

10.  kiidab heaks asjaolu, et ühisettevõte võttis 2015. aastal kasutusele mitmekülgse lähenemisviisi, et riske tulemuslikult läbi vaadata, juhtida ja leevendada, ning asjaolu, et ühisettevõte on kehtestanud jälgimiskorra huvide konflikti nõuetekohase ennetamise ja haldamise võimaldamiseks, ning eeldab, et Euroopa Parlamenti, nõukogu ja avalikkust teavitatakse iga-aastaselt nende meetmete tulemustest ja järelmeetmetest;

11.  märgib, et SESAR 1 puhul täiendasid 2015. aastal teostatud auditid kõigis 15 liikmesriigis teostatud teist auditeerimise tsüklit, nagu on kirjeldatud auditistrateegias; märgib veel, et 2015. aastal oli kavas läbi viia 15 auditit ja lõpetati 12 auditit; väljendab muret asjaolu pärast, et 2015. aasta jääkvigade määr oli 4,75 %; on siiski väga rahul asjaoluga, et SESAR 1 kumulatiivne veamäär on 0,70 %;

12.  võtab teadmiseks 2015. aastal teostatud personali võrdlusuuringu tulemused: 54 % põhitegevusega seotud ametikohti, 44 % administratiivseid ja 2 % neutraalseid ametikohti;

13.  rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel;

14.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 66.

(2)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 68.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 66.

(7)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 68.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

  Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 721/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 (ELT L 192, 1.7.2014, lk 1).

Õigusalane teave