Menetlus : 2016/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0097/2017

Esitatud tekstid :

A8-0097/2017

Arutelud :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hääletused :

PV 06/07/2017 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0312

RAPORT     ***I
PDF 917kWORD 136k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Max Andersson

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONIARVAMUS
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 PETITSIOONIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0596),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0381/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. jaanuari 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0097/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 2) subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 26 ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatakse õigus teabele (artikkel 11) ja õigus haridusele (artikkel 14).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul.

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Võttes arvesse sotsiaalset huvi tagada nendele inimestele juurdepääs teabele ja õigus osaleda teistega võrdsetel alustel kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus, tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel eesmärgiga tagada juurdepääs teadmistele ja teabele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele („Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel alla 30. aprillil 201423. Selle eesmärk on parandada teostele ja muule kaitstud materjalile kättesaadavas vormis juurdepääsu pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele. Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel näha autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate õiguste suhtes ette erandid või piirangud teatavate teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate valmistamiseks ja levitamiseks ning selliste kättesaadavas vormis koopiate piiriüleseks vahetamiseks. Marrakechi lepingu sõlmimine liidu poolt nõuab liidu õiguse kohandamist lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside, teoste ja soodustatud isikute suhtes kohustusliku erandi kehtestamisega. Direktiiviga rakendatakse liidu kohustusi, mida tal tuleb Marrakechi lepingu alusel ühtlustatud viisil täita, tagamaks, et neid meetmeid kohaldatakse ühetaoliselt kogu siseturu piires.

(4)  Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele („Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel alla 30. aprillil 201423 ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon oli selle juba vastu võtnud 2013. aastal. Selle eesmärk on parandada pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu teostele ja muule kaitstud materjalile kättesaadavas vormis ning nende piiriülest vahetamist. Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel näha autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate õiguste suhtes ette erandid või piirangud teatavate teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate valmistamiseks ja levitamiseks ning selliste kättesaadavas vormis koopiate piiriüleseks vahetamiseks. Marrakechi lepingu sõlmimine liidu poolt nõuab liidu õiguse kohandamist lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside, teoste ja soodustatud isikute suhtes kohustusliku ja ühtlustatud erandi kehtestamisega. Direktiiviga rakendatakse liidu kohustusi, mida tal tuleb Marrakechi lepingu alusel ühtlustatud viisil täita, tagamaks, et neid meetmeid kohaldatakse ühetaoliselt kogu siseturu piires.

_________________

_________________

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist. ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist (ELT L 115, 17.4.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, või mis tahes muud õpiraskused, mis takistavad neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on seepärast parandada raamatute, sealhulgas e-raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal nii digitaal- kui ka analoogvormingus ning nii internetis kui ka väljaspool seda – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks ka raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes.

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes. Käesolevas direktiivis sätestatud erandite kasutamine ei tohiks mõjutada muid erandeid, mille liikmesriigid on puudega inimeste jaoks ette näinud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kohustuslik erand peaks piirama ka reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias.

(8)  Lisaks on vaja, et kohustuslik erand piiraks ka reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias, ning ka toiminguid, mis on vajalikud, et kohandada olemasolevaid avaldatud teoseid, mis on juba kättesaadavad teatavatele soodustatud isikute rühmadele, teiste soodustatud isikute vajadustega, kellel on teostele täielikult juurdepääsemiseks vaja alternatiivseid vorminguid. Teoste laenutamine soodustatud isikutele peaks olema lubatud.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on paremini selgitada, millised on artiklis 3 ettenähtud erandiga lubatud vajalikud toimingud. Failivorming võib olla juurdepääsetav mõne puuetega inimeste kategooria jaoks (nt nägemispuudega inimesed), ent mitte teiste isikute jaoks (nt vaeglugejad). Sellisel juhul, ehkki ei ole vajadust muuta faili sellise soodustatud isiku jaoks, kes on pime või nägemispuudega, on vaja muuta teos juurdepääsetavaks düsleksiaga isiku jaoks. Samuti tuleks tagada laenutamisvõimalus.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Erand peaks võimaldama volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada.

(9)  Erand peaks võimaldama volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada kooskõlas asjaomaste kehtivate liidu õigusaktidega. Direktiiviga ei kehtestata volitatud üksustele kohustust koopiaid valmistada ja neid levitada.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Kui turg ei suuda tagada juurdepääsu, on õiguste omajatel tekstipõhiste teoste kättesaadavuse parandamisel sama oluline roll kui käesoleva direktiiviga sätestatud eranditel, et tagada nägemispuudega isikutele või muu trükikirja lugemise puudega isikutele oma teostele juurdepääs.

Selgitus

Uus põhjendus viitab Marrakechi lepingu põhjendusele. Selles tuletatakse meelde, et võrdselt olulised on nii sobivad piirangud ja erandid kui ka õiguste omajate osa teoste juurdepääsetavaks muutmises nägemispuudega isikute jaoks, et lõpetada olukord, kus miljonitel pimedatel ja osalise nägemisvõimega isikutel ei ole piisavalt raamatuid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Selleks et soodustada vahetust liikmesriikide vahel, peaks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) looma ühtse avalikult juurdepääsetava internetipõhise andmebaasi, mis sisaldaks teavet volitatud üksuste kohta ja bibliograafilisi andmeid teoste kohta, mis on olemas kättesaadavas vormis koopiatena, mille on valmistanud ja teinud kättesaadavaks volitatud üksused, ning peaks seda haldama. Andmebaas peaks ka sisaldama teavet juba algselt kättesaadavate avaldatud teoste kohta, s.t teosed, mille kirjastajad on tootnud kättesaadavas vormis, ning see peaks olema koostalitlusvõimeline WIPO hallatava ABC TIGARi (Trusted Intermediary Global Accessible Resources, ülemaailmsete juurdepääsetavate ressursside usaldusväärne vahendaja) andmebaasiga.

Selgitus

Uues põhjenduses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles hõlbustama teabevahetust, luues ühtse andmebaasi kättesaadavas vormis koopiate kohta, sealhulgas teoste kohta, mille kirjastajad juba algselt kättesaadavas vormis tootsid. Uus algatus peaks põhinema olemasoleval ülemaailmsel andmebaasil, mida haldab WIPO ja mille on välja töötanud Accessible Book Consortium (juurdepääsetavate raamatute konsortsium), ja jääma sellega koostalitlusvõimeliseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll.

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll. Need täiendavad nõuded võivad minna vastuollu käesolevas direktiivis sätestatud erandite eesmärgiga ja eesmärgiga lihtsustada erivormingus koopiate piiriülest vahetamist siseturul.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui käesoleva direktiivi alusel töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist, kui seda teevad volitatud üksused käesoleva direktiivi raames liikmesriikide pädevate ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide määratud sõltumatute ametiasutuste järelevalve all.

(12)  Kui käesoleva direktiivi alusel töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 95/46/EÜ1 a ja 2002/58/EÜ1 b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791 c, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist, kui seda teevad volitatud üksused käesoleva direktiivi raames liikmesriikide pädevate ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide määratud sõltumatute ametiasutuste järelevalve all.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline EL on, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline liit on ja mis on liidu liikmesriikidele siduv, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt tunnustab ja austab liit puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga keelatakse diskrimineerimise kõik vormid, sealhulgas diskrimineerimine puude tõttu, ning sedastatakse, et liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva direktiivi vastuvõtmisega soovib liit tagada, et soodustatud isikutel on juurdepääs raamatutele ja muudele trükistele nende jaoks kättesaadavas vormis. Käesolev direktiiv on niisiis esimene oluline samm puudega inimeste jaoks teoste kättesaadavuse parandamisel.

(15)  Käesoleva direktiivi vastuvõtmisega soovib liit tagada, et soodustatud isikutel on kõikjal siseturul juurdepääs raamatutele ja muudele trükistele nende jaoks kättesaadavas vormis. Käesolev direktiiv on niisiis esimene oluline samm puudega inimeste jaoks teoste kättesaadavuse parandamisel.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Komisjon jälgib käesoleva direktiivi mõju. Selle käigus hindab ta selliste teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiatele juurdepääsetavust, mida käesolev direktiivi ei reguleeri, ning teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiate kättesaadavust muu puudega isikute jaoks. Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult. Vajaduse korral võib kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala laiendamist.

(16)  Komisjon jälgib käesoleva direktiivi mõju. Selle käigus hindab ta selliste teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiatele juurdepääsetavust, mida käesolev direktiivi ei reguleeri, ning teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiate kättesaadavust muu puudega isikute jaoks. Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult, et tagada täiel määral käesoleva direktiivi kultuuriliste ja sotsiaalsete eesmärkide täitmine. Vajaduse korral võib kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala laiendamist kooskõlas komisjoni käesoleva direktiivi artikli 7 kohaselt esitatud aruandega, millele eelnevalt viiakse läbi teostatavusuuring muude sarnaste erandite tegemiseks muud liiki puudega inimestele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Liikmesriigid peaksid käesoleva direktiivi üle võtma kuue kuu jooksul selle jõustumisest, et rakendada kiiresti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud puuetega inimeste õigusi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse Marrakechi lepingu artikli 4 lõiget 3 ja artiklit 10 lepingu rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad teatavate teoste ja muu materjali kasutamiseks ilma õiguste omaja loata pimedate, nägemispuudega või trükikirja lugemise puudega inimeste huvides.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad teatavate teoste ja muu materjali kasutamiseks ilma õiguste omaja loata pimedate, nägemispuudega või trükikirja lugemise puudega inimeste huvides. Selle eesmärk on tagada tulemuslikult nende õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „teos või muu materjal“ – raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul olev teos, sealhulgas noodid, ning sellega seotud illustratsioonid mis tahes andmekandjal, kaasa arvatud helikandjal, nagu heliraamatud, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud;

(1)  „teos või muu materjal“ – raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul olev teos, sealhulgas noodid, ning sellega seotud illustratsioonid mis tahes andmekandjal, kaasa arvatud helikandjal, nagu heliraamatud, ja digitaalvormingus, nagu e-raamatud, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „soodustatud isik“:

(2)  „soodustatud isik“ – sõltumata mis tahes muust puudest üks järgmistest:

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  isik, kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist häiret või puuet ei ole; või

(c)  isik, kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, või mis tahes muud õpiraskused, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist häiret või puuet ei ole, või

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda, võimaldades sealhulgas isikul teosele või muule materjalile ligi pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud nägemispuuet ega muud puuet;

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud häiret ega puuet;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „volitatud üksus“ – organisatsioon, mis pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega.

(4)  „volitatud üksus“ – organisatsioon, mis on volitatud või tunnustatud liikmesriigis, kus ta on asutatud, et pakkuda soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  soodustatud isik või tema nimel tegutsev isik saaks valmistada teose või muu materjali kättesaadavas vormis koopia soodustatud isiku ainukasutuseks; ning

(a)  soodustatud isik või seadusjärgselt tema nimel tegutsev isik saaks valmistada teose või muu materjali kättesaadavas vormis koopia soodustatud isiku ainukasutuseks ning

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud erandi suhtes kohaldatakse direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõiget 5 ning artikli 6 lõike 4 esimest, kolmandat ja viiendat lõiku.

3.  Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud erandi suhtes kohaldatakse direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõiget 5.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 sätestatud erandeid ei või asendada lepinguga. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud erandi ja tehniliste kaitsemeetmete vahelisele suhtele kohaldatakse direktiivi 2001/29/EÜ artikli 6 lõike 4 esimest, kolmandat ja viiendat lõiku. Liikmesriigid tagavad, et võetakse kasutusele kaebuste esitamise ja lahendamise mehhanismid, kui tekivad vaidlused käesolevas artiklis osutatud meetmete kohaldamise üle.

Selgitus

Direktiivi ettepanekus ei nimetata kaebuste esitamise või lahendamise mehhanisme, mille liikmesriigid peaksid kasutusele võtma juhtudeks, kui abisaajatel ei võimaldata kasutada lubatud erandeid. Sellised mehhanismid on ette nähtud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593) artikli 13 lõikes 2.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ1 a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791 b.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala muutmist.

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang – võttes arvesse tehnika arengut ja eriti puuetega inimesi aitavaid olemasolevaid tehnoloogiaid ning nende tehnoloogiate kättesaadavust – selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala laiendamist, nii et käesolevas direktiivis sätestatud erand ja sellega seotud kättesaadavas vormis koopiate valmistamine võiks tuua kasu teiste puuete kategooriatega inimestele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitte varem kui [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Hiljemalt [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise, milles võetakse arvesse tehnoloogia arengut seoses juurdepääsetavusega, ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks. Komisjoni aruandes võetakse arvesse asjaomaste kodanikuühiskonna osalejate, valitsusväliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite, sealhulgas puudega inimeste organisatsioonide ja vanemaealisi inimesi esindavate organisatsioonide seisukohti.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 - lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [12 kuud pärast jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [6 kuud pärast jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Selgitus

Kuue kuu pikkune tähtaeg tundub sobivam, võttes arvesse ka Marrakechi lepingu artiklit 10.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONIARVAMUS (9.2.2017)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Arvamuse koostaja: Helga Stevens

LÜHISELGITUS

Marrakechi lepingu (mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) (edaspidi „Marrakechi leping“) läbirääkimisi peeti eeldusel, et Marrakechi leping on segaleping – mõned arutluse all olnud küsimused kuuluvad ELi pädevusse ja mõned liikmesriikide pädevusse. Viisteist liikmesriiki on juba Marrakechi lepingule alla kirjutanud.

Seda loetakse ajalooliseks lepinguks, kuna see on esimene autoriõiguse erandeid käsitlev leping ja sisaldab ka inimõiguste aspekti. Arvamuse projekti koostaja on pühendunud nägemispuudega isikute juurdepääsu parandamisele autoriõigusega kaitstud töödele. Nägemispuudega inimesed üle maailma saavad raamatutele parema juurdepääsu, kuna paljud organisatsioonid saavad edaspidi saata teoste koopiaid teistesse riikidesse.

Arvamuse projekti koostaja konsulteeris puuetega inimeste organisatsioonide ja huvirühmadega ning leiab, et komisjoni ettepanekusse suhtutakse soosivalt. Teksti tehtud muudatused piirduvad tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusvaldkonnaga ja sellega, et tagada sõnastuse vastavus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile ning Marrakechi lepingule.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 19 ja 114,

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus,

Muudatusettepanek   3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liidu direktiivid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas tagavad õiguste omajatele õiguskindluse ja kõrgetasemelise kaitse. Ühtne õiguslik raamistik aitab kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele ning edendab innovatsiooni, loomingut, investeeringuid ja uue infosisu tootmist, sealhulgas digitaalses keskkonnas. Selle eesmärk on ka parandada teadmiste ja kultuuri kättesaadavust, kaitstes teoseid ja muud materjali ning lubades kehtestada selliseid erandeid ja piiranguid, mis on avalikes huvides. Õiguste omajate ja kasutajate vahel tuleks tagada õiguste ja huvide õiglane tasakaal.

(1)  Liidu direktiivid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas tagavad õiguste omajatele õiguskindluse ja kõrgetasemelise kaitse. Ühtne õiguslik raamistik aitab kaasa siseturu nõuetekohasele ja paremale toimimisele ning edendab innovatsiooni, loomingut, investeeringuid, tööhõivet ja uue infosisu tootmist, sealhulgas digitaalses ja veebikeskkonnas. Selle eesmärk on ka parandada teadmiste ja kultuuri kättesaadavust, kaitstes teoseid ja muud materjali ning lubades kehtestada selliseid erandeid ja piiranguid, mis on avalikes huvides. Õiguste omajate ja kasutajate vahel tuleks tagada õiguste ja huvide õiglane tasakaal.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul.

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed, sealhulgas füüsilise puudega inimesed, kes ei ole suutelised raamatut hoidma või käsitsema, puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, või mis tahes muud õpiraskused, mis takistavad neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal nii digitaal- kui ka analoogvormingus ning nii internetis kui ka väljaspool seda – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes.

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes. Käesolevas direktiivis sätestatud erandite kasutamine ei tohiks piirata muid, olulisemaid erandeid, mille liikmesriigid on puudega inimeste jaoks ette näinud, näiteks isikliku kasutamisega seotud erandeid.

Muudatusettepanek   8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll.

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll. Sellised täiendavad nõuded võivad minna vastuollu eesmärgiga lihtsustada kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist siseturu piires.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline EL on, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline liit on alates 21. jaanuarist 2011, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele ja suhtlusele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus-, poliitika-, töö- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt tunnustab ja austab liit puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt keelab liit diskrimineerimise puude alusel ning tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „teos või muu materjal“ – raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul olev teos, sealhulgas noodid, ning sellega seotud illustratsioonid mis tahes andmekandjal, kaasa arvatud helikandjal, nagu heliraamatud, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud;

(1)  „teos või muu materjal“ – raamatu, e-raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul olev teos, sealhulgas noodid, ning sellega seotud illustratsioonid mis tahes andmekandjal, internetis või väljaspool seda, kaasa arvatud helikandjal, nagu heliraamatud, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud;

Muudatusettepanek   12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  isik, kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist häiret või puuet ei ole; või

(c)  isik, kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, või mis tahes muud õpiraskused, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist häiret või puuet ei ole; või

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid peavad tagama, et lõikes 1 sätestatud erandeid autoriõigusest ja sellega kaasnevast õigusest ei saaks asendada tehnoloogiliste meetmete või lepinguga.

Muudatusettepanek   14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala muutmist.

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang – võttes arvesse tehnoloogilisi arenguid ja eriti puuetega inimesi abistavaid olemasolevaid tehnoloogiaid ning nende tehnoloogiate kättesaadavust – selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala muutmist.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitte varem kui [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Hiljemalt [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] – võttes samuti arvesse tehnoloogilisi arenguid seoses juurdepääsetavusega – viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks. Komisjoni aruandes võetakse arvesse asjaomaste kodanikuühiskonna toimijate, valitsusväliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite, sealhulgas puuetega inimeste organisatsioonide ja eakaid inimesi esindavate organisatsioonide seisukohti.

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KELLELT ARVAMUSE KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ning selle eest vastutab ainuisikuliselt arvamuse koostaja. Arvamuse koostaja sai arvamuse projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Euroopa Pimedate Liit (EBU)

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF)

 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine

Viited

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

24.11.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Helga Stevens

28.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.12.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Valli

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (17.3.2017)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Arvamuse koostaja: Helga Trüpel

LÜHISELGITUS

Marrakechi leping kohustab lepinguosalisi kehtestama pimedate, nägemispuudega ja trükikirja lugemise puudega isikute huvides autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste suhtes mitmed kohutuslikud piirangud ja erandid ning selle lepinguga lubatakse erivormingutes raamatute, sealhulgas heliraamatute, ja muude trükiste piiriülest vahetamist lepinguosalisest riikide vahel.

Kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) arvamuse koostaja kiidab kavandatud direktiivi heaks, sest see võimaldab rahuldada pimedate ja nägemispuudega isikute lugemisvajadust ELis ja kogu maailmas. Praegu on nägemispuudega isikutele kättesaadav ainult viis protsenti avaldatud raamatutest, mis näitab, et nende teoste turg sisuliselt puudub. Marrakechi lepinguga astutakse oluline samm selles suunas, et nägemispuudega isikud saaksid kultuuri- ja haridusteabele samasuguse juurdepääsu, kui on teistel kodanikel.

Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste jaoks sätestatud erandid või piirangud kehtivad ainult rangelt piiratud kasutajate rühmale ja ainult mittekaubanduslikul eesmärgil.

Lisaks tuleks märkida, et pimedatele ja nägemispuudega isikutele mõeldud raamatute puhul kasutatakse erivorminguid, nt rahvusvaheline pimedate kiri või Daisy, ning need konkureerivad harva nägijatele mõeldud teostega. Arvamuse koostaja arvates puuduvad tõendid selle kohta, et kättesaadavas vormis koopiaid tootvad volitatud üksused kahjustaksid õiguste omajate või kirjastajate huve piraatluse kaudu.

Lepinguga ei ohustata tavapärast kirjastamist ja see ei takista õiguste omajatel laiale üldsusele kättesaadavate teoste arvu suurendada. Leping ei soodusta ärikonkurentsi kirjastussektoriga. Samuti tuleks meeles pidada, et leping sõlmiti sellepärast, et turg ei vasta pimedate ja vaegnägijate vajadustele.

Seetõttu tuleb võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada lepingu kiire ja asjakohane rakendamine. Arvamuse koostaja nõuab, et Euroopa Liit ratifitseeriks Marrakechi lepingu kiiresti.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatakse õigus teabele (artikkel 11) ja õigus haridusele (artikkel 14).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul.

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Arvestades, et nende kasutamine raske ja pikaajalise nägemispuudega inimeste poolt pakuks selget sotsiaalset huvi ning see viidaks peamiselt ellu mittetulunduslikult, tuleb võtta meetmeid, et parandada teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul, samuti suurendada kättesaadavust vajaduse korral ja juhul, kui käesolevas direktiivis sätestatud tingimused on täidetud, ning koguda andmeid juurdepääsu kohta, sealhulgas teabe avaldamine territooriumil asuvate volitatud üksuste kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Pimedatel, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega inimestel on õigus pääseda juurde teabele ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.

Selgitus

Lisatav tekst tuleneb ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ja ELi põhiõiguste harta artiklist 26, milles sätestatakse puuetega inimeste õigused ja vabadused.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise häire tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kes ei ole pimedad, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega, kahjustamata seejuures sisu kvaliteeti. Kättesaadavas vormis on muu hulgas näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

Selgitus

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes.

(6)  Seepärast nähakse käesolevas direktiivis ette kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu kohandatud heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes. Käesolevas direktiivis sätestatud erandite kasutamine ei piira muid erandeid, mille liikmesriigid on puudega inimeste jaoks ette näinud, näiteks isikliku kasutamisega seotud erandeid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kohustuslik erand peaks piirama ka reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias.

(8)  Lisaks on vaja, et kohustuslik erand piiraks reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias, ning ka toiminguid, mis on vajalikud, et kohandada olemasolevaid avaldatud teoseid, mis on juba kättesaadavad teatavatele soodustatud isikute rühmadele, teiste soodustatud isikute vajadustega, kellel on teostele täielikult juurdepääsemiseks vaja alternatiivseid vorminguid. Teoste laenutamine soodustatud isikutele peaks olema tagatud.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada, mis on artiklis 3 sätestatud erandiga lubatud nn vajalikud toimingud. Failivorming võib olla juurdepääsetav mõne puuetega inimeste kategooria jaoks (nt nägemispuudega inimesed), ent mitte teiste isikute jaoks (nt vaeglugejad). Sellisel juhul puudub küll vajadus muuta faili sellise soodustatud isiku jaoks, kes on pime või nägemispuudega, kuid on vaja muuta teos juurdepääsetavaks vaeglugeja jaoks. Samuti tuleks tagada laenutamisvõimalus.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Erand peaks võimaldama volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada.

(9)  Erand võimaldab volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate praeguste teoste, arhiivitud materjali ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada.

Selgitus

Põhjenduses märgitakse, et ka arhiivitud teoseid on võimalik juurdepääsetavaks muuta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Selleks et parandada tekstipõhiste teoste juurdepääsetavust, on sama oluline kui käesolevas direktiivis sätestatud erandid õiguste omajate osa nende teoste juurdepääsetavaks muutmises nägemispuudega isikute või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks, kui turg ei suuda juurdepääsetavust tagada.

Selgitus

Uus põhjendus viitab Marrakechi lepingu põhjendusele. Selles tuletatakse meelde, et võrdselt olulised on nii sobivad piirangud ja erandid kui ka õiguste omajate osa teoste juurdepääsetavaks muutmises nägemispuudega isikute jaoks, et rahuldada miljonite pimedate ja nägemispuudega isikute lugemisvajadust.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Selleks et soodustada vahetust liikmesriikide vahel, peaks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) looma ühtse avalikult juurdepääsetava internetipõhise andmebaasi, mis sisaldaks teavet volitatud üksuste kohta ja bibliograafilisi andmeid teoste kohta, mis on kättesaadavad kättesaadavas vormis koopiatena, mille on valmistanud ja teinud kättesaadavaks volitatud üksused, ning peaks seda haldama. Andmebaas peaks ka sisaldama teavet juba algselt kättesaadavate avaldatud teoste kohta, s.t teosed, mille kirjastajad on tootnud kättesaadavas vormis, ning see peaks olema koostalitlusvõimeline WIPO hallatava ABC TIGARi (Trusted Intermediary Global Accessible Resources, ülemaailmsete juurdepääsetavate ressursside usaldusväärne vahendaja) andmebaasiga.

Selgitus

Uues põhjenduses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles hõlbustama teabevahetust, luues ühtse andmebaasi kättesaadavas vormis koopiate kohta, sealhulgas raamatute kohta, mille kirjastajad on juba algselt tootnud kättesaadavas vormis. Uus algatus peaks põhinema olemasoleval ülemaailmsel andmebaasil, mida haldab WIPO ja mille on välja töötanud Accessible Book Consortium (juurdepääsetavate raamatute konsortsium), ja jääma sellega koostalitlusvõimeliseks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Ühes liikmesriigis valmistatud kättesaadavas vormis koopiaid peaks olema võimalik saada kõikides liikmesriikides, et tagada nende suurem juurdepääsetavus kogu siseturul. See vähendaks kogu liidus nõudlust tarbetu töö järele, mis seisneb samast teosest või muust materjalist kättesaadavas vormis koopiate tegemises, mis aitaks kokku hoida kulusid ja suurendada tõhusust. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga tagada, et ühes liikmesriigis valmistatud kättesaadavas vormis koopiaid on võimalik levitada ja kasutada kõikides liikmesriikides. Volitatud üksustel peaks seega olema võimalik levitada neid koopiaid soodustatud isikutele ja volitatud üksustele kõigis liikmesriikides, nii veebis kui ka mujal. Lisaks peaks soodustatud isikutel ja volitatud üksustel olema lubatud saada kõikides liikmesriikides igalt volitatud üksuselt juurdepääsu neile koopiatele.

(10)  Ühes liikmesriigis valmistatud kättesaadavas vormis koopiaid on võimalik saada kõikides liikmesriikides, et tagada nende suurem juurdepääsetavus kogu siseturul. See vähendaks kogu liidus nõudlust tarbetu töö järele, mis seisneb samast teosest või muust materjalist kättesaadavas vormis koopiate tegemises, mis aitaks kokku hoida kulusid ja suurendada tõhusust. Seetõttu tagatakse käesoleva direktiiviga, et ühes liikmesriigis valmistatud kättesaadavas vormis koopiaid on võimalik levitada soodustatud isikutele ja volitatud üksustele ning kasutada soodustatud isikutel ja volitatud üksustel kõikides liikmesriikides. Volitatud üksustel peaks seega olema võimalik levitada neid koopiaid soodustatud isikutele ja volitatud üksustele kõigis liikmesriikides, nii veebis kui ka mujal. Lisaks peaks soodustatud isikutel ja volitatud üksustel olema lubatud saada kõikides liikmesriikides igalt volitatud üksuselt juurdepääsu neile koopiatele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll.

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei ole liikmesriikidel lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Volitatud üksuste kindlaks määramisel peaksid liikmesriigid võtma arvesse üksuste kogemusi mittetulunduslike, kvaliteetsete ja tõhusalt kättesaadavas vormis teoste ja muu materjali pakkumisel ning usaldusväärse vahendaja põhimõtteid, mis on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis teoste kättesaadavuse kohta vaeglugejate ja nägemispuudega inimeste jaoks, mida edendab Euroopa Komisjon ja mille allkirjastasid õiguste omajate ja trükikirja lugemise puudega isikute esindajad 2010. aastal.

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse arendada Euroopa viimase kümnendi poliitikat, mis põhineb väärtusliku teabe ja väärtuslike kogemuste tunnustamisel, mida on võimalik tagada üksnes soodustatud isikutega tegelevatel spetsialiseerunud organisatsioonidel, ning koostöö edendamisel valdkonna sidusrühmade vahel.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt tunnustab ja austab liit puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 26 tunnustab ja austab liit puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Komisjon jälgib käesoleva direktiivi mõju. Selle käigus hindab ta selliste teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiatele juurdepääsetavust, mida käesolev direktiivi ei reguleeri, ning teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiate kättesaadavust muu puudega isikute jaoks. Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult. Vajaduse korral võib kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala laiendamist.

(16)  Komisjon jälgib käesoleva direktiivi mõju. Selle käigus hindab ta selliste teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiatele juurdepääsetavust, mida käesolev direktiiv ei reguleeri, ning teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiate kättesaadavust muu häirega isikute jaoks. Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult. Vajaduse korral võib kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala muutmist.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesolevat direktiivi tuleb tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Marrakechi lepinguga on kehtestatud teatavad kohustused seoses kättesaadavas vormis koopiate vahetamisega liidu ja lepingu osalisest kolmandate riikide vahel. Liidu poolt nende kohustuste täitmiseks võetud meetmed on ette nähtud määruses [...], mida tuleks tõlgendada koostoimes käesoleva direktiiviga.

(19)  Marrakechi lepinguga on kehtestatud teatavad kohustused seoses kättesaadavas vormis koopiate vahetamisega liidu ja lepingu osalisest kolmandate riikide vahel. Liidu poolt nende kohustuste täitmiseks võetud meetmed on ette nähtud määruses […], mida tuleks käsitleda koostoimes käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjenduss 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Liikmesriigid peaksid direktiivi üle võtma kuue kuu jooksul, et rakendada viivitamata puuetega inimeste õigusi, mis on tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse Marrakechi lepingu artikli 4 lõiget 3 ja artiklit 10 lepingu rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „teos või muu materjal“ – raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul olev teos, sealhulgas noodid, ning sellega seotud illustratsioonid mis tahes andmekandjal, kaasa arvatud helikandjal, nagu heliraamatud, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud;

(1)  „teos või muu materjal“ – teksti, märgete ja/või seonduvate illustratsioonide kujul olev kirjanduslik, akadeemiline või kunstiteos, sealhulgas noodid, mis on kaitstud autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega ja mis on avalikustatud või muul viisil õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud raamatu, e-raamatu, ajakirja, ajalehe või muu trükise kujul oleva teosena või ükskõik millises meediavormis, sealhulgas helikandjad, näiteks heliraamatud ja raadioprogrammid;

Selgitus

Mõistet „teos või muu materjal“ laiendatakse, et see oleks täpsem ja üksikasjalikum.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „soodustatud isik“:

(2)  „soodustatud isik“ – sõltumata mis tahes muust puudest üks järgmistest:

Selgitus

Täiendus ühtlustab soodustatud isiku mõiste Marrakechi lepinguga. See peaks viitama kõigile artikli 2 punkti 2 osadele ehk alapunktidele a, b, c ja d ning tuleks seetõttu lisada punkti d järele.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  isik, kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist häiret või puuet ei ole; või

c)  isik, kellel on taju- või lugemishäire, sealhulgas düsleksia, ning kes seetõttu ei ole suuteline trükitud teoseid lugema sisuliselt samal tasemel nagu isik, kes ei ole pime, kellel ei ole nägemispuuet või muud trükikirja lugemise puuet; või

Selgitus

Põhjenduses tehakse vahet puudel ja häirel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt on puue „vaegustega isikute ning suhtumuslike ja keskkondlike takistuste vastasmõju tagajärg, mis takistab nende isikute täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel“ (preambuli punkt e). Teisisõnu kujutavad just need takistused endast inimeste jaoks puuet, mitte nende häired või teistsugused funktsionaalsed võimed. Seega on „häire“ siinkohal asjakohasem.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  isik, kes on füüsilise puude tõttu võimetu raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama;

d)  isik, kes on füüsilise häire tõttu võimetu raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda, võimaldades sealhulgas isikul teosele või muule materjalile ligi pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud nägemispuuet ega muud puuet;

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud mittetulunduslikul alusel muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda, võimaldades sealhulgas isikul teosele või muule materjalile ligi pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud nägemispuuet ega muud puuet;

Selgitus

Oluline on rõhutada koopiate mittekaubanduslikku aspekti, mis selgitab täiendavalt volitatud üksuste mõistet ja nende tegevust mittetulunduslikul alusel.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „volitatud üksus“ – organisatsioon, mis pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega.

(4)  „volitatud üksus“ – üksus, mis on volitatud või tunnustatud liikmesriigis, kus ta on asutatud, ning mis pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel. See hõlmab ka valitsusasutusi või mittetulundusühendusi, mis pakuvad soodustatud isikutele samu teenuseid ühena oma esmastest tegevustest või institutsiooniliste kohustuste raames.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täiendada komisjoni pakutud volitatud üksuse mõiste määratlust, võttes arvesse Marrakechi lepingu määratlust, milles täpsustatakse, kes peavad neid üksuseid seaduslikult volitama või tunnustama.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et kättesaadavas vormis koopia puhul on järgitud teose või muu materjali terviklikkust, võttes olukorrast olenevalt arvesse vajadust teha muudatusi, et teos oleks alternatiivsel kujul kättesaadav.

2.  Liikmesriigid tagavad, et kättesaadavas vormis koopia puhul on järgitud teose või muu materjali terviklikkust, võttes olukorrast olenevalt arvesse vajadust teha muudatusi, et teos oleks alternatiivsel kujul kättesaadav kooskõlas soodustatud isikute erinevate vajadustega.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitte varem kui [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Hiljemalt [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Selgitus

Kuna komisjon ei ole viinud läbi mõjuhindamist, et hinnata selle õigusakti võimalikku sotsiaalset ja majanduslikku mõju, siis soovitab arvamuse koostaja, et hindamine tuleks korraldada viie aasta jooksul alates õigusakti jõustumisest.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavad lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine

Viited

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Helga Trüpel

6.12.2016

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clare Moody

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PETITSIOONIKOMISJONI ARVAMUS (27.1.2017)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Arvamuse koostaja: Rosa Estaràs Ferragut

LÜHISELGITUS

Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel nägemispuudega ja trükikirja lugemise puudega inimeste huvides teha autoriõigusest ja sellega kaasnevatest õigustest erandeid või neid piirata, ning selle lepinguga nähakse ette erivormingutes raamatute, sealhulgas heliraamatute, ja muude trükiste piiriülene vahetamine lepinguosalisest riikide vahel.

Petitsioonikomisjonil on direktiivi ettepaneku üle väga hea meel. Alates 2011. aastast, mil kahes petitsioonis(1) nõuti siduvat lepingut, on petitsioonikomisjon teinud aktiivset tööd dokumentidega, mis käsitlevad avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega isikutele. Petitsioonikomisjon on ülimalt rahul, et 2013. aastal võeti vastu Marrakechi leping, mis jõustus 2016. aasta septembris. Siiski on vaja edasisi meetmeid, tagamaks, et Euroopa Liit täidab oma rahvusvahelisi kohustusi vastavalt Marrakechi lepingule ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile.

Nagu märgiti poliitikaosakonna C poolt petitsioonikomisjonile seoses Marrakeshi lepinguga koostatud uuringus(2), mida esitleti 9. novembril 2016 petitsioonikomisjoni puuete-teemalisel seminaril, on Marrakechi leping puude sotsiaalse mudeli jaoks suur võit ning kujutab endast sobivat rahvusvahelist lahendusest üldisele raamatunäljale. Seepärast tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada lepingu kiire ja nõuetekohane rakendamine. Lisaks on petitsioonikomisjon nõudnud(3), et Euroopa Liit Marrakechi lepingu kiiresti ratifitseeriks, seadmata ratifitseerimise eeltingimuseks ELi õigusraamistiku läbivaatamist.

Arvamuse projektis püütakse ühtlustada direktiivis kasutatud terminoloogiat, nii et see vastaks täielikult Marrakechi lepingule ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. Jäetakse avatuks võimalus laiendada abisaajate nimekirja ning ajakohastatakse direktiivi ettepanekut et andmekaitse üldise õigusraamistiku osas ELi tasandil. Mis kõige tähtsam, arvamuse projektis tehakse ettepanek võtta liikmesriikides kasutusele kaebuste esitamise või lahendamise mehhanismid juhtudeks, kui abisaajatel ei võimaldata kasutada lubatud erandeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb võtta meetmeid, et suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja parandada nende ringlust siseturul.

(3)  Pimedad ja nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega inimesed puutuvad autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele ja muudele trükistele juurdepääsul siiani kokku paljude takistustega. Tuleb viivitamata võtta meetmeid, et oluliselt suurendada neile teostele kättesaadavas vormis juurdepääsu ja märkimisväärselt parandada nende ringlust siseturul.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele („Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel alla 30. aprillil 201423. Selle eesmärk on parandada teostele ja muule kaitstud materjalile kättesaadavas vormis juurdepääsu pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele. Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel näha autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate õiguste suhtes ette erandid või piirangud teatavate teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate valmistamiseks ja levitamiseks ning selliste kättesaadavas vormis koopiate piiriüleseks vahetamiseks. Marrakechi lepingu sõlmimine liidu poolt nõuab liidu õiguse kohandamist lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside, teoste ja soodustatud isikute suhtes kohustusliku erandi kehtestamisega. Direktiiviga rakendatakse liidu kohustusi, mida tal tuleb Marrakechi lepingu alusel ühtlustatud viisil täita, tagamaks, et neid meetmeid kohaldatakse ühetaoliselt kogu siseturu piires.

(4)  Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele („Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel alla 30. aprillil 201423 ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon oli selle juba vastu võtnud 2013. aastal. Selle eesmärk on parandada teostele ja muule kaitstud materjalile kättesaadavas vormis juurdepääsu pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele. Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel näha autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omajate õiguste suhtes ette erandid või piirangud teatavate teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate valmistamiseks ja levitamiseks ning selliste kättesaadavas vormis koopiate piiriüleseks vahetamiseks. Marrakechi lepingu sõlmimine liidu poolt nõuab liidu õiguse kohandamist lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside, teoste ja soodustatud isikute suhtes kohustusliku erandi kehtestamisega. Direktiiviga rakendatakse liidu kohustusi, mida tal tuleb Marrakechi lepingu alusel ühtlustatud viisil täita, tagamaks, et neid meetmeid kohaldatakse ühetaoliselt kogu siseturu piires.

_________________

_________________

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist (ELT L 115, 17.4.2014, lk 1).

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist (ELT L 115, 17.4.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

(5)  Käesolev direktiiv on suunatud inimestele, kes on pimedad või kellel on nägemispuue, mida ei ole võimalik parandada selliselt, et nende nägemisvõime oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis takistab neil trükiseid lugemast samamoodi kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama. Direktiiviga kehtestatud meetmete eesmärk on seega parandada raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste ning nootide ja muu trükitud materjali kättesaadavust – kaasa arvatud helikandjal kas digitaal- või analoogvormingus – sellises vormis, mis muudab need teosed ja muu materjali kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd kättesaadavaks kui isikutele, kellel niisugust häiret või puuet ei ole. Kättesaadavas vormis on näiteks ka raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või suures kirjas, kohandatud e-raamatud, heliraamatud ja raadioprogrammid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes.

(6)  Seepärast tuleks käesolevas direktiivis ette näha kohustuslikud erandid õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud ja mis on Marrakechi lepingu kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. Need hõlmavad eelkõige reprodutseerimise, üldsusele edastamise, kättesaadavaks tegemise, levitamise ja laenutamise õigust, mis on ette nähtud direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et need erandid kuuluksid kohaldamisele ka kaasnevate õiguste suhtes. Käesolevas direktiivis sätestatud erandite kasutamine ei piira muid erandeid, mille liikmesriigid on puudega inimeste jaoks ette näinud, näiteks isiklik kasutamine.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Käesolevas direktiivis sätestatud kasutusviiside hulka kuulub kättesaadavas vormis koopiate valmistamine kas soodustatud isikute või nende vajadustega tegelevate selliste volitatud üksuste poolt, kes on kas avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid, eelkõige raamatukogud, haridusasutused ja muud mittetulunduslikud organisatsioonid, kes tegelevad trükikirja lugemise puudega isikute vajadustega oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega. Sellised kasutusviisid peaksid hõlmama ka kättesaadavas vormis koopiate valmistamist soodustatud isikute ainukasutuseks sellise füüsilise isiku poolt, kes teeb seda soodustatud isiku nimel või abistab soodustatud isikut niisuguse koopia valmistamisel.

(7)  Käesolevas direktiivis sätestatud kasutusviiside hulka kuulub samuti kättesaadavas vormis koopiate valmistamine kas soodustatud isikute või nende vajadustega tegelevate selliste volitatud üksuste poolt, kes on kas avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organisatsioonid, eelkõige raamatukogud, haridusasutused ja muud mittetulunduslikud organisatsioonid, kes tegelevad trükikirja lugemise puudega isikute vajadustega oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega. Sellised kasutusviisid peaksid hõlmama ka kättesaadavas vormis koopiate valmistamist soodustatud isikute ainukasutuseks sellise füüsilise isiku poolt, kes teeb seda soodustatud isiku nimel või abistab soodustatud isikut niisuguse koopia valmistamisel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kohustuslik erand peaks piirama ka reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias.

(8)  Kohustuslik erand peaks piirama ka reprodutseerimisõigust, et võimaldada selliste toimingute tegemist, mis on vajalikud teose või muu materjali muutmiseks, teisendamiseks või kohandamiseks nii, et sellest on võimalik teha kättesaadavas vormis koopiat. See hõlmab ka vahendeid, mis on vajalikud teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Erand peaks võimaldama volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada.

(9)  Erand peaks samuti võimaldama volitatud üksustel liidu piires käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiaid valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal levitada.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll.

(11)  Pidades silmas erandi ainuomast laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust tagada soodustatud isikute jaoks õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel olema lubatud kehtestada erandi kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu hüvitamisskeemid või kättesaadavas vormis koopiate kaubandusvõrgus kättesaadavuse eelnev kontroll. Need täiendavad nõuded võivad minna vastuollu käesolevas direktiivis sätestatud erandite eesmärgiga ja eesmärgiga lihtsustada erivormingutes koopiate piiriülest vahetamist ühtsel turul.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui käesoleva direktiivi alusel töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist, kui seda teevad volitatud üksused käesoleva direktiivi raames liikmesriikide pädevate ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide määratud sõltumatute ametiasutuste järelevalve all.

(12)  Kui käesoleva direktiivi alusel töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemist, kui seda teevad volitatud üksused käesoleva direktiivi raames liikmesriikide pädevate ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide määratud sõltumatute ametiasutuste järelevalve all.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline EL on, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

(13)  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille osaline EL on ja mis on liidu liikmesriikidele siduv, tagatakse puudega inimestele õigus saada teabele juurdepääs ning õigus osaleda kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tuleb konventsiooniosalistel võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad õigusaktid ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt tunnustab ja austab liit puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

(14)  Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga keelatakse diskrimineerimise kõik vormid, sealhulgas diskrimineerimine puude tõttu, ning sedastatakse, et EL tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Direktiivi 2001/29/EÜ kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada puudega isikute huvides erandeid või piiranguid ka olukorras, mida käesolev direktiiv ei reguleeri.

(17)  Liikmesriigid peavad igal juhul korraldama puudega isikute huvides erandeid või piiranguid, kaasa arvatud olukorras, mida käesolev direktiiv ei reguleeri.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

(18)  Seega austatakse käesolevas direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  sõltumata mis tahes muust puudest.

Selgitus

Marrakechi lepingus jäetakse avatuks võimalus lisada muud tüüpi puudeid. Direktiivi ettepanekus mainitakse põhjenduses 16 ja artiklis 7 võimalust lisada hilisemas etapis muud tüüpi puudeid.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda, võimaldades sealhulgas isikul teosele või muule materjalile ligi pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud nägemispuuet ega muud puuet;

(3)  „kättesaadavas vormis koopia“ – teose või muu materjali koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule materjalile juurde pääseda, võimaldades sealhulgas isikul teosele või muule materjalile ligi pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, kellel ei ole lõikes 2 osutatud vaegust või puuet;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „volitatud üksus“ – organisatsioon, mis pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega.

(4)  „volitatud üksus“ – organisatsioon, mis pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele mittetulunduslikul alusel oma põhitegevusena või ühena oma põhitegevustest või seoses avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmisega sõltumata sellest, kas see on valitsuse järelevalve all.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et nendest eranditest, mis on seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega, ei saa tehnoloogiliste meetmete või lepinguga mööda minna.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad, et võetakse kasutusele kaebuste esitamise või lahendamise mehhanismid ning et need on kasutajatele kättesaadavad, kui tekivad vaidlused käesolevas artiklis osutatud meetmete kohaldamise üle.

Selgitus

Direktiivi ettepanekus ei nimetata kaebuste esitamise või lahendamise mehhanisme, mille liikmesriigid peaksid kasutusele võtma juhtudeks, kui abisaajatel ei võimaldata kasutada lubatud erandeid. Sellised mehhanismid on ette nähtud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593) artikli 13 lõikes 2.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala muutmist.

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 1 määratletud teoste või muu materjali soodustatud isikutele kättesaadavas vormis juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu materjali kättesaadavuse kohta isikute jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 osutatud puue. Aruandes tuleb anda hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda käesoleva direktiivi kohaldamisala laiendamist, nii et käesolevas direktiivis sätestatud erand ja sellega seotud kättesaadavas vormis koopiate valmistamine võiks tuua kasu teistele puuete kategooriatele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitte varem kui [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

Mitte hiljem kui [viie aasta möödumisel direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi hindamise ja esitab peamised järeldused Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lisades vajaduse korral järeldustele ettepanekud direktiivi muutmiseks.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavad lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine

Viited

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

PETI

6.10.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edouard Martin

(1)

Petitsioon nr 0924/2011, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Dan Pescod Euroopa Pimedate Liidu (EBU) / Ühendkuningriigi pimedate instituudi (RNIB) nimel pimedate juurdepääsu kohta raamatutele ja muudele trükitoodetele, ning

petitsioon nr 964/2011, mille on esitanud Austria kodanik Michael Kalmar Euroopa düsleksia ühingu nimel raamatute kättesaadavuse kohta pimedatele, düslektikutele ja muu puudega isikutele.

(2)

PE 571.387.

(3)

Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon Marrakechi lepingu ratifitseerimise kohta, lähtuvalt laekunud petitsioonidest, eriti petitsioonist nr 924/2011 (2016/2542(RSP))


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavad lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine

Viited

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

12.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Esitamise kuupäev

28.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika