Postupak : 2016/0278(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0097/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0097/2017

Rasprave :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Glasovanja :

PV 06/07/2017 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0312

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 947kWORD 120k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Max Andersson

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za predstavke
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0596),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0381/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. siječnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za predstavke (A8-0097/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  uzimajući u obzir Protokol br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, priložen Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

Amandman     2

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.b (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  uzimajući u obzir članak 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD),

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U Povelju Europske unije o temeljnim pravima uvršteno je pravo na informiranje (članak 11.) i pravo na obrazovanje (članak 14.).

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. S obzirom na to da je od društvenog interesa da se tim osobama omogući pravo na pristup informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama, potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu, u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Direktivom, kako bi se zajamčio pristup znanju i informacijama.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta („Ugovor iz Marakeša”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014.23. Cilj mu je poboljšati dostupnost djelâ i drugih zaštićenih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta. U skladu s Ugovorom iz Marakeša ugovorne stranke obvezne su osigurati iznimke od ili ograničenja prava nositelja autorskih i srodnih prava za izradu i stavljanje u optjecaj primjeraka u pristupačnim formatima određenih djela i drugih sadržaja te za njihovu prekograničnu razmjenu. Sklapanje Ugovora iz Marakeša od strane Unije zahtijeva prilagodbu prava Unije utvrđivanjem obvezne iznimke za upotrebe, djela i korisnike obuhvaćene ugovorom. Ovom se direktivom obveze Unije na temelju Ugovora iz Marakeša provode na usklađen način kako bi se osiguralo da se mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu.

(4)  Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta („Ugovor iz Marakeša”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014.23, nakon što ga je 2013. već usvojila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo. Cilj mu je poboljšati dostupnost i prekograničnu razmjenu djelâ i drugih zaštićenih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta. U skladu s Ugovorom iz Marakeša ugovorne stranke obvezne su osigurati iznimke od ili ograničenja prava nositelja autorskih i srodnih prava za izradu i stavljanje u optjecaj primjeraka u pristupačnim formatima određenih djela i drugih sadržaja te za njihovu prekograničnu razmjenu. Sklapanje Ugovora iz Marakeša od strane Unije zahtijeva prilagodbu prava Unije utvrđivanjem obvezne i usklađene iznimke za upotrebe, djela i korisnike obuhvaćene ugovorom. Ovom se Direktivom obveze Unije na temelju Ugovora iz Marakeša provode na usklađen način kako bi se osiguralo da se mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu.

_________________

_________________

23 Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. (SL L115, 17.4.2014, str. 1.)

23 Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. (SL L115, 17.4.2014, str. 1.)

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju Brailleovo pismo, uvećani font slova, e-knjige i zvučne knjige s posebnom navigacijom, zvučni opis i radijsko emitiranje.

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo kakve druge poteškoće u učenju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesnog invaliditeta ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Stoga je cilj mjera ove Direktive poboljšati dostupnost knjiga, uključujući i e-knjige, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, na internetu ili izvan njega, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invaliditeta. Pristupačni formati uključuju i Brailleovo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige, zvučne knjige te radijsko emitiranje.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava.

(6)  Stoga bi se ovom Direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava. Primjenjivanjem iznimaka iz ove Direktive ne bi se smjele dovoditi u pitanje druge iznimke za osobe s invaliditetom koje su utvrdile države članice.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Obveznom iznimkom trebalo bi i ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama na tom formatu.

(8)  Također je potrebno obveznom iznimkom ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama u tom formatu, kao i potrebne radnje kako bi se postojeća izdanja koja su već dostupna određenim kategorijama korisnika prilagodila potrebama ostalih korisnika kojima su potrebni alternativni formati da bi imali odgovarajući pristup djelu. Trebalo bi dopustiti posudbu djela korisnicima.

Obrazloženje

Ovom izmjenom nastoji se povećati jasnoća izraza „potrebne radnje” koje su odobrene iznimkom utvrđenom u članku 3. Određeni format može biti dostupan nekim kategorijama osoba s invaliditetom (npr. slabovidnim osobama), ali ne i drugima (npr. osobama s disleksijom). U tom slučaju, iako pretvorba formata nije potrebna za osobu koja je slijepa ili slabovidna, ona je potrebna kako bi djelo bilo dostupno i osobama s disleksijom. Trebalo bi dopustiti i mogućnost posudbe.

Amandman     9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Iznimkom bi se ovlaštenim subjektima trebala dopustiti izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka djelâ ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom direktivom.

(9)  Iznimkom bi se ovlaštenim subjektima trebala dopustiti izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka djelâ ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom Direktivom, u skladu s relevantnim postojećim zakonima Unije. Direktivom se ovlaštenim subjektima ne nameće nikakva obveza izrade primjeraka djelâ i njihova stavljanja u optjecaj.

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  U slučaju da im tržište ne može pružiti taj pristup, uloga nositelja prava u stavljanju njihovih djela na raspolaganje slabovidnim osobama i osobama s drugim poteškoćama pri čitanju tiskanog teksta jednako je važna za poboljšanje dostupnosti tekstualnih djela kao i iznimke iz ove Direktive.

Obrazloženje

Nova uvodna izjava odnosi se na uvodnu izjavu iz Ugovora iz Marakeša. U njoj se podsjeća na jednaku važnost odgovarajućih ograničenja i iznimaka te uloge nositelja prava u omogućavanju pristupa djelima za slabovidne osobe, kako bi se okončala takozvana „nestašica knjiga” za milijune slijepih i slabovidnih osoba.

Amandman     11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Kako bi se poticala razmjena među državama članicama, trebala bi se osnovati jedinstvena javno dostupna internetska baza podataka koju bi trebao voditi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i koja bi trebala sadržavati informacije o ovlaštenim subjektima i bibliografske podatke o djelima u pristupačnim formatima koja su proizveli i na raspolaganje stavili ovlašteni subjekti. Ta bi baza podataka trebala uključivati i informacije o izdanjima koja su izdavači izradili u pristupačnom formatu (en. born accessible publications), te bi trebala biti interoperabilna s bazom podataka ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) kojom upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Obrazloženje

U novoj uvodnoj izjavi poziva se Europska komisija da olakša razmjenu informacija stvaranjem jedinstvene baze podataka o primjercima u pristupačnom formatu, uključujući dostupne knjige koje su izdavači proizveli izravno u pristupačnom formatu Ta nova inicijativa trebala bi se nadovezivati na postojeću svjetsku bazu podataka koju je razvio Konzorcij za knjige u pristupačnim formatima (Accessible Book Consortium), a koju vodi WIPO, i biti interoperabilna s njom.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu.

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu. Takvim dodatnim zahtjevima mogla bi se ugroziti svrha iznimaka iz ove Direktive, kao i cilj olakšanja prekogranične razmjene primjeraka u posebnim formatima na unutarnjem tržištu.

Amandman     13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove direktive trebala bi biti u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo poštovanja privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove direktive i uz nadzor nadležnih tijela država članica, prije svega nezavisnih javnih tijela koje imenuju države članice.

(12)  Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove direktive trebala bi biti u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo poštovanja privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s direktivama 95/46/EZ1a i 2002/58/EZ1b Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1c, kojima se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove direktive i uz nadzor nadležnih tijela država članica, prije svega nezavisnih javnih tijela koje imenuju države članice.

 

_________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

Amandman     14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je EU stranka, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je Unija stranka i koja je obvezujuća za države članice Unije, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

Amandman     15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(14)  U Povelji Europske unije o temeljnim pravima zabranjuju se svi oblici diskriminacije, među ostalim i diskriminacija na osnovi invaliditeta, i napominje se da Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

Amandman     16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Donošenjem ove direktive Unija korisnicima želi osigurati pristup knjigama i drugom tiskanom materijalu u pristupačnim formatima. Stoga je ova direktiva bitan prvi korak prema poboljšanju pristupa djelima za osobe s invalidnošću.

(15)  Donošenjem ove Direktive Unija korisnicima želi osigurati pristup knjigama i drugom tiskanom materijalu u pristupačnim formatima diljem unutarnjeg tržišta. Stoga je ova Direktiva bitan prvi korak prema poboljšanju pristupa djelima za osobe s invalidnošću.

Amandman     17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Komisija će pratiti učinak ove direktive. U okviru tog praćenja Komisija će ocjenjivati situaciju u pogledu dostupnosti u pristupačnim formatima djelâ i drugih sadržaja osim onih obuhvaćenih ovom direktivom i dostupnost djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe s drugim vrstama invalidnosti. Komisija će iscrpno preispitati situaciju. Po potrebi se mogu razmotriti izmjene područja primjene ove direktive.

(16)  Komisija će pratiti učinak ove Direktive. U okviru tog praćenja Komisija će ocjenjivati situaciju u pogledu dostupnosti u pristupačnim formatima djelâ i drugih sadržaja osim onih obuhvaćenih ovom direktivom i dostupnost djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe s drugim vrstama invaliditeta. Komisija će iscrpno preispitati situaciju kako bi se u potpunosti zajamčili kulturni i društveni ciljevi ove Direktive. Po potrebi se mogu razmotriti izmjene područja primjene ove Direktive, u skladu s izvješćem Komisije iz članka 7. ove Direktive, nakon provođenja studije izvedivosti u pogledu uvođenja drugih sličnih iznimaka za osobe s drugim oblicima invaliditeta.

Amandman     18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova je direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovu bi direktivu stoga trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(18)  Ova je Direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Ovu bi Direktivu stoga trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman     19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Države članice trebale bi prenijeti ovu Direktivu u roku od šest mjeseci od njezina stupanja na snagu kako bi se brzo primijenila prava osoba s invaliditetom priznata u Povelji EU-a o temeljnim pravima i UNCRPD-u.

Obrazloženje

Izmjenom se nastoje uzeti u obzir odredbe članka 4. stavka 3. i članka 10. Ugovora iz Marakeša o provedbi samog Ugovora.

Amandman     20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom direktivom utvrđuju se pravila za upotrebu određenih djelâ i drugih sadržaja bez odobrenja nositelja prava u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta.

Ovom Direktivom utvrđuju se pravila za upotrebu određenih djelâ i drugih sadržaja bez odobrenja nositelja prava u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta. Njome se nastoje efektivno zajamčiti prava tih osoba na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi s drugim osobama.

Amandman     21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači djela u obliku knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa ili drugih publikacija, uključujući notni materijal, i povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti;

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači djela u obliku knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa ili drugih publikacija, uključujući notni materijal, i povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige i digitalne formate kao što su e-knjige, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti;

Amandman     22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „korisnik” znači:

(2)  „korisnik” znači, bez obzira na bilo koji drugi oblik invaliditeta:

Amandman     23

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osoba koja ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća ili invalidnosti; ili

(c)  osoba koja ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo koju drugu poteškoću u učenju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća ili invaliditeta; ili

Amandman     24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nije slabovidna i nema poteškoće iz stavka 2.;

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nema nikakve poteškoće ni invaliditet iz stavka 2.;

Amandman     25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „ovlašteni subjekt” znači organizacija koja korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama u okviru svoje glavne ili jedne od glavnih djelatnosti ili misija od javnog interesa.

(4)  „ovlašteni subjekt” znači organizacija koju je država članica u kojoj ima poslovni nastan ovlastila ili priznala kao organizaciju koja korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama u okviru svoje glavne ili jedne od glavnih djelatnosti ili zadaća od javnog interesa.

Amandman     26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da bi korisnik ili osoba koja djeluje u njegovo ime izradili primjerak djela ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu isključivo za upotrebu od strane korisnika; i

(a)  da bi korisnik ili osoba koja na zakonit način djeluje u njegovo ime izradili primjerak djela ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu isključivo za upotrebu od strane korisnika i

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 4. treći i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimku iz stavka 1. ovog članka.

3.  Članak 5. stavak 5. Direktive 2001/29/EZ primjenjuje se na iznimku iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice jamče da ugovor nema prednost pred iznimkama iz stavka 1. Kad je riječ o odnosu iznimke iz stavka 1. ovog članka i tehnoloških zaštitnih mjera primjenjuje se članak 6. stavak 4. podstavci 1., 3. i 5. Direktive 2001/29/EZ. Države članice osiguravaju uspostavu žalbenih mehanizma ili mehanizama pravne zaštite u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz ovog članka.

Obrazloženje

U predloženoj direktivi ne spominje se uspostava žalbenih mehanizama ni mehanizama pravne zaštite u državama članicama u slučajevima u kojima se korisnicima uskraćuje predviđena upotreba. Takvi su mehanizmi predviđeni u članku 13. stavku 2. Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)593).

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka u okviru ove direktive provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ.

Obrada osobnih podataka u okviru ove Direktive provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ, Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

__________________

 

1a Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti izmjena područja primjene ove direktive.

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Vodeći računa o tehnološkom razvoju i posebno o tehnologijama koje mogu pomoći osobama s invaliditetom i pristupačnosti tih tehnologija, izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti proširenje područja primjene ove Direktive, kako bi se među korisnike iznimke i povezanog stavljanja na raspolaganje primjeraka u pristupačnim formatima iz ove Direktive mogle uključiti i osobe s drugim vrstama invaliditeta.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će [najranije pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove Direktive.

Komisija će u roku od [pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove Direktive uzimajući pritom u obzir tehnološki razvoj u kontekstu pristupačnosti i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove Direktive. Komisija u svojem izvješću uzima u obzir stajališta relevantnih sudionika iz civilnog društva, nevladinih organizacija i socijalnih partnera, uključujući organizacije osoba s invaliditetom i organizacije koje predstavljaju starije osobe.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije [12 mjeseci nakon stupanja na snagu]. Tekst tih odredaba odmah dostavljaju Komisiji.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [6 mjeseci nakon stupanja na snagu]. Tekst tih odredaba odmah dostavljaju Komisiji.

Obrazloženje

Rok od 6 mjeseci čini se prikladnijim ako se u obzir uzme članak 10. Ugovora iz Marakeša.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (9.2.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Helga Stevens

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Pregovori o Ugovoru iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (Ugovor iz Marakeša) vođeni su imajući u vidu da je Ugovor iz Marakeša mješoviti sporazum. Naime, ocijenjeno je da su neka pitanja iz tog Ugovora u nadležnosti EU-a, a neka u nadležnosti država članica. Ugovor iz Marakeša već je potpisalo petnaest država članica.

Taj se Ugovor smatra povijesnim jer je riječ o prvom ugovoru o iznimkama u području autorskih prava, a uz to sadrži i komponentu ljudskih prava. Izvjestiteljica svesrdno nastoji poboljšati dostupnost autorskih djela slabovidnim osobama. Slabovidnim osobama širom svijeta knjige će postati dostupnije, a mnoge će organizacije moći slati primjerke djela u druge zemlje.

Osim toga, izvjestiteljica se savjetovala s organizacijama osoba s invaliditetom i dionicima i uvjerila se da se na prijedlog Komisije gleda pozitivno. Izmjene u tekstu ograničene su na nadležnost Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i na to da se tekst uskladi s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Ugovorom iz Marakeša.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 19. i 114.,

Amandman     2

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 1 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

Amandman     3

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.b (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Protokol br. 2 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Direktivama Unije u području autorskih i srodnih prava osigurava se pravna sigurnost i visoka razina zaštite nositelja prava. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i potiču inovacije, stvaranje, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju. Jedan od ciljeva jest i promicanje pristupa znanju i kulturi zaštitom djelâ i drugih sadržaja te dopuštanjem iznimaka ili ograničenja koji su u javnom interesu. Trebalo bi zaštititi pravednu ravnotežu prava i interesa nositelja prava i korisnika.

(1)  Direktivama Unije u području autorskih i srodnih prava osigurava se pravna sigurnost i visoka razina zaštite nositelja prava. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi pravilnom i poboljšanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i potiču inovacije, stvaranje, ulaganja, zapošljavanje i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom i internetskom okruženju. Jedan od ciljeva jest i promicanje pristupa znanju i kulturi zaštitom djelâ i drugih sadržaja te dopuštanjem iznimaka ili ograničenja koji su u javnom interesu. Trebalo bi zaštititi pravednu ravnotežu prava i interesa nositelja prava i korisnika.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta, između ostalog i one s tjelesnim invaliditetom koje ne mogu držati knjigu ili njome rukovati, i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju Brailleovo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige i zvučne knjige te radijsko emitiranje.

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo kakvih poteškoća u učenju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, na internetu ili izvan njega, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju Brailleovo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige i zvučne knjige te radijsko emitiranje.

Amandman     7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava.

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava. Primjenjivanjem iznimaka iz ove Direktive ne bi se trebale dovesti u pitanje druge povoljnije iznimke za osobe s invaliditetom koje su utvrdile države članice, kao što su one koje se odnose na privatno korištenje.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu.

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu. Takvim dodatnim zahtjevima mogao bi se ugroziti cilj olakšanja prekogranične razmjene primjeraka u pristupačnim formatima na unutarnjem tržištu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je EU stranka, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je Unija stranka od 21. siječnja 2011. godine, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i komunikaciji te pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom, političkom, radnom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(14)  Na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija zabranjuje diskriminaciju na osnovi invalidnosti i priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

Amandman     11

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači djela u obliku knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa ili drugih publikacija, uključujući notni materijal, i povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti;

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači djela u obliku knjiga, e-knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa ili drugih publikacija, uključujući notni materijal, i povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, na internetu ili izvan njega, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti;

Amandman     12

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osoba koja ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća ili invalidnosti; ili

(c)  osoba koja ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo koju drugu poteškoću u učenju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća ili invalidnosti; ili

Amandman     13

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice jamče da se iznimke u pogledu autorskog ili srodnih prava iz stavka 1. ne mogu zamijeniti tehnološkim mjerama ili ugovorom.

Amandman     14

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti izmjena područja primjene ove direktive.

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti izmjena područja primjene ove direktive, a kojom će se uzeti u obzir tehnološki razvoj i posebno tehnologije dostupne da se pomogne ljudima s invalidnošću te pristupačnost tih tehnologija.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će [najranije pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive.

Komisija će u roku od [pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo], isto tako uzimajući u obzir tehnološki razvoj u pogledu pristupačnosti, provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive. Komisija u svojem izvješću uzima u obzir stajališta relevantnih sudionika iz civilnog društva, nevladinih organizacija i socijalnih partnera, uključujući organizacije osoba s invaliditetom i organizacije koje predstavljaju starije osobe.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA ZA MIŠLJENJE PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo na dobrovoljnoj osnovi uz isključivu odgovornost izvjestiteljice za mišljenje. Izvjestiteljica je tijekom pripreme nacrta izvješća primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Europska unija slijepih (EBU)

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF)

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dopuštena upotreba djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i izmjena Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

Referentni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

24.11.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Helga Stevens

28.11.2016

Razmatranje u odboru

8.12.2016

 

 

 

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Valli

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

Nezavisni

EPP

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (17.3.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Helga Trüpel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U skladu s Ugovorom iz Marakeša stranke su obvezne uspostaviti niz obveznih iznimaka od ili ograničenja autorskog i srodnih prava u korist slijepih i slabovidnih osoba te osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta te se njime omogućuje prekogranična razmjena primjeraka knjiga u posebnim formatima, uključujući zvučne knjige, i drugog tiskanog materijala među zemljama koje su stranke tog ugovora.

Izvjestiteljica Odbora za kulturu i obrazovanje (CULT) pozdravlja predloženu direktivu jer bi se njome stalo na kraj takozvanoj „nestašici knjiga” za slijepe i slabovidne osobe u EU-u i diljem svijeta. Slabovidnim osobama trenutačno je dostupno samo pet posto objavljenih knjiga, što pokazuje da ne postoji pravo tržište za takva djela. Ugovor iz Marakeša važan je korak naprijed kad je riječ o dobivanju ravnopravnog pristupa kulturnim i obrazovnim informacijama za sve građane.

Predviđene iznimke od ili ograničenja autorskog prava i srodnih prava primjenjuju se samo na strogo ograničenu skupinu korisnika i isključivo u nekomercijalne svrhe.

Nadalje, potrebno je napomenuti da su knjige koje koriste slijepe i slabovidne osobe u posebnim formatima, kao što su Brailleovo pismo ili format DAISY, te su rijetko u konkurenciji s djelima koja su namijenjena osobama koje vide. Izvjestiteljica smatra da nema dokaza da bi „ovlašteni subjekti” koji proizvode pristupačne formate nanijeli štetu nositeljima prava ili izdavačima putem piratstva.

Ugovorom se neće naštetiti standardnom izdavaštvu te on neće spriječiti nositelje prava da povećaju broj naslova koje nude u standardnom obliku. Njime se ne potiče tržišno natjecanje s izdavačkom industrijom. Također, važno je voditi računa o tome da Ugovor postoji zbog toga što to tržište nije zadovoljilo potrebe slijepih i slabovidnih osoba.

Stoga je potrebno poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zajamčila brza i odgovarajuća provedba tog ugovora te izvjestiteljica poziva Europsku uniju da brzo ratificira Ugovor iz Marakeša.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U Povelju Europske unije o temeljnim pravima uvršteno je pravo na informiranje (članak 11.) i pravo na obrazovanje (članak 14.).

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. S obzirom na to da bi njihovo korištenje od strane osoba kojima je vid ozbiljno i dugotrajno narušen bilo od jasnog društvenog interesa te bi se ono u pravilu provodilo na neprofitnoj osnovi, potrebno je poduzeti mjere za povećanje dostupnosti djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu, kao i mjere za povećanje njihove dostupnosti gdje je to potrebno i gdje su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovoj direktivi te za prikupljanje podataka o takvom pristupu, uključujući objavljivanje informacija o ovlaštenim subjektima koji imaju poslovni nastan na određenom teritoriju.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta imaju pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i druge osobe.

Obrazloženje

Predloženi dodatak potječe iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”) i članka 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kojem se utvrđuju prava i slobode osoba s invaliditetom.

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju Brailleovo pismo, uvećani font slova, e-knjige i zvučne knjige s posebnom navigacijom, zvučni opis i radijsko emitiranje.

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesnog oštećenja ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, notnih zapisa i drugog tiskanog materijala, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama koje nisu slijepe ni slabovidne niti imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta, a da se pritom ne ugrožava kvaliteta sadržaja. Pristupačni formati uključuju, ali nisu ograničeni na Brailleovo pismo, uvećani font slova, e-knjige, zvučne knjige i radijsko emitiranje.

Obrazloženje

Ovom uvodnom izjavom nastoji se zajamčiti kvaliteta prilagođenih djela kako bi se osiguralo da svi imaju jednako kulturno iskustvo pri pristupu književnim ili umjetničkim djelima, kao i zadržati preciznost definicije „osoba koje nisu slijepe ni slabovidne niti imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta”. Također donosi razliku između ‘invaliditeta’ i ‘oštećenja’; prema točki (e) preambule Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom „invaliditet nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okolišu, a koje onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugim ljudima”. Drugim riječima, te prepreke uzrokuju invaliditet određenih osoba, a ne njihova oštećenja ili drugačije funkcionalne sposobnosti. Stoga je ovdje primjerenije upotrijebiti riječ „oštećenja”.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava.

(6)  Stoga se ovom direktivom propisuju obvezne iznimke od prava koje su usklađene s pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice prilagođene zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava. Primjenjivanjem iznimaka iz ove direktive ne dovode se u pitanje druge iznimke za osobe s invaliditetom koje su utvrdile države članice, kao što je privatno korištenje.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Obveznom iznimkom trebalo bi i ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama na tom formatu.

(8)  Također je potrebno obveznom iznimkom ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama u tom formatu, kao i potrebne radnje kako bi se postojeća izdanja koja su već dostupna određenim kategorijama korisnika prilagodila potrebama ostalih korisnika kojima su potrebni alternativni formati da bi imali odgovarajući pristup djelu. Trebalo bi dopustiti posudbu djela korisnicima.

Obrazloženje

Ovom izmjenom nastoji se povećati jasnoća izraza „potrebne radnje” koje su odobrene iznimkom utvrđenom u članku 3. Određeni format može biti dostupan nekim kategorijama osoba s invaliditetom (npr. slabovidnim osobama), ali ne i drugima (npr. osobama s disleksijom). U ovom slučaju, iako pretvorba formata nije potrebna za osobu koja je slijepa ili slabovidna, ona je potrebna kako bi djelo bilo dostupno i osobama s disleksijom. Trebalo bi dopustiti i mogućnost posudbe.

Amandman     7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Iznimkom bi se ovlaštenim subjektima trebala dopustiti izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka djelâ ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom direktivom.

(9)  Iznimkom će se ovlaštenim subjektima dopustiti izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka aktualnih djelâ, arhiviranih materijala ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom direktivom.

Obrazloženje

U ovoj uvodnoj izjavi navodi se da se i arhivirana djela mogu staviti na raspolaganje u pristupačnom formatu.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Da bi se poboljšala dostupnost tekstualnih djela, uloga nositelja prava u stavljanju njihovih djela na raspolaganje slabovidnim osobama i osobama s drugim poteškoćama pri čitanju tiskanog teksta jednako je važna kao i iznimke iz ove direktive u slučaju da im tržište ne može pružiti taj pristup.

Obrazloženje

Nova uvodna izjava odnosi se na uvodnu izjavu iz Ugovora iz Marakeša. U njoj se podsjeća na jednaku važnost odgovarajućih ograničenja i iznimaka te uloge nositelja prava u omogućavanju pristupa djelima za slabovidne osobe, kako bi se okončala takozvana „nestašica knjiga” za milijune slijepih i slabovidnih osoba.

Amandman     9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Kako bi se poticala razmjena među državama članicama, trebala bi se osnovati jedinstvena javno dostupna internetska baza podataka koju bi trebao voditi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i koja bi trebala sadržavati informacije o ovlaštenim subjektima i bibliografske podatke o djelima koja su dostupna u pristupačnim formatima i koja su na raspolaganje stavili ovlašteni subjekti. Ta bi baza podataka trebala uključivati i informacije o izdanjima koja su izdavači izradili u pristupačnom formatu (en. born accessible publications), te bi trebala biti interoperabilna s bazom podataka ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) kojom upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Obrazloženje

U novoj uvodnoj izjavi poziva se Europska komisija da olakša razmjenu informacija stvaranjem jedinstvene baze podataka o primjercima u pristupačnom formatu, uključujući dostupne knjige koje su izdavači proizveli izravno u pristupačnom formatu Ta nova inicijativa trebala bi se nadovezivati na postojeću svjetsku bazu podataka koju je razvio Konzorcij za knjige u pristupačnim formatima (Accessible Book Consortium), a koju vodi WIPO, i biti interoperabilna s njom.

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Trebalo bi omogućiti da primjerci u pristupačnom formatu izrađeni u jednoj državi članici budu dostupni u svim državama članicama kako bi se osigurala njihova veća dostupnost na cijelom unutarnjem tržištu. Time bi se smanjio nepotreban rad pri proizvodnji primjeraka u pristupačnom formatu istog djela ili drugog sadržaja diljem Unije, što bi dovelo do uštede i povećanja učinkovitosti. Stoga bi se ovom direktivom trebalo osigurati da se primjerci u pristupačno formatu izrađeni u jednoj državi članici mogu staviti u optjecaj te da im se može pristupiti u svim državama članicama. Dakle, ovlašteni bi subjekti trebali imati mogućnost stavljanja tih primjeraka u optjecaj, mrežno i izvanmrežno, za potrebe korisnika i ovlaštenih subjekata u bilo kojoj državi članici. Nadalje, ovlaštenim subjektima i korisnicima trebalo bi dopustiti da od bilo kojeg ovlaštenog subjekta u bilo kojoj državi članici mogu steći te primjerke ili da im mogu pristupiti.

(10)  Omogućit će se da primjerci u pristupačnom formatu izrađeni u jednoj državi članici budu dostupni u svim državama članicama kako bi se osigurala njihova veća dostupnost na cijelom unutarnjem tržištu. Time bi se smanjio nepotreban rad pri proizvodnji primjeraka u pristupačnom formatu istog djela ili drugog sadržaja diljem Unije, što bi dovelo do uštede i povećanja učinkovitosti. Stoga će se ovom direktivom osigurati da se primjerci u pristupačnom formatu izrađeni u jednoj državi članici mogu staviti u optjecaj među korisnicima i ovlaštenim subjektima u svim državama članicama te da im oni mogu pristupiti. Dakle, ovlašteni bi subjekti trebali imati mogućnost stavljanja tih primjeraka u optjecaj, mrežno i izvanmrežno, za potrebe korisnika i ovlaštenih subjekata u bilo kojoj državi članici. Nadalje, ovlaštenim subjektima i korisnicima trebalo bi dopustiti da od bilo kojeg ovlaštenog subjekta u bilo kojoj državi članici mogu steći te primjerke ili da im mogu pristupiti.

Amandman     11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu.

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama neće se dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu.

Amandman     12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Pri utvrđivanju ovlaštenih subjekata države članice trebale bi u obzir uzeti stručno znanje tih subjekata u pružanju neprofitnih visokokvalitetnih i djelotvornih pristupačnih formata djela i drugih sadržaja te načela vjerodostojnog posrednika utvrđena u Memorandumu o razumijevanju u pogledu pristupa djelima za čitatelje s disleksijom ili slabovidne čitatelje koji promiče Europska komisija i koji su 2010. potpisali predstavnici nositelja prava i osoba koje imaju smetnje pri čitanju tiskanog teksta.

Obrazloženje

Prijedlog se nastoji nadovezati na europsku politiku iz zadnjeg desetljeća, koja se temelji na priznavanju vrijednih znanja i iskustava koja mogu doprinijeti samo specijalizirane organizacije koje rade u interesu korisnika i na promicanju suradnje među dionicima u tom području.

Amandman     13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(14)  U članku 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

Amandman     14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Komisija će pratiti učinak ove direktive. U okviru tog praćenja Komisija će ocjenjivati situaciju u pogledu dostupnosti u pristupačnim formatima djelâ i drugih sadržaja osim onih obuhvaćenih ovom direktivom i dostupnost djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe s drugim vrstama invalidnosti. Komisija će iscrpno preispitati situaciju. Po potrebi se mogu razmotriti izmjene područja primjene ove direktive.

(16)  Komisija će pratiti učinak ove direktive. U okviru tog praćenja Komisija će ocjenjivati situaciju u pogledu dostupnosti u pristupačnim formatima djelâ i drugih sadržaja osim onih obuhvaćenih ovom direktivom i dostupnosti djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe s drugim vrstama oštećenja. Komisija će iscrpno preispitati situaciju. Po potrebi se mogu razmotriti izmjene područja primjene ove direktive.

Amandman     15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova je direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovu bi direktivu stoga trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(18)  Ova je direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Stoga je nužno ovu direktivu tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman     16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ugovorom iz Marakeša uvode se određene obveze u pogledu razmjene primjeraka u pristupačnom formatu između Unije i trećih zemalja koje su stranke tog ugovora. Mjere koje je Unije poduzela za ispunjenje tih obveza sadržane su u Uredbi […] koju bi trebalo tumačiti u vezi s ovom direktivom.

(19)  Ugovorom iz Marakeša uvode se određene obveze u pogledu razmjene primjeraka u pristupačnom formatu između Unije i trećih zemalja koje su stranke tog ugovora. Mjere koje je Unija poduzela za ispunjenje tih obveza sadržane su u Uredbi […] koju bi trebalo uzeti u obzir zajedno s ovom direktivom.

Amandman     17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Države članice trebale bi prenijeti ovu direktivu u roku od šest mjeseci, kako bi se brzo primijenila prava osoba s invaliditetom priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i UNCRPD-u.

Obrazloženje

Izmjenom se nastoje uzeti u obzir odredbe članka 4. stavka 3. i članka 10. Ugovora iz Marakeša o provedbi samog Ugovora.

Amandman     18

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači djela u obliku knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa ili drugih publikacija, uključujući notni materijal, i povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti;

(1)  „djela i drugi sadržaji” znači književna, akademska ili umjetnička djela u obliku teksta, notnog zapisa i/ili povezanih ilustracija, uključujući notni materijal, koja su zaštićena autorskim i srodnim pravima i koja se objavljuju ili na drugi način zakonski stavljaju na raspolaganje javnosti u knjigama, e-knjigama, stručnim časopisima, novinama, časopisima ili drugim publikacijama, u bilo kojem medijskom obliku, uključujući zvučne oblike kao što su zvučne knjige i radijska emitiranja;

Obrazloženje

Definicija „djela i drugih sadržaja” razrađena je kako bi bila specifičnija i podrobnija.

Amandman     19

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „korisnik” znači:

(2)  „korisnik” znači, bez obzira na bilo koji drugi oblik invaliditeta, jedno od sljedećeg:

Obrazloženje

Ovom dopunom definicija „korisnika” usklađuje se s Ugovorom iz Marakeša. Trebala bi se odnositi na sve točke a, b, c i d članka 2. stavka 2. te bi stoga trebala biti umetnuta nakon točke (d).

Amandman     20

Proposal for a regulation

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osoba koja ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća ili invalidnosti; ili

(c)  osoba koja ima oštećenja koja podrazumijevaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne može čitati tiskana djela u gotovo istoj mjeri kao osobe koje nisu slijepe ni slabovidne niti imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta ili

Obrazloženje

U ovoj uvodnoj izjavi pravi se razlika između „invaliditeta” i „oštećenja”. Prema točki (e) preambule Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom „invaliditet nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okolišu, a koje onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugim ljudima”. Drugim riječima, te prepreke uzrokuju invaliditet određenih osoba, a ne njihova oštećenja ili drugačije funkcionalne sposobnosti. Stoga je ovdje primjerenije upotrijebiti riječ „oštećenja”.

Amandman     21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osoba koja zbog druge tjelesne invalidnosti ne može držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje.

(d)  osoba koja zbog drugog tjelesnog oštećenja ne može držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje.

Amandman     22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nije slabovidna i nema poteškoće iz stavka 2.;

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja predstavljen na neprofitnoj osnovi u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nije slabovidna i nema poteškoće iz stavka 2.;

Obrazloženje

Važno je naglasiti nekomercijalan aspekt primjeraka, čime se dodatno pojašnjava definicija ovlaštenih subjekata i njihovo djelovanje na neprofitnoj osnovi.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „ovlašteni subjekt” znači organizacija koja korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama u okviru svoje glavne ili jedne od glavnih djelatnosti ili misija od javnog interesa.

(4)  „ovlašteni subjekt” znači subjekt koji je država članica u kojoj ima poslovni nastan ovlastila ili priznala kao subjekt koji korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama. Također uključuje vladine institucije ili neprofitne organizacije koje korisnicima pružaju iste usluge u okviru jedne od svojih primarnih djelatnosti ili institucijskih obveza.

Obrazloženje

Izmjenom se namjerava dopuniti definicija „ovlaštenog subjekta” koju je predložila Komisija, vodeći računa o definiciji iz Ugovora iz Marakeša u kojoj se utvrđuje tko mora legitimno ovlastiti ili priznati te subjekte.

Amandman     24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice, uzimajući u obzir izmjene potrebne kako bi se djelo učinilo dostupnim u alternativnom formatu, osiguravaju da primjerci u pristupačnom formatu ne narušavaju integritet djela ili drugih sadržaja.

2.  Države članice, uzimajući u obzir izmjene potrebne kako bi se djelo učinilo dostupnim u alternativnom formatu s obzirom na različite potrebe korisnika, osiguravaju da primjerci u pristupačnom formatu ne narušavaju integritet djela ili drugih sadržaja.

Amandman     25

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će [najranije pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive.

Komisija će u roku od [pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive.

Obrazloženje

S obzirom na to da Komisija nije izradila procjenu učinka u pogledu socijalnih i gospodarskih učinaka do kojih bi ta uredba mogla dovesti, izvjestitelj predlaže da se evaluacija provede u roku od najviše pet godina nakon stupanja na snagu te uredbe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dopuštena upotreba djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i izmjena Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

Referentni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Helga Trüpel

6.12.2016

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clare Moody

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za predstavke (27.1.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Rosa Estaràs Ferragut

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Ugovorom iz Marakeša od stranaka se zahtijeva da osiguraju iznimke od ili ograničenja autorskog i srodnih prava u korist slijepih, slabovidnih te osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta te se njime omogućuje prekogranična razmjena primjeraka knjiga u posebnim formatima, uključujući zvučne knjige, i drugog tiskanog materijala među zemljama koje su stranke ugovora.

Odbor za predstavke (PETI) pozdravlja predloženu direktivu. Odbor PETI aktivno radi na dosjeima povezanima s pristupom slijepih i slabovidnih osoba objavljenim djelima od 2011. godine kada su zaprimljene dvije predstavke(1) u kojima se pozivalo na sklapanje obvezujućeg ugovora. Odbor PETI sa zadovoljstvom je primio na znanje donošenje Ugovora iz Marakeša 2013. i njegovo stupanje na snagu u rujnu 2016. Međutim, potrebno je poduzeti daljnje korake kako bi se zajamčilo da Europska unija ispunjava svoje međunarodne obveze u okviru Ugovora iz Marakeša i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Kako je navedeno u studiji(2) koju je u ime Odbora za predstavke naručio Resorni odjel C u pogledu Ugovora iz Marakeša i koja je predstavljena 9. studenoga 2016. tijekom radionice o invaliditetu u organizaciji odbora PETI, Ugovor iz Marakeša predstavlja pobjedu za društveni model invaliditeta i prikladno međunarodno rješenje tzv. globalne nestašice knjiga. Stoga je potrebno poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zajamčila brza i odgovarajuća provedba tog Ugovora. Osim toga, odbor PETI pozvao je(3) Europsku uniju da brzo ratificira Ugovor iz Marakeša, a da ratifikacija pritom ne ovisi o reviziji pravnog okvira EU-a.

U nacrtu mišljenja nastoji se uskladiti terminologija korištena u Direktivi, kako bi u potpunosti odražavala Ugovor iz Marakeša i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Ostavlja se prostora za mogućnost proširivanja popisa korisnika, a predložena direktiva ažurira se u skladu sa sveobuhvatnim pravnim okvirom za zaštitu podataka na razini EU-a. Što je najvažnije, u nacrtu mišljenja predlaže se uspostava žalbenih mehanizama ili mehanizama pravne zaštite u državama članicama u slučajevima u kojima korisnici ne mogu koristiti dopuštene iznimke.

AMANDMANI

Odbor za predstavke poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su mjere za povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

(3)  Slijepi i slabovidni te osobe koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim i srodnim pravima. Potrebne su hitne mjere za znatno povećanje dostupnosti tih djela u pristupačnim formatima te za bitno poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta („Ugovor iz Marakeša”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014.23. Cilj mu je poboljšati dostupnost djelâ i drugih zaštićenih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta. U skladu s Ugovorom iz Marakeša ugovorne stranke obvezne su osigurati iznimke od ili ograničenja prava nositelja autorskih i srodnih prava za izradu i stavljanje u optjecaj primjeraka u pristupačnim formatima određenih djela i drugih sadržaja te za njihovu prekograničnu razmjenu. Sklapanje Ugovora iz Marakeša od strane Unije zahtijeva prilagodbu prava Unije utvrđivanjem obvezne iznimke za upotrebe, djela i korisnike obuhvaćene ugovorom. Ovom se direktivom obveze Unije na temelju Ugovora iz Marakeša provode na usklađen način kako bi se osiguralo da se mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu.

(4)  Ugovor iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta („Ugovor iz Marakeša”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014.23, nakon što ga je 2013. već usvojila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo. Cilj mu je poboljšati dostupnost djelâ i drugih zaštićenih sadržaja u pristupačnim formatima za osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta. U skladu s Ugovorom iz Marakeša ugovorne stranke obvezne su osigurati iznimke od ili ograničenja prava nositelja autorskih i srodnih prava za izradu i stavljanje u optjecaj primjeraka u pristupačnim formatima određenih djela i drugih sadržaja te za njihovu prekograničnu razmjenu. Sklapanje Ugovora iz Marakeša od strane Unije zahtijeva prilagodbu prava Unije utvrđivanjem obvezne iznimke za upotrebe, djela i korisnike obuhvaćene ugovorom. Ovom se direktivom obveze Unije na temelju Ugovora iz Marakeša provode na usklađen način kako bi se osiguralo da se mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu.

_________________

_________________

23 Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. (SL L115, 17.4.2014, str. 1).

23 Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta. (SL L115, 17.4.2014, str. 1.)

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Cilj mjera ove direktive jest poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju Brailleovo pismo, uvećani font slova, e-knjige i zvučne knjige s posebnom navigacijom, zvučni opis i radijsko emitiranje.

(5)  Direktiva je izrađena u korist slijepih osoba, slabovidnih osoba čija se slabovidnost ne može poboljšati tako da im se omogući funkcija vida koja bi bila jednakovrijedna funkciji vida osoba bez takvog oštećenja ili osoba koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju, zbog čega ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe bez tih poteškoća, ili koje zbog tjelesne invalidnosti ne mogu držati knjigu ili rukovati njome te fokusirati ili pomicati oči u mjeri koja bi obično bila prihvatljiva za čitanje. Stoga je cilj mjera ove direktive poboljšati dostupnost knjiga, stručnih časopisa, novina, časopisa i drugih publikacija, među ostalim i u zvučnom obliku, i digitalnom i analognom, u formatima u kojima su ta djela i drugi sadržaji pristupačni tim osobama u istoj mjeri kao i osobama bez poteškoća ili invalidnosti. Pristupačni formati uključuju i Brailleovo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige i zvučne knjige te radijsko emitiranje.

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava.

(6)  Stoga bi se ovom direktivom trebale propisati obvezne iznimke od prava koje će biti usklađene pravom Unije te relevantne za upotrebe i djela obuhvaćena Ugovorom iz Marakeša. To prije svega uključuje prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje, stavljanje u optjecaj i posudbe, kako je predviđeno Direktivom 2001/29/EZ, Direktivom 2006/115/EZ i Direktivom 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava iz Direktive 96/9/EZ. Budući da opseg iznimaka i ograničenja u skladu s Ugovorom iz Marakeša uključuje i djela u zvučnom obliku, primjerice zvučne knjige, važno je da se te iznimke primjenjuju i na srodna prava. Primjenjivanjem iznimaka iz ove direktive ne dovode se u pitanje druge iznimke za osobe s invaliditetom koje su utvrdile države članice, kao što je privatno korištenje.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Upotrebe utvrđene ovom direktivom uključuju izradu primjeraka u pristupačnom formatu od strane korisnika ili ovlaštenih subjekata koji pružaju usluge prilagođene potrebama korisnika – i javnih i privatnih organizacija – prije svega knjižnica, obrazovnih ustanova i drugih neprofitnih organizacija kojima je pružanje usluga za potrebe osoba s poteškoćama pri čitanju iskanog teksta glavna ili jedna od glavnih djelatnosti ili zadaća od javnog interesa. Te bi upotrebe trebale uključivati i izradu primjeraka u pristupačnim formatima koje za isključivu upotrebu od strane korisnika izrađuje fizička osoba koja to čini u ime korisnika ili koja korisniku pomaže u izradi.

(7)  Upotrebe utvrđene ovom direktivom uključuju i izradu primjeraka u pristupačnom formatu od strane korisnika ili ovlaštenih subjekata koji pružaju usluge prilagođene potrebama korisnika – i javnih i privatnih organizacija – prije svega knjižnica, obrazovnih ustanova i drugih neprofitnih organizacija kojima je pružanje usluga za potrebe osoba s poteškoćama pri čitanju iskanog teksta glavna ili jedna od glavnih djelatnosti ili zadaća od javnog interesa. Te bi upotrebe trebale uključivati i izradu primjeraka u pristupačnim formatima koje za isključivu upotrebu od strane korisnika izrađuje fizička osoba koja to čini u ime korisnika ili koja korisniku pomaže u izradi.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Obveznom iznimkom trebalo bi i ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama na tom formatu.

(8)  Obveznom iznimkom trebalo bi i ograničiti prava umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djelâ ili drugih sadržaja radi proizvodnje primjeraka u pristupačnom formatu. To uključuje i osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama na tom formatu.

Amandman     7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Iznimkom bi se ovlaštenim subjektima trebala dopustiti izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka djelâ ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom direktivom.

(9)  Iznimkom bi se ovlaštenim subjektima trebala dopustiti i izrada te mrežno i izvanmrežno stavljanje u optjecaj unutar Unije primjeraka djelâ ili drugih sadržaja u pristupačnom formatu obuhvaćenih ovom direktivom.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu.

(11)  S obzirom na posebnu prirodu iznimke, njezin ciljani opseg i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice sustav naknada ili prethodne provjere komercijalne dostupnosti primjeraka u pristupačnom formatu. Takvim dodatnim zahtjevima mogla bi se ugroziti svrha iznimaka iz ove direktive, kao i cilj olakšanja prekogranične razmjene primjeraka u posebnim formatima na jedinstvenom tržištu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove direktive trebala bi biti u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo poštovanja privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove direktive i uz nadzor nadležnih tijela država članica, prije svega nezavisnih javnih tijela koje imenuju države članice.

(12)  Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove direktive trebala bi biti u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo poštovanja privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a kojima se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove direktive i uz nadzor nadležnih tijela država članica, prije svega nezavisnih javnih tijela koje imenuju države članice.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je EU stranka, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

(13)  Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je EU stranka i koja je obvezujuća za države članice Unije, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na jednakoj osnovi kao i drugim osobama. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invalidnošću kulturnim materijalima.

Amandman     11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(14)  U Povelji Europske unije o temeljnim pravima zabranjuju se svi oblici diskriminacije, među ostalim i diskriminacija na osnovi invaliditeta, i napominje se da Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invalidnošću na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

Amandman     12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U skladu s Direktivom 2001/29/EZ države članice mogu i dalje uvesti iznimku ili ograničenje u korist osoba s invalidnošću u slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovom direktivom.

(17)  U svakom slučaju države članice moraju dogovoriti aranžmane u vezi s iznimkama ili ograničenjima u korist osoba s invalidnošću, među ostalim i u slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovom direktivom.

Amandman     13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova je direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovu bi direktivu stoga trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(18)  Ova je direktiva stoga u skladu s temeljnim pravima i načelima priznatima prije svega Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Ovu bi direktivu stoga trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  neovisno o bilo kojoj drugoj vrsti invaliditeta.

Obrazloženje

Ugovorom iz Marakeša otvorena je mogućnost uključivanja drugih vrsta invaliditeta. U uvodnoj izjavi 16. i članku 7. Prijedloga direktive spominje se mogućnost naknadnog obuhvaćanja drugih vrsta invaliditeta.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nije slabovidna i nema poteškoće iz stavka 2.;

(3)  „primjerak u pristupačnom formatu” znači primjerak djela ili drugog sadržaja u alternativnom načinu ili obliku kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugim sadržajima i kojim se među ostalim toj osobi omogućuje jednako jednostavan i ugodan pristup kao i osobi koja nema nikakve poteškoće ni invaliditet iz stavka 2.;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „ovlašteni subjekt” znači organizacija koja korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama u okviru svoje glavne ili jedne od glavnih djelatnosti ili misija od javnog interesa.

(4)  „ovlašteni subjekt” znači organizacija koja korisnicima na neprofitnoj osnovi pruža usluge obrazovanja, pedagoške izobrazbe, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama u okviru svoje glavne ili jedne od glavnih djelatnosti ili misija od javnog interesa, neovisno o tome je li pod nadzorom vlade.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice jamče da tehnološke mjere ili ugovor nemaju prednost pred tim iznimkama u pogledu autorskog ili srodnih prava.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju uspostavu žalbenih mehanizma ili mehanizama pravne zaštite i njihovu dostupnost korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz ovog članka.

Obrazloženje

U predloženoj direktivi ne spominje se uspostava žalbenih mehanizama ni mehanizama pravne zaštite u državama članicama u slučajevima u kojima se korisnicima uskraćuje predviđena upotreba. Takvi su mehanizmi predviđeni u članku 13. stavku 2. Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)593).

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka u okviru ove direktive provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ.

Obrada osobnih podataka u okviru ove direktive provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti izmjena područja primjene ove direktive.

Komisija će u roku od [dvije godine od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti izvješće o dostupnosti za korisnike djelâ i drugih sadržaja u pristupačnim formatima koji nisu djelâ i drugi sadržaji iz članka 2. stavka 1. te o dostupnosti djelâ i drugih sadržaja za osobe s invalidnošću koje nisu osobe iz točke 2. stavka 2. na unutarnjem tržištu. Izvješće mora sadržavati procjenu toga treba li se razmotriti proširenje područja primjene ove direktive, kako bi se među korisnike iznimke i povezanog stavljanja na raspolaganje primjeraka u pristupačnim formatima iz ove direktive mogle uključiti i osobe s drugim vrstama invaliditeta.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će [najranije pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive.

Komisija će [najkasnije pet godina od datuma prenošenja u nacionalno zakonodavstvo] provesti evaluaciju ove direktive i Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru predstaviti glavne nalaze koji će po potrebi biti popraćeni prijedlozima o izmjeni ove direktive.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dopuštena upotreba djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i izmjena Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

Referentni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PETI

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edouard Martin

(1)

Predstavka 0924/2011 koju je podnio Dan Pescod (britanski državljanin), u ime Europskog saveza slijepih/Kraljevskog državnog instituta za slijepe osobe (European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)), o pristupu slijepih osoba knjigama i drugim tiskanim proizvodima i

Predstavka 964/2011 koju je podnio Michael Kalmar (austrijski državljanin), u ime Europske udruge za disleksiju, o pristupu knjigama za slijepe osobe, osobe s disleksijom ili osobe s drugim poteškoćama.

(2)

PE 571.387.

(3)

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. veljače 2016. o ratifikaciji Ugovora iz Marakeša, na temelju primljenih predstavki, posebice Predstavke br. 924/2011 (2016/2542(RSP)).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dopuštene upotrebe djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

Referentni dokumenti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

12.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum podnošenja

28.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena