Eljárás : 2016/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0097/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0097/2017

Viták :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Szavazatok :

PV 06/07/2017 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0312

JELENTÉS     ***I
PDF 974kWORD 124k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Max Andersson

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0596),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0381/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 25-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A8-0097/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére,

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikkére, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre (UNCRPD),

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti a tájékoztatáshoz (11. cikk) és az oktatáshoz való jogot (14. cikk).

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon.

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Tekintettel az információhoz való hozzáférés jogának, valamint a kulturális, gazdasági, politikai és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jognak az ilyen személyeknek való megadásához fűződő társadalmi érdekekre, intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon, az ezen irányelvben meghatározott feltételek teljesítésével, a tudáshoz és információhoz való hozzáférés biztosítása érdekében.

Módosítás     5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződést (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) az Unió nevében 2014. április 30-án írták alá23. A szerződés célja elérhetőbbé tenni a jogvédett művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek számára. A marrákesi szerződés előírja a szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok jogosultjainak jogai tekintetében alkalmazzanak kivételeket és korlátozásokat egyes művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállítása és terjesztése, valamint az említett példányok nemzetközi cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés Unió általi megkötése szükségessé teszi az uniós jog kötelező kivételek révén történő kiigazítását a szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok, művek és kedvezményezett személyek tekintetében. Ez az irányelv azon kötelezettségek végrehajtására irányul, amelyeket az Uniónak a marrákesi szerződés értelmében harmonizált módon kell teljesítenie annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó intézkedések alkalmazása a belső piac egészén következetes legyen.

(4)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződést (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) az Unió nevében 2014. április 30-án23 írták alá, miután a Szellemi Tulajdon Világszervezete már 2013-ban elfogadta. A szerződés célja elérhetőbbé tenni a jogvédett művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait, illetve fokozni azok határokon átnyúló cseréjét a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek számára. A marrákesi szerződés előírja a szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok jogosultjainak jogai tekintetében alkalmazzanak kivételeket és korlátozásokat egyes művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállítása és terjesztése, valamint az említett példányok nemzetközi cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés Unió általi megkötése szükségessé teszi az uniós jog kötelező és harmonizált kivételek révén történő kiigazítását a szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok, művek és kedvezményezett személyek tekintetében. Ez az irányelv azon kötelezettségek végrehajtására irányul, amelyeket az Uniónak a marrákesi szerződés értelmében harmonizált módon kell teljesítenie annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó intézkedések alkalmazása a belső piac egészén következetes legyen.

_________________

_________________

23A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU határozata a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 115., 2014.4.17., 1. o.)

23A Tanács 2014/221/EU határozata (2014. április 14.) a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 115., 2014.4.17., 1. o.)

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával vagy bármely egyéb tanulási zavarral küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Ezért az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, többek között e-könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg, online vagy offline módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás is, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell.

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben előírt kivételek alkalmazása nem sértheti a tagállamok által a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan előírt egyéb kivételeket.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kötelező kivételnek emellett korlátoznia is kell a többszörözési jogot annak érdekében, hogy szükség esetén lehetővé tegye a műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példány előállításához szükséges módosítását, konvertálását, illetve adaptálását. Ez kiterjed az információnavigációs funkció biztosítására is a hozzáférhető formátumú példányokban.

(8)  Szükséges az is, hogy a kötelező kivétel emellett korlátozza a többszörözési jogot annak érdekében, hogy szükség esetén lehetővé tegye a műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példány előállításához szükséges módosítását, konvertálását, illetve adaptálását. Ez kiterjed az információnavigációs funkció biztosítására a hozzáférhető formátumú példányokban, valamint kiterjed a meglévő, a kedvezményezett személyek bizonyos csoportjai számára már hozzáférhető kiadványoknak olyan más kedvezményezett személyek igényeihez való adaptálásához szükséges tevékenységekre is, akiknek a műhöz való megfelelő hozzáféréshez alternatív formátumokra van szükségük. Engedélyezni kell a mű kölcsönzését a kedvezményezett személyek számára.

Indokolás

A módosítás egyértelműsíteni kívánja a 3. cikkben említett kivétel által engedélyezett „szükséges tevékenységek” meghatározását. Egy adott fájlformátum hozzáférhető lehet a fogyatékossággal élő személyek bizonyos csoportjai (például a látássérültek) számára, míg mások (például a diszlexiások) számára nem. Ebben az esetben annak ellenére, hogy egy fájlt nem kell átalakítani ahhoz, hogy vak vagy látássérült kedvezményezett személyek használni tudják, a diszlexiások számára hozzáférhetővé tételéhez szükség van átalakításra. Lehetővé kell tenni a kölcsönzést is.

Módosítás     9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kivételnek lehetővé kell tennie a felhatalmazott szervezetek számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül.

(9)  A kivételnek lehetővé kell tennie a felhatalmazott szervezetek számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait a megfelelő meglévő uniós jogszabályokkal összhangban előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül. Az irányelv nem ír elő kötelezettséget a felhatalmazott szervezetek számára a példányok előállítása és terjesztése tekintetében.

Módosítás     10

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Amikor a piac nem képes hozzáférést biztosítani, a jogosultak szerepe a műveik látássérült vagy nyomtatott szöveget más okból használni képtelen személyek számára hozzáférhetővé tételében éppoly fontos, mint az ebben az irányelvben meghatározott kivételek, ha a szövegalapú művek rendelkezésre állásának javításáról van szó.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés a marrákesi szerződés egyik preambulumbekezdésére utal. Felhívja a figyelmet a megfelelő korlátozások és kivételek, valamint a jogosultak által a művek látássérültek számára hozzáférhetővé tételében játszott szerep egyenlő fontosságára a tekintetben, hogy véget érjen a vak és látássérült személyek millióinak „könyvéhsége”.

Módosítás     11

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A tagállamok közötti csere támogatása érdekében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) létre kell hoznia és működtetnie kell egy egységes, nyilvánosan hozzáférhető online adatbázist, amely információt tartalmaz a felhatalmazott szervezetekről, valamint bibliográfiai adatokat a felhatalmazott szervezetek által előállított és rendelkezésre bocsátott, hozzáférhető formátumú művekről. Ennek az adatbázisnak tartalmaznia kell a már eleve hozzáférhető formában előállított kiadványokra vonatkozó információkat is, és biztosítani kell az átjárhatóságot az adatbázis és a WIPO által működtetett ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) adatbázis között.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot az információcsere megkönnyítésére azáltal, hogy létrehoz egy egységes adatbázist a hozzáférhető formátumú példányok számára, ideértve a kiadók által már eleve hozzáférhető formátumban előállított könyveket is. Ennek az új kezdeményezésnek a WIPO-n keresztül elérhető, az Accessible Book Consortium által fejlesztett meglévő globális adatbázisra kell épülnie, és azzal interoperábilisnek kell maradnia.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát.

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát. Az ilyen további kivételek azzal a kockázattal járnának, hogy ellentétesek az ebben az irányelvben előírt kivételek céljával, illetve a különleges formátumú példányoknak a belső piacon belüli, határokon átnyúló cseréje elősegítésének céljával.

Módosítás     13

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, ideértve a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, amely a személyes adatok feldolgozását szabályozza, és amelynek rendelkezései szerint a felhatalmazott szervezetek ezen irányelv keretei között, a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a tagállamok által kijelölt független hatóságok felügyelete alatt végezhetik az adatfeldolgozást.

(12)  A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, ideértve a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK1a és a 2002/58/EK1b európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1c, amelyek a személyes adatok feldolgozását szabályozzák, és amelyek rendelkezései szerint a felhatalmazott szervezetek ezen irányelv keretei között, a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a tagállamok által kijelölt független hatóságok felügyelete alatt végezhetik az adatfeldolgozást.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     14

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) – amelynek az Unió szerződő fele és amely jogilag kötelező erővel bír az Unió tagállamaira nézve – biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

Módosítás     15

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája tiltja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, ideértve a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést, és kijelenti, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

Módosítás     16

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezen irányelv elfogadásával az Unió célja annak biztosítása, hogy a kedvezményezett személyek számára elérhetőek legyenek a könyvek és más nyomtatott anyagok hozzáférhető formátumú példányai. Ennek megfelelően ez az irányelv egy nélkülözhetetlen első lépés afelé, hogy javuljon a művek hozzáférhetősége a fogyatékossággal élők számára.

(15)  Ezen irányelv elfogadásával az Unió célja annak biztosítása, hogy a kedvezményezett személyek számára az egész belső piacon elérhetőek legyenek a könyvek és más nyomtatott anyagok hozzáférhető formátumú példányai. Ennek megfelelően ez az irányelv egy nélkülözhetetlen első lépés afelé, hogy javuljon a művek hozzáférhetősége a fogyatékossággal élők számára.

Módosítás     17

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A Bizottság nyomon követi ezen irányelv hatását. Ennek részeként az ezen irányelv hatályán kívül eső művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak elérhetőségével kapcsolatos helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek milyen mértékben elérhetők az egyéb fogyatékossággal élő személyek számára. A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a helyzetet. Szükség esetén megfontolás tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának módosítása.

(16)  A Bizottság nyomon követi ezen irányelv hatását. Ennek részeként az ezen irányelv hatályán kívül eső művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak elérhetőségével kapcsolatos helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek milyen mértékben elérhetők az egyéb fogyatékossággal élő személyek számára. A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a helyzetet annak érdekében, hogy teljes mértékben garantálja ezen irányelv kulturális és társadalmi céljait. Szükség esetén megfontolás tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának módosítása, az ezen irányelv 7. cikke szerinti bizottsági jelentésnek megfelelően, az egyéb fogyatékossággal rendelkező személyekre vonatkozó egyéb hasonló kivételek bevezetéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően.

Módosítás     18

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

(18)  Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben elismert alapelveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

Módosítás     19

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tagállamoknak ezt az irányelvet hat hónappal a hatálybalépést követően át kell ültetniük, az Európai Unió Alapjogi Chartája, illetve a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény által elismert jogok haladéktalan végrehajtása érdekében.

Indokolás

A módosítás célja figyelembe venni a marrákesi szerződés 4. cikke (3) bekezdésének és 10. cikkének magának a szerződés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás     20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv megállapítja egyes műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló, a jogosult engedélye nélküli felhasználási módjaira vonatkozó szabályokat.

Ez az irányelv megállapítja egyes műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló, a jogosult engedélye nélküli felhasználási módjaira vonatkozó szabályokat. Célja, hogy hatékonyan biztosítsa a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogukat.

Módosítás     21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „mű és más tartalom”: bármely médiában, akár audio – mint például hangoskönyv – formátumban megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó, könyv, folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos formában lévő mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó illusztrációkat;

(1)  „mű és más tartalom”: bármely médiában, akár audio – mint például hangoskönyv –, akár digitális – mint például e-könyv – formátumban megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó, könyv, folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos formában lévő mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó illusztrációkat;

Módosítás     22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „kedvezményezett személy”:

(2)  „kedvezményezett személy”, tekintet nélkül bármely más fogyatékosságra:

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, ideértve a diszlexiát is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

c)  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, ideértve a diszlexiát, vagy bármely egyéb tanulási zavart is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

Módosítás     24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a látássérüléssel, illetve a 2. pontban említett bármely egyéb nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan, azonos kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

(3)  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a (2) bekezdésben említett nehézségek vagy fogyatékosságok egyikével sem rendelkező személyekkel azonos szinten és kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

Módosítás     25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  „felhatalmazott szervezet”: olyan szervezet, amely fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata keretében nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosít a kedvezményezett személyek számára.

(4)  „felhatalmazott szervezet”: a székhelye szerinti tagállam által erre felhatalmazott vagy elismert olyan szervezet, amely fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata keretében nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosít a kedvezményezett személyek számára.

Módosítás     26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy kedvezményezett személy vagy egy, a nevében eljáró személy a kedvezményezett személy kizárólagos használatára előállítsa valamely műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példányát; valamint

a)  egy kedvezményezett személy vagy egy, a nevében jogszerűen eljáró személy a kedvezményezett személy kizárólagos használatára előállítsa valamely műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példányát; valamint

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése, valamint 6. cikke (4) bekezdésének első, harmadik és ötödik albekezdése alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésében előírt kivételre.

(3)  A 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésében előírt kivételre.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben biztosított kivételeket ne lehessen szerződés útján hatályon kívül helyezni. Az e cikk (1) bekezdésében előírt kivétel és a technikai védelmi intézkedések közötti kapcsolatot illetően a 2001/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első, harmadik és ötödik albekezdése alkalmazandó. A tagállamok biztosítják, hogy panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusok kerüljenek bevezetésre abban az esetben, ha e cikkben említett intézkedések alkalmazásával összefüggésben jogvita merül fel.

Indokolás

A javasolt irányelv nem említ olyan panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket a tagállamoknak kellene bevezetniük azokra az esetekre, amelyekben a kedvezményezettektől megtagadják a megengedett felhasználási módokat. Ilyen mechanizmusokról rendelkezik a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 13. cikkének (2) bekezdése (COM(2016)0593).

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása a 95/46/EK irányelvnek megfelelően történik.

A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása a 95/46/EK irányelvnek, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1a, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1b megfelelően történik.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [two years after the date of transposition]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy szükséges-e módosítani ezen irányelv hatályát.

A Bizottság [két évvel az átültetés időpontját követően]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy – figyelembe véve a technológiai fejlődést és különösen a fogyatékossággal élő személyek rendelkezésére álló segítő technológiákat és azok hozzáférhetőségét – szükséges-e kibővíteni ezen irányelv hatályát, hogy az ezen irányelvben megállapított kivételből és a kapcsolódó hozzáférhető formátumú példányok előállításából a fogyatékossággal élők más kategóriái is részesülhessenek.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkorábban [five years after the date of transposition]-án/én a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

Legkésőbb [öt évvel az átültetés időpontját követően]-ig a Bizottság – a hozzáférhetőség terén elért technológiai fejlődést is figyelembe véve – elvégzi ezen irányelv értékelését, és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében. A Bizottság jelentése figyelembe veszi az érintett civil társadalmi szereplők, nem kormányzati szervezetek és szociális partnerek, köztük a fogyatékossággal élők, valamint az idős személyek szervezeteinek véleményét.

Módosítás     32

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [12 month after entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [6 hónappal a hatálybalépést követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Indokolás

A 6 hónapos időszak megfelelőbbnek tűnik, figyelembe véve a marrákesi szerződés 10. cikkét is.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (9.2.2017)

a Jogi Bizottság részére

a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

A vélemény előadója: Helga Stevens

RÖVID INDOKOLÁS

A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésről (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) szóló tárgyalás során szem előtt tartották azt, hogy a marrákesi szerződés egy vegyes megállapodás, ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos ügyek egy része uniós, a másik pedig tagállami hatáskörbe tartozott. Tizenöt tagállam már aláírta a marrákesi szerződést.

A marrákesi szerződés történelmi jelentőségűnek számít, mivel ez az első szerzői jogi kivételekről szóló szerződés, amely emberi jogi vetülettel is bír. Az előadó elkötelezte magát a gyengénlátók szerzői jogilag védett művekhez való hozzáférésének javítása mellett. A gyengénlátók világszerte jobban hozzá fognak férni a könyvekhez, mivel számos szervezet tud majd többszörözött példányokat küldeni más országokba.

Az előadó további konzultációkat folytatott fogyatékossággal foglalkozó szervezetekkel és érdekelt felekkel, és tudomása szerint a Bizottság javaslatátkedvezőnek találják. A szöveget érintő változtatások kizárólag a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hatáskörére korlátozódnak, annak biztosítása érdekében, hogy a megfogalmazás összhangban legyen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménnyel, valamint a marrákesi szerződéssel is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 19. és 114. cikkére,

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére,

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére,

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó uniós irányelvek jogbiztonságot teremtenek és magas fokú védelmet biztosítanak a jogosultak számára. Ez a harmonizált jogi keret hozzájárul a belső piac megfelelő működéséhez és ösztönzi az innovációt, az alkotást, a beruházást és az új tartalmak létrehozását, többek között a digitális környezetben. Célja továbbá, hogy a művek és más tartalmak védelme által, valamint a közérdeket szolgáló kivételek és korlátozások lehetővé tétele révén előmozdítsa az ismeretekhez és a kultúrához való hozzáférést. A jogosultak és a felhasználók jogai és érdekei közötti méltányos egyensúlyt meg kell őrizni.

(1)  A szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó uniós irányelvek jogbiztonságot teremtenek és magas fokú védelmet biztosítanak a jogosultak számára. Ez a harmonizált jogi keret hozzájárul a belső piac megfelelő és jobb működéséhez és ösztönzi az innovációt, az alkotást, a beruházást, a munkahelyek teremtését és az új tartalmak létrehozását, többek között a digitális és online környezetben. Célja továbbá, hogy a művek és más tartalmak védelme által, valamint a közérdeket szolgáló kivételek és korlátozások lehetővé tétele révén előmozdítsa az ismeretekhez és a kultúrához való hozzáférést. A jogosultak és a felhasználók jogai és érdekei közötti méltányos egyensúlyt meg kell őrizni.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon.

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek, illetve az egyéb testi fogyatékosság miatt könyvet tartani vagy lapozni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával vagy bármely egyéb tanulási zavarral küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzített, online vagy offline tartalmakat is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

Módosítás     7

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell.

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben előírt kivételek alkalmazása nem sérti a tagállamok által a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan előírt egyéb, például a magáncéllal történő használattal kapcsolatos kivételeket.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát.

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát. Az ilyen további kivételek azzal a kockázattal járnának, hogy ellentétesek a hozzáférhető formátumú példányoknak a belső piacon belüli, határokon átnyúló cseréje elősegítésének céljával.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) – amelynek 2011. január 21-e óta az Unió is részes fele – biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz és a kommunikációhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági, politikai és társadalmi életben, valamint a munkában másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

Módosítás     10

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében az Unió tiltja a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetést, továbbá elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

Módosítás     11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „mű és más tartalom”: bármely médiában, akár audio – mint például hangoskönyv – formátumban megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó, könyv, folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos formában lévő mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó illusztrációkat;

(1)  „mű vagy más tartalom”: bármely online vagy offline médiában, akár audio – mint például hangoskönyv – formátumban megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó, e-könyv, könyv, folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos formában lévő mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó illusztrációkat;

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, ideértve a diszlexiát is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

c)  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, ideértve a diszlexiát, valamint bármely egyéb tanulási zavart is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

Módosítás     13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozóan biztosított kivételeket műszaki intézkedések vagy szerződés ne helyezhesse hatályon kívül.

Módosítás     14

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [two years after the date of transposition]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy szükséges-e módosítani ezen irányelv hatályát.

A Bizottság [két évvel az átültetést követően]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy – figyelembe véve a technológiai fejlődést és különösen a fogyatékossággal élő személyek rendelkezésére álló segítő technológiákat és azok hozzáférhetőségét – szükséges-e módosítani ezen irányelv hatályát.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkorábban [öt évvel az átültetést követően]-án/én a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

[öt évvel az átültetést követően]-ig a Bizottság – a hozzáférhetőség terén elért technológiai fejlődést is figyelembe véve – elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében. A Bizottság jelentése figyelembe veszi az érintett civil társadalmi szereplők, nem kormányzati szervezetek és szociális partnerek, köztük a fogyatékossággal élők, valamint az idős személyek szervezeteinek véleményét.

MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a véleménytervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy

Vakok Európai Szövetsége (EBU)

Európai Fogyatékosügyi Fórum.

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

24.11.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Stevens

28.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

8.12.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Valli

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (17.3.2017)

a Jogi Bizottság részére

a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

A marrákesi szerződés előírja a részes feleknek, hogy a szerzői és szomszédos jogok tekintetében alkalmazzanak kötelező korlátokat és kivételeket a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek javára, valamint lehetővé teszi a könyvek, hangoskönyvek és más nyomtatott anyagok különleges formátumú példányainak nemzetközi cseréjét a szerződéshez részes félként csatlakozott országok között.

A Kulturális és Oktatási Bizottság előadója üdvözli a javasolt irányelvet, mivel az a „könyvínség” végét jelenti a vakok és látássérültek számára az Unióban és világszerte. Jelenleg a megjelenő könyvek csupán öt százaléka érhető el látássérültek számára, amely azt mutatja, hogy e műveknek nincs valódi piacuk. A marrákesi szerződés fontos előrelépés a kulturális és oktatási információhoz való hozzáférés terén a többi polgáréval azonos szintű hozzáférés célja felé.

A szerzői jog és a szomszédos jogok terén megállapított kivételek vagy korlátozások csak a felhasználók erősen korlátozott csoportjára vonatkoznak, és kizárólag nem kereskedelmi célból alkalmazhatók.

Továbbá meg kell jegyezni, hogy a vak és látássérült személyek által használt könyvek különleges formátumúak, pl. Braille-írással vagy Daisy szabvány szerint készültek, és ritkán versenytársai a látók számára készült könyveknek. Az előadó véleménye szerint semmi sem támasztja alá, hogy a „felhatalmazott szervezetek”, amelyek előállítják a hozzáférhető formátumú szövegeket, kalózkodás révén kárt okoznának a jogtulajdonosoknak vagy a kiadóknak.

A szerződés nem ássa alá a hagyományos kiadói tevékenységet, és nem akadályozza meg a jogtulajdonosokat abban, hogy növeljék a hagyományos formátumban hozzáférhető műveik számát. Nem ösztönzi a kiadói üzletággal folytatott kereskedelmi versenyt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a marrákesi szerződés azért jött létre, mert a piac nem elégítette ki a vakok és látássérültek igényeit.

Ennélfogva minden szükséges intézkedést meg kell hozni a marrákesi szerződés gyors és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, és az előadó sürgeti az Európai Uniót annak mielőbbi megerősítésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti a tájékoztatáshoz (11. cikk) és az oktatáshoz való jogot (14. cikk).

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon.

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Tekintettel arra, hogy a súlyosan és hosszú távon látássérült személyek általi használat egyértelmű társadalmi érdek és alapvetően nonprofit alapon fogják végrehajtani, intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon, továbbá szükség esetén növelni kell elérhetőségüket, amennyiben az ebben az irányelvben meghatározott feltételek teljesülnek, és adatgyűjtést kell végezni a hozzáférhetőségükre vonatkozóan, beleértve a tagállamok területén letelepedett felhatalmazott szervezetekre vonatkozó információ közzétételét.

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek rendelkeznek az információhoz való hozzáférés jogával, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való joggal.

Indokolás

A javasolt kiegészítés az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményéből , valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikkéből ered, amely rögzíti a fogyatékossággal élő személyek jogait és szabadságait.

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi sérülés miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint azon személyek számára, akik nem vakok, látássérültek vagy nyomtatott szöveget használni képtelenek, anélkül, hogy ez sértené a tartalom minőségét. A hozzáférhető formátumok közé tartozik többek között a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

Indokolás

This recital aims to guarantee the quality of the adapted works to ensure that the cultural experience gained from accessing literary or artistic works is the same for all, and to maintain the precision of the definition for 'persons who are not blind, visually impaired or otherwise print disabled'. It also offers the distinction between 'disability' and 'impairment'; according to the Preamble (e) of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, disability results from 'the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others'. In other words, it is these barriers that are disabling for people, not their impairments or different functional abilities. As such, 'impairment' is more appropriate here.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell.

(6)  Az irányelv ezért kötelező kivételekről rendelkezik az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például az adaptált hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben előírt kivételek alkalmazása nem sérti a tagállamok által a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan előírt egyéb, például a magáncélú felhasználásra vonatkozó kivételeket.

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kötelező kivételnek emellett korlátoznia is kell a többszörözési jogot annak érdekében, hogy szükség esetén lehetővé tegye a műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példány előállításához szükséges módosítását, konvertálását, illetve adaptálását. Ez kiterjed az információnavigációs funkció biztosítására is a hozzáférhető formátumú példányokban.

(8)  Szükséges az is, hogy a kötelező kivétel emellett korlátozza a többszörözési jogot annak érdekében, hogy szükség esetén lehetővé tegye a műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példány előállításához szükséges módosítását, konvertálását, illetve adaptálását. Ez kiterjed az információnavigációs funkció biztosítására a hozzáférhető formátumú példányokban, valamint a meglévő, a kedvezményezett személyek bizonyos csoportjai számára már hozzáférhető kiadványoknak olyan más kedvezményezett személyek igényeihez való adaptálásához szükséges tevékenységekre is, akiknek a műhöz való megfelelő hozzáféréshez alternatív formátumokra van szükségük. Lehetővé kell tenni a mű kölcsönzését a kedvezményezett személyek számára.

Indokolás

A módosítás egyértelműsíteni kívánja a 3. cikkben említett kivétel által engedélyezett „szükséges tevékenységek” meghatározását. Egy adott fájlformátum hozzáférhető lehet a fogyatékossággal élő személyek bizonyos csoportjai (például a látássérültek) számára, míg mások (például a diszlexiások) számára nem. Ebben az esetben annak ellenére, hogy egy fájlt nem kell átalakítani ahhoz, hogy vak vagy látássérült kedvezményezett személyek használni tudják, a diszlexiások számára hozzáférhetővé tételéhez szükség van átalakításra. Lehetővé kell tenni a kölcsönzést is.

Módosítás     7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kivételnek lehetővé kell tennie a felhatalmazott szervezetek számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül.

(9)  A kivétel lehetővé teszi a felhatalmazott szervezetek számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó aktuális művek, archivált anyagok és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés jelzi, hogy az archivált művek is előállíthatóak hozzáférhető formátumban.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A szövegalapú művek rendelkezésre állásának javítása érdekében a jogosultak szerepe a műveik látássérült vagy nyomtatott szöveget más okból használni képtelen személyek számára hozzáférhetővé tételében éppoly fontos, mint az ebben az irányelvben meghatározott kivételek, amikor a piac nem képes biztosítani e hozzáférést.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés a marrákesi szerződés egyik preambulumbekezdésére utal. Felhívja a figyelmet a megfelelő korlátozások és kivételek, valamint a jogosultak által a művek látássérültek számára hozzáférhetővé tételében játszott szerep egyenlő fontosságára a tekintetben, hogy véget érjen a vak és látássérült személyek millióinak „könyvéhsége”.

Módosítás     9

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A tagállamok közti csere támogatása érdekében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) létre kell hoznia és működtetnie kell egy egységes, nyilvánosan hozzáférhető online adatbázist, amely információt tartalmaz a felhatalmazott szervezetekről, valamint bibliográfiai adatokat a felhatalmazott szervezetek által előállított és rendelkezésre bocsátott, hozzáférhető formátumban elérhető művekről. Ennek az adatbázisnak tartalmaznia kell a már eleve hozzáférhető formában előállított kiadványokra vonatkozó információkat is, és biztosítani kell az átjárhatóságot az adatbázis és a WIPO által működtetett ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) adatbázis között.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés felhívja az Európai Bizottságot az információcsere megkönnyítésére azáltal, hogy létrehoz egy egységes adatbázist a hozzáférhető formátumú példányok számára, ideértve a kiadók által már eleve hozzáférhető formátumban előállított könyveket is. Ennek az új kezdeményezésnek a WIPO-n keresztül elérhető, az Accessible Book Consortium által fejlesztett meglévő globális adatbázisra kell épülnie, és azzal interoperábilisnek kell maradnia.

Módosítás     10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy szerte a belső piacon elérhetőbbé váljanak a hozzáférhető formátumú példányok, lehetővé kell tenni, hogy a valamely tagállamban készült hozzáférhető formátumú példányok valamennyi tagállamban elérhetőek legyenek. Ez csökkentené az ugyanazon művek vagy más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállításához szükséges megkettőzött munka iránti keresletet az Unióban, és ezáltal megtakarításokhoz és hatékonyságnöveléshez vezetne. Ennek az irányelvnek ezért valamennyi tagállamban biztosítania kell a más tagállamokban készült hozzáférhető formátumú példányok terjesztésének és elérhetőségének lehetőségét. A felhatalmazott szervezetek számára ezért lehetővé kell tenni a szóban forgó példányoknak a kedvezményezett személyek és a felhatalmazott szervezetek körében, bármely tagállamban történő online vagy offline terjesztését. A felhatalmazott szervezetek és a kedvezményezett személyek számára ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy bármely tagállam bármely felhatalmazott szervezetén keresztül hozzáférjenek a szóban forgó példányokhoz.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy szerte a belső piacon elérhetőbbé váljanak a hozzáférhető formátumú példányok, lehetővé válik, hogy a valamely tagállamban készült hozzáférhető formátumú példányok valamennyi tagállamban elérhetőek legyenek. Ez csökkentené az ugyanazon művek vagy más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállításához szükséges megkettőzött munka iránti keresletet az Unióban, és ezáltal megtakarításokhoz és hatékonyságnöveléshez vezetne. Ez az irányelv ezért valamennyi tagállamban biztosítja a más tagállamokban készült hozzáférhető formátumú példányok terjesztésének és elérhetőségének lehetőségét a kedvezményezett személyek és a felhatalmazott szervezetek számára. A felhatalmazott szervezetek számára ezért lehetővé kell tenni a szóban forgó példányoknak a kedvezményezett személyek és a felhatalmazott szervezetek körében, bármely tagállamban történő online vagy offline terjesztését. A felhatalmazott szervezetek és a kedvezményezett személyek számára ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy bármely tagállam bármely felhatalmazott szervezetén keresztül hozzáférjenek a szóban forgó példányokhoz.

Módosítás     11

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát.

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem lesz megengedett, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát.

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A felhatalmazott szervezetek azonosításának keretében a tagállamoknak figyelembe kell venniük a művek és más tartalmak nonprofit, jó minőségű és hatékony hozzáférhető formátumának nyújtása terén e szervezetek rendelkezésére álló szakértelmet, valamint a megbízható közvetítőre vonatkozó elveket, amelyeket az Európai Bizottság által kezdeményezett és a jogosultak, valamint a nyomtatott szöveget használni képtelen személyek képviselői által 2010-ben aláírt, a diszlexiás vagy látássérült olvasók művekhez való hozzáféréséről szóló egyetértési megállapodás határozott meg.

Indokolás

A javaslat az elmúlt évtizedben alkalmazott európai politikára kíván építeni, amelynek alapját a területen működő érdekelt felek közötti együttműködés előmozdítása mellett azon értékes tudás és tapasztalat elismerése képezi, amelyet csak a kedvezményezett személyeket szolgáló szakosodott szervezetek tudnak nyújtani.

Módosítás     13

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

(14)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke kimondja, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és szakmai beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

Módosítás     14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A Bizottság nyomon követi ezen irányelv hatását. Ennek részeként az ezen irányelv hatályán kívül eső művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak elérhetőségével kapcsolatos helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek milyen mértékben elérhetők az egyéb fogyatékossággal élő személyek számára. A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a helyzetet. Szükség esetén megfontolás tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának módosítása.

(16)  A Bizottság nyomon követi ezen irányelv hatását. Ennek részeként az ezen irányelv hatályán kívül eső művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak elérhetőségével kapcsolatos helyzetet is értékeli, továbbá azt, hogy ezek milyen mértékben elérhetők az egyéb sérüléssel élő személyek számára. A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a helyzetet. Szükség esetén megfontolás tárgyát képezheti ezen irányelv hatályának módosítása.

Módosítás     15

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

(18)  Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban szükséges értelmezni és alkalmazni.

Módosítás     16

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A marrákesi szerződés megállapít bizonyos kötelezettségeket a hozzáférhető formátumú példányoknak az Unió és a szerződéshez csatlakozott harmadik országok közötti cseréje tekintetében. Az említett kötelezettségek teljesítése érdekében hozott uniós intézkedések az [...] rendelet tartalmazza, amelyet ezen irányelvvel együtt kell értelmezni.

(19)  A marrákesi szerződés megállapít bizonyos kötelezettségeket a hozzáférhető formátumú példányoknak az Unió és a szerződéshez csatlakozott harmadik országok közötti cseréje tekintetében. Az említett kötelezettségek teljesítése érdekében hozott uniós intézkedéseket az [...] rendelet tartalmazza, amelyet ezen irányelvvel együtt kell figyelembe venni.

Módosítás     17

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tagállamoknak az irányelvet hat hónapon belül át kell ültetniük az Európai Unió Alapjogi Chartája, illetve a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény által elismert jogok haladéktalan végrehajtása érdekében.

Indokolás

A módosítás célja figyelembe venni a marrákesi szerződés 4. cikke (3) bekezdésének és 10. cikkének azon rendelkezéseit, amelyek magának a szerződésnek a végrehajtására vonatkoznak.

Módosítás     18

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „mű és más tartalom”: bármely médiában, akár audio – mint például hangoskönyvformátumban megjelent, vagy egyéb módon jogszerűen közzétett, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó, könyv, folyóirat, újság, magazin vagy egyéb írásos formában lévő mű, ideértve a kottákat és a kapcsolódó illusztrációkat;

1.  „mű és más tartalom”: szöveg, jelzet és/vagy kapcsolódó illusztráció formájábanideértve a kottákat – megjelent, szerzői jog vagy szomszédos jogok védelme alá tartozó könyv, e-könyv, folyóirat, újság, magazin formájában vagy egyéb írott formátumban, illetve bármely média formájában, ideértve az olyan audió formátumot is, mint például az audiokönyvek vagy a rádióműsorok, közzétett vagy egyéb jogszerű módon nyilvánosan hozzáférhetővé tett irodalmi, tudományos vagy művészeti mű;

Indokolás

A „mű és más tartalom” fogalmának pontosabb és részletesebb meghatározása.

Módosítás     19

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „kedvezményezett személy”:

2.  „kedvezményezett személy”, tekintet nélkül bármely más fogyatékosságra a következők bármelyike:

Indokolás

A kiegészítés a „kedvezményezett személy” marrákesi szerződésben szereplő meghatározásához igazodik. A 2. cikk (2) bekezdésének a), b) c) és d) pontjaira vonatkozik, ezért a d) pont után kell beilleszteni.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c.  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási nehézséggel küzd, ideértve a diszlexiát is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni; vagy

c.  olyan személy, aki érzékelési vagy olvasási zavarral küzd, ideértve a diszlexiát is, és aki ennek következtében képtelen nyomtatott műveket ugyanúgy olvasni, mint a nem vak, nem látássérült vagy a nyomtatott szöveget más okból használni nem képtelen személyek; vagy

Indokolás

A preambulumbekezdés célja a „disability” (a szövegkörnyezettől függően „fogyatékosság”, illetve „nehézség”) és az „impairment” (a szövegkörnyezettől függően „sérülés” vagy „zavar”) közti különbségtevés. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény ((e) preambulumbekezdés) szerint a fogyatékosság „a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben” Más szavakkal, ezek az akadályok azok, amelyek gátolják az illetőt, nem a károsodása vagy különböző funkcionális képességei. Ezért itt helyesebb a „zavar” szót használni.

Módosítás     21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d.  egyéb testi fogyatékosság miatt könyvet tartani vagy lapozni képtelen személy, valamint az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemeit fókuszálni, illetve mozgatni képtelen személy;

d.  egyéb testi sérülés miatt könyvet tartani vagy lapozni képtelen személy, valamint az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemeit fókuszálni, illetve mozgatni képtelen személy.

Módosítás     22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a látássérüléssel, illetve a 2. pontban említett bármely egyéb nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan, azonos kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

3.  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában, nonprofit alapon közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a látássérüléssel, illetve a 2. pontban említett bármely egyéb nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan, azonos kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

Indokolás

Fontos kiemelni a példányok nem kereskedelmi jellegét, ami még egyértelműbbé teszi a felhatalmazott szervezetek és nonprofit alapú tevékenységük meghatározását.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „felhatalmazott szervezet”: olyan szervezet, amely fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata keretében nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosít a kedvezményezett személyek számára.

4.  „felhatalmazott szervezet”: a működés helye szerinti tagállam által arra a feladatra felhatalmazott vagy elismert szervezet, hogy nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosítson kedvezményezett személyek számára. Ide tartoznak az olyan kormányzati intézmények vagy nonprofit szervezetek is, amelyek egyik fő tevékenységük vagy intézményi kötelezettségük keretében biztosítják ugyanezen szolgáltatásokat a kedvezményezettek számára.

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság által javasolt „felhatalmazott szervezet” fogalmának kiegészítése, figyelembe véve a marrákesi szerződést, amely meghatározza, hogy kinek kell e szerveket jogszerűen engedélyeznie vagy elismernie.

Módosítás     24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a hozzáférhető formátumú példány tiszteletben tartsa a mű vagy más tartalom integritását, miközben kellően figyelembe veszik a mű alternatív formátumban való hozzáférhetővé tételéhez szükséges változtatásokat.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a hozzáférhető formátumú példány tiszteletben tartsa a mű vagy más tartalom integritását, miközben kellően figyelembe veszik a mű alternatív formátumban, a kedvezményezettek különböző igényeihez igazodó módon való hozzáférhetővé tételéhez szükséges változtatásokat.

Módosítás     25

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkorábban [five years after the date of transposition]-án/én a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

Legkésőbb [öt évvel az átültetés időpontját követően]-ig a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot a rendelet esetleges társadalmi és gazdasági hatásairól, az előadó azt tanácsolja, hogy a felülvizsgálatra a rendelet hatályba lépését követő legfeljebb öt éven belül kerüljön sor.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

6.12.2016

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clare Moody

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (27.1.2017)

a Jogi Bizottság részére

a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

A vélemény előadója: Rosa Estaràs Ferragut

RÖVID INDOKOLÁS

A marrákesi szerződés előírja a részes feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok tekintetében alkalmazzanak kivételeket, illetve korlátozásokat a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek javára, valamint lehetővé teszi a könyvek, hangoskönyvek és más nyomtatott anyagok különleges formátumú példányainak nemzetközi cseréjét a szerződéshez csatlakozott országok között.

A Petíciós Bizottság (PETI) őszintén üdvözli a javasolt irányelvet. A PETI bizottság azóta aktív résztvevője a vakok és látássérültek személyek megjelent művekhez való hozzáférésével kapcsolatos dokumentumoknak, amióta 2011-ben két petíciót(1) is kapott, amelyek kötelező erejű szerződés kidolgozására szólítottak fel. A PETI bizottság megelégedéssel nyugtázta a marrákesi szerződés 2013-ban történő elfogadását és 2013. szeptemberi hatálybalépését. Mindazonáltal további lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió eleget tegyen a marrákesi szerződés és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (UNCRPD) szerinti nemzetközi kötelezettségeinek.

Ahogyan az a Petíciós Bizottság C. szakpolitikai főosztálya megbízásából elkészített, és a fogyatékosságokról szóló 2016. november 9-i PETI-munkaértekezleten bemutatott, a marrákesi szerződéssel kapcsolatos tanulmányban(2) olvasható, a marrákesi szerződés egyrészt győzelemnek tekinthető a fogyatékosság társadalmi modellje számára, másrészt megfelelő nemzetközi megoldást kínál a globális „könyvéhségre”. Ennélfogva minden szükséges intézkedést meg kell hozni a marrákesi szerződés gyors és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. A PETI bizottság ezenkívül még felszólított(3) a marrákesi szerződés Európai Unió általi gyors végrehajtására anélkül, hogy a ratifikációt az EU jogi keretének felülvizsgálatától tennék függővé.

A véleménytervezet a rendeletben használt terminológia összehangolására törekszik annak érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen a marrákesi szerződésnek és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek. A véleménytervezet nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy a kedvezményezettek listája bővülhessen, és a javasolt irányelvet az adatvédelemről szóló új, uniós szintű átfogó jogi kerethez igazodva frissíti. Még ennél is fontosabb a véleménytervezet azon javaslata, hogy a tagállamokban panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat kellene bevezetni azokra az esetekre, amelyekben a kedvezményezettek akadályokba ütköznek a megengedett kivételek igénybevétele tekintetében.

MÓDOSÍTÁS:

A Petíciós Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük javuljon a belső piacon.

(3)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek továbbra is számos akadályba ütköznek a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó könyvekhez és egyéb nyomtatott anyagokhoz való hozzáférés tekintetében. Haladéktalanul intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az említett művek hozzáférhető formátumú példányai sokkal elérhetőbbé váljanak, és terjesztésük számottevően javuljon a belső piacon.

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződést (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) az Unió nevében 2014. április 30-án írták alá23. A szerződés célja elérhetőbbé tenni a jogvédett művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek számára. A marrákesi szerződés előírja a szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok jogosultjainak jogai tekintetében alkalmazzanak kivételeket és korlátozásokat egyes művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállítása és terjesztése, valamint az említett példányok nemzetközi cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés Unió általi megkötése szükségessé teszi az uniós jog kötelező kivételek révén történő kiigazítását a szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok, művek és kedvezményezett személyek tekintetében. Ez az irányelv azon kötelezettségek végrehajtására irányul, amelyeket az Uniónak a marrákesi szerződés értelmében harmonizált módon kell teljesítenie annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó intézkedések alkalmazása a belső piac egészén következetes legyen.

(4)  A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződést23 (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) az Unió nevében 2014. április 30-án írták alá, miután a Szellemi Tulajdon Világszervezete már 2013-ban elfogadta. A szerződés célja elérhetőbbé tenni a jogvédett művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek számára. A marrákesi szerződés előírja a szerződő feleknek, hogy a szerzői jog és a szomszédos jogok jogosultjainak jogai tekintetében alkalmazzanak kivételeket és korlátozásokat egyes művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak előállítása és terjesztése, valamint az említett példányok nemzetközi cseréje tekintetében. A marrákesi szerződés Unió általi megkötése szükségessé teszi az uniós jog kötelező kivételek révén történő kiigazítását a szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok, művek és kedvezményezett személyek tekintetében. Ez az irányelv azon kötelezettségek végrehajtására irányul, amelyeket az Uniónak a marrákesi szerződés értelmében harmonizált módon kell teljesítenie annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó intézkedések alkalmazása a belső piac egészén következetes legyen.

_________________

_________________

23 A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU határozata a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 115., 2014.4.17., 1. o.)

23 A Tanács 2014. április 14-i 2014/221/EU határozata a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrakesh-i szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 115., 2014.4.17., 1. o.)

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk lényegében megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

(5)  Ezen irányelv kedvezményezettjei a vakok és azok a személyek, akiknek látássérülése nem javítható olyan mértékben, hogy látásfunkciójuk megegyezzen az említett sérüléssel nem küzdő személyek látásfunkciójával, valamint az érzékelési vagy olvasási nehézséggel, többek között a diszlexiával küzdő személyek, akik ennek következtében képtelenek nyomtatott műveket a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan olvasni, továbbá azok, akik egyéb testi fogyatékosság miatt képtelenek könyvet tartani vagy lapozni, vagy az olvasást rendes esetben lehetővé tevő mértékben szemüket fókuszálni, illetve mozgatni. Az ezen irányelv által bevezetett intézkedések célja tehát, hogy elérhetőbbé tegyék a könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok vagy egyéb írásos formában lévő művek, kották és más nyomtatott anyagok – ideértve az audio formában, akár digitálisan, akár analóg módon rögzítetteket is – olyan formátumú példányait, amelyek az említett műveket és más tartalmakat lényegében ugyanolyan hozzáférhetővé teszik a szóban forgó személyek számára, mint a sérüléssel vagy nehézséggel nem küzdő személyek számára. A hozzáférhető formátumok közé tartozik a Braille-írás is, a nagyított betűs nyomtatás, az adaptált e-könyvek, a hangoskönyvek és a rádiós műsorszolgáltatás.

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell.

(6)  Az irányelvnek ezért kötelező kivételekről kell rendelkeznie az uniós jog által harmonizált és a marrákesi szerződés hatálya alá tartozó felhasználási módok és művek szempontjából releváns jogok tekintetében. Ezek közé tartoznak különösen a többszörözéshez, a nyilvánossághoz történő közvetítéshez, a rendelkezésre bocsátáshoz, a terjesztéshez és a kölcsönzéshez fűződő, a 2001/29/EK irányelvben, a 2006/115/EK irányelvben és a 2009/24/EK irányelvben rögzített jogok, valamint a 96/9/EK irányelvben említett kapcsolódó jogok. Mivel a marrákesi szerződés által előírt kivételek és korlátozások hatálya kiterjed az audio formátumú művekre, például a hangoskönyvekre is, a szóban forgó kivételeket a szomszédos jogokra is alkalmazni kell. Az ebben az irányelvben előírt kivételek alkalmazása nem sérti a tagállamok által a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan előírt egyéb, például a magáncélú felhasználásra vonatkozó kivételeket.

Módosítás     5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ezen irányelvben megállapított felhasználási módok közé tartozik a hozzáférhető formátumú példányoknak a kedvezményezett személyek vagy az ő érdekeiket szolgáló felhatalmazott szervezetek által történő előállítása; legyenek azok akár közjogi, akár magánjogi szervezetek, különösen könyvtárak, oktatási intézmények vagy más nonprofit szervezetek, amelyek fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata a nyomtatott szöveget használni képtelen személyek szolgálata. Az említett felhasználási módoknak magukban kell foglalniuk a hozzáférhető formátumú példányoknak a kedvezményezett személyek kizárólagos használatára, olyan természetes személy által történő előállítását is, aki ezt egy kedvezményezett személy megbízásából teszi, illetve aki segítséget nyújt ebben egy kedvezményezett személynek.

(7)  Az ezen irányelvben megállapított felhasználási módok közé tartozik a hozzáférhető formátumú példányoknak a kedvezményezett személyek vagy az ő érdekeiket szolgáló felhatalmazott szervezetek által történő előállítása is, legyenek azok akár közjogi, akár magánjogi szervezetek, különösen könyvtárak, oktatási intézmények vagy más nonprofit szervezetek, amelyek fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata a nyomtatott szöveget használni képtelen személyek szolgálata. Az említett felhasználási módoknak magukban kell foglalniuk a hozzáférhető formátumú példányoknak a kedvezményezett személyek kizárólagos használatára, olyan természetes személy által történő előállítását is, aki ezt egy kedvezményezett személy megbízásából teszi, illetve aki segítséget nyújt ebben egy kedvezményezett személynek.

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kötelező kivételnek emellett korlátoznia is kell a többszörözési jogot annak érdekében, hogy szükség esetén lehetővé tegye a műnek vagy más tartalomnak a hozzáférhető formátumú példány előállításához szükséges módosítását, konvertálását, illetve adaptálását. Ez kiterjed az információnavigációs funkció biztosítására is a hozzáférhető formátumú példányokban.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás     7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kivételnek lehetővé kell tennie a felhatalmazott szervezetek számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül.

(9)  A kivételnek lehetővé kell tennie a felhatalmazott szervezetek számára azt is, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányait előállítsák és online vagy offline terjesszék az Unión belül.

Módosítás     8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát.

(11)  Tekintettel a kivétel sajátos jellegére, annak jól meghatározott hatókörére, valamint arra, hogy a kedvezményezetteknek jogbiztonságra van szükségük, a tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy a kivétel alkalmazására vonatkozó további követelményeket írjanak elő, mint például kártalanítási rendszereket vagy a hozzáférhető formátumú példányok kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állásának előzetes vizsgálatát. Az ilyen további kivételek azzal a kockázattal járnának, hogy ellentétesek az ebben az irányelvben előírt kivételek céljával, illetve a különleges formátumú példányoknak az egységes piacon belüli, határokon átnyúló cseréje elősegítésének céljával.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, ideértve a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, amely a személyes adatok feldolgozását szabályozza, és amelynek rendelkezései szerint a felhatalmazott szervezetek ezen irányelv keretei között, a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a tagállamok által kijelölt független hatóságok felügyelete alatt végezhetik az adatfeldolgozást.

(12)  A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, ideértve a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke szerinti jogot, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a, amelyek a személyes adatok feldolgozását szabályozzák, és amelyek rendelkezései szerint a felhatalmazott szervezetek ezen irányelv keretei között, a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a tagállamok által kijelölt független hatóságok felügyelete alatt végezhetik az adatfeldolgozást.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     10

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

(13)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: UNCRPD) – amelynek az EU szerződő fele, és amely jogilag kötelező erővel bír az uniós tagállamokra nézve – biztosítja a fogyatékossággal élő személyeknek az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a kulturális, gazdasági és társadalmi életben másokkal azonos alapon való részvételhez való jogot. Az UNCRPD előírja a részes feleknek, hogy a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést tegyenek meg annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek észszerűtlen vagy megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz történő hozzáférésével szemben.

Módosítás     11

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

(14)  Az Európai Unió Alapjogi Chartája tiltja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, közöttük a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést is, és leszögezi, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A 2001/29/EK irányelv értelmében a tagállamok továbbra is megállapíthatnak kivételt vagy korlátozást a fogyatékossággal élő személyek javára olyan esetekben, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(17)  A tagállamoknak mindenképpen kivételeket és korlátozásokat kell megállapítaniuk a fogyatékossággal élő személyek javára olyan esetekben is, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás     13

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez az irányelv tehát tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

(18)  Ez az irányelv ezért tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben elismert elveket. Ezt az irányelvet e jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  tekintet nélkül bármely más fogyatékosságra.

Indokolás

A véleménytervezet nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy a fogyatékosságok más típusait is felvehessék. A javasolt irányelv a (16) preambulumbekezdésben és a 7. cikkben említi azt a lehetőséget, hogy egy későbbi szakaszban a fogyatékosságok más típusait is felvehessék.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a látássérüléssel, illetve a 2. pontban említett bármely egyéb nehézséggel nem küzdő személyekhez hasonlóan, azonos kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

3.  „hozzáférhető formátumú példány”: a megjelent mű vagy más tartalom formátumától eltérő módon vagy formában közzétett példány, amely a kedvezményezett személyek számára a művet vagy más tartalmat hozzáférhetővé teszi, többek között lehetővé téve, hogy a kedvezményezettek a (2) bekezdésben említett nehézségek vagy fogyatékosságok egyikével sem sújtott személyekhez hasonlóan, azonos kényelem mellett férjenek hozzá a műhöz vagy más tartalomhoz;

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „felhatalmazott szervezet”: olyan szervezet, amely fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata keretében nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosít a kedvezményezett személyek számára.

4.  „felhatalmazott szervezet”: olyan szervezet, amely fő tevékenysége, illetve egyik fő tevékenysége vagy közérdekű feladata keretében nonprofit alapon oktatást, speciális képzést, akadálymentesített olvasási lehetőségeket vagy információkhoz való hozzáférést biztosít a kedvezményezett személyek számára, függetlenül attól, hogy e szervezet a kormány felügyelete alá tartozik-e.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozóan biztosított kivételeket technikai intézkedések vagy szerződés ne helyezhessék hatályon kívül.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusok kerüljenek bevezetésre és álljanak a felhasználók rendelkezésére abban az esetben, ha az ebben a cikkben említett intézkedések alkalmazásával összefüggésben jogvita merül fel.

Indokolás

A javasolt irányelv nem említ olyan panaszkezelési vagy jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket a tagállamoknak kellene bevezetniük azokra az esetekre, amelyekben a kedvezményezettektől megtagadják a megengedett felhasználási módokat. Ilyen mechanizmusokról rendelkezik a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 13. cikkének (2) bekezdése (COM(2016)0593).

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozása a 95/46/EK irányelvnek megfelelően történik.

A személyes adatok ezen irányelv keretében történő feldolgozását a 95/46/EK irányelvnek, a 2002/58/EK irányelvnek, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően kell végezni.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [two years after the date of transposition]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy szükséges-e módosítani ezen irányelv hatályát.

A Bizottság [két évvel az átültetés időpontját követően]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak arról, hogy a belső piacon milyen mértékben érhetők el a 2. cikk 1. pontjában meghatározottaktól eltérő művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányai a kedvezményezett személyek számára, és milyen mértékben érhetők el a hozzáférhető formátumú művek és egyéb tartalmak a 2. cikk 2. pontjában meghatározottaktól eltérő fogyatékosságokkal élő személyek számára. A jelentésnek ki kell térnie annak értékelésére, hogy szükséges-e kibővíteni ezen irányelv hatályát, hogy az ezen irányelvben megállapított kivételből és a kapcsolódó hozzáférhető formátumú példányok előállításából a fogyatékossággal élők más kategóriái is részesülhessenek.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkorábban [five years after the date of transposition]-án/én a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

Legkorábban [öt évvel az átültetés időpontját követően]-án/én a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését és megküldi annak főbb eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok kíséretében.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PETI

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edouard Martin

(1)

Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), illetve a Royal National Institute of Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) nevében benyújtott 0924/2011. számú petíció a vakok könyvekhez és más nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről, és

Michael Kalmar osztrák állampolgár által a Diszlexiások Európai Szövetségének (EDA) nevében benyújtott 0964/2011. számú petíció a vak, diszlexiás vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek könyvekhez való hozzáféréséről.

(2)

PE 571.387.

(3)

Az Európai Parlament 2016. február 3-i állásfoglalása a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján a marrákesi szerződés ratifikálásáról (2016/2542(RSP)).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

12.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Maria Noichl

Benyújtás dátuma

28.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat