Postup : 2016/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0097/2017

Predkladané texty :

A8-0097/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0312

SPRÁVA     ***I
PDF 985kWORD 145k
28.3.2017
PE 594.171v02-00 A8-0097/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Max Andersson

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0596),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0381/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. januára 2017(1);

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre petície (A8-0097/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na protokol (č. 2) k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Citácia 1b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na článok 26 Charty základných práv Európskej únie a Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a)  V Charte základných práv Európskej únie je zakotvené právo na informácie (článok 11) a právo na vzdelanie (článok 14).

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými právami s s nimi súvisiacimi právami. Keďže zo sociálneho hľadiska je dôležité udeliť takýmto osobám právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní, je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu v rámci podmienok stanovených v tejto smernici, aby sa zabezpečil prístup k poznatkom a informáciám.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201423. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť diel a iných chránených materiálov v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Od zmluvných strán sa v Marrákešskej zmluve vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacich práv na účely vyhotovovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií. Uzavretie Marrákešskej zmluvy Európskou úniou si vyžaduje úpravu práva Únie stanovením povinnej výnimky upravujúcej používanie, diela a oprávnené osoby, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Touto smernicou sa harmonizovaným spôsobom vykonávajú povinnosti, ktoré Únia musí splniť podľa Marrákešskej zmluvy, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie týchto opatrení jednotne na celom vnútornom trhu.

(4)  Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201423, pričom už v roku 2013 bola prijatá Svetovou organizáciou duševného vlastníctva. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť a cezhraničnú výmenu diel a iných chránených predmetov v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Od zmluvných strán sa v Marrákešskej zmluve vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s právami nositeľov autorských práv a s nimi súvisiacich práv na účely vyhotovovania a šírenia rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch a na účely cezhraničnej výmeny týchto rozmnoženín. Uzavretie Marrákešskej zmluvy Európskou úniou si vyžaduje úpravu práva Únie stanovením povinnej a harmonizovanej výnimky upravujúcej používanie, diela a oprávnené osoby, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Touto smernicou sa harmonizovaným spôsobom vykonávajú povinnosti, ktoré Únia musí splniť podľa Marrákešskej zmluvy, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie týchto opatrení jednotne na celom vnútornom trhu.

_________________

_________________

23 Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

23 Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takého postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

(5)  Táto smernica je navrhnutá v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takéto postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie alebo akúkoľvek inú poruchu učenia, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéhoto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je preto zlepšiť dostupnosť kníh vrátane elektronických kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov a to aj vo zvukovej podobe, či už digitálnej alebo analógovej, online alebo offline, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné predmety ochrany prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí aj Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva.

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na vyhotovovanie rozmnoženín, verejný prenos, sprístupňovanie, rozširovanie a vypožičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na práva súvisiace s autorským právom. Uplatňovaním výnimiek stanovených v tejto smernici by nemali byť dotknuté iné výnimky vzťahujúce sa na osoby so zdravotným postihnutím stanovené členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Povinnou výnimkou by sa tiež malo obmedziť právo na reprodukciu tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného materiálu tak, aby bolo možné vyhotoviť kópiu v prístupnom formáte. To zahŕňa poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v kópii v prístupnom formáte.

(8)  Je tiež nevyhnutné, aby sa povinnou výnimkou obmedzilo právo na vyhotovovanie rozmnoženín tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného materiálu tak, aby bolo možné vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte. To zahŕňa poskytnutie potrebných prostriedkov umožňujúcich navigáciu v informáciách v rozmnoženine v prístupnom formáte a zahŕňa to aj úkony nevyhnutné na prispôsobenie existujúcich publikácií, ktoré sú už prístupné určitým kategóriám beneficientov, potrebám ostatných beneficientov, ktorí potrebujú alternatívne formáty, aby získali riadny prístup k dielu. Malo by sa povoliť vypožičiavanie diel beneficientom.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresniť, čo sa myslí výrazom „nevyhnutné úkony“, ktoré povoľuje výnimka podľa článku 3. Formát súboru môže byť prístupný určitým kategóriám osôb so zdravotným postihnutím (napr. zrakovo postihnutým osobám), avšak ostatným nie (napr. dyslektikom). V takom prípade nie je potrebné upraviť súbor pre nevidiace alebo zrakovo postihnuté osoby, ale je nutné vykonať jeho úpravu na účely umožnenia prístupu k dielu dyslektikom. Mala by sa poskytnúť aj možnosť vypožičiavania.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Výnimka by mala umožňovať povoleným subjektom vyhotovovať a šíriť kópie diel alebo iných materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupnom formáte, online aj offline v rámci Únie.

(9)  Výnimka by mala umožňovať oprávneným právnickým osobám vyhotovovať a šíriť rozmnoženiny diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupných formátoch, online aj offline v súlade s príslušným platným právom Únie. Touto smernicou sa oprávneným právnickým osobám neukladá povinnosť vyhotovovať a šíriť rozmnoženiny.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9 a)  Keď trh nedokáže zabezpečiť tento prístup, úloha nositeľov práv pri umožnení prístupu k ich dielam osobám so zrakovým postihnutím alebo s inými poruchami čítania je rovnako dôležitá ako výnimky stanovené touto smernicou, keď ide o zlepšovanie dostupnosti diel v textovej podobe.

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie odkazuje na odôvodnenie Marrákešskej zmluvy. Pripomína rovnakú dôležitosť príslušných obmedzení a výnimiek, ako aj úlohy nositeľa práv pri umožnení prístupu k dielam osobám so zrakovým postihnutím s cieľom ukončiť „hlad po knihách“ u miliónov nevidiacich a slabozrakých osôb.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9 b)  V záujme podpory výmeny medzi členskými štátmi by mala byť vytvorená jedna verejne prístupná online databáza riadená Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) obsahujúca informácie o oprávnených právnických osobách a bibliografické údaje o dielach prostredníctvom rozmnoženín v prístupných formátoch, ktoré vyhotovili a sprístupnili oprávnené právnické osoby. Táto databáza by mala obsahovať aj informácie o publikáciách, ktoré boli vytvorené ako prístupné, napr. o publikáciách, ktoré vydavatelia vytvorili v prístupných formátoch, a mala by byť interoperabilná s databázou ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) uloženou na serveri Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie vyzýva Európsku komisiu, aby zjednodušila výmenu informácií vytvorením databázy rozmnožením v prístupných formátoch vrátane prístupných kníh, ktoré vydavatelia vyhotovujú priamo v prístupných formátoch. Táto nová iniciatíva by mala byť založená na existujúcej celosvetovej databáze, ktorú vytvorilo združenie Accessible Book Consortium a ktorá je uložená na serveri Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), a mala by s ňou zostať interoperabilná.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte.

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej beneficientov by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú systémy napríklad odmeňovania alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti rozmnoženín v prístupných formátoch. V prípade týchto dodatočných požiadaviek by hrozilo, že sa dostanú do rozporu s účelom výnimiek stanovených v tejto smernici a s účelom spočívajúcim v uľahčení cezhraničnej výmeny rozmnožením v osobitných formátoch na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa zachovávať súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, ktorou sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené subjekty v rámci tejto smernice a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

(12)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa zachovávať súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES1b a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791c, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené právnické osoby v rámci tejto smernice a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je Únia stranou a ktorý je záväzný pre členské štáty Únie, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

(14)  V Charte základných práv Európskej únie sa zakazujú všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a uvádza sa v nej, že Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Prijatím tejto smernice sa Únia snaží zabezpečiť, aby mali oprávnené osoby prístup ku knihám a iným tlačeným materiálom v prístupných formátoch. V súlade s tým je táto smernica prvým rozhodujúcim krokom pri zlepšovaní prístupu k dielam pre osoby so zdravotným postihnutím.

(15)  Prijatím tejto smernice sa Únia snaží zabezpečiť, aby mali oprávnené osoby prístup ku knihám a iným tlačeným materiálom v prístupných formátoch na celom vnútornom trhu. V súlade s tým je táto smernica prvým rozhodujúcim krokom pri zlepšovaní prístupu k dielam pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Komisia bude monitorovať účinok tejto smernice. V rámci toho posúdi situáciu, pokiaľ ide o dostupnosť diel a ďalších materiálov v prístupných formátoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, ako aj o dostupnosť diel a iných materiálov v prístupných formátoch pre osoby s iným zdravotným postihnutím. Komisia bude situáciu pozorne kontrolovať. V prípade potreby sa môžu zvážiť zmeny v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(16)  Komisia bude monitorovať účinok tejto smernice. V rámci toho posúdi situáciu, pokiaľ ide o dostupnosť diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, ako aj o dostupnosť diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch pre osoby s iným zdravotným postihnutím. Komisia bude situáciu pozorne kontrolovať, aby bolo možné plne zaručiť kultúrne a spoločenské ciele tejto smernice. V prípade potreby sa môžu zvážiť zmeny v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to v súlade so správou predloženou Komisiou podľa článku 7 tejto smernice, ktorej by predchádzala štúdia uskutočniteľnosti o zavedení iných podobných výnimiek vzťahujúcich sa na osoby s inými druhmi zdravotného postihnutia.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Touto smernicou sa teda sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa táto smernica mala vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(18)  V tejto smernici sa preto rešpektujú základné práva a dodržujú sa zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto by sa táto smernica mala vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20 a)  Členské štáty by mali transponovať túto smernicu do 6 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, aby bolo možné rýchlo vykonávať práva osôb so zdravotným postihnutím uznané Chartou základných práv EÚ a dohovorom UNCRPD.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť ustanovenia článku 4 ods. 3 a článku 10 Marrákešskej zmluvy o vykonávaní tejto zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 1– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá používania niektorých diel a iných materiálov bez povolenia držiteľa práv v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá používania niektorých diel a iných predmetov ochrany bez povolenia nositeľa práv v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Jej cieľom je účinne zabezpečiť ich právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj v zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

1.  „dielo alebo iný predmet ochrany“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, a v digitálnych formátoch, akými sú napríklad elektronické knihy, ktoré je chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorskými právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „oprávnená osoba“ je:

(2)  „beneficient“ je bez ohľadu na prípadné ďalšie postihnutie:

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; or

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie či akúkoľvek inú poruchu učenia, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; or

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „rozmnoženina v prístupných formátoch“ je rozmnoženina diela alebo iného predmetu ochrany vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, ktorá umožňuje beneficientovi prístup k dielu alebo inému predmetu ochrany, čo znamená aj to, že takejto osobe sa umožní prístup tak ľahko a pohodlne ako osobe bez porúch alebo postihnutia podľa odseku 2;

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „oprávnená právnická osoba“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre beneficientov na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme, a ktorá je na takúto činnosť úradne oprávnená alebo uznaná členským štátom, v ktorom má sídlo.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  oprávnená osoba alebo osoba, ktorá koná v jej mene, vyhotovila kópiu diela alebo iného materiálu v prístupnom formáte na výlučné použitie oprávnenou osobou; and

(a)  beneficient alebo osoba, ktorá zákonne koná v jej mene, vyhotovila kópiu diela alebo iného materiálu v prístupnom formáte na výlučné použitie oprávnenou osobou; and

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na výnimku stanovenú v odseku 1 tohto článku sa vzťahujú článok 5 ods. 5 a prvý, tretí a piaty pododsek článku 6 ods. 4 smernice 2001/29/ES.

3.  Na výnimku stanovenú v odseku 1 tohto článku sa vzťahujú článok 5 ods. 5 smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a  Členské štáty zabezpečia, aby zmluva nemala prednosť pred výnimkami stanovenými v odseku 1. Pokiaľ ide o vzťah medzi výnimkou stanovenou v odseku 1 tohto článku a opatreniami technickej ochrany, uplatňujú sa prvý, tretí a piaty pododsek článku 6 ods. 4 smernice 2001/29/ES. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v tomto článku.

Odôvodnenie

V navrhovanej smernici sa neuvádzajú žiadne mechanizmy podávania sťažností ani mechanizmy nápravy, ktoré by mali členské štáty zaviesť v prípadoch, keď je beneficientom odopreté využiť povolené výnimky. Takéto mechanizmy sú uvedené v článku 13 ods. 2 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 5– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES1a a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791b.

 

__________________

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 7– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných materiálov v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre oprávnené osoby a diel a iných materiálov pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa mala zvážiť zmena rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre beneficientov a diel a iných predmetov ochrany pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa malo zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pričom sa zohľadní vývoj technológií, najmä dostupných technológií na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, a dostupnosť týchto technológií, aby výnimku a súvisiace vyhotovovanie rozmnoženín v prístupných formátoch stanovené touto smernicou mohli využívať aj osoby s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 8– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

Do [piatich rokov od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice, ktorým sa zohľadní technologický rozvoj v kontexte dostupnosti, a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice. Komisia vo svojej správe vezme do úvahy stanoviská príslušných aktérov občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Odôvodnenie

6 mesačná lehota je primeranejšia a zohľadňuje aj článok 10 Marrákešskej zmluvy.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (9.2.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Stevens

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rokovania o Marrákešskej zmluve o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) boli založené na tom, že ide o zmiešanú dohodu – niektoré otázky, na ktoré sa vzťahuje, patria do právomoci EÚ, iné zas do právomoci členských štátov. Pätnásť členských štátov už túto zmluvu podpísalo.

Marrákešská zmluva sa považuje za dokument s historickým významom, pretože je prvou dohodou o výnimkách z autorského práva a zahŕňa aj prvok ľudských práv. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa snaží zlepšiť prístup zrakovo postihnutých osôb k dielam chráneným autorským právom. Zrakovo postihnuté osoby na celom svete budú mať lepší prístup ku knihám, pretože mnohé organizácie budú môcť posielať kópie diel do iných krajín.

Spravodajkyňa viedla konzultácie aj s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a ďalšími zainteresovanými stranami a dospela k záveru, že návrh Komisie vnímajú priaznivo. Zmeny textu boli obmedzené na právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na zabezpečenie toho, aby bol v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s Marrákešskou zmluvou.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 19 a 114,

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na protokol (č. 1) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na protokol (č. 2) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Smernice Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv poskytujú právnu istotu a vysokú úroveň ochrany pre držiteľov práv. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a podporuje inovácie, tvorbu, investície a výrobu nových diel, a to aj v digitálnom prostredí. Takisto sa zameriava na podporu prístupu k vedomostiam a kultúre prostredníctvom ochrany diel a iných materiálov a prostredníctvom povolenia výnimiek alebo obmedzení, ktoré sú vo verejnom záujme. Mala by sa zaručiť spravodlivá rovnováha práv a záujmov medzi držiteľmi práv a používateľmi.

(1)  Smernice Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv poskytujú právnu istotu a vysokú úroveň ochrany pre držiteľov práv. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k riadnemu a lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a podporuje inovácie, tvorbu, investície, zamestnanosť a výrobu nových diel, a to aj v digitálnom a online prostredí. Takisto sa zameriava na podporu prístupu k vedomostiam a kultúre prostredníctvom ochrany diel a iných materiálov a prostredníctvom povolenia výnimiek alebo obmedzení, ktoré sú vo verejnom záujme. Mala by sa zaručiť spravodlivá rovnováha práv a záujmov medzi držiteľmi práv a používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania vrátane osôb s telesným postihnutím, ktoré im znemožňuje držať knihu alebo s ňou manipulovať, naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takého postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takého postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie alebo akúkoľvek inú poruchu učenia, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéhoto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, online alebo offline, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva.

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva. Uplatnením výnimiek stanovených v tejto smernici by nemali byť dotknuté iné priaznivejšie výnimky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré stanovia členské štáty, ako sú napríklad výnimky, ktoré sa vzťahujú na súkromné použitie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte.

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte. Takéto dodatočné požiadavky by mohli byť v rozpore s cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu kópií v prístupnom formáte v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je Únia stranou od 21. januára 2011, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a ku komunikácii a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom, politickom, pracovnom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie Únia zakazuje diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia a uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj v zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

1.  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, elektronickej knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, online alebo offline, a to aj v zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie či akúkoľvek inú poruchu učenia, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa výnimky z autorského práva a zo súvisiacich práv uvedených v odseku 1 nemohli nahradiť technologickými opatreniami alebo zmluvnými podmienkami.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných materiálov v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre oprávnené osoby a diel a iných materiálov pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa mala zvážiť zmena rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných materiálov v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre oprávnené osoby a diel a iných materiálov pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa mala zvážiť zmena rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pričom sa zohľadní rozvoj technológií, a to najmä dostupných technológií na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, a dostupnosť týchto technológií.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

Do [piatich rokov od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice, pričom zohľadní aj technologický rozvoj v kontexte dostupnosti, a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice. Komisia vo svojej správe vezme do úvahy stanoviská príslušných aktérov občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko. Počas prípravy návrhu stanoviska prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európska únia nevidiacich (EBU)

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Povolené spôsoby používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a zmena smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Referenčné čísla

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

24.11.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Helga Stevens

28.11.2016

Prerokovanie vo výbore

8.12.2016

 

 

 

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, David Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Marco Valli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

EPP

S&D

Green/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Laura Agea, Marco Valli

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (17.3.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Marrákešská zmluva od zmluvných strán vyžaduje zavedenie súboru povinných obmedzení a výnimiek z autorských práv a s nimi súvisiacich práv v prospech nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb a osôb postihnutých inou poruchou čítania, ako aj umožnenie cezhraničnej výmeny rozmnoženín kníh vrátane audiokníh a ostatných tlačených materiálov v špeciálnych formátoch medzi krajinami, ktoré sú stranami zmluvy.

Spravodajkyňa Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT) víta navrhovanú smernicu, pretože znamená ukončenie obrovského nedostatku kníh pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby v EÚ a na celom svete. V súčasnosti je pre zrakovo postihnuté osoby dostupných iba päť percent vydávaných kníh, čo je dôkazom toho, že pre tieto diela neexistuje žiaden skutočný trh. Marrákešská zmluva je dôležitým krokom smerom k získaniu prístupu ku kultúrno-vzdelávacím informáciám, ktorý majú všetci ostatní občania.

Stanovené výnimky z autorských práv a s nimi súvisiacich práv alebo obmedzenia týchto práv sa vzťahujú len na úzko vymedzenú skupinu používateľov a len na nekomerčné účely.

Okrem toho treba poznamenať, že knihy určené nevidiacim a zrakovo postihnutým osobám sú v špeciálnom formáte, ako je Braillovo písmo alebo systém DAISY, a len zriedka konkurujú dielam pre osoby bez zrakového postihnutia. Podľa názoru spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by „oprávnené právnické osoby“, ktoré vytvárajú tieto prístupné formáty, poškodzovali nositeľov práv alebo vydavateľov prostredníctvom pirátstva.

Zmluva nepoškodí činnosť mienkotvorných vydavateľstiev, ani nebude nositeľom práv brániť vo zvyšovaní počtu titulov v ich ponuke, ktoré sú prístupné v tradičných formátoch. Nepodporuje komerčný konkurenčný boj s vydavateľským priemyslom. Treba mať tiež na pamäti, že táto zmluva vznikla preto, že tento trh nedokázal uspokojiť potreby nevidiacich a slabozrakých osôb.

Preto treba prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie rýchleho a primeraného vykonávania zmluvy a z toho dôvodu spravodajkyňa žiada, aby Európska únia urýchlene ratifikovala Marrákešskú zmluvu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V Charte základných práv Európskej únie je zakotvené právo na informácie (článok 11) a právo na vzdelanie (článok 14).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Vzhľadom na to, že ich využívanie osobami so závažným a dlhodobým postihnutím zraku by predstavovalo jednoznačný spoločenský záujem a uskutočňovalo by sa predovšetkým na neziskovom základe, je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie prístupu k týmto dielam v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu, ako aj na zvýšenie dostupnosti v prípade potreby a ak sú splnené podmienky uvedené v tejto smernici a zhromažďovať údaje týkajúce sa takéhoto prístupu vrátane zverejňovania informácií o povolených subjektoch usadených na danom území.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania, majú právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní.

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie vyplýva z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a z článku 26 Charty základných práv EÚ, v ktorých sú zakotvené práva a slobody osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takého postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takéto postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesnej poruchy nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré nie sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, bez zníženia kvality obsahu. Medzi prístupné formáty patrí okrem iného Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie má za cieľ zaručiť kvalitu upravených diel, aby sa zabezpečilo, že kultúrna skúsenosť získaná z prístupu k literárnemu alebo umeleckému dielu bude pre všetkých rovnaká, a zachovať presnosť definície „osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania“. V tomto odôvodnení sa rozlišuje medzi „postihnutím“ a „poruchou“. Podľa preambuly Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je postihnutie výsledkom vzájomného pôsobenia medzi osobami s určitou poruchou a bariérami v postojoch a prostredí, ktoré im bráni plne a účinne sa zúčastňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Inými slovami, postihnutie je výsledkom týchto bariér, a nie ich porúch alebo odlišných schopností. „Porucha“ je preto vhodnejší pojem.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva.

(6)  V tejto smernici sa preto stanovujú povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú prispôsobené audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva. Uplatňovaním výnimiek stanovených v tejto smernici nie sú dotknuté iné výnimky vzťahujúce sa na osoby so zdravotným postihnutím stanovené členskými štátmi, napríklad použitie na súkromné účely.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Povinnou výnimkou by sa tiež malo obmedziť právo na reprodukciu tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného materiálu tak, aby bolo možné vyhotoviť kópiu v prístupnom formáte. To zahŕňa poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v kópii v prístupnom formáte.

(8)  Je tiež nevyhnutné, aby sa povinnou výnimkou obmedzilo právo na vyhotovovanie rozmnoženín tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného materiálu tak, aby bolo možné vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte. To zahŕňa poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v kópii v prístupnom formáte a tiež úkony potrebné na prispôsobenie existujúcich publikácií, ktoré sú už prístupné pre určité kategórie oprávnených osôb, potrebám ostatných oprávnených osôb, ktorí pre riadny prístup k dielam potrebujú alternatívne formáty. Malo by sa zabezpečiť požičiavanie diel oprávneným osobám.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresniť, čo sa myslí výrazom „nevyhnutné úkony“, ktoré povoľuje výnimka podľa článku 3. Formát súboru môže byť prístupný určitým kategóriám osôb so zdravotným postihnutím (napr. zrakovo postihnutým osobám), avšak ostatným nie (napr. dyslektikom). V takom prípade nie je potrebné upraviť súbor pre nevidiace alebo zrakovo postihnuté osoby, ale je nutné vykonať jeho úpravu na účely umožnenia prístupu k dielu dyslektikom. Mala by sa zabezpečiť aj možnosť vypožičania.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh smernice

Recital 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Výnimka by mala umožňovať povoleným subjektom vyhotovovať a šíriť kópie diel alebo iných materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupnom formáte, online aj offline v rámci Únie.

(9)  Výnimka umožní povoleným subjektom vyhotovovať a šíriť kópie súčasných diel, archivovaných materiálov alebo iných materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupnom formáte, online aj offline v rámci Únie.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie naznačuje, že do prístupných formátov môžu byť prevedené aj archívne diela.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Pri zlepšovaní dostupnosti diel v textovej podobe má úloha nositeľov práv pri sprístupňovaní ich diel osobám so zrakovým postihnutím alebo s inými poruchami čítania rovnaký význam ako výnimky stanovené touto smernicou, keď trh nie je schopný zabezpečiť tento prístup.

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie odkazuje na odôvodnenie Marrákešskej zmluvy. Pripomína rovnakú dôležitosť príslušných obmedzení a výnimiek, ako aj úlohy nositeľa práv pri sprístupňovaní diel osobám so zrakovým postihnutím s cieľom ukončiť „hlad po knihách“ miliónov nevidiacich a slabozrakých osôb.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  V záujme podpory výmeny medzi členskými štátmi by mala byť vytvorená jedna verejne prístupná on-line databáza riadená Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorá by obsahovala informácie o povolených subjektoch a bibliografické údaje o dielach, ktorých kópie vyhotovené a sprístupnené povolenými subjektmi sú dostupné v prístupných formátoch. Táto databáza by mala obsahovať aj informácie o publikáciách, ktoré boli vytvorené ako prístupné, napr. o publikáciách, ktoré vydavatelia vytvorili v prístupných formátoch, a mala by byť interoperabilná s databázou ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) vytvorenou pod záštitou Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie vyzýva Európsku komisiu, aby zjednodušila výmenu informácií vytvorením databázy kópií v prístupných formátoch vrátane prístupných kníh, ktoré vydavatelia vyhotovujú priamo v prístupných formátoch. Táto nová iniciatíva by mala byť založená na existujúcej celosvetovej databáze, ktorú vytvorilo združenie Accessible Book Consortium a ktorá sa nachádza na serveroch/ktorej hosting zabezpečuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), a mala by s ňou zostať interoperabilná.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Kópie v prístupnom formáte vyhotovené v jednom členskom štáte by mali byť dostupné vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečila ich lepšia dostupnosť na celom vnútornom trhu. Tým by sa znížil dopyt po zbytočnej práci pri vyhotovovaní kópií toho istého diela alebo iného materiálu v prístupnom formáte v celej Únii, čím by sa vytvárali úspory a zvyšovala by sa efektívnosť. Touto smernicou by sa teda malo zabezpečiť, aby bolo možné kópie v prístupnom formáte vyhotovené v jednom členskom štáte šíriť a pristupovať k nim vo všetkých členských štátoch. Povolený subjekt by teda mal mať možnosť šíriť tieto kópie, offline alebo online, v prospech oprávnených osôb a povolených subjektov v ktoromkoľvek členskom štáte. Okrem toho by mali mať povolené subjekty a oprávnené osoby možnosť získať takéto kópie od každého povoleného subjektu v každom členskom štáte alebo mať prístup k takýmto kópiám.

(10)  Kópie v prístupnom formáte vyhotovené v jednom členskom štáte budú dostupné vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečila ich lepšia dostupnosť na celom vnútornom trhu. Tým by sa znížil dopyt po zbytočnej práci pri vyhotovovaní kópií toho istého diela alebo iného materiálu v prístupnom formáte v celej Únii, čím by sa vytvárali úspory a zvyšovala by sa efektívnosť. Touto smernicou sa zabezpečí, aby bolo možné kópie v prístupnom formáte vyhotovené v jednom členskom štáte šíriť a oprávnené osoby a povolené subjekty k nim mali prístup vo všetkých členských štátoch. Povolený subjekt by teda mal mať možnosť šíriť tieto kópie, offline alebo online, v prospech oprávnených osôb a povolených subjektov v ktoromkoľvek členskom štáte. Okrem toho by mali mať povolené subjekty a oprávnené osoby možnosť získať takéto kópie od každého povoleného subjektu v každom členskom štáte alebo mať prístup k takýmto kópiám.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte.

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby členské štáty nebudú mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Pri určovaní povolených subjektov by členské štáty mali zohľadniť odborné znalosti týchto subjektov, čo sa týka poskytovania neziskových, kvalitných a skutočne prístupných formátov diel a iného materiálu, a zásadu dôveryhodného sprostredkovateľa stanovenú v Memorande o porozumení o prístupe čitateľov s dyslexiou alebo zrakovým postihnutím k dielam, ktoré podporila Európska komisia a ktoré v roku 2010 podpísali zástupcovia nositeľov práv a osôb postihnutých poruchou čítania.

Odôvodnenie

Zámerom návrhu je stavať na európskej politike posledných desiatich rokov, ktorá je založená na uznaní hodnoty znalostí a skúseností, ktoré môžu priniesť len špecializované organizácie poskytujúce služby oprávneným osobám, a na podpore spolupráce medzi zainteresovanými stranami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

(14)  Včlánku 26 Charty základných práv Európskej únie Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Komisia bude monitorovať účinok tejto smernice. V rámci toho posúdi situáciu, pokiaľ ide o dostupnosť diel a ďalších materiálov v prístupných formátoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, ako aj o dostupnosť diel a iných materiálov v prístupných formátoch pre osoby s iným zdravotným postihnutím. Komisia bude situáciu pozorne kontrolovať. V prípade potreby sa môžu zvážiť zmeny v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(16)  Komisia bude monitorovať účinok tejto smernice. V rámci toho posúdi situáciu, pokiaľ ide o dostupnosť diel a ďalších materiálov v prístupných formátoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, ako aj o dostupnosť diel a iných materiálov v prístupných formátoch pre osoby s inou zdravotnou poruchou. Komisia bude situáciu pozorne kontrolovať. V prípade potreby sa môžu zvážiť zmeny v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Touto smernicou sa teda sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa táto smernica mala vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(18)  Touto smernicou sa teda sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Je nutné, aby sa táto smernica vykladala a uplatňovala v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Marrákešskou zmluvou sa ukladajú určité povinnosti týkajúce sa výmeny kópií v prístupnom formáte medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami zmluvy. Opatrenia prijaté Úniou na účely splnenia týchto povinností sú obsiahnuté v nariadení [...], ktoré by sa malo vnímať spoločne s touto smernicou.

(19)  Marrákešskou zmluvou sa ukladajú určité povinnosti týkajúce sa výmeny kópií v prístupnom formáte medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami zmluvy. Opatrenia prijaté Úniou na účely splnenia týchto povinností sú obsiahnuté v nariadení [...], na ktoré treba prihliadať spoločne s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Členské štáty by mali transponovať túto smernicu do šiestich mesiacov, aby bolo možné rýchlo vykonávať práva osôb so zdravotným postihnutím uznávané Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť ustanovenia článku 4 ods. 3 a článku 10 Marrákešskej zmluvy o vykonávaní tejto zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj v zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

1.  „dielo alebo iný materiál“ je literárne, akademické alebo umelecké dielo v podobe textu, záznamu a/alebo súvisiacich ilustrácií vrátane partitúr, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti v knihách, elektronických knihách, odborných časopisoch, novinách, zábavných časopisoch alebo iných písomnostiach a v akejkoľvek mediálnej forme vrátane zvukovej podoby, ako sú napríklad audioknihy a rozhlasové vysielanie.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „dielo alebo iný materiál“ je rozvinuté, aby bolo presnejšie a podrobnejšie.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „oprávnená osoba“ je:

(2)  „oprávnená osoba“ je, bez ohľadu na prípadné ďalšie postihnutie, ktorákoľvek z nasledujúcich osôb:

Odôvodnenie

Týmto doplnením sa vymedzenie pojmu „oprávnená osoba“ zosúlaďuje s Marrákešskou zmluvou. Malo by sa vzťahovať na časti a, b, c aj d článku 2 ods. 2, a preto by sa malo vložiť za písmeno d).

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; or

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v podstate v rovnakej miere ako osoba, ktorá nie je nevidiaca, zrakovo postihnutá ani postihnutá inou poruchou čítania; alebo

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  osoba, ktorá v dôsledku telesného postihnutia nie je inak schopná držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo zamerať svoj zrak či hýbať očami v rozsahu, ktorý by bol bežne potrebný na čítanie;

d)  osoba, ktorá v dôsledku telesnej poruchy nie je inak schopná držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo zamerať svoj zrak či hýbať očami v rozsahu, ktorý by bol bežne potrebný na čítanie;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu prezentovaná na neziskovom základe a vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť nekomerčný charakter kópií, čím sa ďalej objasňuje vymedzenie pojmu povolené subjekty a ich činnosť na neziskovom základe.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „povolený subjekt“ je subjekt, ktorý má povolenie alebo je uznaný členským štátom, v ktorom je usadený, na poskytovanie vzdelávania, inštruktážnej odbornej prípravy, adaptačného čítania alebo prístupu k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe. Zahŕňa aj štátne inštitúcie alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú rovnaké služby oprávneným osobám ako jednu zo svojich hlavných činností alebo v rámci svojich inštitucionálnych záväzkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je doplniť vymedzenie pojmu „povolený subjekt“, ktoré navrhla Komisia, a zohľadniť pritom vymedzenie uvedené v Marrákešskej zmluve, ktorá špecifikuje, kto má tieto subjekty zo zákona povoľovať alebo uznávať.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci kópie v prístupnom formáte rešpektovala integrita diela alebo iného materiálu s náležitým ohľadom na zmeny potrebné na sprístupnenie diela v alternatívnom formáte.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci kópie v prístupnom formáte rešpektovala integrita diela alebo iného materiálu s náležitým ohľadom na zmeny potrebné na sprístupnenie diela v alternatívnom formáte so zreteľom na rôzne potreby oprávnených osôb.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 8– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

Do [piatich rokov od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

Odôvodnenie

Keďže Komisia nevypracovala posúdenie vplyvu, ktorý by toto nariadenie mohlo mať zo sociálneho alebo z ekonomického hľadiska, spravodajkyňa odporúča, aby sa posúdenie vykonalo v prvých piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Povolené spôsoby používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a zmena smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Referenčné čísla

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

6.10.2016

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Helga Trüpel

6.12.2016

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Clare Moody

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

0

-

 

 

1

0

PPE

Stefano Maullu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre petície (27.1.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rosa Estaràs Ferragut

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V Marrákešskej zmluve sa od strán vyžaduje, aby zabezpečili výnimky z autorských práv a s nimi súvisiacich práv alebo obmedzenia týchto práv v prospech nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb a osôb postihnutých inou poruchou čítania a aby umožnili cezhraničnú výmenu špeciálnych formátov kníh vrátane audiokníh a ostatných tlačených materiálov medzi krajinami, ktoré sú stranami zmluvy.

Výbor pre petície (PETI) s potešením víta navrhovanú smernicu. Výbor PETI sa aktívne zaoberá spismi týkajúcimi sa prístupu nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb k uverejneným dielam už od roku 2011, keď mu boli doručené dve petície(1) so žiadosťou o prijatie záväznej zmluvy. Výbor PETI s uspokojením sledoval prijatie Marrákešskej zmluvy v roku 2013 a nadobudnutie platnosti tejto zmluvy v septembri 2016. Aj napriek tomu však treba prijať ďalšie kroky, aby sa zabezpečilo, že Európska únia si splní svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Marrákešskej zmluvy a z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

Ako sa uvádza v štúdii(2), ktorej vypracovanie zadala tematická sekcia C Výboru pre petície v súvislosti s Marrákešskou zmluvou a ktorá bola prezentovaná 9. novembra 2016 v rámci seminára výboru PETI na tému zdravotné postihnutie, Marrákešská zmluva je triumfom sociálneho modelu zdravotného postihnutia a predstavuje vhodné medzinárodné riešenie celosvetového dopytu po knihách vo vhodných formátoch. Preto treba prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie rýchleho a primeraného vykonávania zmluvy. Výbor PETI okrem toho žiadal(3), aby Európska únia urýchlene ratifikovala Marrákešskú zmluvu a nepodmieňovala jej ratifikáciu úpravou právneho rámca EÚ.

Cieľom tohto návrhu stanoviska je zosúladiť terminológiu použitú v smernici, aby plne odrážala Marrákešskú zmluvu a UNCRPD. Návrhom sa ponecháva možnosť rozšíriť zoznam oprávnených osôb a navrhovaná smernica sa ním aktualizuje v súlade s komplexným právnym rámcom v oblasti ochrany údajov na úrovni EÚ. Čo je však najdôležitejšie, v návrhu stanoviska sa uvádza, že členské štáty by mali zaviesť mechanizmy podávania sťažností alebo mechanizmy nápravy v prípadoch, keď beneficienti nemôžu využiť povolené výnimky.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo súvisiacimi právami. Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

(3)  Ľudia, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam v prístupe ku knihám a iným tlačeným materiálom chráneným autorskými alebo s nimi súvisiacimi právami. Je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na výrazné zvýšenie dostupnosti týchto diel v prístupných formátoch a na podstatné zlepšenie ich obehu na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201423. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť diel a iných materiálov v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Od zmluvných strán sa v Marrákešskej zmluve vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacich práv na účely vyhotovovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií. Uzavretie Marrákešskej zmluvy Európskou úniou si vyžaduje úpravu práva Únie stanovením povinnej výnimky upravujúcej používanie, diela a oprávnených osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Touto smernicou sa harmonizovaným spôsobom vykonávajú povinnosti, ktoré Únia musí splniť podľa Marrákešskej zmluvy, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie týchto opatrení jednotne na celom vnútornom trhu.

4.  Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201423, pričom už v roku 2013 bola prijatá Svetovou organizáciou duševného vlastníctva. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Od zmluvných strán sa v Marrákešskej zmluve vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s právami držiteľov autorských práv a s právami súvisiacimi s autorským právom na účely vyhotovovania a šírenia rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto rozmnoženín. Uzavretie Marrákešskej zmluvy Európskou úniou si vyžaduje úpravu práva Únie stanovením povinnej výnimky upravujúcej používanie, diela a beneficientov, na ktorých sa vzťahuje zmluva. Touto smernicou sa harmonizovaným spôsobom vykonávajú povinnosti, ktoré Únia musí splniť podľa Marrákešskej zmluvy, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie týchto opatrení jednotne na celom vnútornom trhu.

_________________

_________________

23Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

23Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Táto smernica je určená v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takého postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela v podstatnej miere tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov vrátane zvukovej podoby, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné materiály prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

(5)  Táto smernica je navrhnutá v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, majú zrakové postihnutie, ktoré nemožno zlepšiť tak, aby boli zrakové funkcie týchto osôb v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takéto postihnutie, alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela rovnako, ako to môžu robiť osoby bez takéhoto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to bežne potrebné na čítanie. Cieľom opatrení zavedených touto smernicou je preto zlepšiť dostupnosť kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov a iných písomných materiálov, partitúr a iných tlačených materiálov, a to aj vo zvukovej podobe, či už digitálnej alebo analógovej, vo formátoch, vďaka ktorým sú tieto diela a iné predmety ochrany prístupné pre tieto osoby v zásade na rovnakej úrovni ako pre osoby, ktoré netrpia takouto poruchou alebo postihnutím. Medzi prístupné formáty patrí aj Braillovo písmo, tlač s veľkým písmom, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na reprodukciu, verejný prenos, sprístupňovanie, distribúciu a požičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na súvisiace práva.

(6)  V tejto smernici by sa preto mali stanoviť povinné výnimky z práv, ktoré sú harmonizované právom Únie a ktoré súvisia s používaním a dielami, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Ide najmä o práva na vyhotovovanie rozmnoženín, verejný prenos, sprístupňovanie, rozširovanie a vypožičiavanie, ako sa uvádza v smernici 2001/29/ES, smernici 2006/115/ES a smernici 2009/24/ES, ako aj súvisiace práva v smernici 96/9/ES. Keďže rozsah výnimiek a obmedzení požadovaných podľa Marrákešskej zmluvy zahŕňa aj diela v zvukovej podobe, ako sú audioknihy, je potrebné, aby sa tieto výnimky vzťahovali aj na práva súvisiace s autorským právom. Uplatňovaním výnimiek stanovených v tejto smernici nie sú dotknuté iné výnimky vzťahujúce sa na osoby so zdravotným postihnutím stanovené členskými štátmi, napríklad použitie na súkromné účely.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Používaním podľa tejto smernice sa myslí vyhotovovanie kópií v prístupnom formáte či už oprávnenými osobami, alebo povolenými subjektmi slúžiacimi ich potrebám – či už verejnými, alebo súkromnými organizáciami, najmä knižnicami, vzdelávacími inštitúciami a inými neziskovými organizáciami, ktorých hlavnou činnosťou alebo jednou z hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme je slúžiť osobám s poruchami čítania. Súčasťou spomínaného používania je aj vyhotovovanie kópií v prístupnom formáte na výlučné používanie oprávnenými osobami, a to fyzickou osobou, ktorá tak koná v mene oprávnenej osoby alebo ktorá pomáha oprávnenej osobe pri tomto vyhotovovaní.

(7)  Používaním podľa tejto smernice sa myslí aj vyhotovovanie rozmnoženín v prístupných formátoch či už beneficientmi alebo oprávnenými právnickými osobami slúžiacimi ich potrebám – či už verejnými, alebo súkromnými organizáciami, najmä knižnicami, vzdelávacími inštitúciami a inými neziskovými organizáciami, ktorých hlavnou činnosťou alebo jednou z hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme je slúžiť osobám s poruchami čítania. Súčasťou spomínaného používania by malo byť aj vyhotovovanie rozmnoženín v prístupných formátoch na výlučné používanie beneficientmi, a to fyzickou osobou, ktorá tak koná v mene beneficienta alebo ktorá pomáha beneficientovi pri tomto vyhotovovaní.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Povinnou výnimkou by sa tiež malo obmedziť právo na reprodukciu tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného materiálu tak, aby bolo možné vyhotoviť kópiu v prístupnom formáte. To zahŕňa poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v kópii v prístupnom formáte.

(8)  Povinnou výnimkou by sa tiež malo obmedziť právo na vyhotovovanie rozmnoženín tak, aby sa umožnil každý krok potrebný na vykonanie zmien alebo konverziu, alebo prispôsobenie diela alebo iného predmetu ochrany tak, aby bolo možné vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte. To zahŕňa aj poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v rozmnoženine v prístupnom formáte.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Výnimka by mala umožňovať povoleným subjektom vyhotovovať a šíriť kópie diel alebo iných materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupnom formáte, online aj offline v rámci Únie.

(9)  Výnimka by takisto mala umožňovať oprávneným právnickým osobám vyhotovovať a šíriť rozmnoženiny diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v prístupných formátoch, online aj offline v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej oprávnené osoby by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti kópií v prístupnom formáte.

(11)  Vzhľadom na osobitnú povahu výnimky, jej cielený rozsah a potrebu právnej istoty pre jej beneficientov by členské štáty nemali mať možnosť stanovovať dodatočné požiadavky na uplatňovanie výnimky, akými sú napríklad systémy náhrad alebo predbežné overovanie komerčnej dostupnosti rozmnoženín v prístupných formátoch. V prípade týchto dodatočných požiadaviek by hrozilo, že sa dostanú do rozporu s účelom výnimiek stanovených v tejto smernici, ako aj s účelom spočívajúcim v uľahčení cezhraničnej výmeny rozmnoženín v špeciálnych formátoch v rámci jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa zachovávať súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, ktorou sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené subjekty v rámci tejto smernice a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

(12)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa zachovávať súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené právnické osoby v rámci tejto smernice a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(13)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou a ktorý má pre členské štáty Únie záväzný charakter, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

(14)  Podľa Charty základných práv Európskej únie sa zakazujú všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia a uvádza sa v nej, že Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Podľa smernice 2001/29/ES členské štáty môžu naďalej zabezpečovať výnimku alebo obmedzenie v prospech osôb so zdravotným postihnutím v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

(17)  Členské štáty budú musieť v každom prípade stanoviť výnimky a obmedzenia v prospech osôb so zdravotným postihnutím vrátane prípadov, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Touto smernicou sa teda sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa táto smernica mala vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(18)  Touto smernicou sa teda sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto by sa táto smernica mala vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 –písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  bez ohľadu na akékoľvek ďalšie zdravotné postihnutia.

Odôvodnenie

Marrákešská zmluva necháva otvorenú možnosť zahrnutia ďalších druhov zdravotného postihnutia. Navrhovaná smernica v odôvodnení 16 a článku 7 uvádza možnosť zahrnutia ďalších druhov zdravotného postihnutia v neskoršej fáze.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „rozmnoženina v prístupnom formáte“ je rozmnoženina diela alebo iného predmetu ochrany vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má beneficient prístup k dielu alebo inému predmetu ochrany, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez porúch alebo postihnutí podľa odseku 2;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „oprávnená právnická osoba“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre beneficientov na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme, bez ohľadu na to, či je pod dohľadom vlády.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia technologickej alebo zmluvnej povahy nemali prednosť pred týmito výnimkami z autorského práva a z práv súvisiacich s autorským právom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy a aby boli dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v tomto článku.

Odôvodnenie

V navrhovanej smernici sa neuvádzajú žiadne mechanizmy podávania sťažností ani mechanizmy nápravy, ktoré by mali členské štáty zaviesť v prípadoch, keď je beneficientom odopreté využiť povolené výnimky. Takéto mechanizmy sú uvedené v článku 13 ods. 2 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tejto smernice sa uskutočňuje v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 7– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných materiálov v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre oprávnené osoby a diel a iných materiálov pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa mala zvážiť zmena rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Do [dvoch rokov od dátumu transpozície] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o dostupnosti diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch okrem tých, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1, pre beneficientov a diel a iných predmetov ochrany pre osoby s iným zdravotným postihnutím, než je uvedené v článku 2 ods. 2, na vnútornom trhu. Táto správa bude obsahovať posúdenie toho, či by sa malo zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby výnimku a súvisiace vyhotovovanie rozmnoženín v prístupných formátoch stanovené touto smernicou mohli využívať aj osoby s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 8– odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

Najneskôr do [piatich rokov od dátumu transpozície] Komisia vykoná posúdenie tejto smernice a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tejto smernice.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Povolené spôsoby použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a zmena smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Referenčné čísla

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

6.10.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Rosa Estaràs Ferragut

27.10.2016

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edouard Martin

(1)

Petícia č. 0924/2011, ktorú predložil Dan Pescod, štátny príslušník Spojeného kráľovstva, v mene Európskej únie nevidiacich (EBU) a Kráľovského národného inštitútu nevidiacich (RNIB), o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačovinám a 

petícia č. 964/2011, ktorú predložil Michael Kalmar, rakúsky štátny príslušník, v mene Európskeho združenia pre dyslexiu, o prístupe nevidiacich, osôb trpiacich dyslexiou a inými zdravotnými postihnutiami ku knihám.

(2)

PE 571.387.

(3)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o ratifikácii Marakéšskej zmluvy na základe prijatých petícií, najmä petície č. 924/2011 (2016/2542(RSP)).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Povolené spôsoby použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a zmena smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Referenčné čísla

COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

INTA

12.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.11.2016

28.11.2016

31.1.2017

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Maria Noichl

Dátum predloženia

28.3.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie