Postopek : 2016/2174(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0098/2017

Predložena besedila :

A8-0098/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.37

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0168

POROČILO     
PDF 632kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.881v02-00 A8-0098/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2016/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2016/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(4), zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0098/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2016/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(9), zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0098/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2016/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0098/2017),

–  ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 12/2016 z naslovom „Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo uspešna“,

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju: agencija) razvidno, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 79.659.347 EUR; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,81 %, kar je 0,12 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 90,10 %, kar je 0,80 % več kot leta 2014;

2.  opominja, da je bilo leto 2015 drugo leto delovanja agencije v sklopu večletnega finančnega okvira Unije; ugotavlja, da je bil znesek neporabljenih odobrenih sredstev 1.089 milijonov EU; poudarja, da je do nezadostnega izvrševanja prišlo zaradi neporabljenih namenskih prihodkov (realizacija agencije iz leta 2014), ki so bili ponovno uporabljeni leta 2016;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.  je seznanjen z 2-odstotnim zmanjšanjem v kadrovskem načrtu agencije, ki ustreza sedmim delovnim mestom, zaradi česar si je agencija bolj prizadevala za uvedbo učinkovitejših in uspešnejših postopkov; ugotavlja, da je bilo konec leta 2015 zasedenih 446 od razpoložljivih 477 delovnih mest, vključno z uradniki, začasnimi uslužbenci, pogodbenimi uslužbenci in napotenimi nacionalnimi strokovnjaki; ugotavlja, da je bila letna povprečna stopnja zasedenosti delovnih mest 94,7 % (423 od 447 razpoložljivih delovnih mest);

4.  ugotavlja, da je osebje agencije pravno zavezano upoštevanju kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki določajo splošen okvir pravic in obveznosti za uradnike in uslužbence; ugotavlja tudi, da kadrovske predpise dopolnjujeta kodeks dobrega ravnanja agencije, ki opredeljuje vrsto storitve, ki jo lahko javnost pričakuje od osebja agencije, ter praktični vodnik o etiki in ravnanju osebja, ki določa etična načela za doseganje najvišjih standardov integritete; ugotavlja, da se agencija zaveda, kako pomembna je komunikacija z mediji, in ima na oddelku za komuniciranje posebno službo, ki odgovarja na zahteve medijev in novinarjem pojasnjuje delo agencije; ugotavlja, da je agencija od leta 2014 do leta 2015 povečala odstotek človeških virov za znanstvene dejavnosti za 1 %, tako da ti zdaj skupaj predstavljajo 75 % vseh zaposlenih;

5.  priznava, da je agencija razvila napredno orodje za preverjanje navzkrižja interesov pri javnih naročilih, ki je bilo določeno s sklepom izvršnega direktorja; ugotavlja, da je bilo orodje oblikovano za preprečevanje navzkrižij interesov v postopkih za oddajo javnih naročil znanstvene narave;

6.  je zaskrbljen, ker bi lahko krčenje števila delovnih mest v agenciji močno škodilo njeni zmogljivosti in ugledu; zato meni, da bi bilo treba agenciji dati zagotovila o tem, da ne bo prišlo do krčenja števila zaposlenih;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da je agencija začela pregled politike o neodvisnosti in postopkih znanstvenega odločanja, ki bo vključeval javno posvetovanje, da bodo upoštevana stališča zainteresiranih strani; poziva agencijo, naj o rezultatih tega pregleda, ko bo končan, obvesti organ za podelitev razrešnice;

8.  ugotavlja, da je agencija dokončno centralizirala postopek preverjanja vseh letnih izjav o interesih, ki jih njeni strokovnjaki in zaposleni predložijo službi za pravne in regulativne zadeve;

9.  poudarja, da se ne sme dovoliti, da v znanstvenih odborih agencije ali njenih delovnih skupinah sodelujejo strokovnjaki s finančnimi interesi v zvezi s podjetji, katerih snovi ocenjuje agencija, in da agencija teh strokovnjakov ne bi smela imenovati pred iztekom dveh let po koncu njihovih interesov; je prepričan, da mora imeti agencija dovolj velik proračun, da bo lahko najemala neodvisne interne strokovnjake brez navzkrižja interesov;

10.  poziva agencijo, naj v svojo novo politiko o neodvisnosti vključi dvoletno obdobje mirovanja za vse materialne interese, povezane s podjetji, katerih proizvode agencija ocenjuje, in vsemi organizacijami, ki jih ta podjetja financirajo;

11.  ugotavlja, da se je agencija že zavezala k uvedbi dvoletnih obdobij mirovanja v zvezi z naslednjimi interesi: članstvo v upravljalnem subjektu ali znanstvenem posvetovalnem organu, zaposlitev in svetovanje; obžaluje, da agencija na seznam interesov, za katere velja dvoletno obdobje mirovanja, ni vključila financiranja raziskav, na kar je Parlament opozarjal že v zadnjih sklepih o razrešnici; poziva agencijo, naj ta ukrep tudi hitro uvede, v skladu z večkratnimi zahtevami organa za podelitev razrešnice;

12.  ugotavlja, da je agencija uvedla standardni operativni postopek za obvezne tečaje usposabljanja, ki so namenjeni ozaveščanju zaposlenih o posameznih tematskih področjih, zmanjšanju organizacijskega tveganja in zagotavljanju skladnosti s predpisi in horizontalnimi politikami Unije ter kontrolnimi standardi;

13.  je seznanjen, da agencija od ustanovitve na svojem spletnem mestu objavlja zapisnike upravnega odbora; ugotavlja tudi, da so zasedanja po registraciji odprta za javnost in da so zvočni posnetki javnih zasedanj na voljo na spletnem mestu agencije;

14.  je seznanjen, da agencija od sprejetja politike o neodvisnosti leta 2011 oceni in ovrednoti 100 % izjav o interesih, ki jih predložijo njeni strokovnjaki, kar je na leto povprečno 6.000 do 7.000 izjav o interesih, ki jih osebje agencije oceni in ovrednoti v skladu z njeno politiko o neodvisnosti in pravili o izjavah o interesih; ugotavlja, da agencija dvakrat letno izvede tudi dodatno preverjanje skladnosti in verodostojnosti, ki ga izvede osebje, ki ni vključeno v omenjeno redno preverjanje; agencijo poziva, naj rezultate tega preverjanja priloži svojemu letnemu poročilu; ugotavlja, da se izvaja pregled politike iz leta 2011 in da je za pomlad 2017 načrtovano javno posvetovanje, nova politika o neodvisnosti pa naj bi bila sprejeta do poletja 2017; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se politika agencije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižij interesov ne uporablja za začasne uslužbence;

15.  vztraja, naj agencija dosledno izvaja svojo politiko o neodvisnosti, zlasti za predsednike in podpredsednike odborov;

16.  ugotavlja tudi, da je agencija na svojem spletnem mestu objavila izjave in življenjepise članov upravnega odbora, potem ko jo je na to opozoril organ za podelitev razrešnice; poudarja, kako pomembno je objaviti te dokumente, da se zagotovi potrebni nadzor nad upravo agencije;

17.  ugotavlja, da je agencija januarja 2016 uvedla nov standardni operativni postopek za obravnavanje prošenj prijaviteljev nepravilnosti za zaščito pred povračilnimi ukrepi, dokler ne bodo sprejeta izvedbena pravila o prijavljanju nepravilnosti; je seznanjen, da agencija čaka nadaljnja navodila Komisije, preden bo oblikovala notranja pravila o prijavljanju nepravilnosti; prosi Komisijo, naj ta navodila čim prej posreduje, in poziva agencijo, naj o sprejetju in izvajanju pravil o prijavljanju nepravilnosti obvesti organ za podelitev razrešnice;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija marca 2015 sprejela strategijo za boj proti goljufijam in povezani akcijski načrt ter da je v poročilu o izvajanju, ki je bilo upravnemu odboru predloženo decembra 2016, navedeno, da so bili izvedeni vsi ukrepi; ugotavlja, da so ukrepi iz poročila zadevali preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in spremljanje;

19.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 začela izvajati projekt za preglednost in sodelovanje pri postopku ocenjevanja tveganj, da bi zagotovila jasnost in nadalje razvila pristope glede preglednosti in sodelovanja v znanstvenih postopkih do leta 2020 v skladu s strategijo komuniciranja s spodbujanjem rednega sodelovanja z deležniki in javnostjo med celotnim postopkom razvoja znanstvenih ocen in izsledkov, predvsem z mehanizmom javnega posvetovanja;

20.  ugotavlja, da je agencija uvedla več strukturiranih mehanizmov za upravljanje interakcij z zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovila pregledno sodelovanje in preprečila tveganje nedopustnega vplivanja; ugotavlja, da mehanizmi vključujejo javne posvete o izbranih znanstvenih mnenjih in smernicah, informativne sestanke za kandidate, odprta znanstvena plenarna zasedanja, srečanja z deležniki, srečanja izvršnega direktorja;

21.  ugotavlja tudi, da se vsi zaposleni agencije letno udeležujejo obveznega usposabljanja in morajo predložiti letno izjavo o interesih, v kateri so navedeni njihovi finančni ali intelektualni interesi ali finančni ali intelektualni interesi njihove družine, vključno z zasebnimi odnosi z lobisti; ugotavlja, da morajo tudi zunanji strokovnjaki pred začetkom znanstvenega dela za agencijo predložiti letne izjave o interesih, ki so javno dostopne na spletnem mestu; ugotavlja, da se te izjave o interesih ocenjujejo v skladu s politiko agencije o neodvisnosti in da se, če se ugotovi navzkrižje interesov, strokovnjaku ne dovoli znanstvenega dela za agencijo; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju in rezultatih teh ukrepov;

22.  ugotavlja, da agencija ne uporablja obdobij mirovanja za strokovnjake po zaključku sodelovanja, vendar je določila sorazmerna obdobja mirovanja v okviru izbirnega postopka strokovnjakov, ki omejujejo njihovo sodelovanje v nekaterih vlogah za obdobje dveh do petih let, če so bili zaposleni ali so zagotavljali svetovalne storitve o zadevah, ki se prekrivajo z njihovim sodelovanjem z agencijo;

23.  ugotavlja, da je bil pri 64 % zahtev za javni dostop do dokumentov odobren delni dostop do zahtevanih dokumentov in da je bil najpogostejši varnostni vzrok za delni dostop varstvo osebnih podatkov (v 51 % primerov), čemur sledita varstvo poslovnih interesov (v 33 % primerov) in varstvo zaradi nedokončanega odločanja (v 23,5 % primerov);

24.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije julija 2016 sprejel nov pristop k sodelovanju z deležniki, ki agenciji omogoča interakcijo s številnimi deležniki po različnih kanalih, da se okrepi stik s predstavniškimi organizacijami, vključno z organizacijami potrošnikov in drugimi akterji civilne družbe v prehranski verigi;

25.  ugotavlja, da bo začela agencija leta 2017 zaradi preglednosti za javnost odprta znanstvena srečanja v živo prenašati prek spleta;

26.  poziva agencijo, naj objavi seznam organizacij za varnost hrane, pa tudi rezultate ocene o interesih strokovnjakov;

27.  meni, da bi morala agencija tudi v prihodnje javnemu mnenju posvečati posebno pozornost in se čim bolj zavezati odprtosti in preglednosti; v zvezi s tem pozdravlja, da je agencija leta 2015 uspešno preizkusila nov metodološki pristop k uporabi znanstvenih dokazov; v tem kontekstu tudi pozdravlja izboljšave pri izmenjavi podatkov z odpiranjem podatkovnega skladišča agencije za vse večje število deležnikov; pozdravlja oceno učinka(11), zunanje znanstveno poročilo, objavljeno junija 2016, o ukrepih, s katerimi si agencija prizadeva za večjo preglednost in zavezanost pri postopku ocenjevanja tveganj; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti, zlasti v luči pregleda njene neodvisnosti leta 2017;

28.  poudarja, da imajo posamezniki na podlagi različnih predpisov Unije, med drugim Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravico dostopa do javnih dokumentov; opozarja agencijo, da se za znanstveno doslednost najbolje poskrbi s preglednostjo in odgovornostjo za rezultate;

Notranje kontrole

29.  je seznanjen, da je skupina agencije za notranjo revizijo leta 2015 izvedla naloge v zvezi z zagotovili in druge posebne naloge, kot določa letni revizijski načrt, ki ga je odobril revizijski odbor agencije; ugotavlja, da so revizijske naloge zajemale izvajanje standardov notranje kontrole, potrjevanje dostopnih pravic za uporabnike sistema ABAC, dve poročili o nadaljnjem spremljanju službe Komisije za notranjo revizijo in neizpolnjena priporočila Računskega sodišča ter predhodne ugotovitve v zvezi z revizijo o korporativnem upravljanju in vlogi strokovnjakov v postopku znanstvenega odločanja agencije;

30.  ugotavlja, da po mnenju službe za notranjo revizijo obstoječi sistem agencije za notranjo kontrolo daje razumno zagotovilo glede doseganja poslovnih ciljev, določenih za revidirane postopke, z izjemo formalizacije in izboljšanja predhodnih, vmesnih in naknadnih ocen ter neusklajenosti pooblastil in pravic do dostopa v računovodski sistem ABAC; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za odpravo pomanjkljivosti sistema notranje kontrole;

31.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija še ni oblikovala jasne in celovite finančne strategije za naknadno kontrolo, ki bi zajela vsa področja delovanja ter določila pogostost in obseg takšnih kontrol; poziva agencijo, naj preuči, ali bi bil ta dodatni kontrolni ukrep primeren v njenem ocenjevalnem okolju, ki temelji na tveganju;

Notranja revizija

32.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo objavila poročilo o znanstveni podpori za ocene tveganja in vrednotenje reguliranih proizvodov s poudarkom na zbiranju in analizi podatkov; je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo ugotovila, da pomanjkljivosti – zlasti v zvezi z upravljanjem podatkov – še vedno obstajajo, čeprav splošni postopek agencije za zbiranje in analizo podatkov ustrezno podpira znanstvene dejavnosti ocene tveganja in vrednotenja reguliranih proizvodov; je seznanjen, da je agencija sprejela akcijski načrt, ki obravnava ugotovitve službe za notranjo revizijo, in da so se ob koncu leta vsi ukrepi, predvideni v akcijskem načrtu, izvajali v skladu z določenimi roki;

33.  na podlagi letnega poročila agencije ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v začetku leta 2015 izdala osem zelo pomembnih priporočil; ugotavlja, da so zaradi skupnega vpliva revizije znanstvene podpore oceni tveganja in vrednotenju reguliranih proizvodov s poudarkom na zbiranju in analizi podatkov ter naknadnega pregleda vseh neizpolnjenih priporočil ostala odprta samo tri zelo pomembna priporočila; priznava, da je agencija del ukrepov, predvidenih v akcijskem načrtu, izvedla že v letu 2015 in je nameravala leta 2016 opredeliti in sprejeti celovit okvir za upravljanje podatkov;

Uspešnost

34.  priznava, da je agencija vzpostavila ali obnovila skupne znanstvene dejavnosti in pobude za sodelovanje s številnimi partnerskimi organizacijami na ravni Unije, vključno z Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za zdravila, špansko agencijo za potrošnike, varnost hrane in prehrano Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ter agencijo Združenega kraljestva za živilske standarde; ugotavlja tudi, da je agencija izvedla dodatne izmenjave za sodelovanje s številnimi mednarodnimi partnerskimi agencijami; z zadovoljstvom ugotavlja, da je cilj tega sodelovanja izmenjava metod in pristopov za izboljšanje varnosti hrane, vključno z metodami za boljše ocenjevanje tveganja, hitro prepoznavanje nastajajočih tveganj in izmenjavo podatkov o zadevah skupnega interesa;

Druge pripombe

35.  ugotavlja, da je razmerje spolov na petih položajih v višjem vodstvu agencije optimalno, in sicer 40 %/60 %; vendar z zaskrbljenostjo opozarja na precejšnje neravnovesje (20 %/80 %) pri zastopanosti spolov v upravnem odboru;

36.  ugotavlja, da se je leta 2015 24 zaposlenih udeležilo dejavnosti zunaj prostorov, katerih stroški so znašali 5.816 EUR (242,33 EUR na osebo); ugotavlja, da se je 31 zaposlenih udeležilo „zaprtih konferenc“, katerih stroški so znašali 23.096,16 EUR (745,03 EUR na osebo), kar je razmeroma veliko; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice podrobneje pojasni vsebino in stroške teh zaprtih konferenc;

37.  pozdravlja prispevek agencije k varnosti verige hrane in krme v Uniji z zagotavljanjem obsežnih, neodvisnih in najsodobnejših znanstvenih nasvetov o prehranski verigi upraviteljem tveganja v Uniji, z jasnim obveščanjem javnosti o dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter s sodelovanjem z deležniki in institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane;

38.  ugotavlja, da je agencija pripravila več kot 600 znanstvenih prispevkov o celotni prehranski verigi in tako prispevala k izboljšanju javnega zdravja;

39.  ugotavlja tudi, da je agencija tveganja za javno zdravje ocenila v sodelovanju z Evropskim centom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter pri tem uporabila kombinirane podatkovne nize; pozdravlja, da je agencija ob tej priložnosti sodelovala tudi z Evropsko agencijo za zdravila (npr. pri pripravi prvega skupnega poročila o celoviti analizi uporabe protimikrobnih sredstev in pojava mikrobne odpornosti pri človeških bakterijah in pri bakterijah živali, ki so namenjene za proizvodnjo živil) in z Evropsko agencijo za kemikalije (npr. pri skupnemu razvoju znanstvenih smernic za identifikacijo endokrinih motilcev);

40.  pozdravlja, da je agencija v letu 2015 začela večletni projekt za ocenjevanje povzročiteljev stresa pri čebelah in značilnosti zdravih družin medonosnih čebel, med drugim z namenom, da bi določila okvir za zanesljive in usklajene meritve zdravstvenega stanja teh družin pri raziskavah na terenu;

41.  poudarja, da sta ključna elementa znanstvene verodostojnosti preglednost pri upoštevanju znanstvenih študij in ponovljivost rezultatov;

42.  poudarja, da sta bila v letu 2015 pri komuniciranju agencije z upravitelji tveganja in javnostjo dosežena pomembna mejnika: novo spletno mesto agencije, temelječe na obsežni raziskavi o uporabnikih, in selitev biltena agencije na zunanjo profesionalno založniško platformo; ugotavlja, da so napredek dosegle tudi služba za pomoč uporabnikom aplikacij, služba za stike s strankami in podporna služba za varnostne ocene reguliranih proizvodov; meni, da je agencija s temi in številnimi drugimi projekti in pobudami dokazala, da ostaja učinkovita in zaupanja vredna služba za znanstveno svetovanje v interesu potrošnikov Unije;

43.  je seznanjen, da je agencija leta 2015 ustanovila urad za zvezo v Bruslju, da bi izboljšala komunikacijo in dialog z institucijami Unije, mediji in deležniki;

44.  meni, da bi morala agencija še naprej spodbujati deležnike in državljane, da redno sodelujejo pri pripravi znanstvenih izsledkov, med drugim s prispevki v opredeljenih interaktivnih točkah, tudi za regulirane proizvode, kot je navedeno v strategiji agencije do leta 2020;

45.  poudarja, da bi morala agencija začeti pregled petih obstoječih kazalnikov učinka in ob tem razviti še nove kazalnike; meni, da so ti kazalniki osrednje orodje za merjenje njene uspešnosti;

46.  meni, da bi si morala agencija prizadevati za omejitev časa, ki ga strokovnjaki porabijo za potovanja, in namesto tega spodbujati uporabo orodij IT, kot so interaktivne videokonference ali spletni seminarji;

°

°  °

47.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. aprila 2017](12) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1.2.2017

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015

(2016/2174(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opominja, da je leta 2015 Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljevanju: agencija) večletni finančni okvir Unije izvajala drugo leto; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja agencije znašala 98,6 %, znesek neporabljenih odobrenih sredstev pa 1.089 milijonov EUR; poudarja, da je do nezadostnega izvrševanja prišlo zaradi neporabljenih namenskih prihodkov (realizacija agencije iz leta 2014), ki so bili ponovno uporabljeni leta 2016;

2.  pozdravlja prispevek agencije k varnosti verige hrane in krme v Uniji z zagotavljanjem obsežnih, neodvisnih in najsodobnejših znanstvenih nasvetov o prehranski verigi upraviteljem tveganja v Uniji, z jasnim obveščanjem javnosti o svojih dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter s sodelovanjem z deležniki in institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane;

3.  ugotavlja, da je agencija pripravila več kot 600 znanstvenih prispevkov o celotni prehranski verigi in tako prispevala k izboljšanju javnega zdravja;

4.  ugotavlja tudi, da je agencija tveganja za javno zdravje ocenila v sodelovanju z Evropskim centom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter pri tem uporabila kombinirane podatkovne nize; pozdravlja, da je agencija ob tej priložnosti sodelovala tudi z Evropsko agencijo za zdravila (npr. pri pripravi prvega skupnega poročila o celoviti analizi uporabe protimikrobnih sredstev in pojava protimikrobne odpornosti pri človeških bakterijah in pri bakterijah živali, ki so namenjene za proizvodnjo živil) in z Evropsko agencijo za kemikalije (npr. pri skupnem razvoju znanstvenih smernic za identifikacijo endokrinih motilcev);

5.  pozdravlja, da je agencija v letu 2015 začela večletni projekt za ocenjevanje povzročiteljev stresa pri čebelah in značilnosti zdravih družin medonosnih čebel, med drugim z namenom, da bi določila okvir za zanesljive in usklajene meritve zdravstvenega stanja teh družin pri raziskavah na terenu;

6.  meni, da bi morala agencija tudi v prihodnje javnemu mnenju posvečati posebno pozornost in se čim bolj zavezati odprtosti in preglednosti; v zvezi s tem pozdravlja, da je agencija leta 2015 uspešno preizkusila nov metodološki pristop k uporabi znanstvenih dokazov; v tem kontekstu tudi pozdravlja izboljšave pri izmenjavi podatkov z odpiranjem podatkovnega skladišča agencije za vse večje število deležnikov; pozdravlja oceno učinka(13), zunanje znanstveno poročilo, objavljeno junija 2016, o ukrepih, s katerimi si agencija prizadeva za večjo preglednost in zavezanost pri postopku ocenjevanja tveganj; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti, zlasti glede na pregled njene neodvisnosti leta 2017;

7.  meni, da bi morala agencija opraviti raziskavo, ki bi se osredotočila na nevladne organizacije, da bi na ta način bolje razumela obstoječe ovire za plodno sodelovanje, kot je bilo priporočeno v zadnji zunanji oceni agencije, opravljeni leta 2012;

8.  poudarja, da sta ključna elementa znanstvene verodostojnosti preglednost nad upoštevanimi znanstvenimi študijami in ponovljivost rezultatov;

9.  poudarja, da imajo posamezniki na podlagi različnih predpisov Unije, med drugim tudi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravico dostopa do javnih dokumentov; opozarja agencijo, da se za znanstveno doslednost najbolje poskrbi s preglednostjo in odgovornostjo za rezultate;

10.  je zaskrbljen, ker bi lahko krčenje števila delovnih mest v agenciji močno škodilo njeni zmogljivosti in ugledu; zato meni, da bi bilo treba agenciji dati zagotovila o tem, da ne bo prišlo do krčenja števila zaposlenih;

11.  poudarja, da sta bila v letu 2015 pri komuniciranju agencije z upravitelji tveganja in javnostjo dosežena pomembna mejnika: novo spletno mesto agencije, temelječe na obsežni raziskavi o uporabnikih, in selitev biltena agencije na zunanjo profesionalno založniško platformo; ugotavlja, da so napredek dosegle tudi služba za pomoč uporabnikom aplikacij, služba za stike s strankami in podporna služba za varnostne ocene reguliranih proizvodov; meni, da je agencija s temi in številnimi drugimi projekti in pobudami dokazala, da ostaja učinkovita in zaupanja vredna služba za znanstveno svetovanje v interesu potrošnikov Unije;

12.  je seznanjen, da je agencija leta 2015 ustanovila urad za zvezo v Bruslju, da bi izboljšala komunikacijo in dialog z institucijami Unije, mediji in deležniki;

13.  meni, da bi morala agencija tudi v prihodnje spodbujati deležnike in državljane, da redno sodelujejo, tudi s prispevki v opredeljenih interaktivnih točkah, v pripravi znanstvenih izsledkov, tudi za regulirane proizvode, kot je navedeno v strategiji agencije do leta 2020;

14.  poudarja, da bi morala agencija sprožiti pregled petih obstoječih kazalnikov učinka in ob tem razviti še nove kazalnike; meni, da so ti kazalniki osrednje orodje za merjenje učinkovitosti agencije;

15.  meni, da bi si morala agencija prizadevati za omejitev časa, ki ga strokovnjaki porabijo za potovanja, in namesto tega spodbujati uporabo orodij IT, kot so interaktivne videokonference ali spletni seminarji;

16.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

18

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENL

GUE/NGL

Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 97.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 97.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 97.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 97.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process (Ocena učinka o posebnih ukrepih za večjo preglednost in zavezanost agencije EFSA pri postopku ocenjevanja tveganj), povezana objava EFSA 2016:EN-1047.

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process (Ocena učinka o posebnih ukrepih za večjo preglednost in zavezanost agencije EFSA pri postopku ocenjevanja tveganj), Povezana objava EFSA 2016:EN-1047.

Pravno obvestilo