Процедура : 2016/2181(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2017

Внесени текстове :

A8-0100/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.36

Приети текстове :

P8_TA(2017)0167

ДОКЛАД     
PDF 719kWORD 67k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2016/2181(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2016/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0100/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2016/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(9), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0100/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2016/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0100/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 9 217 000 EUR, което не представлява изменение спрямо предходната година; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,59%, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 0,50% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,24%, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 3,81% в сравнение с 2014 г.;

2.  приветства въвеждането на модулите e-Prior за електронно подаване на оферти, поръчване и фактуриране в сътрудничество с Генерална дирекция „Информатика“ (ГД „Информатика“) на Комисията; отбелязва, че въведените модули е трябвало да се използват постепенно през 2016 г. и да доведат до увеличаване на електронните работни потоци и впоследствие до по-голяма ефективност, надеждност на данните и одитна следа; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатата по-голяма ефективност след въвеждането на модулите;

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е извършила всички свои плащания в рамките на сроковете, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, в резултат на което доставчиците не са начислявали лихва за забавените плащания; отбелязва освен това, че средният срок за плащане през 2015 г. е бил 20 дни;

4.  отбелязва, че ефективните бюджетни съкращения, наложени на Агенцията, навредиха на способността ѝ да изпълнява своята цел за организиране на оперативната координация на дейностите по извършване на контрол и инспекция от държавите членки с оглед на осигуряването на ефективното и еднакво прилагане на правилата на Общата политика в областта на рибарството;

5.  изтъква значимостта на ролята на Агенцията за прилагането на изменената Обща политика в областта на рибарството и за постигането на нейните цели, особено в светлината на задължението за разтоварване и изискванията в областта на мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности; подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години;

6.  изразява съжаление, че намаляването на ресурсите и капацитета на Агенцията може да доведе до отслабване на контрола върху риболова и до съпътстващ ръст на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в ущърб на социалната, икономическата и екологичната устойчивост на сектора;

7.  отбелязва, че новата политика на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното подобряване на функциите на бреговата охрана, означава нови задачи по инспекция и подобрено сътрудничество за Агенцията, което ще изисква повече финансиране и повече технически и човешки ресурси;

Поети задължения и преноси

8.  приветства факта, че равнището на пренесените от 2015 за 2016 г. средства е намаляло от 11% до 7% в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че равнището на преносите за дял II („Административни разходи“) възлиза на 20%, което представлява намаление с 5% в сравнение с резултатите от 2014 г.; отбелязва, че равнището на преносите за дял III („Оперативни разходи“) възлиза на 20%, което представлява намаление с 10% в сравнение с равнището през 2014 г.; отбелязва освен това, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Сметната палата;

9.  отбелязва, че Агенцията е намалила допълнително равнището на пренесените от 2014 г. анулирани бюджетни кредити за поети задължения до 3,45%, което представлява намаление с 0,9% спрямо предходната година;

Трансфери

10.  отбелязва със задоволство, че според окончателните отчети на Агенцията равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  приветства факта, че Агенцията е отговорила на няколко потребности посредством съществуващите договори – своите собствени или тези на Комисията, с цел да оптимизира използването на наличните ресурси; отбелязва, че в началото на 2016 г. беше подписан меморандум за разбирателство относно префактурирането на услугите по възлагане на обществени поръчки, предоставени от ГД „Информатика“ в областта на информационните технологии; отбелязва акцента, който Агенцията поставя върху въвеждането на системата за електронна администрация, както и върху рационализирането и оптимизирането на процесите си на възлагане на обществени поръчки;

12.  изразява съжаление, че не е обърнато никакво внимание на условията на труд на персонала на Агенцията, макар той да играе ключова роля в изпълнението на допълнителни задачи, без допълнително увеличаване на числеността му;

13.  счита, че Агенцията е изключително икономически ефективна, въпреки че е необходимо през идните години да се повишат нейните човешки и финансови ресурси;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  потвърждава, че Агенцията е приела цялостна политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, както и стратегия за борба с измамите; отбелязва, че вече са изпълнени 9 от общо 13-те действия, които е трябвало да бъдат изпълнени до края на 2017 г.; отбелязва, че механизмите за контрол на Агенцията, имащи за цел да предотвратяват и разкриват измами, са подобни на тези, които гарантират законосъобразността и редовността на операциите, като например „принципа на четирите очи“, автоматизирания контрол във финансовите и счетоводните системи, възлагането на външен изпълнител на изчисляването на заплатите, както и задължително подписаните от членовете на експертната комисия декларации за интереси; отбелязва със задоволство въз основа на информация от Агенцията, че от нейното създаване досега не са възникнали събития, свързани с измами;

15.  отбелязва, че декларациите за интереси и автобиографиите на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет и на екипите от висшето ръководство са подадени и публикувани на уебсайта на Агенцията; изразява съжаление обаче, че не е извършена проверка на фактическата точност на декларациите за интереси; призовава Агенцията да въведе редовни проверки и актуализации на точността на декларациите за интереси;

16.  отбелязва, че Комисията все още не е дала отговор на Агенцията във връзка с проекта ѝ на правила за изпълнение относно подаването на сигнали за нередности; отправя искане към Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно установяването и прилагането на тези правила;

Вътрешен контрол

17.  отбелязва, че Административният съвет на Агенцията е приел набор от стандарти за вътрешен контрол (СВК), които имат за цел да осигурят постигането на целите на политиката и оперативните цели; признава, че повечето СВК се прилагат ефективно, като четири области отчитат средна степен на изпълнение и една област отчита ниска степен на изпълнение в системата за вътрешен контрол;

18.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията все още не се придържа изцяло към СВК № 10 (непрекъснатост на дейността), № 11 (управление на документи) и № 12 (информация и комуникация); отбелязва също така, че Агенцията е обяснила, че тези СВК все още не се прилагат напълно, главно поради бюджетните ограничения; призовава Агенцията да приложи тези СВК и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от прилагането;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че вследствие на извършения от нея одит относно градивните елементи от декларацията за достоверност Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е отправила шест препоръки, които са обозначени като „важни“ и които са били изцяло изпълнени от Агенцията; отбелязва освен това, че Агенцията няма неизпълнени препоръки на СВО;

20.  потвърждава факта, че Агенцията е разработила и въвела централизиран мониторинг на всички одитни препоръки, отправени от Сметната палата, СВО и нейната структура за вътрешен одит, с цел тяхното консолидиране и мониторинг, както и с цел да се подобри проследяването на съответните планове за действие; отбелязва, че към края на 2015 г. е имало само четири неизпълнени препоръки, като нито една от тях не е била счетена за критична или много важна;

Резултати от дейността

21.  отбелязва, че по време на годишната оценка на риска на Агенцията са били идентифицирани два критични риска; отбелязва, че Агенцията следва да изготви стратегически съвместен план за разполагане, в случай че специалната програма за контрол и инспекции на Комисията не бъде приета навреме, за да не се застрашава изпълнението на административната работна програма на Агенцията и да се избегне рискът бюджетните кредити да не бъдат използвани; призовава Агенцията да докладва как възнамерява да сведе тези остатъчни рискове до приемливо равнище;

Други коментари

22.  потвърждава, че Агенцията е започнала процес на сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за гранична и брегова охрана при подготовката и изпълнението на пилотен проект, озаглавен „ Създаване на Европейска служба за брегова охрана“; отбелязва, че извлечените поуки от пилотния проект ще бъдат използвани при изпълнението на новия „пакет от мерки за границите“, който цели да възложи на трите морски агенции задачата да си сътрудничат за оказване на подкрепа на националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, чрез предоставяне на услуги, информация, оборудване и обучение, както и чрез координиране на многоцелеви операции;

23.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

24.  отбелязва, че 2016 г. беше ключова за изпълнението на новата Обща политика в областта на рибарството от гледна точка на правилата относно задължението за разтоварване и че оперативната координация на дейностите по контролни инспекции на риболова с държавите членки предполага подходящи човешки и финансови ресурси; изразява загриженост относно практическите затруднения при прилагането на задължението за разтоварване на сушата при дълбоководния риболов и счита, че мониторингът следва да вземе предвид тези затруднения;

°

°  °

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от xx април 2017 г.(11) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

28.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година

(2016/2181(DEC))

Докладчик по становище: Линеа Енгстрьом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва годишния доклад на Агенцията за 2015 г. и доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък „Агенцията“) за финансовата 2015 година;

2.  отбелязва, че задължението на Сметната палата по отношение на Агенцията е да предоставя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността и точността на нейните годишни отчети, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

3.  изразява задоволство във връзка с изявлението на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за 2015 г. и че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 2015 година, са законосъобразни и редовни;

4.  счита, че Агенцията е изключително икономически ефективна, въпреки че е необходимо през идните години да се повишат нейните човешки и финансови ресурси;

5.  отбелязва, че Агенцията е изпълнила новите си задачи по прилагане на новата Обща политика в областта на рибарството с бюджет, замразен на 9,2 милиона евро – на равнището от 2013 г.;

6.  изразява съжаление, че не е обърнато никакво внимание на условията на труд на персонала на Агенцията, макар той да играе ключова роля в изпълнението на допълнителни задачи, без допълнително увеличаване на числеността му;

7.  отбелязва, че ефективните бюджетни съкращения, наложени на Агенцията, навредиха на способността ѝ да изпълнява своята цел за организиране на оперативната координация на дейностите по извършване на контрол и инспекция от държавите членки с оглед на осигуряването на ефективното и еднакво прилагане на правилата на Общата политика в областта на рибарството;

8.  изтъква значимостта на ролята на Агенцията за прилагането на изменената Обща политика в областта на рибарството и за постигането на нейните цели, особено в светлината на задължението за разтоварване и изискванията в областта на мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности; подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години;

9.  изразява съжаление, че намаляването на ресурсите и капацитета на Агенцията може да доведе до отслабване на контрола върху риболова и до съпътстващ ръст на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в ущърб на социалната, икономическата и екологичната устойчивост на сектора;

10.  отбелязва отличните показатели на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения (100%) и за плащания (92,2%) за финансовата 2015 година;

11.  приветства изявлението на Агенцията, че през 2015 г. не е имало просрочени плащания и че средното забавяне при плащанията е било 20 дни, което е отлично;

12.  отбелязва, че новата политика на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното подобряване на функциите на бреговата охрана, означава за Агенцията нови задачи по инспекция и подобрено сътрудничество, което ще изисква повече финансиране и повече технически и човешки ресурси;

13.  припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

14.  отбелязва, че 2016 г. беше ключова за изпълнението на новата Обща политика в областта на рибарството от гледна точка на правилата относно задължението за разтоварване и че оперативната координация на дейностите по контролни инспекции на риболова с държавите членки предполага подходящи човешки и финансови ресурси; изразява загриженост относно практическите затруднения при прилагането на задължението за разтоварване на сушата при дълбоководния риболов и счита, че мониторингът следва да вземе предвид тези затруднения;

15.  отбелязва, че за да изпълни Агенцията мандата и новите си цели на политиката, като част от цялостно подобряване на функциите на граничната охрана, нейните финансови и човешки ресурси бяха повишени, считано от 2017 г., така че Агенцията да може да задоволи бъдещите си нужди и да изпълни новопоставените ѝ цели, и подчертава, че е необходимо да се оцени възможността за увеличаване на бюджетните кредити за дейността на Агенцията, свързани с наблюдението на риболова през следващите години;

16.  предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 93.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 93.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 93.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 93.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация