Postupak : 2016/2181(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0100/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0100/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.36

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0167

IZVJEŠĆE     
PDF 613kWORD 61k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2016/2181(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2016/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2016/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(9), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2016/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2017),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 9 217 000 EUR, što predstavlja nepromijenjeno stanje u odnosu na 2011., budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2015. vjerodostojni te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da je uslijed uloženih napora u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. ostvarena stopa izvršenja proračuna od 99,59 %, što predstavlja povećanje od 0,50 % u usporedbi s 2014. i čime je ostvaren zadani cilj Agencije; nadalje prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,24 %, što predstavlja povećanje od 3,81 % u usporedbi s 2014. godinom i čime je ostvaren zadani cilj Agencije;

2.  pozdravlja implementaciju modula e-Prior za elektroničku javnu nabavu, naručivanje i izdavanje računa u suradnji s Glavnom upravom Komisije za informatiku (DG DIGIT); napominje da su se implementirani moduli trebali postupno sve više koristiti 2016. u cilju povećanja elektroničkog praćenja rada, te naknadno veće učinkovitosti, pouzdanosti podataka i revizijskog traga; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o primjerima učinkovitosti koji su ostvareni nakon implementacije modula;

3.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija izvršila sva svoja plaćanja u rokovima utvrđenim u Uredbi (EU; Euratom) br. 966/2012 te da stoga dobavljači nisu naplatili kamate za zakašnjela plaćanja; nadalje napominje da je 2015. prosječan broj dana za plaćanje bio 20;

4.  napominje da su stvarni proračunski rezovi koji su nametnuti Agenciji ugrozili njezinu sposobnost da ispuni svoj cilj organiziranja operativne koordinacije aktivnosti u okviru kontrola i inspekcija koje provode države članice kako bi se zajamčila učinkovita i jedinstvena primjena pravila zajedničke ribarstvene politike;

5.  ističe važnost uloge Agencije u provedbi reformirane zajedničke ribarstvene politike i ostvarivanju njezinih ciljeva, naročito u pogledu obveze iskrcavanja i zahtjeva za praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti; ističe da stoga treba razmotriti mogućnost za povećanje proračunskih sredstava za rad Agencije u narednim godinama;

6.  žali što za Agenciju posljedica smanjenje resursa i kapaciteta može biti slabljenje kontrole ribarstva i porast nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, a to bi štetilo socijalnoj, gospodarskoj i ekološkoj održivosti tog sektora;

7.  naglašava da nova migracijska politika Unije, a osobito stvaranje europske granične i obalne straže kao dijela sveobuhvatnog poboljšanja funkcija obalne straže, za Agenciju podrazumijeva nove zadatke inspekcije i bolju suradnju, za što će biti potrebno povećanje financijskih sredstava te tehničkih i ljudskih resursa;

Obveze i prijenosi

8.  pozdravlja činjenicu da se udio sredstava prenesenih iz 2015. u 2016. smanjio za s 11 % na 7 % u odnosu na 2014.; prima na znanje da je stopa prijenosa za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 20 %, što je smanjenje od 5 % u odnosu na 2014.; nadalje, napominje da je stopa prijenosa za glavu III. (operativni rashodi) iznosila 20 %, što je smanjenje od 10 % u odnosu na razinu iz 2014.; također napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

9.  napominje da je Agencija dodatno smanjila stopu storniranih obveza prenesenih iz 2014. na 3,45 %, što je smanjenje od 0,9 % u odnosu na prethodnu godinu;

Prijenosi

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema završnim financijskim izvještajima Agencije razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  pozdravlja činjenicu da je Agencija pristupila rješavanju nekoliko potreba uz uporabu postojećih ugovora, bilo njezinih ugovora ili ugovora Komisije, kako bi optimalno iskoristila dostupne resurse; prima na znanje da je početkom 2016. potpisan Memorandum o razumijevanju o ponovnom fakturiranju za usluge nabave koje pruža Glavna uprava za informatiku u području informacijske tehnologije; prima na znanje da se Agencija usredotočila na provedbu sustava e-uprave, kao i na racionalizaciju te optimizaciju svojih postupaka javne nabave;

12.  žali zbog toga što se ni najmanja pozornost ne posvećuje uvjetima rada osoblja Agencije iako ono ima ključnu ulogu u tome da se dodatni zadaci izvršavaju bez povećanja broja djelatnika;

13.  smatra da Agencija predstavlja vrlo dobru vrijednost za uloženi novac iako je u predstojećim godinama potrebno povećati njezine ljudske i financijske resurse;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  prima na znanje da je Agencija usvojila sveobuhvatnu politiku za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima te strategiju za suzbijanje prijevara; prima na znanje da je od ukupno 13 mjera koje treba provesti do kraja 2017. devet već provedeno; prima na znanje da su kontrole Agencije usmjerene na sprječavanje i otkrivanje prijevara slični onima za osiguravanje zakonitosti i pravilnosti transakcija, kao što su „načelo četiri oka”, automatizirane kontrole u financijskom i računovodstvenom sustavu, eksternalizirani izračun plaća, kao i izjave o financijskim interesima koje uvijek potpisuju članovi povjerenstva; sa zadovoljstvom napominje da od osnutka Agencije nije zabilježen nijedan slučaj prijevare;

15.  prima na znanje da su dostavljene izjave o financijskim interesima i životopisi izvršnog direktora, članova upravnog odbora i višeg rukovodstva te da su objavljene na internetskim stranicama Agencije; međutim žali zbog toga što činjenična točnost izjava o financijskim interesima nije provjerena; poziva Agenciju da uvede redovite provjere i ažuriranje točnosti izjava o financijskim interesima;

16.  napominje da Komisija još nije odgovorila Agenciji u pogledu njezina nacrta provedbenih pravila o zviždačima; traži od Agencije da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspostavi i provedbi tih pravila;

Unutarnje kontrole

17.  napominje da je upravni odbor Agencije donio standarde unutarnje kontrole s ciljem postizanja političkih i operativnih ciljeva; potvrđuje da većina standarda unutarnje kontrole ima visoku razinu provedbe te da u sustavu unutarnje kontrole četiri područja imaju srednju, a jedno nisku razinu provedbe;

18.  sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija još ne ispunjava u cijelosti standarde unutarnje kontrole br. 10 (kontinuitet poslovanja), br. 11. (upravljanje dokumentima) i br. 12. (informiranje i komunikacije); također napominje da je Agencija objasnila da potpuna provedba tih standarda unutarnje kontrole još nije ostvarena, uglavnom zbog proračunskih ograničenja; poziva Agenciju da provede te standarde unutarnje kontrole i da o toj provedbi obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je, nastavno na reviziju sastavnih elemenata davanja jamstva, Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala šest preporuka s oznakom „važno”, koje je Agencija u potpunosti provela; nadalje primjećuje da Agencija nema otvorenih preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju;

20.  prima na znanje činjenicu da je Agencija izradila i provela centralizirano praćenja svih revizijskih preporuka koje su izdali Revizorski sud, Služba Europske komisije za unutarnju reviziju i njezina služba za unutarnju kontrolu kako bi ih konsolidirala te kako bi se poboljšalo praćenje odgovarajućih planova djelovanja; primjećuje da su na kraju 2015. bile otvorene samo četiri preporuke te da se nijedna ne smatra kritičnom ili vrlo važnom;

Uspješnost

21.  prima na znanje da je Agencija tijekom provedbe svoje godišnje procjene rizika utvrdila dva kritična rizika; napominje da bi Agencija trebala izraditi strateški plan o zajedničkom korištenju sredstvima u slučaju da se posebni program kontrole i inspekcije Komisije ne donese na vrijeme, kako se ne bi ugrozila provedba programa administrativnog rada Agencije te kako bi se izbjegla opasnost da se odobrena proračunska sredstva ne iskoriste; poziva Agenciju da izvijesti o tome kako namjerava smanjiti te preostale rizike na prihvatljivu razinu;

Ostale primjedbe

22.  potvrđuje da je Agencija započela proces suradnje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu u pripremi i provedbi pilot-projekta pod nazivom „Stvaranje funkcije europske obalne straže”; prima na znanje da će se iskustva iz pilot-projekta upotrijebiti u provedbi novog „paketa mjera za granice” čiji je cilj suradnja triju pomorskih agencija kako bi pružile potporu nacionalnim tijelima koja izvršavaju funkcije obalne straže pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordiniranjem višenamjenskih operacija;

23.  podsjeća na važnost jačanja mandata Agencije kako bi ona s drugim agencijama Unije koje djeluju u pomorskom sektoru provela zajednička operativna djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća na moru i koordiniranja funkcija europske obalne straže;

24.  ističe da je 2016. bila ključna godina za provedbu nove zajedničke ribarstvene politike u vezi s pravilima u pogledu obveze iskrcavanja te da operativna koordinacija inspekcija u okviru kontrole ribarstva s državama članicama podrazumijeva odgovarajuće ljudske i financijske resurse; zabrinut je zbog praktičnih poteškoća u ispunjavanju obveze iskrcavanja za pridnene vrste te smatra da bi pri nadzoru o tome trebalo voditi računa.

°

°  °

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od xx travnja 2017.(11) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.28.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.

(2016/2181(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Linnéa Engström

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje godišnje izvješće Agencije za 2015., kao i izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2015.;

2.  ističe da je odgovornost Revizorskog suda u odnosu na Agenciju da Europskom parlamentu i Vijeću podnese izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti godišnje računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija;

3.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud potvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije vjerno prikazuje, u svim bitnim aspektima, njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te rezultate njezina poslovanja i novčane tokove za 2015. i da su transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji za financijsku godinu 2015. zakonite i pravilne;

4.  smatra da Agencija predstavlja vrlo dobru vrijednost za uloženi novac iako je potrebno povećati njezine ljudske i financijske resurse u predstojećim godinama;

5.  potvrđuje da je Agencija provela svoje nove zadatke u svrhu usklađivanja s novom zajedničkom ribarstvenom politikom s proračunom zamrznutim na 9,2 milijuna EUR, odnosno na razini iz 2013.;

6.  žali zbog toga što se ni najmanja pozornost ne posvećuje uvjetima rada osoblja Agencije iako ono ima ključnu ulogu u tome da se dodatni zadaci izvršavaju bez povećanja broja njezinih djelatnika;

7.  napominje da su stvarni proračunski rezovi koji su nametnuti Agenciji ugrozili njezinu sposobnost da ispuni svoj cilj organiziranja operativne koordinacije aktivnosti u okviru kontrola i inspekcija koje provode države članice kako bi se zajamčila učinkovita i jedinstvena primjena pravila zajedničke ribarstvene politike;

8.  ističe važnost uloge Agencije u provedbi reformirane zajedničke ribarstvene politike i ostvarivanju njezinih ciljeva, naročito u pogledu obveze iskrcavanja i zahtjeva za praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti; ističe da stoga treba razmotriti mogućnost za povećanje proračunskih sredstava za rad Agencije u narednim godinama;

9.  žali što smanjenje resursa i kapaciteta Agencije može imati za posljedicu slabljenje kontrole ribarstva i prouzročiti porast nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, a to bi štetilo socijalnoj, gospodarskoj i ekološkoj održivosti tog sektora;

10.  ističe izvrsnu stopu izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (100 %) i odobrenih sredstava za plaćanja (92,2 %) za financijsku godinu 2015.;

11.  pozdravlja izjavu Agencije da nije bilo kašnjenja u plaćanjima za 2015. i da je prosječno kašnjenje plaćanja 20 dana, što je izvrsno;

12.  naglašava da nova migracijska politika Unije, a osobito stvaranje europske granične i obalne straže kao dijela sveobuhvatnog poboljšanja funkcija obalne straže, za Agenciju podrazumijeva nove zadatke inspekcije i bolju suradnju, za što će biti potrebno povećanje financijskih sredstava te tehničkih i ljudskih resursa;

13.  podsjeća na važnost jačanja mandata Agencije kako bi ona s drugim agencijama Unije koje djeluju u pomorskom sektoru provela zajednička operativna djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća na moru i koordiniranja funkcija europske obalne straže;

14.  ističe da je 2016. bila ključna godina za provedbu nove zajedničke ribarstvene politike u vezi s pravilima u pogledu obveze iskrcavanja te da operativna koordinacija inspekcija u okviru kontrole ribarstva s državama članicama podrazumijeva odgovarajuće ljudske i financijske resurse; zabrinut je zbog praktičnih poteškoća u ispunjavanju obveze iskrcavanja za pridnene vrste te smatra da se pri nadzoru o tome mora voditi računa;

15.  napominje da će se u sklopu općeg poboljšanja funkcija obalne straže od 2017. povećati financijski i ljudski resursi Agencije kako bi ona mogla djelovati u skladu sa svojim mandatom i novim ciljevima politika te ispuniti svoje buduće potrebe i nove ciljeve te ističe da je potrebno razmotriti mogućnost povećanja proračunskih odobrenih sredstava za rad Agencije u području nadzora ribarstva u narednim godinama;

16.  predlaže da se izvršnom direktoru Agencije da razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 93.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 93.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 93.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 93.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna napomena