Procedūra : 2016/2181(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2017

Pateikti tekstai :

A8-0100/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.36

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0167

PRANEŠIMAS     
PDF 696kWORD 63k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2181(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2017),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(9), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10) 208 straipsnyje, ypač į jo 108straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2017),

1.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2015 finansinių metų biudžetas sudarė 9 217 000 EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, nepakito; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai (toliau – Rūmai) pranešė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o jose atspindimos operacijos – teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2015 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,59 proc., taigi buvo pasiektas Agentūros tikslas ir, palyginti su 2014 m., šis lygis išaugo 0,50 proc.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,24 proc., taigi buvo pasiektas Agentūros tikslas ir, palyginti su 2014 m., šis lygis išaugo 3,81 proc.;

2.  palankiai vertina tai, kad bendradarbiaujant su Komisijos Informatikos generaliniu direktoratu (Informatikos GD) įgyvendinti „e-Prior“ moduliai, taikomi elektroniniuose viešuosiuose pirkimuose, elektroniniu būdu vykdant užsakymus ir išrašant sąskaitas faktūras; pažymi, kad įgyvendinti moduliai 2016 m. turėjo būti vartojami vis dažniau, taip padidinant elektroninio darbo srautus, ir dėl to vėliau turėjo padidėti duomenų ir audito sekos efektyvumas ir patikimumas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tai, kaip įgyvendinus modulius padidėjo efektyvumas;

3.  su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra visus mokėjimus įvykdė per Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nurodytą laikotarpį, todėl nereikėjo mokėti delspinigių paslaugų teikėjams už pavėluotus mokėjimus; be to, pažymi, kad 2015 m. mokėjimas vidutiniškai buvo įvykdomas per 20 dienų;

4.  pažymi, kad dėl faktinio Agentūros biudžeto sumažinimo jai buvo sunkiau įgyvendinti savo tikslą organizuoti valstybių narių kontrolės ir patikrinimo veiklos operatyvų koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir vienodai taikomos bendros žuvininkystės politikos taisyklės;

5.  pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant reformuotą bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti laimikį ir žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus; todėl pabrėžia, kad reikėtų įvertinti galimybę ateinančiais metais numatyti daugiau asignavimų, skirtų Agentūros veiklai;

6.  apgailestauja dėl to, kad sumažinus Agentūros išteklius ir pajėgumus gali susilpnėti žuvininkystės kontrolė ir kartu padidėti neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos mastai, o tai pakenktų socialiniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam sektoriaus tvarumui;

7.  pažymi, kad naujoji Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, kad Agentūra turės vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  palankiai vertina tai, kad, iš 2015 m. į 2016 m. perkeltų lėšų dalis, palyginti su 2014 m., sumažėjo nuo 11 proc. iki 7 proc.; pažymi, kad pagal antrąją antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 20 proc. lėšų, o tai yra 5 proc. mažiau nei 2014 m.; pažymi, kad pagal trečiąją antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) į kitą laikotarpį perkelta 20 proc. lėšų, o tai yra 10 proc. mažiau nei 2014 m.; be to, pažymi, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat kad jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

9.  pažymi, kad Agentūra dar labiau – iki 3,45 proc. – sumažino iš 2014 m. į kitą laikotarpį perkeltų panaikintų įsipareigojimų lygį, o tai reiškia, kad šis lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 0,9 proc.;

Perkėlimai

10.  su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Agentūros galutinėmis finansinėmis atskaitomis, perkėlimų lygis ir pobūdis 2015 m. ir toliau atitiko finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  palankiai vertina tai, kad Agentūra atsižvelgė į keletą poreikių, susijusių su tuo, kaip naudojamos jos pačios arba Komisijos sudarytos sutartys, kad būtų galima kuo geriau panaudoti turimus išteklius; pripažįsta, kad 2016 m. pradžioje pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl pakartotinio sąskaitų išrašymo už Informatikos GD teikiamas viešųjų pirkimų paslaugas informacinių technologijų srityje; atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas įgyvendinti elektroninę administravimo sistemą ir racionalizuoti bei optimizuoti jos vykdomų viešųjų pirkimų procesus;

12.  apgailestauja dėl to, kad neskiriama jokio dėmesio Agentūros darbuotojų darbo sąlygoms, nors jiems tenka itin svarbus vaidmuo prisiimant papildomas užduotis, ypač atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų skaičius nėra didinamas;

13.  mano, kad Agentūra veikia itin ekonomiškai, nors ateinančiais metais būtina didinti jos žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

Skaidrumas ir interesų konfliktų prevencija ir valdymas

14.  pripažįsta, kad Agentūra priėmė išsamias interesų konfliktų prevencijos ir valdymo bei kovos su sukčiavimu strategijos politikos priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinti jau devyni iš trylikos iki 2017 m. pabaigos įgyvendintinų veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros sukčiavimo prevencijos ir nustatymo kontrolės priemonės yra panašios į priemones, skirtas operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti, tokias kaip „keturių akių principas“, automatizuota finansų ir apskaitos sistemų kontrolė, išorinis darbo užmokesčio apskaičiavimas bei komisijos narių visuomet pasirašomos interesų deklaracijos; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad nuo pat jos įsteigimo nebuvo jokių sukčiavimo atvejų;

15.  pažymi, kad vykdomojo direktoriaus, valdybos narių ir vyresniosios vadovybės grupių narių interesų deklaracijos ir gyvenimo aprašymai pateikti ir skelbiami Agentūros interneto svetainėje; vis dėlto apgailestauja, kad nepatikrintas faktinis interesų deklaracijų tikslumas; ragina Agentūrą pradėti reguliariai tikrinti interesų deklaracijų tikslumą ir atitinkamai jas atnaujinti;

16.  pažymi, kad Komisija Agentūrai dar neatsakė dėl įgyvendinimo taisyklių dėl informatorių projekto; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tų taisyklių nustatymą ir įgyvendinimą;

Vidaus kontrolė

17.  pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba priėmė vidaus kontrolės standartų (VKS) rinkinį, siekdama užtikrinti, kad bus įgyvendinami politikos priemonių ir veiklos tikslai; pripažįsta, kad dauguma vidaus kontrolės sistemos VKS įgyvendinti labai gerai, keturi – vidutiniškai, o vienas įgyvendintas prastai;

18.  remdamasis Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad Agentūra dar ne visiškai atitinka 10-ą (Veiklos tęstinumas), 11-ą (Dokumentų valdymas) ir 12-ą (Informavimas ir komunikacija) vidaus kontrolės standartus; taip pat pažymi, kad Agentūra paaiškino, jog minėtų VKS visapusiškai įgyvendinti nepavyko pirmiausia dėl biudžeto apribojimų; ragina Agentūrą įgyvendinti tuos VKS ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie įgyvendinimo rezultatus;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad Agentūra visapusiškai įgyvendino šešias žyma „svarbu“ įvertintas Komisijos Vidaus audito tarnybos (IAS) rekomendacijas, kurias ji pateikė atlikusi patikinimo sudedamųjų dalių auditą; taip pat pažymi, kad Agentūra įgyvendino visas jai skirtas IAS rekomendacijas;

20.  pripažįsta, kad Agentūra išvystė ir įgyvendino centralizuotą visų Rūmų, IAS ir savo vidaus kontrolės grupės (VKG) audito rekomendacijų stebėjimo sistemą, kad galėtų tokias rekomendacijas konsoliduoti ir stebėti jų įgyvendinimą bei pagerinti atitinkamų veiksmų planų pažangos stebėjimą; pastebi, kad 2015 m. pabaigoje neįvykdytos buvo tik keturios rekomendacijos, iš kurių nė viena nebuvo laikoma itin svarbia ar labai svarbia;

Veikla

21.  pažymi, kad atliekant Agentūros metinį rizikos vertinimą buvo nustatytos dvi labai didelės rizikos rūšys; pažymi, kad, jeigu laiku nebus priimta Komisijos Specialioji kontrolės ir inspektavimo programa, Agentūra turėtų parengti strateginį jungtinės veiklos planą, kad nekiltų didelių sunkumų įgyvendinant Agentūros administracinio darbo programą ir būtų išvengta rizikos, kad nebus pasinaudota biudžeto asignavimais; ragina Agentūrą parengti ataskaitą apie tai, kaip ji planuoja iki priimtino lygio sumažinti šias likutines rizikos rūšis;

Kitos pastabos

22.  pripažįsta, kad Agentūra pradėjo bendradarbiauti su Europos jūrų saugumo agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ruošiant ir įgyvendinant bandomąjį projektą „Europos pakrančių apsaugos funkcijų kūrimas“; pažymi, kad bandomojo projekto metu įgyta patirtimi bus naudojamasi įgyvendinant naują sienų apsaugos dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama, kad visos trys jūrų agentūros bendradarbiaudamos teiktų paramą pakrantės apsaugos funkcijas atliekančioms nacionalinėms valdžios institucijoms – teiktų paslaugas, informaciją, įrangą, atliktų mokymus ir koordinuotų daugiatiksles operacijas;

23.  primena, kad svarbu stiprinti Agentūros įgaliojimus, kad kartu su kitomis jūrų sektoriuje veikiančiomis Sąjungos agentūromis būtų vykdoma bendra operatyvinė veikla, siekiant užkirsti kelią nelaimėms jūroje ir koordinuoti Europos pakrančių apsaugos pajėgų funkcijas;

24.  pažymi, kad dėl įpareigojimo iškrauti laimikį taisyklių 2016 m. buvo labai svarbūs metai įgyvendinant naująją bendrą žuvininkystės politiką ir kad, norint operatyviai koordinuoti valstybių narių žuvininkystės kontrolės ir patikrinimų veiklą, reikia atitinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių; reiškia susirūpinimą dėl to, kad priedugnio žvejybos subjektams praktiškai sunku vykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį ir mano, kad vykdant stebėseną reikia atsižvelgti į šiuos sunkumus;

°

°  °

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio xx d.(11) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

28.2.2017

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2181(DEC))

Nuomonės referentė: Linnéa Engström

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Agentūros 2015 m. metinę ataskaitą ir Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai privalo pateikti Parlamentui ir Tarybai Agentūros metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą;

3.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai paskelbė, jog Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais tinkamai pateikiama jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. veiklos rezultatai bei pinigų srautai ir kad 2015 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  mano, kad Agentūra veikia labai ekonomiškai, nors ateinančiais metais būtina didinti jos žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

5.  pažymi, kad Agentūra, siekdama įgyvendinti naują bendrą žuvininkystės politiką, naujas užduotis įvykdė su 2013 m. lygmens įšaldytu 9,2 mln. EUR biudžetu;

6.  apgailestauja dėl to, kad neskiriama jokio dėmesio Agentūros darbuotojų darbo sąlygoms, nors jie atlieka svarbiausią vaidmenį vykdydami papildomas užduotis ir nedidinamas jų skaičius;

7.  pažymi, kad dėl faktinio Agentūros biudžeto sumažinimo jai buvo sunkiau įgyvendinti savo tikslą organizuoti valstybių narių kontrolės ir patikrinimo veiklos operatyvų koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir vienodai taikomos bendros žuvininkystės politikos taisyklės;

8.  pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant reformuotą bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti laimikį ir žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus; todėl pabrėžia, kad reikėtų įvertinti galimybę ateinančiais metais numatyti daugiau asignavimų, skirtų Agentūros veiklai;

9.  apgailestauja dėl to, kad sumažinus Agentūros išteklius ir pajėgumus gali susilpnėti žuvininkystės kontrolė ir padidėti neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos mastai, o tai pakenktų socialiniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam sektoriaus tvarumui;

10.  atkreipia dėmesį į puikų 2015 finansinių metų įsipareigojimų asignavimų (100 proc.) ir mokėjimų asignavimų (92,2 proc.) įgyvendinimo lygį;

11.  palankiai vertina Agentūros pareiškimą, kad 2015 m. nebuvo pavėluotų mokėjimų ir kad vidutinis mokėjimų terminas buvo 20 dienų, o tai yra puikus rodiklis;

12.  pažymi, kad naujoji Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, kad Agentūra turės vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių;

13.  primena, kad svarbu stiprinti Agentūros įgaliojimus, kad būtų įgyvendinami bendri veiksmai su kitomis jūrų sektoriuje veikiančiomis Sąjungos agentūromis, siekiant užkirsti kelią nelaimėms jūroje ir koordinuoti Europos pakrančių apsaugos pajėgų funkcijas;

14.  pažymi, kad 2016 m. buvo labai svarbūs metai įgyvendinant naująją bendrą žuvininkystės politiką dėl įpareigojimo iškrauti laimikį taisyklių ir kad, norint operatyviai koordinuoti valstybių narių žuvininkystės kontrolės ir patikrinimų veiklą, reikia atitinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių; reiškia susirūpinimą dėl to, kad priedugnio žvejybos subjektams praktiškai sunku vykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį ir mano, kad vykdant stebėseną reikia atsižvelgti į šiuos sunkumus;

15.  pažymi, kad Agentūra, siekdama laikytis savo įgaliojimų ir naujų politikos tikslų ir apskritai gerindama pakrančių apsaugos funkcijas, nuo 2017 m. didina savo finansinius ir žmogiškuosius išteklius tam, kad Agentūra galėtų patenkinti savo būsimus poreikius ir įgyvendinti naujus siekius, taip pat pabrėžia, kad reikia įvertinti galimybę ateinančiais metais didinti biudžeto asignavimus Agentūros veiklai, susijusiai su žuvininkystės priežiūra;

16.  siūlo patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 93.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 93.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 93.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 93.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinis pranešimas