Procedūra : 2016/2181(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0100/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0100/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.36

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0167

ZIŅOJUMS     
PDF 697kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.855v02-00 A8-0100/2017

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2181(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2017),

1.  sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(9), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2017),

1.  apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 9 217 000, t. i., bez izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2015. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,59 %, sasniedzot Aģentūras mērķrādītāju un nodrošinot 0,50 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2014. gadu; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,24 %, sasniedzot Aģentūras mērķrādītāju un nodrošinot 3,81 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2014. gadu;

2.  atzinīgi vērtē to, kā sadarbībā ar Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātu (DG DIGIT) tiek ieviesti e-Prior moduļi elektroniskiem iepirkumiem, pasūtīšanai un rēķinu sagatavošanai; norāda, ka ieviestie moduļi bija pakāpeniski jāsāk izmantot 2016. gadā, lai palielinātu elektroniskās darbplūsmas un panāktu lielāku efektivitāti, datu ticamību un revīzijas izsekojamību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto moduļu ieviešanas rezultātā panāktajiem efektivitātes uzlabojumiem;

3.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra veica visus savus maksājumus Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 paredzētajos termiņos, tādēļ nebija jāveic procentmaksājumi piegādātājiem sakarā ar novēlotiem maksājumiem; turklāt norāda, ka 2015. gadā vidējais maksājumu izpildes dienu skaits bija 20;

4.  norāda, ka Aģentūrai piemērotie faktiskie budžeta samazinājumi mazināja tās spēju īstenot mērķi, proti, organizēt dalībvalstu kontroles un inspekcijas pasākumu operatīvo koordinēšanu, lai nodrošinātu efektīvu un vienotu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu piemērošanu;

5.  norāda, ka Aģentūrai ir liela loma reformētās kopīgās zivsaimniecības politikas īstenošanā un tās mērķu sasniegšanā, jo īpaši ņemot vērā izkraušanas pienākumu un zvejas darbību monitoringa, kontroles un uzraudzības prasības; uzsver, ka tādēļ būtu jāizvērtē iespēja turpmākajos gados Aģentūras darbībām piešķirt vairāk līdzekļu;

6.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras resursu un spēju samazināšana var izraisīt zivsaimniecības kontroles vājināšanos un attiecīgi palielināt nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, kas kaitētu nozares sociālajai, ekonomiskajai un vides ilgtspējībai;

7.  norāda, ka Savienības jaunā migrācijas politika un jo īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes izveide saistībā ar krasta apsardzes funkciju vispārēju uzlabošanu paredz, ka Aģentūrai būs jāveic jauni inspekcijas uzdevumi un jāīsteno labāka sadarbība, kam būs nepieciešams lielāks finansējums, tehniskie resursi un cilvēkresursi;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  atzinīgi vērtē to, ka no 2015. gada uz 2016. gadu pārnesto līdzekļu apmērs samazinājās līdz 7 % salīdzinājumā ar 11 % 2014. gadā; norāda, ka pārnesto apropriāciju apmērs II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija 20 %, kas ir par 5 % mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada rezultātiem; turklāt norāda, ka pārnesto apropriāciju apmērs III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) bija 20 %, kas ir par 10 % mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada līmeni; turklāt norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

9.  norāda, ka Aģentūra līdz 3,45 % samazināja to atcelto saistību īpatsvaru, kas pārnestas no 2014. gada, panākot samazinājumu par 0,9 % salīdzinājumā ar iepriekšējā gada līmeni;

Pārvietojumi

10.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar Aģentūras galīgajiem pārskatiem 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra vairākas vajadzības atrisināja, izmantojot vai nu savus, vai Komisijas spēkā esošos līgumus, tādējādi optimāli izmantojot pieejamos resursus; atzīst, ka saprašanās memorands par atkārtotu rēķinu sagatavošanu saistībā ar iepirkuma pakalpojumiem, ko sniedzis DG DIGIT informācijas tehnoloģiju jomā, tika parakstīts 2016. gada sākumā; ņem vērā Aģentūras centienus īstenot e-pārvaldes sistēmu, kā arī racionalizēt un optimizēt tās iepirkuma procesus;

12.  pauž nožēlu, ka nekāda uzmanība netiek pievērsta darba apstākļiem, kādos strādā Aģentūras darbinieki, lai gan viņiem ir ārkārtīgi svarīga nozīme papildu pienākumu veikšanā un viņu skaits netiek palielināts;

13.  uzskata, ka Aģentūra nodrošina līdzekļu atdevi ļoti lielā apmērā, taču turpmākajos gados ir jāpalielina tās cilvēkresursi un finanšu resursi;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  atzīmē, ka Aģentūra pieņēma visaptverošu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai un krāpšanas apkarošanas stratēģiju; pieņem zināšanai, ka no 13 darbībām, kas jāīsteno līdz 2017. gada beigām, deviņas jau bija īstenotas; ņem vērā, ka Aģentūras pārbaudes, kuru mērķis ir novērst un atklāt krāpšanu, ir līdzīgas tām, ar ko nodrošina darījumu likumību un pareizību, piemēram, “četru acu” princips, automatizētas finanšu un grāmatvedības sistēmu pārbaudes, ārēja algu aprēķināšana, kā arī princips, ka interešu deklarācijas vienmēr paraksta komisijas locekļi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju ar gandarījumu norāda, ka kopš tās izveidošanas nav notikuši krāpnieciski darījumi;

15.  norāda, ka izpilddirektors, valdes locekļi un augstākās vadības grupu locekļi ir iesnieguši interešu deklarācijas un CV un tie ir publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē; tomēr pauž nožēlu par to, ka interešu deklarācijās minēto faktu precizitāte netika pārbaudīta; aicina Aģentūru ieviest regulāras pārbaudes un atjaunināt informāciju, lai nodrošinātu interešu deklarāciju pareizību;

16.  norāda, ka Komisija vēl nav sniegusi atbildi Aģentūrai saistībā ar tās īstenošanas noteikumu par trauksmes cēlējiem projektu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto noteikumu ieviešanu un īstenošanu;

Iekšējā kontrole

17.  norāda, ka Aģentūras valde pieņēma virkni iekšējās kontroles standartu (IKS), lai nodrošinātu politikas un darbības mērķu sasniegšanu; atzīst, ka iekšējā kontroles sistēmā atbilstības līmenis lielākajai daļai IKS ir augsts, bet četrām jomām — vidējs un vienai — zems;

18.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka Aģentūra vēl nav pilnībā nodrošinājusi atbilstību IKS Nr. 10 (darbības nepārtrauktība), Nr. 11 (dokumentu pārvaldība) un Nr. 12 (informācija un komunikācija); turklāt norāda, ka Aģentūra ir paskaidrojusi, ka pilnīga atbilstība minētajiem IKS vēl nav panākta, galvenokārt budžeta ierobežojumu dēļ; aicina Aģentūru panākt atbilstību šiem IKS un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par atbilstības nodrošināšanas rezultātiem;

Iekšējā revīzija

19.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS), ņemot vērā tā revīziju par ticamības deklarācijas pamatelementiem, sniedza sešus ieteikumus, kuri tika vērtēti kā “svarīgi” un kurus Aģentūra pilnībā īstenoja; turklāt norāda, ka nav tādu IAS ieteikumu, kurus Aģentūra nebūtu īstenojusi;

20.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra izstrādāja un ieviesa centralizētu pārraudzības sistēmu attiecībā uz visiem revīzijas ieteikumiem, ko sniegusi Revīzijas palāta, IAS un tās iekšējās kontroles nodaļa, lai tos konsolidētu un uzraudzītu, kā arī uzlabotu attiecīgo rīcības plānu pēcpārbaudi; konstatē, ka 2015. gada beigās nebija īstenoti tikai četri ieteikumi, no kuriem neviens nebija svarīgs vai ļoti svarīgs;

Sniegums

21.  norāda, ka Aģentūras gada riska novērtējumā tika konstatēti divi svarīgi riski; norāda, ka Aģentūrai būtu jāsagatavo stratēģisks kopīgas ieviešanas plāns, ja Komisijas īpašā kontroles un inspekcijas programma netiek pieņemta laikus, lai neapdraudētu Aģentūras administratīvā darba programmas īstenošanu un izvairītos no riska, ka budžeta apropriācijas netiek izlietotas; aicina Aģentūru ziņot par to, kā tā plāno samazināt atlikušos riskus līdz pieļaujamam līmenim;

Citi komentāri

22.  atzīst, ka Aģentūra ir sākusi sadarbību ar Eiropas Jūras drošības aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, sagatavojot un īstenojot izmēģinājuma projektu “Eiropas Krasta apsardzes funkcijas nodrošināšana”; atzīmē, ka pieredze, kas gūta izmēģinājuma projektā, tiks izmantota, īstenojot jauno “robežu pasākumu kopumu”, kura mērķis ir izveidot triju jūras aģentūru kopīgu uzdevumu sniegt atbalstu valstu iestādēm, kuras veic krasta apsardzes funkcijas, sniedzot pakalpojumus, informāciju, iekārtas un apmācību, kā arī koordinējot vairākmērķu operācijas;

23.  atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras ar mērķi īstenot kopīgus pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām jūrniecības nozarē, lai novērstu katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas;

24.  norāda, ka 2016. gads bija nozīmīgs gads jaunās kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanā saistībā ar izkraušanas pienākuma noteikumiem un ka zivsaimniecības kontroles saistībā veiktu inspekcijas pasākumu operatīvajai koordinēšanai ar dalībvalstīm ir nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi un finanšu resursi; pauž bažas par praktiskām grūtībām, ko bentiskajā zvejā iesaistītajiem rada izkraušanas pienākums, un uzskata, ka šīs grūtības uzraudzībā ir jāņem vērā;

°

°  °

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2017. gada xx. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(11).

28.2.2017

Zivsaimniecības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2181(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Linnéa Engström

IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai Aģentūras 2015. gada pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2015. finanšu gada pārskatiem;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta pienākums attiecībā pret Aģentūru ir sniegt Parlamentam un Padomei ticamības deklarāciju par tās gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

3.  pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un tās darbību rezultātus un naudas plūsmas 2015. gadā un ka 2015. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

4.  uzskata, ka Aģentūra nodrošina līdzekļu atdevi ļoti lielā apmērā, lai gan turpmākajos gados ir jāpalielina tās cilvēkresursi un finanšu resursi;

5.  atzīst, ka Aģentūra ir īstenojusi savus jaunos uzdevumus, ko paredz jaunā kopējā zivsaimniecības politika, lai gan tās budžets ir iesaldēts 2013. gada līmenī EUR 9,2 miljonu apmērā;

6.  pauž nožēlu, ka nekāda uzmanība netiek pievērsta darba apstākļiem, kādos strādā Aģentūras darbinieki, lai gan viņiem ir svarīga nozīme papildu pienākumu veikšanā un viņu skaits netiek palielināts;

7.  norāda, ka Aģentūrai piemērotie faktiskie budžeta samazinājumi mazināja tās spēju īstenot mērķi, proti, organizēt dalībvalstu kontroles un inspekcijas pasākumu operatīvo koordinēšanu, lai nodrošinātu efektīvu un vienotu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu piemērošanu;

8.  norāda, ka Aģentūrai ir liela loma reformētās kopīgās zivsaimniecības politikas īstenošanā un tās mērķu sasniegšanā, jo īpaši ņemot vērā izkraušanas pienākumu un zvejas darbību monitoringa, kontroles un uzraudzības prasības; uzsver, ka tādēļ būtu jāizvērtē iespēja turpmākajos gados Aģentūras darbībām piešķirt vairāk līdzekļu;

9.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras resursu un spēju samazināšana var izraisīt zivsaimniecības kontroles vājināšanos un attiecīgi palielināt nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, kas kaitētu nozares sociālajai, ekonomiskajai un vides ilgtspējībai;

10.  norāda uz saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju teicamo izpildes līmeni (attiecīgi 100 % un 92,2 %) 2015. finanšu gadā;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras paziņojumu, ka 2015. gadā nav bijis novēlotu maksājumu un ka vidējais maksājumu aizkavēšanās ilgums bija 20 dienas, kas ir lielisks rādītājs;

12.  norāda, ka Savienības jaunā migrācijas politika un jo īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes izveide saistībā ar krasta apsardzes funkciju vispārēju uzlabošanu nozīmē, ka Aģentūrai būs jāveic jauni inspekcijas uzdevumi un jāīsteno labāka sadarbība, kam būs nepieciešams lielāks finansējums, kā arī lielāki tehniskie resursi un cilvēkresursi;

13.  atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras ar mērķi īstenot kopīgus pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām jūrniecības nozarē, lai novērstu katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas;

14.  norāda, ka 2016. gads bija nozīmīgs gads jaunās kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanā saistībā ar izkraušanas pienākuma noteikumiem un ka zivsaimniecības kontroles ietvaros veiktu inspekcijas pasākumu operatīvajai koordinēšanai ar dalībvalstīm ir nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi un finanšu resursi; ir nobažījies par praktiskām grūtībām, ko bentiskajā zvejā iesaistītajiem rada izkraušanas pienākums, un uzskata, ka šīs grūtības ir jāņem vērā kontrolēs;

15.  norāda — lai Aģentūra varētu īstenot jaunos politikas mērķus, kas ir daļa no vispārējas krasta apsardzes darbību uzlabošanas, Aģentūras finanšu resursi un cilvēkresursi ir palielināti, sākot no 2017. gada, lai Aģentūra varētu finansēt savas turpmākās vajadzības un jaunos mērķus, un uzsver, ka ir jāizskata iespēja turpmākajos gados palielināt budžeta apropriācijas Aģentūras darbībām, kas saistītas ar zivsaimniecības uzraudzību;

16.  ierosina sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 93. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 93. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 93. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 93. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums