Postup : 2016/0279(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0102/2017

Predkladané texty :

A8-0102/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.8

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0313

SPRÁVA     ***I
PDF 937kWORD 131k
29.3.2017
PE 594.172v02-00 A8-0102/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Max Andersson

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2016)0595),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0380/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre petície (A8-0102/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na protokol č. 2 k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na článok 26 Charty základných práv Európskej únie a Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba zvýšenia počtu diel a ostatných chránených materiálov v prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201412. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacimi právami na účely poskytovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií v prístupnom formáte. Oprávnené osoby podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba oveľa väčšieho počtu diel a iných predmetov ochrany v plne prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba značného zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201412, pričom už v roku 2013 ju prijala Svetová organizácia duševného vlastníctva. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami nositeľov autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom na účely vyhotovovania a šírenia rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch a na účely cezhraničnej výmeny týchto rozmnoženín v prístupných formátoch. Beneficienti podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

__________________

__________________

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť kópií v prístupnom formáte pre oprávnené osoby a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich držiteľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz kópií v prístupnom formáte v prospech oprávnených osôb medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena kópií diel a iných materiálov v prístupnom formáte sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Nariadenie je teda jediným vhodným nástrojom.

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť rozmnoženín v prístupných formátoch pre beneficientov vo všetkých členských štátoch Únie a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich nositeľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz rozmnožením v prístupných formátoch v prospech beneficientov medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena rozmnoženín diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Jediným vhodným nástrojom je preto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadením by malo zabezpečiť, aby kópie kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Distribúciu, oznamovanie alebo sprístupnenie kópií v prístupnom formáte pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania alebo povolené subjekty v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe povolené subjekty usadené v Únii.

(3)  Nariadením by sa malo zabezpečiť, aby rozmnoženiny kníh, elektronických kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupných formátoch, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné šíriť a vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Rozširovanie, oznamovanie alebo sprístupnenie rozmnoženín v prístupných formátoch pre osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, alebo oprávnené právnické osoby v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe oprávnené právnické osoby usadené v Únii.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Toto nariadenie by malo tiež umožniť, aby oprávnené osoby v Únii a povolené subjekty usadené v Únii mohli dovážať z tretej krajiny kópie v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy, a sprístupňovať ich pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania. Takisto by sa mal zabezpečiť obeh týchto kópií v prístupnom formáte na vnútornom trhu za rovnakých podmienok, aké platia pre kópie v prístupnom formáte vyhotovené v Únii v súlade so smernicou [...].

(4)  Toto nariadenie by malo tiež umožniť, aby beneficienti v Únii a oprávnené právnické osoby usadené v Únii mohli dovážať z tretej krajiny rozmnoženiny v prístupných formátoch, ktoré boli vyhotovené v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy, a umožňovať k nim prístup osobám, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Takisto by sa mal zabezpečiť obeh týchto rozmnožením v prístupných formátoch na vnútornom trhu za rovnakých podmienok, aké platia pre rozmnoženiny v prístupných formátoch vyhotovené v Únii v súlade so smernicou [...].

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť, aby zmluvné strany v súlade s článkom 9 Marrákešskej zmluvy poskytovali finančné a ľudské zdroje s cieľom uľahčiť medzinárodnú spoluprácu medzi oprávnenými právnickými osobami, primeranú dostupnosť rozmnoženín v prístupných formátoch a cezhraničnú výmenu týchto rozmnoženín.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  S cieľom podporovať vývoz rozmnoženín v prístupných formátoch a publikácií, ktoré vytvorili nositelia práv v prístupných formátoch, by sa v Únii mala vytvoriť jednotná online databáza. Databáza by mala byť verejne prístupná z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Marrákešskej zmluvy. Na uľahčenie dovozu takýchto publikácií je dôležité, aby táto databáza bola interoperabilná s databázou ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) uloženou na serveroch Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Odôvodnenie

V novom odôvodnení je Európska komisia vyzvaná, aby uľahčila výmenu informácií tým, že tretím krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami Marrákešskej zmluvy, sa poskytne prístup k databáze požadovanej v smernici [...]. Táto nová iniciatíva by mala byť založená na existujúcej celosvetovej databáze, ktorú vytvorilo združenie Accessible Book Consortium, uloženej na serveroch Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), a mala by s ňou zostať interoperabilná.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom zlepšiť dostupnosť kópií v prístupnom formáte a zabrániť nelegálnemu šíreniu diel a iných materiálov by mali povolené subjekty, ktoré sa zapájajú do distribúcie alebo sprístupnenia kópií v prístupnom formáte, splniť určité povinnosti.

(5)  S cieľom zlepšiť dostupnosť rozmnoženín v prístupných formátoch a zabrániť nelegálnemu šíreniu diel a iných predmetov ochrany by členské štáty mali podporovať dohodu o usmerneniach k najlepšej praxi medzi skupinami zástupcov oprávnených právnických osôb, ktoré sa zapájajú do vyhotovovania, rozširovania alebo sprístupňovania rozmnoženín v prístupných formátoch, používateľov a nositeľov práv. V súlade s ustanoveniami Marrákešskej zmluvy by sa vládne usmernenia alebo najlepšie postupy týkajúce sa poskytovania rozmnoženín v prístupných formátoch beneficientom mali vypracúvať v spolupráci so skupinami zástupcov oprávnených právnických osôb, ako sú združenia a konzorciá knižníc, spolu s inými oprávnenými právnickými osobami vyhotovujúcimi rozmnoženiny v prístupných formátoch, ako aj s ďalšími používateľmi, subjektmi občianskej spoločnosti a nositeľmi práv.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa postupovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES13, ktorou sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené subjekty v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

(6)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa postupovať v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES13 a 2002/58/ES13aa s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67913b, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené právnické osoby v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

_________________

_________________

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

13a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

13b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Členské štáty by nemali stanoviť dodatočné podmienky obmedzujúce možnosť uplatniť si výnimky uvedené v nariadení vrátane systémov odmeňovania alebo overenia obchodnej dostupnosti rozmnoženín v prístupných formátoch vopred.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  V článku 26 Charty základných práv Európskej únie a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa vyžaduje integrácia osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou od 21. januára 2011 a ktorý má pre členské štáty Únie záväzný charakter, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a ku komunikácii a právo na účasť na pracovnom, kultúrnom, hospodárskom, politickom, a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Toto nariadenie by sa malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(8)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, v ktorej sa zakazujú všetky formy diskriminácie, a najmä v jej článkoch 21 a 26, v ktorých sa zakazuje diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia a uznáva a rešpektuje sa právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote. Toto nariadenie by sa malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Európska komisia by mala do jedného roka predložiť strategický akčný plán presadzovania cieľov Marrákešskej zmluvy s osobitným dôrazom na zaistenie mnohostrannej cezhraničnej výmeny s tretími krajinami na zabezpečenie vzdelávacích a kultúrnych diel pre osoby so zrakovým postihnutím.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre cezhraničnú výmenu kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, bez súhlasu držiteľa práva a v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre cezhraničnú výmenu rozmnožením určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, bez súhlasu nositeľa práva a v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Jeho cieľom je účinne zabezpečiť právo takýchto osôb zúčastňovať sa na kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatné osoby.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

(1)  „dielo alebo iný predmet ochrany“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, a v digitálnych formátoch, akými sú napríklad elektronické knihy, ktoré je chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „oprávnená osoba“ je:

(2)  „beneficient“ je bez ohľadu na prípadné ďalšie postihnutie:

Odôvodnenie

Týmto doplnením sa vymedzenie pojmu „beneficient“ zosúlaďuje s Marrákešskou zmluvou. Malo by sa vzťahovať na časti a, b, c aj d článku 2 ods. 2, a preto by sa malo vložiť za písmeno d).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

(c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie či akúkoľvek inú poruchu učenia, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získava prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „rozmnoženina v prístupných formátoch“ je rozmnoženina diela alebo iného predmetu ochrany vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, ktorá umožňuje beneficientovi prístup k dielu alebo inému predmetu ochrany, čo znamená aj to, že takejto osobe sa umožní prístup tak ľahko a pohodlne ako osobe bez porúch alebo postihnutia podľa odseku 2;

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť nekomerčný charakter rozmnoženín. Do vymedzenia pojmu oprávnených právnických osôb to prináša väčšiu zrejmosť a objasňuje, že ich činnosti sa vykonávajú na neziskovom základe.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „oprávnená právnická osoba“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre beneficientov na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme, a ktorá je na takúto činnosť úradne oprávnená alebo uznaná členským štátom, v ktorom má sídlo.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je doplniť vymedzenie pojmu „oprávnená právnická osoba“, ktoré navrhla Komisia, a zohľadniť pritom vymedzenie uvedené v Marrákešskej zmluve, ktorá špecifikuje, kto má tieto právnické osoby zo zákona povoľovať alebo uznávať.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Členské štáty zabezpečujú zavedenie mechanizmov podávania sťažností a mechanizmov nápravy, ktoré môžu používatelia využiť v prípade sporov o uplatňovanie opatrení uvedených v článkoch 3 a 4.

Odôvodnenie

V navrhovanom nariadení sa neuvádzajú nijaké mechanizmy podávania sťažností ani mechanizmy nápravy, ktoré by mali členské štáty zaviesť v prípadoch, keď beneficienti nemôžu využiť povolené výnimky. Zavedenie takýchto mechanizmov by bolo vhodné najmä na zabezpečenie účinného uplatňovania ustanovení tohto nariadenia. Je to v súlade s článkom 10 ods. 1 Marrákešskej zmluvy, na základe ktorého sú zmluvné strany povinné prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 zabezpečí, aby:

1.  Oprávnená právnická osoba usadená v členskom štáte vykonávajúca činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 vypracúva a dodržiava vlastné postupy s cieľom zabezpečiť, aby:

Odôvodnenie

Toto znenie bolo prevzaté z článku 2 písm. c) Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  preukázal náležitú starostlivosť pri nakladaní s dielami a inými materiálmi a ich kópiami v prístupnom formáte a aby o nich viedol záznamy;

(c)  preukázala náležitú starostlivosť pri nakladaní s dielami a inými predmetmi ochrany a ich rozmnoženinami v prístupnom formáte a aby o nich viedla záznamy, pričom musí rešpektovať súkromie beneficientov v súlade s článkom 6 a

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  zverejňoval informácie o spôsobe, ako dodržiava povinnosti stanovené v písmenách a) až c), v prípade potreby na svojom webovom sídle, a aby ich aktualizoval.

(d)  zverejňovala informácie o spôsobe, ako dodržiava povinnosti stanovené v písmenách a) až c), v prípade potreby na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom iných online či offline kanálov, a aby ich aktualizovala.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 poskytne na požiadanie akejkoľvek oprávnenej osobe alebo držiteľovi práv tieto informácie:

2.  Oprávnená právnická osoba usadená v členskom štáte vykonávajúca činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 poskytuje na požiadanie akémukoľvek beneficientovi alebo nositeľovi práv tieto informácie dostupným spôsobom:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty pomáhajú svojim oprávneným právnickým osobám so sprístupňovaním informácií o ich postupoch podľa článkov 3 a 4, a to tak výmenou informácií medzi oprávnenými právnickými osobami, ako aj sprístupňovaním informácií zainteresovaným stranám a podľa potreby aj verejnosti o ich politikách a postupoch vrátane tých, ktoré súvisia s cezhraničnou výmenou rozmnoženín v prístupných formátoch.

Odôvodnenie

Toto znenie bolo prevzaté z článku 9 ods. 2 Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri plnení povinností oprávnených právnických osôb uvedených v tomto článku sa dodržiava zásada proporcionality.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty podporujú výmenu informácií a najlepších postupov medzi oprávnenými právnickými osobami s cieľom účinne podporiť prístup k prispôsobeným dielam alebo predmetom ochrany.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia sa uskutočňuje v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a 2002/58/ES1b a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791c.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

Do [piatich rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (8.2.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Stevens

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rokovania o Marrákešskej zmluve o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) boli založené na tom, že ide o zmiešanú dohodu – niektoré otázky, na ktoré sa vzťahuje, patria do právomoci EÚ, iné zas do právomoci členských štátov. Pätnásť členských štátov už túto zmluvu podpísalo.

Marrákešská zmluva sa považuje za dokument s historickým významom, pretože je prvou dohodou o výnimkách z autorského práva a zahŕňa aj prvok ľudských práv. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa snaží zlepšiť prístup zrakovo postihnutých osôb k dielam chráneným autorským právom. Zrakovo postihnuté osoby na celom svete budú mať lepší prístup ku knihám, pretože mnohé organizácie budú môcť posielať kópie diel do iných krajín.

Spravodajkyňa viedla konzultácie aj s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a ďalšími zainteresovanými stranami a dospela k záveru, že návrh Komisie vnímajú priaznivo. Zmeny textu boli obmedzené na právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na zabezpečenie toho, aby bol v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s Marrákešskou zmluvou.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 19 a 207,

Odôvodnenie

Súdny dvor v odseku 113 svojho stanoviska 3/15 vydaného 8. septembra 2016 stanovil, že uplatniteľné sú články 19 a 207.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Citácia 1 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na protokol (č. 2) k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba zvýšenia počtu diel a ostatných chránených materiálov v prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201412. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacimi právami na účely poskytovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií v prístupnom formáte. Oprávnené osoby podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba zvýšenia počtu diel a ostatných chránených materiálov v prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 2014, pričom už v roku 2013 ju prijala Svetová organizácia duševného vlastníctva12. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacimi právami na účely poskytovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií v prístupnom formáte. Oprávnené osoby podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

_________________

_________________

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť kópií v prístupnom formáte pre oprávnené osoby a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich držiteľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz kópií v prístupnom formáte v prospech oprávnených osôb medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena kópií diel a iných materiálov v prístupnom formáte sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Nariadenie je teda jediným vhodným nástrojom.

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť kópií v prístupnom formáte pre oprávnené osoby vo všetkých členských štátoch Únie a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich držiteľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz kópií v prístupnom formáte v prospech oprávnených osôb medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena kópií diel a iných materiálov v prístupnom formáte sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Nariadenie je preto jediným vhodným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadením by malo zabezpečiť, aby kópie kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Distribúciu, oznamovanie alebo sprístupnenie kópií v prístupnom formáte pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania alebo povolené subjekty v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe povolené subjekty usadené v Únii.

(3)  Nariadením by malo zabezpečiť, aby kópie kníh, elektronických kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Distribúciu, oznamovanie alebo sprístupnenie kópií v prístupnom formáte pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania alebo povolené subjekty v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe povolené subjekty usadené v Únii.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť, aby zmluvné strany v súlade s článkom 9 Marrákešskej zmluvy poskytovali finančné a ľudské zdroje s cieľom uľahčiť medzinárodnú spoluprácu medzi povolenými subjektmi, primeranú dostupnosť kópií v prístupnom formáte a cezhraničnú výmenu týchto kópií.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V spolupráci so skupinami zástupcov povolených subjektov, ako sú združenia a konzorciá knižníc, spolu s inými povolenými subjektmi vyrábajúcimi kópie v prístupnom formáte, ako aj s ďalšími používateľmi, aktérmi občianskej spoločnosti a držiteľmi práv by sa mali vypracovať vládne usmernenia alebo najlepšie postupy týkajúce sa poskytovania kópií v prístupnom formáte oprávneným osobám v súlade s ustanoveniami Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou od 21. januára 2011 a ktorý má pre členské štáty Únie záväzný charakter, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a ku komunikácii a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom, politickom, pracovnom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

(1)  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, elektronickej knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, online alebo offline, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie či akúkoľvek inú poruchu učenia, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zverejňoval informácie o spôsobe, ako dodržiava povinnosti stanovené v písmenách a) až c), v prípade potreby na svojom webovom sídle, a aby ich aktualizoval.

d)  zverejňoval informácie o spôsobe, ako dodržiava povinnosti stanovené v písmenách a) až c), v prípade potreby na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom iných online či offline kanálov, a aby ich aktualizoval.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  na požiadanie zaisťoval technickú pomoc, pokiaľ ide o prístup k poskytovanému materiálu.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 poskytne na požiadanie akejkoľvek oprávnenej osobe alebo držiteľovi práv tieto informácie:

2.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 poskytne na požiadanie akejkoľvek oprávnenej osobe alebo držiteľovi práv dostupným spôsobom tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty budú pomáhať svojim povoleným subjektom pri sprístupňovaní informácií týkajúcich sa ich postupov podľa článkov 3 a 4, a to tak výmenou informácií medzi povolenými subjektmi, ako aj prostredníctvom sprístupňovania informácií o svojich politikách a postupoch vrátane tých, ktoré súvisia s cezhraničnou výmenou kópií v prístupnom formáte, zainteresovaným stranám a verejnosti dostupným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najskôr po [piatich rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

1.  Do [piatich rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia, pričom zohľadní aj technologický rozvoj v kontexte dostupnosti, a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia. Komisia vo svojej správe vezme do úvahy stanoviská príslušných aktérov občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko. Počas prípravy návrhu stanoviska prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európska únia nevidiacich (EBU)

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

EPP

Green/EFA

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná výmena kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Referenčné čísla

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

24.11.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Helga Stevens

28.11.2016

Prerokovanie vo výbore

8.12.2016

 

 

 

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Marco Valli


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (3.3.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Spravodajca: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Marrákešskú zmluvu, ktorú v roku 2013 prijala Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), podpísalo už viac ako 60 krajín vrátane Európskej únie. Jej hlavným cieľom je vytvoriť súbor povinných výnimiek a obmedzení v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Tieto výnimky a obmedzenia autorských práv, ktoré sa majú zaviesť vo všetkých krajinách, ktoré sú signatármi dohody, umožnia vyhotovovanie rozmnoženín, rozširovanie a sprístupňovanie uverejnených diel vo formátoch určených pre osoby ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté, alebo postihnuté inou poruchou čítania, a umožnia tiež cezhraničnú výmenu takýchto diel. Práve táto výmena je predmetom tohto nariadenia, ktoré Komisia navrhuje.

Návrhom sa legislatívny rámec Európskej únie mení v súlade s Marrákešskou zmluvou. Výsledkom bude plnenie záväzkov Únie podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o výmenu rozmnoženín v prístupných formátoch medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, v prospech beneficientov.

Spravodajca podporuje návrh Komisie a je presvedčený o tom, že tento návrh je správnym krokom k plneniu záväzkov, ktoré Únia prijala. Navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je dôslednejšie zladiť návrh Komisie so samotnou Marrákešskou zmluvou, konkrétne v časti obsahujúcej vymedzenia pojmov: kto sú beneficienti, čo sú rozmnoženiny v prístupnom formáte a najmä kto sú oprávnené právnické osoby, ktoré rozširujú, oznamujú a sprístupňujú rozmnoženiny v prístupných formátoch beneficientom.

Podľa spravodajcu je tiež zásadne dôležité zdôrazniť, že vývoz týchto rozmnoženín by nemal viesť ku komerčnej činnosti. Cieľom doplnení navrhovaných v tomto kontexte je priniesť oprávneným právnickým osobám so sídlom v určitom členskom štáte právnu istotu pri cezhraničných aktivitách s tretími krajinami.

Komisia navrhuje revíziu tohto nariadenia najskôr po uplynutí minimálne piatich rokov od nadobudnutia účinnosti. Spravodajca trvá na tom, že táto revízia sa musí uskutočniť skôr (počas prvých piatich rokov), pretože Komisia neuskutočnila posúdenie vplyvu, ktoré by toto nariadenie mohlo mať zo sociálneho a z ekonomického hľadiska.

Spravodajca by napokon rád zdôraznil, že znenie všetkých návrhov je v súlade s Marrákešskou zmluvou.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)   keďže v článku 26 Charty základných práv Európskej únie a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa vyžaduje integrácia osôb so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 a)  Pri prijímaní opatrení potrebných na umožnenie cezhraničnej výmeny rozmnoženín určitých diel a iného predmetu ochrany v prístupných formátoch s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Marrákešskej zmluvy, by členské štáty mali rešpektovať povinnosti a byť oprávnené vykonávať práva vyplývajúce z Bernského dohovoru, Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva a zo Zmluvy WIPO o autorskom práve, a to v súlade s článkom 11 Marrákešskej zmluvy, ktorý zmluvným stranám umožňuje stanoviť obmedzenia alebo výnimky týkajúce sa práv v určitých prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s bežným využitím diela a neodôvodnene nezasahujú do oprávnených záujmov autora.

Odôvodnenie

Cieľom tohto odôvodnenia je opakovane zdôrazniť význam záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. Znenie je prevzaté z Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a)  S cieľom podporovať vývoz rozmnoženín v prístupných formátoch a publikácií, ktoré vytvorili nositelia práv v prístupných formátoch, by sa v Európskej únii mala vytvoriť jednotná online databáza. Táto databáza by mala byť verejne prístupná z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Marrákešskej zmluvy. Na uľahčenie dovozu takýchto publikácií je dôležité, aby táto databáza bola interoperabilná s databázou ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources) vytvorenou pod záštitou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Odôvodnenie

V novom odôvodnení je Európska komisia vyzvaná, aby uľahčila výmenu informácií tým, že tretím krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami Marrákešskej zmluvy, sa poskytne prístup k databáze požadovanej v smernici [...]. Táto nová iniciatíva by mala byť založená na existujúcej celosvetovej databáze, ktorú vytvorilo združenie Accessible Book Consortium pod záštitou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), a mala by s ňou zostať interoperabilná.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom zlepšiť dostupnosť kópií v prístupnom formáte a zabrániť nelegálnemu šíreniu diel a iných materiálov by mali povolené subjekty, ktoré sa zapájajú do distribúcie alebo sprístupnenia kópií v prístupnom formáte, splniť určité povinnosti.

(5)  S cieľom zlepšiť dostupnosť rozmnožením v prístupných formátoch a zabrániť nelegálnemu šíreniu diel a iných predmetov ochrany je nevyhnutné, aby členské štáty uľahčili dohodu týkajúcu sa usmernení o najlepších postupoch medzi skupinami zástupcov oprávnených právnických osôb, ktoré sa zapájajú do výroby, distribúcie rozmnoženín v prístupnom formáte alebo umožnenia prístupu k nim, používateľmi a nositeľmi práv.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „dielo alebo iný materiál“ je dielo vo forme knihy, odborného časopisu, novín, zábavného časopisu alebo iných písomných materiálov vrátane partitúr a súvisiacich ilustrácií v akomkoľvek médiu, a to aj vo zvukovej podobe, akou sú napríklad audioknihy, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti;

1.  „dielo a iný predmet ochrany“ je literárne, akademické alebo umelecké dielo v podobe textu, záznamu a/alebo súvisiacich ilustrácií vrátane partitúr, ktoré je chránené autorským právom alebo s ním súvisiacimi právami a ktoré je uverejnené alebo inak zákonne sprístupnené verejnosti v knihách, elektronických knihách, odborných časopisoch, novinách, zábavných časopisoch alebo iných písomnostiach a v akejkoľvek mediálnej podobe vrátane zvukovej podoby, ako sú napríklad audioknihy a rozhlasové vysielanie;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je revidovať vymedzenie pojmu „dielo“ navrhovaného Komisiou v kontexte Marrákešskej zmluvy, v ktorej sa rozlišuje medzi „obsahom“ a „médiom“ literárneho alebo umeleckého diela.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)   „oprávnená osoba“ je:

(2)   „beneficient“ je, bez ohľadu na prípadné ďalšie postihnutie, ktorákoľvek z nasledujúcich osôb:

Odôvodnenie

Týmto doplnením sa vymedzenie pojmu „beneficient“ zosúlaďuje s Marrákešskou zmluvou. Malo by sa vzťahovať na časti a, b, c aj d článku 2 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá netrpí takouto poruchou alebo postihnutím; alebo

c)  osoba, ktorá má poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, v dôsledku čoho nie je schopná čítať tlačené diela v zásade v rovnakej miere ako osoba, ktorá nie je nevidiaca, zrakovo postihnutá ani postihnutá inou poruchou čítania; alebo

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.) Podľa písmena e) preambuly Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je zdravotné postihnutie výsledkom „vzájomného pôsobenia medzi osobami so zhoršeným zdravím a medzi bariérami v postojoch a v prostredí, ktoré im bránia plne a účinne sa zúčastňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“. Inými slovami, postihnutie je výsledkom týchto bariér, a nie ich porúch alebo odlišných schopností. „Porucha“ je preto vhodnejší pojem.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  osoba, ktorá v dôsledku telesného postihnutia nie je inak schopná držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo zamerať svoj zrak či hýbať očami v rozsahu, ktorý by bol bežne potrebný na čítanie;

d)  osoba, ktorá v dôsledku telesného postihnutia nie je inak schopná držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo zamerať svoj zrak či hýbať očami v rozsahu, ktorý by bol bežne potrebný na čítanie;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získava prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „rozmnoženina v prístupnom formáte“ je rozmnoženina diela alebo iného predmetu ochrany predložená na neziskovom základe a vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má beneficient prístup k dielu alebo inému predmetu ochrany, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získa prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť nekomerčný charakter rozmnoženín. Do vymedzenia pojmu oprávnených právnických osôb to prináša väčšiu zrejmosť a objasňuje, že ich činnosti sa vykonávajú na neziskovom základe.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „oprávnená právnická osoba“ je právnická osoba, ktorá má oprávnenie alebo je uznaná členským štátom, v ktorom je usadená, na poskytovanie vzdelávania, inštruktážnej odbornej prípravy, adaptačného čítania alebo prístupu k informáciám pre beneficientov na neziskovom základe. Zahŕňa aj štátnu inštitúciu alebo neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje rovnaké služby beneficientom ako jednu zo svojich primárnych činností alebo v rámci svojich inštitucionálnych záväzkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je doplniť vymedzenie pojmu „povolený subjekt“, ktoré navrhla Komisia, a zohľadniť pritom vymedzenie uvedené v Marrákešskej zmluve, ktorá špecifikuje, kto má tieto subjekty zo zákona povoľovať alebo uznávať.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povolený subjekt usadený v členskom štáte môže distribuovať, oznamovať alebo sprístupňovať oprávneným osobám alebo povolenému subjektu usadenému v tretej krajine, ktorá je stranou Marrákešskej zmluvy, kópiu v prístupnom formáte vyhotovenú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou [...].

Oprávnená právnická osoba so sídlom v členskom štáte môže na neziskovom základe rozširovať, oznamovať alebo sprístupňovať beneficientom alebo oprávnenej právnickej osobe so sídlom v tretej krajine, ktorá je stranou Marrákešskej zmluvy, rozmnoženinu v prístupnom formáte vyhotovenú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou [...] a za predpokladu, že pôvodná oprávnená právnická osoba pred rozšírením alebo sprístupnením nevedela alebo nemala opodstatnené dôvody domnievať sa, že rozmnoženina v prístupnom formáte sa bude používať pre iné osoby než beneficientov.

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že vývoz rozmnoženín by nemal viesť ku komerčnej činnosti. Posledná časť textu je doplnením, ktoré vychádzajúca zo znenia Marrákešskej zmluvy a ktoré je v tomto odseku dôležité na vytvorenie právnej istoty pre oprávnené právnické osoby so sídlom v členskom štáte pri ich cezhraničných činnostiach s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oprávnená osoba alebo povolený subjekt usadený v členskom štáte môže dovážať alebo inak získavať kópiu v prístupnom formáte alebo k nej nadobúdať prístup a následne ju používať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou [...], ak túto kópiu v prístupnom formáte oprávneným osobám alebo povoleným subjektom distribuoval, oznámil alebo sprístupnil povolený subjekt v tretej krajine, ktorá je stranou Marrákešskej zmluvy.

Beneficient alebo oprávnená právnická osoba so sídlom v členskom štáte môže dovážať alebo inak získavať rozmnoženinu v prístupnom formáte alebo k nej nadobúdať prístup a následne ju používať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou [...], ak túto rozmnoženinu v prístupnom formáte beneficientom alebo oprávneným právnickým osobám rozšírila, oznámila alebo sprístupnila oprávnená právnická osoba v tretej krajine, ktorá je stranou Marrákešskej zmluvy, za predpokladu, že jej dovoz alebo prístup k nej nie sú v rozpore s bežným využitím diela alebo iného predmetu ochrany a neodôvodnene nezasahujú do oprávnených záujmov autora.

Odôvodnenie

Text vychádza zo znenia Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  distribuoval, oznamoval a sprístupňoval kópie v prístupnom formáte len v prospech oprávnených osôb alebo iných povolených subjektov;

a)  rozširovala a oznamovala rozmnoženiny v prístupných formátoch a umožňovala prístup k nim len v prospech beneficientov alebo iných oprávnených právnických osôb na neziskovom základe;

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prijal primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenej reprodukcii, distribúcii, oznamovaniu a sprístupňovaniu kópií v prístupnom formáte;

b)  prijala primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenému vyhotovovaniu, rozširovaniu a oznamovaniu rozmnoženín v prístupných formátoch a umožneniu prístupu k nim a fungovala na základe dôvery s cieľom v plnej miere slúžiť potrebám beneficientov;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  preukázal náležitú starostlivosť pri nakladaní s dielami a inými materiálmi a ich kópiami v prístupnom formáte a aby o nich viedol záznamy; ako aj

c)  preukázala náležitú starostlivosť pri nakladaní s dielami a inými predmetmi ochrany a ich rozmnoženinami v prístupnom formáte a aby o nich viedla záznamy, pričom musí rešpektovať súkromie beneficienta v súlade s článkom 6; ako aj

Odôvodnenie

Doplnenie vychádzajúce zo znenia Marrákešskej zmluvy, ktorým sa zdôrazňuje článok zabezpečujúci ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Rozmnoženinu v prístupnom formáte používajú výlučne beneficienti a táto rozmnoženina musí rešpektovať celistvosť pôvodného diela alebo iného predmetu ochrany pri náležitom zohľadnení zmien potrebných na umožnenie prístupu k dielu alebo inému predmetu ochrany v alternatívnom formáte, ako aj potrieb beneficienta, pokiaľ ide o prístup k dielu.

Odôvodnenie

Text vychádza zo znenia Marrákešskej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty podporujú výmenu informácií a najlepších postupov medzi oprávnenými právnickými osobami s cieľom účinne podporiť prístup k prispôsobeným dielam alebo predmetom ochrany.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

Do ... [piatich rokov od dátumu začatia uplatňovania] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Keďže Komisia nevypracovala posúdenie vplyvu, ktoré by toto nariadenie mohlo mať zo sociálneho alebo z ekonomického hľadiska, spravodajca odporúča, aby sa posúdenie tohto nariadenia vykonalo v rámci prvých piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Referenčné čísla

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

6.10.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Clare Moody


STANOVISKO Výboru pre petície (27.1.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margrete Auken

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V Marrákešskej zmluve sa od strán vyžaduje, aby zabezpečili výnimky z autorských práv a s nimi súvisiacich práv alebo obmedzenia týchto práv v prospech nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb a osôb postihnutých inou poruchou čítania a aby umožnili cezhraničnú výmenu špeciálnych formátov kníh vrátane audiokníh a ostatných tlačených materiálov medzi krajinami, ktoré sú stranami zmluvy.

Výbor pre petície (PETI) s potešením víta navrhované nariadenie. Výbor PETI sa aktívne zaoberá spismi týkajúcimi sa prístupu nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb k tlačeným materiálom už od roku 2011, keď mu boli doručené dve petície(1) so žiadosťou o prijatie záväznej zmluvy. Výbor s uspokojením sledoval prijatie Marrákešskej zmluvy v roku 2013 a nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy v septembri 2016. Aj napriek tomu však treba prijať ďalšie kroky, aby sa zabezpečilo, že Európska únia si bez ďalšieho odkladu splní svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Marrákešskej zmluvy a z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), pričom treba mať na pamäti dôsledky, ktoré vykonávania tohto dohovoru prináša pre zúčastnené strany v celosvetovom meradle a najmä na úrovni EÚ.

Ako sa uvádza v štúdii(2), ktorú zadala tematická sekcia C Výboru pre petície v súvislosti s Marrákešskou zmluvou a ktorá bola predstavená 9. novembra 2016 v rámci seminára výboru PETI na tému zdravotné postihnutie, Marrákešská zmluva je triumfom sociálneho modelu zdravotného postihnutia a predstavuje vhodné medzinárodné riešenie celosvetového dopytu po knihách vo vhodných formátoch. Preto treba prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie rýchleho a primeraného vykonávania zmluvy. Výbor PETI tiež žiadal(3), aby Európska únia urýchlene ratifikovala Marrákešskú zmluvu a nepodmieňovala jej ratifikáciu úpravou právneho rámca EÚ.

Cieľom tohto návrhu stanoviska je zosúladiť terminológiu použitú v nariadení, aby plne odrážala Marrákešskú zmluvu a UNCRPD. Možnosť rozšíriť zoznam oprávnených osôb sa v návrhu ponecháva otvorená a aktualizuje sa ním navrhované nariadenie v súlade s komplexným právnym rámcom EÚ v oblasti ochrany údajov. Najdôležitejším bodom tohto návrhu stanoviska je návrh, aby členské štáty vytvorili mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy v prípadoch, keď oprávnené osoby nemôžu použiť povolené výnimky.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba zvýšenia počtu diel a ostatných chránených materiálov v prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201412. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacimi právami na účely poskytovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií v prístupnom formáte. Oprávnené osoby podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

(1)  Osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania naďalej čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup ku knihám a ostatným tlačeným materiálom. Aj na medzinárodnej úrovni bola uznaná potreba oveľa väčšieho počtu diel a ostatných chránených materiálov v plne prístupných formátoch, ktoré by boli dostupné pre tieto osoby, a potreba značného zlepšenia ich obehu a šírenia. Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) bola v mene Únie podpísaná 30. apríla 201412, pričom Svetová organizácia duševného vlastníctva ju prijala už v roku 2013. Od zmluvných strán sa v nej vyžaduje, aby zabezpečili výnimky alebo obmedzenia v súvislosti s výlučnými právami držiteľov autorských práv a s nimi súvisiacimi právami na účely poskytovania a šírenia kópií určitých diel a iných materiálov v prístupnom formáte a na účely cezhraničnej výmeny týchto kópií v prístupnom formáte. Oprávnené osoby podľa Marrákešskej zmluvy sú osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo majú poruchu vnímania alebo čítania vrátane dyslexie, ktorá im bráni čítať tlačené diela tak, ako to môžu robiť osoby bez takéto zdravotného postihnutia, alebo ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné držať knihu alebo s ňou manipulovať alebo nie sú schopné zamerať svoj zrak alebo pohybovať očami tak, ako je to potrebné na čítanie.

__________________

__________________

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

12 Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť kópií v prístupnom formáte pre oprávnené osoby a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich držiteľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz kópií v prístupnom formáte v prospech oprávnených osôb medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena kópií diel a iných materiálov v prístupnom formáte sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Nariadenie je teda jediným vhodným nástrojom.

(2)  Zámerom smernice [...] je splniť povinnosti Únie podľa Marrákešskej zmluvy harmonizovaným spôsobom tak, aby sa zlepšila dostupnosť kópií v prístupnom formáte pre oprávnené osoby vo všetkých členských štátoch EÚ a ich obeh na vnútornom trhu. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli povinnú výnimku z určitých práv ich držiteľov, ktoré sú harmonizované v práve Únie. Cieľom tohto nariadenia je splniť záväzky podľa Marrákešskej zmluvy, pokiaľ ide o vývoz a dovoz kópií v prístupnom formáte v prospech oprávnených osôb medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, a stanoviť podmienky takéhoto vývozu a dovozu. Takéto opatrenia sa môžu prijať len na úrovni Únie, keďže výmena kópií diel a iných materiálov v prístupnom formáte sa týka obchodných aspektov duševného vlastníctva. Nariadenie je teda jediným vhodným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadením by malo zabezpečiť, aby kópie kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Distribúciu, oznamovanie alebo sprístupnenie kópií v prístupnom formáte pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania alebo povolené subjekty v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe povolené subjekty usadené v Únii.

(3)  Nariadením by malo zabezpečiť, aby kópie kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, partitúr a ostatných tlačených materiálov v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v ktoromkoľvek členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na základe smernice [...], bolo možné vyvážať do tretích krajín, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. Medzi prístupné formáty patrí zväčšené písmo, Braillovo písmo, prispôsobené elektronické knihy, audioknihy a rozhlasové vysielanie. Distribúciu, oznamovanie alebo sprístupnenie kópií v prístupnom formáte pre osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania alebo povolené subjekty v príslušnej tretej krajine by mali vykonávať na neziskovom základe povolené subjekty usadené v Únii.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Toto nariadenie by malo tiež umožniť, aby oprávnené osoby v Únii a povolené subjekty usadené v Únii mohli dovážať z tretej krajiny kópie v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy, a sprístupňovať ich pre osoby so zrakovým postihnutím alebo s inou poruchou čítania. Takisto by sa mal zabezpečiť obeh týchto kópií v prístupnom formáte na vnútornom trhu za rovnakých podmienok, aké platia pre kópie v prístupnom formáte vyhotovené v Únii v súlade so smernicou [...].

(4)  Toto nariadenie by malo tiež umožniť, aby oprávnené osoby v Únii a povolené subjekty usadené v Únii mohli dovážať z tretej krajiny kópie v prístupnom formáte, ktoré boli vyhotovené v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy, a sprístupňovať ich pre osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Takisto by sa mal zabezpečiť obeh týchto kópií v prístupnom formáte na vnútornom trhu za rovnakých podmienok, aké platia pre kópie v prístupnom formáte vyhotovené v Únii v súlade so smernicou [...].

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Mali by sa vypracovať vládne usmernenia alebo najlepšie postupy vzhľadom na poskytovanie prístupných formátov oprávneným osobám v súlade s podmienkami zmluvy, a to na základe konzultácií s reprezentatívnymi skupinami povolených subjektov, ako sú napríklad knižničné združenia a konzorciá, a s inými povolenými subjektmi, ktoré vydávajú prístupné formáty, ako aj s používateľmi a vlastníkmi práv.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa postupovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES13, ktorou sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené subjekty v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

(6)  Pri akomkoľvek spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí sa postupovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES13 a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67913a, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré môžu vykonávať oprávnené subjekty v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi.

__________________

__________________

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

13a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V Charte základných práv Európskej únie sa zakazujú všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a uvádza sa v nej, že Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

(7)  Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), ktorého je EÚ stranou a ktorý je pre členské štáty EÚ záväzný, sa zaručuje osobám so zdravotným postihnutím právo na prístup k informáciám a právo na účasť na kultúrnom, hospodárskom a sociálnom živote za rovnakých podmienok, ako majú ostatní. V dohovore UNCRPD sa od strán vyžaduje, aby podnikli všetky primerané kroky a v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané ani diskriminačné prekážky, pokiaľ ide o prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Toto nariadenie by sa malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(8)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Toto nariadenie by sa malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(d a)  bez ohľadu na akékoľvek ďalšie postihnutie.

Odôvodnenie

V Marrákešskej zmluve sa ponecháva otvorená možnosť rozšírenia zoznamu oprávnených osôb, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie zdravotné postihnutie. Aj v navrhovanej smernici sa v odôvodnení 16 a článku 7 uvádza možnosť zahrnúť na vnútornom trhu neskôr aj iné typy postihnutia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získava prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takejto zrakovej poruchy alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

(3)  „kópia v prístupnom formáte“ je kópia diela alebo iného materiálu vyhotovená alternatívnym spôsobom alebo v podobe, vďaka ktorej má oprávnená osoba prístup k dielu alebo inému materiálu, čo znamená aj to, že takáto osoba vďaka tomu získava prístup tak ľahko a pohodlne ako osoba bez takýchto porúch alebo iného postihnutia podľa odseku 2;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme.

(4)  „povolený subjekt“ je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie, inštruktážnu odbornú prípravu, adaptačné čítanie alebo prístup k informáciám pre oprávnené osoby na neziskovom základe, a to ako svoju hlavnú činnosť alebo ako jednu zo svojich hlavných činností alebo poslaní vo verejnom záujme, a ktorá je na takúto činnosť úradne oprávnená alebo uznaná.

Odôvodnenie

Vymedzenie „povoleného subjektu“ v článku 2 Marrákešskej zmluvy odkazuje na subjekty, ktoré sú oprávnené alebo uznané vládou. Zavedením takéhoto ustanovenia by sa uľahčila identifikácia povolených subjektov a dohľad nad nimi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 a

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa vytvorili mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy, ktoré môžu používatelia využiť v prípade sporov o uplatňovanie opatrení uvedených v článkoch 3 a 4.

Odôvodnenie

V navrhovanom nariadení sa neuvádzajú nijaké mechanizmy podávania sťažností ani mechanizmy nápravy, ktoré by mali členské štáty zaviesť v prípadoch, keď oprávnené osoby nemôžu využiť povolené výnimky. Vytvorenie takýchto mechanizmov by bolo vhodné vzhľadom na zabezpečenie účinného uplatňovania ustanovení tohto nariadenia. Je to v súlade s článkom 10 ods. 1 Marrákešskej zmluvy, na základe ktorého sú zmluvné strany povinné prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania zmluvy.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 zabezpečí, aby:

1.  Povolený subjekt usadený v členskom štáte vykonávajúci činnosti uvedené v článkoch 3 a 4 vypracuje a dodržiava vlastné postupy s cieľom zabezpečiť, aby:

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty poskytujú pomoc svojim povoleným subjektom pri sprístupňovaní informácií o ich postupoch vykonávaných v súlade s článkami 3 a 4, a to prostredníctvom výmeny informácií medzi povolenými subjektmi, ako aj sprístupňovaním informácií o svojich politikách a postupoch, a to aj v súvislosti s cezhraničnou výmenou kópií v prístupnom formáte, pre zainteresované strany a prípadne zástupcov verejnosti.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia sa uskutočňuje v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr po [piatich rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

Najneskôr do [troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a hlavné zistenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná výmena kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Referenčné čísla

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

6.10.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Margrete Auken

18.11.2016

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Edouard Martin

(1)

Petícia č. 0924/2011, ktorú predložil Dan Pescod, štátny príslušník Spojeného kráľovstva, v mene Európskej únie nevidiacich (EBU) a Kráľovského národného inštitútu nevidiacich (RNIB), o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačovinám a

petícia č. 964/2011, ktorú predložil Michael Kalmar, rakúsky štátny príslušník, v mene Európskeho združenia pre dyslexiu, o prístupe nevidiacich, osôb trpiacich dyslexiou a inými zdravotnými postihnutiami ku knihám.

(2)

PE 571.387.

(3)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o ratifikácii Marakéšskej zmluvy na základe prijatých petícií, najmä petície č. 924/2011 (2016/2542(RSP)).


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Cezhraničná výmena kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Referenčné čísla

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

12.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Maria Noichl

Dátum predloženia

29.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie