Процедура : 2016/2193(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2017

Внесени текстове :

A8-0105/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.48

Приети текстове :

P8_TA(2017)0179

ДОКЛАД     
PDF 724kWORD 69k
29.3.2017
PE 593.860v02-00 A8-0105/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година

(2016/2193(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година

(2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(4), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0105/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година

(2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0079/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(9), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0105/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година

(2016/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0105/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 67 559 100 EUR, което представлява увеличение с 13,77% в сравнение с 2014 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е подписала рамков договор на стойност 2 000 000 EUR за предоставяне на услуги по възлагане на обществени поръчки (включително обучение, наставничество и образователни услуги) от изпълнител и че в рамковия договор не е било посочено, че услугите по възлагане на обществени поръчки е следвало да бъдат в съответствие с разпоредбите за възлагане на обществени поръчки във финансовите правила на Агенцията; потвърждава, че въпросният рамков договор е бил възложен чрез открита процедура според финансовите правила на Агенцията; потвърждава освен това, че въпреки липсата на изрична разпоредба, че изпълнителят по договора е обвързан от тези финансови правила, в спецификациите на договора се е съдържало задължително изискване да бъде предложена най-ниската пазарна цена, както и че Агенцията е имала правото да наложи преглед на цената, ако е било възможно намирането на по-ниска цена;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията е публикувала покана за изразяване на интерес и предварителен подбор на кандидатите за участие в процедура на договаряне на стойност приблизително 20 000 000 EUR без оправомощаване от разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва, че преди започване на процедурата на договаряне не е провеждан предварителен подбор по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(11) и правилата за неговото прилагане; отбелязва освен това, че поканата за изразяване на интерес е била използвана като средство за проучване на пазара, а не като тръжна процедура; разбира, че проучването на пазара е било извършено от служителя по иницииране на операциите, под ръководството на неговия пряк ръководител, чрез прилагането на двуетапен подход, подпомогнат от външен консултант за техническите аспекти, което се е състояло в проучване на документи и покана за изразяване на интерес;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,68% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е висока и възлиза на 99,4%;

4.  потвърждава, че Агенцията е въвела модел на бюджетна автономност през 2016 г., както е било планирано; отбелязва факта, че моделът на бюджетна автономност е формализирал и разпределил бюджетната отговорност за планирането, изпълнението и наблюдението между ръководителите в Агенцията, на равнището на началниците на отдели и над него;

5.  припомня, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12) държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“ (асоциирани към Шенген държави), трябва да предоставят вноски в бюджета на Агенцията; отбелязва, че все още не са сключени споразумения с асоциираните към Шенген държави, които да определят подробни правила за участието им в работата на Агенцията, включително разпоредби относно правото на глас и вноската им в бюджета на Агенцията; отбелязва със загриженост, че в отсъствието на такива споразумения асоциираните към Шенген държави участват във финансирането на дял III (оперативни разходи) от бюджета на Агенцията съгласно разпоредба в споразуменията за асоцииране, подписани със Съюза, но те все още не участват във финансирането на дейности по дялове I и II (заплати и други административни разходи) от бюджета на Агенцията; потвърждава, че са предприети всички възможни от правна гледна точка мерки за получаване на финансови вноски от асоциираните към Шенген държави в бюджета на Агенцията; припомня, че преговорите с асоциираните към Шенген държави относно бюджетните вноски се водят от Комисията, а не от Агенцията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че вследствие на одита на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки Палатата е заключила, че през 2015 г. Агенцията е встъпила в договорни споразумения или е започнала преговори с един-единствен изпълнител, без да определи точно изискваните услуги; изразява дълбока загриженост, тъй като подписаните през 2015 г. споразумения са носили голям риск от действия в противоречие с принципа на икономичност и от нанасяне на щети на ефективността на разходите на тези обществени поръчки, и са изложени в много по-голяма степен на риска от корупция; отбелязва, че подобни споразумения биха могли също така допълнително да ограничат конкуренцията и да увеличават зависимостта от изпълнителя; потвърждава, че възможностите за Агенцията систематично да започва отново конкурси са ограничени от фактори извън нейния контрол, по-специално за системите под управление; насърчава Агенцията да сключи споразумения с различни доставчици или да определи изискваните услуги по-точно, когато това е възможно; очаква одита на Палатата на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки за 2016 г. и разчита, че Агенцията е усъвършенствала наблюдаваните процедури за възлагане на обществени поръчки през 2016 г.;

7.  отбелязва, че през 2015 г. общият брой на персонала на Агенцията наброява 135 членове (117 срочно наети служители, 12 договорно наети служители и 6 командировани национални експерти); отбелязва освен това, че 33% от членовете на персонала са жени, а 67% – мъже;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II (административни разходи) възлиза на 9 000 000 EUR (50% от бюджетните кредити за поети задължения) в сравнение с 15 000 000 EUR (87%) през 2014 г.; отбелязва освен това, че тези преноси се дължат най-вече на голям договор за разширение на сградата на Агенцията в Страсбург и на услугите, предоставяни по многогодишни договори; потвърждава, че Агенцията е положила значителни усилия за планиране и координация, за да се увери, че всички бизнес случаи за преносите на едногодишни бюджетни кредити са били действително обосновани;

9.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Вътрешен контрол

10.  признава усилията на Агенцията при прилагането на стандартите за вътрешен контрол (СВК), които са способствали за постигането на значителен напредък към пълното прилагане на базовите изисквания в сравнително кратък срок от предоставянето на финансова автономност на Агенцията през май 2013 г.; отбелязва при все това, че прилагането на СВК все още не съответства във всички аспекти на базовите изисквания, както и факта, че е предстояло прилагането на четири СВК, шест са били счетени за приложени до голяма степен и шест са били изцяло приложени;

11.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е отправила 14 препоръки относно прилагането на СВК, от които пет са били обозначени като „много важни“, а девет – като „важни“; отбелязва освен това, че IAS не е установила критични въпроси;

12.  потвърждава факта, че Агенцията е придобила необходимото застрахователно покритие за дълготрайните материални активи, както е било изискано от органа по освобождаване от отговорност и от Палатата през 2014 г.;

13.  изразява съжаление, че през 2015 г. са били докладвани два случая на нарушения на сигурността на данните, свързани с вътрешната административна процедура в Агенцията; приветства засилването на защитата и сигурността на данните в Агенцията чрез провеждане на допълнителни сесии за повишаване на осведомеността и обучение на служителите и чрез разработването на политика и процедури при нарушаване на сигурността на данните, план за действие и работна програма;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит (IAC) е извършила одит на ефективността на системата за вътрешен контрол по отношение на управлението на договорите в Агенцията; отбелязва факта, че IAC не е установила критични въпроси; отбелязва освен това, че IAC е отправила пет препоръки относно определянето и организацията на управлението на договорите, както и относно управлението в областта на договорите;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  отбелязва, че Агенцията все още не е приела своята вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности; отбелязва също така, че Агенцията възнамерява да приеме тези правила през 2017 г.; призовава Агенцията ефективно да приеме и приложи своята вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности с цел да насърчи култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; изисква публикуването на годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и последващите мерки във връзка с тях и предоставянето им на органа по освобождаване от отговорност; изисква от Комисията да предостави допълнителни насоки на Агенцията и призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изготвянето и прилагането на своите правила за сигнализирането на нередности;

16.  отбелязва със загриженост, че автобиографиите на членовете на управителния съвет на Агенцията и автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на нейните консултативни групи не са публикувани на уебсайта на Агенцията; изразява съжаление, че Агенцията не е проверила фактическата точност на декларациите за интереси, нито е предвидила процес за актуализирането им; настоятелно призовава Агенцията да приеме насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси и да приеме и приложи ясна политика относно конфликтите на интереси в съответствие с Пътната карта на Комисията за последващите действия по Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС, както и да публикува тези политики с цел да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

17.  отбелязва, че първият годишен мониторингов доклад относно изпълнението на стратегията за борба с измамите на Агенцията е бил публикуван през април 2016 г. и че той е показал степен на изпълнение от приблизително 60%; отбелязва, че следващият мониторингов доклад трябва да бъде публикуван до март 2017 г.; изисква от Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от доклада; отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е приел стратегията за борба с измамите на Агенцията и план за действие през ноември 2015 г.; отбелязва освен това, че Агенцията има за цел да приеме новите правила, произтичащи от плана за действие, до края на 2017 г. и да започне да ги прилага незабавно след приемането им;

Комуникация и сътрудничество с други агенции

18.  отбелязва със задоволство, че през 2015 г. Агенцията е провела 12 основни дейности за повишаване на осведомеността и видимостта; отбелязва, че те са включвали годишната конференция, две кръгли маси с промишлеността, чествания на Деня на Европа, дейности за граничната охрана във връзка с честванията на Деня на Европа, три информационни сесии със заинтересовани лица и разпространители на информация, филм за сътрудничеството на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и ролята им за прилагането на политиките на Съюза в полза на гражданите, както и информационна кампания относно пилотния проект „Интелигентни граници“, водещ до създаването и разпространението на информационни материали на различни езици, както и по-добра видимост и медийно отразяване;

Други коментари

19.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е приключила преговорите и е подписала споразумението за седалището с Франция за оперативното си звено в Страсбург; отбелязва, че споразумението все още трябва да се ратифицира от френския парламент;

20.  отбелязва със задоволство, че в края на 2014 г. Агенцията е приключила преговорите и е подписала споразумението за седалището с Естония за звеното си в Талин; отбелязва, че естонският парламент е ратифицирал споразумението за седалището на Агенцията на 18 февруари 2015 г.;

21.  отбелязва факта, че в контекста на реформата на системата от Дъблин и съгласно предвиденото в европейската програма за миграцията Агенцията е извършила първоначална оценка на възможното въздействие на реформата върху управлението на системата „Евродак“; потвърждава, че резултатите от оценката са били предоставени на Комисията и са били включени в предложението за реформа на системата от Дъблин;

22.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете в състава на управителния съвет на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да поправи този дисбаланс и незабавно да съобщи резултатите на Парламента;

23.  отбелязва факта, че наличното офис пространство на Агенцията е заето в максимална степен, което впоследствие е свело до минимум единичните разходи за работно място; при все това очаква, че правните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за служителите на Агенцията са изцяло спазени;

24.  отбелязва факта, че през 2015 г. 97 членове на персонала на Агенцията са участвали в заседания извън обичайните места на работа, за които разходите са възлезли на 9 227 EUR (95,13 EUR на човек), както и факта, че 448 членове на персонала са участвали в „други събития“, за които разходите са възлезли на 29 807,65 EUR (66,54 EUR на човек);

25.  приветства приемането от управителния съвет през март 2015 г. на набор от показатели за ефективността на работата на Агенцията; счита, че тези показатели следва да отразяват по-добре ефектите и въздействието на нейните действия върху сигурността, миграцията, управлението на границите и основните права; очаква с интерес да види резултатите от прилагането на тези показатели за 2016 г.; приканва Агенцията да увеличи видимостта на своята работа чрез онлайн платформи;

26.  приветства усилията за поддържане на системите за правосъдие и вътрешни работи в съответствие с променящите се политически приоритети и непредвидените събития през годината; отбелязва нарастващото значение на Агенцията за функционирането на Шенгенското пространство; призовава Агенцията да следи отблизо своите финансови и човешки ресурси и, ако е необходимо, да представя навременни и обосновани искания за корекции;

°

°  °

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](13) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

15.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2015 година

(2016/2193(DEC))

Докладчик по становище: Петър Йежек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата (Палатата), че годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  приветства постигнатите подобрения по отношение на планирането и контрола на бюджета; отбелязва, че равнището на изпълнение на бюджета надхвърля 99% както за бюджетните кредити за поети задължения, така и за бюджетните кредити за плащания;

3.  изразява съжаление, че агенцията е възложила организирането на поръчки за неоперативни обучителни услуги на трета страна, без да гарантира съответствието на нейните действия при сключване на договор за подизпълнение с финансовите правила на Съюза; изразява съжаление, че покана за изразяване на интерес за участие в процедура на договаряне се е провела без официално оправомощаване от страна на разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва констатацията на Палатата, че агенцията се е ангажирала с рамкови договори или преговори само с един изпълнител, без да формулира ясно изискваните услуги, както и отговора на агенцията, че това се дължи на външни фактори; отчита, че агенцията е действала в съответствие със собствените си финансови правила; изисква въпреки това, предвид много високите суми, необходими за разработването и поддръжката на системите за ПВР и свързаните рискове, агенцията да продължи да развива своя вътрешна система за контрол, за да се гарантира съответствие с финансовите правила на Съюза;

4.  приветства усилията системите за ПВР да се поддържат в съответствие с променящите се политически приоритети и непредвидените събития през годината; отбелязва нарастващото значение на агенцията за функционирането на Шенгенското пространство; призовава агенцията да следи отблизо своите финансови и човешки ресурси и, ако е необходимо, да представя навременни и обосновани искания за корекции;

5.  изразява съжаление, че през 2015 г. са били докладвани два случая на нарушения на сигурността на данните, свързани с вътрешна административна процедура в агенцията; приветства засилването на защитата и сигурността на данните в агенцията чрез провеждане на допълнителни сесии за повишаване на осведомеността и обучение на служителите и чрез разработването на политика и процедури при нарушаване на сигурността на данните, план за действие и работна програма;

6.  приветства приемането от управителния съвет през март 2015 г. на набор от показатели за ефективността на работата на агенцията; счита, че тези показатели следва да отразяват по-добре ефектите и въздействието на нейните действия върху сигурността, миграцията, управлението на границите и основните права; очаква да види резултатите от прилагането на тези показатели за 2016 г.; приканва агенцията да увеличи видимостта на своята работа чрез онлайн платформи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 286, 1.11.2011 г.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 173.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 286, 1.11.2011 г.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(12)

Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

(13)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация