Postopek : 2016/2185(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0106/2017

Predložena besedila :

A8-0106/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.38

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0169

POROČILO     
PDF 611kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.865v02-00 A8-0106/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

(2016/2185(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

(2016/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 z odgovori inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0106/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

(2016/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 z odgovori inštituta(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(9), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0106/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015

(2016/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0106/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za enakost spolov (v nadaljevanju: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2015 znašal 7 658 166 EUR, kar je za 4,33 % manj kot leta 2014; ker 97,5 % proračuna inštituta izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov inštituta za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna visoka, in sicer 98,55 %, kar kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno, kar je 0,5 % manj kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 67,64 %, kar je 4,35 % manj kot leto prej;

2.  priznava, da je bila nizka stopnja izvrševanja plačil inštituta v naslovu III (odhodki iz poslovanja) posledica dejstva, da se štiri njegovi projekti soočajo s precejšnjimi izzivi, ki so povzročili prenos v leto 2016; ugotavlja, da je med razlogi za zamude projektov vključena zapoznela odločitev predsedstva Sveta v zvezi s predmetom študije ter zamude pri postopkih javnih naročil, na katere inštitut ne more vplivati;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja realizacije proračuna v letu 2015 znašala 2,2 %, kar je znatno pod 5-odstotnim kazenskim pragom Komisije, pri čemer je bilo izvrševanje proračuna zadovoljivo; priznava pozitiven trend pri zmanjševanju stopnje realizacije proračuna, ki je v letu 2012 znašala 7,3 %;

4.  ugotavlja, da je inštitut leta 2015 podpisal pogodbo z zunanjim svetovalcem za svetovanje o tem, kako bi lahko potekal prehod na projektno organizacijo in načrtovanje proračuna po dejavnostih/stroških; ugotavlja, da so storitve vključevale številne reforme za povečanje delovnih procesov, zagotavljanje kakovosti in izboljšanje spremljanja ter orodja za upravljanje; z zadovoljstvom ugotavlja, da inštitut po uspešnem prvem letu projekta še naprej v celoti izvaja pristop iz leta 2016;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila stopnja prenesenih proračunskih sredstev v naslovu III (odhodki iz poslovanja), za katera so bile prevzete obveznosti, 61 % v primerjavi s 54 % leta 2014; je seznanjen, da so ti prenosi v glavnem posledica narave dejavnosti inštituta, med drugim izvajanja študij, ki lahko trajajo več mesecev in se pogosto zavlečejo v naslednje leto; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto pogosto delno ali popolnoma upravičeni zaradi večletne narave operativnih programov inštituta ali zapoznelih odločitev predsedstva Sveta v zvezi s predmetom študij in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih inštitut načrtuje v naprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

6.  pozdravlja dejstvo, da skupna raven storniranih sredstev, prenesenih iz leta 2014, znaša 2,2 %, kar je pod pragom 5 %, ki ga je določila Komisija, in kaže na dobro stopnjo potrošnje v okviru odobritev plačil, prenesene iz prejšnjega leta;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da so bile pogodbe za javna naročila inštituta oddane na najširši možni podlagi, pri postopkih s pogajanji za naročila male vrednosti pa je bilo število povabljenih kandidatov določeno za zagotovitev ravnovesja med oglaševanjem in sorazmernostjo; poleg tega ugotavlja, da je bilo 41 operativnih postopkov javnih naročil zaključenih v znesku 3 086 063 EUR, preostanek operativnega proračuna za leto 2015 pa je bil porabljen za prevode, dnevnice, ki so bile izplačane strokovnjakom, službene poti in občasne nakupe na podlagi računov;

8.  opozarja na domnevno visoko delovno obremenitev osebja inštituta in ponovno zahteva, da se inštitutu dodeli večje število zaposlenih za delo na prednostnih področjih, vključno z nasiljem nad ženskami, ter okrepi zmogljivost za pomoč Komisiji z zagotavljanjem ustreznih podatkov in tehnične pomoči;

9.  ugotavlja, da je bila ob koncu leta 2015 stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu inštituta 100 % (28 začasnih uslužbencev, 11 pogodbenih uslužbencev in trije napoteni nacionalni strokovnjaki); opaža, da je bil inštitut v tem letu zelo dejaven kar zadeva zaposlovanje, saj je v odprtih postopkih objavil razpise za nič manj kot 12 delovnih mest; ugotavlja, da so bili v inštitutu zaposleni državljani iz 19 držav; pozdravlja, da je inštitut še naprej v celoti zavezan zagotavljanju usposabljanja za zaposlene, ki je potrebno za spodbujanje poklicnega razvoja; ugotavlja, da je bilo posledično v letu 2015 v 8 različnih programov usposabljanja registriranih 185 udeležencev;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  poudarja, da sistem notranje kontrole inštituta temelji na ločevanju nalog, obvladovanju tveganja in strategiji kontrole, izogibanju navzkrižju interesov, ustreznih revizijskih sledeh in celovitosti podatkov v podatkovnih sistemih, pa tudi na vzpostavljanju postopkov za spremljanje uspešnosti in nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih na področju notranjega nadzora;

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na spletnem mestu inštituta niso objavljeni življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in osebja; poziva inštitut, naj te življenjepise objavi in javnosti omogoči potreben nadzor nad višjim vodstvom;

12.  ugotavlja, da je inštitut leta 2015 zabeležil tri izjeme s finančnimi in postopkovnimi odstopanji v primerjavi s šestimi v prejšnjem letu; z zadovoljstvom ugotavlja, da v letu 2015 ni bilo odkritih goljufij in ni bilo izgubljenih sredstev;

13.  zadovoljno ugotavlja, da je bilo po sprejetju strategije za boj proti goljufijam novembra 2014 v letih 2015 in 2016 organiziranih več usposabljanj za uslužbence inštituta;

14.  ugotavlja, da je inštitut leta 2015 preoblikoval svojo spletno stran, da bi bile informacije bolj privlačne, ter tudi ponovno opredelil svojo komunikacijsko strategijo, ki opredeljuje splošne cilje za komunikacije, sodelovanje deležnikov in dejavnosti upravljanja znanja; ugotavlja, da je inštitut leta 2016 uvedel nov mehanizem za spremljanje vseh svojih komunikacijskih orodij; prosi inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih tega novega mehanizma;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo javnih naročil, ki podpirajo operativne procese inštituta; ugotavlja, da je bilo končno poročilo inštitutu posredovano sredi oktobra 2015; priznava, da je bilo pred koncem leta 2015 90 % priporočil službe Komisije za notranjo revizijo (46 od 51) že izvedenih, vključno s priporočili iz revizije te službe za leto 2015 z naslovom Javna naročila, ki podpirajo operativne procese Evropskega inštituta za enakost spolov in izhajajo iz strateškega načrta notranje revizije te službe za obdobje 2015–2017;

16.  poudarja, da je bilo v skladu z rezultati revizije, ki jo je izvedla služba Komisije za notranjo revizijo, eno priporočilo označeno kot „zelo pomembno“ in je januarja 2016 postalo „pomembno“ ter pet priporočil, ki so bila označena kot„pomembna“- štirje spadajo k reviziji za leto 2015 in eno k reviziji za leto 2013, ki pa je bilo že izvedeno leta 2016; ugotavlja, da je bilo sklenjeno, da se bo akcijski načrt z vsemi priporočili izvajal v prvi polovici leta 2016; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice še naprej poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

Notranja kontrola

17.  ugotavlja, da je inštitut za izvajanje standardov notranje kontrole zaključil svojo politiko zagotavljanja kakovosti ter razvil in sprejel politiko razkrivanja nepravilnosti in načrt neprekinjenega poslovanja; priznava, da je opravil tudi naknadni nadzor, okrepil svoje ukrepe proti goljufijam in izvedel številne ukrepe za oblikovanje okolja ničelne tolerance do nadlegovanja; ugotavlja, da so bili nekateri od ukrepov učinkovito izvedeni do konca leta 2015, medtem ko so bili drugi izvedeni v letu 2016; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o uspešnem izvajanju teh ukrepov;

Druge pripombe

18.  ugotavlja, da je inštitut vzpostavil nov postopek za redno spremljanje ukrepov politike Unije o enakosti spolov, ki omogoča pravočasne in relevantne prispevke na podlagi dela inštituta; ugotavlja, da je bila prek neposrednih stikov s člani odbora Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) pri določenih temah dosežena učinkovita sinergija s tem odborom; je seznanjen, da je inštitut prispeval k delu programskega načrtovanja več agencij;

19.  ugotavlja, da inštitut tesno sodeluje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound); ugotavlja, da bi moral inštitut za okrepitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami imeti sestanke s ključnimi partnerji, kot so Agencija ZN za ženske in skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO); poleg tega ugotavlja, da je prispeval h konferenci Unesca o spolu in medijih ter sklenil, da v letu 2016 organizira delavnico z Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) o statistiki spolov;

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da inštitut išče sinergije z združevanjem nekaterih nalog in uvajanjem skupnih storitev z drugimi agencijami; je seznanjen s sporazumom, ki sta ga podpisala inštitut in Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), ki je bil podpisan z namenom izmenjave storitev glede izmenjave strokovnjakov med stranema na področju naknadnih kontrol;

21.  ceni prispevek inštituta k tekočemu delu odbora FEMM; poziva k nadaljnjemu vzajemnemu delovanju zakonodajnih in nezakonodajnih prednostnih nalog odbora FEMM ter raziskovalnega dela inštituta, pri čemer naj se upošteva tudi indeks enakosti spolov, ki ga je razvil inštitut; ugotavlja, da so bili rezultati zunanjega ocenjevanja inštituta na splošno pozitivni;

22.  pozdravlja ključne dosežke inštituta v letu 2015, še posebej drugo izdajo indeksa o enakosti spolov, dokončanje zbirke statističnih podatkov na podlagi spolov in izvajanje spletne platforme za vključevanje načela enakosti spolov;

23.  je seznanjen, da si inštitut prizadeva spremeniti svojo strukturo ter se usmeriti v komunikacijo in dejavnosti udeležbe deležnikov, in poziva k nadaljnjemu usklajevanju s Komisijo za zagotovitev, da tehnična pomoč inštituta podpira naloge, povezane z oblikovanjem, izvajanjem, nadzorom in oceno politik Unije ter da se vključevanje načela enakosti spolov dejansko izvaja na vseh stopnjah političnega cikla;

24.  pozdravlja prednostno obravnavo več področij s kakovostnimi in vidnimi rezultati, me da bi se izgubila usmerjenost v vključitev načela enakosti spolov; v primeru revizije Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(11) poziva, naj se med naloge inštituta vključijo tudi boj proti nasilju nad ženskami, pohabljanje ženskih spolnih organov in migrantke;

25.  opozarja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, zlati tudi z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov;

°

°  °

26.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2017](12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

27.1.2017

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2015

(2016/2185(DEC))

Pripravljavka mnenja: Viorica Dăncilă

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da letni računovodski izkazi Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) po mnenju Računskega sodišča v vseh pomembnih točkah pošteno kažejo na njegov finančni položaj 31. decembra 2015 ter da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi EIGE za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja dejstvo, da je bilo do konca leta 2015 zapolnjenih 100 % delovnih mestih v kadrovskem načrtu; poudarja, da so se stroški za osebje kljub zmanjšanjem v kadrovskem načrtu v primerjavi s prejšnjim letom povečali zaradi večje stopnje fluktuacije zaposlenih (28 %); opozarja na domnevno visoko delovno obremenitev osebja EIGE in ponovno zahteva, da se inštitutu dodeli večje število zaposlenih za delo na prednostnih področjih, vključno z nasiljem nad ženskami, ter okrepi zmogljivost za pomoč Komisiji z zagotavljanjem ustreznih podatkov in tehnične pomoči;

3.  poudarja, da je EIGE leta 2015 dosegel veliko večino načrtovanih kazalnikov rezultatov; skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev je znašala 98,55 %, skupna stopnja izvrševanja razpoložljivega proračuna za leto 2015 pa 73,86 % (v primerjavi s 77,97 % leta 2014);

4.  je zaskrbljen, ker se je stopnja prenosov plačil za naslov III (odhodki iz poslovanja) leta 2015 povečala na 61 % v primerjavi s 54 % v letu 2014; ugotavlja, da je to po mnenju Računskega sodišča zlasti posledica vrste dejavnosti EIGE, ki trajajo več mesecev in pogosto presegajo konec leta; ponovno poziva EIGE, naj okrepi prizadevanje za zmanjšanje stopnje prenosov teh plačil;

5.  ceni prispevek inštituta k potekajočemu delu Odbora za pravice žensk in enakost spolov; poziva k nadaljnjemu vzajemnemu delovanju zakonodajnih in nezakonodajnih prednostnih nalog Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnega dela inštituta, pri čemer je treba upoštevati tudi indeks enakosti spolov, ki ga je inštitut razvil; ugotavlja, da so bili rezultati zunanje ocene EIGE na splošno pozitivni;

6.  pozdravlja ključne dosežke EIGE v letu 2015, še posebej drugo izdajo indeksa o enakosti spolov, zaključek podatkovne baze o statistiki spolov in izvajanje spletne platforme za vključevanje načela enakosti spolov;

7.  je seznanjen, da si EIGE prizadeva spremeniti strukturo ter se usmeriti v komunikacijo in dejavnosti udeležbe deležnikov, in poziva k nadaljnjemu usklajevanju s Komisijo za zagotovitev, da tehnična pomoč EIGE podpira naloge, povezane z oblikovanjem, izvajanjem, nadzorom in oceno politik Unije, ter da se vključevanje načela enakosti spolov dejansko izvaja na vseh stopnjah političnega cikla;

8.  pozdravlja prednostno obravnavo več področij s kakovostnimi in vidnimi rezultati, ne da bi se izgubila usmerjenost v vključitev načela enakosti spolov; v primeru, da se bo Uredba št. 1922/2006 revidirala, poziva, naj se med naloge EIGE vključijo tudi boj proti nasilju nad ženskami, pohabljanje ženskih spolnih organov in migrantke;

9.  opozarja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, zlati tudi z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov;

10.  na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici EIGE lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2015.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sorin Moisă

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 102.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 102.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 102.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 102.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov (UL L 403, 30.12.2006, str. 9).

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo