Postup : 2016/2194(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0108/2017

Předložené texty :

A8-0108/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.62

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0193

ZPRÁVA     
PDF 619kWORD 59k
29.3.2017
PE 587.621v02-00 A8-0108/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2015

(2016/2194(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Miroslav Poche

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2015

(2016/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2017),

1.  uděluje řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) za rozpočtový rok 2015

(2016/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(9), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2015

(2016/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v březnu 2007 na období 35 let rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom;

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euratom, zastoupený Komisí, členské státy Euratomu a třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C.  vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je poskytovat příspěvek Unie k mezinárodnímu projektu energie z jaderné syntézy ITER, provádět dohodu o širším přístupu mezi Euratomem a Japonskem a připravit výstavbu demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu (DEMO);

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

Obecné souvislosti

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2015, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že zpráva Účetního dvora znovu zdůrazňuje, že složitost činností ITER zvyšuje značně riziko, že vzroste výše příspěvku společného podniku ke konstrukční fázi projektu ITER, ale také uznává, že bylo dosaženo značného pokroku v řadě oblastí a že se to dotýká celé řídicí struktury projektu;

4.  zdůrazňuje, že společný podnik je odpovědný za řízení příspěvku Unie k projektu ITER a že je nutno dodržet rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 EUR do roku 2020; dále zdůrazňuje, že hlavní výzvou pro projekt ITER je zajištění toho, aby byl dodržen realistický harmonogram a rozpočet a aby byl co nejdříve odhalen jakýkoliv potenciální problém či odchylka; konstatuje, že zpráva Účetního dvora ve svém „zdůraznění skutečnosti“ znovu uvádí, že rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 EUR, který představuje dvojnásobek počátečních rozpočtových nákladů na konstrukční fázi v roce 2010, nezahrnoval náklady na možné nepředvídané problémy; proto bere na vědomí určitý pokrok v aktualizovaném vyčíslení příspěvku společného podniku v roce 2015, které představuje úplnější údaj; je si vědom toho, že nedávné změny, které se v tomto směru stále zavádějí, jsou zásadně důležité pro budoucí úspěch projektu;

5.  vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že zpráva Účetního dvora uvádí, že v roce 2015 společný podnik provedl rozsáhlý výpočet odhadu nákladů na příspěvek společného podniku na konstrukční fázi projektu ITER při jeho dokončení, jehož výsledkem byl nárůst očekávaných nákladů o přibližně 2 375 000 000 EUR, což představuje navýšení o 35 % ve srovnání s částkou, kterou schválila Rada v roce 2010; konstatuje, že tato částka je vyšší než navýšení ohlášené společným podnikem v listopadu 2014, ale je si vědom toho, že je to způsobeno širším záběrem nového výpočtu, který pokrývá celou konstrukční fázi, a nejedná se jen o odhad odchylek u přidělených zakázek; vítá úsilí společného podniku o zajištění ucelenějších a realističtějších odhadů nákladů;

6.  poukazuje na to, že zpráva Účetního dvora se zmiňuje o přijetí akčního plánu na rok 2015 správní radou společného podniku v souladu s akčním plánem ITER a s cílem vyrovnat se s výzvami danými složitostí projektu ITER; bere na vědomí, že rada organizace ITER (dále jen „rada ITER“) na své schůzi v červnu 2016 konečně přijala ad referendum nový harmonogram a zdroje projektu ITER (nová „základní linie“ doprovázená fázovaným postupem s cílem dosáhnout fáze první plazmy), které byly považovány za realistické, včetně stanovení klíčových průběžných cílů na období 2016–2017 a cílového data pro výrobu první plazmy v roce 2025; dále bere na vědomí, že v listopadu 2016 rada ITER schválila ad referendum celkový harmonogram projektu až po výrobu první plazmy v roce 2025 a po operaci deuterium-tritium v roce 2035; konstatuje však, že nová základní linie ještě musí být schválena Radou Evropské unie;

7.  trvá na tom, aby Komise do července 2017 předložila sdělení o projektu ITER, neboť je to důležité pro zajištění transparentnosti celého projektu a nastavení postupu do budoucna;

8.  poukazuje na to, že v lednu 2016 byl jmenován nový ředitel společného podniku, který již zavedl řadu nezbytných a důležitých změn; konstatuje, že navíc k akčnímu plánu na rok 2015 představil ředitel 25 nových akcí; bere na vědomí vysoké ambice těchto nových akcí, které jdou nad rámec zlepšování rozpočtu a harmonogramu a mají za cíl široký a komplexní pokrok napříč řadou oblastí, včetně výkonnosti projektu ITER, řízení a komunikace, profesionalizace procesů, školení a profesního rozvoje zaměstnanců;

9.  konstatuje, že v rámci udělování odloženého absolutoria za rok 2014 požádal orgán příslušný k udělení absolutoria ředitele společného podniku, aby předložil podrobnou zprávu o pokroku týkající se všech důležitých akcí, která by potvrdila, že projekt pokračuje správným směrem a že všechny tyto akce jsou prováděny; bere na vědomí, že tato zpráva byla orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložena v lednu 2017;

Rozpočtové a finanční řízení

10.  konstatuje, že konečný disponibilní rozpočet na rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 467 901 000 EUR a prostředky na platby ve výši 586 080 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 100 % a míra čerpání prostředků na platby 99 %; konstatuje nicméně, že míra čerpání prostředků na závazky, pokud jde o původní rozpočet na rok 2015, činila 49 % a míra čerpání prostředků na platby činila 82 %;

11.  konstatuje, že z prostředků na závazky ve výši 467 900 000 EUR bylo 52 % čerpáno na přímé individuální závazky a zbývajících 48 % na souhrnné závazky; poukazuje na to, že nižší míra u individuálních závazků, než bylo původně plánováno, byla způsobena zejména snížením částky hotovostního příspěvku požadovaným organizací ITER, snížením částky hotovostního příspěvku požadovaným Japonskem a odložením zakázek v oblastech, jako je dálková manipulace, diagnostika a technologie plazmatu;

12.  konstatuje, že plnění rozpočtu bylo vyrovnané, přičemž souhrnné závazky byly v souladu s poslední změnou pracovního programu na rok 2015 v oblasti probíhajících zakázek, které měly být dokončeny v roce 2016, přičemž hlavní dotčené oblasti byly budovy (změny nebo možnosti u hlavních zakázek týkajících se budov) a vakuová nádoba (dokončení zakázky na hlavní nádobu);

13.  bere na vědomí, že úplné plnění rozpočtu na rok 2015 vedlo k velmi nízké míře zrušených prostředků v roce 2015, která představovala méně než 0,1 % rozpočtu; bere na vědomí celkovou výši zrušených prostředků, která činila 925 783 EUR a odpovídala částkám nevyplaceným v roce 2015 na otevřené správní závazky přenesené z roku 2014;

14.  konstatuje, že v rozpočtovém roce 2015 činil zůstatek z plnění rozpočtu 1 070 000 EUR; konstatuje, že některé příjmy nebyly do rozpočtu započteny, např. zpožděná platba členského příspěvku Řecka za rok 2014 a úroky za zpožděnou platbu Španělska;

15.  bere na vědomí, že v roce 2015 zpracoval společný podnik 4 200 platebních transakcí (mimo platy), což představovalo drobné snížení o 3 % oproti roku 2014; dále bere na vědomí, že z toho 1 500 plateb představovalo zaplacení faktur a že v důsledku snah o optimalizaci souvisejících finančních procesů se průměrná doba na zaplacení faktury snížila o přibližně sedm dní; s uspokojením konstatuje, že zavedení elektronického systému pro platby v roce 2014 vedlo k výraznému zvýšení efektivity;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí, že správní rada společného podniku přijala strategii boje proti podvodům a akční plán na období 2015–2017, který vysvětluje kontext fungování společného podniku, tj. skutečnost, že je odpovědný za řízení velké částky z veřejného rozpočtu, a prevenci a odhalování příslušných mechanismů podvodů; bere na vědomí, že byly stanoveny konkrétní cíle, jako je jmenování poradce pro záležitosti profesní etiky a OLAF a zvyšování povědomí;

17.  konstatuje, že společný podnik v roce 2015 přijal rozhodnutí o pravidlech pro whistleblowing a přepracování pravidel pro střety zájmů z roku 2013 platných pro jeho orgány a výbory;

Výběr a přijímání zaměstnanců

18.  bere na vědomí skutečnost, že společný podnik přijal prováděcí pravidla ke služebnímu řádu; lituje toho, že některá specifická prováděcí pravidla ke služebnímu řádu je stále ještě třeba přijmout;

19.  konstatuje však, že jedním z největších problémů zůstává přesouvání zaměstnanců společného podniku do oblastí s vysokou prioritou, a vybízí ředitele, aby dál pokračoval ve svém úsilí optimalizovat zdroje mezi společným podnikem a organizací ITER;

Vnitřní kontrola

20.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že bylo dosaženo značného pokroku v mnoha oblastech systémů dohledu a kontroly a že výpočet odhadu nákladů na konstrukční fázi při dokončení byl považován za velký úspěch;

21.  je si vědom skutečnosti, že správní rada společného podniku schválila celkovou kontrolní a monitorovací strategii, přičemž hlavním cílem je poskytnout přiměřenou jistotu řediteli a externím zainteresovaným stranám ohledně výkonu systémů interní kontroly společného podniku;

22.  bere na vědomí, že společný podnik vyvinul nástroj pro sledování smluv (portál pro výměnu dokumentace s dodavateli), který představuje důležitý nástroj pro monitorování průběžných cílů a celkového pokroku projektu; dále bere na vědomí, že společný podnik zahájil vývoj nástroje pro sledování dodatků ke smlouvám a odchylek, který umožňuje řídit veškeré změny ve smlouvách; vybízí společný podnik, aby pokračoval ve vývoji těchto systémů a plně využíval možnosti, které nabízí;

23.  bere na vědomí, že oddělení interního auditu společného podniku v roce 2015 dokončilo dva audity a provedlo tři následné audity; očekává, že společný podnik bude informovat orgán příslušný pro udělení absolutoria o doporučeních těchto auditů a o dosaženém pokroku; dále konstatuje, že útvar interního auditu Komise uznal pokrok, kterého společný podnik dosáhl v oblasti zakázek, a dospěl k závěru, že sedm z devíti doporučení vydaných po auditu v roce 2014 bylo odpovídajícím způsobem provedeno;

24.  konstatuje, že společný podnik průběžně zlepšuje svou interní kontrolu tím, že zaměřuje zdroje na dodávky ITER nutné pro průběžné cíle související s první plazmou a zároveň dodržuje rozpočtová omezení do roku 2020; konstatuje, že struktura vlastnictví a odpovědnosti společného podniku se dále zlepšila v říjnu 2016, když bylo vytvořeno nové oddělení, které se zaměřuje na obchodní a finanční otázky; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích dosažených v důsledku těchto organizačních změn;

Operační zakázky a granty

25.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2015 bylo zahájeno celkem 73 postupů zadávání provozních zakázek a bylo podepsáno 79 smluv na zakázky v hodnotě přibližně 326 000 000 EUR; dále bere na vědomí, že hlavní provozní zakázky byly zadány a podepsány v oblasti budov a dálkové manipulace, ale důležité zakázky byly podepsány také v souvislosti s magnety a neutrálním paprskem;

26.  bere na vědomí, že průměrná doba potřebná k zadání zakázky nad 1 000 000 EUR se v roce 2015 oproti roku 2014 zkrátila z 240 na 140 dnů, ale měla by být dále zkrácena na 100 dnů; poukazuje na to, že průměrná doba potřebná k zadání zakázky pod 1 000 000 EUR a granty byla v souladu s údaji za rok 2014;

27.  konstatuje, že jednací řízení společného podniku představovala 45 % postupů pro zadání provozních zakázek zahájených v roce 2015 (58 % v roce 2014); je přesvědčen o tom, že ačkoliv společný podnik v roce 2015 snížil procento jednacích řízení, je třeba vyvinout úsilí ke zvýšení konkurenceschopnosti jeho postupů zadávání provozních zakázek, kdykoliv je to možné a vhodné; konstatuje, že vzhledem k velmi omezené konkurenci u některých vysoce specializovaných dodávek jsou jednací řízení často nejvhodnější metodou zadání zakázky, zejména s ohledem na riziko, že otevřené výběrové řízení by mohlo mít za následek zadání zakázky nezkušenému a nerealistickému hospodářskému subjektu; vyzývá společný podnik, aby informoval o opatřeních, která přijal ke zvýšení konkurenceschopnosti svých postupů zadávání provozních zakázek, kdykoliv je to možné;

28.  zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve své zprávě konstatoval značný pokrok v postupech zadávání zakázek, ale poukázal také na několik nedostatků, např. vyšší hodnotu odhadovaných nákladů při dokončení u dvou projektů nebo zpoždění v jednom postupu zadávání zakázky; vyzývá společný podnik, aby dosáhl pokroku při jednání s organizací ITER o tom, jak lépe sladit rozdělení úvěrů s dohodami o zadávání veřejných zakázek;

Právní rámec

29.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora uvádí, že v prosinci 2015 správní rada společného podniku konečně pozměnila jeho finanční nařízení a prováděcí pravidla tak, aby byly v souladu s novým finančním rámcem Unie, a že tato pravidla vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016; zdůrazňuje skutečnost, že Komise vydala kladné stanovisko ke změnám zavedeným společným podnikem v jeho finančních pravidlech, ale požádala společný podnik, aby zvážil další upřesnění některých ustanovení týkajících se zvláštních výjimek z tohoto nového finančního rámce Unie; na základě odpovědi společného podniku konstatuje, že podnik plánoval zavést taková ustanovení do svých prováděcích pravidel do konce roku 2016; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším pokroku v této záležitosti;

30.  bere na vědomí skutečnost, že společný podnik přepracoval své pracovní postupy a procesy, na něž mělo dopad jeho nové finanční nařízení a prováděcí pravidla a jeho nová pravidla pro zadávání zakázek a granty; na základě odpovědi společného podniku s uspokojením konstatuje, že nové požadavky byly zapracovány do jeho pracovních postupů (politik, procesů, postupů atd.);

Práva duševního vlastnictví a odvětvová politika

31.  bere na vědomí, že společný podnik v roce 2016 přijal dokument s názvem Jednotné duševní vlastnictví; dále bere na vědomí, že společný podnik formalizoval používání tohoto dokumentu tím, že jej zahrnul jako výslovný krok do všech nových procesů v rámci postupu při zadávání zakázek;

Hostitelská dohoda

32.  s uspokojením bere na vědomí, že v květnu 2016 podepsal ředitel společného podniku po schválení správní radou obnovenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu svých kanceláří se Španělským královstvím, a to včetně rozšíření stávajících kancelářských prostor o 1 000 m2; dále bere na vědomí, že správní rada schválila plány na renovaci kancelářských prostor společného podniku.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

ENF

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Jean-François Jalkh

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 33.

(2)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 34.

(3)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 33.

(7)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 34.

(8)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právní upozornění