Procedūra : 2016/2194(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0108/2017

Pateikti tekstai :

A8-0108/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.62

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0193

PRANEŠIMAS     
PDF 685kWORD 57k
29.3.2017
PE 587.621v02-00 A8-0108/2017

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2194(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonė ir suteikiantį jai lengvatas(4), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2017),

1.  patvirtina Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, kad bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonė ir suteikiantį jai lengvatas(9), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2017),

1.  pritaria Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2194(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0108/2017),

A.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė) Tarybos sprendimu 2007/198/Euratomas įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui;

B.  kadangi bendrosios įmonės nariai yra Euratomas, kuriam atstovauja Komisija, Euratomo valstybės narės ir trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu bendradarbiavimo susitarimą valdomos branduolių sintezės srityje;

C.  kadangi bendroji įmonė siekia teikti Sąjungos įnašą į ITER tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą, įgyvendinti Euratomo ir Japonijos platesnio požiūrio veiklos susitarimą ir pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus (DEMO) statybai;

D.  kadangi bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, kad bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose visais pagrindiniais aspektais pateikta teisinga informacija apie jos finansinę būklę 2015 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatus bei pinigų srautus finansinių metų pabaigoje, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog 2015 finansinių metų bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmų ataskaitoje dar kartą pabrėžiama, jog dėl ITER veiklos sudėtingumo kyla didelė rizika, kad bendrosios įmonės įnašas į ITER projekto statybos etapą gali smarkiai išaugti, tačiau taip pat pripažįsta, kad įvairiose srityse, darančiose poveikį visai projekto valdymo struktūrai, pasiekta didelė pažanga;

4.  pabrėžia, kad bendroji įmonė yra atsakinga už Sąjungos įnašo į ITER projektą valdymą ir kad iki 2020 m. turi būti išlaikyta 6 600 000 000 EUR viršutinė biudžeto riba; taip pat pabrėžia, kad pagrindinis iššūkis įgyvendinant ITER projektą – užtikrinti, kad būtų išlaikytas realistiškas tvarkaraštis ir biudžetas ir kad bet kokie galimi nukrypimai ar problemos būtų kuo anksčiau nustatomi; pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitos pastraipoje „Dalyko pabrėžimas“ dar kartą pažymima, kad į biudžeto viršutinę sumą (6 600 000 000 EUR), kuri buvo dvigubai didesnė nei 2010 m. statybos etapui numatytos pradinės biudžeto išlaidos, nebuvo įtrauktos nenumatytų atvejų išlaidos; todėl atkreipia dėmesį į tam tikrą pažangą, padarytą 2015 m. atnaujinus bendrosios įmonės įnašo vertę, kuri yra tikslesnė suma; supranta, kad vis dar diegiami neseniai atlikti pokyčiai šioje srityje yra labai svarbūs siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo ateityje;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog 2015 m. bendroji įmonė pradėjo didelio masto procedūrą, skirtą išlaidoms užbaigus bendrosios įmonės veiklą ITER projekto statybos etapu apskaičiuoti, kuria remiantis gautas prognozuotas išlaidų padidėjimas sudaro apytikriai 2 375 000 000 EUR (35 proc. padidėjimas, palyginti su Tarybos 2010 m. patvirtinta suma); pažymi, kad ši suma yra didesnė nei padidėjimo suma, kurią bendroji įmonė nurodė 2014 m. lapkričio mėn., tačiau pripažįsta, kad taip yra dėl didesnės naujos apskaičiavimo procedūros apimties, nes ši procedūra apėmė visą projekto statybos etapą, o ne vien tik su skirtomis sutartimis susijusius nukrypimus nuo apskaičiuotų išlaidų; teigiamai vertina bendrosios įmonės pastangas pateikti išsamesnes ir realistiškesnes sąmatas;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, jog bendrosios įmonės valdyba, siekdama įveikti sunkumus, susijusius su ITER projekto sudėtingumu, patvirtino 2015 m. veiksmų planą, parengtą pagal ITER veiksmų planą; pažymi, kad ITER organizacijos taryba (ITER taryba) galiausiai per savo 2016 m. birželio mėn. posėdį ad referendum patvirtino naująjį tvarkaraštį ir ITER projektui skirtus išteklius (naują „projekto planinę eigą“, papildytą etapais grindžiamu požiūriu į veiklą siekiant pirmosios plazmos tikslo), kurie buvo laikomi realistiškais, įskaitant 2016–2017 m. laikotarpiui nustatytus pagrindinius veiklos etapus ir nustatytą pirmosios plazmos datą – 2025 m.; taip pat pažymi, kad ITER taryba 2016 m. lapkričio mėn. ad referendum patvirtino bendrą projekto darbų iki pirmosios plazmos datos, t. y. 2025 m., ir deuterio ir tričio branduolių sintezės energijos naudojimo pradžios, t. y. 2035 m., tvarkaraštį; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad naująją projekto planinę eigą dar turi patvirtinti Europos Sąjungos Taryba;

7.  primygtinai tvirtina, kad Komisija turėtų iki 2017 m. liepos mėn. pateikti komunikatą dėl ITER projekto, nes tai būtina siekiant užtikrinti viso projekto skaidrumą ir nustatyti tolesnius projekto vystymo planus;

8.  pažymi, kad 2016 m. sausio mėn. buvo paskirtas naujas bendrosios įmonės direktorius, kuris jau pradėjo įgyvendinti daugelį būtinų pokyčių svarbiausiose srityse; pažymi, kad be pateikto 2015 m. veiksmų plano, direktorius dar pasiūlė 21 naują veiksmą; atkreipia dėmesį į aukštą naujų veiksmų užmojų lygį, nes jais siekiama ne tik patobulinti biudžetą ir tvarkaraštį, bet ir užtikrinti plataus masto visapusišką pažangą įvairiausiose srityse, darančiose poveikį ITER projekto įgyvendinimo rezultatams, įskaitant valdymą ir komunikaciją, procesų profesionalumo didinimą ir darbuotojų mokymą bei profesinį ugdymą;

9.  pažymi, kad vykdydama atidėtą 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija paprašė bendrosios įmonės direktoriaus pateikti išsamią visų pagrindinių veiksmų įgyvendinimo pažangos ataskaitą, kuria būtų patvirtinta, kad įgyvendinant projektą einama tinkama linkme ir kad visi šie veiksmai yra įgyvendinami; pripažįsta, kad 2017 m. sausio mėn. ta ataskaita buvo pateikta biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

Biudžeto ir finansų valdymas

10.  pažymi, kad 2015 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 467 901 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 586 080 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 proc. ir 99 proc.; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant apie 2015 m. pradinį biudžetą, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 49 proc. ir 82 proc.;

11.  pažymi, kad iš 467 900 000 EUR numatytų įsipareigojimų asignavimų 52 proc. buvo įvykdyti įgyvendinant tiesioginius individualius įsipareigojimus, o likę 48 proc. – įgyvendinant bendruosius įsipareigojimus; atkreipia dėmesį į tai, kad žemesnį nei pradžioje buvo numatyta individualių įsipareigojimų įvykdymo lygį iš esmės lėmė sumažėjusi ITER organizacijos prašomo piniginio įnašo suma, sumažėjusi Japonijos prašomo piniginio įnašo suma ir atidėtas sutarčių įgyvendinimas tokiose srityse kaip nuotolinis valdymas, diagnostika ir plazmos inžinerija;

12.  pažymi, kad biudžeto vykdymas buvo derinamas su bendraisiais įsipareigojimais pagal paskutinį 2015 m. darbo programos, susijusios su vykstančiomis pirkimų procedūromis, kurios turėtų būti užbaigtos 2016 m., dalinį pakeitimą, apimantį tokias pagrindines sritis, kaip pastatai (pagrindinių sutarčių dėl pastatų daliniai pakeitimai arba kitos galimybės) ir vakuuminiu rezervuaru (pagrindinio rezervuaro pirkimo procedūros užbaigimas);

13.  pripažįsta, kad dėl visiško 2015 m. biudžeto įvykdymo panaikintų asignavimų lygis 2015 m. buvo labai žemas (mažiau nei 0,1 proc. biudžeto); pažymi, kad visa 925 783 EUR panaikintų asignavimų suma atitinka 2015 m. nesumokėtas iš 2014 m. perkeltų neįvykdytų administracinių įsipareigojimų sumas;

14.  pažymi, kad 2015 finansiniais metais biudžeto vykdymo rezultato balansas sudarė 1 070 000 EUR; pažymi, kad į biudžetą nebuvo įtrauktos tam tikros įvairios įplaukos, pvz., pavėluotas Graikijos 2014 m. narystės įnašo mokėjimas ir Ispanijos už pavėluotą mokėjimą mokėtinos palūkanos;

15.  pripažįsta, kad 2015 m. bendroji įmonė atliko 4 200 mokėjimo operacijų (išskyrus darbo užmokesčio mokėjimą), o tai rodo, kad jų skaičius šiek tiek (3 proc.) sumažėjo, palyginti su 2014 m.; taip pat pažymi, kad iš šių operacijų 1 500 mokėjimų atitiko mokėjimus pagal sąskaitas faktūras, kurių vidutinis apmokėjimo laikotarpis optimizavus susijusius finansinius procesus sutrumpėjo apytikriai septyniomis dienomis; su pasitenkinimu pažymi, kad 2014 m. įdiegus elektroninį mokėjimų tvarkymo darbo srautą, labai padidėjo efektyvumas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pažymi, kad bendrosios įmonės valdyba patvirtino 2015–2017 m. kovos su sukčiavimu strategiją ir veiksmų planą, o tai paaiškina sąlygas, kuriomis bendroji įmonė veikia, t. y. ji yra atsakinga už didelio viešojo biudžeto valdymą, taip pat už atitinkamų sukčiavimo mechanizmų prevenciją ir jų aptikimą; pažymi, kad buvo nustatyti konkretūs tikslai, pvz., etikos ir OLAF pareigūno paskyrimas ir informuotumo didinimas;

17.  pažymi, kad 2015 m. bendroji įmonė priėmė sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus taisyklių ir 2013 m. priimtų jos organams ir komitetams taikytinų interesų konfliktų taisyklių persvarstymo;

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

18.  pripažįsta, kad bendroji įmonė patvirtino Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisykles, apgailestauja, kad vis dar turi būti patvirtintos kai kurios konkrečios Tarnybos nuostatus įgyvendinančios taisyklės;

19.  vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad bendrosios įmonės darbuotojų perkėlimas į svarbiausias prioritetines sritis tebėra vienas iš pagrindinių iššūkių, ir ragina direktorių toliau stengtis optimizuoti išteklių paskirstymą tarp bendrosios įmonės ir ITER organizacijos;

Vidaus kontrolė

20.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad daugelyje priežiūros ir kontrolės sistemų sričių pasiekta didelė pažanga, o didžiausiu laimėjimu laikomas išlaidų užbaigus statybos etapą apskaičiavimas;

21.  pripažįsta, kad bendrosios įmonės valdyba patvirtino bendrą kontrolės ir stebėsenos strategiją, kurios pagrindinis tikslas – teikti direktoriui ir išorės suinteresuotiesiems subjektams pagrįstą patikinimą dėl bendrosios įmonės vidaus kontrolės sistemų veikimo;

22.  pripažįsta, kad bendroji įmonė yra sukūrusi labai svarbią projekto etapų ir viso projekto įgyvendinimo pažangos stebėsenos priemonę – sutarčių sekimo priemonę (keitimosi dokumentais su tiekėjais portalą); taip pat pažymi, kad bendroji įmonė pradėjo kurti nukrypimų nuo sutarčių ir jų dalinių pakeitimų sekimo priemonę, kuri suteikia galimybę valdyti visus sutarčių dalinius pakeitimus; ragina bendrąją įmonę toliau plėtoti ir visapusiškai išnaudoti tų sistemų teikiamas galimybes;

23.  pažymi, kad bendrosios įmonės vidaus audito struktūra 2015 m. atliko dvi užduotis ir tris tolesnių veiksmų užduotis; tikisi, kad bendroji įmonė informuos biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rekomendacijas ir pažangą, padarytą atsižvelgiant į šias užduotis; taip pat pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba pripažino bendrosios įmonės padarytą pažangą viešųjų pirkimų srityje ir nustatė, kad septynios iš devynių 2014 m. pateiktų audito rekomendacijų buvo tinkamai įgyvendintos;

24.  pripažįsta, kad bendroji įmonė nuolat stiprina savo vidaus kontrolę, sutelkdama išteklius į ITER tiekimą, kurio reikia siekiant įgyvendinti pirmosios plazmos darbo etapus, tačiau neviršydama iki 2020 m. taikomos biudžeto viršutinės ribos; pažymi, kad 2016 m. spalio mėn. įsteigus naują skyrių, atsakingą už komercinius ir finansinius klausimus, buvo toliau tobulinama bendrosios įmonės savarankiškumo ir atsakomybės struktūra; ragina bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rezultatus, pasiektus įgyvendinus tuos organizacinius pokyčius;

Su veikla susiję viešieji pirkimai ir dotacijos

25.  pažymi, kad 2015 m. iš viso buvo įvykdytos 73 su veikla susijusios viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos 79 pirkimo sutartys, kurių bendra vertė sudaro apytikriai 326 000 000 EUR; taip pat pažymi, kad tos svarbios su veikla susijusios pirkimo sutartys buvo skirtos ir pasirašytos pastatų ir nuotolinio valdymo srityse, taip pat buvo pasirašytos labai svarbios pirkimo sutartys, susijusios su magnetais ir neutraliais spinduliais;

26.  pripažįsta, kad 2015 m. vidutinis laikotarpis, per kurį sudaromos didesnės nei 1 000 000 EUR vertės pirkimo sutartys, sutrumpėjo nuo 240 iki 140 dienų, palyginti su 2014 m., tačiau turėtų būti toliau mažinamas iki 100 dienų; pažymi, kad vidutinis laikotarpis, per kurį sudaromos mažesnės nei 1 000 000 EUR vertės pirkimo ir dotacijų skyrimo sutartys liko toks pats, kaip ir 2014 m.;

27.  pažymi, kad bendrosios įmonės derybų procedūros sudarė 45 proc. 2015 m. pradėtų su veikla susijusių konkurso procedūrų (2014 m. jos sudarė 58 proc.); yra įsitikinęs, kad, nors 2015 m. bendroji įmonė sumažino derybų procedūrų dalį, reikia dėti pastangas, kai tai įmanoma ir tinka, siekiant padidinti jos su veikla susijusių pirkimo procedūrų konkurencingumą; taip pat pripažįsta, kad dėl labai ribotos konkurencijos tam tikrų labai specifinių prekių tiekimo srityje derybų procedūros dažnai yra tinkamiausias pirkimo būdas, ypač atsižvelgiant į riziką, kad atviro konkurso atveju sutartis gali būti skirta nepatyrusiam, taigi ir nerealistiškam ekonominės veiklos vykdytojui; prašo bendrosios įmonės informuoti apie priemones, kurių imtasi siekiant padidinti, kai tai įmanoma, jos su veikla susijusių pirkimo procedūrų konkurencingumą;

28.  pabrėžia, kad Audito Rūmų ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į labai didelę pažangą pirkimo procedūrų srityje, tačiau taip pat nurodoma keletas trūkumų, pvz., didesnė apskaičiuotų išlaidų vertė užbaigus du projektus arba buvo vėluojama užbaigti vieną pirkimo procedūrą; ragina Bendrąją įmonę derybose su ITER organizacija daryti pažangą siekiant geriau suderinti kredito sumos paskirstymą pirkimo sandoriams;

Teisinis pagrindas

29.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmų ataskaitoje pažymima, kad 2015 m. gruodžio mėn. bendrosios įmonės valdyba galiausiai iš dalies pakeitė savo finansines ir įgyvendinimo taisykles siekdama suderinti jas su naująja Sąjungos finansine programa ir kad tos taisyklės įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.; pabrėžia, kad Komisija pateikė teigiamą nuomonę dėl bendrosios įmonės patvirtintų jos finansinių taisyklių dalinių pakeitimų, bet paprašė bendrosios įmonės apsvarstyti galimybę toliau plėtoti tam tikras nuostatas, susijusias su konkrečiais nukrypimais nuo tos naujosios Sąjungos finansinės programos; atsižvelgdamas į bendrosios įmonės atsakymą, atkreipia dėmesį į tai, kad bendroji įmonė planavo iki 2016 m. pabaigos įtraukti tokias nuostatas į savo įgyvendinimo taisykles; prašo bendrosios įmonės informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnę įgyvendinimo pažangą;

30.  pripažįsta, kad bendroji įmonė persvarstė savo darbo procedūras ir procesus, kuriuos paveikė jos naujos finansinės ir įgyvendinimo taisyklės, taip pat jos naujos viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo taisyklės; atsižvelgdamas į bendrosios įmonės atsakymą, su pasitenkinimu pažymi, kad nauji reikalavimai buvo perkelti jos darbo procedūras (politikos priemones, procesus, procedūras ir t. t.);

Intelektinės nuosavybės teisės ir pramonės politika

31.  pažymi, kad 2016 m. bendroji įmonė patvirtino bendrąjį dokumentą dėl intelektinės nuosavybės; taip pat pažymi, kad bendroji įmonė oficialiai įtvirtino to dokumento taikymą įtraukdama jį kaip aiškų žingsnį į visus naujus viešųjų pirkimų procedūros procesus;

Susitarimas su priimančiąja valstybe

32.  su pasitenkinimu pažymi, kad bendrosios įmonės direktorius, gavęs valdybos pritarimą, 2016 m. gegužės mėn. pasirašė atnaujintą ilgalaikę sutartį su Ispanijos Karalyste dėl biuro patalpų nuomos, apimančią dabartinių biuro patalpų išplėtimą 1 000 m2; be to, pažymi, kad valdyba pritarė planams rekonstruoti bendrajai įmonei skirtas biuro patalpas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

ENF

PPE

S&D

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Jean-François Jalkh

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 473, 2016 12 16, p. 33.

(2)

OL C 473, 2016 12 16, p. 34.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 90, 2007 03 30, p. 58.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 473, 2016 12 16, p. 33.

(7)

OL C 473, 2016 12 16, p. 34.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 90, 2007 03 30, p. 58.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

Teisinis pranešimas