Menetlus : 2016/2199(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0109/2017

Esitatud tekstid :

A8-0109/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.60

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0191

RAPORT     
PDF 360kWORD 55k
29.3.2017
PE 593.967v02-00 A8-0109/2017

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2199(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Miroslav Poche

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0090/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0109/2017),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0090/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0109/2017),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2199(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0109/2017),

A.  arvestades, et kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (edaspidi „FCH ühisettevõte”) asutati 2008. aasta mais nõukogu määrusega (EÜ) nr 521/2008 avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning seeläbi hõlbustada tööstuse edasisi püüdlusi kütuseelementide ja vesikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks; arvestades, et määrus (EÜ) nr 521/2008 tunnistati kehtetuks nõukogu määrusega (EL) nr 559/2014(11);

B.  arvestades, et määrusega (EL) nr 559/2014 loodi 2014. aasta mais kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (edaspidi „teine ühisettevõte“), mis on FCH ühisettevõtte asendaja ja järglane kuni 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et FCH ühisettevõttes osalesid liit, keda esindas komisjon, Euroopa kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus (edaspidi „tööstusrühmitus”) ning mittetulundusühing New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL - N.ERGHY (edaspidi „teadusrühmitus“);

D.  arvestades, et teises ühisettevõttes osalevad liit, keda esindab komisjon, tööstusrühmitus Hydrogen Europe (edaspidi „teine tööstusrühmitus“) ja teadusrühmitus „N.ERGHY“ (edaspidi „teine teadusrühmitus“);

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ettevõtete kogu tegutsemisaja vältel on 470 000 000 eurot FCH ühisettevõtte ja 665 000 000 teise ühisettevõtte jaoks ning seda antakse vastavalt seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ kaudu, kusjuures jooksvateks kuludeks määratud osa ei tohi olla suurem kui vastavalt 20 000 000 eurot ja 19 000 000 eurot;

F.  arvestades, et teises ühisettevõttes peavad tööstusrühmitus ja teadusrühmitus koos katma 50 % jooksevkuludest (tööstusrühmitus 43 % ja teadusrühmitus 7 %) ning mõlemad peavad panustama tegevuskuludesse mitterahalise toetusega ja teise ühisettevõtte eesmärkide saavutamisse täiendava tegevuse jaoks mõeldud mitterahalise toetusega minimaalses summas 380 000 000 eurot, millest vähemalt 285 000 000 eurot on mitterahaline toetus täiendava tegevuse jaoks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et FCH ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  võtab teadmiseks, et teise ühisettevõtte 2015. aasta lõplik eelarve sisaldas 132 583 855 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 95 089 121 euro ulatuses maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste assigneeringud suurenesid 2014. aastaga võrreldes 17 % peamiselt seetõttu, et 2015. aastal olid projektikonkursside assigneeringud varasemast suuremad, ning maksete assigneeringud vähenesid 2014. aastaga võrreldes 2 %;

3.  märgib, et tegevusaruande kohaselt jätkas teine ühisettevõte järelauditeid ja algatas 29 uut auditit; väljendab heameelt selle üle, et jääkvigade määr oli 0,98 %;

4.  märgib, et teine ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusandmete kontrollil põhinevad eelmenetlused ja teeb toetusesaajate juures järelauditeid; märgib, et need kontrollid on olulised tegevuse seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks;

5.  juhib tähelepanu sellele, et eelarve täitmise määr kõigi rahastamisallikate kokkuvõttes oli aasta lõpuks kulukohustuste assigneeringute osas 87,3 %, mis tähendab varasema aastaga võrreldes väikest vähenemist, mille tingisid 2015. aasta projektikonkursside hindamistulemused; märgib, et osa projektitaotlusi lükati ebapiisava kvaliteedi tõttu tagasi, mistõttu oli kasutamata kulukohustuse assigneeringute summa 13 700 000 eurot; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 83 %, mis on teise ühisettevõtte siiani parim täitmise määr;

6.  märgib, et 42,6 % kõigist 2015. aastal tegevusega seotud kulukohustustest (193 500 000 eurot) olid individuaalsed kulukohustused, mis põhinesid toetuste andmise ja riigihangete lõpetatud menetlustel; märgib, et 57,3 % olid üldised kulukohustused, millega seotud lepingu sõlmimise menetlused ei olnud lõpule viidud, kuna raamprogrammi „Horisont 2020“ projektide 2015. aasta projektikonkursside hindamis- ja läbirääkimismenetluste korraldamine võttis aega;

7.  väljendab heameelt selle üle, et kokku 59 teadus- ja tööstusorganisatsiooni teatasid oma investeeringutest kogusummas 188 570 000 eurot, mis moodustab üle 60 % teise ühisettevõtte tegevusperioodiks seatud eesmärgist;

8.  võtab teadmiseks, et nii tööstuse kui ka teadustegevuse valdkonnas on sektor väljendanud selget soovi oma uuenduslikesse tehnoloogiatesse investeerida ning neid välja töötada ja turustada; märgib, et täiendava tegevuse jaoks mõeldud mitterahalist toetust käsitlevaid teadaandeid tuli 16 eri liikmesriigist ning organisatsioonide arvu järgi oli neist 33 % teadustegevuse ja 77 % tööstuse valdkonnast; väljendab heameelt asjaolu üle, et kütuseelementide ja vesiniku valdkond on kindlalt otsustanud jätkata samas vaimus, tehes kõik endast oleneva, et saavutada ka järgmisel, 2016. aasta aruandeperioodil häid tulemusi;

9.  märgib, et lõpliku aastaaruande koostamise ajaks ei olnud teine ühisettevõte saanud oma raamprogrammi „Horisont 2020“ projektidega tegelevatelt liikmetelt nõutavaid aruandeid, kuna nende esitamise tähtaeg ei olnud veel saabunud, ning võtab seetõttu teadmiseks, et raamatupidamisaruandesse kantud raamprogrammi „Horisont 2020“ 2015. aasta mitterahalise toetuse summa on teise ühisettevõtte hinnang, mis anti liikmete poolt 2015. aasta lõpuks kantud kulude põhjal; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et teave mitterahaliste toetuste kohta edastatakse 2016. aasta septembris, kui projektide kohta tuleb esitada esimesed aruanded; tuletab meelde, et kontrollikoja aruandes soovitatakse komisjonil esitada selged suunised teise ühisettevõtte eelarvealaseks aruandluseks ja finantsjuhtimiseks, ning märgib, et need suunised avaldati selle soovituse alusel 20. detsembril 2016;

Ümberpaigutused

10.  märgib, et ühe peatüki erinevate eelarveridade vahel tehti kaks ümberpaigutust, et jaotada paremini halduskulude katteks vajalikud vahendid; juhib tähelepanu sellele, et neil ümberpaigutustel ei olnud mingit mõju vastuvõetud eelarvele;

Projektikonkursid

11.  võtab teadmiseks, et teine ühisettevõte on läinud edukalt üle raamprogrammile „Horisont 2020” ning viinud lõpule 2014. aasta projektikonkursil põhinevate esimeste toetuslepingute allkirjastamise; märgib, et 2015. aasta lõpuks oli teisel ühisettevõttel raamprogrammi „Horisont 2020” raames pooleli 15 projekti, mis saadi 2014. aasta projektikonkursi tulemusena, ja ettevalmistamisel 15 projekti, mis saadi 2015. aasta projektikonkursilt;

12.  märgib, et esimeste raamprogrammi „Horisont 2020” alusel sõlmitud toetuslepingute puhul (2014. aasta projektikonkurss) kulus lepingu allkirjastamisest toetuse saamiseni keskmiselt 8 kuud (välja arvatud kolmel nõuetekohaselt põhjendatud juhul), mis annab tunnistust püüdlustest uute eeskirjade ja uute vahendite abil toetuste ettevalmistusetappi lühendada; rõhutab, et kõnealuse 15 projekti toetus on 82 100 000 eurot, millest 55 % on ette nähtud innovatsioonimeetmetele, 41 % teadusuuringute ja innovatsiooni meetmetele ning ülejäänud 4 % valdkonnaülesele tegevusele; märgib, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad moodustasid 2014. aasta projektikonkursil edukaks osutunud projektides osalejatest 25 % ja said 24 % FCH ühisettevõtte toetustest;

13.  võtab teadmiseks, et teise ühisettevõtte teine projektikonkurss raamprogrammi „Horisont 2020” raames kuulutati välja 5. mail 2015, taotluste esitamise tähtaeg oli 27. august 2015 ja hinnanguline eelarve 123 000 000 eurot, ning esitati 61 abikõlblikku taotlust, mille seast valiti välja 15 projekti rahastamise kogusummaga 109 916 764 eurot;

Õigusraamistik

14.  märgib, et Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju muudeti määrusega (EL, Euratom) 2015/1929; märgib, et teine ühisettevõte peab oma finantseeskirjad läbi vaatama ja muudetud näidisega kooskõlla viima; võtab teadmiseks, et teise ühisettevõtte juhatus võttis muudetud finantseeskirjad vastu 2016. aasta mais pärast seda, kui vastav projekt oli esitatud komisjonile nõusoleku saamiseks;

15.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) auditeeris 2015. aasta novembris teises ühisettevõttes kasutatavat programmi „Horisont 2020“ raames esitatud toetustaotluste hindamis- ja valikumenetlust; juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talitus andis teisele ühisettevõttele soovitusi taotluste teemade valiku selgemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks; palub, et teine ühisettevõte esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande valikumenetluse läbipaistvuse suurendamiseks tehtu kohta;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  väljendab rahulolu selle üle, et vastavalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovitusele ning komisjoni siseauditi talituse ja teise ühisettevõtte siseaudiitori poolt ühiselt läbiviidud auditi põhjal esitatud soovitusele koostas teine ühisettevõte sise-eeskirja, milles selgitatakse põhjalikumalt huvide konfliktidega seotud kohustusi; võtab rahuloluga teadmiseks, et 30. novembril 2015 toimunud sisekontrollialase teadlikkuse suurendamise üritusel said teise ühisettevõtte töötajad koolitust huvide konflikti mõiste, võimalike huvide konfliktide ennetamise ning kingitusi, soodustusi või makseid puudutavate aruandlusnõuete küsimustes;

17.  märgib rahuloluga, et teine ühisettevõte osales 2015. aastal ennetavate ja korrigeerivate meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel kooskõlas hiljuti komisjoni tasandil vastu võetud ühise pettusevastase strateegia ja pettusevastase võitluse tegevuskavaga;

Muud küsimused

18.  juhib tähelepanu asjaolule, et teise ühisettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaid alusuuringuid ei tohiks muudest raamprogrammi „Horisont 2020“ projektikonkurssidest välja jätta, kui on selge, et need ei kordu teise ühisettevõtte projektikonkurssidel;

19.  märgib, et ühisettevõttes on kehtestatud sisekontrollimenetlused, et anda piisav kindlus, et pettused ja õigusnormide rikkumised avastatakse ja hoitakse ära;

20.  märgib, et komisjoni mudelil põhinevad töötajaid puudutavad üldeeskirjad oleks tulnud esitada juhatusele heakskiitmiseks 2016. aasta lõpuks;

21.  palub komisjonil tagada teise ühisettevõtte vahetu kaasamine raamprogrammi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi seoses ühisettevõtteid puudutavate menetluste edasise lihtsustamise ja ühtlustamisega.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

(1)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 47.

(2)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 49.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 47.

(7)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 49.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(11)

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).

Õigusalane teave