Διαδικασία : 2016/0283(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0110/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0111

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 692kWORD 60k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016) και το διορθωτικό του Συμβουλίου (14942/2016 COR2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8-0103/2017),

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της ... σχετικά με το σχέδιο κανονισμού(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0110/2017)·

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

7030/2017 και 7031/2017 COR1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Eυρατόμ) 2016/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 312,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Κατά τα πρώτα έτη της εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(1), έγινε εκτεταμένη χρήση ειδικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που έχουν ανακύψει στην ευρωπαϊκή γειτονία και απαιτήθηκε ταχεία και συνολική ενωσιακή δράση για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας.

(2)  Οι περιστάσεις που οδήγησαν στη λήψη των εν λόγω έκτακτων μέτρων δεν έχουν εκλείψει και εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης, όπως φαίνεται από τη χρήση για άλλη μια φορά, στον προϋπολογισμό για το έτος 2017, περιθωρίων και ειδικών μηχανισμών, πράγμα που μειώνει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων κατά την υπόλοιπη περίοδο του ΠΔΠ.

(3)  Για να διασφαλιστούν η ειδική και μέγιστη ευελιξία και η επάρκεια των πιστώσεων πληρωμών που θα επιτρέπουν στην Ένωση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανάγκη να αυξηθούν τα ανώτατα ποσά που ορίζονται για την προσαρμογή των ανώτατων ορίων πληρωμών για τα έτη 2019-2020 στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές.

(4)  Προκειμένου η Ένωση να διατηρήσει επαρκή ικανότητα αντίδρασης σε απρόβλεπτες περιστάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες προκλήσεις, θα πρέπει να ενισχυθούν το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας και ο Μηχανισμός Ευελιξίας, να αρθούν οι χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά τη δημιουργία του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

(5)  Η ειδική και μέγιστη δυνατή ευελιξία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται μέσω της πρόβλεψης ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα καθίστανται διαθέσιμα για τον Μηχανισμό Ευελιξίας.

(6)  O κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Οι ειδικοί μηχανισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 15 διασφαλίζουν την ευελιξία του ΠΔΠ και θεσπίζονται με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό, επιπλέον των ανώτατων ορίων των σχετικών τομέων που ορίζονται στο ΠΔΠ, εφόσον είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μηχανισμό Ευελιξίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, την ιδιαίτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων, καθώς και για μέτρα που αφορούν τη μετανάστευση και την ασφάλεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου*, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** και τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση***.

________________

*  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3).

**  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).

***  Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).».

2)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Οι ετήσιες προσαρμογές δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσά (σε τιμές 2011) για τα έτη 2018-2020, σε σύγκριση με το αρχικό ανώτατο όριο πληρωμών των σχετικών ετών:

2018 - 7 δισεκατομμύρια EUR

2019 - 11 δισεκατομμύρια EUR

2020 - 13 δισεκατομμύρια EUR.».

3)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«στ)  υπολογισμό των ποσών που πρόκειται να καταστούν διαθέσιμα για τον Μηχανισμό Ευελιξίας στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.».

4)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Το ετήσιο ποσό του Αποθεματικού καθορίζεται σε 300 εκατομμύρια EUR (τιμές 2011) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Το Αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.».

5)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11Μηχανισμός ευελιξίας

1.  Ο Μηχανισμός Ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση, σε δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, υπάρχει ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας, το οποίο ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια EUR (τιμές 2011).

Κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2017, το ετήσιο ποσό που είναι διαθέσιμο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας αυξάνεται:

α)  κατά ποσό ισοδύναμο προς το μέρος του ετήσιου ποσού του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο καταργήθηκε το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1,

β)  κατά ποσό ισοδύναμο προς το μέρος του ετήσιου ποσού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το οποίο καταργήθηκε το προηγούμενο έτος.

Τα ποσά που καθίστανται διαθέσιμα για τον Μηχανισμό Ευελιξίας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο παρόν άρθρο.

2.  Το μη χρησιμοποιηθέν μέρος του ετήσιου ποσού του Μηχανισμού Ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το έτος ν+3. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από προηγούμενα έτη χρησιμοποιείται πρώτο, κατά χρονολογική σειρά. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+3 καταργείται.».

6)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων, καθώς και για μέτρα μετανάστευσης και ασφάλειας

1.  Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων συνιστούν Συνολικό Περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων, διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016 έως 2020 για στόχους πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων, καθώς και τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

2.  Κάθε έτος, ως μέρος της τεχνικής προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 6, η Επιτροπή υπολογίζει το διαθέσιμο ποσό. Το Συνολικό Περιθώριο του ΠΔΠ ή μέρος αυτού αξιοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 314 ΣΛΕΕ.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

(1)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

8.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ημερομηνία κατάθεσης

29.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου