Postopek : 2016/0283(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0110/2017

Predložena besedila :

A8-0110/2017

Razprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0111

PRIPOROČILO     ***
PDF 603kWORD 58k
29.3.2017
PE 595.622v03-00 A8-0110/2017

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

Odbor za proračun

Poročevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: OSNUTEK UREDBE SVETA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016) in popravka Sveta (14942/2016 COR2),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C8-0103/2017),

–  ob upoštevanju načelnega dogovora s Svetom z dne 7. marca 2017 o reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ... o osnutku uredbe(4),

–  ob upoštevanju členov 86, 99(1) in 99(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A8-0110/2017),

1.  odobri osnutek uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

7030/2017 in 7031/2017 COR1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0412.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


PRILOGA: OSNUTEK UREDBE SVETA

UREDBA SVETA (EU, Euratom) 2016/…

z dne …

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013o večletnem finančnem okviru

za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 navedene pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a navedene pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Posebni instrumenti so se v prvih letih izvajanja večletnega finančnega okvira 2014–2020, določenega v Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(1), obsežno uporabljali za spopadanje z novimi izzivi, ki so se pojavili v evropskem sosedstvu in ki so terjali hitre in celovite ukrepe Unije za odpravljanje njihovih daljnosežnih humanitarnih in varnostnih posledic.

(2) Okoliščine, zaradi katerih so bili sprejeti navedeni izredni ukrepi, in potreba po nadaljnjih ukrepih še vedno obstajajo, kot dokazuje ponovna uporaba razlik do zgornje meje in posebnih instrumentov v okviru proračuna za leto 2017, to pa zmanjšuje razpoložljiva proračunska sredstva za spopadanje s takšnimi situacijami v preostalem obdobju večletnega finančnega okvira.

(3) Za vzpostavitev specifične in največje možne prožnosti ter zagotovitev zadostnih odobritev plačil, da bi lahko Unija izpolnjevala svoje obveznosti v skladu s členom 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je treba povečati najvišje zneske, določene za prilagoditev zgornjih mej za plačila za obdobje 2019–2020 na področju skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila.

(4) Da bi Unija ohranila zadostno zmogljivost za odzivanje na nepredvidene okoliščine in zlasti na nove izzive, bi bilo treba okrepiti rezervo za nujno pomoč in instrument prilagodljivosti, odpraviti časovne omejitve pri določanju skupne razlike v okviru obveznosti ter razširiti področje uporabe skupne razlike v okviru obveznosti.

(5) Zagotoviti bi bilo treba tudi specifično in največjo možno prožnost, in sicer tako da se neporabljeni zneski iz Solidarnostnega sklada Evropske unije in rezerve za nujno pomoč dajo na razpolago instrumentu prilagodljivosti.

(6) Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 se spremeni:

(1)  v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Posebni instrumenti iz členov 9 do 15 zagotavljajo prožnost večletnega finančnega okvira in so zasnovani tako, da omogočajo nemoten potek proračunskega postopka. V proračun se lahko vključijo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov iz večletnega finančnega okvira, kadar je treba uporabiti sredstva iz rezerve za nujno pomoč, Solidarnostnega sklada Evropske unije, instrumenta prilagodljivosti, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, varnostne rezerve, posebne prožnosti za odpravljanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav ter skupne razlike v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter za ukrepe na področju migracij in varnosti, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002*, Uredbo (ES) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta** ter Medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju***.

(2)  v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Letne prilagoditve za leta 2018 do 2020 v primerjavi s prvotnimi zgornjimi mejami plačil za zadevna leta ne presegajo naslednjih najvišjih zneskov (v cenah iz leta 2011):

2018 – 7 milijard EUR

2019 – 11 milijard EUR

2020 – 13 milijard EUR.“;

(3)  v členu 6(1) se doda naslednja točka:

„(f)  izračun zneskov, ki se dajo na razpolago instrumentu prilagodljivosti na podlagi drugega pododstavka člena 11(1).“;

________________

*  Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3).

**  Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).

***  Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).“.

(4)  v členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Letni znesek rezerve je določen na 300 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in se lahko v skladu s Finančno uredbo porabi do leta n + 1. Rezerva je vključena v splošni proračun Unije kot rezervacija. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjega leta. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 1, zapade.“;

(5)  člen 11 se nadomesti z naslednjim:

Člen 11Instrument prilagodljivosti

„1.  Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja, in sicer v danem proračunskem letu, jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov. Ob upoštevanju drugega pododstavka znaša letna zgornja meja, ki je na razpolago instrumentu prilagodljivosti, 600 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

Letni znesek, ki je na razpolago instrumentu prilagodljivosti, se vsako leto, začenši z letom 2017, poveča za:

(a)  znesek, enak delu letnega zneska za Solidarnostni sklad Evropske unije, ki je zapadel v preteklem letu v skladu s členom 10(1);

(b)  znesek, enak delu letnega zneska za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je zapadel v preteklem letu.

Zneski, ki so na razpolago instrumentu prilagodljivosti v skladu z drugim pododstavkom, se uporabljajo v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Neporabljeni del letnega zneska instrumenta prilagodljivosti se lahko porabi do leta n + 3. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjih let, od najstarejšega dalje. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 3, zapade.“;

(6)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:

Člen 14Skupna razlika v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter za ukrepe na področju migracij in varnosti

1.  Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru za leta od 2016 do 2020 za cilje politik, povezane z rastjo in zaposlovanjem, zlasti zaposlovanjem mladih, ter migracijami in varnostjo.

2.  Komisija v okviru tehnične prilagoditve iz člena 6 vsako leto izračuna razpoložljivi znesek. Evropski parlament in Svet lahko skupno razliko večletnega finančnega okvira ali del te razlike porabita v okviru proračunskega postopka iz člena 314 PDEU.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

  Za Svet

  Predsednik

(1)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti

14942/2016 – C8-0103/2017 – COM(2016)06042016/0283(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jan Olbrycht

10.10.2016

Isabelle Thomas

10.10.2016

 

 

Datum sprejetja

27.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

29.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo