Процедура : 2016/2201(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0113/2017

Внесени текстове :

A8-0113/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.59

Приети текстове :

P8_TA(2017)0190

ДОКЛАД     
PDF 700kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година

(2016/2201(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мирослав Похе

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година

(2016/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година

(2016/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година

(2016/2201(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2017),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 г., по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („ECSEL“) за срок до 31 декември 2024 г.;

Б.  като има предвид, че публично-частното партньорство в областта на електронните компоненти и системи следва да съчетава финансови и технически средства, които са от съществено значение за овладяването на сложността на все по-бързо развиващите се иновации в тази област;

В.   като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено през юни 2014 г. за да замести и продължи дейността на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS с Решение (ЕО) №561/2014 на Съвета;

Г.   като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки, държавите, асоциирани на доброволни начала към „Хоризонт 2020“ („участващите държави“), и сдружения с частно участие („частни членове“), които представляват техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза; като има предвид, че съвместното предприятие следва да бъде отворено за нови членове;

Д.   като има предвид, че при оценката на цялостното въздействие на съвместното предприятие следва да бъдат взети под внимание инвестициите от всички юридически лица, различни от Съюза и участващите държави, които допринасят за постигането на целите на съвместното предприятие; като има предвид, че тези общи инвестиции се очаква да възлязат на не по-малко от 2 340 000 000 EUR;

Е.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ възлизат на 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите в съвместното предприятие държави и 1 657 500 000 от частни членове;

Ж.   като има предвид, че преходът от съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS към съвместното предприятие следва да бъде съгласуван и синхронизиран с прехода от Седмата рамкова програма (РП7) към програмата „Хоризонт 2020“, за да се гарантира оптимално използване на финансирането, налично за научни изследвания;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че съвместното предприятие публикува специфични показатели за изпълнението в своя годишен доклад за дейността, както се изисква от програмата „Хоризонт 2020“;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че в своя доклад („доклад на Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2015 г., Сметната палата („Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 108 500 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 168 000 000 EUR; отбелязва освен това, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100 % и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания възлиза на 90,95 %;

4.  изразява съжаление, че Палатата е изказала отново едва становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети, поради административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи (НФО), относно последващите одити на плащанията по проектите и факта, че стратегиите за одит на съвместното предприятие разчитат в голяма степен на националните финансиращи органи;

5.  изразява загриженост, че в доклада на Палатата се констатира, че за съвместното предприятие не е възможно да изчисли по надежден начин претегления процент грешки или остатъчния процент грешки, поради значителните различия в методологиите и процедурите, използвани от НФО, и че следователно Палатата не може да установи дали последващите одити са извършени ефективно и дали този ключов контрол предоставя достатъчна увереност по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции за проектите по Седмата рамкова програма; потвърждава, че проблемът е свързан с правната рамка на Седмата рамкова програма и следователно не е причинен от осъществяването на дейността на съвместното предприятие;

6.  отбелязва, че съвместното предприятие извърши подробна оценка на националните системи за гарантиране и стигна до заключението, че докладите за одит са в състояние да предоставят в разумни граници защита на финансовите интереси на неговите членове; освен това отбелязва, че в отговор на отлагането на решението за освобождаване от отговорност през 2014 г. съвместното предприятие поиска от НФО да представят писмени декларации, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите; органът по освобождаване от отговорност взе предвид декларациите от НФО в хода на процеса по отложеното освобождаване от отговорност и предостави съответното освобождаване от отговорност на съвместното предприятие през октомври 2016 г.; потвърждава, че съвместното предприятие, следвайки добрия пример от предходната година, поиска от националните финансиращи органи през януари 2017 г. да предоставят подобни писмени декларации на органа по освобождаване от отговорност;

7.  подчертава, че въпросът относно различията в методологиите и процедурите, използвани от националните финансиращи органи, вече не е релевантен за изпълнението на проекти по „Хоризонт 2020;

8.  отбелязва, че до края на 2015 г. плащанията на съвместното предприятие, които е трябвало да бъдат финансирани от Седмата рамкова програма, възлизаха на 293 000 000 EUR (а именно, 47% от неговите оперативни бюджетни кредити за поети задължения);

9.  отбелязва, че от общия размер на вноските за покриване на оперативните и административните разходи, финансирани от Съюза в рамките на „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е поело задължения в размер на 257 500 000 EUR (22% от общия финансов пакет) и плащания в размер на 56 000 000 EUR (а именно 22% от бюджетните кредити за поети задължения); отбелязва, че паричната вноска на Съюза за административните разходи на съвместното предприятие възлиза на 1 400 000 EUR;

10.  изразява съжаление, че от 28-те участващи държави, които са длъжни да допринасят финансово за оперативните разходи на съвместното предприятие пропорционално на финансовото участие на Съюза, само 11 са декларирали плащания на обща стойност 15 800 000 EUR;

11.  отбелязва, че от частните участници се очаква да се включат с апортни вноски в размер на най-малко 1 657 500 000 EUR и че изчисленият размер на апортните вноски от частните членове за 2015 г. възлиза на 58 700 000 EUR; приема в тази връзка, че през 2016 г. Комисията публикува насоки, които позволяват финансовият принос за проектите да бъде определян в края на проекта, когато частните членове могат да изчислят своите апортни вноски; освен това отбелязва, че в края на 2015 г. паричните вноски от частните членове за административните разходи на съвместното предприятие възлизаха на 3 600 000 EUR;

Ключови контроли и системи за надзор

12.  отбелязва, че съвместното предприятие създаде процедури за предварителен контрол, основани на проверки на финансови и оперативни документни; отбелязва, че посочените проверки са ключови инструменти за извършване на оценка на законосъобразността и редовността на операциите и че съвместното предприятие разработва последващи одити на бенефициентите на финансиране в рамките на „Хоризонт 2020“;

Покани за представяне на предложения

13.  отбелязва, че съвместното предприятие обяви две покани за представяне на предложения в областта на научни изследвания и иновационни дейности и иновационни дейности и че през 2015 г. то получи 76 резюмета на допустими проекти и 62 допустими пълни предложения за проекти (в сравнение с 48 през 2014 г.); отбелязва освен това, че през 2015 г. успеваемостта за научните изследвания и иновационни дейности е била 13% (в сравнение с 18 % през 2014 г.) и 33% за иновационните дейности (в сравнение с 43% през 2014 г.); отбелязва, че по-ниският процент на успеваемост през 2015 г. се дължи на по-големия брой на представените проекти;

14.  отбелязва, че портфейлът от проекта през 2015 г. обхвана 25 проекта на съвместното предприятие, 13 от които са били подбрани през 2015 г., и 60 наследени проекта (съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC); отбелязва освен това, че участието на малките и средните предприятия в поканите на съвместното предприятие се равнява на 32 %;

Правна рамка

15.  отбелязва, че основните решения, приети от управителния съвет на съвместното предприятие, включват решения относно стратегия за борба с измамите, правилника за длъжностните лица и всеобхватна политика в областта на конфликтите на интереси;

Вътрешен одит

16.  отбелязва, че през 2015 г. службата за вътрешен одит (IAS) е извършила оценка на риска на съвместното предприятие и изразява загриженост, че в резултат на това е посочила две „области със силно въздействие/висок риск“ в административните процеси на съвместното предприятие(а именно, управлението на риска и стратегията за борба с измамите) и две област с „висок риск/висока степен на въздействие“ в оперативните процеси на съвместното предприятие (а именно последващите проверки и координирането/прилагането на инструменти CSC); въпреки това приветства вече осъществените и текущите усилия на съвместното предприятие за намаляване на тези рискове;

Стратегия за борба с измамите

17.  отбелязва, че в доклада на Палатата се заявява, че финансовите правила на съвместното предприятие предвиждат бюджетът му да се изпълнява при прилагане на стандарти за ефективен и ефикасен вътрешен контрол, в т.ч. предотвратяване, разкриване, коригиране и проследяване на случаите на измами и нередности;

18.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие пое ангажимент да продължи да предприема действия за подобряване на вътрешния контрол, както е определено стратегията за предотвратяване на вътрешните измами;

19.  потвърждава, че управителният съвет на съвместното предприятие одобри актуализираната обща стратегия за борба с измамите в областта на изследванията през май 2015 г., и въз основа на посочената стратегия – през 2016 г. прие план за изпълнение в областта на борбата с измамите; отбелязва освен това, че съвместното предприятие актуализира своята стратегия за последващ контрол през декември 2016 г.;

20.  отбелязва, че в доклада на Палатата се заявява, че в съвместното предприятие вече са въведени процедури за вътрешен контрол, които предоставят достатъчна увереност по отношение на предотвратяването на измами и нередности (включително предварителни проверки на плащанията, политика в областта на конфликтите на интереси и последващи одити на бенефициентите на безвъзмездни средства);

Други

21.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ по отношение на по-нататъшното опростяване и хармонизация на процедурите, свързани със съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 24.

(2)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 25.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.

(6)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 24.

(7)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 25.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.

Правна информация