Procedura : 2016/2201(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2017

Teksty złożone :

A8-0113/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.59

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0190

SPRAWOZDANIE     
PDF 678kWORD 55k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015

(2016/2201(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Miroslav Poche

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015

(2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0091/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015

(2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8‑0091/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(9), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015

(2016/2201(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0113/2017),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) powstało w dniu 7 czerwca 2014 r. na mocy art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” („ECSEL”) przez okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

B.  mając na uwadze, że partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie podzespołów i układów elektronicznych powinno pozwolić połączyć środki finansowe i techniczne, które są niezbędne do opanowania złożoności, jaka wiąże się z coraz szybszym tempem innowacji w tej dziedzinie;

C.   mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało utworzone w czerwcu 2014 r., aby na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2014 zastąpić wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS i stanowić ich kontynuację;

D.   mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, państwa członkowskie i państwa, które dobrowolnie przystąpiły do programu „Horyzont 2020” („państwa uczestniczące”), stowarzyszenia zrzeszające podmioty prywatne („członkowie prywatni”) reprezentujące należące do nich przedsiębiorstwa, a także inne organizacje prowadzące aktywną działalność w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w Unii; mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno być otwarte na nowych członków;

E.   mając na uwadze, że przy ocenie ogólnego wpływu Wspólnego Przedsięwzięcia uwzględnić należy inwestycje dokonywane przez wszystkie podmioty prawne inne niż Unia i państwa uczestniczące, które przyczyniają się do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia; mając na uwadze, że oczekuje się, iż łączna kwota inwestycji wyniesie przynajmniej 2 340 000 000 EUR;

F.  mając na uwadze, że wkłady na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przewidziane na cały okres realizacji programu „Horyzont 2020” wynoszą 1 184 874 000 EUR ze strony Unii, 1 170 000 000 EUR ze strony państw uczestniczących oraz 1 657 500 000 EUR ze strony członków prywatnych;

G.   mając na uwadze, że przekształcenie wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS we Wspólne Przedsięwzięcie powinno być zharmonizowane i zsynchronizowane z procesem przejścia od siódmego programu ramowego do programu „Horyzont 2020”, aby zapewnić optymalne wykorzystanie funduszy dostępnych na badania;

Działania następcze związane z absolutorium za 2014 r.

1.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało szczegółowe wskaźniki wykonania w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, jak wymaga tego program „Horyzont 2020”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż w sprawozdaniu finansowym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

3.  odnotowuje, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2015 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 108 500 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 168 000 000 EUR; zauważa ponadto, że starania w zakresie monitorowania budżetowego w roku budżetowym 2015 zaowocowały wskaźnikiem wykonania budżetu w wysokości 100 % i wskaźnikiem wykonania w odniesieniu do środków na płatności w wysokości 90,95 %;

4.  ubolewa, że Trybunał po raz kolejny jedynie wydał opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego z powodu podpisania porozumień administracyjnych z krajowymi organami finansującymi (KOF) dotyczących kontroli ex post płatności w ramach projektów oraz ze względu na fakt, że strategie Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie audytu w znacznym stopniu opierały się na KOF;

5.  z zaniepokojeniem zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału stwierdza się, że niemożliwe było dla Wspólnego Przedsięwzięcia obliczenie wiarygodnego poziomu błędu ważonego ani poziomu błędu resztowego ze względu na znaczne różnice w zakresie metod i procedur stosowanych przez KOF, a zatem Trybunał nie mógł stwierdzić, czy kontrole ex post przeprowadzono skutecznie i czy ten kluczowy mechanizm kontroli dał wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń dla projektów w ramach siódmego programu ramowego; uznaje, że kwestia ta związana jest ze strukturą ram prawnych siódmego programu ramowego, a więc nie była wynikiem działalności Wspólnego Przedsięwzięcia;

6.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło pogłębioną ocenę krajowych systemów kontroli i stwierdziło, że sprawozdania z audytu mogą zapewnić odpowiednią ochronę interesów finansowych jego członków; zauważa ponadto, że w odpowiedzi na odroczenie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium w 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie zwróciło się do KOF o przedstawienie pisemnych deklaracji stwierdzających, że zastosowanie procedur krajowych daje uzasadnioną gwarancję legalności i prawidłowości transakcji; organ udzielający absolutorium uwzględnił deklaracje KOF w trakcie odroczonej procedury udzielania absolutorium i udzielił absolutorium Wspólnemu Przedsięwzięciu w październiku 2016 r.; uznaje, że Wspólne Przedsięwzięcie, wzorem pozytywnego przykładu z poprzedniego roku, zwróciło się do KOF w styczniu 2017 r. o dostarczenie podobnych deklaracji pisemnych do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium;

7.  podkreśla, że kwestia zmiany metod i procedur stosowanych przez KOF nie ma już znaczenia dla realizacji projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

8.  zauważa, że pod koniec 2015 r. płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia, które miały być finansowane z siódmego programu ramowego, wyniosły 293 000 000 EUR (tj. 47 % zobowiązań operacyjnych);

9.  zauważa, że z łącznej kwoty wkładów na pokrycie kosztów operacyjnych i administracyjnych finansowanych przez Unię w ramach programu „Horyzont 2020” Wspólne Przedsięwzięcie podjęło zobowiązania na kwotę 257 500 000 EUR (22 % całkowitego budżetu) i dokonało płatności w wysokości 56 000 000 EUR (tj. 22 % podjętych zobowiązań); odnotowuje, że kwota wkładu Unii w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosła 1 400 000 EUR;

10.  ubolewa, że spośród 28 państw uczestniczących zobowiązanych do wniesienia wkładu finansowego w koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia proporcjonalnie do wkładu finansowego Unii jedynie 11 zadeklarowało płatności na ogólną kwotę 15 800 000 EUR;

11.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie oczekiwało od członków prywatnych wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 657 500 000 EUR oraz że szacunkowa wartość wkładów niepieniężnych od członków prywatnych w 2015 r. opiewała na kwotę 58 700 000 EUR; uznaje w tym względzie, że Komisja wydała w 2016 r. wytyczne pozwalające na określenie wkładu finansowego w projekty na zakończenie projektu, kiedy członkowie prywatni mogą obliczyć swoje wkłady niepieniężne; odnotowuje ponadto, że pod koniec 2015 r. kwota wkładu pieniężnego członków prywatnych w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosła 3 600 000 EUR;

Główne systemy kontroli i nadzoru

12.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie wprowadziło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądu dokumentacji finansowej i operacyjnej; zauważa, że kontrole te stanowią kluczowe narzędzia oceny legalności i prawidłowości operacji oraz że Wspólne Przedsięwzięcie rozwija audyty ex post beneficjentów dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”;

Zaproszenia do składania wniosków

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków w obszarze działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami (RDI) oraz działań związanych z innowacjami (IA), a w 2015 r. otrzymało 76 kwalifikowalnych projektów w formie ogólnego zarysu i 62 kwalifikowalne projekty w formie kompletnych wniosków (w porównaniu z 48 w 2014 r.); zauważa ponadto, że w 2015 r. wskaźnik udanej realizacji wyniósł 13 % w przypadku RDI (w porównaniu z 18 % w 2014 r.), a w przypadku IA – 33 % (w porównaniu z 43 % w 2014 r.); zauważa, że niższy wskaźnik udanej realizacji w 2015 r. był spowodowany większą liczbą zgłoszonych projektów;

14.  zauważa, że w 2015 r. portfel projektów obejmował 25 projektów Wspólnego Przedsięwzięcia, z których 13 wybrano w 2015 r., oraz 60 wcześniejszych projektów (wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC); zauważa ponadto, że udział małych i średnich przedsiębiorstw w zaproszeniach ogłoszonych przez Wspólne Przedsięwzięcie wyniósł 32 %;

Ramy prawne

15.  zauważa, że główne decyzje przyjęte przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia obejmowały decyzje w sprawie strategii zwalczania nadużyć finansowych, regulaminu pracowniczego i kompleksowej strategii w zakresie konfliktu interesów;

Audyt wewnętrzny

16.  zauważa, że w 2015 r. służby audytu wewnętrznego (IAS) przeprowadziły ocenę Wspólnego Przedsięwzięcia pod kątem ryzyka, i niepokoi się, że w konsekwencji wskazały dwie procedury administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia o „dużym oddziaływaniu/wysokim ryzyku” (tj. zarządzanie ryzykiem oraz strategia zwalczania nadużyć finansowych) oraz dwie procedury operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia o „wysokim ryzyku/dużym oddziaływaniu” (tj. kontrole ex post oraz koordynacja/wdrażanie narzędzi CSC); niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje wcześniejsze i bieżące wysiłki Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia tych zagrożeń;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

17.  zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu stwierdził, że regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia przewiduje wdrażanie budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia zgodnie z normami skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej, łącznie z zapobieganiem, wykrywaniem, korektami i działaniami następczymi w związku z nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami;

18.  zauważa, że w 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zobowiązało się kontynuować działania mające na celu poprawę środowiska kontroli wewnętrznej zgodnie z wewnętrzną strategią zapobiegania nadużyciom;

19.  przyjmuje do wiadomości, że Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła w maju 2015 r. zaktualizowaną wspólną strategię zwalczania nadużyć finansowych w zakresie badań, a w oparciu o tę strategię przyjęła plan zwalczania nadużyć finansowych w 2016 r.; ponadto zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie zaktualizowało swoją strategię kontroli ex post w grudniu 2016 r.;

20.  zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu stwierdził, że procedury kontroli wewnętrznej, które dały wystarczającą pewność w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom (łącznie z kontrolami ex ante dotyczącymi płatności, strategią w zakresie konfliktu interesów, audytami ex post beneficjentów dotacji), zostały już wdrożone we Wspólnym Przedsięwzięciu;

Inne

21.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do dalszego uproszczenia i harmonizacji procedur związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienia używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 24.

(2)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 25.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(5)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(6)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 24.

(7)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 25.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(10)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

Informacja prawna