Процедура : 2016/2176(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2017

Внесени текстове :

A8-0115/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.44
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0175

ДОКЛАД     
PDF 696kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

(2016/2176(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

(2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

(2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(9), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година

(2016/2176(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 10 064 274 EUR, което представлява увеличение с 3,37% спрямо 2014 г.;

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година възлиза на 9 155 661 EUR, което представлява увеличение от 3,8% спрямо 2014 г.;

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отчита:

−  че Агенцията ще включи стандартна глава относно прозрачността, отчетността и почтеността в годишния си отчет за 2016 г.;

−  във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. и 2014 г., че плащанията за наема за офисите в Атина от гръцките органи все още се извършват със значително закъснение, което от своя страна забавя плащанията към собствениците в Атина и Ираклион;

2.  отчита факта, че Агенцията е продължила да полага значителни усилия за поддържане на връзка с гръцките органи за коригиране на положението, и тъй като засега не изглежда да има друг възможен изход, Комисията, Агенцията и гръцките органи следва да намерят решение на този въпрос, за да се намалят рисковете, на които Агенцията е изложена;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до изключително изпълнение на бюджета от 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,89%, което представлява увеличение с 7,28 % спрямо 2014 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлиза на 150 000 EUR (22%), спрямо 600 000 EUR (49%) през 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити са свързани предимно с инвестиции в инфраструктура в областта на ИТ, която е поръчана по план в края на годината; посочва, че общо прехвърлените бюджетни кредити са намалели от 15% през 2014 г. на 7% през 2015 г.;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета, и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че към края на 2015 г. в Агенцията са работили 69 служители; отбелязва освен това, че през 2015 г. четирима служители са напуснали Агенцията и че тя е назначила 17 нови служители;

7.  отбелязва, че Агенцията изпитва затруднения при набирането, привличането и задържането на работа на подходящо квалифициран персонал, което се дължи основно на вида на назначенията, които се предлагат (за договорно наети лица) и ниския коефициентен фактор, който се прилага към възнагражденията на служителите на Агенцията в Гърция; призовава Агенцията и Комисията да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно възможните решения на проблема;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че Агенцията възнамерява да приеме вътрешни правила относно сигнализирането на нередности през първото тримесечие на 2017 г.; призовава Агенцията да приеме вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, която да насърчава култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; призовава Агенцията да публикува годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и последващите мерки във връзка с тях и да ги докладва на органа по освобождаване от отговорност; отправя искане към Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато установи и започне да прилага правила относно сигнализирането на нередности;

9.  отбелязва със загриженост, че автобиографиите на членовете на Управителния съвет на Агенцията не са публикувани на нейния уебсайт, с изключение на автобиографията на председателя на Управителния съвет; отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предвидила никакви разпоредби за проверка и актуализиране на декларациите за интереси; призовава Агенцията да поправи това положение и да публикува тези документи без по-нататъшно отлагане, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство; призовава Агенцията да осигури редовна проверка и актуализация на тези декларации за интереси;

10.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не предвижда конкретни инициативи за подобряване на прозрачността на своите контакти с лобисти; призовава Агенцията да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че Агенцията е имала една неприключена препоръка от Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията, която е била изпълнена през януари 2015 г.; отбелязва освен това, че СВО е трябвало да направи оценка на риска за Агенцията през 2016 г.; очаква годишния отчет на Агенцията за 2016 г. и повече подробности относно направената оценка на риска;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че според Агенцията вследствие на подробната последваща проверка за финансовата 2014 година в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол (СВК) № 8 „Процеси и процедури“ през 2015 г. са били отправени редица препоръки; отчита освен това, че 174 финансови операции, представляващи 70,99% от бюджета на Агенцията за 2014 г., са били проверени, в резултат на което е била направена една препоръка относно забавяне на плащания; отчита, че закъснението не е генерирало лихви;

Други коментари

13.  отбелязва, че според доклада на Палатата в преамбюла на Регламент (ЕС) № 526/2013 се посочва, че служителите, ангажирани предимно в администрацията на Агенцията, следва да са установени в Ираклион; отчита факта, че въз основа на установената съдебна практика, Агенцията не счита преамбюла на Регламент (ЕС) № 526/2013 за ограничителен фактор за преместването;

14.  отчита факта, че в своята комуникация с местните органи и Комисията Агенцията е продължила да изтъква предимствата на събирането на Агенцията в един офис в Атина; отбелязва освен това, че очакваните разходи във връзка с преместването на останалите 14 служители в Ираклион, както и на цялото обзавеждане, се изчисляват на около 360 000 EUR; насърчава гръцките органи, Комисията и Агенцията да намерят решение на проблема с двете седалища на Агенцията във възможно най-кратък срок, за да се осигури много по-ефективно използване на средствата на Съюза;

15.  отбелязва, че през 2015 г. 68 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за това възлизат на 9 585 EUR (по 141 EUR на човек);

°

°  °

16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 138.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация