Procedure : 2016/2176(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0115/2017

Indgivne tekster :

A8-0115/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.44
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0175

BETÆNKNING     
PDF 283kWORD 59k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

(2016/2176(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

(2016/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0115/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

(2016/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(9), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0115/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015

(2016/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0115/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 10 064 274 EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,37 % sammenlignet med 2014;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for regnskabsåret 2015 var på 9 155 661 EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,8 % sammenlignet med 2014;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på 2014

1.  tager til efterretning, at agenturet:

−  vil indarbejde et standardkapitel om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i sin årsberetning for 2016;

−  i opfølgning af dechargemeddelelserne for 2013 og 2014 stadig modtager pengene til lejen af kontorerne i Athen fra de græske myndigheder med betydelig forsinkelse, hvilket igen forsinker betalingerne til udlejerne i Athen og Heraklion;

2.  anerkender, at agenturet er fortsat med at gøre en stor indsats for at afhjælpe problemet i samarbejde med de græske myndigheder, eftersom ingen anden løsning synes at være mulig på nuværende tidspunkt, og påpeger vigtigheden af, at Kommissionen, agenturet og de græske myndigheder finder en løsning med henblik på væsentligt at reducere de risici, som dette indebærer for agenturet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en exceptionel budgetgennemførelsesgrad på 100 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 92,89 %, hvilket repræsenterer en stigning på 7,28 % i forhold til 2014;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at fremførslerne af forpligtede bevillinger til afsnit II (administrationsudgifter) udgjorde 150 000 EUR (22 % af de forpligtede bevillinger), altså mindre end de 600 000 EUR (49 %), der blev fremført i 2014; bemærker endvidere, at disse fremførsler hovedsagelig vedrørte investeringer i IT-infrastruktur, der som planlagt blev bestilt ved udgangen af 2015; påpeger, at den samlede andel af fremførte bevillinger faldt fra 15 % i 2014 til 7 % i 2015;

5.  påpeger, at fremførsler ofte kan være helt eller delvist berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

6.  konstaterer, at agenturet ved udgangen af 2015 havde 69 ansatte; konstaterer endvidere, at 4 medarbejdere forlod agenturet i løbet af 2015, medens der ansattes 17 nye medarbejdere;

7.  konstaterer, at agenturet har vanskeligt ved at tiltrække, ansætte og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale, primært som følge af de ansættelsestyper, som tilbydes (kontraktansættelse), og den lave koefficient, der anvendes på lønningerne til agenturets medarbejdere i Grækenland; opfordrer agenturet og Kommissionen til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden om mulighederne for at løse dette problem;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  konstaterer, at agenturet har til hensigt at vedtage interne regler om whistleblowing i første kvartal af 2017; opfordrer agenturet til at vedtage en intern politik for whistleblowing, som kan fremme en kultur af gennemsigtighed og ansvarlighed på arbejdspladsen, til regelmæssigt at informere og uddanne medarbejderne om deres rettigheder og forpligtelser, til at sikre beskyttelse af whistleblowere mod repressalier, til at følge op på substansen i whistlebloweres indberetninger af uregelmæssigheder på rettidig facon og til at etablere en kanal for anonym intern rapportering; opfordrer agenturet til at offentliggøre årlige rapporter om antallet af whistleblower-sager og den opfølgning, de har fået, og til at fremsende dem til dechargemyndigheden; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden, når whistleblowing-reglerne er fastlagt og gennemført;

9.  bemærker med bekymring, at CV'er og erklæringer om økonomiske interesser for medlemmerne af agenturets bestyrelse og direktion ikke er offentliggjort på dets websted, med undtagelse af bestyrelsesformandens CV; bemærker med bekymring, at agenturet ikke har sørget for nogen ordning for kontrol eller ajourføring af erklæringer om økonomiske interesser; opfordrer agenturet til at rette op på dette misforhold og offentliggøre disse dokumenter uden yderligere forsinkelse for at sikre det nødvendige offentlige tilsyn med forvaltningen; opfordrer agenturet til at sikre, at disse interesseerklæringer regelmæssigt gennemgås og ajourføres;

10.  bemærker med bekymring, at agenturet ikke har taget noget konkret initiativ til at forbedre gennemsigtigheden omkring sine kontakter med lobbyister og interessenter; opfordrer agenturet til at iværksætte en proaktiv politik for gennemsigtighed i forbindelse med lobbyvirksomhed;

Intern revision

11.  bemærker, at agenturet havde en enkelt udestående anbefaling fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), som blev færdigbehandlet i januar 2015; bemærker endvidere, at IAS efter planen skulle foretage en risikovurdering for agenturet i 2016; ser frem til at modtage agenturets årsrapport fra 2016 og yderligere oplysninger om den foretagne risikovurdering;

Intern kontrol

12.  konstaterer, at den omfattende ex post-kontrol af regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med den interne kontrolstandard nr. 8 ("processer og procedurer") ifølge agenturet resulterede i en række anbefalinger, som alle blev behandlet i løbet af 2015; konstaterer endvidere, at 174 økonomiske transaktioner, som repræsenterede 70,99 % af agenturets budget for 2014, blev kontrolleret, hvilket resulterede i fremsættelse af en anbefaling vedrørende forsinkede betalinger; konstaterer, at forsinkelsen ikke medførte ekstra udgifter i form af renter;

Andre bemærkninger

13.  noterer sig bemærkningen i Revisionsrettens beretning om, at personale, der hovedsagelig beskæftiger sig forvaltning, i henhold til præamblen til forordning (EU) nr. 526/2013 bør være baseret i Heraklion; konstaterer, at agenturet under henvisning til gældende retspraksis ikke anser præamblen til forordning (EU) nr. 526/2013 for at være en hindring for flytning;

14.  konstaterer, at agenturet i sin kommunikation med lokale myndigheder og med Kommissionen til stadighed har fremhævet fordelene ved at flytte hele agenturet til kontoret i Athen; konstaterer endvidere, at udgifterne til flytning af de 14 ansatte, der er tilbage i Heraklion, og af alt inventar skønnes at udgøre ca. 360 000 EUR; opfordrer de græske myndigheder, Kommissionen og agenturet til at finde en løsning på spørgsmålet om agenturets to arbejdssteder så hurtigt som muligt for at sikre en mere effektiv anvendelse af EU's midler;

15.  bemærker, at de 68 ansatte i 2015 deltog i en udedag, som kostede 9 585 EUR (141 EUR pr. person);

°

°  °

16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2017](11) [om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer].).

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 138.

(2)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 138.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 138.

(7)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 138.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisk meddelelse